NOORD-HOLLAND Onvoorwaardelijke capitulatie van Italië. DAGBLAD VOOR Wapenstilstand toegestaan. Geen verrassing te Berlijn. De noodige maatregelen zijn reeds genomen. Hevige gevechten in hetDonetzbekken Ültgavei Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C Bureau der Sobager édltie: Sobagent Laan 20L Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 210,, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagcltyks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze, Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijkekorting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvraag. BERLIJN. 8 Sept. (D. N. B.) De officleele Britscbe berichtendienst heeft hedenavond uit het hoofdkwartier van generaal Elsenhower bekend gemaakt, dat de Itallaansche regeering de onvoorwaardelijke capitulatie van de Italiaansche strijdkrachten heeft aangeboden. Elsenhower heeft, volgens dit bericht, de capitulatie aanvaard en Italië een militairen wapenstilstand toegestaan, welke door zijn ver tegenwoordiger en een lasthebber van maarschalk Badoglio is on derteekend. De wapenstilstand Is met de onderteekenlng terstond van kracht geworden. Intusschen heeft ook Badoglio terwijl de koning en hijzelf nog op 8 September Iedere gedachte van dien aard als laster van de hand gewezen hadden, In een communiqué voor den Romein- sohen omroep de capitulatie bevestigd. HtJ gaf toe Elsenhower om wapenstilstand gevraagd te hebben. In feite heeft de onderteekening reeds op 3 September plaats gevon den. De Itallaansche strijdkrachten moeten dienovereenkomstig aldus verklaarde hij iedere vijandelijke handeling tegen de Engelsch-Amerlkaansche strijdkrachten staken. Sedert den misdadlgen aanval op den Duce op 25 Juli en de met de Engelschen en Amerikanen Voorbereide putsch ter ver wijdering van de aan het bondgenootschap trouwe fascistische re geering was de Dultsche leiding voorbereid op dit openlijke ver raad van de huidige Italiaansche regeering en zfl heeft derhalve alle vereischte militaire maatregelen genomen. De verraderlijke aanslag op de verdedigers van Euroua zal tenslotte precies zoo mislukken als alle soortgelijke ondernemingen. Op de heide nabij Hilversum werden de kampioenschappen voor model zweefvliegtuigen gehouden. Een voor een worden de modellen gestart CNF/Schipper/Pax m STALIN'S KERKELIJKE GEZINDHEID. De Roemeensche bladen houden zich bezig met de zoogenaamde vriend schappelijke houding van Stalin jegens de kerk en noemen die een nieuwe camouflagemanoeuvre der bolsjewis ten. Na een nauwkeurig onderzoek der religieuze ontwikkeling in de Sovjet- Unie komt de Curentul tot de con clusie. dat het geheel een der manoeu vres van kameraad Stalin ls, die daar mede tegemoet wil komen aan eenige noodzakelijkheden op het gebied van binnen- en buitenlandsche politiek. De Capitala stelt de vraag, of er iemand is. die kan gelooven. dat Sta lin zou verbranden wat hij tot dus verre heeft aangebeden en aanbidden wat hij tot dusverre verbrandde. Het blad schrijft Ironisch: „Slechts de Engelschen en Amerikanen zullen waarschijnlijk zeggen, dat zij het ge looven". De Viatza schrijft: „Ieder kenner van de Sovjetproblemen en van de bolsjewistische revolutie zal zeggen, dat wij hier te doen hebben met een geweldigen propagandlstischen bluf. welken Stalin en de Anglo-Amerikanen naar alle windrichtingen hebben uitge bazuind". Nog geen officieel Duitsch standpunt. BERLIJN, 8 Sept. (D.N.B.) In Berlijn ls uit Rome de bevesti ging ontvangen, dat de Italiaansche regeering onvoorwaardelijk de wapens heeft neergelegd. Een officieel Duitsch standpunt is tot dusver nog niet bekend. Uit welingelichte kringen der WSlhelm- strasse verneemt men echter, dat de rijksregeerlng door dezen stap van den koning en maarschalk Badoglio niet verrast Is en dat Duitschland voorzorgs maatregelen heeft genomen, welke ter beveiliging van Duitschland en zijn bondgenooten ter voortzetting van den oorlog tot aan de overwinning noodza kelijk zijn. Een Duitsche persstem. BERLIJN. 