NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Ten Westen van Wjasma hevige gevechten. RADIOREDE VAN DEN PAUS. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau der Sohager éditie: Sohagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 ïynen). Postrekening 66189. DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 204, 2 pagina's. Deae Oourant veraohtfnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prös der gewone advertenties In dezo Editie 11 ct. per m.M. Bö oontract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. a Bolsjewisten verloren 184 tanks. 47 Britsche bommen werpers neergeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 1 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Verscheidene vijandelijke aanval len op stellingen van Roemeensche troepen aan het Koeban-bri'gge- hoofd stortten ineen. In het gebied ten Westen van den Mioes, ten Wes ten van Charkof. in het gebied van Rylsk. Seffsk en ten Westen van Wjasma mislukten talrijke bolsje wistische aanvallen, deels in hevige gevechten van man tegen man. Ei gen tegenaanvallen leverden succes op. In den Noordelijken sector van het front verliep de dag over het algemeen kalm. De bolsjewisten verloren gisteren 184 tanks. Voor de haven Jeisk aan de Zee van Asof brachten lichte Duitsche vloot- etrijdkrachten een vijandelijke kanon neerboot tot zinken. Bij de gevechten in het gebied van Isjoem heeft zich het elfde pantsercorps onder bevel van den generaal der pant sertroepen Henrici bijzonder onder scheiden. Batterijen vèrdragend geschut van de marine namen een vijandelijke formatie oorlogsschepen voor de Engelsche kusl onder vuur en schoten een vaartuig in brand. In den afgeloopen nacht vielen sterke Britsche luchtstrijdkrachten opnieuw het gebied van Groot-Berlijn aan. Onzo nachtjagers sloegen in samenwerking met batterijen luchtdoelgeschut en zoek' lichten de formaties vijandelijke bom menwerpers uiteen, zoodat de door den vijand beoogde geconcentreerde uitwer king achterwege beef. In enkele stads wijken. alsmede in de omgeving van de rijkshoofdstad ontstonden voor een deel aanzienlijke vernielingen. De be volking leed gerinse verliezen. Enkele vijandelijke storingsvliegtui- gen wierpen lukraak bommen ook op andere plaatsen van het Rijksgebied Strijdkrachten van de luchtverdediging schoten volgens de totdusver ontvan gen rapporten 47 Britsche bommen werpers neer. Acht andere vliegtuigen verloor de vijand gisteren overdag bo ven de bezette gebieden in het Wes ten. Marine en luchtmacht brachten in de maand Augustus tot zinken: 2 kruisers, 6 torpedojagers, een duik boot, een mijnenveger en 5 motor- torpedobooten en beschadigden: een slagschip, 10 kruisers, 9 torpedoja gers, 5 motortorpedobooten, alsmede vijf andere oorlogsschepen. Voorts werden 70 koopvaardijschepen met een gezamcnlijken inhoud van 377.000 brt. alsmede 4 transportzellsohepen vernietigd en 125 andere schepen met rond 580.000 brt. getroffen. De beschadigingen aan een deel vap de getroffen oorlogs- en koopvaardij schepen zijn zoo zwaar, dat aangeno men kan worden dat ook deze ver loren zijn gegaan. De jongste luchtaanval op Berlijn. Inzake den terreuraanval op Berlijn in den nacht van Dinsdag op Woensdag, verneemt het DNB. dat intusschen nieu we rapporten zijn ontvangen. Tot nu toe zijn door de strijdkrachten van de Duit sche luchtverdediging op ondubbelzin nige wijze 51 neergeschoten vliegtuigen geteld. Aangenomen kan worden, dat dit aantal nog zal stijgen. Naar van militaire zijde over dezen luchtaanval op Berlijn verluidt, heeft slechts de helft' van de In den strijd geworpen vijandelijke vliegtuigen het doel, de rijkshoofdstad, bereikt. Als belangwekkend wordt melding gemaakt van het feit. dat ditmaal het aantal in