NOORD-HOLLAND Fascistische nationale regeering in Italië gevormd. DAGBLAD VOOR Een oproep tot het Italiaansche volk en leger. De capitulatie was geen verrassing. Staat Italië voor een burgeroorlog? Rondom de capitulatie. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Schager édltlc: Sohagen: Laan SOL Telefoon 444 (2 lijnon). Postrekening G6189. VRIJDAG 10 SEPTEMBER IMS. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 211, 1 pagina's. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In dese Editie 11 ct. per m.M. Btl contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geherfe oplage op aanvraag. 9 Scpt. (D.N.B.) - De Italiaansche Fascistische Nationale Regeering ,(waarvan alleen de vorming is gemeld, maar welker samenstelling en zetel nog niet bekend zijn. Red. hoeft een oproep gericht tot het Ita liaansche volk, die door de radio verspreid is. In dezen oproep wordt onder meer gezegd: „Plctrc Badoglio heeft z\jn ver raad voltooid. Hij, die als chef van den Itallaanschcn gencralen staf bij de intrede van Italië ir. den oorlog verantwoordelijk is voor zijn ge brekkige militaire voorbereiding, staat thans op het punt om het va derland aan de vijanden over te le veren. De man, die jarenlang den Duce M!eft bedrogen en die langs den weg van de nederlaag hardnek kig naar de macht heeft gestreefd, is thans voornemens om zijn mon sterachtig plan uit te voeren, waar door het vaderland voor altijd ver minkt moet worden. Een vaderland zonder Sicilië, zonder Sardinië, zon der de overzeeschc bezittingen, waarschijnlijk ook zonder Zuid- Italië, dat is het sombere vooruit zicht van het vaderlandsche lot. Het verraad zal niet voltooid wor den. Er is een Italiaansche Fascis tische nationale regeering gevormd. Zij arbeidt in den naam van Mus- solini. De Fascistische Nationale regeering zal onverbiddelijk lederen verrader straffen, de eenige werke lijk verantwoordelijken voor onze nederlaag. Zij zal alle middelen aan wenden om Italië met ongeschonden eer en met de mogelijkheid van een blijven leven uit den oorlog te bren gen. Het Is afgeloopen met de treu rige leuze van een z.g. vrijheid, die werd opgedwongen door den staat van beleg, politiemaatregelen en cen suur. Het zuivere bloed der squa- dristen en soldaten, die in de dagen der schande vermoord zijn, valt te rug op de hoofden der moordenaars. Het is afgeloopen met het afglijden naar het Bolsjewisme. Het is afge loopen met het weer naar voren ko men der oude mannen in Italië. Om onze banieren scharen zich te zamen met de soldaten der jeugd de krachten van den arbeid, welker marsch. op sociaal gebied met het Fascisme aangevangen, onder het Fascisme het doel zal bereiken". De oproep besluit met een appèl aan de Italiaansche soldaten. Hët verraad van Badoglio BERLIJN, 9-Sept. (D.N.B.) - Voor het feit, dat het regiem Badoglio besloten was tot een laf verraad jegens de ge meenschappelijke Duitsch-Italiaansehe oorlogvoering tegen de Britten en Ame- r'kanen, zijn sedert den staatsgreep van 25 Juli zoo veel bewijzen beschikbaar, dat de mededeeling der Italiaansche ca pitulatie. die uitgesteld was tot een oogenblik, dat gunstig voor de Angel saksische oorlogvoering werd geacht, geen verrassing meer kon beteekenen. Het regiem-Badoglio streefde er bij voorbaat niet alleen naar, Italië uit den oorlog te manoeuvreeren, maar ook de ontwikkeling zoodanig te leiden, dat het met troepen, waarop het meende te .kunnen vertrouwen, den Duitschen di visies op Italiaanschen bodem in den rug kon vallen. Italiaansche^jroepen naar de Duitsche grens. Zoo werden sedert eind Juli in toe nemende mate Italiaansche afdeelingen samengetrokken in Noord-ïtalië en voorh al in hét Alpengebied tegenover de Duitsche grens. Met deze troepen wer den de hoogtestellingen in het Duitsch- Italiaansehe grensgebied bezet en door omvangrijke verschansingen versterkt. Verder kon worden waargenomen, dat de Italiaansche versterkingswerken