8 Sept. (D. N. B.) Ten aanzien van het wapenstilstands aanbod van Italië schrijft de hoofdre dacteur van het D. N. B.. dr. Hermann Rau: Er behoeft wel nauwelijks op gewe zen te worden, dat het verzoek om een wapenstilstand van de regeering- Badoglio voor de Duitsche bevoegde kringen op geenerlei wijze als een ver rassing is gekomen. Het was sedert den val van Mussolini reeds direct nog slechts een kwestie van tijd. want deze putsch van 25 Juli want daarom ging het n.1. was door Badoglio en de achter hem staande kringen niet on dernomen om door sterker concentra tie van de krachten den strijd om Ita lië met meer succes dan tot dusver te kunnen voortzetten, maar uitsluitend met het sedert lang voorbereide doel onder verbreking van de. bondgenoot schapsovereenkomst met Duitschland en Japan het uittreden van Italië uit den oorlog ten uitvoer te kunnen leg gen In de Italiaansche pers en in den Italiaanschen omroep begon dan ook van dit tijdstip af steeds sterker, dui delijk aan het adres van den vijand gericht, het solliciteeren naar gunstige vredesvoorwaarden. Reeds in dit stadium echter bleek, dat de regeering-Badoglio niets anders had gedaan dan de waanzinsdaad van de vroegere Duitsche regeeringen van 191 te herha'en. Door den wensch van den vijand te vervullen, zich te ont doen van de eigen leiding, bewijst zij haar feitelijke zwakheid en leverde zich daarmede op genade en ongenade uit aan een onverblddelijken naar de poli tieke en militaire vernietiging van het land strevenden tegenstander. De val van het fascistische regime Interesseerde Washington en Londen op het oogenblik waarop hij was ge schied, in het geheel niet meer. Het antwoord van Churchill op het vertrek van den Duce was, dat de Angelsaksi sche mogendheden Italië nu in zijn eigen vet wilden laten gaarsmbren Het nieuwe Italiaansche regime echter ont wikkelde zich volgens de wet van do zwakheid, nadat het begonnen was, verder. Het was de ondermijningsele menten in het eigen volk niet meer meester, voor welke het den 25en Juli weer de poorten voor den toe- nemenden Invloed had geopend. Wat de regeering-Badoglio geloofd had te kunnen vermijden, is thans, na enkele weken, een feit geworden. Nog op hetzelfde oogenblik. waarop zij het Italiaansche volk in kennis bracht van haar wapenstilstandsaanbod, deelde de Angelsaksische berichtendienst mede, dat een clausule der militaire voor waarden van den wapenstilstand de Ita liaansche regeering verplicht „zich ac- coord te verklaren met de politieke, economische "en fina^.cicele voorwaar den der geallieerden, die later opgelegd worden". Er behoort geen profetische blik toe om thans reéds te kunnen voorzien, dat Italië, hetzij onder Badoglio. hetzij onder zijn opvolgers, het lot zal on dergaan van den overwonnene op de meest meedoogenlooze wijze. Wat Sialino ontruimd. HOOFDKWARTIER van den FüH- RER, 8 Sept. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: De slag in het Donetzbekken duurt met onverminderde hevigheid voort. In het verloop der bewege lijk gevoerde gevechten werd ter verkorting van het front de stad Stalino, na de vernieling van alle voor den oorlog belangrijke instal laties, volgens de plannen ont ruimd. Ook in het gevechtsgebied van Char- kof viel de vijand, zonder zijn troepen ook maar eenigszins te ontzien, onze stellingen aan. Hij werd echter in ver bitterde gevechten met zware, bloedige verliezen teruggeslagen. Op talrijke punten van den centralen frontsector werden krachtige, doch plaatselijk be grensde aanvallen der bolsjêwisten na zwaren strijd afgeslagen. Aan de rest van het oostelijk front vonden nog slechts op het Koebanbruggenhoofd le vendige plaatselijke gevechten plaats. Sovjets verloren 106 pantserwagens. Op de brandpunten van den afweer- slag mengde de