NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Vijand in Donetzbekken en bij Charkof teruggeslagen. De geallieerde aanval op Italië. A. F. C. wint den A. R. O. L-beker. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Scbager éditlei Behagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG. 6 SEPTEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 207, 2 pagina's, Dom Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties ln dese Editie 11 et. per m.M. BU contract finnen eed jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvraag. Onaanzienlijke terreinwinst in Calabrië. Opnieuw bommen op Groot-Berlijn. Hoofdkwartier van den Führer. 4 Sept. (D. N. B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede „Aan het Oostelijke front werden ook gisteren krachtige aanvallen der bolsjewisten in den zuidelijken en den central en sector in verbitterde gevech ten afgeslagen. De vijand verloor we derom 160 pantserwagens. Aan de Zuidwestelijke punt van het schiereiland Calabrië leveren Dnltsch-Italiaansche afdeelingen strijd tegen gelande Britsche strijd krachten. De vijand lee^ daar ge voelige verliezen, vooral bij een mislukte poging om in den rug on zer gevechtsvoorposten te landen. In luchtgevechten met Duitsche ja gers verloor de vijand gisteren bo ven Italiaansoh gebied 18 viermoto rige vliegtuigen. Britsch-Amerikaansche luchtstrijd krachten deden gisteren aanvallen op verscheidene plaatsen ln het "bezette ge bied in het Westen, waaronder ook eenige districten van Parijs. De burger bevolking leed gevoelige verliezen. 12 vliegtuigen werden neergeschoten. In den afgeloopen nacht:hebben Britsche vliegtuigen met talrijke brisant- en brandbommen het ge bied van Groot-Berlijn aangevallen. 1 In eenige stadsdistricten ontstonden aanzienlijke schade en verliezen on der de bevolking. In weerwil van de zeer moeilijke weersomstandig heden vernietigden luchtverdedi gingsstrijdkrachten 27 der aanvallen de bommenwerpers". Het weermachtsbericht van Zondag. den Führer. de weermacht Hoofdkwartier van 5 Sept. (D. N. B.) Het opperbevel van maakt bekend: De ^weergevechten in het Zuiden en in het midden van het oostelijke front hielden ook gisteren den ge- heelen dag aan. In het Donetzbek ken, ten westen van Charkof en bij Sefsk' werden sterke vijandelijke aanvallen in felle gevechten afgesla gen. Bij herhaalde vergeefsche door braakpogingen der Sovjets ten Wes ten van Kirof en ten Zuidwesten van Bjely leed de*yijand bijzonder zware verliezen aan pantserwagens en manschappen. In de Finsche Golf .brachten marine- kustbatterijen van het eiland Tytaers uit een bolsjewistische formatie oor logsschepen een mijnenveger tot zin ken en beschadigden een anderen wij- nenveger ernstig Lichte Duitsche zee strijdkrachten schoten in dezelfde wa teren gisteren vier Sovjet-bommenwer pers omlaag. De op het schiereiland Calabrië gelande Engelsche strijdkrachten konden gisteren hun bruggenhoofd slechts onaanzienlijk uitbreiden, hoewel slechts zwakke Duitsche en Italiaansche strijdkrachten zich te gen hen te weer stelden. Bij aan vallen der luchtmacht op de vijan delijke landingsstrijdkrachten plaat sten snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen bomtreffers van zwaar kali ber op 'een vijandelijken kruiser. Door luchtaanvallen op plaatsen ih de bezette westelijke gebieden ontston- aen in woonwijken der aangevallen steden aanzienlijke verliezen onder de burgerbevolking en verwoestingen aan gebouwen. Vijf vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Bewakingsstrijdkrachten der marine brachten in den afgeloopen nacht voor de Kanaalkust van Noord-Frankrijk vier Britsche motortorpedobooten tot zinken en schoten een vijfde boot ln