NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Britten in Calabrië geland. Dr. Göbbels: Wij hebben dezen oorlog niet gewild Invasie-poging in Calabrië géén verrassing. Terreuraanval op civiele veerboot. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordara C 9. Bureau der Schugcr éditie: Schagettf Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 206, 4 pagina's. Deze Courant veraeblJn» dageltyka. Advertentie-tarief. Prjjs der gewone advertentie* In deae Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. DE WEEK Binnen en Buiten de Grenzen. ER is de laatste dagen veel geschre ven en misschien nog meer ge sproken over de mogelijkheid van een geallieerde invasie 'op het vasteldhd van Europa. Allerlei oncontroleerbare geruchten hieromtrent, kwamen plot-, seling aan de oppervlakte en verdwe nen meestentijds weer even snel, om dat zij blijkbaar aan het brein van politieke fantastelingen waren ont sproten en van eiken redelijken grond bleken te zijn ontbloot. Tot de mel ding van Berlijnsche perscorrespon denten kwam, dat er ten dezen op zichte inderdaad iets in de lucht hing: er waren omvangrijke scheepsconcen- traties gesignaleerd in Oosl-Tunis, in de havengebieden van Algiers, Bizer- ta en Oran. Werd hierdoor het ver moeden op een inval op Italiaansch grondgebied gewettigd, anderzijds kon een toenemende bedrijvigheid aan de Zuidoostkust van Engeland doen ver onderstellen, dat de voorspelling van Churchill inzake een landingspoging op Fransch grondgebied zou worden bewaarheid. Hoe het ook zij, Duitseh- land was, blijkens de melding uit Berlijn, op alle fronten paraat en wachtte met gerustheid op de dingen, die zouden komen. Wanneer nu, op het oogenblik dat wij dit schrijven, officieel het eerste landingsbericht is doorgekomen, waar uit blijkt, dat de Engelschen hiervoor het Zuidwestelijk punt: van Calabrië hebben uitverkoren, dan komt al da delijk vast te Staan, dat het; verras singselement, hetwelk altijd zoo'n be langrijke rol speelt, hier ten eenen- male ontbreekt. En hoewel momenteel nog geen overzicht kan worden ver kregen van de feiten, in casu van den omvang der geallieerde landing en van den geboden weerstand. mag hiernaast alreeds worden geconsta teerd, dat de Britten misschien wel op het voor hen gemakkelijkste punt aan land zijn gegaan, doch tevens op een punt, dat voor verdere resultaten slechts een twijfelachtig effect zal vermogen te sorteeren. Eenerzijds toch leent het gebied hier zich geenszins voor den aanleg van de onmisbaar te achten vliegvelden, terwijl anderzijds een opmarsch van hier uit naar Noord-Italië een even langdurig als riskant experiment zou blijken. Of, in dit kader bezien, de thans onderno men landing een op zich zelf staande actie is, of dat zij mogelijkerwijze door meer dergelijke pogingen in Ita lië of elders zal worden gevolgd, is iets, dat nader dient te worden afge wacht. Zooals de feiten thans liggen, is er van Engelsche zijde nog weinig reden om groote dingen te verwach ten. O T-; AAN het Oostelijk front duren de zware afweergevechten met on verminderde hevigheid voort, ook na de ontruiming van Charkof en Ta- ganrog. Zooals de militaire correspondent van het D.N.B. opmerkt, onderschei den zij jtich in niets van de vooraf gaande. De elastische afweer is nog steeds het kenmerk van de Duitsche oorlogvoering. Sedert de ontruiming van Charkof worden twee tendenzen Van de Duitsche oorlogvoering steeds duidelijker: 1. een defensieve oorlog voering en 2. een doelmatig prijsgeven van terrein, omdat dit op een bepaald tijdstip de geschiktste vorm is voor het benadeelen van de bolsjewisten. Hierdoor wordt het terugschuiven van het front op verschillende punten ver klaard. Wanneer