NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hevige afweergevechten in het zuide lijk deel van het Oostfront. Max Blokzijl sprak ie Oss. Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam O 9. Boreau der Sebager édltle: Schagen: Laan SOL Telefoon 444 (X lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 8 SEPTEMBER IMS. SCHAGER EDITIE. 8ic Jaargang, No. 209, 2 pagina's. Des* Courant verschijnt dagelQks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In dexe Editie 11 et. per m.M. B|j contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheels oplage op aanvraag. Britsche terreuraanval op München. Hoofdkwartier van den Führer, 7 Sept. (D. N. B.) Het opperbevel van de weermacht doolt mede: 1 In bet zuidelijk deel van het Oos telijk front waren onze troepen gis teren in zeer hevige afweergevech ten gewikkeld met sterke Sovjet- Russische infanterie- en pantser strijdkrachten. Van het overige Oostelijk front wor den, behalve plaatselijke gevechtsactic aan het Koebanbruggehoofd en in het hoqge Noorden, geen bijzondere gebeur- teiiissen gemeld. Eenheden van de marine sloegen in de Finsche Golf aan de Oostkust van de Lugabaai landingspogingen van Sovjet-Russische stoottroepen af en schoten daarbij twee kleine landings booten in brand. Tijdens een nachtelijk gevecht werd een vijandelijke motortorpedoboot in den grond geboord De vijand verloor gisteren aan het Oostelijk front 144 pantserwagens en 59 vliegtuigen. Op Calabrië. Op het Calabrische schiereiland had den onze beveillgingstroepen slechts weirtig gevechtscontact met den vijand. Ten noorden van Palmi werd een Brit sche aanval afgeslagen. Formaties vijandelijke bommenwer pers drongen gisteren, begunstigd door H heiige weder, het Zuidwest-Duitsch gebied binnen. Zij worden door jacht vliegtuigen en luchtaoelartillerie uit een geslagen en kwamen daardoor niet tot een gesloten aanval. Verscheidene zwaar beschadigde vijandelijke vlieg tuigen landden op Zwitsersch gebied. Op de steden Stuttgart en Straatsburg uitgeworpen bommen veroorzaakten verliezen aan menschen en richtten schade aan. Luchtaanval op München. In den afgeloopen nacht hebben Brit sche bommenwerpers het gebied van München aangevallen. Ook deze werden reeds vóór het bereiken van het doel uiteengeslagen. Er ontstond schade in woonwijken en aan openbare gebouwen der stad, alsmede in eenige plaatsjes in Zuid-Beieren, De bevolking leed ver liezen. Tijdens de aanvallen gisteren overdag en des nachts hebben luchtver dedigingsstrijdkrachten volgens tot nu toe ontvangen onvolledige rapporten 53 viermotorige Britsche en Amerikaan- sche bommenwerpers vernietigd. Formaties der luchtmacht hebben in den afgeloopen nacht met goed gevolg sterk bezette luchtsteunpunten van den vijand in de omgeving van Cambridge aangevallen Twee Duitsche vliegtuigen worden vermist. Vijandelijke vliegtuigverliezen boven Duitschland. Maandag verloren de Ameri kanen minstens 45 bommen- werpers. De formaties Amerikaansche bom menwerpers, die Maandag overdag bo ven Zuid-Duitschland verschenen, stie ten. naar het D. N. B. verneemt, op sterken Duitschcn jachtafweer. welke reeds boven Noord-Frankrijk de in ver scheidene golven naderende Amerikaan sche formaties aanviel en energiek be stookte. Steeds weer trachtte de vijand den Duitschcn jagers te ontwijken, waarbij hij zijn gesloten gevechtsfor matie moest opgeven. De vijandelijke formaties versnipper den zich over een zeer groot gebied, zoodat het niet tot een geconcentreer- den aanval op Duitsch gebied kwam De op meer dan 4000 meter hoogte vliegende Amerikanen hadden het voor deel van een zeer heiig weer. Toen de eerste Amerikaansche bommenwerpers na wanhopige verdediging, in brand geraakten en