NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Sovjet-troepen blijven krachtig aanvallen. DE LANDING IN ZUID-ITALIë. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau der Scbager editie: Sobagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66188. DINSDAG 7 SEPTEMBER 1948. SC HA OER EDITIE. 87e Jaargang, No. 208, 2 pagina's. Dese Courant versefegnt dagelijks. Advertentie-tarief. Pr|Js der gewone advertenties In dete Editie 11 ct. per mH. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Betrekkelijke rust op Calabrië. Hoofdkwartier van den Ftlhrer, 6 Sept. (D. N. B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: De krachtige aanvallen der bols jewisten ln het Donetzbekken, bet gebied van Charkof en ten Zuid westen en Westen van Wjasma du ren onverminderd voort. De luchtmacht steunde op doeltref fende wijze de afdeelingen van het leger, die een zwaren afweerstrijd le veren. In den tijd van 2 tot 5 Septem ber verloor de vijand 166 vliegtuigen. Op het schiereiland Calabrië traden de gelande Britsche strijdkrachten te gen de zwakke Duitsch-Italiaansche bewakingsafdeelingen slechts aarzelend op. Slechts op enkele plaatsen kwam het tot gevechten. Nieuwe terreuraanvallen. In den afgeloopen nacht ondernamen formaties vijandelijke bommenwerpers terreuraanvallen op het gebied der ste den Mannheim en Ludwigshafen. De bevolking leed verliezen. In eenige wij ken werden aanzienlijke vernielingen aangericht, in hoofdzaak door uitge strekte branden. Volgens de totdusver ontvangen rapporten Werden door nacht jagers en luchtdoelgeschut 37 der aanvallende bommenwerpers neerge schoten. DE VERLIEZEN VAN DE BRITSCHE LUCHTMACHT. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is van officieele Engelsche zijde toegegeven, dat bij de aanvallen op Mannheim en Ludwigshafen 34 bom menwerpers en een jager verloren zijn gegaan. Het verloop van den strijd aan het Oostelijk front. Bij het begin der nieuwe week van het Sovjetoffensief, aldus schrijft de militaire correspondent van het D. N. B., is het den vijand, in weerwil van de geweldige gevechten, die een ver plaatsing van de zwaartepunten ten doel hebben, nog steeds niet gelukt, een doorbraak te forceeren en daar door zijn aanval werkelijk op gang te brengen. Door een ervaring van meer dan twee jaar heeft de Duitsche leiding een nauwkeurig inzicht in de Sovjet strategie gekregen: zij weet van de mo gelijkheden ten aanzien van menschen en materiaal gebruik te maken. De modderperiode nadert. Voor het feit. dat in toonaangevende Duitsche kringen de toestand de laat ste dagen optimistischer wordt beoor deeld. zijn wellicht nog andere redenen beslissend dan de toestand van het oogenblik aan het geheele oostelijke front. Er kan aan herinnerd worden, dat binnen enkele weken de modder periode begint, die de gevechten wel niet tot staan zal brengen, maar ze toch wel aanzienlijk zal vertragen, en op den achtergrond teekent zich reeds de winter af. Na de ervaringen van de groote wintergevechten van 1941-'42 en 1942-'43 mag men aannemen, dat öp ieder gebied de noodige maatregelen zijn voorbereid, vanaf de winterverde- digingsstelling tot aan de winteruitrus- ting. Dit feit kan mede van belang zijn voor de kalmte, waarmede men ln toonaangevende kringen den afloop van den slijtageslag in het Oosten gadeslaat. De gevechten ten Westen van Char kof waren nog zeer zwaar, tengevolge van het feit. dat onophoudelijk bolsje wistische pantserafdeeingen in den strijd worden geworpen. De Duitsche afdeelingen sloegen in samenwerking met de luchtmacht alle aanvallen af. Ten z.w. en ten z van Sefsk bestor men de bolsjewistische divisies den Duitschen afweermuur. De heen-en- weergolvende gevechten wijzen er op. dat de bolsjewisten voor het oogenblik het zwaartepunt van hun krachtsinspan ning naar dit gebied