luchtmacht zich met De strijd aan het Oostelijk front. Ten aanzien van de gevechten aan het Oostelijk front toont men zich in militaire kringen te Berlijn opmerke lijk optimistisch. Ook uit eenige dag bladartikelen, welke door bevoegde hand geschreven zijn, spreekt een der gelijke toon. Men verklaart algemeen, dat het broodoffensief,dat Stalin nu twee maanden geleden met meer dan drie honderd divisies begonnen is, tot dusver nog geen enkel positief resul taat heeft opgeleverd. De Duitsche ]e- gers zijn niet geslagen, noch omsin geld. Zij maken slechts gebruik van de wijde gebieden, die hun voor een be wegelijke oorlogvoering ter beschikking staan. Nergens is het Duitsche front aan het wankelen gebracht. De Berliner Börsen Zeitung schrijft, dat de bolsjewisten in het wekenlange gevecht hun divisies hebben zien ver bloeden en hun materiaalformaties heb ben zien slinken bij het stormloopen tegen de Duitsche stellingen. Wederom is bewezen. dat op dit oogenblik de verdediging de sterkste vorm der oor logvoering ts. Dit geldt ook in den zin van de vernietigingsgedachte, die vol gens Clausewilz de grondgedachte van alle strategie zijn moet. Als centrum der gevechten ln het Oosten noemt men te Berlijn het Do netzbekken en het gebied van Charkow De stad Konotop. die de bolsjewisten als veroverd gemeld hebben, is volgen*- Duitsche berichten in Duitsche hand Het valt voorts op. dat de aanvallen bij Orel sterk afgenomen zijn en dat vrijwel in het geheele Noorden slechts gevechten van ondergeschikte beteeke- ïis "inden. T)° bo'slewisten w;1- len er blijkbaar alles op zetten om de Oerreine te heroveren en zoodoende een dreigenden hongersnood tegen te "aan. Duitschland betreft, zooals de dingen er voor staan, zal wel niemand aan nemen, dat de militaire afweerkracht van Duitschland door het uittreden van Italië uit den oorlog op eenigerlel wijze benadeeld wordt. Het zal ook algemeen wel als natuurlijk beschouwd worden, dat ook de militaire voornemens van Duitschland, die gekenmerkt worden door een vastberaden en intransigente verdediging van het continent tot aan ie overwinning, door de gebeurtenissen van thans niet in het minst geraakt worden. sterke formaties op doeltreffende wijze in de gevechten te land. De vijand ver loor gisteren aan het oostelijk front 106 pantserwagens en 77 vliegtuigen. In de zware afweergevechten in het .gebied van Orel en van Sefsk heeft zich Let Westfaalsche 58ste regiment grena diers bijzonder onderscheiden. De strijd in Calabrië. In het zuiden van Calabrië ondernam de vijand gisteren slechts op enkele" punten verkenningsaanvallen tegen onze gevechtsvoorposten. Zijn pogingen, de Duitsch-Italiaansche bewakingstroepen af te snijden, misluktén. Vijandelijke strijdkrachten, die in den afgeloopen nacht in de Golf van Eufemia landden, worden sedert vanochtend vroeg con centrisch aangevallen. Haven van Bizerta aangevallen. Bij een aanval op de haven van Bi zerta in den nacht van 6 op 7 Septem ber plaatsten Duitsche gevechtsvlieg tuigen treffers op vijf vijandelijke transport- en koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoudvan 28.000 ton. Een deel dezer schepen kan als vernietigd worden beschouwd. De aanval op Brussel. Door overdag ondernomen aanvallen van formaties vijandelijke bommenwer pers op het gebied van Brussel leed de burgerbevolking zware verliezen, ter wijl in woonwijken groote vernielingen werden aangericht. Vijandelijke vliegers neergeschoten. Bewakingsvaartuigen van een Duitsch convooi schoten voor de Noorsche kust van de acht vruchteloos aanvallende vijandelijke torpedovliegtuigen er drie neer. Boven het bezette gebied in het westen werden vier vijandelijke bom menwerpers en ln den afgeloopen nacht aan de Duitsche westgrens een snel Britsch stoorvliegtuig neergeschoten. Eng.