brand. KONING BORIS NAAR ZIJN LAATSTE RUSTPLAATS GELEID. Onder deelneming van de gehee'.e bevolking van Sofia vonden gisteren de rouwplechtigheden plaats voor Z. M. Boris III. De plechtigheden begonnen in de ka thedraal Alexandor Newski, waar de rouwmis werd opgedragen in tegen woordigheid van elf metropolieten der orthodoxe kerk, met assistentie van honderd hooge geestelijken. In de ka thedraal waren aanwezig H.M. Koningin Johanna met Prins Cyril en de andere leden van de Koninklijke familie, de bultenlandsche delegaties, het diploma tieke corps, de Bulgaarsche regeering en andere hoogwaardigheidsbekleeders, de Bulgaarsche generaliteit, de afge vaardigden van de Sobrseje en da voornaamste vertegenwoordigers van 't geestelijke en artistieke leven van Bul garije. Ni de mis hield de metropoliet van V/idin, Neophiet, een predicatie, waarin hij den persoon en het werk van den overleden Koning eerde. De kist met het stoffelijk ovèrsehot van den over leden vorst werd vervolgens door leden van de regeering, van de 'Bulgaarsche generaliteit en van het presidium der Sobranje uit de kerk gedragen en op de affuit geheven. Dc rouwstoet trok van de kathedraal naar de voornaamste straten der stad naar het station, ter wijl honderdduizenden menschen het schouwspel gadesloegen. Achter het stoffelijk overschot volgde H. M. de Koningin met de andere leden der ko ninklijke familie, terwijl de stoet be sloten w<yd door de leiders der bul tenlandsche delegaties en de militaire formaties, aan het hoofd waarvan een Duitsch eerebataljon marcheerde. De officieele plechtigheden eindigden op 't station van Sofia. Het stoffelijk overschot vanden Ko ning werd overgebracht naar den graf kelder van het Bulgaarsche nationale heiligdom van het Klooster Rila. Nog geen rust in Denemarken. BERLIJN, 4 Sept. (Inlerinf.) - In wel- ingfelichte kringen der rijkshoofdstad wordt opnieuw verklaard, dat van Duitsche zijde alles in het werk is ge steld om een normaliseering van de toestanden in Denemarken te bevorde ren. Uiteraard is dit afhankelijk van de houding der Deensche bevolking, paarom betreurt men het, dat eenige onverantwoordelijke elementen, die be trekkingen onderhouden mot Engelsche agenten, trachten de ook bij het Deen- .sche volk algemeen waar te nefnën tendentie naar handhaving van orde en rust te verstoren, zoodat de Duitscne instanties gedwongen waren eenige in- tusschen reeds toegestane verzachtin gen voorloopig weer op te heffen. Opi Vijand heelt eenige plaatsen bezet. mie der Italiaansche pers ROME, 5 Sept. (Stefarii.) Het Italiaansche weermachtbericht van heden luidt als voigt: Aan het Calabrie-front is de vijand onder krachtige bescherming van for maties vliegtuigen en versterkten aan voer van troepen en pantserstrijdkrach ten verder het achtefland binnenge drongen en heeft terstond eenige plaat sen bezet. Tusschen Palmi en Bagnare moesten de verdedigingstroepen zich terugtrekken, nadat zij een eerste con tingent Britsche troepen dat geland was hadden' verdreven. In het gebied ten Oosten van Bagnara en in de vesting werken van het gebergte van Aspro- monte zijn hevige gevechten aan den gang. Italiaansche en Duitsche jacht en gevechtsvliegtuigen hebben lan dingsvaartuigen. op marsch zijnde af deelingen en pantsertroepen van den vijand aangevallen. Een kruiser werd door bommen zwaar getroffen en tal rijke kleine booten werden tot zinken gebracht. Aanvallen werden ondernomen in de provincies Napels. Brindisi, Tarente en op Terracina. waar de vijandelijke vliegtuigen het centrum der stad ge bombardeerd en de bevolking met boordwapens beschoten en daardoor groote schade en talrijke verliezen heb ben veroorzaakt. Tijdens de operaties van dien dag werden