NOORD-HOLLAND Hitier over de capitulatie van Italië. DAGBLAD VOOR Mussolini de trouwe vriend van Duitschland. Duitsche belangen in Italië beschermd. Vaticaanstad onder bescherming der Duitsche Weermacht. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 11 SEPTEMBER to43. SCHAGER EDITIE. tCïe Jaargang, No. 212, 4 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertentie* In deze Editie 11 et. per m.M. Bfl contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele BERLIJN, 10 September (D.N.B.) - De Führer heeft hedenavond via den Groot- Duitschen Omroep de volgende toe spraak gericht tot het Duitsche volk; Duitsche volksgenooten, Bevrijd van den zware» last van de rinds geruimen tijd op ons drukkende verwachting, zie ik thans het oogenblik gekbmen, weer tot het Duitsche volk te kunnen spreken, zonder tegenover mij zelf of het volk toevlucht te moeten nemen tot leugens. De ontstane ineen storting van Italië was sinds lang voor uit te zien, niet als gevolg van het ont breken van geschikte Italiaansche mo gelijkheden Jol een meer doeltreffende verdediging of als gevolg van het uit blijven van de vereischle Duitsche hulp. neen, veeleer als gevolg van het falen of lievervan het niet-villen van die ele menten, die thans ter voltooiing van hun stelselmatige sabotage het initiatief tot de capitulatie hadden- genomen. Want slechts wat deze mannen reeds sinds jaren nastreefden, werd thans voltrok ken: de overgang der Italiaansche staatsleiding van het met Italië verbon den Duitsche rijk naar de gemeenschap pelijke vijanden. Toen Engeland en Frankrijk in September 1939 het Duitsche rijk den oqrlog verklaarden, dwongen de verdragen Italië ertoe, zich met Duitschland terstond solidair te ver klaren. Daarbij was deze solidariteit niet alleen gemotiveerd in de afspra ken van het pact, doch,ook in het lot dat de vijanden zoowel Duitschland als Italië voor de toekomst hadden toegedacht. Het is bekend, dat Mus solini het stellige voornemen had, om in Italië overeenkomstig de verdragen terstond de mobilisatie af te kondigen. Aan dezelfde krach ten, die thans de capitulatie hebben veroorzaakt, is het in Augustus 1939 gelukt, de deelneming van Italië aan den oorlog te verhinderen. halië's binnenlandschs moeilijkheden. Als Führer van het Duitsche volk moest ik begrip hebben voor die buiten gewone binnenlandsche moeilijkheden van den Duce. Ik heb derhalve toen noch later bij Italië aangedrongen op het nakomen der verplichtingen vart bondgenootschap. Integendeel, ik heb het aan Ide Italiaansche regeering vol ledig overgelaten, aan den oorlog of wel in het geheel niet deel te riemen, of indien toch, dan op een tijdstip, dat haarzelf aangenaam wap en dat zij vol komen vrij kon bepalen, "in Juni 1940 was het Mus&lini gelukt de binnen landsche voorwaarden te verkrijgen voor de deelneming van Italië aan de zijde van Duitschland. De strijd in Polen was op dat tijdstip evenzoobe slist als die in Noorwegen en die tegen Frankrijk en zijn verbonden Engelsche legers op het vasteland. Toch moest ik den Duce danken voor een houding, die. zooals mij bekend was, in het binnen- Bij onze Vrijwilligers. Ook al moeten de mannen ziek dikwijls behelpen, de baard moet verdwijnen Vi PK Kristoferltsch/O/H/P m FLINKE KERELS MELDEN ZICH NL VOOR DE WAFI'EN-SS EN DE LANDWACHT. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 17-45 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen. ten einde gekeurd tc worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen In Nederland moeten blijven, kunnen dienst namen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kviegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij, die tot de Gcrmaansche SS in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 18-30 jaar. die aanmelding s p I i c h* tig z ij p voor de tewerk stelling kunnem zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld, 18.9.43 9-14 uur Rotterdam, Deutsclu Raus. Westzeedijk; 17.9.43 9-12 uur, Bred; Rest. Modern, Markt; 17.9.43 15-18 uui, Den 'Bosch, Hotel Noord-Brabant, Mark' 45; 18.9.43 9-12 uur Venlo. Deutsches Haus Egmondstraat 16; 18.9.43 15-18 uur Arn hem. Café Royal; 19.9.43 9-12 uur Hengc lo. Café Modern, Spoorstraat 18: 19.9 43 15-18-uur Zwolle, Hotel Gijtenbeek: 20.9.4?. 