-Amerik. luchtaanvallen. De aanval op Brussel. Over den Engelsch-Amerikaanschen bomaanval op het stadsgebied van Brussel worden nog de volgende bijzon derheden gemeld: Het aantal dooden bedraagt meer dan 200. dat der zwaar gewonden 500. 186 woonhuizen werden totaal vernield, terwijl 1216 huizen zwaar of licht beschadigd werden. Bij de opruimingswerkzaamheden, die door de burgerlijke luchtbescherming, de brandweer en de politie met hulp van de Duitsche weermacht worden uitge voerd. worden nog steeds lijken gebor gen. Om den eersten nood te verzachten heeft het gemeentebestuur van Brussel een millioen francs ter beschikking ge steld. Zaterdag hebben Engelsfch-Ameri- kaansche bommenwerpers het centrum van Kortrijk aangevallen en talrijke bommen op woonwijken neergeworpen. Rond vijftig personen werden gedood. Zondagmorgen vielen formaties Anglo- Amerikaansche vliegtuigen verscheidene voorsteden van Gent aan. In dicht be volkte stadswijken, die alleen door ar beiders en kleine handwerkslieden be! woond worden, is een groot aantal woonhuizen totaal verwoest of zwaar beschadigd. O.a. werden een kerk. een ziekenhuis en verscheidene andere openbare gebouwen zwaar getroffen, 105 Belgische burgers werden gedood. Aanvallen op Noord- en West- Frankrijk. Anglo-Amerikaansche vliegtuigen hebben verscheidene steden in Noord- West-Frankrijk aangevallen. Volgens het agentschap Ofi zijn op voorsteden van «Amiëns brisantbommen neergewor pen. Talrijke huizen en een school wer den vernield. Volgens dezelfde bron werd Abbeville opnieuw tweemaal zwaar gebombardeerd. Britsche vliegtuigen hebben eveneens het gebied va» Montdidier gebombar- Van het front in Zuid-ltalië. Het 2101ste communiqué van het Italiaansche opperbevel luidt: „Aan het front in Calabrië belemme ren Italiaansche en Duitsche detache menten door plaatselijke gevechten de vorderingen der Britsche troepen. De ItaliaanschDuitsche luchtmacht heeft in de haven van Bizerta zware schade toegebracht aan vijf transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 28.000 ton. In de nabijheid van het .eiland Favignana is een vrachtschip van 15.000 ton door een onzer vlieg tuigen getorpedeerd. Vijandelijke formaties hebben Saler- no, Benevento en eenige plaatsen ln de provinciën Salerno en Bari gebombar deerd. Zij verloren ln totaal 10 vlieg tuigen: drie werden neergeschoten door Italiaansche en Duitsche jagers en ze ven door het luchtdoelgeschut Langzame ontruiming. Uit de tot dusver binnengekomen berichten over de landingsacties der geallieerde troepen in Zuld- Italië blijkt, dat de Duitsche en Italiaansche verdedigers geen op dracht hebben gehad de kustgebie den van Calabrië ten koste van al les in hun bezit te houden. Vrijwel onmiddellijk na de eerste landin gen zijn de Duitsche en Italiaansche strijdkrachten begonnen zich terug te trekken, ofschoon zij natuurlijk wel de landingen door middel van constant artillerievuur vanuit het gebergte en door middel van bom bardementen trachtten te bemoei lijken. Uit de verdere berichten blijkt ook, dat het Calabrische schiereiland ook verder langzaam ontruimd wordt, een manoeuvre, welke slechts schoorvoetend door de aanvallende troepen der geal lieerden wordt gevolgd. Volgens de jongste berichten zijn de Amerikanen ten noorden van Palmi in gevecht gekomen met sterkere Duitsche eenheden, welke echter ook nog deel uitmaakten van de zoogenaamde voor posten. De Amerikanen leden hierbij een nederlaag ei? werden teruggeslagen. De Engelsche en Amerikaansche troepen hebben zich het eerst in bezit gesteld van Reggio, de hoofdstad van Calabrië, daar deze plaats strategisch hoogst belangrijk ligt. doordat hier de Westcalabrische spoorlijn eindigt. De toestand in Denemarken. KOPENHAGEN, 8 Sept. (D.N.B.) De bevelhebber van de Duitsche troepen in Denemarken heeft opnieuw het verbod voor de bevolking van Kopenhagen om zich gedurende zekere uren in de open lucht te bevinden, ver zacht. Dit houdt verband met den wensch der Duitsche