NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Geallieerde irfvasieplannen op komst? Duitschland paraat aan alle fronten. Zware gevechten in bestaande brand punten van den afweerslag. De gebeurtenissen in Denemarken. Europa niet terug naar de 17e eeuw. ntgtTM Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Borcander 8ohager ëdltle: Muur en: Laan 201. TelefoO* 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1943. SCHAGBR EDITIE. 87e Jaargang, No. 205, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagelQks. Advertentie-tarief. PrUs der gewone advertenties Int deze Editie 11 et per m.M. BU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Voortdurende verkenningsacties. BERLIJN, 2 September (C.D.) De gigantische slag aan het Ooste lijke front vermindert geenszins de be langstelling voor ,de gebeurtenissen ln het bekken van de Middellandsche Zee, zulks te meer, omdat zoowel het Duit sche als het Itallaansche legerbericht over den strijd aan het zuidelijk front de meeste bijzonderheden brengt. Hoe kortaf de legerberichten der Spilmo- gendheden ook zijn, toch spreken zij een duidelijke taal, omdat een nabij verleden heeft geleerd, wat de draag wijdte van deze nuchtere terminologie is. De geallieerden concentreeren strijd krachten en landingsvloten, terwijl hun luchtmacht eensdeels naar het over wicht in de lucht streeft en anderzijds een concentratie der Duitsch-Italiaan- sche strijdkrachten tracht te verstoren. De geallieerde oorlogsvloot probeert voor het eerst met inbegrip van ver schillende slagschepen, die door hun draagvermogen In staat zijn om zelf bulten de reikwijdte der kustbatterijen te blijven, de buitenste omwalling van het zuidelijke bolwerk der vesting Europa te slechten. De strijdkrachten van de Spil scharen zich in slagorde voor den afweerslag, dien men thans wel als aanstaande kan profeteren terwijl haar luchtmacht door zware dag- en nachtaanvallen op de geallieer de vlootconcentraties den komenden landingsoperaties bij voorbaat zooveel mogelijk afbreuk doet en zich tevens met inzet van alle krachten boven het vermoedelijke terrein van den komen den strijd tracht te handhaven. Landing in Midden-Italië? De aanvallen van het geallieerde lnohtwapen beperken zich hoofd- zakeltJk tot Calabrle, Campanie en Apulle, d.w.z. den voet, het scheen been en de hiel van Italië. Deze tac tiek wekt ln Dnltsche militaire krin gen geen verwondering, daar men er hier van meet af aan rekening mee heeft gehouden, dat de geallieerden de Dultsch-Itjfliaansche strijdkrach ten by haar evacuatie van Sicilië niet over de Straat van Messlna zonden volgen, maar dat het zwaar tepunt van een eventueele landing op het Itallaansche vasteland veel Noordeiyker bijv. in de Golf van Napels of zelfs by den mond van den Tiber, zou liggen: omdat Zuid- ïtallë hoogstens ten koste van een moelzamen veldtocht veroverd kan .worden, terwijl het by een krachtl- gen aanval op midden-Itallë automa tisch zou worden afgesneden. In dit verband speelt het feit, dat Rome tot open stad is verklaard, een niet onbelangrijke rol, aangezien de Italiaansche regeering heeft toegezegd, dat zij Rome thans ook niet meer als kruispunt voor het militaire verkeer zal gebruiken. De geografische ge steldheid van het Apenijnsche schier- eiland heeft er toe geleid, dat de beide, hoofdverkeersaderen tusschen Noord en Zuid Milaan—Bologna—Florence en MilaanGcnua-Civitavecchla beide over Rome loopen. Nu deze hoofdverkeersaderen voor het transport van troepen en materiaal naar Zuid-Italië wegvallen, blijft al leen de veel minder capabele en ook veel langere weg langs de kust van de Adrlatische Zee over MilaanAnco- naFoggiaNapels een omstandig heid, die de geallieerden slechts met twee voor hun prestige hoogst riskante bombardementen van de Eeuwige