vijf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Eensgezindheid! In een oproep eischt de Messaggero eensgezindheid van alle Italianen voor den afweer van den vijandelijken aan val. Geheel Italië bevindt zich in ver- dedigingstoestand. aldus het blad. Voor deze eensgezindheid moet de oplossing der problemen, waarnaar het Italiaan sche volk sedert jaren streeft en welke sinds 25 Juli aangevat is. voorloopig plaats maken. De afweer van dc vij andelijke bedreiging moet in denken en handelen op den voorgrond staan. Mccning der Italiaansche pers. Het persbureau Stefani schrijft: Het initiatief van den vijand in Calabrië werd kennelijk niet alleen voorgeschre ven door strategische, maar vooral ook door politieke overwegingen. Het En- gelsch-Amerikaansghe opperbevel heeft zich laten leiden door de overtuiging, dat Italië voor da ineenstorting staat dat dientengevolge een slag van buiten af die ineenstorting kan bespoe digen. Wanneer dit de berekening van den vijand is, dan heeft hij zich ver gist. De Italianen zullen voor de ver dediging van hun land met vastberaden energie vechten en zijn besloten den vijand eiken duim gronds te betwisten. De Italianen weten nu. dat zij hun on afhankelijkheid en hun vrijheid verde digen. Hun eenheid kan door het bloed, dat zij vergieten voor de verdediginp van hun bodem, nog slechts versterkt worden. Met het oog op het gevaar dat het land bedreigt, vergeten zij hun on derlinge twisten, die slechts oppervlak kig van aard zijn, en houden zij slechts het verheven doel van het belang des lands voor oogen. MOORDAASLAG TE UTRECHT. Politiepresident het slachtoffer. Vrijdag j.1., tegen half zes des avonds, is de waarnemende politie president Gerardus Johannes Kerlen te Utrecht het slachtoffer van een laaghartigen moordaanslag gewor den. Op weg naar huis werd hij 4n de nabijheid van ziin woning door een ongeveer 20-jarig persoon met een vuurwapen zwaar gewo»d. Aan deze verwondingen is hij overleden. Politie-presldent G. J. Kerlen. die op 3 Augustus 1800 te Zutphen geboren is, begon na zijn schooljaren zijn solda- tenloopbaan als cadet. In de lange jaren van zijn militairen diensttijd bracht hij het tot luitenant.kolonel bij de infan terie. Vele jaren van zijn diensttijd bracht hij in de koloniën door. Onder scheiden met de b.este getuigenissen, ging 4iij op 30 Juni 1938 heen uit den dienst Om zijn vaderland bij den nieu wen opbouw naar beste krachteh te kunnen dienen, stelde hij zich in 1942 vrijwillig beschikbaar voor de politie. Na een korte informatorische werk zaamheid werd hij op 17 Juli 1942 be last met de leiding der politia te Utrecht, die inmiddels staatspolitie was geworden. Dit ambt vermocht hij met vaste hand en duidelijk succes te be- kleeden. Niet alleen door zijn onderge schikten, maar ook door een overwe gend deel der bevolking werd- hij ge waardeerd en geacht. In politie-president Kerlen verliest de Utrechtsche politie een leider, die er in geslaagd is de politie het aanzien en de positie te verschaffen, welke van haar in een groote stad in het opnieuw ge ordende Europa moeten worden ver langd. Niet slechts de Nederlandschp, ook de Duitsche politie zal de nagedachte nis van politie-president Kerlen in eere houden. VERBOD AFLEVERING CONSUMPTIEMELK. In het voedselvoorzieningsblad van 4 September is opgenomen de „zuivel- verordening 1943. uitschakeling van den zelfslijtenden melkveehouder". Ingevol ge deze verordening is het met ingang van 5 September 1943 den melkveehou der verboden consumptiemelk af te le veren aan verbruikers, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van een ander. Met melkveehouders worden op één lijn gesteld zijn gezinsleden, zijn personeel, enz. Het verbod geldt niet in afgelegen gebieden, waar de standaar disatie nog niet is ingevo.erd, voor wat betreft modelmelk.