in aanzienlijke mate waren voorzien van zware wapens en munitlevoorraden. Na de ontruiming van Sicilië had de natuurlijke plicht van het Italiaansche opperbevel moeten zijn den in Zuid- ïtalië staanden Italiaanschen troeperi- afdeelingen in den grootsten omvang versterkingen toe te voeren. Doordat dit niet gebeurde, maar zelfs verschei dene Italiaansche divisies werden over geplaatst naar Noord-Italië en vooral naar het Duitsch-Italiaansehe grensge bied. was reeds het bewijs geleverd, dat het Italiaansche opperbevel de Duitsche troepen in den rug wilden aanvallen, zoodra deze strijd zouden leveren tegen de Britsch-Amerikaansche invasietroe pen. Reactie in Duitschland. De A.N.P.-correspondent meldt o.a.: De onvoorwaardelijke capitulatie van Italië komt in politieke en militaire kringen van de rijkshoofdstad niet on verwacht. Nadat het fascistische regiem oj> 25 Juli door middel van een onbloedige revolte van zijn regeeringsbevoegdheid was beroofd, wezen reeds alle teekenen erop, dat de nieuwe Italiaansche regee ring een buitenlandsche politiek zou gaan voeren, die hemelsbreed van den tot dusver gevolgden koers moest af wijken, waarmede door Duitschland re ken tng werd gehouden. Vrijwel op hetzelfde moment, waarop Italië zich aan de geallieerden overgaf, is een nieuwe Italiaansche nationale regeering gevormd, welke zich voor den terugkeer van het faclsme in Italië heeft uitgesproken. Het is duidelijk, dat deze regeering. die van den steun der Duitsche staatsleiding verzekerd kan zijn en zelfs van Duitsche zenders gebruik maakt om haar oproepen aan het Ita liaansche volk. aan leger, vloot en luchtmacht te richten, ook reeds lang op het begin van haar werkzaamheden voorbereid was. Een waarschuwing aan leger en vloot. Nog in Jen loop van den nacht van 8 op 9 September maakte dc Natio nale Italiaansche regecring vla de radio bekend, dat zjj rekent op de ondersteuning der Italiaansche strijdkrachten. In tegenstelling hier mede hebben de geallieerden een oproep tot de Italiaansche vloot ge richt, waarin zjj dc bemanningen der schepen opwekken zich fcy de een heden der Vercenigde vloten aan te sluiten. De nieuwe Italiaansche re geering daarentegen roept de vloot! de luchtmacht en het leger op, dit niet te doen. In tegenstelling hiermede staat echter weer een oproep van maarschalk Ba doglio. die bevel heeft gegeven alle vijandelijkheden tegen de geallieerden te staken, doch eventueel wel gewapend tegen interventies van „andere zijde" op te treden. Dat deze oproep in Berlijn niet zonder meer ad acta is gelegd, zal duidelijk zijn. Een burgeroorlog. Maakt men de balans van al deze tot nu toe vrij spalrzamc gegevens op, dan mag men als vaststaand aan nemen, dat de capitulatie van Bado glio, welke in dc Duitsche pers een stemmig als „laf verraad" wordt ge kenmerkt, voor Italië zeer onaange name gevolgen kan hebben, daar de ongetwijfeld nog zeer sterke fascis tische stroomingen en de aanhangers van Badoglio onvermijdelijk met el kaar in conflict zullen komen, waar bij het volk wel moeilijk een bur geroorlog bespaard zal kunnen wor den. Oproepen der fase. nat. regeering. De Italiaansche fascistische nat. re geering heeft een oproep tot het leger gericht, waarin o.a. gezegd wordt: De fascistische regeering is ervan overtuigd, dat geen Italiaansch officier of soldaat die zijn eer liefheeft, zich tot een trouwbreeuk zal laten verleiden. Waar gij oo*k maar leunt, loopt naar de Duitsche troepen over en vormt forma ties vrijwilligers, dan zult gij in nauwe kameraadschap met de Duitsche bond- genooten onder dezelfde materieele voorwaarden strijden. Italianen, waar gij ook. staat, de we reld wacht af, of gij Italië trouw blijft. Gij zult niet door laf verraad den spot van uw vijanden verwekken. Nadat Badoglio als een verrader ge brandmerkt is, zegt de oproep tot het leger: Blijft in het nauwste contact met de Duitsche autoriteiten en zet, waar het slechts mogelijk is, de