buitenlandsche waar nemers hierachter grootere Duitsche plannen vermoeden, die aan den dag zouden kunnen treden, zoodra het bolsjewistische slijtageproces zijn hoog tepunt genaderd is, kan alleen gezegd worden dat men zich te Berlijn over dergelijke vermoedens niet uitlaat. O T~\ F, toestand in Denemarken had in de afgeloopen week de bijzondere aandacht door de woelingen, welke er plaats vonden en die een zoo erns»;- gen omvang aannamen, dat de Duit sche overheid zich genoopt zag tot het afkondigen van den staat van beleg. Temeer was dit verschijnsel opvallend, waar Denemarken tot dusverre be kend stond als een rustife land. waar het leven zoo veel mogelijk zijn go- wonen gang ging Achteraf is geble ken. dat deze golf van sabotage van buiten af, dus door vreemde elemen ten. was geïnspireerd. Wat de ervaring reeds hier ten lande en ook elders reeds had geleerd, is overigens dit maal ook in Denemarken gebleken: dat het zaaien van onrust zonder het daarmee beoogde resultaat blijft en slechts met onnoodige offers gepaard gaat. Dat de Denen thans ook in dit opzicht leergeld hebben betaald, moge blijken uit het feit, dat allengs de rust en orde zijn hersteld, zoodat de scherpe maatregelen, welke waren ge troffen. reeds weer eenigermate kon den worden verzacht. O P eigen bodem viel weinig voor. dat hier onder de loupe dient te worden genomen. In spanning en met goed vertrouwen op een voor Europa gunstigen afloop volgt men ook hier het krijgsbedrijf, bij welks verloop de toekomst van ons land in zoo nauwe mate is geïnteresseerd. Alle Sowjet-aanvallen Charkof a Duitsche leger houdt stand bij Orel HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 September (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In den zuidelijken sector van het Oostelijke front werden ook gisteren de herhaalde aanvallen der bolsjewisten in de gebieden ten westen van den Mioes en vooral ten westen van Charkof in zware en afwisselende gevechten afge slagen. Eigen tanks drongen daarbij op verrassende wijze vijandelijke troepen stellingen binnen en vernietigden 29 stukken geschut, alsmede verscheidene vijandelijke tanks. In den centralen sector van het front zijn nieuwe, zware gevechten in de ge bieden van Sefsk, ten zuidwesten en ten westen van Wjasma aan den gang. In de ochtenduren van heden landden Engelsche troepen aan de zuidwestelijke punt van Calabrië. Gevechten niet Duitsche en Italiaan- sche bewakingstrocpcn zijn aan den gang^ Formaties van de Duitsche luchtmacht vielen overdag en 's nachts schepen voor de oostelijke kust van Sicilië en in het zeegebied ten westen van Algiers aan. Verscheidene vijandelijke transportsche pen werden door bommen van zwaar ka liber getroffen. Duitsche jagers schoten gisteren bij Napels 18 vijandelijke vlieg tuigen neer. Luchtmacht en marine ver nietigden boven het kustgebied van de bezette gebieden in het westen en bo ven den Atlantischcn Oceaan 12 vliegtui gen. Enkele vijandelijke vliegtuigen onder namen in den afgeloopen nacht storings- vluchten boven West-Duitschland. Over den na wekenlange zware ge vechten geëindigden' slag in de bocht bij Orel wordt na de beëindiging van de stelselmatige ontruiming van dit gebied thans gemeld: Onder bevel van generaal-veldmaar- schalk Von Kluge en generaal-kolonel In het hoofdkwartier van den Rijksmaarschalk. De Rijksmaarschalk, Hermann Goering, in gesprek met Generalmajor Galland, Generaloberst Loerzer en Rijksminister Speer PK Eitel Lange/Sch/CNF/P m Het Groote Drama. De steeds weer in het gebied van Bje' jorod aanvallende Sovjets worden teruggeworpen en verslagen PK Vorpahl/H bij den Mioes en bij fgeslagen. Model hebben troepen van het leger, doeltreffend gesteund