neerstortten liet het mee- rendeel der vijandelijke vliegtuigen zijn bommen lukraak vallen en zocht een Zware aanval op Napels. Het Italiaansche weermachtbericht luidt: i „Tijdens de ordelijke, langzame terugtrekkingsmanoeuvre in 't kust gebied van Zuid-Calabrië hebben zich lusschen vijandelijke voorhoe den en achterhoeden van de verde diging levendige gevechten ontwik keld. In de wateren van Sicilië is een schip door onze vliegtuigen getorpedeerd. Duitsche vliegtuigen hebben boven de haven van Bizerta talrijke bommen uit geworpen. Een groot aantal viermotorige vijan delijke vliegtuigen heeft het centrum van de stad Napels aangevallen en ern stige schade veroorzaakt, 3 vijandelij ke vliegtuigen werden door Italiaansch Duitsche jagers neergeschoten. Een ander toestel werd vernield door de artillerie van een convooi." toevlucht in de wolken. Verstrooid vlo gen de afzonderlijke bommenwerpers naar het Westen terug. Een aantal der vliegtuigen, welken de terugtocht door de Duitsche jagers was afgesneden, zet te koers naar het Zuiden en vloog over Zwitsersch gebied. Daar moesten, zooals reeds gemqld. 4 vliegtuigen, die door den Duitschen afweer zwaar be schadigd waren, een noodlanding ma ken. terwijl een vijfde bommenwerper ln het Meer van ConStanz viel. Zoo verloren de Amerikanen op 6 September minstens 45 bommenwerpers, waarbij nog eenige neergeschoten vij andelijke jagers komen. Bolsjewistische politiek en propaganda. „De Paus is staatsvijand Nr. 1". Jaroslawski is de propaganda-minis- ter op den achtergrond. Tot voor kort gold zijn voornaamste strijd de religie en hij was de eigenlijke inspirator der godloozenbeweging, aldus de Schweizer Illustrierte Zeitung in een onlangs ge publiceerd artikel over de Bolsjewis tische politiek en propaganda. Dwars door zijn bureau is een enorme afbeelding van de St. Pieter te Rome aangebracht, waaronder vet ge drukt de woorden staan: „De macht der duisternis, die wij moeten bestrij den". Overal vindt men soortgelijke op schriften en slogans. „Onze goden zijn Lenin en Stalin," zoo wordt op een muur verkondigd en op een anderen muur staat „Prediken tegen de religie is heilige plicht". De onverbiddelijke Jaroslawski noemt den Paus „Staats vijand nr. 1" der Sovjet-Unie. Doch ondanks alle propaganda had de godloozenbeweging in de laatste jaren steeds minder succes en het aantal harer leden liep sedert het uit breken van den oorlog snel terug. Nu is den bedrijvigen propaganda- minister een nieuw arbeidsterrein ten deel gevallen: Hij gaf de leuze uit van het „Roode Patriottisme" en wekt bij de Russen de geestdrift op voor den „Hei ligen Oorlog" Hiertoe neemt hij den roem en de glorie van het geheele oude» tsarenrijk te hulp, graaft hij alle heili gen en helden uit het Verleden op en maakt dooT een opsomming van hun daden de massa geestdriftig. De thea ters geven bijna uftsluitend alleen stukken over heiligen en helden, de muren vertoonen afbeeldingen van tsaren, generaals, prinsen, maarschal ken en heiligen en een reusachtige staf van schrijvers en journalisten is per manent aan het werk om groote daden der geschiedenis op te sporen. Op ad vies van Jaroslawski werden In het Roode Leger weer epauletten en orde- teekenen ingevoerd en als drie hooge onderscheidingen gelden nu de Soewa- row-, Roetoesow- en de Alexander- Newskij-sterren. De Sovjets en het Vaticaan. Volgens het Zweedsche blad Social- demokraten hopen de katholieke krin gen in Amerika en Engeland op een prompt herstel van de diplomatieke be trekkingen tusschen het Vaticaan en de UDSSR. De Sovjet-Unie zou zelfs a enkele voelhorens in Zwitserland uit gestoken hebben. De Heilige Stoel echter spreekt zeer formeel deze tendentieuze berichten te gen: „De