9-12 uur Assen, Concerthuis a. d. Vaart, 20.9.43 15-18 uur Groningen, Concerthuis Poelestraat: 21.9.43 9-12 uur Leeuwarden. Huize Schaaf. Bree'dstraat; 22.943 9-14 uui Amsterdam. Dam 4; 23.9.43 9-13 uur Utrecht, N V Huis, Oude Gracht 245; 24.9.43 9-14 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangsi. ?er Leusderv.eg43 9-14 uur Den Haai:. Ca Den li 1 Bezuidenhout 11-13. delijke land niet tegen het Italiaansche volk, doch alleen tegen bepaalde kringen on der uiterste moeilijkheden kon worden doorgezet. Sinds dien tijd hebben Duitschland en Italië tezamen in den strijd gestaan. Op vele oorlogstooneelen werd gemeen- schapelijk bloed vergoten, geen seconde verkeerden de Duce en ik erover in twijfel dat de afloop van dien strijd be slissend zou zijn voo: het zijn of niet- zijn van onze volkeren. Dienovereen komstig heeft Duitschland, hoewel zelf ln een uiterst zwaren strijd gewikkeld, tot aan de grenzen van het mogelijke zijn bondgenoot geholpen. Vele aanbie dingen voor deze hulp zijn door de mi litaire machthebbers van Italië v%n het begin af aan of wel volkomen van de hand gewezen, of wel slechts aanvaard onder voorwaarden, die niet te vervullen waren. Aan de openbare meening zul len te zijner tijd de bewijsstukken wór den voorgelegd, waaruit blijkt, wat Duitschland in den gemeenschappelijken strijd zijn bondgenoot aan bijdragen ver leend heeft en ook verder bereid was te verleenen. De Duitsche soldaat zelf echter heeft op deze gemeenschappelijke oorlogstooneelen die houding aangeno men. waardoor hij zich overal onder scheidt, want zonder zijn ingrijpen was reeds in den winter van 1940 op 1941 Noord-Afrika voor Italië verloren ge weest. De naam van maarschalk Rom mel is voor eeuwig, met deze Duitsche prestatie verbonden. Mussolini's onvoorwaar- e trouw. Toen het Duitsche rijk in het voorjaar van 1941 besloot Italië op den Balkan te helpen, geschiedde dit niet voor het vervullen van eigen voornemens, doch alleen om den bondgenoot bij te staan en een door diens optreden veroorzaakt gevaar, dat natuurlijk ook Duitschland bedreigde, uit den weg te ruimen. Duitschland bracht dit offer bijna op hetzelfde oogenblik, waarop het wegens de vrees van den bijna ieder uur te ver wachten grooten Bolsjewististhen aan val op geheel Eupropa aan zijn eigen zorgen meer dan genoeg te dragen had. Het bloed van talrijke volksgenooten bezegelde den hondstrouw van het Duit sche volk. Het Duitsche rijk en ik als zijn Führer konden echter deze houding slechts aannemen in het bewustzijn van het feit, dat aan het hoofd van het ltaliaansehe volk een van de belang rijkste mannen stond, die de moderne tijd voortgebracht heeft, de grootste zóón van den Italiaanschen grond se dert de ineenstorting van de antieke wereld. Zijn onvoorwaardelijke trouw verleende aan den gemeenschappelijken bond de voorwaarde voor een succesvol bestaan. Zijn val, de hem toegevoegde eerlooze krenkingen, zullen eens door generaties van het Italiaansche volk als den grootsten smaad worden gevoeld. De laatste beslissende factor voor de reeds lang beraamde putsch was echter de eisch van den Duce naar grooterc vol machten voor een succesvolle voering van den oorlog. Deze moesten dienen voor het nemen van de krachtigste maatregelen tegen de openlijke en ver borgen saboteurs van de oorlogvoering, tegen