operaties ter verdediging van Italië voort. Waar de toestand zoo gecompliceerd is, dat het niet mogelijk is de stellingen te houden, keert daar rustig en ordelijk naar uw woningen terug, waar ge de bevelen zult krijgen voor den onvermij- delijken opstand door corpsen vrijwilli gers. Blijft trouw aan de nagedachtenis der gesneuvelden en der vlag. dan zal zij spoedig weer als leeken der mili taire eer en der redding van het vader land wapperen. Tot de marine wordt o.a. gezegd: de Engelschcn en Amerikanen probeeren u ertoe te bewegen uwe schepen aan den vijand uit te leveren en havens in "Afrika aan te doen, m~nr gij zult de trotsche Italiaansche vloot voor de toe komst van het vaderland en de voort zetting van dezen strijd tegen de vijan den van Italië behouden. Blijft voorloo- pig in uwe havens en op uw anker plaatsen tot gij nadere aanwijzingen ontvangt. De strijdkrachten van het natio nale Italië en zyn bondgenootcn hebben opdracht om alle uitvarende schepen tot zinken te brengen of vanuit de lucht aan te vallen. Blyft dus op uw plaatsen en beschermt het leven van de Italiaansche ma trozen, alsmede het blüvenue be staan van de Italiaansche macht ter In den oproep tot de luchtmacht wordt o.a. gezegd: Do gedachte, dat de Itali aansche luchtmacht, zuiver de schep ping van Mussolini, thans de wapens zou neerleggen of zelfs tegen den bond genoot zou kunnen gaan strijden, is een zoo kinderlijke wensch, dat niemand dien ernstig kan opvatten. Na drie ja ren gemeenschappelijken strijd kan men onmogelijk gelooven, dat een enkele man zich thans ter beschikking van den vij and stelt en de gesneuvelden van den wereldoorlog en van dezen oorlog zou kunnen verraden. De lucht-gangsters, die onze steden martelen en weerlooze vrouwen en kinderen vermoorden, kun nen niet de vrienden zijn van een lid der Italiaansche luchtmacht. Weigert den vijarjd het gebruik der vliegvelden, vernielt de inrichtingen, die den vijand van nut kunnen zijn. Oproep tot de arbeiders. In een oproep, gericht tot de Italiaan sche arbeiders in Duitschland en in de overige Europeesche landen, wordt o.a. gezegd: De Italiaansche arbeiders, die in het bevriende rijk een zoo waardevollen en gewaardeerden arbeid verrichten, die nen de grootste kalmte en het sterkste vertrouwen te bewaren. De nieuwe re geering ziet in u een van haar nationale grondslagen en een hecht element, waaraan zij haar bijzondere zorg en sympathie zal schenken. Weest gerust en behoedt den eerlijken naam van Ita lië door uw houding, door uw werken, die hun belooning en eerlng zullen vin den ln de redding van Europa en ln de overwinning. Verontwaardiging van Berliji in. De verontwaardiging van 'Berlijn richt zich in de eerste plaats tegen Ba doglio en daarnaast ook tegen den ko ning. Beiden hadden een clique rond zich verzameld, die allesbehalve het belang van het Italiaansche volk op het oog had. Het verraad, dat de te genwoordige Italiaansche machthebbers hebben gepleegd, zal zich echter, zooals Stabsleiter SMnderntann, de pl.v. van den rijksperschef, ln de persconferentie verklaarde, wreken en Italië zal we der opstaan, daar het tot Europa be hoort, waaraan ook een generaal Eisen- hower niets kan veranderen. Thans kan men verschillende bijzon derheden vernemen, waaruit blijkt, dat het afvallen van Italië onafwendbaar was. Zoo vertoonden dé Italiaansche troepen den laatsten tijd nog weinig strijdlust. Wagonladingen burgerklee- ren moeten naar het front zijn gezon den, opdat de soldaten op het juiste oogenblik als burger verkleed, naar .veiliger oorden de wijk konden nemen. Ook kwam het voor, dat Italiaansche soldaten hun Duitsche wapenbroeders aanvielen. Dat de Italiaansche weer macht steeds weer schromelijk gefaald heeft, wijt men aan de niet voor haar taak berekende leiding, in de eerste plaats de hoogere officieren, daarnaast ook de talrijke op het westen, vooral Engeland, georiënteerde kringen. Van Duitsche zijde