ontbinding van de Komin tern beteekent niet. dat de UDSSR het communisme afgezworen heeft. De Hei lige Stoel heeft het communisme steeds verfoeid en er bestaat derhalve geen mogelijkheid de diplomatieke betrek kingen met de Sovjets te herstellen»*. Luchtaanval op Brussel. Vrij sterke formaties van het Britsch- Amerikaansche luchtwapen hebben, naar het D.N.B. verneemt, in de och tenduren van gister, de stad Brussel aangevallen. Zij wierpen talrijke bri sant- en brandbommen op de dicht bevolkte woonwijken der stad, zoodat de bevolking zware verliezen leed. Het aantal dooden en gewonden kan op het oogenblik nog niet overzien worden, aangezien het bergingswerk nog aan den gang is. Nader wordt gemeld: Bij den aanval is ook een der be kendste kerkhoven der stadgeteisterd. Dc begraafplaats werd door talrijke treffers omgewoeld. Vele graven bieden een afschuwelijker! aanblik van ver woesting. Waar eerst graven waren is op vele plaatsen nog slechts een bom- trechter te zien. CHURCHILL TERUG IN WASHINGTON. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, is Churchill gisterochtend naar Washington teruggekeerd. Roosevelt's secretaris. Early, deelde mede. dat de besprekingen tusschen Roosevelt en Churchill voortduren. Early weigerde, zich over den vermoedelijken duur van Churchill's verblijf in de Ver. Staten uit te laten. Alleen merkte hij op. geen dringende reden te zien voor Chur chill's' terugkeer naar Engeland. (No pressing reason for Churchills return to England.) Op de Amsterdamsche jintelbaan heeft mevr. Fanny BI ankers Koen bet Ned. record 100 meier hardloopen verbeterd. Een bewonderende en naar haar handteekening hunkerende scba'e volgt de recordhoudster trfj lederen stap CNF/Noske/Pex m Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche oorlogsmarine. Middags gaat men weer naar bulten voor de beoefening van spel en sport De> verkwikt en geeft aan het dienstplan de noodige afwisseling. Naast voetbei worden alle takken van sport beoefend Blldberichter Andres/Recla/Pax «n EGYPTE EN DE SOVJET-UNIE HERSTELLEN BETREKKINGEN. LISSABON. 7 Sept. Naar de Britsche berichtendienst (uit Cairo meldt, heeft het Egyptische Mi nisterie van buitenlandsche zaken me degedeeld, dat de diplomatieke betrek kingen tusschen Egypte en de Sovjet- Unie sedert den 26en Augustus 1943 als officieel hervat worden beschouwd. Deze maatregel werd genomen na de besprekingen tusschen den Egyptiscljen minister-president en minister van bui tenlandsche zaken. Nahas Pasja, en den voormaligen Sovjet-Russischen ambas sadeur te Londen. Maisky. De uitwisse ling van gezanten zal binnenkort ge schieden. GRAAF CIANO GEARRESTEERD. De Turijnsche courant de „Stam pa" deelt mede, dat de vroegere Ita liaansche minister van buitenlandsche zaken en schoonzoon van Mussolini, graaf Clano, is gearresteerd. Naar United Press meldt, is Üe expresstrein New YorkWashington van de Pennsylvanische Spoorweg maatschappij Congressional Ltd. ont spoord. Daarbij zijn 150 tot 200 men schen om het leven gekomen en vele gewond. Verloven uitgesteld. Aangezien in Duitschland een -nieuwe verlofregeling in voorberei ding is, zoo meldt „Het Volk," zijn allé verloven der Nederlandsche arbeiders uitgesteld tot na 15 Oct. a.s. Familieleden in ons land, die in de komende dagen vader of zoon thuis verwachten, behoeven zich dus niet ongerust te maken wan neer hun mannen wegblijven. INGEBRUIKNEMING ONROERENDE GOEDEREN VOOR VERDEDIGINGS WERKEN. 's-GRAVENHAGE, 6 Sept. Door de Duitsche weermacht is in vele gevallen ten behoeve van den aan leg van verdedigingswerken beslag ge legd op onroerende goederen, zonder dat terzake een vergoeding op grond van Verord. 