door vliegende formaties van de luchtmacht en dc luchtdoelartillerie, die onder bevel ston den van generaal-kolonel Ritter von Greim, in de bocht bij Orel in een ma teriaalslag van den grootsten omvang tegen een groot concentrisch bolsjewis tisch offensief van 11 legers standgehou den. De vjjand slaande ondanks zijn ge weldige superioriteit niet in de be oogde doorbraak van hel Duitsche front. Alle stormloopen van den vij and zijn op het heldhaftige verzet van onze troepeH te pletter gcloopen. De bloedige verliezen van den vjjand zijn zeer hoog. Hij verloor meer dan 14.000 gevangenen. 5114 tanks en 854 stukken geschut werden vernietigd. 2119 vliegtuigen werden neergescho ten. In dezen grooten afweerslag hebben zich de 6e Rijnsch-Westfaalsche, de 31c Nedersaksische, de 36e Rijnpaltisehe in fanteriedivisie, de 10e Neder-Beiersch- Opperpaltisehc pantsergrenadierdivisie de 4e Mainfrankische pantserdivisie en de 78e Wurttembergsch-Badensohe storm divisie bijzonder onderscheiden". TERREURAANVAL OP PARIJS. Verwoestingen en slachtoffers. Op den vierden verjaardag van de gemeenschappelijke EngelschFran- sche oorlogsverklaring aan Duitsch- land hebben Anglo-Amerikaanscho vliegtuigen Parijs gebombardeerd. Het agentschap Ófi meldt, dat ver scheidene wijken met bommen be stookt werden. Onder de puinhoo- pen der woonhuizen zijn mensehen bedolven. De Anglo-Amerikaansche vliegtuigen hebben thans de Fransehe hoofdstad zeil aangevallen en ver van elk militair doel dood en vernieling gebracht. De aanval geschiedde des ochtends terwijl de zon scheen. In enkele minuten zijn in de ge troffen deelen der stad talrijke gebou wen ingestort, de bewoners onder zich begravend. Op verschillende plaatsen heeft men tien dooden op een plek ge vonden. In drie straten van een wijk zijn 25 huizen volkomen vernield en vele andere beschadigd. Onder de vernielde gebouwen bevinden zich een kerk en een ziekenhuis van het Roode Kruis. „Paris Soir" schrijft: Om den verjaar dag van den ojp-log te vieren is Parijs door de Anglo-Amerikaansche „bevrij ders" op wilde wijze gebombardeerd. Dc vliegtuigen der „bevrijders", die op zeer groote hoogte hebben gevlogen, hebben de Fransehe hoofdstad met bommen be strooid. waardoor cnschuldige slachtof fers gedood zijn, nieuwe ruïnes veroor zaakt en nieuwen rouw gebracht. Het aantal slachtoffers is nog niet bekend, het is echter zeer groot. De stem der S.S. Luistert Zondag van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 meter naar de Stem der SS Onderwerp: SS'-opleidings- kamp Avegoor. Een dag uit het leven van esn SS»m«n. Deel 4. Verstikkingsring verbroken. I BERLIJN, 2 Sept. (D^.B. Dr. Göbbels wijdt in „Das Rcicli" een hoofdartikel onder het op schrift „Het groote drama" aan be schouwing naar aanleiding van hel afloopcn van het vierde oorlogsjaar. Wy raeenen te mogen aannemen, zoo schrijft dc minister, dat geen der vijandelijke staatslieden en geen van de geheime machten, die be gin September dezen oorlog ontke tenden. zich destijds een duidelijk beeld hebben gevormd van de rampzalige gevolgen van hun nood- lottigen aanslag. Zy handelden uit haat, minderwaardigheidsgevoel en ideologische overdrevenheid en meenden beslist in hun kortzichtig heid, dat het door hun vereende krachten gemakkelijk en binnen niet al te langen tyil gelukken zou het Duitsche volk den doodcljjkcn stoot toe te brengen, dien zij on danks de ijverigste pogingen in Vcrsaillcs verzuimd hadden. Hun plan was hel Rijk terneer te slaan, omdat zich daarin de levens honger van de overbevolkte jonge vol ken al te spontaan aandiende. Men wil de Duitschland niet laten komen tot het tot ontwikkeling brengen van zijn hem door God gegeven krachten. Vandaar