de reactionnaire vijanden van de sociale rechtvaaVdigheid en zoodoende van de verzelsmogelijkheid van het Ita liaansche volkslichaam. Mussolini wilde nog te elfder ure de arglistischc vijan den van hel Italiaansche volk in den strijd om het zijn of niet Ie zijn uitscha kelen om zoodoende de toekomst van Italië te waarborgen. De smart, die my pcrsoonlyk ver vulde als gevolg van het historisch unieke onrecht, dat men dezen man heeft aangedaan, zijn vernederende behandeling, die hem. die meer dan wintig jaar lang een en al zorg voor zijn volk was. nu verlaagde tot een gemeenen misdadiger, is begrüpe- lijk. Ik was en ben gelukki dezen grooten ën trouwen man myn vriend te mogen noemen. Ik heb bovendien niet geleerd mijn gezindheid al naar behoefte van geval tot geval te veranderen of ook maar te erloochenen. Ik geloof, dat ondanks sommige tegenovergestelde opvattingen ook in het Jeven der volken precies zooals tusschen individuen onderling de Irouw een onvervangbare waarde is, zonder welke de menschelijke maat schappij aan het wankelen raakt en haar organisaties vroeg of laat moeten ineen storten. Duitschland zet den strijd voort. Desondanks hebben ook na deze sma delijke gebeurtenis de Duitsche troepen op Sicilië, Duitsche vliegers, mannen van de duikbooten, motortorpedobooten, transportschepen van allerlei soort en- zoovoorts, te land, in de lucht en op zee, in de hoogste mate verder hun plicht gedaan. Om redenen eenar tactische doelmatigheid, mag de tegenstander dal thans nu wel verzwijgen, eens echter zal het nageslacht constateeren, dat, van enkele dappere Italiaansche formaties nis uitzonderingen afgezien, het sinds dien tijd in de eerste plaats slechts Duitsche troepen geweest zijn. die mei hun bloed niet alleen het Duitsche rijk -naar ook den Italiaanschen bodem ver- 'edigden. Dat nu de Italiaansche staats1- Itiding besloten heeft het bondgenoot schap te verbreken, zich uit dyn oorlog 'erug te trekken en daarmede Italië zelf ras goed tot het tooneel van den oorlog maken, mag zij nu wel met alle rede nen die zij wil motiveeren. Zij kan dit -oorstellen als een noodzakelijkheid, maar nooit zal zij een verontschuldi- ing vinden voor het feit, dat dit is ge- chied, zonder den bondgenoot van te v oron althans op de hoogte te stellen. Het verraad van Italië. Niet alleen dat op denzelfden dag, waarop maarschalk Badoglio het wapen- stilBtandsverdrag onderteekend had. hij den Duitschen zaakgelastigde te Rome bij zich ontbood en hem verzekerde, dat bij, maarschalk Badoglio, Duitschland nooit zou verraden, dat wij vertrouwen in hem moesten stellen en dat hij door zijn daden zou bewijzen dit vertrouwen waardig te zijn, en vooral dat Italië nooit zou capituleeren, maar ook op den dag t'er capitulatie ontbood de korfing den Duitschen zaakgelastigde en verzekerde hem eveneensheel nadrukkelijk, da' Italië nooit zou capituleeren, doch. met Duitschland op leven en dood verbon den, trouw aan onzen kant wilde blijven staan. Ja, nog een uur na het bekend worden van het verraacj, verklaarde de chef van den Italiaanschen staf Roaia tegenover onzen militairen gevolmach tigde, dat'dit bericht een gemeene leu gen én een product van de Enge'f-rbi» propaganda was. Op hetzelfde opgenblik verzekerde de vertegenwoordiger van het Itali aansche ministerie van buitcnland- sche zaken, dat dit bericht slechts een typisch Britsche bedrogpleging was, die hy dacht te dementeeren. Een kwartier later gaf hy toe, dat de aangelegenheid natuurlijk toch juist >ya« en dat Italië zich inderdaad uit den oorlog had teruggetrokken. In de oogen van de democratische ooi- logsophitsers en in die van de t2gen- wooïdige Italiaansche bewindsmannen mag deze houding doorgaan voor een schitterend voorbeeld, van een tactisch handig stukje staatskunde, de geschiede