^voor aflevering van volle melk in z.g. burenplicht en voor het afleveren aan leden van het perso- nefel van een melkveehouder (zelfver- zo'rglngsregeling). Een regeling, volgens welke het bedrijfschap voor zuivel schadeloosstelling kan uitkeeren. zal nader worden vastgesteld. Voor bijzon derheden worden belanghebbenden ver wezen naar het voedselvoorzienings blad. Wederopbouw van de kerk in de Sovjet-Unie. Onderhoud van Stalin met Scrgius. Volgens een officieele Sovjet-mede- deeling heeft Stalin in tegenwoordigheid van Molotof dezer dagen met „verte genwoordigers van de Grieksch-Ortho- doxe Kerk" onder leiding van den me tropoliet Sergius 'n onderhoud gehad, tij dens hetwelk gesproken zou zijn over 't bijeenroepen van een bisschopsconferen tie voor de verkiezing van een „pa triarch der Sovjet-Unie" en over den „wederopbouw van de kerk in de Sov- j et-Unie".' Duitsche politieke kringen zijn door deze mededeeling niet verrast. Het is bekend, clat Stalin zijn propaganda- en paradepriesters behouden heeft en dat hij deze van tijd tot tijd aan de ver getelheid ontrukt. Doch hierdoor noch door zijn nieuwste religieuze kronke lingen zal hij de massamoorden op geestelijken en den genadeloozen strijd tegen den godsdienst kunnen doen ver geten. De aanwezigheid van Molotof bij de besprekingen toont aan, dat het hier een zuiver politieke manoeuvre betreft, waardoor dc reclamecampagne der An- glo-Amerikanert en vooral van hun geestelijke hoogwaardigheidsbekleeders voor de bolsjewistische „cultuurbren gers" en zoodoende voor de bolsjewisti sche aspiraties vergemakkelijkt, moet worden. Evenals de z.g. ontbinding der ..komintern" is ook de plotselinge vriendelijkheid jegens de kerk niets anders dan een poging om de wereld zand in de oogen t° strooien Verduister v. 20.15—7.0 (Van S—11 Sept.) De Maan: Op 7 Sept. 15.12. Onder 7 Sept. 7 Sept. E.K. 14 Sept. V.M. 21 Sept. L.K. In de weersportkampen der Germaansche Jeugd. In Seeboden aan het Millstadter Meer, waar het weersportkamp der Germaansche jeugd ge houden wordt, komen Noorsche, Deensche, Vlaamsche, Nederlandsche en Duitsche jongens vrijwillig bijeen voor een militaire vooropleiding. In een eergang van vier weken In een der mooiste streken van het Groot Duitsche Rijk heelt naast den velddienst en sportbeoefening een scholing m wereldbeschouwing plaats en het gemeenschappelijk beleven van dezen lijd bindt de jongens tot een hechte kameraadschap, die over de dagen m het kamp verder zal werken voor de toekomst van Europa. - Een Nederlander, die als ft-man aan de gevechten ln het Oosten heeft deelgenomen, werkt ali instructeur bij den dienst te velde Bildberichter/Sa«den/PBZ-Reola/P«K m Het wapen moet onderhouden worden. Deelnemers aan een weersportkamp van de HJ bij het schoonmaken der geweren Frltz Emde/Stapf/Pax m Distributie-mededeelingen. Nieuw model rantsoenbonnen. 'js-GRAVENHAGE, 4 Sept. Zoo als bekend worden met ingang van 5 September rantsoenbonnen van een nieuw model in omloop gebracht voor de artikelen boter, margarine, suiker, eieren, melk en tabak. Deze rantsoenbonnen zijn, evenals de nieuwe rantsoenbonnen voor aardap pelen, welke reeds in gebruik zijn, uitgevoerd in de kleuren groen en lichtbruin, welke horizontale banen vormen. Zooals reeds is medegedeeld. blij ven de rantsoenbonnen van het oude model voor bovenstaande artikelen geldig tot en met 27 November a s. Ook de oude rantsoenbon voor Vi rant soen suiker is na dezen datum niet meer geldig. Voor de wisselbonnen voor boter en melk zullen geen nieuwe modellen in gebruik genomen worden. Deze blijven derhalve ook