NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Publicaties over 't Italiaansche verraad De voorwaarden van den wapenstilstand. Mariopol door de Duitschers ontruimd Uitgave t Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Schager édltle: Sohagen: Laan 20L Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 13 SEPTEMBER 1943. SCHAGER EDfnE. 87c Jaargang, No. 213, 2 pagina's. Deie Oonraot veraoMJnt da«eiyks. Advertentie-tarief. Pr^s der gewon^ advertentie» in deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een Jaar t« gebnrfkon belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Het woord van den koning en maarschalk. Hot Duitsche ministerie van bui- tenlandschc zaken heeft In de „Dent- sohe Diplomatische Korrespondenz'* een uiteenzetting gepnblieeerd over het verraad van koning Victor Ema- nuel en maarschalk Badoglio, uit welke publicatie wel zeer duidelijk blijkt, hoe de waarheid door deze belden tot het laatste oogenblik verzwegen is. ja zelfs catagorisoh word ontkend en tenslotte als een minderwaardig Iets werd van de hand gewezen. Op 1 September had een onderhoud plaats tusschen den Italiaanschen mi nister van bultenlandsche zaken Gua- rlglia en den Duitschen zaakgelastigde té Rome, dr. Rahn. Tijdens dat onder houd verklaarde Guarigla, dat Badog lio vastbesloten was om niet te capi- tuleeren en den oorlog voort te zetten gan de zijde van Duitschland. Dezelfde verzekering gaf Badoglio op 3 Septem ber uit eigen beweging nogmaals, toen de vijandelijke landing in Calabrië een feit was geworden. Woordelijk zeide Ba doglio toen: ,,Ik zal u door daden too- nen, dat het niet juist is mij te wan trouwen. Wij zullen strijden en nooit ca- pituleeren." Op denzelfden dag had Badoglio de capitulatie onderteekend Op 4 September, dus een dag later, had dr. Rahn een onderhoud met den opperbevelhebber van het Italiaansche leger, generaal Ambrosio, die zeide, ver vuld te zijn van den vasten en oprech ten wil, om den oorlog gemeenschappe lijk voort te zetten. Bij het bezoek van dr. Rahn aan den Italiaanschen koning, merkte deze laat ste op, dat Italië nooit zal capituleeren en aan den kant van Duitschland zou blijven staan, met welk land Italië op leven en dood verbonden was. Op hetzelfde oogenblik zou de capitu latie een feit worden Toen dr. Rahn dienzelfden dag om 17.45 uur door de Amerikaansche ra dio de capitulatie van Italië als een voldongen feit vernam, stelde hij zich onmiddellijk telefonisch in ver binding met den chef van den Ita liaanschen staf, generaal Roatta. deze verklaarde woordelijk, dat dit New Yorksche bericht een onbe schaamde Britsche propagandaleugen was, dien hy met verontwaardiging van de hand wees. Hetzelfde ant woord kreeg dr. Rahn onmiddellijk daarop telefonisch van het Italiaan sche ministerie van buitenlandsche zaken, waarbij ambassadeur Rosso nog opmerkte, dat hy zou ifbrgen voor een oatagorlsch dementie van dezen Britschen zwendel, zlven na 7 uur van denzelfden avond ontbood de Italiaansche minister van buitenlandsche zaken den Duitschen zaakgelastigde bij zich en deelde hem letterlijk mede: ,,Ik moet u mededeelen, dat maarschalk Badoglio zich met het oog op den kansloozen militairen toe stand gedwongen heeft gezien om een wapenstilstand te verzoeken." Dr. Rahn antwoordde tpen: ..Dat is verraad aan het gegeven woord," waar op Guariglia zeide: „Ik protesteer tegen het woord „verraad" "en dr. Rahn ver volgens antwoordde: „Ik klaag niet het Italiaansche volk aan, doch diegenen, die zijn eer verraden hebben, en ik zeg u, dat dit verraad als een zware last op de geschiedenis van Italië zal druk ken. De koning heeft mij vandaag nog gezegd, dat Italië getrouw aan het ge geven woord den strijd aan de zijde van Duitschland voortzet. Maarschalk Ba doglio heeft mij hetzelfde verzekerd. Het staat thans vast, wat het woord van den koning en zijn maarschalk waard is." Tenslotte verliet dr. Rahn zonder te groeten het ministerie. Hoe Japan ingelicht werd. Niet alleen Duitschland, ook Ja pan, dat toeh met Duitschland en Italië het Driemogendhedcnpact on derteekend had, is nimmer op de hoogte gesteld van wat er