Stad konden afdwingen en die dus in hun strategische plannen ongetwijfeld zal worden uitgebuit. Houdt men met al dez,e feiten rekjaing. dan kan het geen verbazing wekAn, dat van Duitsche zijde openlijk wordt gesproken over de concentratie van een groote geallieerde landingsvloot in de wateren van Sici lië, voornamelijk in het gebied van de havèn van Augusta. Andere vlootconcentraties. Veel opmerkelijker is «het dan ook, dat ln bevoegde Duitsche kringen plotseling met even groote openhartigheid gewag wordt gemaakt van verschillende andere geallieerde vlootconcentraties die lan dingsoperaties doen vermoeden v op veel grootere schaal, dan aan de hand van de hierboven opgesomde feiten te verwach ten viel. Wat het bekken van de Middel landsche Zee betreft, worden dergelijke vlootconcentraties door verkenningsvlieg tuigen van de spilmogendheden waarge nomen in Oost Tunis, in het gebied van de haven van Bizerta en in Algiers ln het gebied van de haven van Oran. In Duitsche militaire kringen beschikt men over gegevens, waaruit blijkt, dat ln Oran een Fransch expedltleleger van 300.000 man gereed staat, kennelijk om te wor den overgezet naar Corclsa of misschien zelfs naar Zuid-Frankrijk. Tevens is er te Berlijn sprake van nog verdere militaire 'maatregelen van geallieerde zijde, welke eveneens in de richting van landlngs- plannen schijnen te wijzen. Duitsche verkenners hebben aan de Zuid-oostelijke kust van Engeland concentraties van landingsbooten waargenomen, die sindsdien geregeld gecontroleerd worden met het resul taat, dat de Duitsche legerleiding thaus ook over informaties beschikt aangaande transporten van troepen en materiaal uit verschillende deelen van Engeland naar het Zuidoosten. Met nadruk wordt er te Berlijn, vooral ten aanzien van de geallieerde voorbe reidingen aan de ftust van het Kanaal, op gewezen, dat het voorloopig nog zeer de vraag Is, of de geallieerden werkelijk zulke grootscheepschc plan nen koesteren, dan wel of zij op deze wijze hun eigenlijke plannen trachten te camoufleeren. Hoe dit ook zij, zoo verklaart men tc Berlijn, van Duitsche züde zijn alle maatregelen genomen voor het geval, dat de geallieerden het thans werkelijk eens op een krachtproef lieten aanko men. Om te bewijzen, dat deze maat regelen niet lukraak en overijld tot stand zijn gekomen, heeft men zelfs onthuld, dat Duitschland reeds bij de voorbereiding van de zomercampagne aan het Oostelijk front met deze even tualiteiten» had rekening gehouden in dien zin. dat belangrijke reserves aan troepen en materiaal uit het dosten zijn afgevloeid en thans de wacht houden P-J3AV ,UaZA\3gUBC petj §BZ33 JIBITIW en het Westen van Europa. In één dag 120 tanks stukgeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 September (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In de tot dusver bestaande brand punten van den afweerslag leverden onze troepen ook gisteren zware ge vechten. Door vastberaden tegenaan vallen werden op enkele plaatsen doorgedrongen vijandelijke strijdkrach ten opgevangen en deels met zware verliezen teruggeworpen. Geconcentreerde aanvallen van formaties gevechtsvliegtuigen en vliegende artillerie richtten zich vooral op vyandclijke troepen ten zuidwesten van Wjasma. In het zeegebied van het Visscher^- schiereiland boorden snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een bolsjewistisch kustvrachtschip en een bewakingsvaar tuig in den grond. Gisteren overdag werden aan het Oosteiyk front 120 tanks stukge schoten. De luchtmacht vernietig de ln de periode van 30 Augustus tot 1 September 127 bolsjewisti sche vliegtuigen. Eerste luitenant Nowotny, comman dant van een groep jachtvliegers, 'heeft gisteren tien pverwinningen in de lucht behaald." BLOEDWRAAK IN SERVIë VERBODEN. De generaal en bevelhcbb"'- in Ser vië heeft in het gebied van Kosovo bij de Albaansche grens de bloedwraak ver boden. Er zijn verzoenings-commissies samengesteld om de loopende familie twisten te beslechten. fC-D.) DE VERNIELINGEN IN MILAAN. De A.N.P.