den strijd geworpen Duitsche jagers bijzonder groot is geweest. Men zegt. dat het aantal Duitsche jagers waarschijnlijk tweemaal zoo groot is ge weest als het aantal der boven Berlijn verschenen vijandelijke vliegtuigen. Hierdoor en eveneens door den scher pen geconcentreerden afweer vanaf den grond wordt de versnippering van den aanval verklaard, zoodat den vijand een geconcentreerde actie onmogelijk werd gemaakt. Engeland bekent verliezen. De Britsche berichtendienst meldt, dat van den luchtaanval op Berlijn in den 'nacht van Dinsdag op Woensdag als mede V3n gelijkertijd uitgevoerde ope raties boven West-Europa 48 vliegtuigen niet zijn teruggekeerd. Met voldoening neemt de Berlijnsche pers kennis van het groote aantal neergeschoten vijandelijke vliegtuigen bij den jongsten Engelschen terreur aanval op Berlijn. Zij wijst er op, dat het aantal menschen, dat door de Britsche bommen is omgekomen, ge lukkig gering is en het aantal inzitten den der- Britsche vliegtuigen, die doo- delijk getroffen zijn, niet benadert. De Deutsche Allgemeine Zeitung merkt op. dat. gezien de grootte der aanvallende formaties en den omvang der schade het aantal neergeschoten vliegtuigen van 47 zoo onevenredig groot is, dat men met recht kan spre ken van een volkomen militair échec der Britsche luchtmacht bij dezen aan val. Italiaansche steden gebombardeerd. ROME. 1 Sept. In zijn weermacht- bericht no. 1194 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: Vijandelijke vliegtuigen hebben giste ren Pisa. Pescara, Salerno. Coscnza en Catanzaro gebombardeerd. Er werd aanzienlijke schade aangericht en er vielen talrijke slachtoffers onder de burgerbevolking. Italiaansche en Duit sche jagers hebben vier machines neer geschoten. Drie andere toestellen wer den vernietigd door batterijen lucht doelgeschut. Tijdens een luchtaanval dien de vij and ondernam in de buurt van het ei land Santa Maura (Griekenlandl is een vliegtuig getroffen door het artillerie vuur van de koninklijke marine en neergestort, (w.g. generaal Ambrosio). TOJO OVER DEN OORLOG. Om een nieuw Groot-Oost-Azic. In antwoord op een verklaring van den chef der Birmaansche regeering, Ba Mau, heeft de Japansche minister president Tojo. een radiotoespraak tot het Birmaansche volk gehouden. Hij prees de dappere houding van het Birmaansche volk en zeide, dat de Oostaziatische volken, om den oorlog te winnen en een nieuw Groot-Oost- Azië op den grondslag der gerechtig heid op te bouwen, vastberaden moe ten strijden, tot de F.ngelschen en Amerikanen op de knieën gedwongen zijn. Hij noemde drie redenen, die be slissend zijn voor de ^overwinning van Japan en zijn bondgenooten: 1. De reeks van groote overwinningen, behaald in het eerste stadium van den oorlog 2. De versterking van het stalen pact van een milliard Oost-Aziaten, die vechten voor de vernietiging van den gemeenschappelijken vijand. 3. Het onophoudelijke omzetten 1er onuitputtelijke hulpbronnen' van Groot-Oost-Azië in oorlogspoten tieel. HF. STRIJD IN DFN STILLEN OCEAAN. Het Japansche hoofdkwartier deelt mede- ,.In den vroegen ochtend van Woensdag hebben vijandelijke vliegtui gen een aanval gedaan op Minamito- risjima op het eiland Marcus. Vijande lijke oorlogsschepen openden het vuur op het eiland." NA DEN DOOD VAN KONING BORIS. De bedevaart van het Bulgaarsche volk naar den gestorven koning duurt ondanks den stroomenden regen onaf gebroken voort. Ten einde ook de weermacht in de gelegenheid te stel len langs de baar te defileeren. is be paald. dat het defileeren aan beide zijden van de baar geschiedt, aan de eene het volk. aan de andere de weer macht. Gister hebben delegaties van dertig organisaties kransen aan de baar neergelegd. Churchill en Roosevelt wenschen bespreking met Stalin. Eden