achter de schermen in de Italiaansche diplo- matenwereld gebeurde. Pas op 8 September, des avonds om 8 uur vernam de Japansche am bassadeur in Rome, dat de regee- rlng-Badoglio de wapens had neer gelegd en dat Badoglio reeds eeni- gen tUd tevoren de capitulatie van het Italiaansche leger had aangebo den en om wapenstilstand had ver zocht. De Japansche ambassadeur, aldus het Japansche blad „Asahi Sjimboen", pro testeerde op de scherpste wijze tegen deze manier van handelen van de re- geering-Badoglio. Op 10 September trachtte de Italiaan sche ambassadeur Janelli te Tokio de capitulatie te motiveeren, docy een des betreffend telegram van Bacroglio over te leggen, maar de Japansche vice-mi- nister van buitenlandsche zaken ver klaarde hierop, dat de handelwijze van Badoglio een duidelijke daad van verraad was en verzocht den Italiaan schen ambassadeur het volgende protest van Japan over te brengen: „Het optreden der regeering-Badoglio „beteekent een ernstige schending van „het drie-mogendheden-pact en van de „afspraak tusschen Duitschland, Italië „en Japan van December 1941. „De Japansche regeering behoudt zich „derhalve een dienovereenkomstige „reactie voor op deze handelwijze van „de Italiaansche regeering." SNEL VERLOOP DER DUITSCHE OPERATIES. Rommel met het opperbevel belast. De militaire correspondent van het DNB schrüft: In het middelpunt der belangstel ling van militaire kringen in de Duitsche hoofdstad staan vanzelf sprekend de gebeurtenissen in Italië. De keuze van maarschalk Rommel voor het opperbevel van de Duitsche formaties in Noord-Italië heeft weer eens bewezen, wat voor een zekere hand de opperste Duitsche leiding juist bezit op beslissende momen ten by het kiezen van persoonlijkhe den voor het oplossen van vraag stukken, die evenveel militair kun nen als tact vereischen; Men 'zal zich in dit verband het feit herinneren, dat Rommel's strategisch genie totdusver het beste tot uiting is gekomen daar waar klimaat en terrein gesteldheid de zwaarste eischen stellen. De Alpen, Po-vlakte, bergen en uitge strekte vlokten, dat alles Is zuiVer mi litair gezien juist iets voor zijn genie. Daarbij komen nog zijn groote erva ringen in de kustbeseherming en in het beveiligen van den aanvoer, die hij on der de moeilijkste omstandigheden, waarvoor een maarschalk zich ooit ge plaatst zag .heeft verkregen. De voorwaarden van den wapenstilstand met de regeering Badoglio zijn Zondag in Londen bekend gemaakt, zoo meldt de Engelsche nieuwsdienst. De tekst ltiidt als volgt: „Vooruitgeschoven geallieerd hoofdkwartier, 11 September. De vol gende voorwaarden van den militairen wapenstilstand zijn op 3 Sep tember door de vertegenwoordigers van generaal Eisenhower en den vertegenwoordiger van maarschalk Badoglio onderteekend: 1. Het onverwijld staken van elke vijandelijke handeling door de Italiaansche gewapende strijdkrachten. 2. Italië gal alles in het werk stellen om den Duitschers faciliteiten te onthouden die hun in den strijd tegen de Vereenigde naties van nut zouden zijn. 3. Alle krijgsgevangenen of geïnterneerden der vereenigde naties moe ten terstond aan den geallieerden opperbevelhebber worden uitge leverd. Krijgsgevangenen ofgeïnterneerden mogen noch thans, noch op eenig ander tijdstip naar Duitschland worden overgebracht. 4. De Italiaansche vloot en de Italiaansche luchtstrijdkrachten moeten zich met het oog op haar overgave terstond begeven naar de plaat sen, die door den geallieerden opperbevelhebber tezamen met bij zonderheden voor de ontwapening zullen worden bekend gemaak 5. De Italiaansche koopvaardijvloot kan door den geallieerden opper bevelhebber ten behoeve der uitvoering van het militaire vloot- program worden gerequireerd. '6. Onverwijlde overgave van Corsica en het geheele Italiaansche gebit der Italiaansche eilanden en van het Italiaansche vasteland aan c geallieerden ten behoeve van de oprichting van operatiebases t voor andere doeleinden, die door de geallieerden noodig word- worden geacht. 