144-40 wordt toegekend. Thans heeft de algemeen gemachtigde voor de oorlogs- en defensieschade be sloten, dat in bedoelde gevallen de ge heele huur- of pachtwaarde als be- zettingsschade zal worden beschouwd. Sluiting Herlevend Nederland. Op Zondag 12 September a.s. zal te Arnhem de tentoonstelling Herlevend Nederland gesloten worden met een groote openluchtdemonstratie op het Velperplein. Des morgens om 11 uur zal op 't Velperplein een muziek- en zanguitvoering worden gegeven, waar na om ongeveer 14 uur de waarnemend propagandaleider der N.S.B., de heer C. Thoen, het woord voert. Tot slot wordt om 17 uur in Musis Sacrum door den heer Max Blokzijl de tentoonstelling officieel gésloten. Tevens zal dezer da gen de 100.000ste bezoeker van den ten toonstelling worden verwacht. HERDENKING STERFDAG PETER TON. Gisterochtend werd op de begraaf plaats Nieuw Eik en Duinen de sterfdag van\Peter Ton herdacht. Behalve'de moeder en zuster van Peter Ton waren aanwezig de waarne mend heerbancommandant, banleider F. Henken, J. J. van der Hbut van het stafkwartier der W.A., stamheer Van Hamond en ondervluchtleidster Van Kesteren, van den Jeugdstorm. Nadat kransen van den commandant van de W.A.. van het vendel Peter Ton, den kring Centrum en den Natlonalen Jeugdstorm op het graf waren gelegd, nam banleider Henken het woord. Spr. bracht den dood van Peter Ton ln her innering als eerste bloedoffer der be weging. Ook thans tiert de sluipmoord welig, zoo zeide banleider Henken, maar als men denkt hiermede de kracht van de bewéging te breken of verwar ring te stichten, dan vergist men zich. Wij blijven onversaagd, wij blijven trouw. Wij hebben slechts te denken aan offers, door anderen in hun over tuiging voor het ideaal gebracht, aldus besloot banleider Henken. Vervolgens sprak banleider Van der Hout._Hij hekelde scherp den sluip moord, die thans door verblinde volks- genooten wordt aangewend om de kracht van de beweging te breken. Wat ook moge gebeuren, de kamaraden aan het oorlogs- *en thuisfront zuilen blij ven staan. Moord noch iets anders zul len ons kunnen breken, zoo besloot banleider v. d. Hout. Hierna werd het appèl gehouden, aarna langs het graf werd gedefi leerd. Een waarschuwend woord. De kinderverlamming. Men deelt ons v»n deskundige zijde mede: Het mag als bekend aangenomen worden dat ln den laatsten tijd het aantal gevallen van kinderverlam ming toeneemt. Herhaaldelijk wordt ons de vraag gesteld welke midde len aangewend knnnen worden om het gevaar dezer ziekte te ontgaan. Er bestaat nog geen volkomen ze- kerheid omtrent de wijxe van het overbrengen der kinderverlamming; wel weet men dat de ziektever wekkende oorzaak in den neus, de keel en het speeksel der patiën ten aangetroffen wordt en ook in het stof kan voorkomen. Hoewel een overdreven angst voor besmetting niet noodzakelijk is, bunnen enkele waarschuwingen, nu de ziekte een ernstiger en epidemisch karakter aanneemt, en niet alleen jonge, doch ook oudere kinderen en jonge volwassenen aantast, van nut zijn. In de allereerste plaats zou ik willen wijzen op het gevaar van volksophoopingen, met name in de tegenwoordig zoo overvolle publie ke vervoermiddelen. Het reizen met jonge kinderen naar of via haarden van besmetting (Amsterdam) moet ten stelligste ontraden worden. In dit verband doet men goed kleine kinderen het bezoeken van biosco pen enz. te verbieden. Ook gezonde menschen, die geen enkel verschijnsel der ziekte ver toonen, kunnen dragers zijn van de smetstof der kinderverlamming. Te intensief contact van kinderen met anderen en voornamelijk ook met personen uit gebieden, waar veel menschen aangetast werden, dient vermeden te worden. De genoemde maatregelen zijn van het meeste belang omdat de over dracht van mensch tot mensch de voornaamste verspreidingswijze der Infectie is. Daarnaast zal men door het*niet gebruiken van ongeschild fruit enz., door reinhera van het lichaam en door het rondkruipen van kinderen op stoffige vloeren te voorkomen, de besmetting door middel van het stof zooveel mogelijk tegengaan. SPREEKUUR COMMISSARIS DER PROVINCIE NOORD-HOLLAND. HAARLEM. 