licht Maisky in. De Londensche correspondent van de Nya Dagligt Allehanda meldt, dat mi nister Eden aan Maisky, den voorma- ligen Sovjet-ambassadeur te Londen, een uitvoerig rapport over de bespre kingen te Quebec heeft overhandigd. Eden legde daarbij den nadruk op den wensch van Churchill en Roosevelt, zoo spoedig mogelijk een bespreking met Stalin zelf te hebben. Volgens het Zweedsche blad had Eden ook een onderhoud met den Amerikaanschen ambassadeur, Winant, die vermoedelijk wel de Vereenigde Staten op de bespreking den minister van buitenlandsche zaken zal ver tegenwoordigen. indien Huil daaraan niet zou deelnemen. Volgens andere berichten echter zou Harry HopiUns de Vereenigde Staten vertegenwoordi gen. CHURCHILL IN WASHINGTON. Churchill is met zijn vrouw Woens dag in Washington aangekomen. zoo meldt de Britsche berichtendienst Zij zullen tijdens hun verblijf In de federa le hoofdstad, dat verscheidene dagen zal duren, op het Witte Huis wonen. SOBRANJE BIJEENGEROEPEN. SOFIA. 1 Sept. - Ministerpresident Filoff heeft een decreet onderteekend. waarbij de Sobranje wordt bijeenge roepen op Vrijdag. 3 September, voor de zesde buitengewone zitting, om 10 uur des ochtends Het ministerie van binnenlandsche zaken heeft den regee- ringspresidenten opdracht gegeven alle parlementsafgevaardigden hiervan in kennis te stellen. Ministerpresident Filoff heeft Woens dag den president van den Sobranje. Kalfoff. en den vice-president, Kioes- seiwanoff, ontvangen, teneinde met hen te beraadslagen over de a.s. bij eenkomst van den Sobranje, DE TIMES OVER DE SOVJET-UNIE. In een nieuw artikel van de Times over de vraagstukken van na den oor log schrijft de medewerker James dat. -als Moskou een nationale politiek volgt en voordeelen voor de Sovjet-Unie zoekt, Engeland en de Vereenigde Sta ten gaarne op dien grondslag zouden onderhandelen Hij verklaart, dat ,de Britsche en Amerikaansche leiders" niet van meening zijn, dat Moskou een programma van wereldrevolutie volgt en Europa tracht te bols.iewiseeren. Veeleer zijn zij., aldus James van mee ning dat Stalin een nationalistische politiek zal toepassen, en trachten zij op dezen grondslag tot grootere over eenstemming met de Sovjet-Unie te komen. De Jaoansche autoriteiten hebben aan '61 R K. priesters en religieuzen van vijandelijke nationaliteit, die zich in een 'nternecringskamp te Wei Sjien bevon den. toegestaan, zich naar Peking te be geven. alwaar zij hun werkzaamheden zullen kunnen hervatten. (C.D.) Uit het dagelijkscho leven der soldaten In de lagunen van het Koeban- bruggenhoofd. Overname der post van de postboot. In de rubberbooten zijn de grenadiers het schip vanuit hun steunpunten tegemoet gegaan en nemen thans met lachende gezichten het mooiste geschenk voor de soldaten, post uit het vaderland, in ontvangst PK Heuberger/O-H/P m Rust en kalmte in Denemarken hersteld. Door het vastberaden optreden van den bevelhebber der Duitsche troe pen In Denemarken is een sedert vele maanden met gebruikmaking van ontzaglijke bedragen gevoerde opruiing door Britsche agenten en hun handlangers In enkele uren den kop Ingedrukt. De Duitsche Instan ties waren tot ln alle bijzonderheden nauwkeurig op de hoogte van de activiteit der agenten «n hun hand langers. zy werden zoo onopvallend gecontroleerd, dat zy steeds brutaler en onvoorzichtiger werden. De heele met veel moeite opgebouwde en door Engeland gefinancierde organisatie vond in de afkondiging van den staat van beleg haar einde. De vyandeiyke agenten, hun handlan gers en slachtoffers werden onscha- deiyk gemaakt, terwyi de middelen, het propaganda- en sabotagemate- rlaal in beslag werden genomen. De verdere maatregelen zyn uitsluitend van preventleven aard. Strenge maatregelen noodzakeiyk. Wanneer