7. De onverwijlde toezegging van vrijen toegang voor de geallieerde tot 'alle vliegvelden en vlootbases op Italiaansch gebied, zonder t acht op te slaan in welk tempo de Italiaansche bodem van Duitsch troepen gezuiverd wordt. Die havens en vliegvelden moeten ondt de bescherming vag de Italiaansche gewapende strijdkrachten staa; totdat die fimctie door de geallieerden zelf zal worden overgenomen 8. De onverwijlde aftocht der Italiaansche gewapende strijdkrachter van alle oorlogstooneelen, waarop zij zich thans bevinden, naai Italië. 9. De waarborg der Italiaansche regeering, dat, zoo noodig, alle ter beschikking staande gewapende strijdkrachten zullen worden ge bruikt om de voorwaarden van dezen wapenstilstand snel en nauw keurig uit te voeren. 10. De opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten behoudt zich het recht voor, eiken maatregel te nemen, die naar zijn meening noodzakelijk kan zijn voor de bescherming en de belangen der ge allieerde strijdkrachten ter voortzetting van den oorlog. De Italiaan sche regeering verplicht zich van haar kant zich neer te leggen bij eiken vorm van bewind of overheid van anderen aard, die de opper bevelhebber noodzakelijk acht. Zoo zal de opperbevelhebber met name een militaire regeering oprichten in die deelen van het Itali aansche gebied, waar hij een dergelijken maatregel in het militair belang van de gealleerde naties onontbeerlijk acht. 11. De opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten heeft het veile recht, de maatregelen voor de ontwapening, demobilisatie en demi- litarisatie uit te voeren. 12. Andere voorwaarden van politieken, economischen en financieelen aard, die Italië te vervullen zal hebben, zullen op een later tijdstip worden gesteld. 3. De voorwaarden van dezen wapenstilstand zullen niet zonder de voorafgaande toestemming van den opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten gepubliceerd worden. De tekst wordt officieel in de Engelsche taal opgesteld". BESCHIKKING VAN DEN GENERALKOMMISSAR FUR DAS 8ICHERHEITSWESEN. Inzake vervroeging van het slui tingsuur van openbare lokalen en het tijdstip Waarna het verboden is zich in de open lucht op te houden op de eilanden Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland. Op grond van par. 44. 48 en 51 van dé verordening van den Rijkscom missaris voor de bezette Nederland- sche gebieden nr. 1/43 beschik Ik: 1) Op de eilanden Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland wordt het sluitingsuur van openbare lokalen vervroegd tot 21.uur en het tijd stip, waarna het verboden is zich in de openlucht te bevinden, vervroegd tot 22.00 uur. 2) Overtredingen worden gestraft bp grond van par. 51 van de in het begin genoemde verordening. 3) Deze beschikking treedt in wer king op den dag van publicatie. Den Haag, 11 September 1943. De Generalkommissar für das Sicherheitswesen (w.g.) RAUTER SS-Obergruppenführer und General der Polizei. Sovjel-landingslroepen geheel vernietigd. Zijn voornaamste tegenstander is steeds de Britsche vloot geweest, hem zal (en dat is niet alleen de mee ning van Duitsche militairenEisen hower zijn man vinden, indien deze zou willen probeeren operaties tegen de Noord-Itallaansche kust te beginnen. Overigens verloopen de Duitsche ope raties in geheel Italië met een snel heid, die er toe geleid heeft, dat de BritschAmerikaansche pogingen orr de landingsplaatsen op alle in aanmer king komende punten van de Tyrrheen- sche kust uit te breiden, reeds thans, nauwelijks 3 dagen later, overal als ge- localiseerd beschouwd kunnen worden. Soortgelijk is de toestand in het zuld- oost-Europeesche gebietj. De vijand zal aan het voorbeeld van Italië ervaren hoe uitsluitend hij afge gaan is op psychologische constructies, die daarenboven nog gebaseerd zijn op waanvoorstellingen. Een soortgelijke vergissing schijnt ook de bolsjewistische leiding gemaakt te hebben. De herfst staat voor de deur. De bolsjewistische leiding hoopt het beoog de succes nog te kunnen behalen, doch de Duitsche distancieeringsbeweging doet dit steeds onwaarschijnlijker voor komen. Het ziet er geheel en al naar alsof de vijandelijke manoeevres gemakkelijk in het tegendeel zouden kunnen omslaan. In het gebied van Briansk—Smolensk bijv. schijnt het