geeft men den Italianen de schuld van de verschillende tegen slagen, die de Duitschers hebben moe ten incasseeren en wel niet alleen in Afrika, maar ook in de Sovjet-Unie. De debacle van Stalingrad was, naar men thans verklaart, voor een niet ge ring deel te wijten aan het falen der Italianen. Ter illustratie van de verraderlijk heid van het tegenwoordige Italiaan sche bewind, wijst men er te Berlijn op, dat men het tijdstip van de bekend making van den wapenstilstand heeft overgelaten aan de geallieerden, zoo dat deze het gunstigste oogenblik kon den uitkiezen. Geen militare wandeling. Er zijn sedert enkele weken maatre gelen genomen en Noord- en Midden- Italië kunnen thans als door Duitsche strijdkrachten bezet gelden. De geallieerde landingstroepen die sedert den vroegen ochtend in de Golf van Salerno, met name by Amalfi, alsmede op andere plaat sen in het hart van Italië, aan land gaan. behoeven dan ook, naar men verklaart, niet op een militaire wandeling te rekenen. Het doel van deze landingen schijnt, naar men wel mag aannemen, de bezet ting van Napels te zjjn. Over de tegenwerking der Italianen wordt o.a. gemeld: Reeds einde Juli gaf de Italiaansche bevelvoerende generaal in Bozen bevel to' schieten op de Duitsche formaties. Dank zij de houding van het officiers corps werd dit bevel echter niet uitge voerd. Enkele dagen later werd van den Duitschen kabel Garda-Verona een stuk van veertig meter verwijderd. In den zelfden tijd werden de tegen de Duit sche grens gelegen Italiaansche ver sterkingswerken van munitie voorzien. Op 7 September bezetten Alpenjagers en Eersaglieri den Brenner. Deze ont wikkeling kreeg steeds duidelijker het karakter van verraad, waarbij echter kon worden opgemerkt, dat een groot gedeelte van de Italiaansche weer macht en de Italiaansche bevolking niet geneigd was zich te leenen voor de kuiperijen van de machthebbers in Rome. i Verder wordt o.a. melding, gemaakt van sabotage bij het repareeren van door de geallieerden vernielde spoor weginstallaties. van 35 ernstige sabo- tagegevallen in vier wekêh bij de Duit sche berichtenverbindingen. het schie ten op Duitsche posten en het treffen van voorbereidingen om wegen, tun nels, spoorbruggen enz. welke van Duitschland naar Italië leiden, te ver nielen. Minstens vanaf 25 Juli moet de Italiaansche legerleiding reeds contact met den vijand hebben gehad. Duitschers beheerschen den toestand. De Duitsche troepen hebben over het algemeen den toestand hecht in han den. Dit werd te meer gewaarborgd do.ir het feit. dat de Italiaansche for maties. totaal verrast door de jongste ontwikkeling, zich öf ter beschikking stelden van de Duitsche leiding öf uit zichzelf de wapens neerlegden. De be langrijkste verkeersverbindingen zijn door de Duitsche troepen en aan. de spil trouwe formaties der Italianen be veiligd en in vollen omvang vrij te ge bruiken. Italianen «onder Duitsch commando. Uit Berly'n wordt gemeld: Dc Duit- che maatregelen in Italië waartöede nmiddelliik na het bekend worden Ier caputilatie van Badoglio een be rin werd gemaakt, worden overal vol- ens de plannen uitgevoerd. De Ita- 'iaanschc formaties hebben over het algemeen zonder ernstige incidenten 'e wapenen neergelegd, voor zoover zö ■ich niet bereid verklaarden onder Ouitsoh commando te blijven vechten. Plaatselijk verzet werd snel gebroken. De toestand wordt nog steeds geken merkt door het feit, dat dc belangrijke vcrkeersliinen in vollen omvang ge bruikt kunnen worden. Japansche verklaring. TOKIO. 