zij de tot dusver zeer nauwkeurig gerespecteerde autonomie van de Deensche autoriteiten beper ken, dan is deze ontwikkeling uitslui tend te wijten aan het feit, dat de bij tijds en met nadruk gewaarschuwde Deensche regeering niet in staat was aan de kuiperijen van den vijand en van de anti-Europeesche elementen een einde te maken en de rust en orde te waarborgen. Dit is thans ge schied. De Duitsche autoriteiten heb ben sedert den voor de bescherming van het Noordelijke Europeesche ge bied noodzakelijken Intocht in April 1940 iedere ook maar eenigszins moge lijke tegemoetkomendheid betoond, de volledige autonomie van Denemarken erkend en in alle ktvestles een ook van Deensche zijde erkende grootmoedig heid aan den dag gelegd. De lange loyale samenwerking is pas door de kuiperijen van die kringen beïnvloed, die thans onschadelijk gemaakt zijn. Dat een streng optreden noodig was, wordt door talrijke Deensche autori teiten bevestigd, die hun voldoening hebben betuigd over het feit, dat aan de kuiperijen van die kringen een einde is gemaakt, die Denemarken tot een object van hun misdadige politiek probeerden te maken en in strijd met zijn levensbelangen in een burgeroor log trachtten te storten. Te voorzien was, dat de van het succes van hun kuiperijen beroofde Britsche op drachtgevers de ontwikkeling der din gen in Denemarken met een vloed van leugenberichten over onlusten en bot singen zouden beantwoorden. Daar tegenover kan verklaard worden, dat de uitvoering van de door den bevel hebber der Duitsche troepen bevolen maatregelen zonder wrijving is ver- loopen en dat de toestand in het land volkomen kalm is. VERLICHTING VAN VOOR SCHRIFTEN IN DENEMARKEN, KOPENHAGEN, 1 Sept, De di recteur van politie te Kopenhagen heeft Dinsdagavond bekend gemaakt, dat met het oog op de kalme houding van de Deensche bevolking, met onmid dellijke inwerkingtreding een reeks verlichtingen in de uitgevaardigde voorschriften zal worden Ingevoerd. Zoo wordt het verbod om zich op straat te bevinden thans beperkt tot den tijd van 11 uur des avonds tot 5 uur des ochtends. Het sluitingsuur van café'3, schouwburgen en bioscopen, dat was vastgesteld op 8 uur der avonds, ls ge steld op 10 uur. Het tram- en autobua- verkeer wordt dienovereenkomstig uit gebreid. REORGANISATIE DER ITALIAANSCHE JEUGD. Naar wij vernemen, is men thans be zig met de reorganisatie van de Itali aansche jeugdorganisaties. De militaire vooropleiding van de jongens za' voo~- taan aan officieren worden toever trouwd. De statuten voor een eventueele nieu- "we reorganisatie, welke de geheele Ita liaansche jeugd zal omvatten. zullen binnenkort door het hoofd der regeering aan een onderzoek worden onderwor pen. Vermoedelijk zal uitbreiding worden gegeven aan het jeugd-hulpwerk en aan de groepen, die zich met de kunstzin nige en sportieve vorming der jeugd bezighouden. (C.D.) DE ITALIAANSCHE UNIVERSITEITEN Naar Stefani meldt, is een koninklijke commissie benoemd onder voorzitter schap van prof. Ruggiero, den nieuwen rector der universiteit te Rome. welke het onderwijs aan de universiteiten aan een herziening moet onderwerpen. NEDERLANDSCHE KRIJGS GEVANGENEN OP JAVA 's-GRAVENHAGE, 1 Sept. - Aange zien door de beperkte plaatsruimte de uit Japan ontvangen opgaven van Ne- derlandsche krijgsgevangenen niet meer op de gebruikelijke wijze kunnen wor den gepubliceerd, zal door het Informa tie Bureau van het Nederlandsche Roo- de Kruis in den vervolge regelmatig worden bekend gen aakt over welke groepen van krijgsgevangenen inlich tingen kunnen worden verkregen. In verband hiermede wordt medege deeld, dat thans inlichtingen kunnen worden verstrekt omtrent krijgsgevan genen beginnende met den naam Dijk graaf tot en met de namen beginnende met de