hebben verplaatst Ook ten z. van Wjasma en langs den spoorweg Moskou-Smolensk werpen zij steeds nieuwe regimenten in het vuur Maar ondanks hun ononderbroken aan vallen konden zij ook hier geen succes sen van beteekenis behalen. NIEUWE STELLINGEN IN CALABRIë. Het Italiaansche weermachtsbericht meldt om.: In Calabrië zijn de Italiaansch-Duit- sche troepen, na dapper het terrein te gen den vijand, die wat manschappen en materiaal betreft in de meerderheid was. te hebben verdedigd, bezig nieu we verdedigingsstellingen te betrekken. De luchtmacht zet haar aanvallen voort op de ravitailleering van den vijand en wikkelt de Anglo-Amerikaan- sche luchtformaties, die de operaties te land steunen, in hevige gevechten. In de Adriatische Zee heeft een van onze corvetten een vijandelijke duikboot tot zinken gebracht. Luchtaanvallen vonden plaats op de gebieden van Aversa, Capua. Formia. Villa Literno en Viterbo. Behalve het tot zinken brengen van duikbooten. waarvan in de communi- qué's melding is gemaakt, heeft de ko ninklijke marine in de eerste zes maan den van 1943 zeventien vijandelijke duikbooten meer of minder ernstig be schadigd. Enkele moeten als verloren worden beschouwd. MANNHELM EN LUDWIGSHAFEN AANGEVALLEN. De steden Mannheim en Ludwigsha fen zijn gisternacht door de Britsche bomterreur zwaar getroffen. De vijand liet groote hoeveelheden brisant- en fosforbommen op de dichtbevolkte woonwijken vallen. De Duitsche lucht verdediging schoot volgens de tot dus verre ontvangen rapporten 21 vier motorige bommenwerpers neer. Speculeert Churchill op de Ineenstorting van Italië? BERLIJN, 6 Sept. (C. D.) De landing, die troepen van het 8ste Britsche leger en Canadeesche forma ties onder het opperbevel van generaal Montgomery in het uiterste z. van Ca labrië ondernamen, heeft de Duitscn- Italiaansche verdediging geenszins ver rast. De Britsche slagvloot in de Mid- dellandsche Zee, die aanvankelijk uit de ..Rodney" en de „Nelson" bestond en die intusschen nog met de „Geor- ge V" en de „Haw" is uitgebreid, had herhaaldelijk de Calabreesche kustbat- terijen gebombardeerd, terwijl het En- gelsch-Amerikaansche luchtwapen een activiteit aan den dag legde, welke kennelijk op een a.s. landing duidde. De Engelschen zetten langs den kori sten weg in een groot aantal kleine landingsvaartuigen troepen over ter sterkte van ongeveer een divisie, die slechts werden geconvoyeerd door twee kruisers en vier destroyers. Een langdurige artillerievoorbereiding Van de talrijke kustbatterijen. die rondom Messina op de Siciliaansche oostkust zijn opgesteld en uiteraard een „luchtscherm" vormden, scheen gene raal Montgomery voldoende te achten voor zijn mannen, die echter, zoowel volgens het Duitsche als het Italiaan sche legerbericht, ernstige verliezen le den. Nauwelijks hadden de Britsch- Canadeesche troepen vasten voet gekre gen. of reeds begonnen aanzienlijke versterkingen over te steken, een ver schijnsel. dat ook in den loop van Za terdag werd waargenomen en dat nog verder schijnt aan te houden. Reeds in het begin der afgeloopen week waren verscheidene Engelsche patrouilles on der de bescherming van den nacht in Calabrië aan land gegaan. Onder deze patrouilles was slechts een enkele troep, die 400 man telde en dus een zekeren omvang had. Uit het meege brachte materieel viel te concludeeren, dat zij opdracht hadden, telefoon- en radioposten in te richten voor de ko mende landing. Zij ontsnapten evenwel niet aan de waakzaamheid der Duitsch- Italiaansche verdedigers, die hun lan dingsbooten grootendecls vernielden en do mannen zelf, na hen op die wijze den terugweg te hebben afgesneden, voor het grootste gedeelte gevangen namen, terwijl de overigen in de ber gen vluchtten, waar zij echter hun op dracht niet meer konden uitvoeren. Britsche bruggehoofden. Uit de