9 Sept. - De Japansche regee ring heeft met betrekking tot de capitu latie van Italië de volgende verklaring afgelegd: 4 ,De Italiaansche regeering-Badoglio heeft zich onvoorwaardelijk overge geven aan de Engelschen en de Ver- eëhigde Staten. Dit moet verraad wor den genoemd aan het Driemogend- hedenverdrag en de overeenkomst vol gens welke geen der verdragspartijen een afzonderlijken vrede zullen sluiten. Nederlandicha Vrijwilliger» b|J de Duitsche oorlogjmarlne. BIJ hem wilde het niet lukken. Het samenstellen dar vele onderdeelen van de muts vergt geduld van den nieuweling. Maar men helpt elkaar wederkeerlg, wan neer het bij de eerste poging mislukt Bildberichter Andres/Stapf/Pax m De gebeurtenis wordt door het Japan sche keizerrijk ten zeerste betreurd. De Japansche regeering heeft echter een dergelijke ontwikkeling zien aan komen en heeft dienovereenkomstig tegenmaatregelen genomen, zoodat deze gebeurtenis geen beslissenden invloed op den totalen oorlogstoestand zal heb ben. Japan gelooft meer dan ooit aan de definitieve overwinning en zal de samenwerking met Duitschland en de andere verbonden volken in Europa, en Groot Oost-Azië versterken om de ge meenschappelijke vijanden Engeland en de Vereenigde Staten te vernietigen. Het Japansche volk van honderdmil- lioen zal in den geest van zijn driedui- zendjarige geschiedenis zijn ultersto gevechtskracht ontwikkelen om het doel van den oorlog te bereiken." Italië's capitulatie. (Telefonisch van onzen Berlijnschen redacteur. In een eensluidend opschrift van het Taf verraad van Badoglio publiceeren de Berlijnsche ochtendbladen van he den de sensationeele mededeeling van de capitulatie van Italië. Men vestigt vooral de aandacht op het feit, dat de Italiaansche regcering al eenige weken geleden in Algiers inleidende bespre kingen heeft gevoerd met vertegen woordigers van de Engelsche en Ame rikaansche ïfegeeringen, bij welke gele genheid- door generaal Eisenhower een onvoorwaardelijke capitulatie werd ge- eischt. Met een afzonderlijken vrede van den Italiaanschen bondgenoot hield men in de Wilhelmstrasse reeds rekening van hét moment af, waarop Mussolini ge dwongen werd het bewind af te staan aan Badoglio. Men herinnert er aan, dat koning Victor Emanuel reeds in den vorigen wereldoorlog verraad te gen den Duitschen bondgenoot heeft gepleegd en legt er den nadruk op, dat Duitschland in afwachting van de of- ficieele publicatie van dit verraad alle maatregelen heeft genomen, welke noodzakelijk geacht werden om een nadeelige uitwerking te voorkomen. Toen op Sicilië werd gemerkt, dat de troepen van Badoglio iet meer wilden vechten, heeft men in Duitschland de vereischte conclusies getrokken. Ita lië's stap, aldus de D.A.Z., is tevens verraad aan Europa. Wat er op 25 Juli gebeurde. BERLIJN, 9 Sept. (DNB Volgens betrouwbare berichten uit Rome heh- ben zich de putsch van 25 Juli en de ontvoering van de Duce als volgt afge speeld: Na een zitting van den Grooten Fas- cistischen Raad begaf de Duce zich naar den koning om van hem volmachten te eischen voor een zeer krachtig optreden tegen de door bepaalde kringen syste matisch gevoerde sabotage van de oor logsinspanning der Italiaansche natie. Hij wilde in het bijzonder volmachten krijgen voor een meedoogenloos op treden tegen het laffe gedrag van officieren van de Italiaan sche weermacht, dat vooral op Si cilië is voorgekomen, tegen het a-socia- le gedrag van het hoogere Italiaansche officierscorps jegens de manschappen en onderofficieren, alsmede tegen de verschijnselen van corruptie in het le ger en in de oorlogsindustrie. Hij ver langd^ volmachten voor een onmiddel lijk ingrijpen tegen al die reactionnaire en corrupte elementen, die alleen voor de voortdurende échecs van de Itali aansche oorlogvoering verantwoordelijk kunnen worden gesteld. De Duce wist niet. dat de koning en maarschalk Ba doglio reeds tijdens de voorafgaande dagen in het geheim de putsch hadden- voorbereid.. Vergezeld door een kleine afdecling van zijn lijfgarde, ging Mus solini in zijn auto zitten en gaf hij op dracht hem naar de particuliere resi dentie van den koning te brengen. Het onderhoud van den koning Victor Ema nuel met Mussolini duurde ongeveer twee uur. De koning luisterde aandach tig toe en maakte den indruk, dat hem het bericht levendig int" -dc. Aan het einde van zijn uiteenzetting ver