de oorlog Het Duitsche volk en zijn leiding, zoo verklaart dr. Göbbels nog eens met klem, dragen geen schuld aan dezen oorlog. Die is hun opgedrongen, unzc bedoelingen en plannen lagen uitslui tend op het gebied van den vrede. Geen territoriale bedreiging. De minister herinnert er aan hoe ernstig de toestand van het Rijk bij het begin van den oorlog was: in het Wes ten maakten Groot-Brittannië en Frankrijk zich op tot den vernietigings- strijd tegen het Duitsche volk, op het gebied van den oorlog ter zee was Engeland vastbesloten het Duitsche volk opnieuw door middel van de blokkade langzaam uit te hongeren: in het Oos ten ondernam het Poolsche leger de van grootheidswaanzin getuigende po ging door te dringen in het Duitsche ge bied en daarachter stond het bolsjewis me op de loer, om elke gunstige kans, die zich bood te gebruiken om het rijk den doodssteek toe te brengen. Het is den Futyter gelukt door een souvereine, superieure strategie den verstikkings ring te verbreken, die ons bij hel be gin van den oorlog omvat hield. Niet een stad van het Rijk werd door den vijand bezet, doch land voor land en militaire macht na militaire macht, die ons bedreigden, of geheel terneer ge slagen of zoo ver in eigen land terug gedreven, dat. er thans geen sprake meer kan zijn van een territoriale be dreiging van het Rijk, Eerst door honger, thans door phosphor Het zwaard van de vijandelijke blok kade ter zee bleek stomp te zijn. Wij kunnen thans noch wat voedsel noch wat grondstoffen betreft meer uitge hongerd worden. Wat wij voor de over winning noodig hebben bezitten wij. Wij moeten het slechts verdedigen. Wij zitten, zooals reeds vaker is gezegd, aan den langsten hefboomarm. En wanneer de vijand ook maar eenige mogelijkheid zag ons de vuist panden, die onze overwinning garan deeren, te ontnemen, dan zou hij dit liever vandaag dan morgen doen Hij ziet die niet, vandaar dat hij zich nog steeds oen waar meester heeft getoond: hij voert den oor log evenals in den eersten wereld oorlog in plaats van tegen onze soldaten tegen onze vrouwen en kinderen. Destijds trachtte hij do overwinning door honger, thans door phosphor te behalen. Destijds zijn wij hem het antwoord op zijn terreur tegen het vaderland schul dig gebleven, thans moeten wij het destijds verzuimde herstellen. Do minister wijst erop, dat Duitsch land ook in tegenstelling tot zijn vijan den een helder vastomlijnd politiek doel heeft. De staatslieden van de vij andelijke coalitie willen de fouten van Versailles herhalen en zoo mogelijk nog overtreffen. Wij willen^, die vermijden en overwinnen. Hoe lang nog? De minister noemt de vraag, hoe lang de oorlog nog zal duren, maar al te na tuurlijk. Want de oorlog stelt aan alle volken eischen, waarbij die van den vorigen oorlog verbleeken. Ook dit is een bewijs, dal het om het geheel gaat. En daarom zal hij zoo lang duren, tot een duidelijke beslissing vait. De minister wijst verder op de gere serveerdheid ten aanzien van het ver dere verloop van den oorlog, dal de laat ste weken meer en meer bij de Engel sche en Amerikaansche openbare mée- ning valt waar te nemen. Men ziet lang zaam in Londen en Washington in dat de Anglo-Amerikaansche successen van d« jongsten tijd geon overwinningen in DE DUITSCHE PERS. De Duitsche pers staat geheel in het teeken van het begin van het vijfde oorlogsjaar, In artikelen en foto'sf komt liet onvoorwaardelijke vertrouwen in de overwinning van het Duitsche volk en de ijzeren vastberadenheid voor den strijd en de eindoverwinning tot uitdrukking. Opschriften over dc gcheele breedte van de pagina's als Duitschland eenig, sterk en hecht," „standvastig, onwrikbaar" bewust van de over winning" en ..met de