-correspondent meldt: Vol gens de laatste berichten uit Rome is het beroemde Heilige Avondmaal van Leonardo da Vinei, dat in de Kruis gang van de Madonna Della Grazie te Milaan hing en door een speciaal ge bouwde muur beschermd werd, met vernietigd, doch door een wonder be houden gebleven. Wel zijn de biblio theken van de Dominikanen, van de Bramante en vdn het Refectorium vol komen verwoest. Montorfano's in 1595 geschilderde fresco „Krutziging" werd beschadigd. DE STRIJD AAN HET OOSTELIJKE FRONT. De negende week van het Sovjet- offensieï staat, naar de militaire cor respondent van het D.N.B. verklaart, in het teeken van de mobilisatie van nieuwe strijdkrachten der bolsjewisten, die uit de rustige sectoren van het front en uit de achterwaartsche ver bindingen alles weghalen om opnieuw te probecrcn hun zomeroffensief ver der voort te zetten daar de kleiige en door de ruimte beperkte successen in geen verhouding staan tot den gewel digen omvang van de in den strijd geworpen troepen en materiaal. DE VERLIEZEN DER AMERIKAANSCHE WEERMACHT. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Washington meldt, hebben de Ameri kaansche weermacht en koopvaardij volgens de jongste Woensdag gepubli ceerde officieele cijfers tot dusver meer dan 100.000 man verloren aan gesneuvel den. gewonden, vermisten en gevange nen. Mederlandsche Vrijwilliger» bij de Duitsche oorlogsmarlne. Het eerste 'andverlof. In de kleine stad b er altijd wat te zien. Met belangstelling staan eenige verlofgangers voor een boekenwinkel e:i probeeran liun Ouitsch, dat zij da laatste weken leerden, ln de practijk Bflt'Widiter Andres/StapVPax m Overeenkomstig de Bulgaarsche grondwet heeft op 28 Augustus J.I. troonopvolger Prins Simeon den Bul- gaarschen troon onder den naam .Simeon II bestegen. Tot de regeling der regentschapskwestie zal de mi nisterraad de leiding van Bulgarije, op zich nemen. Prins Simeon van Tirnovo werd op 16 Juni 1937 In Sofia geboren. Volgens de grondwet wordt hij op 18 jaar meerderjarig. Tot zoolang worden de koninklijke rechten door drie regenten, die door de groote nationale vergadering worden aan gewezen, uitgeoefend. Deze moet speciaal worden gekozen en komt In Tirnovo tezamen Atlantic/Holland/Pax m De Engelschen staan achter deze golf van sabotage. BERLIJN, 2 Sept. - Over de jongste gebeurtenissen in Denemarken, die geleid hebben tot de afkondiging van den staat van beleg, werden nog de volgende bijzonderheden bekend: Het aantal gevallen van sabotage in Denemarken was in de laatste weken voor de afkondiging van den staat van beleg bedenkelijk gestegen. Deensche en Britsche valschermspringers waren naar Denemarken gezonden om bij de organisatie van de sabotage behulp zaam te zijn. Tevens werd van Enge land uit een hevige propaganda ge voerd. In de grootere steden van Denemarken, zooals Aalborg, Aarhus, Odensee en zelfs in Kopenhagen von den stakingen plaats. Voorbeeldig optreden van Dnltsche soldaten. Ofschoon het optreden van de Duit sche soldaten door iedereen, zelfs van Deensche zijde, voorbeeldig werd ge noemd, werden dezen steeds meer door onverantwoordelijke provoca teurs lastig gevallen, waardoor zij zich tenslotte genoodzaakt zagen zich met de wapens te verdedigen. Het feit staat vast, dat de Engelschen achter deze golf van sabotage en de opruiing van de Deensche bevolking staan. In een bericht van radio-Londen van 29 Augustus wordt dit uitdrukkelijk met de volgende woorden bevestigd: „Het kan zijn, dat de Deensohe revolutie de VIER JAREN OORLOG. BERLIJN, 2 Sept. De plaatsver vangende perschef van de