letters Fij. Zij die inlichtingen wenschen om trent vorenbedoelde krijgsgevangenen, gelieven zich te wenden tot het Infor matie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage, onder opgave van naam. voornamen, geboortedatum en -plaats en zoo mogelijk stamboeknummer, mi litairen rang en laatst bekende stand- o'aats. Beroep op de naastenliefde. Paus Pius XII heeft heden voor den Vaticaanschen zender ter gelegenheid van den aanvang van het vijfde oor logsjaar een toespraak tot de wereld gehouden. De Paus begon met op te merken, dat de wereld reeds gedurende vier jaren geteisterd wordt, door een ver nietigenden oorlog. Hij herinnerde er daarna aan, hoe hij kort voor de vij andelijkheden begonnen tot alle staats hoofden en volkeren een warmen op roep gericht had teneinde een derge lijk onheil te vermijden. Het woord van den Paus werd echter niet ge hoord. De geest van het geweld triom feerde. Maar deze triomf werd een ne derlaag. Dezelfde liefde jegens alle volkeren die toen den oproep van den Paus heeft bezield, bezielt thans het woord, dat de Paus ln het belang van de geheele wereld uitspreekt. De oor log gaat zijn hoogtepunt tegemoet en zijn tragische realiteit doet zich over al gevoelen. In alle landen groeit de afkeer van de wreedheid der metho den van een totalitairen oorlog, die elk eerlijk begrip en eiken norm van God delijk en menschelijk recht te buiten gaat. Meer en meer worden de volke ren gekweld door twijfel, of de voort zetting van dezen oorlog nog in over eenstemming is me' de redelijke en gerechtvaardigde nationale belaijgen 'e^enover het chrlsteP'ke en mensche- lijke ge*" >n. Een werkeiyke macht moet niet vreezen grootmoedig te zyn. De Paus merkt op, dat na zoovele verscheurde verdragen en niet nage komen beloften en na zoovele tegen strijdige wijzigingen in de gevoelens en de handelingen, het vertrouwen tusschen de naties verminderd is. De Paus richt zich tot allen, wier taak het is een initiatief te nemen tot het aan gaan van een vredesaceoord en zegt hun dat een werkelijke macht niet moet vreezen grootmoedig te zijn aan gezien zij altijd de middelen bezit om zich te waarborgen tegen elke ver keerde interpretatie van haren wil tot vrede en tegen andere mogelijke te rugslagen. Men moet het verlangen van alle volken naar den vrede niet vertroe belen of kwetsen door handelingen die den haat aanwakkeren en voedsel geven aan de denkbeelden van tegenstand. Aan alle volken moet men de hoop geven op een waardigen vrede en voorts moet er overeenstemming aan den dag treden tnsschen de beginselen en besluiten, alsmede tnsschen de be wering van een rechtvaardigen vrede en de feiten. Alleen op die manier bnnnen dc volken, die min der door het oorlogslot begunstigd zyn, gelooven ln hun herleving, ln de nieuwe gevoelens van recht vaardigheid en gemeenschapszin tusschen dc volken en daaruit grooter vertrouwen putten voor de toekomst. De Paus geeft zijn zegen aan allen, die zullen werken voor den vrede, aan allen, die er toe zullen bijdragen om het thans bestaande doode punt tusschen oorlog en vrede teboven te komen, aan allen, die zullen luisteren naar de kreten der volken, die na zoo veel smart en puinhoopen slechts vra gen om vrede, brood en arbeid. Daar entegen waarschuwt de Paus al dege nen, die op dit verschrikkelijke oogen- blik niet hun verantwoordelijkheid In zien voor het lot der volken en die de gevoelens van haat en de conflicten tusschen de naties blijven aanwakke ren; De Paus besloot zijn toespraak met zijn wensch uit te spreken, dat de lei ders der volken door God mogen wor den verlicht en door hun matiging en wijsheid mogen worden geïnspireerd opdat zij den volken de hoop kunnen geven, dat het loopende jaar niet moge eindigen in het teeken van n 'dpar- tijen en verwoestingen, maar integen deel het begin moge beteekenen van een nieuwe eeuwige verzoening, sa menwerking en opbouw. Siegfried Horn over Churchills rede. EEN WAARSCHUWING VOOR TE GROOT OPTIMISME.. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. dr. Siegfried Horn schrijft: Churchills jongste rede onderscheidt zich door een bepaald opvallende flik- flooierij jegens de Sovjets. De rede schijnt geïnspireerd te zijn door den wensch, de voorwaarden te scheppen voor een gemeenschappelijke oenfe- rentie, waarop Stalin vertegenwoor digd zal zijn. Tot dit doel moet ook de door Churchill aanbevolen conferen tie der betrokken ministers van buiten landsche zaken dienen. Churchill, die tevens uit naam van Roosevelt spreekt, laat doorschemeren, dat Engeland en Amerika bereid zijn tot vergaande po litieke concessies. Voor zoover die concessies Europa betreffen ligt de vraag voor de hand, of de Angelsaksen thans openlijk het verraad willen be kennen, dat zij tot dusver hebben wil len verdoezelen, Teneinde Stalin het aanbod smakelijker te maken, stelt Churchill een tweede front in Europa in het vooruitzicht. De aankondiging eener invasie in het westen wordt te Berlijn genoteerd met de opmerking, dat de massagraven gereed staan en dat de EngelschAmerikaansche troe pen de noodige doodkisten niet moeten vergeten. Churchills belofte, Frankrijk door deze invasie tot nieuwen bloei te helpen, zal door de Franschen wel met gemengde gevoelens worden ontvan gen. Zij weten thans, dat hun land ge maakt moet worden tot het tooneel van een bloedig conflict, waarmee verge leken de gevechten en verwoestingen van 1940 slechts kinderspel zijn. Overi gens brengt ook deze rede, waarin uiteraard de uitspraak inzake de ter reur in de lucht niet kon ontbreken, niets nieuws. In zooverre kan men er mede instemmen, dat zij waarschuwt voor al te groot optimisme bij de be oordeeling van den toestand. De Wilhelmstrasse over de rede van Cjmrchill. De rede van Churchill is niet dat ge weest wat men op grond van de sensa- tioneele aankondigingen heeft mogen verwachten, aldus luidt het oordeel van politieke kringen alhier. De rede bevat noch op politiek, noch op militair ter rein Iets nieuws, of het zou moeten zijn, dat men de mysterieuze aanduidingen over een Kanaaloperatie als een aan kondiging van militaire operaties be schouwt. Voorts is hier opgevallen de zeer gewrongen verklaring over het tweede front, welke men zou willen in terpreteeren als een weigering van Churchill om zich om zuiver politieke motieven in een militair avontuur te storten. De Engelsche pers over de rede. De Times bestempelt het deel der rede van Churchill, waarin hij bijzon dere beteekenis toeschrijft aan de sa menwerking tusschen Engeland, Rus land en de Ver, Staten als het belang rijkste deel. Men weet, aldus het blad, dat de niettotstandkoming eener drie- mogendhedenconferentie niet te wijten was aan den goeden wil tot samenwer king. De verklaring van Churchill, dat er geen vrijwillige of onvrijwillige door de oorlogsomstandigheden opge- dwongen stap gedaan zal worden zonder in het volste vertrouwen over leg te hebben gepleegd met den Sov jet-bondgenoot, is een „ondubbel on derpand" of een» compromisvoorstel, zooals tusschen wapenbroeders gedaan dient te worden. Het geheele Britsche volk zal zonder dralen achter dit voor stel staan. De Daily Telegraph schrijft: Na de rede van Churchill mag er geen tijd- roovende critiek meer gepleegd wor den, dat de Sovjets niet op de confe rentie van Quebec vertegenwoordigd geweest zijn. Een conferentie met Sov jet-Rusland over de politieke besluiten is geen hoffelijk gebaar, maar een practische noodzakelijkheid. Een blij vende oplossing van alle Europeesche vraagstukken en het overwinnen der daarbij bestaande moeilijkheden Is slechts te bereiken, wanneer de Sov jet-Unie haar medewerking verleent. De „News Chronicle" ziet in de ver klaring van Churchill een duidelijk teeken, dat de dingen „thans aan het rollen zijn". United Press meldt uit Washington, dat men over het algemeen van de rede van Churchill meer verwacht had. vooral omdat de verklaringen, afgelegd onmiddellijk na de conferentie te Que bec. ..als uiterst zwak vjrercfen be schouwd". Steenkolen- en cokesprijzen gewijzigd. DEVENTER. 