7 Sep.t Het spreekuur van den commissaris der provincie Noord-Holland zal. in- plaats van Vrijdags, voorloopig Woens dags van half elf tot half twaalf wor den gehouden. DR. KESSLER OVERLEDEN. Te Bilthoven is na een korte onge steldheid op 52-jarigen leeftijd overle den dr. mr. Johann Heinrlch Hermann Kessler. in de sportwereld beter bekend als De Kessler. De crematie zal plaats vinden te Velsen a.s. Vrijdag 10 Sep tember na aankomst van trein 12.49 hal te Driehuis-Westerveld. In totaal heeft hij 21 maal voor het Nederlandsche elftal gespeeld. Ambtenaar van 0.M. staat terecht wegens verduistering Drie jaar gevangenisstraf geëischt. „Het is wel een buitengewoon treu rige zaak, welke deze rechtbank thans te berechten krijgt, n.1. die van een ambtenaar van het openbaar ministerie, die zich aan de gelden van den staat heeft vergrepen. Wat moet het Ne derlandsche volk wel denken van per sonen, die op zulk een tragische wijze den goeden naam van de rechterlijke macht in Nederland door het slijk halen". Deze woorden, gesproken door den president van de Utrechtsche recht bank, mr. Loef, waren gericht tot den 27-jarigen verdachte, mr. dr. C. H. F toor, laatstelijk ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantonge- reclft te Utrecht, thans in deze functie geschorst, aan wien ten laste was ge legd het verduisteren van gelden van den staat. De verdachte was sinds eenige weken gedetineerd. Als verdediger trad op mr. Wierda uit Utrecht. Groote belangstelling. Voor deze zaak bestond een groote belangstelling. In de dagvaarding stond vermeld, dat verdachte in de maanden Juni en Juli van dit jaar bedragen, welke den staat toebehoorden, zich we derrechtelijk had toegeëigend. Ver dachte liet als ambtenaar verschillende personen, die iets hadden tnisdreven, bij zich .op het parket komen, om eens nader over een of andere overtreding te spreken. Wanneer het zoover was, be paalde mr. P. de straf van de voor hem verschenen personen, zoogenaamd om hun zaak met geld af te koopen. In plaats dat de kwestie van de schikking, als te doen gebruikelijk is, werd ge regeld via de griffie, inde de ambtenaar van het O M. zelf het bedrag dat'hij als boete had opgelegd, stortte daarvan een klein gedeelte op de giro van de griffie, en stak de rest, zoowel groote als kleine bedragen ixi zijn eigen zak. Verdachte erkende in groote trekken het hem ten laste gelegde en vertelde, onderbroken door hevig gesnik, van zijn moeilijke jeugd. Hij verklaarde het verduisterde geld op zijn spaar bankboekje te Bilthoven te hebben ge stort, omdat hij wat wilde oversparen voor zijn toekomst. Een groentenkweeker uit Vleuten ófctbood verdachte bij zich. Hij stelde dezen, omdat de man den staat voor vele honderden guldens zou hebben benadeeld, een boete voor van 400. Tot deze transactie werd besloten, met gevolg dat mr. P. 360 in zijn eigen portemonnaie liet glijden en slechts 40 aan den staat overdroeg. Deze handelingen geschiedden zonder afgifte van een kwitantie en de goed- geloovige gedupeerden waren van mee ning, dat hiermede de zaak was afge daan en in de meeste 'gevallen allang blij, dat zij niet de gevangenis indraai den. Getuigd werd o.a. door zekeren K., wiens zoon voor het kantongerecht had moeten komen wegens het een of an der misdrijf en die, voordat de zaak voorkwam, bij den ambtenaar van het O.M. werd geroepen. Gptuige kwam thans voor zijn zoon, die