plan te zijn van de Duit sche "leiding om den vijand op bepaalde plaatsen naar het zuiden te laten op dringen in het elastische Duitsche front. Elasticiteit werkt echter naar twee kan ten. Het zou geen verwondering wek ken, wanneer weldra, d.w.z. zeker niet binnenkort, de gereedstaande sterke operatieve reserves in den strijd zullen worden geworpen. Italiaansche koning naar Sicilië gevlucht. Naar in antwoord op een vraag in de Wilhelmstrasse werd medegedeeld, zijn volgens de in Berlijn beschikbare be trouwbare inlichtingen de Italiaansche koning en maarschalk Badoglio naar Sicilië gevlucht. Volgens verdere van vijandelijke zijde uitgegeven berichten zou zich ook de Italiaansche kroonprins daar bij den Engelschen opperbevelheb ber bevinden. Badoglio's dochters in Lausanne. De beide dochters van' maarschalk Ba doglio hebben zich naar Zwitserland be geven en zich te Lausanne gevestigd. Verklaring van Italiaanschen koning. Naar de Engelsche nieuwsdienst ♦meldt., heeft de Italiaansche koning voor een radiozender van het bewind Bado glio verklaard, dat hij met zijn regee ring en met de militaire autoriteiten Rome heeft verlaten, om zich „naar een andere plaats op nationaal gebied te begeven". Gedistilleerd in café's. Dikwijls wotdt de klacht van den cafébezoeker gehoord, dat vele café's geen borrel meer uitschenken of dat een borrel alleen maar te krijgen is tegen een veel te hoogen prijs. Verder zou ook de kwaliteit van den borrel, in dien hij al verkrijgbaar is, zeer hard achteruit zijn gegaan, hoewel de distil lateurs het-gedistilleerd nog steeds af- everen in de oude samenstelling. Wel is de voor het publiek beschik bare hoeveelheid zeer beperkt, wat de noodzakelijkheid van een scherpe rant soeneering met zich medebrengt. De caféhouder kan het publiek daardoor geen onbeperkte .hoeveelheid ter be schikking stellen, maar de beperkte hoe veelheid, die hij ontvangt, dient hij op normale wijze en tegen normale prijzen in zijn café uit te schenken. Het valt lang niet altijd gemakkelijk •vertredingen te constateeren. De vin dingrijkheid der caféhouders om gege ven voorschriften te ontduiken is n.1. zeer groot. Vele bedrijven zulten verplicht worden op iederen dag, waarop zij geopend zijn, op een vast tijdstip, bijvoorbeeld tus schen 5.45 uur en 7 uur des middags, een gelijk gedeelte van het maandrant- soen uit te schenken. Het tijdstip, waar op dit moet gebeuren, moet duidelijk zichtbaar op een bordje in de loca'.Feit aangegeven staan. - Ambtenaren van het „R.G.D." en van de Rijks-, resp. Bedrijfs-Horeca zullen namelijk tijdens de voor uitschertking vastgestelde tijdstippen zich door steek proeven ervan overtuigen, of het voor uitschenking besch'kbare kwantum dan ook inderdaad uitgegeven wordt. Voor buitenlandsch gedUtl'leerd geldt deze regeling nog niet. Voorloopig zal de verplichting alleen worden opgelegd aan die bedrijven, van welke het be kend is, dat zij het gedistilleerd niet'op de juiste wijze ten verkoop brengen Met ingang van 1 September 1943 is in eenige cafébedrijven in Den Haag het systeem, dat hierboven uiteengezet is, ingevoerd. „ARM ITALIË". 's-GRAVENHAGE, 13 Sept. - Heden avond om 18.45 uur spreekt Max Blok zijl via Hilversum I in zijn politiek weekpraatje over het onderwerp: „Arm Italië". Milaan, Turijn, Padaa en Pola in Duitsche handen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER. 11 September (DNB) Het op perbevel van de Weermacht deelt mede: „In het gebied van Noworossisk werd een vrij sterke landingsgroep der Bolsjewisten in feite reeds voor het befeiken van de kust door artillerie vuur uiteengeslagen. De gevechten du ren nog voort met resten der gelande vijandelijke strijdkrachten. Drie ka- nonneerbooten, een bewakingsvaartuig en elf landingsbooten werden door formaties van het leger en van de marine tot zinken gebracht of in brand geschoten. Ten zuidwesten van Mariopol, dat na volledige vernieling van alle v. oorlog belangrijke installaties volgens de plannen werd ontruimd, rolden Duitsche en Roemeensche .troepen een aan de kust van de zee van Azof ge lande groep strijdkrachten der bolsje wisten op. Ten westen