1 Sept. - De dienst van den gemachtigde voor de prijzen deelt mede: in het kader van ook op ander gebied doorgevoerde aanpassing van prijzen in het bezette Nederlandsche gebied aan het ln Duitschland geldende prijspeil zullen de verkoopprijzen van de Nederlandsche mijnen voor steen kolen, briketten en cokes met ingang van heden, 1 September, een wijziging ondergaan. De gemachtigde voor de prijzen heeft zijn goedkeuring aan deze aanpassing verleend, welke een vrij ingrijpende verandering van de be staande prijzenstructuur voor de kolen inhoudt. De aanpassing brengt voor een aantal soorten en kwaliteiten een niet onbelangrijke prijsverhooging met zich mede. Daartegenover zijn enkele ande re prijzen verlaagd. Dit laatste geldt speciaal voor bepaalde soorten huls brandkolen met name magere en ess- nootjes 2 en 3. Met het oog op de bij den kleinhan del aanwezige voorraden worden de detailhuisbrandprijzen eerst met In gang van 15 September aangepast aan de gewijzigde inkoopsprijzen. Tot dien datum mogen de tot dusver geldende maximumprijzen aan verbruikers van kolen en cokes voor huisbranddoel einden niet worden overschreden. Het 9preekt vanzelf, dat het aanhouden van vóór 1 September 1943 gekochte voor raden met het doel deze later tegen de hoogere prijzen te verkoopen. niet ge oorloofd is. De nieuwe maximum-ver koopsprijzen voor den kleinhandel zul len tijdig worden bekend gemaakt. De Eindhovensche politie heeft een 25-jarige vrouw die haar kind te vondeling had gelegd, aangehouden en in arrest gesteld. Etui voor Persoonsbewijs. VGRAVENHAOE. 1 Sopt. Y*n bevoogde zijde vewtigt mou onxo aan dacht op hot voornomen om van over heidswege stevige houten étui'* voor Persoonsbewijzen tegen den prija von 25 cent per stuk beschikbaar te stellen. Deze étul's zullon binnenkort op vrij wel elke gemeente-secretarie verkrijg baar zijn. Door het Persoonsbewijs in zoo'n étui te bergen, verlengt men de duurzaamheid van dat bewijs en be spaart r^n zich een gang raar het gemeentehuls en de kosten voor nieuwe foto's on voor het zegel, wclko nu een maal verbonden zijn aan .«et aanvra gen van 'n nieuw Persoonsbewijs. Vooral voor hen. wier beroep medebrengt, dat het Persoonsbewijs veel te lijden heeft, la het nieuwe étui een uitkomst, te meer omdat het door middel van een koord of ketting gemakkelijk aan do werkkleedlng verbonden kan wordon, waardoor ook het verliezen wordt tegen gegaan. Doch oók in damostaschjes zal het houten étui wel voldoen, terwijl het zich tevens gemakkelijk Iaat ber gen ln don borstzak van heerenklee- ding. Al met al een waardevolle aan winst voor de beveiliging van ons pa pieren „Ik". MAJOOR VAN DIJK OVERLEDEN. Majoor A. J. M. van Dijk, corpscom mandant der gemeente-politic te Nij megen, op wien op 8 Juli J.1. een laffe moordaanslag is gepleegd, is gister avond na een moedig gedragen lijden aan de gevolgen van zijn verwondingen overleden. SCHAGEN. RECTIFICATIE. Dezer dagen kwam in ons blad aen berichtje voor, waarin werd medege deeld, dat de 34-jarige kabelmonteur J. P. L. was veroordeeld, omdat hij een schaap uit de weide zou hebben ontvreemd en geslacht. Dit bericht was slechts ln zooverre juist, dat J. P. L. het dier wel had ge slacht. Ontvreemding uit de weide was wel ten