nis zal eens anders oordeelen, en ge beele generaties van Italië( zullen zich schamen, dat men deze tactiek ge bruikt heeft tegenover een 'vriend en bondgenoot, die met bloeh en offers van allerlei aard zijn plicht meer dan slechts naar 4e letter van het'verdrag is nage komen. Volksgenooten. Nadat ik reeds twee jaren lang gelegenheid had om den toe- remenden invloed van deze reactio naire en anti-Duitsche kringen, die ook afwijzend stonden tegenover de sociale taak van Italië, meer dan voldoende waar te nemen, was er sinds den val van den Duce nauwelijks twijfel meer mogelijk over de werkelijke bedoeling van deze wisseling van bestuur. Duitschland trof maat- regelen. Het was derhalve mijn plicht, bevel te geven tot het nemen van alle maat regelen, die voor dit geval genomen konden worden, teneinde het Duitsche rijk te behoeden voor een lot, dat maar- i schalk Badoglio en zijn-, mannen niet I alleen aan den Duce en het Ka'lca-.sche i volk hebben bereid, doch«waarin zij ook 'Duitschland wilden storten. De h-.'.an- i :en van de nationale oorlogsvoering van bet Duitsche volk zijn voor ons hoiiig en verplichtend. Wij aii^n weten, dat in dezen strijd, die geen erbarmen ken*., de overwonnene voigeifs den wensch van onze vijanden vernietigd zal worden, terwijl Aileen voor den oveiw' -.aar de mogelijknccien om te leven zuilen over blijven: Wij zijn derhalve, voornemens om in koelhloedige vastberadenheid, in het groot en in het klein, 'altijd die maatregelen te nemen, de hoop van onze tegenstanders te schande te maken Maar ook talrijke Italianen, die hun eer liefhebben, hebben zich 'hans pas goed verbonden en onafscheidelijk ver klaard met den lot dusver gevoerden strijd der beide volken. In militair opzicht betcekcnt het verdwijnen van Italië slechts weinig, want de strijd in dit land werd sinds maanden in de eerste plaats ge schraagd en gedragen door Duitsche strijdkrachten. Vrij van alle drukkendfe hindernissen zullen wij dien strijd thans voortzetten de poging van het internationale pluto- cratencomplot om den Duitschen tegen stand evenals in Italië^ met woorden stuk te mhken, is kinderlijk. Zij verwis selen het Duitsche volk in dat geval met een ander. De hoop, in het Duitsche volk thans verraders te vinden, zooals in Italië, is gebaseerd op de volkomen onbekendheid met het karakter van den nationaal-socialistischen staat. (Zie verder pag. 3.) DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 12 September van 11.30 tot 11.45 uur over den zen der Hilversum 1, op golflengte 415 me ter. naar de Stem der SS, Onderwerp; Het SS-opleidingskamp Avegoor. Een dag uit het leven van een SS-man, deel 5 (slotreportage Italiaansche bevelhebber van Rome capituleert. Extra Weermacht- bericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH-' RER, 10 Sept. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De verraderlijke regeering-Badog- lio heeft in de laatste Weken ter voorbereiding van haar capitulatie sterke strijdkrachten rondom Rome verzameM en de stad zelf tegen de buiten Rome liggende Duitsche troe pen in staat van verdediging ge bracht. Als motief werd het gevaar van een vijandelijke landing t. Wes ten van Rome opgegeven. Sedert de capitulatie van Italië op 8 Septem ber des avonds hebben ziek rondom Rome gevechten tusschen Duitsche en ItaliaantfIMie troepen ontwikkeld. De Duitsche opperbevelhebber-Zuid, veldmaarschalk Kesselring, voerde versterkingen aan, opende den aan val op Rome en stelde den comman dant een ultimatum. Onder dezen druk heeft de Italiaansche bevelheb ber te Rome in een straal van 50 K..M. gecapituleerd. De ontwapening der Italiaansche troepen is aan den gang. De verbinding met het Duit sche leger in het gebied van Napels cn Salomo is tot stand gebrachtj De Duitsche Weermacht zal de bescher