overwinning voor oogen het vijfde oorlogsjaar in" wijzen op de groote beteekenis van deze militair-politieke mijlpaal in dc wereldgeschiedenis, terwijl uitvoerige artikelen de prestaties naar voren brengen van de Duit sche weermacht en haar bondge- nooten den zin van oorloésbeslissingen waren en dat men zelfs niet eenigermate in de nabijheid van het centrum van onze oorlogvoering is gekomen. Dit inzicht is in overeenstemming met de feiten. Ook de hoop en verwachtingen door den vijand op de luchtterreur gesteld zijn niet in vervulling gegaan. Men had gehoopt, de slachtoffers van de bomterreur als bondgenooten te kun nen winnen. 1-Tct tegendeel is het geval. De vijand heefi zich dus in alles, wat den oorlog en het Duitsche volk betreft, vergist. Hij onderschat niet slechts ons oorlogspotentieel, doch ook ons oorlogs- moreel. Wy hebben dezen oorlog niet ge wild zoo herhaalt de minister ten slotte. Hy geeft ons derhalve geen vreugde, doch is voor ons slechts een bittere plicht. Doch nooit inag de vijand eraan twijfelen of wy dezen plicht ge lbo uw tot dc overwinning zullen vervullen. Daartoe zyn front en vaderland op dezelfde wyzc be sloten. Recht op, met trotschc hou ding stappen wy van het vierde in het vijfde oorlogsjaar over. Wy zullen ■stryden en werken tot de overwinning ons is. Met mogelijkheid werd rekening gehouden. „Geen tweede front In zijn weermachtsbericht no, 1196 maakt hel Italiaansehe opperbevel o.m. het volgende bekend: In den afgeloopen nacht heeft de vijand, die de laatsje dagen hier en daar landingspogingen had onderno men, die prompt werden afgeslagen, de krijgsverrichtingen tegen de Cala- brische kust van de Straat van Mes- sina op grootere schaal geopend. Op weg zijnde konvooien en voor an ker iiggende schepen in de havens Ca- tania en Augusta zijn doeltreffend aan- aangevallcn door Duitsche vliegtuigen. Formaties vijandelijke vliegtuigen heb ben talrijke bommen laten vallen op Bolzano. Trente. Bologna en op de om geving van Napels, waarbij met name te Bologna schade werd aangericht. DF. LANDINGSOPERATIE IN CALABRIc. In militaire kringen te Berlijn wordt inzake de Engelsche landings operatie in Calabrië verklaard. dat gedetailleerde berichten op het oogen blik nog niet zijn ontvangen. Naar alle waarschijnlijkheid bevindt zich in Calabrië voorloopig ongeveer één vij- -andelijke divisie, die van Sicilië uit overstak naar de omgeving van Reg- gio. Of Reggio zelf reeds betrokken is bij dc krijgsoperaties, staat nog niet vast. Men wijst iedere voorspel ling over de ontwikkeling en het doel van deze operaties van de hand. Het verrassingsmoment speelt naar het oordeel van genoemde kringen, hier geen rol. omdat sedert langen tijd met een dergelijke mogelijkheid rekening was gehouden. Geen tweede front. Naar Aftonbladet uit Londen meldt blijkt uit de naar Londen geseinde uit treksels der Sowjetpers. dat de bolsje wisten de geallieerde landing op het Italiaansehe vasteland niet als gelijk waardig met een tweede front beschou wen. SPAANSCHE OPPERSTE OORLOGS RAAD BIJEEN. Onder voorzitterschap van den mi nister van oorlog, generaal Asensio, is Woensdag de opperste oorlogsraad te Madrid bijeengekomen. Omtrent hel re sultaat der besprekingen is tot nu toe geen officieete mededeeling gedaan» 's-GRAVENHAGE. 3 Sept. Ver scheidene Engclseh-Amcrikaatische vliegtuigen hebben heden in de vroe ge ochtenduren in de provincie Zee land in duikvlucht de voor het civie le verkeer dienende .veerboot „Prins Hendrik" aangevallen en met boord- wapens beschoten. Het schip is ge zonken. Aan boord bevonden zich 30 personen, van wie er 24 verdronken zijn. De slachtoffers zijn allen Neder landers. 