na 27 Nov. a.s. geldig. Ten slotte zijn de bonnen Vi rant soen aardappelen," welke voorkwamen op de bonkaarten voor langdurigen ar beid voor de 12e periode 1942 tot en met de 5e periode 1943. na 11 Septem ber a.s. niet meer geldig. Tot dien da tum kan men op deze bonnen V/<> k.g. aardappelen koopen. U'treitini" nieuwe bonkaarten. De plaatselijke t distributiediensten reiken van 6 September tot en met 2 October a.s. nieuwe bonkaarten voor voedingsmiddelen uit. Zoo noodig zul len de diensten nader bekend maken, op welken dag men zijn kaarten dient af te halen. De diensten reiken tegen overlegging van de stamkaart en tegen in ont vangstneming \jan één bon van het in legvel uit: aan houders van een inleg vel KI of LI een bonkaart K121. aan houders van een inlegvel K2 of L2 een bonkaart K 221, aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonkaart K321, aan houders van een inlegvel K4 of L4 een bonkaart K421. Zij, die geboren zijn tusschen 5 Sep tember en 4 October van de jaren 1922, 1929 en 1939 moeten hun inleg vel ruilen, alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen. Men kan zijn kaart uitsluitend afha len bij den distributiedienst der ge meente, waar men in het bevolkings register is opgenomen. Een uitzonde ring wordt gemaakt voor schippers, woonwagenbewoners (mits opgenomen in het centraal bevolkingsregister), ge- détacheerde marechaussee's de vaste bevolking van kostscholen e.d. en voor hen. die tengevolge van oorlogsom standigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der kaarten wordt de bon van het inlegvel verwijderd, waarvan het nummer overeenstemt met het nummer van de uitgereikte bonkaart. Er wordt ditmaal geen vakje van de stamkaart afgekruist. Bij de uitreiking van bonkaarten voor biizonderen arbeid, welke even eens gedurende dit tijdvak plaats vindt, wordt het vakje M10 van de stamkaart van een aanteekening voorzien. Men ga terstond na of men alle be scheiden. waarop men recht heeft, ontvangen heeft. Latere reclames wor den niet 'in behandeling genomen. DE GEDROOGDE PRUIMEN VOOR DE KINDEREN. N Zooals bekend zijn voor kinderen be neden den leeftijd van vier jaar ge droogde pruimen beschikbaar gesteld op bon „Reserve 4-41," welke bon vóór 24 Juli j.1. bij den detaillist moest worden ingeleverd De aflevering zou zoo spoedig mogelijk volgen. Aange zien de pruimen thans overal in de winkels aanwezig zijn, zal het publiek nog tot en met 11 September a.s. in de gelegenheid zijn deze bij den détaillist in ontvangst te nemen. Na dien datum kan men geen aanspraak op aflevering meer doen gelden. 015 Hon 38A Teneinde te verhinderen dat het bo- terrantsoen tengevolge van het geldig- verklaren van de bonnen voor 14 da gen in nlaats van voor 12 dagen wordt verminderd, wordt, zoöals bekend,''een maal per zes weken een aanvullend rantsoen beschikbaar gesteld. Voor de eerstvolgende periode van zes weken, welke op 19 September be gint, zal hiertoe 100 gram bak- >^en braadvet verkrijgbaar zijn. Ten einde den handelaar in staat te stellen tijdig aan het publiek dit vet af te geven, dient, men in den tijd van Zaterdag 4 September tot en met Woensdag 8 Sep tember bort 38A bij zijn winkelier in te leveren. Als bewijs van inlevering kan men afgifte van een ontvangstbewijs verlangen. EEN HONDERD-EN-TWEEJARIGE TE' PURMERF.ND. Op 10 September a s. hoopt mevr. de wed. C. A GörlachRauh te Purmer- end haar honderd-en-tweeden verjaar dag te vieren. Tn 1941 heeft deze oude dame haar honderdsten verjaardag on der éeer groote belangstelling gevierd. Evenals toen geniet zij ook nu nog een zeer goede gezondheid en is zij nog zeer helder van gèest. Zij voert nog steeds ielf haar correspondentie en praat met anderen ln *,Dc Rusthoeve" te Purmerend, waar zij sedert een éao- tal Jaren woont. Competitie N. V. B. begonnen. Dc voetbal rolt weer! Na eenige weken van tournooien is thans ook de competitie begon nen (in het Zuiden draait de eerste klasse al wccr op volle toeren) en hoewel we pas de volgende- wock een volledig programma te verwer ken krijgen, raag dit eerste begin toch niet zonder meer voorbij wor den gegaan, In de tweede klasse zorgde Alcmaria al direct voor een verrassing, door ln Heemstede B. K. C. te kloppen met 3—2. De thuisclub wist tot twee keer toe de leiding te nemen; belde malen maakte Alcmaria gelijk, om tenslotte het winnende doelpunt te maken. Een uitslag, welke niet velen hadden ver wacht. In 2 B won D. W. V. met 43 van Volendam: een benauwde zege In de derde klasse wist Q. S. C. al dadelijk een uitwedstrijd in een over winning om te zetten: het klopte G. V. O. "met 0—2, wat een uitstekende pres tatie is. H. R. C. stelde teleur door thuis van D. E. M. te verliezen. De achterhoede der thuisclub was voldoen de sterk, doch de voorhoede bleek te zwak. D. E. M. wist door een kleine 2—1-zege beide punten mee naar huis te nemen. Zooals gezefSd. is het Zuiden al „warm" gedraaid. Eindhoven, dat gister de Spechten (vroeger Picu^) met 6—2 klopte, heeft de leiding- al veroverd, maar Longa en Willem II hebben even eens het maximum aantal punten uit 2 wedstrijden. Longa versloeg Roermond op Limburgschen bodem met 2—0 en Willem II had niet veel moeite met Noad (4—1). De overige resultaten wa ren hier: MVV-NAC 2-2; BVV-Mau- rits 1—3; Spekholzerheide—PSV 0—2. Het Arol-tournool. Het Arol-tourn^oi heeft een groote verrassing opgeleverd. Niet een der eerste klassers (DWS. EDO of AGOVV) ging met den eerepalm strijken, maar het elftal der organiseerende vereeni- ging zelf; AFC. Een stout stukje van de Amsterdam mers. die eerst EDO met 1—0 versloe gen en in de finale een 2—0-zege be haalden op AGOVV. de sterke Apel- doornsche club. De overwinningen wa ren volkomen verdiend. EDO bezette de derde plaats door in den besten wed- HET HARDEN DER JEUGD. Op den drempel van het vijfde oor logsjaar houdt de Duitsche jeugd den „Tag der Wehrcrtüchtigung der Hit- ler-Jugend". Zij bewijst aldus den wil van het Duitsche volk tot den strijd tot aan de definitieve overwinning over de vijanden van Europa. Duitschland zendt zijn jongemannen niet als kanonnenvleesch naar het front. Het voedt zijn jeugd veeleer zon danig op, dat deze bij het bereiken van den leeftijd, waarop zij voor den mili tairen dienst geschikt is, lichamelijk en geestelijk voorbereid zijn v. den dienst bij de weermacht. Deze opvoeding on derscheidt zich essentieel van de Sow- jetmethode om kinderen met dewa pens te doen opleiden en in den strijd te sturen. Een essentieel kenteeken v. d. Duitsche Wehrertüchtigung is een weldoordachte lichamelijke scholing op den breedsten grondslag. Zij wekt naast de opvoeding tot lichamelijke behendig heid en kracht in de eerste plaats sol dateske deugden als moed, discipline, kameraadschap, eergevoel en strijd- geest op. De eigenlijke Wehrertüchti gung beperkt zich tot de opleiding van de oudste leeftijdsklassen in schiet- en terreindienst in een voor de jeugd ge- schikten vorm. Deze opleiding is verschillend al naar gelang de jongemannen behooren tot de Motor-, Marine-, Flieger- of Nach- richten-Hitler Jugend. Een drieweek- sche cursus van telkens de oudste leef tijdsklasse in een Wehreitüchtigungs- lager der Hitler-Jugend vormt het eind van de Wehrertüchtigung. Hier wordt den jongeling in een gelijkgezinde, ge- lijkgeorienteerde gemeenschap van ka meraden bet tot nu toe geleerde nog eens bijgebracht. Het mooiste succes van deze Wehrer- tüchtigungslager Is