Rijksregeering Stabsleiter Sündermann heeft ter gele genheid van den vierden verjaardag van het begin van den oorlog het woord gericht tot de vertegenwoordigers van de buitenlandsche pers. Stabsleiter Sündermann wees %r met nadruk op, dat deze oorlog, historisch gezien, begonnen» werd als Duitsche verdedigingsoorlog tegenover een een heidsfront, dat het Duitsche leven be dreigde en thans geworden is tot een verdedigingsoorlog van het geheele Eu- ropeesche continent. Uit militair oogpunt, zoo zeide spre ker. heeft het verloop van den oorlog tot dusverre den tegenstanders groote verliezen en slechts geringe successen opgeleverd. Politiek gezien staat te genover den waanzinnigen wil tot vernietiging der vijanden tegen Euro pa het doel tot zelfbehoud van de Europeesche politiek. Op het ideologische terrein van den grooten oorlog is duidelijk geworden, dat de strijd niet gevoerd wordt om parlementarisme of nationaal-socialis- me. maar om het algemeene beginsel nationalisme of internationalisme en zijn gevaarlijksten vorm: het bolsjewis me. De schuld aan den oorlog. Stabsleiter Sündermann sprak vervol gens over de kwestie van de" schuld aan den oorlog en betoogde, dat in de zen oorlog niet de vraag behoeft te rijzen wie schuldig is aan den oorlog. Onbetwist is de rol van president Roo- sevelt, die reeds in 1937 onder de leus eener „quarantaine" een Westelijk front tegen Duitschland, Italië en Japan heeft gepropageerd. De schuld van den tegen stander aan den oorlog is bovendien in het verloop van de veldtochten door talrijke officieele documenten, die in Duitsche handen geraakt zijn, bewezen Onbetwist en onbetwistbaar is evenzeer de agitatie van Churchill in de jaren, irin een Duitsch-Engelsche toenade ring scheen te ontstaan en waarin deze „merkwaardige man" geen dag liet voorbijgaan zonder de oorlogstrompet te blazen waarvan hij de kans van zijn leven verwachtte. Onbetwist en onbe twistbaar is ten slotte het feit van het ontstaan eener bolsjewistische offensie ve macht tegen Europa in de twintiger jaren. Haar macht en haar vernietigen de plannen behoeven thans niet meer verduidelijkt te worden. Steeds is het de politiek van den Führer geweest om door een op politieke overeenstemming berustende nieuwe ordening ook Euro pa sterk te maken voor het door hem voorziene en onvermijdelijke conflict met de grootste„.levensbedreiging, van het continent: het bolsjewisme. De toestand van dit oogenblik. Stabsleiter Sündermann sprak in het verdere verloop van zijn rede over den toestand van dit oogenblik en zeide o.a., dat Duitschland zich in de vier oorlogsjaren een onvergelijkelijke sterkere positie verschaft heeft dan nicn in 1939 ook maar had durven droomen. Het Duitsche volk weet, dat door ziin superieure leiding het be staan der natie werd gered en ook voor de toekomst wordt gewaarborgd, want het ziet in. dat de besluiten van den Führer ver vooruit zagen en be slissend waren voor de ontwikkeling van den oorlog, hoe geweldig en verrassend zij op het eerste gezicht ook leken. De strijd tegen het bolsjewisme. In verband met den strijd tegen het bolsjewisme zette Stabsleiter Sünder mann uiteen, dat hier slechts een keu ze bestaat tusschen zich handhaven of vernietigd worden. Er bestaat slecuts één macht, zoo zeide hij woordelijk, die paal en perk vermag te stellen aan den stormloop: dat is de Duitsche weer macht. Als zij er niet was, dan zouden de Sovjet pantserwagens heel Europa onder den voet loopen en zij zouden noch halt houden voor <^e opgeheven wijsvinger van een hoogleeraar uit Oxford, noch voor de parlementaire vlag van generaal Eisenhower of voor de grenzen van eenigen Euro- peeschen staat. Stabsleiter Sündermann wees ver volgens op de uitgestrektheid van het door de Duitsche weermacht bezette ge bied, op de beproefde