ming van Vaticaanstad op zich ne men. In Noord-Italië heefl Veldmaarschalk Rommel met de divisies van zijn leger groep ria een korten, doch door onze troepen met de grootste verbittering ge- voerden strijd, de .Italiaansche forma ties gedwongen te capituleeren. Spoor lijnen en wegen, die van Knrinthië en Tirol naar- Noord-Ttalië leiden, zijn on beschadigd in onze handen De Ligurische kust met Genua en Ia Spezia is bezet, het dal van de Etsch en de steden in het gebied van Bologna. Verona, Cremona zijn gezuiverd, Triest is na korten strijd veroverd. Meer dan negentig duizend Italianen zijn alleen cfaar al ontwapend. In Zuid-Frankrijk heeft het vierde Italiaansche leger zijn wapens zonder incidenten aan de troepen van gene- raal-veldmaarschalk Von Rundstedt af gegeven. De kust van Toulon tot Men ton is door* ons bezt. Situatie op den Balkan. Op den Balkan heeft zich het gros van de Italiaansche commando-autori teiten met begrip van den toestand aan <ie eischen V3n den Duitschen opperbe velhebber generaal-veldmaarschalk von Weiehe onderworpen. De divisies van de Italiaansche groep Oost te Tirana en van bet 11e Italiaansche leger in Athene hebben voor het grootste deels reeds de wapens neergelegd. De in de Egeïsche Zee zijnde Italiaan sche oorlog?- en koopvaardijschepen zijn door de Duitsche marien overge nomen. De Italiaansche vliegvelden en de belangrijkste havensteden aan de Adriatische kust zijn bezet. Slechts Jiier en daar zijn nog gevechten aan den gang. De gevallen, waarin overal Italiaansche formaties naar de Duit sche Weermacht overloopen om den ■strijd voort te zetten, hopen zich op. Hierdoor is een* verraad, zooals in de geschiedenis grooter en arglistiger y/e! nauw.eli.iks is voorgekomen, op de ver raders zelf neergekomen. De Italiaan sche weermacht bfestaat niet meer. Wat echter voor eeuwig zal blijven beslaan, is de verachting .van de wereld voor de verraders. De ontwapening der Italiaansche troepen. De Italiaansche troepen in Noord- Italiê hebben, naar bekend ^wordt, na hier en daar plaatselijk verzet te hebben geboden, overal de'wapens neergelegd. Terwijl het in Triest, Bolzano en Cre mona lot korte gevechtshandelingen kwam, hebben de onderhandelingen er toe geleid, dat in het geheele Noord- Itaflaansche gebied en in Zuid-Tirol de wapens en het andere oorlogstuig zon der wrijving en incidenten werden inge leverd. - s De Duitsche weermacht heeft de be scherming van Genua en de Riviera op zich genomen. Ee» sterke fascistische formatie heeft zich i« v" gebied van Ljuvliana onder de Duitsche bevelen geplaatst en bracht den wensch naar voren tegen de Amerikanen en Engel- schen den strijd voort te zetten. De oor logshaven van La Spezia is in Duitsche handen. In het gebied VeronaCremona— ParmaReggioModenaBologna— Mantua kon na tijdelijke korte gerech ten de ontwapening van alle Italiaan sche formaties practisch geheel woTden uitgevoerd. Volgens de tot dusver ontvangen onvolledige berichten uit Noord- Italic hebben in de afgeloopen 24 uur ongeveer 80.060 Italiaansche soldaten de wapens neergelegd. Alle grensovergangen van Zuid- Frankryk tot aan Karinthie bevin den zich 1n Duitsche handen. De dalen van den Brenner-pas, waar formaties Alpenjagers korten tfjd verzet poogden te bieden, zyn alle gezuiverd. In geheel Noord-Italië heerseht rust. Voigens betrouwbare berichten kon den ook de in het gebied van Napels liggende Italiaansche formaties na plaatselijke gevechten van tijdelijke» aard voor het grootste deel ertoe be wogen worden de wapens neer te "leg gen, terwijl een aantal Italiaansche eenheden zich onder Duitsche leiding plaatste. liepen andere* Italiaansche troepenonderdeelen naar de in de Golf van Salerno gelande Amerikanen over en namen met de wapens in de hand deel aan de gevechten tegen de