in Duitschland werkzaam is. Hij vertelde hoe hij hem 500 had meegegeven en hoe dexe 300 had mee teruggebracht. Ook hier ging alles zonder eenige kwitantie. Hej requisitoir. Nadat tenslotte nog voorlezing was gedaan van allerlei kleine knoeierijen, o m. had mr P. een overtreder be dreigd met zending naar Duitschland, en nadat uit het ps/chlatrlsch rapport was komen vast te staan, dat verdachte volkomen toerekeningsvatbaar was, was het woord aan den officier van justitie, jhr. mr. Quintus. Deze zeide, dat de rechters in hun loopbaan niet of heel zelden een dergelijke zaak te berechten zullen hebben gehad. Ver dachte heeft toegegevenwat hem is ten laste gelegd. Hij heeft al* ambtenaar van het O.M. gelden van den staat verduisterd. Hierop staat wettelijk een maximum-straf van 8 jaar. Verdachte heeft zich in zijn func tie van ambtenaar van het O M. vol komen misdragen en heeft misbruik gemaakt van zijn positie. Het Nederlandsche volkjs er trotsch op, een rechterlijke macht te bezitten, die onkreukbaar is en deswege een roem en traditie heeft, die zijn weerga niet kent. Men kan zeggen, dat de rechterlijke macht niet met haar tijd is meegegaan en meerendeels gevormd is uit de bezittende klasse. Men kan hierover van meening verschillen, doch welke bezwaren men ook heeft tegen de rechterlijke macht ln Nederland, een ding staat boven allen twijfel ver heven, zij behoort onkreukbaar te zijn en is dit ook. Maar de verantwoordelijkheid van verdachte is nog zwaarder, daar hij ■«ympathiseerend lid van de N.S.B. was en als drager van en strijder voor de nieuwe orde de bijzondere aandacht had van dat deel van ons volk, dat vij andig staat tegenover die orde. Wan neer dezulken zich misdragen, treft in zijn «gevolgen hun wangedrag de, Ne derlandsche socialistische beweging en het nationaal-socialisme mede. Het nationaal-socialisme behoeft geenszins de openbaarheid te schuwen. Zij, die de nieuwe orde veroordeelen, kunnen er van verzekerd zijn, dat zij wellicht in een bevoorrechte positie verkeeren boven de dragers van de nieuwe orde, wanneer dezen, in welk opzicht dan ook, zich vergrijpen. Men dient dit wel te bedenken. Spreker kwam tot de conclusie, dat men ln verdachte te doen heeft met een a-sociaal misdadig 'en erfelijk belast persoon, die gevaar oplevert voor de maatschappij. v Wanneer hij moest optreden tegen personen, die wegens te licht brood bakken of voor het knoeien met melk terecht moesten staan, eischte hij niet alleen een zware straf maar tevens in ernstiger gevallen droeg hij er zorg voor dat dergelijke personen naar Duitschland uitgezonden werden. Aan het einde van zijn requisitoir eischte de officier van justitie een ge vangenisstraf voor den tijd van drie jaar. met aftrek van de voorloopige hechtenis, ontzegging van het rechtf om eenig ambt te bekleeden bij de rechter lijke macht gedurende acht jaar en verbeurdverklaring van het inbeslag- rgenomen rijksspaarbankboekje. De verdediging. Mr. Wierda wees er op, dat verdachte een eenvoudige hardwerkende jongen is, zeer ambitieus, die naast slechte eigenschappen ook goede kwaliteiten bezit. Hij wilde graag een beetje den baas spelen, maar zijn J0ldische capa citeiten liggen ver boven het middel matige. Zijn carrière is gebroken, hoe dez'e zaak ook voor hem afloopt. Bo vendien lijdt hij aan een ernstige hart kwaal. Alles bijeengenomen, luidde sprekers conclusie, dat verdachte ook op juridische gronden moet worden vrijge sproken, terwyl hij in het andere geval de uiterste clementie bepleitte. Uitspraak op 21 September. In het St. Antonius^gasthuls te Helmond heeft de echtgenoote van den heer G. Smets uit Neerkant (gemeente Deurne) het leven geschonken aan een drieling. Moeder en ba bies maken