strijdkracht van den Duitschen soldaat en op den geor- ganiseerden arbeid van het Europeesche continent, op de steeds toenemende productie, de gewaarborgde voedselpo sitie enz. Dit alles, zoo zeide hij. is den Vijanden bekend en zij probeeren thans om weer af te dalen van het in het wil de weg ontwikkelde optimisme, waartoe zij na de bedriegelijke successen in Tu nis en op Sicilië waren opgestegen. Ste vig en vastberaden staat Duitschland gereed en strijdt onverbiddelijk in het zekere bewustzijn dat de vijand op de zen tegenstand het hoofd bloedig kapot zal slaan zonder den muur der verde diging ernstig te kunnen doorbreken. Wie er op uit is, zoo zeide hij, de vol keren van Europa te vernietigen, on der bolsjewistisch regime te dwingen, te vuur en te zwaard chaos in de landen te brengen, waarin sinds duizen den jaren de grondvesten van mensche- lijke beschaving aanwezig zijn, die heeft zich een waanzinnig en onbereikbaar oorlogsdoel gesteld. Een nieuwe toekomst breekt baan. Het zal in het verdere verloop van dezen oorlog met alle duidelijkheid aan het licht treden, zoo besloot Stabsleiter Sündermann. dat de vijanden zullen struikelen over hun eigen waanzinnige plannen. Europa kan en ^1 niet worden teruggeworpen in den toestand van rte 17e eeuw. Het is den langsten tijd de speelbal van vreemde machten geweest. Niet het verleden zal terugkeeren, neen een nieuwe toekomst breekt baan. De Duitsche overwinning veronderstelt niet de uitroeiing van vreemde volkeren, niet de onderwerping van verre conti nenten, niet de oprichting van een we reldheerschappij. ook niet de gedwon gen opstelling van internationale doc trines. De Duitsche overwinning zal na de tegenwoordige phaze der beproeving sneller naar voren komen, omdat die overwinning niet alleen gewaarborgd wordt door de kracht en den moed van een groot volk, dat vecht voor zijn le ven en door de dapperheid van zijn bondgenooten. die eveneens hun leven verdedigen, maar ook omdat haar doel stellingen in tastbare en bereikbare na bijheid zullen liggen op het gebied van menschelïjke waardigheid, nationale vrijheid en historische noodzakelijkheid DE AMERIKAANSCHE AANVAL OP MARCUS. Het Japansche hoofdkwartier deell mede: „Naar uit nadere berichten blijkt, bestonden de vijandelijke afdee- lingen, die. zooals gemeld, Woensdag ochtend een aanval ondernamen op Minaitorisjima (eiland Marcus), uit speciale troepen met een vliegkamp schip en ongeveer 160 bommenwerpers en jachtvliegtuigen. De radiopeilinstallaties hebben bij de tijdige ontdekking van het naderen der Amerikaansche strijdkrachten bij baar mislukten aanval op het eiland Marcus een rol gespeeld, die niet on derschat mag worden. Deze instrumen ten maakten een snelle waarschuwing mogelijk, zoodat de Japansche verde digers* met een minimum aan verliezen effectief tegenstand konden bieden. Tengevolge van de waarschuwing konden alle Japansche kustbatterijen direct het vuur openen en in zeer kor ten tijd 12 vliegtuigen neerschieten. In militaire kringen verklaart men na drukkelijk, dat de Amerikaansche aan val vruchtelooskan worden geacht. DE DUITSCHE LUCHTAFWEER. De A.N.P.-correspondent meldt: De Duitsche bladen geven uitvoerige be schouwingen over het succes van de nieuwe Duitsche verdedigingswapens tegen de aanvallen uit de lucht. Ook in militaire kringen van de Rijks hoofdstad vormt de nieuwe tactiek der nachtjagers en zoeklichten het onder werp der besprekingen. De militaire woordvoerder deelde onder meer me de. dat bij den laatsten aanval der ge allieerde bommenwerpers op Berlijn minstens een gelijk aantal nachtjagers de aanvallers tegemoet gevlogen is. Veri voor Berlijn werd een groot deel der vijandelijke machines opgevangen en uiteengedreven. Het aantal neergescho ten vliegtuigen noemt men, procentuaal gerekend, zeer