Duit sche formaties. Zij ledèn daarbij zware verliezen. In het Zuidoost-Europeesche gebied hebben de Italiaansche troepen, afge zien' van enkele uitzondering, zonder veel wrijving gevolg gegeven aan den Duitschen oproep om na het verraad óan Badoglio de wapens neer te leggen. Donderdag was de ontwapening op het GriekSche vasteland over het al gemeen voltooid. Ook op Kreta leg den de Italiaansche formaties zonder incidenten de wapens neêr. Enkele troepenonderdeelen verzochten in de gelederen der Duitsche weermacht te worden opgenomen. De in Grieksche havens liggende Ita liaansche oorlogs- en koopvaardijsche pen werden door de Duitsche troepen overgenomen. Alle Italiaahsehe vlieg velden in hfct Zuidoostelijke gebied be vinden zleh in Duitsche handen, waar bij tevens alle^yliegtuigen in veiligheid worden gebracht. Wantoestanden bij de Italiaan sche Weermacht. (Van onzen Berlijnschcn correspondent) BERLIJN, 10 Sept. (per telefoon.) Naat mate de» Duitsche bladen allerlei bijzonderheden pubbceeren omtrent de geheime maatregelen, welke cr toe hebben geleid, dat Mussolini ondanks hevffe verzet in een arrestaptenauto is ontvoerd, maakt de aanvankelijke ver slagenheid in fascistische kringen te Berlijn al meer en meer plaats voor hevige verontwaardiging, over dc han delwijze van Victor Emanuel en maar schalk Badoglio. Nu bekend is geworden, dat er een nieuwe fascistische regeering is ge vormd, dat er. in verschillende Duit sche steden bijeenkomsten worden ge-, houden waarbij met zuidelijk tempe rament ..het verraad van Italië" wordt besproken, en uit het feit, "dat aan deze protest-vergaderingen Buitsche rijksstadhouders en gouwleiders deel nemen, wordi afgeleid, dat" de zetel der voorloopige fascistische regeering of Duitsch gebied, waarschijnlijk in Beriijn, gezocht moet worden, een con clusie, welke in toonaangevepde kringen bevestigd wordt. In de Wilhelmstrasse schrijft men de gebeurtenissen in Italië en haar gevolgen voor het verdere verloop van dèn oor log voor een belangrijk deel loe aan den wantoestand, die in militaire kringen, speciaal bij den Generalen-- Staf, heerschten. Daar kende men nog altijd een sterk verschil in stand tusschen of ficieren, onderofficieren en manschap pen en niet slechts de militaire oplei ding. maar minstens evenzeer de mate- riëcle verpleging der soldaten had hier onder zwaar te lijden. De "militaire tegenslagen in Oost- Afrika, Tunis, Sicilië en Sovjet-Rusland worden aan deze wantoestanden voor een belangrijk deel toegeschreven. Tijdens het laatste onderhoud, dat de Duce met Victor Emanuel in de villa Savoia had. trachtte hij den monarch van dezen wantoestand te overtuigen en hem tot ingrijpende volmachten over te halen, niet vermoedende, dat zijn val toen al vast stond en zijn ontvoering naar het eiland Ponza in de Golf van Gaeta weldra een voldongen feit zou zijn. mm Op Wieringen worden bij ket visschen op paling nog de zgn. aalkubben" gebruikt Een visscher bezig met het schoonmaken en repareeren van dit typische vischtuig. CNF/Kuiper/Pax m Snelle Duitsche troepën in Albanië. Snelle Duitsche troepen zijn Albanië binnengerukt.Zij bezetten, veelal door de bevolking hartelijk toegejuichd, de havensteden Valona en Durazzo. als mede de stad El Basan. Aan de Adria tische kust van Kroatië werd de haven stad Ragusa bezet. Langs de geheele Oostelijke kust van de Adriatische Zee hebben de eenheden van de Italiaansche weermacht overal zonder incidenten de wapens neerge legd. De aangelegde kustbatterijen en andere verdedigingsinstallaties zijn door speciale Duitsche formaties over genomen. In Albanië en Montenegro werd spon taan een vrijcorps, bestaande uit in- heemsche manneliji.e bevolking, opge richt, dat zich onder DuiïS'che leiding heeft gepletst. Voorts woïdt nog gemeld, dat Itali