mededeeling van het Italiaan sche legerbericht, dat Villa San Gio- vanni, de Calabreesche hoofdstad Reg- gio en het gebied van Melito di Porie Salve, dat aan het bezit van een vlieg veld eenige beteekenis ontleent, zijn ontruimd, is duidelijk af te lezen, waar de Engelschen hun bruggehoofden bou wen. Het commentaar op het Duitsche legerbericht is op dit punt nog iets duidelijker en geeft te verstaan, dat de gelande troepen van Villa San Giovan- ni uit langs de oostkust van Calabrië opdringen, terwijl zij zich naar het z klaarblijkelijk tot op de hoogte van Kaap Delle Armi hebben uitgebreid, kennelijk om vervolgens naar bet w, voorloopig tot Kaap Spartivento. op te rukken. Waar de Duitsch-Italiaansche verde diging terug moet trekken, zet zij zich vast in de bergen van Aspromonte. die als een ruggegraat dwars door Calabrië loopen en waar zelfs een machtig lan dingsleger ze niet makkeijk zou kun nen verdrijven. Alles bij elkaar heeft men den indruk, dat hier slechts spra ke is van een onderneming met een be perkten strategischen omvang, die be doeld is als een onderdeel van andere operaties, hetzij dan dat de Engelschen zich werkelijk op het standpunt stellen, dat Italië nog maar een kaartenhuis is dat bij de minste beroering ineen kan storten. In dit laatste geval zouden zij spoedig genoeg merken, dat Churchill's eisch van onvoorwaardelijke capitula tie" op de stemming van het Italiaan sche volk voor de geallieerden een averechtsche uitwerking heeft gehad. De Rijkscommljiarls, Rijksminister dr. Seyss-lnquart, reikt persoonlijk el* een der eerste dragers de eerste gewonden-sportonderscheldingsteekeiu in Nederland in het kader van groote sportdemonstratles der en PoL Sportgemeinscheft oit {rjr Bildbertahter Frltx/Stapf/Pe* p> HET SPREKENDE LICHT. BERLIJN. 6 Sept. (D. N. B.) De bladen publiceeren afbeeldin gen van het „sprekende licht" een nieuw Duitsch apparaat voor het overbrengen van berichten. Voor de microfoon Van het zendapparaat wordt een bericht voorgelezen. De woorden worden in stralen omgezet, die in het ontvangapparaat weer tot geluid worden. Dit apparaat maakt het mogelijk op beslissende oogen- blikken van den strijd met buiten gewone snelheid bevelen over te brengen. Het is den vijand onmo gelijk de uitgezonden berichten af te luisteren. ROUAAN OPNIEUW AANGEVALLEN. De stad Rouaan, die reeds Zaterdag door Engelsch-Amerikaansche bommen werpers hevig werd aangevallen, is gisterochtend opnieuw het doel geweest van vijandelijke formaties bommenwer pers. Talrijke vliegtuigen hebben boven de stad gevlogen en een groot aantel brisantbommen uitgeworpen. Er moet weer op een groot aantal dooden ge rekend worden. Schending van de Zweedsche neutraliteit. De jongste terreuraanval op Berlijn is, naar men in Duitsche politieke kringen verklaart, uitgevoerd met schending van de Zweedsche neutrali teit, daar 300 Anglo-Amerikaansche bommenwerpers zoowel op den heen als op den terugweg over Zweedsch souverein gebied gevlogen hebben. De Anglo-Amerikanen schijnen dus wel een bijzondere opvatting te hebben van de heerschappij in de lucht. Deze kwestie vertoont, naar men in de Wil- helmstrasse verklaart, ook nog een an der aspect wanneer men de reactie van de Zweedsche pers op soortgelijke gebeurtenissen bekijkt. In de Wilhelmstrasse wordt aan het spektakel van een groot deel der Zweedsche bladen tegen Duitschland herinnerd in verband met het transito- verkeer, de landing van een Duitsch koeriersvliegtuig en het in strijd met het volkenrecht zijnde optreden der Zweedsche visschersbooten. Men con stateert te Berlijn, dat wanneer Duit sche vliegbooten voor een aanval b.v. op een Britsch convooi de Zweedsche souvereiniteit in de lucht zouden heb ben geschonden, de kolommen der Zweedsche bladen 'ongetwijfeld niet voldoende zouden zijn om uiting te ge