18 hunner bevonden zich aan boord als passagiers, terwijl 6 tot de bemanning behoorden. Bovendien werden op andere plaat sen in het land 2 booten van dr civie le scheepvaart met boordwapens be schoten. waarbij drie Nederlanders den dood hebben gevonden. Het is niet voor de eerste maal. dat de Nederlandsche burgerbevolking de dupe wordt van een Britschen of An- glo-Amerifcaanschen luchtaanval en wij maken ons ook niet de illusie, dat dit voor het laatst het geval zal zijn ge weest. Ook is het niet voor het eerst, dat wij lucht geven aan onze veront waardiging over een dergelijke wijze van oorlogvoering, die rampen over ons land bracht men denke maar eens aan Amsterdam. Rotterdam. Eind hoven en Zuid-Limburg welke veel meer slachtoffers eischten dan bij den aanval op de „Prins Hendrik" het ge val was. Deze beschieting eischte „slechts" 24 menschenlevens; op de vele honderden, die reeds als slachtoffer van den luchtterreur zijn gevallen, legt dit, zoo zou men geneigd zijn te zeggen, geen gewicht in de schaal. Hoewel ons niet scharende onder degenen, die zoo redeneeren, staat bij ons toch iets an ders op den voorgrond en zouderr"\vij het meest den nadruk willen leggen op de omstandigheden, waaronder het feil is gepleegd, omstandigheden, welke bij voorbaat iedere verontschuldiging buiten sluiten Bommen boven een stad uitgeworpen, kunnen hoe nonchalant zij ook over woonwijken worden uitge strooid nog op een militair object gemunt zijn geweest. De veilige hoogte, van waar uit de vliegers hun doodelijken last loosden, kan hier als een factor, zij het ook geenszins van excuseerenden aard. wor den aangenomen. In het onderhavige geval echter dook men op een veerboot neer, welke was ingesteld op het civie le verkeer en waarop zich doodgewone burgers bevonden, mensehen. die met den oorlog niets uitstaande hadden althans niets uitstaande meenden te heb ben. De praktijk was echter anders, want plotseling raasden vliegtuigen laag over het dek en zonden hun moordend lood uit, waartegen geen be scherming mogelijk bleek. De boot zonk en 24 Nederlanders vonden een vree- sclijken dood. Onder hen waren er misschien, die zich evenals nog zoo vele anderen vrienden van Engeland waanden en die van deze zijde alle heil meenden te mogen verwachten. Zij zijn, al zullen zij dit niet meer beseffen, bedrogen uitgekomen zijn. evenals reeds zoo velen voor hen en evenals zoo ve len. die waarschijnlijk in de nabije toe komst denzelfden weg zullen gaan. De aanval op de „Prins Hendrik" dom pelde weep vele gezinnen in rouw: er zal veel droefheid zijn om wie voor goed de oogen sloten. Doch daarnaast en du is het eenige lichtpuntje zullen bij velen de oogen worden ge opend en zullen talloozen. die op dit punt tot dusverre blind waren, hun af schuw uiten over een dergelijke vlie- gervrijbuiterij. die zich zelfs van dc voor de oorlogvoering geldende wetten niets aantrekt. FINSCHE RIJKSDAG BIJEEN. Overzicht der Finsche politiek. Omtrent de gisteren gehouden niet- openbare bijeenkomst .van den Finschen Rijksdag is de volgende officieele ver klaring uitgegeven. In het Rijksdaggebouw is Vrijdag 10 uur een plenaire zitting gehouden, waarin minister-president Linkomies op grond van par. 36 van het van het re glement van orde buiten de agenda een verklaring heeft afgelegd over den politieken toestand. De minister-president wees er al lereerst op, dat de onwrikbare wil tot verdédiging van het Finsche volk door het Finsche leger aan den dag gelegd, voorbeeldig is geweest, door dien het zich onderwierp aan de door den oorlog.gevergde offers en ontberingen bracht de dankbaar heid van het geheele Finsche volk tot uitdrukking voor de soldaten der weermacht, haar leiding en haar roemvollen opperbevelhebber voor