klaarde de koning: „Ik moet u mede- deelen, dat uw opvolger als minister president reeds is aangewezen en dat hij zijn functie in feite reeds aanvaard heeft, n.1. maarschalk Badoglio. Stelt u zich ter beschikking van hem". De Duce was totaal verrast. De Duce, die door deze verklaring totaal vérrast werd, antwoordde, dat hij zich, ten eindq het Italiaansche volk te redden, sterk genoeg voelde zich tegen de Kroon en indien noodig zelfs tegen 't leger te verbetten. Mussolini liep daar op naar den uitgang en legde de korte verklaring af, dat hij zijn besluiten reeds genomen had. Tijdens dit onder houd had Badoglio reeds alle noodige maatregelen voor den aanslag op Mus solini genomen Hij had in het geheim den voormaligen politie-commandant Senise met het bevel over de politie belast en de Koninklijke carabinerie onder zijn bevelen geplaatst. De ver schillende commandanten van de Fas cistische militie ontvingen eëh ver- vaischt telegram met de mededeeling. dat de militie voortaan een onderdeel van het leger was. De plaatselijke po- litie-commandanten kregen last de aan wijzingen van maarschalk Badoglio te gehoorzamen. Op deze wijze werden alle wapens, die het fascistische regiem steunden, door de verraders lamgelegd. Tijdens zijn verblijf bij den koning waren de auto en de lijfgarde van Mus solini van den ingang van villa S-avoia verwijderd en onder een voorwendsel naar een ver afgelegen laan overge bracht. Spoedig daarop kwam een Roode Kruis-auto onder bevel van een kolonel der carabinerie, die vergezeld werd door enkele andere officieren, voor de particuliere residentie van den ko ning aan. Toen Mussolini de laatste treden van de stoep afliep en zijn auto niet zag, beval hij het personeel van het ko ninklijke paleis met luider stem: „Laat mijn auto voorkomen". Op dit moment trad de kolonel op Mussolini toe en zeide hem: „Excellen tie, ik heb opdracht gekregen u te ar resteeren. Ik verzoek u derhalve in deze attÏD te gaan zitten." Mussolini stelde zich heftig te weer, werd echter met bruut geweld in de auto gesleurd en op de bran card vastgebonden. In snelle vaart reed de auto van de villa Sa- voia naar de carabincrie-kazcrne op het Piazza del Popoio, waar Mus solini onder zeer strenge bewaking werd geplaatst, om later naar een andere plaats te worden overge bracht. Hjj verwisselde herhaalde lijk van verblijfplaats. Het schijnt, dat als vaststaand kan worden aan genomen, dat Musollni naar het fort Braschl bjj Rome en vervolgens naar het eiland Penza ln de Golf van Gaeta werd overgebracht. Op een dergelijke misdadige cn smadelijke wijze werd de Duce door de klick- verraders ontvoerd en werd het Italiaansche volk aan smaad en schande prijsgegeven. Dc toestand in Kroatië. De'Woglafnik heeft zich onmiddellijk na het bekend worden van de capitula tie der regeering-Badoglio met een pro clamatie tot het Kroatische volk ge wend. Hij wijst daarin op de verdragen en grenzen, die het Kroatische volk bij het ontstaan van den onafhgnkelijken staat Kroatië zijn opgedrongen en waardoor een groot deel van de Kroa tische Adriatische kust van het Kroa tische gebied is weggesleurd. Thans heeft de regeering-Badoglio door haar optreden het Kroatische volk en den Kroatischen staat ontheven van iedere verplichting jegens de opgelegde verdragen. In dit uur, aldus de proclamatie, ver eenigen wij ons in de liefde tot het va derland en tot de ongelukkige burgers, die wij zullen bevrijden en aan het hart drukken, vereenigen wij ons in de gedachte aan het geluk en de vrijheid van het Kroatische volk en aan onzen eigen onafhankelijken staat Kroatië. De Kroatische weermacht is het bevel ge geven, haar militairen plicht te doen. Italiaansche arbeiders en de fascistische regeering. De in Bochum werkende Italiaansche arbeiders hebben in een resolutie zich uitgesproken voo'r de fascistische Ita liaansche nationale regeering en in een telegram tot uitdrukking gebracht, dat zij, trouw