het uitstekend. Verduisteren van 20.15-7.00 9 Sept.: onder 0.55 u. 9 Sept.: op 17.22 u. Waarom Blokzijl naar - Nederland kwam. Het hoofd van tic afdccling perswe zen, de heer Max Blokzijl, heeft voor vele leden van de N.S.B. en eenige Duitsche genoodlgden een rede gehou den te Oss, waarvan de „Noordbrabonl- sche Courant" het volgende verslag geeft: Er wordt aldus spr. veel over politiek gesproken en men heeft mij verweten, dat lk 25 jaar in Duitschland vertoefde en dus niet kan weten, wat or in Nederland te koop is. Men vergeet echter, dat ik vanaf mijn jeugd een studie van het Ned. volk heb gemaald, die al in 1907 begon, toen ik met een vriend als straatmuzikant een reis door Nederland maakte. Spr. heeft ook in Duitschland den strijd van Adolf Hitier voor het Nat. Socialisme meegemaakt en heeft daardoor een goede leerschool gehad. Van 1933 tot 1939 heeft hij het Nat. Soc. zien opgroeien en ongeloof lijk veel tot stand zien brengen. Als buitenlandsch redacteur heeft hij er veel over in de pers geschreven, totdat Hitier aan het bewind kwam en ook in Nederland het Nat. Soc. werd ge sticht door Mussert. Toen werden zijn artikelen ineens niet meer geplaatst. Dat was voor mij aldus spr. het sein om naar Nederland terug te kee- ren, waar ik nu voor de radio mijn be levenissen aan het Ned. volk kan ver tellen. In twee jaar tijd kwamen 64.000 brieven bij me binnen en wordt er dus in breeden kring geluisterd. Spr. be handelt enkele dezer brieven, waaruit blijkt, dat hem zeer veel verweten wordt. Vroeger hebben we terreur ge kend. Later heb ik 2e zelf aan den lijve ondervonden en het schijnt ik kan dat afleiden uit de vele bedreigingen van den laatsten tijd! dat ik dezer da gen moet gaan oppassen, 't Begint warm voor me te worden. Ik zal even wel blijven doorwerken voor de toe komst van Europa. Het is onvermijde lijk, dat in dezen strijd enkelen eraan gaan. De Leider is vandaag naar Drente om zich daar persoonlijk op de hoogte te stellen van de terreurdaden, die daar den laatsten tijd zijn gepleegd. Velen van ons zijn gesneuveld. Vele boerde rijen van NSB'ers zijn afgebrand en 't wordt tijd, dat er weer eens wat gaat gebeurgn. Drie en een half jaar zijn we door de As-troepen schromelijk verwend, 't Liep prachtig met het ledental. Toen kwamen de berichten uit Italië, de har-' de strijd aan het Oostfront, tengevolge waarvan de Duitschers weer achter waarts gelegen stellingen gingen be trekken. En ineens krijgen velen een natte broek, kunnen zelfs hun NSB- insigne niet meer vinden. Tegen hen zegt spr.: „Ga gerust uit onze rijen, 't Helpt je toch geen blik sem meer. Je hangt straks unet ons mee. Je staat al lang op de zwlrte lijst." Spr. vergelijkt den oorlog met een bokswedstrijd, 't Gaat hier om den hoogsten inzet. We moeten zien waarom 't gast. Vooral de jeugd, Overal wordt gestreden. In dit verband herdenkt spr. den hear Reydon, dien hij dezen morgen naar zijn laatste rustplaats heeft vergezeld. Wij willen een Germaansche gemeen schap gaan vormen en zetten daarvoor ons leven in. Wh moeten door dezen tijd heen. 't Zal* misschien nog erger worden met de berichten. Spr. heeft vreeselijke dingen gehoord. De luchtoorlog is niet fraai. Engeland is op de burgerbevolking gaan gooien. In 't Rijnland en Roergebied met phos- for. Ik heb er mijn draai in aldus spr. dat in Engeland binnenkort zal ge beuren wat men nu op de Duitsche be volking heeft gedaan. Vele volksgenooten zeggen: Wij heb ben Mussert niet gekozen, Laat ons zelf een Leider kiezen. Die hebben nog wei nig van dezen tijd begrepen. Een Leider komt er alléén als het een volk slecnt gaat. Een die wenscht te leven voe» Z^jn volk. SCHAGEN. BEROEPEN. Ds. J. P. de Graaf, die vroeger te Schagen heeft gestaan, is beroepen te Drernpt. Hij is thans predikant te Naaldwijk. U. V. O.