het voorbeeldige plichtsgevoel. Hel voornaamste gedeelte van de door den minister-president afgelegde ver klaring betrof politieke kwesties. Hij behandelde den Finschen verdedigings strijd, de positie van Finland in den tegenwoc®?;igen internationalen toestand en de betrekkingen van Finland tot de overige staten. Tenslotte merkie de mi nister-president op, dat het doel in de eerste plaats natuurlijk een veilige vre de is en vervolgde: „Om dezen echter te bereiken, wordt van ons allen standvas; tigheid en kalmte Verlangd. De beteeke nis van onze tot nu toe gebrachte groo te offers kan er van afhangen, hoe over legd en gedisciplineerd wij in critieke fazen kunnen handelen, In de eerste plaats is er eensgezindheid noodig, die thans even onontbeerlijk is als in de dagen van den winteroorlog. Slechts wanneer het Finsche volk in een on wrikbaar gemeenschappelijk front staat, kan het de groote moeilijkheden over winnen die het op zijn weg ontmoet. De regeering verwacht, dat de Rijksdag na het hooien van deze verklaring, haar zal goedkeuren en tot de orde van den dag overgaan. TOEZICHT OP MINDERJARIGEN. 's-GRAVENHAGE, 3 Sept. In het heden verschenen verordeningenblad is opgenomen een besluit van den secr - generaal van justitie betreffende toe zicht op minderjarigen. Hef besluit, dat heden in werking treedt. stelt een maximumstraf van vijf jaren gevange nis, zes maanden hechtenis of een boe te van f 300 vast voor dengene, die na latig is over een minderjarige beneden de 18 Jaar, die onder zijn wettig gezag, het verelsehte toezicht te houden. In dien de minderjarige een strafbaar feit begaat, dat door behoorlijk toezicht had kunpen worden vooafeocoe**. De Europeesche vuist. (Van.onzen Haagschen correspondent; Op 3 September was het 4 jaren ge leden, dat Engeland en Frankrijk «in Duitschland den oorlog verklaarden, een oorlog, die de geallieerden jarenlang voorbereid hadden, die zij doorgezc hebben, alle pogingen van Hitier en Mussolini om den vrede te hewaren ten spijt en die zij begonnen onder m' voorwendsel, dat zij verplicht waren hun garanties ten opzichte van Polen na te komen. Het politieke spel, dat Engeland en Frankrijk met Polen speelden, is intus- schen volkomen duidelijk geworden. Zn. die niet ziende blind en hoorende doo, zijn, weten, dat Polen door dc geai- licerden werd verraden op hctzelfd oogenblik, dat de verblinde regeering van dit land door haar provocaties, Duitschland dwong in te grijpen. Hier mede h3d Polen ten opzichte van En geland en Frankrijk gedaan wat er van verwacht werd. Duitschland was in d«pi oorlog gedwongen. Het kwam er nu voor de geallieerden maar op aan het zoo snel mogelijk te vernietigen. De vijanden van Duitschland hadden ech ter buiten den waard, in dit geval de enorme kracht van dc Duitsche weer macht, gerekend. Door deze weermacht werden geweldige klappen uitgedeeld die tot gevolg hadden, dat Polen ver dween. Noorwegen, Nederland en Bel gië. Frankrijk en de Balkan verslagen en bezet werden en later toen ook Sta- lin meende, dat zijn tijd gekomen was groote en belangrijke gebieden van Sovjet-Unie in Duitsche handen vielen. Hel optreden van Amerika en dc SoVjet-Unie tegen de As-mogendhed< n leverde het bewijs, dat, zooals de Füh- rer voorzien had, deze oorlog gevoerd wordt met als doel Europa aan «me: - kanisme en bolsjewisme uit te leveren, dat dit Europa slechts overwinnen kan. wanneer het door alle krachten in te spannen en gebruik te maken van al! hulpmiddelen, die het ter beschikkinr staan, zijn vijanden vernietigend we. t te slaan. Daarom balde Europa dc vuist, een vuist, die niet alleen uit mi litaire overwegingen door de vijanden van ons continent gevreesd word', maar waarin zich