aan de fascistische traditie, klaar stonden voor alle. toekomstige maatregelen van het fascistische Italië. Ontwapening van Italiaansche krijgslieden ln Belgrado. De in Belgrado gestatlonneerde Ita liaansche officieren en manschappen zijn gisternacht genoodzaakt de wa pens neer te leggen. De actie verliep vlot. Wapens, munitie en materiaal werden in veiligheid gebracht. Informaties van perschefs. De leiders der persafdeeling van het AuswSrten Amt in Berlijn, gezant dr. Schmidt en de plv. perschef der Rijks- regeering, Stabsleiter Sündermann,heb ben gister voor de vertegenwoordigers c'er buitenlandsche pers.gesproken over de gebeurtenissen in Italië, waarbij zij er o.a. op wezen, dat na het sluiten van den wapenstilstand voor camouflage doeleinden nog een luchtaanval op Na pels is gevraagd, waardoor talrijke vrouwen en kinderen werden gedood. De Italiaansche troepen in Griekenland. Bij de Italiaansche troepen in Grie kenland vreest men, dat door de capi tulatie het vaderland ten prooi zal val len aan het bolsjewisme. Terwijl sommi ge eenheden ernaar streven zoo spoe dig mogelijk naar het vaderland terug te keeren, om het tegen het bolsjewis me te. beschermen, hebben andere zich bereid verklaard, te blijven medewer ken aan de verdediging van Grieken land en weigeren zij hun Duitschen bondgenoot moeilijkheden te bezorgen. Ankara en de gebeurtenissen. In Turksche kringen is men niet ver wonderd over de houding van de re geering-Badoglio. Men voorziet de ern stigste complicaties van militairen en politieken aard. Voor het meerendeel worden practi6che overwegingen over de directe gevolgen van de capitulatie van Badoglio besproken, ook met be trekking tot de nieuwe factoren, die hieruit voor Turkije als Middelandsche zee- en Balkanstaat kunnen voort vloeien. Op de eerste plaats staat daar bij de kwestie, wat er geschieden zal met de door Italië bezette eilanden van de Dodecanesos. Ook de ontwikkeling van den toestand op het Balkanschier eiland is een kwestie, waarvoor in Turksche kringen groote belangstelling bestaat. Deel van Zwitsersohe grens troepen opgeroepen. De eerste openbare reactie in Zwit serland is de door aanplakbiljetten ge laste mobilisatie van een deel der grens troepen, die blijkbaar den ordedienst aan de zuidgrens moeten versterken. De nieuwe toestand wordt door alle bladen uitvoerig besproken. Het feit. dat Ita lië niet meer aan den oorlog deelneemt, hetgeen sinds den val van Mussolini stellig verwacht werd, heeft alleen ver rast door zijn vertraging. De stemming te Rorae. Volgens den correspondent van „Da- gens Nyheter" hebben er, volgens de vluchtelingen, die uit Rome in Zwitser land aankomen, in de Italiaansche hoofdstad geen demonstraties plaats ge had. Het publiek heeft het bericht van de capitulatie met „bittere gqlatppAeld Sovjets leden zware verfceien In liet Donetzbelcken. Militaire maatregelen in Zuid- Frankrijk, Italië en den Balkan. HOOFDKWARTIER VAN DEN Ftrf!- RER, 9 Sept. Het opperbevel vën de weermacht maakt bekend: In het Donetzbekkcn brengen ór bolsjewisten nieuwe troepen-forma ties ln den strijd, die niet bfysoir- der zware verliezen voor den vtf- and voortduurt. Ten suirien en ten westen van Charkow mislukten verscheidene vijandelijke aanvatten. In den centraion sector van het front vielen dc bolsjewisten alleen ln het gebied ten westen van Kirof met vrij sterke strijdkrachten sm). In dc overig* sectoren was de vtf- andelijkc aanvaUacti vitcit gerin ger dan op de vorigs dagen. Een tijdens de afweer gevechten In gesloten vijandelijke groep werd véfr- nietlgd. Formaties Duitsche en Roemeensobe vliegtuigen steunden ook gisteren op talrijke vluchten de troepen van hot leger. Hierbij behaalde eerste luitenant Nowotny, commandant van oen groep jachtvliegers. zijn 196*te tot 200ste overwinning in de lucht. Aan het oos telijk front worden gisteren 208 tonhs stukgeschoten. In de Finsche Golf beschoten batte rijen van de