instanties van Duitsche zijde al het mogelijke te doen om den toestand van de Deensche be volking onder dc huidige omstandighe den te verzachten. Tevens wordt er van Duitsche zijde nogmaals op gewezen, dat de bevolking thans zelf mee moet helpen om den misdadigen elementen, die de schuld zijn van den verander den toestand ln Denemarken, het op treden onmogelijk te maken. deerd, waarbij zij de bommen lukraak neerwierpen. Drie boerderijen werden getroffen. Het aantal slachtoffers is nog niet bekend. De laatste aanval op Napels. Stefani meldt, dat de luchtaanval. Zon dag op Napels ondernomen, uitsluitend was gericht op wijken, waarin geen militaire doelen te vinden zijn, en dat behalve het Internationale- en het Pel- legrini-ziekenhuis. ook een kliniek werd verwoest. Voorts zijn kerk en klooster der Carmelieten vernield en is brand ontstaan in het Trinita-ziekenhuis en de kerken aan Verticieli en Santo Spi- rito. Het historische kasteel Capuano, dat in de tweede helft van de 12de eeuw door den Noormannenkoning "Wil lem I is gebouwd. Is opnieuw getrof fen. terwijl ook het San Ferdinando- Theater zware schade heeft geleden. Voorts zijn talrijke om hun architectuur of in de historie bekende paleizen en vele woonhuizen beschadigd of ver woest. De „Mesaggero" schrijft, dat op eeni- plaatsen de burgerbevolking met machinegeweren is beschoten. Onder de vernielde kerken bevindt zich ook de ichoonfe Santa Maria in Portlco. Wat Inchtaanvallen kosten. STOCKHOLM. 8 Sept. (D.N.B.) Volgens een bericht uit New-York fan „Stockholms Tidningen" heeft de Amerikaansche minister van financiën. Morgenthau, verklaard, dat de lucht aanvallen op Hamburg, met inbegrip van de voorbereidingen, den Anglo- Amerikanen in totaal 346 millioen dol- lar hebben gekost. DE VOORBEREIDING DER CONFERENTIE MET STALIN. President Roosevel'. heeft volgens een bericht van den Britschcn nieuws dienst uit Washingtont verklaard, da, vooral de laatste paar dagen sedert de conferentie van Quebec vorderingen gemaakt zijn ln dc aangelegenheid ee- ner conferentie tusschen Stalin, Chur chill en hemzelf. Roosevelt heeft hier aan toegevoegd, dat verdere vorderin gen in de eerste 24 of 48 uur verwacht kunnen worden. Burgemeestersbenoemingen. 's-GRAVENHAGE, 8 Sept. Het Rijkscommisariaat deelt mede: De commissaris-generaal voor Be stuur en Justitie heeft tot burgemees ters benoemd; den heer A. van de Graaff te Bergen op Zoom tot burge meester van Steenbergen, den heer Th. A. L. Dijksma te Hilversum tot burge meester van Rnenen, drs. J. W. Zuy- derhoudt te Amstelveen tot burge meester van Hardinxveld en den heer C. I. v. d. Weele te Gouda tot burge meester van Sas van Gent. DE HEER DAMAVE ONTHEVEN UIT FUNCTIE VAN COMMISSARIS VAN R.K. BOEREN- EN TUINDEHSBOND. 's-GRAVENHAGE, 8 Sept. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van par. 14 al. 2 van de Verordening nr 3/1940 de benoeming van. den heer Otto Frans Josephus Damave tot commissa ris van den Roomsch-Katholieken Boe ren- en Tuindersbond en de neven organisaties. vereenigingen van perso nen en stichtingen, waarop door dezen invloed wordt geoefend, herroepen. De Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied heeft den heer Bernard Hendrik van Til belast met de afwikkeling van de destijds aan den heer Damave gegeven opdracht als commissaris. Tegelijkertijd werd de heer Otto Frans Josephus Damave ontslagen uit zijn ambt van staflelder van den Ne- derlanschen Landstand. DOODELÏJK ONGEVAL. Dinsdagmiddag wilde de 40-jarige Juf frouw G. v. d. Laan. wonende te Wed de, in Winschoten op het perron van de Stoomtram-Maatschappij Oostelijk Gro ningen in de reeds in beweging zijnde tram stappen. Zij sprong mis en kwam tusschen den wagon en het perron te recht. Met zware verwondingen werd zij overgebracht naar het R.K. zieken huis, waar zij aan de gevolgen over leed. Verduisteren van 20.15-7.00 10 September: Maan onder 1.55, op 18.55. 