-NIEUWS. Hedenavond gaat het proefelftal voor de a.s. competitie UVO I (dames) naar Den Helder om aldaar in het ka der van de jaarlijksche sportweek haar medewerking te verleenen. Zij zullen aan de Sportlaan een ont moeting hebben met de Hermes I-da mes, Voor UVO wordt dit een leerza- wedstrijd. waarin alle zeilen bijgezet moeten worden. Brengen de dames het er af gelijk de heeren Zondag j.1. te gen het groote Hermes (een zeer eer volle 1—0-nederlaag) dan zijn wij zeer tevreden. De opstelling is als volgt: A. Bakker, d.; C. de Leeuw, A Hopman, a; N. Fellinga, F. Mos. N. Koomen, m.: G. Dekker. G. Schouten, A. Boon. J. Bok en E. van Diepen, v. Res.: L. Koning, R. Keyzer, G. Holtz. St. Maarten. Hengelwedstrijd. - Zondagmorgen hield de hengelclub „In Eigen Kring" te Stroet een onderlingen wedstrijd in .Koetenburg". De 21 deelnemers wisten tezamen ln totaal 283 stuks te bemachtigen. Een zoo groot aantal is in het geheele sei zoen nog niet gevangen. De verdeeling der prijzen was als volgt: H. Prosper. Ie prijs (grootste baars, n.1. 27.2 cm.); K. Wit, 2e prijs (grootste aantal, n.1. 28 stuks); W. Wit, 3e prijs (24 st.); J. Blokker. 4e prijs st.); J. Prosper, 5e prijs (22 st.); Kruijer, 6e prijs (20 st.); C. Blok ker, 7e prijs (17 st.); W. Brommer, 8e prijs (15 st.); T. Bakker, 9e prijs (15 st.); A. Sijbrands, 10e prijs (13 st.); C. Bregman. 11e prijs (13 st.); Jb. Keet man, le troostprijs (2 st.); F. de Haas, 2e troostprijs (3 st.). St. Pancras. Gevonden voorwerpen. - Een bril met hoorn montuur; twee portemonnaies met inhoud; een zwartkralen rozenkrans: een witkralen rozenkrans ln étui; twee zilverbons. Inlichtingen te bekomen bij wachtmeester Rol te Sint-Pancras. Verder gevonden een rubber dames laars. Inlichtingen te bekomen gij op perwachtmeester K. Wilbrink te Lan- gedijk. Wieringermeer. Tabaksplanten zijn een zeer begeerlijk product. - De heer J. v. d. O., alhier, hier, in het bezit van een tabaksplantage, had reeds eenige keeren bemerkt, dat zijn voorraden zienderoogen minder den. Om een ongewenschte herhaling te voorkomen, besloot hij eens persoon lijk de wacht te houden bij zijn kost baar en begeerenswaardig kruid. En niet zonder succes. Na het In treden der duisternis kwamen een tweetal (hartstochtelijke rookers?) het erf op, doch werden onverwijld doof den heer v. d. O. in hun snoode plan gestoord. Men rolde over den grond en riep om hulp totdat een overbuur een handje kwam helpen en men e«n der dieven wist te binden. waarop wachtmeester Noot een procesverbaal opmaakte. Het was een zeker Iemand afkomstig uit Kolhorn. Tabakstelers, opgepast!!! Benoeming. - De heer J. Dorrepaal te Schagen, voorheen hoofdopzichter bij de P.I.C.A., ls thans ln betrekking bij de N.V. van Waveren's Graanhan del. De heer Dorrepaal heeft de ver tegenwoordiging op zich genomen van Noord-Holland boven het IJ en de Wieringermeer. Diphtherie breidt zich nog al uit. - Hoewel niet kwaadaardig, breidt de diph therie zich nog steeds meer uit en heerscht thans in onderscheiden ge zinnen. De kinderverlamming is ge lukkig aan het afnemen. Anna Paalowna. Wijziging ln het Handelsregister. Gewijzigd ls de inschrijving van P. Wissekerke, Benedenbuurt 8, smidsbe drijf; rechtsvorm gewijzigd. Zijpe. Benoemd. - De heer P. Kriek, on derwijzer aan de U.L.O.-school te Den Burg, in benoemd tot hoofd eener O.L.- school te 't Zand. RUND VEEFOK VEREENIGING ST. MAARTENSBRUG. Rectificatie. Boven het gisteren gepubliceerde Jaar verslag vermeldden we abusievelijk „Rundveefokvereeniging St. Maarten". Dit moest zijn; ..Rundveefokvereeni- ging St, Maartensbrug",

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1