ven aan de verontwaardiging over een dergelijk optreden en men stelt der halve de vraag, hoe de Zweedsche pers op het optreden van de Anglo- Amerikaansche bommenwerpers zal reageeren. Ook de Zwitsersche neutraliteit geschonden. Op 6 September vloog een Ameri- kaansche „vliegende vesting" bij Walds- hut Zwitserland binnen en verliet dat land weef bij Rheinfelden. In de buurt van Frick werd een Amerikaansche valschermjager gearresteerd die uit een „vliegende vesting" was gesprongen. Voorts landden in den loop van dien ochtend nog 4 Amerikaansche „vliegen de vestingen" op Zwitsersch gebied. De bemanningen van deze vliegtuigen wer den geïnterneerd. Een Amerikaansche bommenwerper stqjtte bij Romanshorn in het Bodenmeer. BUITENGEWONE VERGADERING DER KARDINALEN. De te Rome aanwezige kardinalen zijn gistermorgen in een buitengewone vergadering bijeengekomen De bijeen komst heeft eenige uren geduurd. Om trent den inhoud der besprekingen, die gevoerd werdén onder voorzitterschap van kardinaal Maglione. den pauselij ken staatssecretaris, bewaart men in kringen van het Vaticaan het diepste stilzwijgen. In welingelichte kringen wijst men er evenwel op. dat de ver gadering. alsmede de onlangs gehou den bijeenkomst, in verband staat met den oorlogstoestand. In de eerste sa menkomst werd de toestand reeds bui tengewoon ernstig geacht, zoodat het besluit genomen werd de geheele we reld op te roepen tot het gebed. In de gister gehouden bespreking zouden de kardinalen zich o.a. ook hebben bezig gehouden met de jongste boodschap van den Paus aan de wereld. CHURCHILL EEREDOCTOR. De Harvard-universiteit heeft Chur- :hill het eeredoctoraat verleend. De Britsche premier heeft bij deze lelegenheid een rede over de Engelsch- Amerikaansche samenwerking gehou den en o.a. gezegd, dat de sterkste na ties zich aaneen moeten sluiten om doeltreffender ihrichtingen tot waarbor ging van den vrede te stichten. BEZORGDHEID OVER GHANDI'S GEZONDHEIDSTOESTAND. Er heerscht thans in Indië groote be zorgdheid over den gezondheidstoestand van Gandhi. Sinds eenigen tijd is de gezondheidstoestand van den Mahatma n.1 slechter geworden De Britsche autoriteiten zouden de bewaking van Gandhi verscherpt en stappen gedaan hebben om elk contact met de buiten wereld te verhinderen. Het is bekend geworden, dat de Brltsch-Indische re geering het voornemen gehad heeft, Gandhi naar een meer afgelegen een zame plaats over te brengen. VOORTREKKERSCURSUSSEN N. J. H. C. Aan de voortrekkers-cursussen van de N. J. H. C.. die van October af in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gehouden zullen worden, kunnen alle Nederlandsche jongens en meisjes van 17 jaar af deelnemen, die voor jeugd- leider(ster) opgeleid willen worden. Zij zullen ln het komende voorjaar binnen het raam van het Jeugdherbergwerk de gelegenheid krijgen, er op uit te trek ken met groepen jongeren, zoowel met weekeinden, als op langere tochten en zelfs van vaste kampen uit. Aanmeldingen met alle gegevens ten spoedigste bij de N. J. H. O.. Tulpstraat 4. Amsterdam, Inzameling var, eikels, kastanjes en beukenootjes. 's-GRAVENHAGE, 8 Sept De zomer spoedt ten einde 1 Nog lut tele dagen en d« kastanjes, eikels en beukenootjes zullen vallen. Ook dit jaar is de Inzameling van deze vruch ten. die, hetzij direct, hetzij indirect, voor onze voedselvoorziening van be lang zijn, van rijkswege geregeld, want onder de tegenwoordige omstandighe den moet ook van eikels, kastanjes en beukenootjes het grootst mogelijke ren dement worden verkregen. Ieders me dewerking is noodig. opdat geen vruch ten op den grond blijven liggen en ver gaan. De oogst is ditmaal vroeg, de ver wachting Is. dat de eikels reeds om streeks 15 September zullen gaan val len. De rapers kunnen dan in het ge weer komen, want er is een aardig daggeldje te