tevens alles bevindt wat noodig is om in een strijd op leven en dood te zegevieren. In deze Euro peesche vuist bevinden zich de voor den oorlog onontbeerlijke grondstoffen gebieden. Zij sloot zich om uiterst be langrijke industriegebieden, om de olie bronnen in Roemenië, om de Oekraïne de korenschuur van Europa. En zij. die meenen, dat zij, om den oorlog te kun nen voortzetten, zich in het bezit van deze industriegebieden moeten stellen of Europa te kunnen verzwakken door het de Roemeensche olievelden of dc Oekraïne te ontrukken, hebben geen andere keuze dan deze gesloten vuist open te breken. En inderdaad worden door de geal lieerden daartoe pogingen gedaan, heb ben de stormtroepen van de Sovjets geen ander doel. De geweldige spieren in den vorm van de Duitsche weer macht en haar bondgenooten houdo echter de vuist gesloten, bieden m 1 succes weerstand aan de krampachtig pogingen, die vooral in de laatste mal den door Anglo-Amerikanen en'hi^Wc- wisten worden aangewend. De Duitsche soldaat en zijn wapenbroeders, die G. verdedigers zijn van onze Westerse' beschaving en cultuur geven geer kamp. De Europeesche vuist blijft ge sloten! En zoo is alles wat Roosevelt, Chur chill en Stalin, na 4 jaren oorlog be reikt hebben, dat zij zich geplaatst zien tegenover een stalen vuist, die niet al leen houdt, wat zij heeft, maar die over zooveel kracht bezit, dat zij in staal is telkens weer terug te slaan waar <Ji noodig is en straks gepareerde slagen zal weten te beantwoorden op een wij ze, die nu reeds de vijanden van Europ. doet vermoeden, dat zij beter doen voor' ongemotiveerd optimisme in eigen gele deren te waarschuwen. Inderdaad ziet de balans er voor er" vijanden van dc As-partners verre vnn rooskleurig uit. Zij gaan het vjfc' oorlogsjaar in met de wetenschap, d de vier afgeloopen jaren, behoude. enkele in verhouding onbeteekenenr successen, slechts gevoelige nedcrlagei brachten. Er is niets wat er op wijf dat het nieuwe oorlogsjaar hierin ve- andering zal brengen, Integendeel, de Europeesche vuist wordt sterker en in- plaats van een kans om haar open breken en liaar zoodoende machtelo: te maken, staat de zekerheid, dat zij zich gereed maakt voor een aantal sl-- gen. die er op gericht zullen zijn ric tegenstanders te verpletteren. Het 5o> oorlogsjaar is begonnen, in spannin wacht de wereld af, wanneer en wa de eerste slagen in dit jaar zullen v; i len. DE TERREURAANVALLEN OP DUITSCHLAND. Schijn en werkelijkheid. De ontnuchtering in Britsch'e militair kringen over de uitwerking van de jon: ;te :eireuraanvallen op Duitsc'n gebioi 'vooral van den jong3!en aanval op Rijkshoofdstad, komt, naat gisteren va militaire zijde werd verklaard, tut uitin in verschillende uitlatingen in de per aan de ove -zijdo van het Kanaal. Men zegt. zoo verklaart men hier, nai: welijks teveel, wanneer men verondi- stelt dat deze plotseling opkomende d pressie in verband staat met de ervari: gen die de Engelschen bij do aanvallc hebben kunnen opdoen. De poging va; den vijand om de successen door zoo genaamde zware verliezen, resp. schade aan Duitsche zijde op te blazen, is door zichtig. Zoo wordt beweerd, dat bij den jongsten aanval op dc Rijkshoofdstad duizenden gebouwen vernield en meer dan 5.000 menschen om het leven geko men zijn. De dwaasheid van dergelijke beweringen blijkt reeds uit het feit, da' in werkelijkheid bij den jongsten ter reuraanval op Berlijn slechts 5 perso nen werden gedood. Daartegenover weegt het verlies van rond 4 tot 500 man vliegend personeel bijzonder zwaar een soortgelijke maatstaf heeft mep v«or de materieele schade, die om propagan distische redenen door den v$p§d bij-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1