aansche valschermtroepen en ^ndere keurtroepen, zoowel in Italië zelf als in Zuidoost-Europa verzocht hebben in de gelederen der DUitsche weermacht te worden opgenomen. Italiaansche sleutelposities in Duitsche handen. De militaire correspondent .van het D. N.B. schrijft over dè gebeurtenissen in Italië, dat er van militaire zijde geen nauwkeurige plaatsaanduiding over de operaties gegeven konden worden. Niet temin verluidt uit militaire kringen der Rijkshoofdstad, dat de operaties goed verloopen. De sleutelposities der afzon derlijke Italiaansche gebieden bevinden zich in handen der Duitsche 'roepen. "Aan het werk van dm r hen gene ralen staf valt te zien. dat de Engel- schen ei, Amerikanen voor het eerst in .dezen oorlog, buiten de zware nederlaag i«l den westelijken veldtocht, die met Duinkerken eindigde, tegenover een in tact verzorgd Du"' leger zul len .staan. De tijd der ongelijke ver- hoVi«cen zou voorbij zijn. De positie van Victor Emanuel. In politieke kringen te Berlijn acht men het ondanks de tegenspraak van het agentschap Stefani niet uitgesloten, dót Victor Emanuel zou aftreden ten "behoeve van kroonprins Umberto. Op deze wijze, meent men. zou dc Italiaan sche koning kunnen trachten de kroon voor het huis van Savoye te behouden. Italianen in Roemenië blijven vechten. Talrijke leden der Italiaansche kolo nie in Roemenië hebben zich achter de nieuwe fascistische nationale regeering geschaard. Bij het bureau der Fascio ko- men aanmeldingen binnen van Italia nen, die als vrijwilligers wenschen te worden opgenomen in ee* fascistische geufichtfafdeeJing. PrThses van rlemont naar Montreax. De gemalin van den Italiaanschen troonopvolger, de prinses van Piemont. is t« Montreux aangekomen. DE WEEK Binnen en Buiien de Grenzen. DE crisis, waarin Italië zich reeds sedert eenigen tijd bevond en die op het tijdstip van arrestatie van den Duce voor het eerst duidelijk aan het licht is getreden, heeft in een «ven smadelijke als eerlooze, capitulatie haar einde-gevonden. Wat uiteraard niet zeg gen wil, dat er thans voor het Itah- aansche volk geen crisis meer bestaat. Want de putsch van Badoglio en de zij nen, door Berlijn en het meerendeel van Fluropa al dadelijk gebrandmerkt als laf .veraad, heeft land en volk auto matisch voor een nog veel dreigender en omvangrijker crisis geplaatst, waar van de gevolgen op dit moment nrtg geenszins zijn te overzien.' Wat Bado glio en Victor Emanuel rich van de capitulatie hebben voorgesteld, is nog niet recht duidelijk. Zelfs wanneer men voor. een oogenblik zou aannemen, dat het doel alleen ware, de rampen van den oorlog van hef Italiaansche volk af M te wenden, dan was toch reeds vooruit w te zien, dat deze opzet tot mislukking zou zijn gedoemd. Zelfs is de .vraag ge wettigd, of door den huidigen gang van zaken, nu in het centrum van Italië om vangrijke krijgsoperaties worden ver wacht tusschen de geallieerde-invasie troepen eener- en de zich tn Italië be vindende Duitsche divisies anderzijds het eerste treffen vond alreeds plaats het krijgsgeweld "<>8 niet in heviger ma'.e over Italië zal losbreken dan bij een normaal verloop het geval zou zijn geweest. Want zelfs de' Anglo-Ameri- kenen zullen zich niet vleien met de^x" hoop, dat de Duitschgrs in Italië er nu maar zonder meer het bijltje, in casu: het geweer, bij zullen neerleggen. Van een „militaire wandeling", zooals d^jt heet, zal in geen geval sprake zijn. Dat er hierbij Italiaansche formaties zijn, die zich spontaan onder Duitsch com mando hebben' geplaatst, moge dan al niet doorslaggevend zijn, het kan toch, op z'n zachtst uitgedrukt, teekenend worden genoemd. VOOR het overige is de toestand io Italië nog te verward dan dat een duidelijk overzicht er van mogelijk zou zijn. Vast staat, dat er verschillende stroomingen