de houding van den jongen Duitschen soldaat aan het front. Het jonge Duitsche geslacht vormt geen vervanging in den gebruikelijken zin, doch bestaat veeleer, zooals telkens weer wordt bevestigd, uit op de leste wijze opgeleid soldaten, die ten volle hun man staan en een gevechtstroep vormen, zooals er geen betere kan zijn. De Germaansche jeugd van Europa, die in dezen strijd niet ran den kant wil staan, ontvangt ih Wehrsportlager in de mooiste streken van Duitschland een soortgelijke opleiding, als de Duit sche kameraden. In zeer nauwe samen werking met de Waffen-SS leidt de Hitler-Jugend in deze kampen behalve Vlam Denen. Walen en Noren ook jon ge Nederlanders op. die zich vrijwillig aanmelden voor de Germqansche Weh- rertüchtigungslager.' Reichsjugendführpr Artur Axmann heeft ter gelegenheid van den „Tag der Wehrertüchtigung der Hitler-Jugend" een oproep gericht tot de jeugd, waarin hij zegt: „Het is onze vaste wil en besluit onze prestaties in den volgenden tijd van den oorlog op te voeren en de strijdende troep met elke jaar klasse een in geest en kunnen steeds beter wordend jeugdig geslach* te geven. Laat ons sterk zijn in ge loof en vertrouwen, verheven bo ven kleinmoedigheid en twijfel Laat ons met dapoer hart met volhar ding. taaiheid en standvastigheid, iroote en kleine zorgen en smar ten dragen. Wii willen als ieugd in dezen oorlog den nooit stokken- den adem van ons volk zijn". Deze belijdenis van de Duitsche en bovendien v. d. overige Germaansche jeugd bij het begin van het vijfde oor logsjaar is het mooiste bewijs voor de groote, volhardende kracht van het Duitsche volk en het jonge vereonigde Europa, om den oorlog door alle hard heden van den tijd tot een zegevierend einde te brengen. AUDIËNTIE VAN DEN COMMISSARIS. De wekelijksche audiëntie van den Commissaris van de Provincie Noord- Holland zal ln plaats van des Vrijdags voorloopig des Woensdags worden ge houden en wel ypn 10£Q lot ÏU0 uur- strijd van den dag DWS met 4 -8 te kloppen. In Groningen werden dc eind wedstrij den om den Groninger Dagbladbeker gespeeld. GVAV klopte Velodtas mot 3—0. Be Quick won van Emmen met 4—0. terwijl de eindstrijd GVAVBe Quick in con 0—0 gelijk spel eindigde. Het strafschoppen nemen was btj GVAV in betere handen en daardoor werd sU bokerwinnares. In Beverwijk werden do laatste wed strijden van het Mid-Kennemerland- toumool gespeeld. In de halve eindstrij den won VSV met 3—2 van Kinhelm en de Kennemers klopte TerrasvogeU met 5—1. De finale tusschen VSV en de Kennemers leverde een 4—2-zcge op voor de eerste klassers. Den 3den prijs veroverde Kinheim, dat Terrasvogeï* met 3—1 versloeg. W iclrennen. PR«NK-BOEYEN WINNEN IN WIERINGEN. Bakker-Evers eersten in den omnium. Een zeer talrijk publiek heeft Zondag in Wieringen buitengewoon good ge slaagde wedstrijden gezien en de ren ners bleken dusdanig strijdlust te ba- zitten. dat de v directie besloot, deze maand nog een maal een wedstrijd te organiseeren als slot van het drukke en zoo goed geslaagde seizoen. De sprintnuramers verliepen zander, eenige sensatie; van Rooy won al zijn ritten op overtuigende wijze en werd dus nummer een vóór Bohemen. Ver schuren en Lust. Meer spanning was er bij de koppelachtervolging, waaTbij het publiek het genoegen smaakte, den plaatselijken favoriet Klink met zijn 2 partners te zien winnen. Na ruim K) ronden waren v. d. Wal, van Gent en de Korver ingehaald door Klink-Fran- ken-Verschuren. De koppelachtervolging tusschen de koppels Bakker-Evers en Pronk-Boeyen leverde een fraaie zege op voor de Zaankanters. In den klassementrit wist het eerste koppel een ronde uit te loo- pen, bij de koppelachtervolging moesten. Evers-Bakker weliswaar het loodje leggen (al konden Pronk-Boeyen over de 6 K.m. maar 50 m. inloopen, maar de 5 K.m. rit werd o'p beslissende wijze door den Zaankanten Bakker gewonnen vóór Boeyen, zoodat in het eindklasse ment Bakker-Evers eerste werden. Een rit over 10 K.m. werd nog door Klink gewonnen op zeer fraaie wijze, een afvalwedstrijd was voor van G-ept en toen volgde als slot een 60 K.m. koppelwedstrijd. Na talrijke jachten gelukte het aan de koppels Pronk- Boeyen en Bakker-Evers twee ronden uit te loopen, zoodat tenslotte deze 2 koppels den strijd moesten uitvechten. In de klassementen waren Pronk- Boeyen de besten, zoodat zij het hoofdnummer op verdiende wijze won nen. De uitslagen waren; Sprint; 1. van Rooy, 8 pnt2. van Bohemen, 4 pnt., 3. Verschuren, 5 pnt., 4. Lust, 6 pnt. Omnium, a. Klassementwedstrijd over 4 km; 1. Bakker, 9 pnt. 2. Evers, 7 pnt. op 1 ronde 3. Boeyen, 12 pnt. 4. Pronk, 12 pnt. b. Achtervolging 6 km: -1. Pronk- Boeyen in 6 min. 10.4 sec. op 80 rt. Ut' Bakker-Evers. c. 5 K.M. individueel: 1. Bakker. 2. Boeyen: 3. Evers; 4. Pronk. Totaal: 1. Bakker-Evers; 2. Pronk Boeyen. 10 K M.-wedstrijd: 1. -klink, 3 min. 38 sec 2. v. Gent; 3. v. d. Wal. Achtervolging 5 K.M. 1. Kltak-Fran- ken-Verschuren, 2. v. d. Wal-van Gent- de Korvet. (Na 19 ronden ingeloopen). Afvalwedstrijd: 1. van Gent, 3. Fran ken. 60 K.M. koppelwedstrijd: I. Pronk-» Boeyen, 13 pnt. in 1 uur 25 min. 45 »«e. 2. Bakker-Evers 10 pnt. Op 1 ronde- 3. Lust-Verachuren, n p. 4. Klink-Franken, 9 pnt. De oyerige koppels op 2 of meer ron den. I Honden. FRAAIE WINDHONDENRBNHKN TB ALKMAAR. Favorieten werden geklopt! Voor het eerst sinds vele Jaren werden op het sportpark te Alk maar weer windhondenrennen ge houden, georganiseerd door do Alk- maarsche Winahondenrenvereenl- ging. Er was gezorgd voor een goede organisatie, een prachtig afgezette baan en een zeer begrijpelijkon spreker, die voor de microfoon het nog onwennige publiek steeds goed op de hoogte hield en van de deel nemende honden de bizondarbedac bekend maakte, zoodat het voor iedereen gemakkelijk was, de ren nen te volgen. De eerste rit bracht al direct een ver rassing: terwijl toch Flying Belwin als favoriet gedoodverfd was. werd deze honcT op zeer regelmatige wijze ge klopt door Keizer. Nauwelijks was men van deze sensatie bekomen, of de twee de rit tusschen dezelfde honden bracht èen nieuwe verrassing: Girl Guide Windspeed, die in den eersten rit met de derde plaats genoegen moest nemen, won thans op overtuigende wijze, zoo dat een derde rit noodig was. Onbe dreigd won Girl Guide Windspeed ook dezen rit. waarmee zij dus algeheel winnaar was. Tweede werd nu Ast ra, welke hond in beide voorgaande ritten heelemaal niet was opgevallen. Keizer en Flying Belwin werden zelfs»jiiet ge plaatst. - De Vlctorieprijs was een whippotcour- se over drie ritten met puntentelling. Aan den start verschenen de zeven snelste whippets van Nederland, zoodat het publiek eéh belangwekkende course geboden werd. De/eerste rit werd gewonnen door Luuk. die zich echter in de twee vol gende ritten slechts derde plaatste, zoo dat hij uiteindelijk met de derde plaats genoegen moest nemen. Dc tweedo rit Ï-as voor Dalsy. een der jongste hon en, die pas zijn -tweede course liep. Tweede werd de favoriet Centering Co- lo. die met miniem verschil geklopt werd. De derde rit was voor Cantering Colo. die na tweemaal tweede en oen- maal eerste te zijn geworden, tenslotte met den eersten prijs ging strijken. De jonge Dalsy werd tweede tn het tota^J klassement, terwijl Luuk derde wenL De Sportparkprijs. een handicap beat voor Greyhounds. werd gewonnen door Aranka Belwin veor Donico, die ia Iwn riwac »e#*¥iWDg Jraw

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1