verdienen. De rapers ont vangen voor de eikeis tien cent, voor de kastanjes vier cent en voor de beu kenootjes dertig cent per kg. Ieder, die wil. kan aan de actie meedoen. Ver gunning is er niet voor noodig en voor het vervoer en de aflevering aan den agent van hoeveelheden kleiner dan 50 kg. behoeven geen formaliteiten in acht te worden genomen. Men weet zoo langzamerhand wel, dat de vruchten in het algemeen zoo droog mogelijk moe ten zijn en vrij dienen te zijn van dop pen of bolsters, zand. steenen en an der vuil. Tien districten. Het land is voor de inzameling weer verdeeld in tien districten, met elk een hoofdagent aan het hoofd, deskun digen op het gebied van boschbouw. boomkweekerij en zaadteelt. Een offi cieele publicatie, elders in dit blad op genomen, vermeldt de namen en adres sen dezer hoofdagenten. Wie agent wil worden, moet zich niet met het A. V. A.. maar met den hoofdagent van de streek, waar hij woont, in verbinding stellen. De bezitters van afgesloten particu liere terreinen zijn verplicht om, zoo dra de hoofdagent dit eischt, de vruch ten aan den plaatselijken agent af te leveren. Wenschen de grondbezitters die niet zelf te laten verzamelen, dan moeten zij toestaan, dat rapers. door den agent aangewezen, de eikels, kas tanjes en beukenootjes zullen verzame- Ziekenfondsbesluit. Verblijf buiten woonplaats. 's-GRAVENHAGE. 6 Sept. Voor ingevolge het Zickenfond- senbesluit verplicht verzekerden, die meer dan dertig dagen achter een buiten hun woonplaats ver- torven en geneeskundige hulp be hoeven, bestaat reeds geruimen tijd een regeling. De commissaris, be last met het toezicht op de zieken fondsen. heeft thans ook regelen ge steld voor een verblijf van dertig dagen of minder. De rechtstreeks of indirect verplicht verzekerde, die zich voor een verblijf van dertig dagen of minder buiten zijn woonplaats bevindt en geneeskundige verzorging van noode heeft, dient, zoo hij zich tot een arts. tandarts, apothe ker of vroedvrouw wendt, zich aan stonds als verplicht verzekerde bekend te maken, met het verzoek om op de af te geven rekening of kwitantie den naam van het algemeen ziekenfonds te vermelden. Deze stukken moeten door den ver plicht verzekerde aan het algemeen ziekenfonds, waarbij hij is aangeslo ten, worden overlegd, onder bijvoeging van een verklaring van den huisarts, specialist of tandarts, die de hulp vef- leende. dat deze uit medisch oogpunt zoo noodzakelijk was, dat daarmede niet kon worden gewacht tot de terug keer van den betrokkene in zijn eigen woonplaats. Voor de op dezen grondslag te ver- leenen geneeskundige verzorging gelden verder de gewone voorschriften en be perkingen. Opneming in een ziekenhuis. Voor opneming op medisch voor schrift in een ziekenhuis in de tijde lijke verblijfplaats geldt niet de eisch. dat het algemeen ziekenfonds vooraf een machtiging moet hebben verleend, doch wel is het in dit geval noodza kelijk, dat de rechtstreeks-verzekerde zoo mogelijk vóór de opneming en an ders uiterlijk binnen een week een schriftelijke kennisgeving aan zijn zie kenfonds doet toekomen. Hetzelfde geldt voor het ziekenvervoer. Met een te late kennisgeving kan alleen genoe gen worden genomen, indien de ziek tetoestand van den verzekerde dit on vermijdelijk maakte. Betreft het een geval, waarin de ziektetoestand reeds in de eigenlijke woonplaats was geconstateerd, terwijl het verblijf elders niet om gezond heidsredenen noodzakelijk was geble ken. dan worden de gemaakte kosten niet door het algemeen ziekenfonds vergoed. Hierop is echter één uitzondering toegelaten. nJ. wanneer de behande lende geneesheer opneming van den verzekerde in een ziekenhuis in diens tijdelijke verblijfplaats noodzakelijk acht. In dit geval neemt het algemeen ziekenfonds de ziekenhuisveroleging tot op zekere hoogte voor zijn rekening