bestaan, waarvan de sterkte door den buitenstaander moei lijk kan worden afgewogen. Zeker is, dat hierin de kiem ligt voor het ont staan van een burgeroorlog, welke het Italiaansche volk geheel naar den af grond zou sleepen en die den bodem rijp zou maken voor den groei van het bolsjewisme. In dit verband lijkt een fascüstiseh-nationale regeering, zooals deze zich thans gevormd heeft, de eenige uitkomst, doch dan' zal deze re geering krachtig moeten zijnen staat kunnen maken op het meerendeel vah het volk. leger, luchtmacht en vloot. Dat zij zich in een hartstochtelijk ge stelden oproep voor de eer en de toe komst van Italië heeft opgeworpen, mag eveneens bekend heeten. Alleen dient te worden afgewacht, in hoeverre deze oproep weerklank heeft gevonden. Weet Italië niet aan den druk. welken het thans is opgelegd, te ontkomen, dan ziet het er voor de toekomst inder daad somber uit en staat er voor het eenmaal zoo groote koloniale rijk wei- •jjig anders in het vooruitzicht dan de gradatie tot mogendheid van den twee- I den rang. o—o HET spelletje, dat in Italië achter de schermen werd gespeeld, was blijk baar door Duitschland reeds eenigen tijd doorzien en hpewel zelfs op 8 Sep tember zelfs nog door Badoglio de ge ruchten inzake een wapenstilstand als laster van' de hand werden gewezen, terwijl toen reeds sedert vijf dagen de geheele affaire met den fojand beklon ken was, zijn van Duitsche zijde de noodige tegenmaatregelen genomen, waardoor voor de zooveetete maal het verrassend element werd uitge schakeld. Vanzelfsprekend is men te Berlijn te leurgesteld en geeft men hier op niet malsche wijze lucht aan zijn veront waardiging, doch van een paniekstem ming is in geenen deele sprake. Met evenveel vertrouwen als vóór Italië's capitulatie ziet men hier de toekomst tegemoei en ongetwijfeld zal in de naaste toekomst J>lijken, om welke re denen men hier- aan de gebeurtenissen op het Apenijnsche schiereiland niet die «groote beteekenis hecht als men van ge allieerde zijde wil doen voorkomen en welke de maatregelen zijn, waardoor deze pogingen tot inbreuk op de Euro- peesche vesting zullen worden genivel leerd. Zooals reeds eerder werd be toogd. is de toestand thans nog vrij onoverzichtelijk. Eerst de komende dagen zullen de noodige ophelde ring verschaffen, waardoor ons een duidelijker beeld van de situatie voor oogen zal worden gesteld. Op het oogenblik verkeert de wereld in een stadium van afwachting, waar bij het opvallend is. dat in de door Duitschland bezette gebieden, vooral ook met name in den Balkan, de felle reacties, die men te Londen en Was- Viingtonhier ongetwijfeld had verwacht, zijn uitgebleven. Terwijl de wereldoorlog meer en meer een hoogtepunt nadert, wat mede blijkt uit de gebeurtenissen van het. Oostelijk front, waar de bolsjewisten op wanhopige wijze trachten vóór de regen- en moderperiode een beslissing te forceeren, kenmerkt de toestand In eigen land zich nog immer door een betrekkelijke rust, al moest ook weer een tweetal moordaanslagen worden ge boekt, waarvan de politieke achter grond onmiskenbaar is. I^i> een groot deel van ons volk is ook in deze dagen een groot vertrouwen aanwezig ln de toekomst van Europa en waneer er onder hen, die zich achter de beginse len der nieuwe orde hadden geschaard, al enkelen zijn, die meenden in het wereldgebeuren aanleiding te zien tot het inslaan van een nieuwen koers, dan scharen wij ons achter Max Blok zijl, toen hij in zijn Brabantsthe rede zeide, dat men deze menschen maar al te gaarne loost, ^prst nu zullen de baantjeagasten, die zijn van nu eo alje tijden, het masker afdoen en te sehand staan voor de rijen, die zjj verlieten niet alleen, doch ook voor die. waar zij no weer zouden willen binnendringen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1