11 September: Maan onder 3.06, op 18.59. HOOFDPRIJZEN DER STAATSLOTERIJ. f 25.000: 3999. f 5.000: 2150. f 2.000: 21269. f 1500: 8585. 19181. 1.000: 13833, 14730. 19058. f 400: 1002, 4995. 10932, 19475. f 200: 283$, 20556. f 100: 10274, 13441, 15896, 16568, 18465, en 20080. Met ingang van 19 September a.s. zal ook in de gemeenten, welke behoo- ren tot de distributiekringen Almelo, Apeldoorn, Arnhem. Deventer, Eindho ven, Enschede, Groningen, Haren, Heerlen, Hengelo (O), Kerkrade, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Roermond, Tilburg en. Zwolle klanten binding voor groënte worden ingevoerd. FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: tedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 17-45 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adg*ssen vervoe gen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven. kunnen dienst namen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarlne kunnen zich aanmelden. ZIJ, die tot de Germaansche SS in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 10-30 jaar, die aanmeldingsplich- tig 7. ij n voor de tewerk stelling, kunnen zich even- een^ aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. 16.9.43 9-14 uur Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk; 17.9.43 9-12 uur. Breda, Rest. Modern, Markt: 17.9.43 15-18 uur. Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 18.9.43 9-12 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondslraat 16; 18.9.43 15-18 uur Arn hem. Café Royal; 19.9.43 9-12 uur Henge lo, Café Modern, Spoorstraat 18: 19.9.43 15-18 uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek; 20.9.43 9-12 uur Assen, Concerthuls a. d. Vaart; 20.9.43 15-18 uur Groningen, Concerthuls Poelestraat; 21.9.43 9-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Brcedstraat: 22.9.43 9-14 uur Amsterdam. Dam 4; 23.9.43 9-13 uur Utrecht. N.V. Huls. Oude Gracht 245; 24.9.43 9-14 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager. Leusderweg; 25.9.43 9-14 uur Den Haag, Café Den Hout, Bezuldenhout 11-13. „TWEE VROUWEN OVER WEERBAARHEID' Hedenavond om 18-45 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum 1, ln de serie Brandende Kwesties, over hel on derwerp: „Twee vrouwen over Weer baarheid". SCHAGEN. Ten Zuiden van hel Ladogameer. Een Batterleführer van een afdeellng Sturmgeschütze laat het zich voor den inzet nog goed smaken PK Schürer/PBZ-R/P m BEGRAFENIS T. ZWART. Gistermiddag had op de 'Algemeene Begraafplaats de teraardebestelling plaats van den te vroeg overleden ge meente-timmerman, den heer T. Zwart Dat het een geziene persoonlijkheid was, die ten grave werd gedragen, be wezen de zeer talrijke aanwezigen, wier aantal zeker eenige honderden bedroeg. Toen de kist was gedaald, trad eerst de heer Rezelman, gemeente-architect, naar voren, die den overledene schet ste als een voorbeeldig ambtenaar, trouw en ijverig. Vervolgens sprak de burgemeester, die den gestorvene' teekende als iemand, die bij zijn leven steeds de zinspreuk „Ik dien" had gevolgd. Hij vergeleek het leven van den overledene met den dag, van gisteren, waarop troostelooze triestheid en lichtende zon neschijn elkaar afwisselden en stelde vast, hoe de achterblijvenden ln hun smart behielden zijn lichtende herin nering. Hij bracht den overledene ten slotte een laatsten groet namens het gemeente-personeel en de brandweer Nadat ds. Kapteyn was voorgegaan bij het bidden van het Onze Vader, dankte een familielid voor de belangstelling. Zuidschariooade. Bedankt voor beroep. - Ds. S. P. Borg man uit Middelburg heeft voor het be roep naar de Ned. Herv. Gemeente te Zuid-Scharwoude bedankt en het be roep van Westzaan aangenomen. Schagerbrag. Afscheid vaiftden heer Wiering. Dinsdagavond vond in de hulpschool (de Ned. Herv. Kerk) alhier een bij eenkomst plaats, waarbij gelegenheid bestond afscheid te nemen