hoog. In verband met de verduistering zijn sindB het uitbreken van den oor log in Engeland niet minder dan 10.556 personen om het leven gekomen (c.d.) Duitsche chemici zijn erin ge slaagd een nieuwe werkstof te fabricee- ren, welke uit oud papier gemaakt wordt volgens een speciaal gietsysteem. Deze nieuwe stof vervangt verschillen de metalen, zooals bijvoorbeeld allu- minium en blik. eerste van een zorgvuldig voorbereide serie opstanden ln bezet Europa Is, waarbij tijd cn tooneel door het geal lieerde opperbevel is bepaald." Het Londensche blad Star schreef in ver band met het mislukken van de actie, dat men in Londen veelal van meening is, dat de Deensche opstand misschien te vrqeg is gekomen. Niet ovei^ het hoofd gezien mag worden, dat de'Deensche regeering met goedkeuring van den koning pogingen .in het werk heeft gesteld om door overeenkomstige op roepen het Deensche volk tot Inkeer te brengen. Het resultaat van deze pogingen van Deensche zijde is helaas onbevredigend uitgevallen. De onrust zaaiers in fhet land traden steeds driester op 'en de Duitsche instanties in Denemarken zagen zich genood zaakt om van de Deensche regeering het nemen van passende maatregelen te eischen. Dc Deensche regeering verklaar de echter niet In staat te zyn de noodzakcIUke maatregelen voor handhaving van orde en rust in Denemarken te nemen, zoodat de Dnltsche bevelhebber in Denemar ken genoodzaakt was zelf de noodi- ge maatregelen te nemen en op 29 Augustus den militairen st3at van beleg voor gche.el Denemarken af te kondigen. De tekst van de be kendmaking van den bevelhebber der Duitsghe troepen werd dienzelf- den dag gepubliceerd. De Deensche regeering trad daarop af. Wat den werkelijken toestand ln DenemarHen betreft, het resteerende deel van het Deensche leger Is ont bonden en ontwapend. Het verzet dat hier en daar geboden werd, werd ge makkelijk en met zeer geringe ver liezen gebroken. De koning en de kroonprins bevinden zich op hun kasteelen. Overal het werk hervat. Intusschen is overal het werk her vat. In het geheele land heerscht rust. Totdusver behoefde slechts een enkel standgerertht bijeen te komen, waarbij een man en een meisje wegens het af scheuren van een aanplakbiljet tot ge vangenisstraffen werden veroordeeld. Verzachting verschillende beperkingen. De berichten uit Denemarken doen uitkomen, zoo werd op een desbetref fende vraag in de Wilhelmstrasse ver klaard. dat de toestand als rustig en opgehelderd beschouwd kan worden. Dit komt ook tot uiting in de ver zachting van de verschillende beper kingen, die als gevolg van den staat van beleg waren afgekondigd. Met be langstelling wordt in Berlijn kennis genomen van de Engelsche uitlatingen, waaruit een teleurstelling spreekt over het feit, dat in Denemarken geen groote onlusten zijn uitgebroken en dat de Engelsche manipulaties niet tot het gewenschte resultaat d.w.z. tot een chaos inDenemarken hebben geleid. DE DOOD VAN KONING BORIS. SOFIA. 2 Sept. De Tsarina, Prins Cyril, prinses Eudoxia en prinses Ma- falda van Hessen, de zusters van de Tsarina. zijn gisteren om 21 uur in de kathedraal geweest om bloemen te leg gen op de baar van den ontslapen Tsaar. De kinderen van den Tsaar. Tsaar Simeon II en zijn zuster Maric Louise, hadden den wensch uitgespro ken hun overleden vader nog eenmaal te zien. Vergezeld van hun moeder en de prinsessen Mafalda -en Eudoxia brachten zij hedenochtend een bezoek aan hun vader in de kathedraal, waar zij een bouquet bergbloemen. waar de overledene veel van hield, neerlegden. Delegaties uit de pas verworven Bul gaarsche gebieden Macedonië. Thracië. Dobroedsja en Moravië zullen aarde uit deze provincies en water uit de Zwar te Zee, de Donau, de Aegeïsche Zee en het Meer van Ochrida naar Sofia bren gen om in te metselen in het graf van den overleden koning. Verduisteren van 20.26-6.53. Distributienieuws. Bonaanwijslng zeep. 