Kennisgeving noodzakelijk. Wanneer een verplicht verzekerde zich voor ten hoogste dertig dagen naar een andere verblijfplaats ln Nederland begeeft en duurt zijn verblijf daar te- Ren zijn aanvankelijke verwachting in langer, dan dient de rechtstreeks ver zekerde hiervan onverwijld aan zijn al gemeen ziekenfonds kennis te geven. Gaat iemand buiten de woonplaatc van zijn gezin gedurende meer dan dertig dagen werkzaamheden verrichten en komt hij door de aanvaarding van deze werkzaamheden onder het zie- kenfondsenbesluit te vallen, dan moet hij beginnen met zich aan te melden bij een algemeen ziekenfonds in de woon plaats van zijn gezin. Een punt van bijzonder belang is ten slotte nog, dat indirecte verzeke ring van gezinsleden van een recht streeks verzekerde ontstaat of voort duurt, indien de wil tot samenwoning van den rechtstreeks-verzekerde en die gezinsleden aanwezig is, doch niet kan worden verwezenlijkt tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten gewone omstandigheden, als evacuatie, woningnood en dergelijke, of doordat de rechtstreeks verzekerde buiten de woonplaats van zijn gezin werkzaam heden verricht General der Fheger Günlher Korten, de nieuwe chei van den generalen staf van het Duitsche luchtwapen. Al* opvolger van den overleden General- oberst Jeschonnek werd General der Flleger Gönther Korten, het laatst bevelhebber van een luchtvlootcon»- «tando, aangesteld OKW/PBZ-R/Pax m Kousenbon geldig. Voor meisjes van 3 tot 15 Jaar. •s-GRAVENHAGE. 6 Sept. Met ingang van 1 September 1943 is van de textieikaart voor meisjes van 3 tot 15 jaar, gemerkt V 415, bon IVI voor den aankoop van één paar kousen geldig geworden. Bij inlevering van bon M dient het ver- eischte aantal punten tevens te worden afgegeven. VERGOEDING VAN GEVORDERDE RIJWIELEN. •s-GRAVENHAGE» 6 Sept. Een deel der personen, van wie ln 1942 door de Duitsche weermacht een rijwiel gevorderd is. heeft niet tijdig een verzoek om schadeloosstelling inge diend. daar zij niet met de voorschrif ten bekend waren. Thans wordt voor de laatste maal gelegenheid gegeven een verzoek om schadeloosstelling in te dienen. Daartoe dienen de gemeenten op grond van de zich in het bezit van de politie bevindende gegevens over de vordering vast te stellen, welke in woners der gemeente hiervoor in aan merking komen, De verzoekschriften moeten vóór 1 October 1943 bij den hoofdintendant worden ingediend. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. f 1000: 11011 15706. f 400: 13910 f 200: 6260 12241 13840. f 100: 4156 4981 9653 9838 10809 13194 13218 14449 19046 Verduisteren van 20.15-7.00 SCHAGEN. WIJZIGING IN HET HANDELS REGISTER VAN 31 AUG.-T SEPT. 1943. Gewijzigd is de Inschrijving van P. Wissekerke. Bencdenbuurt 8. smidsbedrijf; rechtsvorm gewijzigd. Met ingang van Dinsdag 7 September gelden de volgende nieuwe maximum prijzen voor groenten en fruit: Peen zonder lof sort. II f 3,70 (ongewas- schen); andijvie f4,—. druiven I f70.—, IX f 60,—, overige soorten f 55,—. bleeksel derij f7,—, sjalotten f7.50, peen zonder lof (gewasschen) sort.I f 8.—, sort. III (onge- wasschen) f2,50, boerenkool f3,—. rame- pas f 5,—. spruitkool (ongeschoond) f 16.—, andijvie sort. II f3.50, prei boven 10 mm. f9.—, tot 10 mm. f7.—. zuchetti f4.50, pe pers f 40,—, gewasschen herfstknollen f 2,50, alles per 100 kg. De prijzen voor de verschillende kool soorten zijn niet veranderd. Knolselderij sort. I boven 10 cm. f9,—n van 8-10 cm. f7.— III van 8-8 cm. f5.—. IV beneden 6 cm. f 2,60, paprika f 10.