laste gelegd, doch hij werd van dit delict vrijgesproken. Zoodat de straf, welke werd opgelegd, alleen be trekking had op de klandestiene slach ting. SCHAGEN I—HAARLEM L De voetballiefhebbers uit Schagen en omgeving rullen Zondag as. kun nen genieten van een wedstrijd, zooals er te Schagen zelden een is gespeeld. De Spartanen toch zullen in 't veld ko men tegen efrr volledig elftal van den bekenden leutlasser Haarlem. Hoewel we er niet aan twijfelen of onze plaatsgenooten zullen tegen de Haar- lemsche grootmeesters danig in de minderheid zUn, zijn we toch ten zeerste benieuwd, 'wat ze er van te recht zullen brengen. Een behoorlijk resultaat zal de Schagenaren stellig het noodige zelfvertrouwen geven voor de komende competitie. Bij voetbal kan men zoo heel dik wijls zien, dat geestdrift en elan ver wonderlijke resultaten vermogen op te leveren tegen technisch veel hoo- ger staande tegenstanders. We geloo ven, dat de Schagenaren er goed aari zullen doen zich dit ter dege in te prenten. Wanneer ze van den beginne of aan stevig aanpakken, wanneer ze blijven doorzetten, ook wanneer Haar lem af en toe een succesje weet te boeken, dan ls het mogelijk, dat de einduitslag meevalt. Maar dan beteekent het ook, dat het voor Schagen een zeer zware en voor al zeer vermoeiende wedstrijd wordt. Waaraan het publiek echter zijn ge noegen kan beleven! Aan de ontmoeting gaat vooraf een wedstrijd tusschen de Sparta- en de Alcmaria-veteranen. Schagerbrag. Openstellingsaren. - De openstelllngs- uren van het poststation alhier zijn met ingang van I September eenigszins uitgebreid en zijn thans als volgt vast gesteld: 10-11.30 en 15-17 uur. Heer-Hagowaard. Zondagsschool. - Daar de Zondags school het laatste seizoen door een zoo danig aantal kinderen werd bezocht, dat het werk de krachten van één on derwijzeres te boven ging, werd naar een oplossing omgezien. Na een daartoe gedanen oproep van den predikant hebben zich vijf dames en twee heeren beschikbaar gesteld. Besloten werd o.a. de lessen 5 Sep tember te doen aanvangen en een twee tal klassen ln te richten, welke gelijk tijdig des Zondagsmorgens van half 12 tot half één les zullen hebben. De leeftljdengrens werd van 5 t.m. 12 Jaar gesteld. Zaidscharwoade. Blljartwedstryd. De derde wed strijd tusschen O.K.K. van Zuld-Schar- woude en Gezellig Samenzijn van Broek op Langendijk werd ln het lokaal van den heer W. Terburg gespeeld. De uitslag was als volgt: O.K.K. te ma ken 1118 punten, gemaakt 1182 punten, een winst van 64 pnt. Gezellig Samen zijn te maken 997 pnt., gemaakt 1061 pnteen winst van 64 punten Het kan zeer zeker als een bijzonder heid worden vermeld, dat er door 20 spelers 800 beurten zijn gemaakt en dat de uitslag precies gelijk/ in dit geval 64 winstpunten voor iedere partij ls. Het was een mooie, gezellige en spor tieve wedstrijd en spannend tot de laat ste partij. Toen er 720 beurten gemaakt waren, had O.K.K. nog een winst van 30 punten. De laatste partij bracht de winst voor iedere club op het zelfde aantal. Broek op Langendijk staat dus na drie wedstrijden nog aan den kop met 75 winstpunten. Zondag 12 September as. wordt, eveneens bij den heer Terburg do vier de wedstrijd gespeeld en dan zal uit komen, wie den beker zal winnen. Damlust. - De damverecniglng Dam- lust heeft ln haar gehouden vergade ring den heer P. Beers gehuldigd in verband met zijn verovering van het damkampioenschap van West-Fries land. Het clublokaal wordt verplaatst van den heer P. Kramer te Zuidschar- woude naar Concordia te Noordschar- woude. Ter gelegenheid van het 25-jarig be staan der vereenlging ln het a.s. voorjaar zal men probeeren een nederlaagwedstrijd te organiseeren. Verduisteren van 20.33-6.49.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1