van het hoofd der school, den heer Wiering, die de gemeente gaat verlaten wegens zijn benoeming te Enkhuizen. Een groot aantal ouders gaf door zijn tegenwoor digheid blijk van belangstelling. Naast de familie van den heer Wiering merk ten wij nog op het voltallige onderwij zend personeel, burgemeester, wethou ders, gemeente-secretaris, de ouder commissie, bestuursleden, de schooi- tuincommissie van Volksonderwijs, be stuur, leeraar en leerlingen van den middenstandscursus en de oud-onder wijzeressen der school, de dames Klein, Poelhuis en Kruk. Verschillende sprekers. De voorzitter der oudercommissie, de heer Brugman, sprak na een welkom aan de aanwezigen, woorden van waar deering tot den heer Wiering voor het goede onderwijs, dat hij ln de afgeloo pen 6 jaap te Schagerbrug heeft ge geven. Namens de ouders betuigde spreker hiervoor den heer W- zijn har- telljken dank. Hij bood hierbij een boek, benevens aan mevr. W, een ge schenk in natura aan. Vervolgens werden een aantal lan taarnplaatjes uit het schoolleven in de afgeloopen 6 jaar vertoond, die een bui tengewoon aardig overzicht gaven van hetgeen, zoowel in als buiten de school, voorviel. Hierop voerde 'namens de school tuincommissie de heer Van der Sluys het woord, die er aan herinnerde, dat de schooltuin tot stand is gekomen op initiatief van de heeren Wiering en Bart Haan. Hoewel niet leder er in den aanvang even enthousiast over was, is toch wel gebleken dat het schooltuin- werk een nuttig onderwijsvak is. Spre ker dankte den heer W. hartelijk voor het groote aandeel, dat hij in dit werk heeft gehad en liet zijn woorden ver gezeld gaan van stoffelijke blijken van waardeering, t.w. een boek voor den heer W. en een pakje boter voor mevr. W., dit laatste uit waardeering voor de door de commissie genoten gastvrij heid. De heer Hooij dankte, namens deafd. Zijpe van het Instituut voor Midden standsontwikkeling. den heer W. voor zijn goede werk als leeraar aan den middenstandscursus. Namens het be stuur en den medeleeraar, den heer Jip- pes, bood spreker een stoffelijk blijk vari waardeering aan. De heer Jippes sprak als collega en dankte voor de hartelijke ontvangst, welke den collega's steeds in de woning van den heer W. te beurt viel. De heer Jb. Bakker, die als lid van de schooltuincommissie wel eens in de school kwam, roemde den goeden geest, die in de klas heerschte. Voorts dankte spreker den heer en mevrouw Wiering voor hun werk ten behoeve van de „Reizende bibliotheken". De heer Horsten, sprekend namens het onderwijzend personeel, wees er op, dat naast een prettlgen kant, die van de promotie, ook een schaduwzijde aan het vertrekken is verbonden en wel dat men datgene, wat werd opgebouwd, moet gaan verlaten. Spreker dankte voorts voor de prettige samenwerking en bood het scheidende hoofd een boek werk aan. Door den leerling De Beurs van de 2e klasse van den middenstandscursus werd dank gezegd voor het prettige onderwijs, dat de heer W. gaf. Hij bood een fraaie bloemenmand aan Mej. Eriks vertolkte op rijm de ge voelens van dankbaarheid der leerlin gen van den middenstandscursus. De heer W. Geerligs sprak' namens de leerlingen der le klasse van dien cursus en bood een mooie schaal aan Jan Broens gaf in uitstekend West- friesch herinneringen uit zijn school periode, speciaal betrekking hebbende op het scheidende hoofd. Ten slotte sprak de burgemeester, die zeide, dat dc heer Wiering voor Scha gerbrug een goed hoofd der school ls geweest. Spreker wensehte den heer W. en de zijnen toe, dat het hun in Enkhuizen goed moge gaan. Dc scheidende spreekt. Nadat de heer Van der Sluy.- nog even had gesproken namens de afdwa ling van Volkonderwijs, was het woord aan den heer WimHsg. die de sprekers dankte voor de Waardeerende woorden. Spreker meende met het door hem ver richte werk niet anders te bobben go

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1