marine op het eiland Tütters een formatie bolsjewistische mijnenvegers, brachten een mijnenveger tot zinken en beschadigden twee an dere zwaar. Bij de verbeten gevechten ton wes ten van Charkow hebben zich de pantsergrenadierdivisie „Grossdeutscb- land," de elfde Hessensche, de 10de Nc- der^aksische pantserdivisie en de 34ste Rijnlandsche infanteriedivisie bijson- der onderscheiden. Maatregelen in verband met den toestand in Italië. In Zuid-Frankrijk, in Italië en op den Batkan. waar Duitsphe en Italiaan sche troepen tot dusver gemeenschap pelijk gestreden hebben, zijn alle maat regelen aan den gang, die door het ver raad van de regeering Badoglio nood zakelijk werden. Zij verloopen volgens onze verwachtingen. Aan de Westkust van Calabrië viel een formatie Duitsche slagvliegtuigen vijandelijke landingsstrijdkrachten in de Golf van Eufemia aan, bracht een troe pentransportschip tot zinken en plaat ste treffers van zwaar kaliber op 4 groote schepen, waaronder een kruiser. Bij aanvallen van sterke formaties Britsch-Amerikaansche bommenwer pers op de bezette gebieden in hetj Westen en boven den Atlantischen Oce aan werden 11 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bom men op militaire doelen in Zuid- en Midden-Engeland. Amerikaansche troepen bij Salerno geland. In het gebied van Napels aan land land gegane Anglo-Amerikaansche strijdkrachten werden op verschei dene punten door gereedstaande Duitsche formaties aangevallen en gelocaliseerd. De Britsche-Amerl- kaansche landingskrachten leden hierbij buitengewoon zware verlie zen. De gevechten duren nog voort. Duitsche overval op Spitsbergen. Duitsche zeestriidkrachten en inge scheepte deelen van een regiment gre nadiers hebben op 8 September steun punten van den vijand op Spitsbergen aangevallen. Doel der onderneming was de verwoesting van de door het luchtwapen vastgestelde omvangrijke militaire installaties en van de groote voorraden munitie en benzine, bene vens van de radio- en meteorologische stations, die voor de operaties van de vijandelijke zee- en luchtstrijdkrachten op de Noordelijke IJszee van bijzon dere beteekenis zijn. Bovendien moes ten de steenkoolmijnen, havens enz. on bruikbaar gemaakt worden. De steunpunten van den tegenstander werden voor geruimen tijd vernield, ak vijand leed gevoelige verliezen. De Duitsche formatie naar de eigen steunpunten teruggekeerd. IRAN VERKLAART DUITSCHLAND DEN OORLOG. De Iraansche premier. Soeheily. heeft in de parlementszitting meege deeld. dat de Iraansche regeering be sloten heeft Duitschland den oorlog te verklaren. en in diepe wanhoopsstemming" opge nomen. Duitsch-Italiaansehe grens gesloten voor reizigers. Officieel wordt uit Berlijn bekend ge maakt, dat de Duitsch-Italiaansehe hieruit voor Turkije als Middellandsche gersverkecr is gesloten. Voorshands kunnen derhalve geen reisvisa worden verleend. Duitsche en Kroatische troepen bewaken Dalmatische kust. Naar gister in de Wilhelmstrasse werd medegedeeld, hebben Duitsche troepen in samenwerking met de Kroa tische weermacht de Dalmatische kust bezet. De Italiaansche troepen in Roemenië. De noodzakelijke maatregelen tegen de in Roemenië gestationneerde Itali aansche eenheden konden op 9 Septem ber van Roemeensche en Duitsche zijde overal zonder wrijving ten uitvoer- worden gelegd. GEEN GROENTEN AF VAL BIJ AARDAPPELSCHILLEN. Aangezien aardappelschillen ver mengd met groentenafvallen niet be waard kunnen worden voor veevoeder voor den komenden winter, wordt een dringend beroep gedaan op de burgerij om aardappelschillen afzonderlijk te bewaren en aan van gemeentewege aangesteld, schillenophalers af te ge ven. In de aardappelschillen, die door de ophalers aan grossiers of veehou ders worden afgeleverd, mogen geen groentenafvallen voorkomen. De groen tenafvallen kunnen door het publiek aan houders van kleinvee konijnen) w$r<Jen affefloveA,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1