—, aubergines f 16,—. HET OOGSTEN EN VEILEN VAN ZAAIUIEN. Gedeeltelijk toegestaan. Het oogsten en veilen van afwijkende zaaluien „B-kwallteit" is zonder meer toegestaan: de aanvoer en het veilen van A-uien ovenwcl slechts indien hiervoor toestemming is verleend. Noordscharwoade. De heer Mallekotc neemt afscheid van den tuinbouw. - Onder buitengewoon groote belangstelling heeft de heer L. Mallekote in een Zaterdagavond door de tulnbouwvereenigingen in café De Bakker belegde bijeenkomst afscheid genomen van den tuinbouw, waarvoor hij ln de afge loopen 22 Jaren zeer veel heeft gedaan. Er werd door verscheidene heeren het woord gevoerd: de heer K. van Dijk, voorzitter van Tulnbouwbelang te Noord- Scharwoude, de heer J. Kliffen, voorzit ter van den Noordermarktbond, de heer IJ. Kaan, de heer Jb. Kostelijk, voorzit ter van de tulnbouwveereeniging „Nieuw Leven" te Heer-Hugowaard, oud-burge meester Wijnveldt van Oudkarspel en de heer Jb. de Boer. voorzitter van de tuin- bouwvereenlglng „De Eendracht" te Oud karspel. hebben den scheldenden onder wijzer. die zich voor den tuinbouw In dit d'-trict zoo verdienstelijk heeft gemaakt op velerlei gebied, zooals het tulnbouw- onderwljs, het nemen van proeven, de zaadontsmetting, welke door zijn toedoen hier perfect geregeld is en waarvoor hij tallooze uren beschikbaar heeft gesteld, de verbetering v n de inrichting der kool- bewnarplaatsen enz., op zeer harteijlke wijze toegesproken en hem bedankt voor alles, wat hij voor den tuinbouw en voor de tuinbouwers individueel, ook door zijn onderwijs, heeft gedaan. Sommige spre kers uitten don wensch, dat ook de opvol ger van den heer Mallekote zich op deze wijze voor den tuinbouw zou Interessee ren. al zal het moeilijk zijn, hem te evenaren. Verscheidene sprekers deden hun dank woorden vergezeld gaan van een stoffe lijk blijk van 'aardeerlng. Do heer Mallekotte heeft allen ten zeer ste bedankt voor deze bewijzen van waardeering. In een uitvoerige rede schet ste hij zijn levensloop, waarbij hij de medewerking van de tuinbouwers roem de en ook in het bijzonder die van den overleden rtjkstulnbouwconsulent, lr. Ha- zeloop Het is voor hem een zware atap ge weest, om den Langedljk. waar hij vele vrienden heeft, te verlaten, doch hij heeft gemeend, deze kans niet voorbij te mogen laten gaan. Zijpe. Legger der wogen. - De Commissaris der provincie Noord-Holland beeft dad nieuwen legger der wegen (lezer ge meente vastgesteld. De legger 1» op de Gemeente-secretarie nedergelegd en blijft daar voor een leder ter inzage. Verloren voorwerpen. - Taschje, In houdende portemonnaie met Inhoud en persoonsbewij*. Oadharspel. D.T.S.—Alc. Vtctrix U 1—2- De vriend schappelijk gespeelde wedstrijd D.TA. Alcmaria Vlctrlx II is door laatstge noemde club verdiend gewonnen. De beer Snijder*, die den wedstrijd leidde, had geen moeilijke taak. Vóór de raat namen de gasten de leiding. Eenmaal dachten we dat D.T.S. door een kop bal van Tromp gelijk zou maken, maar de keeper was op zijn post. Na de rust werd dc voorsprong vergroot door een goed schot v»n den mldvoor. 0-1. Het was Van Doorn, die bij een aan val van D.T.S. den bal goed voor den doelmond zette en Tromp sooorde l-t. Met dezen stand kwam het einde. D.T.S. a—Ale. Vlctrlx a 2-8. St. Pancrat. Burgerlijke Stand. Geboren: Anneke N. d. v. KI. Wog- num en M. de Ruiter. Ali. d. v. M Groen en A. van Zuljdam. Jacobus J., z. v. G. N. Keljzer en L Mes. Marja en Relna, drs. v. P. SMJker en C. M. J. Glas. Ondertrouwd: Lon's M. Brouwer en Hermtna Bosch (Vor/r). Overleden: Marja Slijker, oud J lagen. d. v. P. si ijk ei en c. >f J. Olaa. Vertrokken en Ingekomen personen. Vertrokken: A. C. Kramer, van Bovenweg 177a naar Oegstgeest C. Tromp, van Benedenweg 69 naar Gouda. A. L. Booy, van Bovenweg 199 naar Heemstede. Fedde van Mll. van Twuy- verweg 167 naar Ursem. Ingekomen: A. de Geus, van Alk maar naar Twuyvcrweg 174A- W. R. van Lente, van Amsterdam naar Boven weg 282. J. Roosloot, van Bergen (N.H.) naar Bovenweg 182. J. Boer, van Lan gedljk. Oudkarspel naar Van der ViJzel- Iaan 224e. P. Tromp, van Alkmaar, naar Van der Vljzellaan 