'S-GRAVENHAGE. 2 Sept. Tot en met 30 September a_s. geeft bon „Algemeen 654" van de bonkaart voor voedingsmiddelen en bon%IJ een heids zeep" van de aan kinderen bene» den den leeftijd van acht jaar uitgereik te kaarten recht op het koopen van een stukje luchtgevulde eenheidstoiletzeep 40 of 57 pet., of op het koopen van een stukje eenheidstoiletzeep 14. 15 of tl pet, of op het doen wasschen van vttf kg. droge vuile wasch. Voorts geeft bon „Algemeen 655" ven de bonkaart voor voedingsmiddelen on bon „IJ waschpoeder" van de aan kin deren beneden den leeftijd van 8 jaar uitgereikte kaarten tot en met 30 Sei>- tember a.s. recht op het koopen van 250 grém waschpoeder of zeeppoeder, of op het doen wasschen van negen kg. droge vuile wasch. Bon „IJ toiletzeep" van de aan kin deren beneden den leeftijd van twee ja,ar uitgereikte kaarten geeft t.e.m. meergenoemden datum recht op- het koopen van een stukje van 50 of voor zoover voorradig 75 gram toi letzeep (oude samenstelling). Tenslotte geeft bon „Textiel 1 een" van de geel gekleurde textielkaart V 115 voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder tot en met 31 December 1948 recht op het koopen van een stukje scheerzeep van 45 gram of. voor zoover de winkelier deze nog voorradig heeft, van een tube of een pot scheercréme. Uitspraken .Vredesgerechtshof. Het Vredegerechtshof te 's-Gravenha- ge, heeft o.a. de volgende arresten ge wezen. Adrianus Groenewegen te 's-Graven- hage had in Mei 1941 een Vova-colpor- teur. door wien hij meende lastig ge vallen te worden, de beleed'ging „land verrader" toegevoegd. Het Hof overwoog, dat vooral bij de beoordeeling van een zeker soort van strafbare feiten, waartoe het onderha vige behoort, welke meer op domheid of gebrek aan inzicht dan op slechtheid of boosaardigheid duiden, met den ver zoenenden invloed van den tijd reke ning moet worden gehouden, mede in het belang van den politieken vrede, welken het Hof te dienen' heeft, waar bij komt dat verdachte ter zitting van het Hof van beter inzicht heeft doen blijken. Het Hof volstond met de oplegging van een geldboete van f 15. Wouter den Hertog te Alphen a. d. Rijn wien ten laste was gelegd, dat aan zijn schuld te wijten was. dat op 13 Mei 1940 een NSB-functionaris door het mi litair gezag wederrechtelijk van zijn vrijheid was beroofd, doordat verdach te dezen persoon als zoodanig aan het militair gezag had aangewezen, werd door het Hof van rechtsvervolging ont slagen. omdat het Hof van oordeel was. dat de bevoegdheid van het militair gezag in oorlogstijd moet worden er kend om naar eigen inzicht te beslissen welke personen moeten worden aange houden en van hun vrijheid beroofd, zoodat in dit opzicht van geen weder rechtelijkheid sprake kan zijn. „terwijl overigens niet is gebleken. dat ver dachte. de vorenbedoelde aanwijzing aan het militair gezag gevend, uit per soonlijke overwegingen gehandeld heeft, en de'vrijheidsberooving niet met eeni ge strafbare handeling gepaard Is ge gaan. BELANGRIJKE MEDEDEELING VOOR WIELRENNERS. In verband met het beperkte herstel der internationale sportbetrekkingen heeft het bestuur van de N.W.U de re geling van deze aangelegenheid van den Rijksgevolmachtigde voor de sport in handen gekregen. Naar aanleiding hiervan maakt het bestuur en speciaal de sportcommissie van de N.W.U. nog bekend, dat Nederlandsche renners, die ln het buitenland wenschen te starten, verplicht zijn hiervan kennis te geven aan het secretariaat van de sportcommissie van de N.W.U. Ook uitschrijvers van wedstrijden, die bui tenlandsche renners willen laten star ten, zijn verplicht hiervan mededeeling te doen aan het secretariaat van de sportcommissie van de N.W.U. SCHAGEN. HARDDRAVERIJVEREENIGING „WE97»-FRIESLAND". Gisteravond hield de harddraverij- vereenlging „West-Friesland" haar jaarvergadering in het bovenzaaltje van het café „De Posthoorn". Nadat de notulen zijn goedgekeurd, brengt de waarnemend secretaris, de heer Schene, het jaarverslag uit, waarin voornamelijk de draverij van het afgeloopen jaar werd gememo reerd. Naar aanleiding van het 60- jarig bestaan der vereeniging werd toestemming verleend tot het verrij den in 1943 van het kortebaankam- pioenschap. De penningmeester deelt mede, dat de ontvangsten der draverij het vorige jaar bedroegen 1694.—, aan lidmaat schappen en donaties werd ontvangen 697.50, terwijl de totalisator 413.77 opbracht. Na aftrek der onkosten, waaronder 850.— aan prijzen, blijft ln kas een saldo ad 1586.50, waar van 600 is gereserveerd voor een totalisator-gebouwtje. De rekening wordt nagezien door de heeren Igesz en Pronk en vervolgens goedgekeurd. De aftredende bestuursleden, de heeren C. Roggeveen en A. C. Rogge veen, de laatste tevens voorzitter, werden met 19 van de 20 stemmen herkozen. Aan de orde is dan de bespreking van de a.s. draverij. Aan de verrijding van het kampioenschap zijn geen extra-condities verbonden. Wel wordt door het Centraal Bestuur een subsi die van 1000 ln uitzicht gesteld, in dien de eerste prUs ten minste "1500 bedraagt. Het bestuur stelde voor aan prijzen uit te looven 1500, 5D0. 200 en 100. Enkele heeren achtten deze prijzen, in het byzonder den eersten prijs, niet hoog genoeg. Er is geld ln kas, er komt een goede subsidie, waar om zou men er geen 2000 van ma ken? In verband hiermee woedt geïnfor meerd naar de verdere kristen. Deze zijn stellig niet minder dan,1 ca. 1000. zoodat onder alle omstandigheden met een uitgave' van 4000 ie te rekenen. Ook gaan er stemmen op den 2den, 3den en 4den prijs te verhoogen, er eventueel een 5den aan toe te voegen Men meent, dat hierdoor de animo tot inschrijven zal worden aangewakkerd. Een voorstel om den eersten prijs te verhoogen tot 2000 en de andere prijzen onveranderd te laten, werd aangenomen met 15 stemmen voor, 4 tegen en 1 blanco. De totalisator zal weer worden uit- genoodigd hierheen te komen en een zoo groot mogelijk aantal loketten ztfl worden geopend. De afsluiting van de baan zal op dezelfde wijze geschieden als verleden jaar. Vroeger gaf de gemeente in den regel een subsidie en stelde daarbij als voorwaarde, dat een deel van het terrein voor ledereen toegankelijk was. Later had de vereeniging die subsidie niet meer noodig, ze heeft de oude gewoonte echter willen hoog houden en wil dit ook thans blijven doen. De entree zal dezelfde zijn als verleden jaar. Hierna sluiting. DE SCHAGER MARKT. Op de gebruiksveemarkt was gisteren druk gezoek en ondanks het feit, dat er een beperkt aantal aankoopvergun ningen wordt uitgereikt. blijven de prijzen van het verbruiksvee hoog. De bonnen golden f 1.00. Wat de handel in kalfkoeien betrof, deze was goed te noemen. De hoogste noteering bedroeg f 1500. De tijdkoelen liepen tot f 1200 met kalmen handel. De handel in geldekoeien was matig, maar de prijs liep toch nog tot f 1200. Pinken waren goed gezocht bij een top- prijs van f 700. In de graskalveren was een matige handel. Het waren meeren- deels lichte beestjes. De noteering liep van f 200-f 275. Voor de Centrale waren er 73 koeien en stieren, voorts 18 pin ken, 7 graskalveren. 17 nuchtere kalve ren en 2 schapen. Eén koe werd er uit genomen 'voor de weide. De biggen gingen weer voor taxatie prijzen van dc hand. Konijnen voor de slacht golden f l per kg. Voor de fok gingen de duurste voor f 40 per stuk. Slachtkippen f 0.90 per kg. Jonge kip pen werden, naar men ons meedeelde, verhandeld tot f 20 per stuk. Benden voor de slacht f (190.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1