324e. Wieringen. Verlof A. - Ingevolge de Drankwet is verlof A verleend aan den heer B Boerema voor zijn localiteit, het pavil joen aan den Betonweg, hoek Akker- weg. Politie. Gevonden een gymschoen, een portemonnaie met inhoud o.m. ven tielslang, sleuteltje enz. Inlichtingen bij den gemeentebode. Schagerbrug. Nieuwe leerlingen. - Op 1 September, den datum van aanvang van het nieu we schooljaar, zijn niet minder dan 29 nieuwe leerlingen tot de o. 1- school al hier toegelaten. Winkel. Zwemwedstrijden. - Zondagmiddag vonden ln het zwembad te Winkel onder groote belangstelling school- zwemwedstrijden plaats tusschen leer lingen van de o 1. scholen en de Ulo school te Winkel. De wedstrijden stonden onder lei ding van den heer B. Span en zijn uit stekend geslaagd. Er werd door een vijftigtal leerlingen aan deelgenomen. De uitslagen zijn als volgt: 25 M. schoolslag meisjes 9 en 10 jaar: 1. Elly Dekker 28 1/5 sec,2. All Blaao- bóer 28 2/5 sec. 50 M. schoolslag 11 en 12 laar:. 1. Annie Bilstra 56 8/5 sec.; 2. Tlnl Grae- newoud 57 2/5 sec. 50 M. schoolslag plus 25 M. vrije slag, 13 jaar: 1. Rita Klare 1 min, 25 sec 5- Sijtje Rezelman 1 min. 28 sec. 50 M. schoolslag plus 50 M. vrije slag, 14 jaar en ouder: 1. Nancy Brugman 1 min. 56 1/5 sec.; 2. Marthe Schrooder 2 min. 1 8/10 sec. Jongens, 50 M, schoolslag, 10 en U jaar: 1. Jan Schreur 54 4/5 sec.; 2. Plet Otjes 59 2/5 sec. 50 M. schoolslag plus 29 M. vrije sla% 12 en 13 jaar: 1. Bert Groenewoud 1 min. 34 2/5 sec.; 2. Wim Klare 1 min. 36 1/5 sec. 50 M. schoolslag plus 90 M. vrije slag, 14 jaar en ouder: 1. Rem Korver 1 min. 42 sec.; 2. Maus Blaauboer 1 min. 44 4/5 sec. Als prijzen werd door het onder wijzend personeel en het bestuur van de afd. Winkel van Volksonderwijs een keurige collectie medailles beschikbaar gesteld, welke over eenige dagen aan de winnaars zullen worden uitgereikt. Kolhom. De reddende „engel", Zondagmor gen kwam, zooals gewoonlijk, de melk- auto van den heer C. de Haan te Wie- ringen naar Lutjewinkel voor het afle veren van haar zoo kostbare vocht. Ter hoogte van Kolhorn op den Weetfr. dijk, tegenover het gemaal van «Je Schager Kogge, brak plotseling de stuurstang van den wagen. De auto ging de richting van het KolhornerdJep en zou zeker in de diepe haven terecm gekomen zijn, als niet juist ter plaatse een overigens zeer stevige urinoir had gestaan. Genoemd „apparaat" ving de melkauto op, verschoof wel iets van zijn plaats, doch wist toch ernstiger on gelukken te voorkomen. Hij bewees hiermede wederom de menschheid zijn onmisbaarheid, zij het dan ook op een eenigzins uitzonderlijke manier. De melkauto kwam er met eenige schade aan de voorzijde nog al goed af en kon later weer naar Wieringen worden ge sleept. „De vroolQke vinken". Zondag middag werd voor een uitverkochte zaal in het café van den heer Groet een uitvoering gegeven. Afwisselend werden door de diverse medewerkers verschillende nummert; ten gehoore gebracht. „De vroolljke vinken" o.l.v. den heer Slikker lieten een aantal nummers hoe ren. waarbij de refreinzang verzorgd werd door mej. Annie Jimmlnk Jam mer was het. dat de weergave van den refrelnzang niet tot haar recht kwam, door het zich totaal verkeerd opstellen voor de microfoon. Achter in de zaal was hij dan ook, me de door de nogal sterke begeleiding, niet altijd hoorhaar. De jeugdharmonicaclub, eveneens o-Lv. den heer Slikker, oogstte met hom nummers zeer veel succes. Willem van Cappellen droeg op de hem eigene wijze eenige schetsen voor. Hjj bezorgde zijn toehoorders onvergete lijke oogenbllkken en bevMtlgde hier mede wederom zijn reeds Jarenlange reputatie. Al met al een zeer gezellige middag. Des avonds speelden De vroo lljke Vinken wederom MJ Groet en wisten er ook toan de «temming goed in te braagea

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1