van Krassnorameiskoje sloten Duitsche pantserformaties het gros van eei Sovjetrusslsche infanterie divisie in en vernietigden een vijandelij ken divisiestaf. In het gevgehtsgebied van Charkof en ten Zuidwesten van Konctop werden krachtige vijandelijke aanvallen in ver bitterde gevechten afgeslagen en plaat selijke doorbraken opgeru.md of afge- grende'd. In den centrulen frontsector duren aan de Desna en ten zuidwesten van Kircf de hevige tfweergevechten voort Ten westen van Wjasma mislukten hard nekkige aanvallen der Sovjets. Tijdelijk in onze voorste stellingen binnengedrongen vijandelijke strijd krachten werden in een tegenaanval te ruggeworpen en bij die gelegenheid wer den talrijke wapens vernietigd of buit gemaakt. Zware verliezen der Sovjets. De bolsjewisten verloren gisteren aan het Oostelijk front 203 pantserwagens. De luchtmacht stelde talrijke vijandelijke pantserwagens buiten gevecht, vernietig de ongeveer 200 met troepen geladen voertuigen en vernielde verscheidene ravitailleeringskampen der bolsjejwis- •ten. In het hooge noorden schoten snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een vijan delijke kustschoenenr in brand. Gedurende den nacht werden ravitail- leeringsverbindingen en troepenverblijf plaatsen van den vijand in verschillen de frontsectoren bestookt met bommen van allerlei kaliber., De ontwapening van het Italiaansche Badogllo-leger nadert haar voltooiing. Waar plaatselijk nog tegenstand wordt geboden, treden onze troepen energiek op. De Italiaansche bezetting op het eiland Rhodos heeft na een aanval door duikbommenwerpers gecapituleerd. Italiaansche steden bezet. Zooals in een extra bericht medege deeld, hebben de rond Rome 9taande Mevrouw de weduwe C. A. Görlach Rauh te Purmerend, herdacht Vrijdag haar 102dee verjaardag. Zij geniet nog een zeer goede gezondheid en voert nog steeds haar correspondentie *©Jf CNF/De Haan/Pax m Koninklijk Italiaansche gardeformatics ter sterkste van twee pantsor- en vijf infanteriedivisies onder den Indruk van de energieke Duitsche maatregelen de wapens neergelegd. Onze troepen zijn Milaan, Turijn en Padua binnengerukt. De zeevesting Pola werd overgegeven. In het gebied van Salerno zijn Duitsche troepen in verbitterden strijd verwikkeld met sterke Br.-Amerikaansche strijd krachten. De heuvels ten oosten van het lage land langs de kust worden in han den gehouden. In een tegenaanval werd verloren terrein herwonnen, waarbij dc vijand gevoelige verliezen aan menschen en materiaal leed. De luchtmacht boorde tijdens aanval len op scheep8doelen en gelande troepen in de golf van Salerno verscheidene transportvaartuigen en landingsbooten in den grond. Talrijke schepen werden ernstig beschadigd Enkele vijandelijke vliegtuigen vlogen gisteren het kustgebied der bezette ge bieden in het westen binnen. Eén vliegt tuig werd neergehaald. Tal van Sovjet-aanvallen afgeslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 12 Sept. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In Noworossisk werd de In het wes telijke deel van de haven gelande vijand na verbitterden strijd in de pan gehakt, In het Oostelijke deel duren de gevech-. ten nog voort. Aan het overige deel van het front van het Koeban-bruggehoofd blijven vijan delijke aanvallen zonder succes". In den zuidelijken sector van het Oostelijke front tusschen de zee van Azof en de Desna werden talrijke sterke aanvallen der Sovjets in felle gevechten afgeslagen. Op verscheidene plaatsen sloegen eigen infanterie- en pantsr- strijdkrachten den vijand in succesvolle tegenaanvallen terug. Ir» den centralen frontsector werden sterks plaatselijke aanvallen afgeslagen. Doorgebroken cavalerie- en pantser- strijdkrachten werden van haar verbin dingen afgesneden. In den noordelijken sector verliep de dag over het algemeen kalm. Geallieerde scbeepsverliczen. In het gebied van Salerno duurt de slag met de gelande vijandelijke strijd krachten voort. De luchtmacht bestreed met sterke formaties de Britsch-Ameri- kaansche landingsvloot. Gevechtsvlie gers vernietigden een kruiser en 2 trans portschepen en plaatsten bomtreffers op 'n ander groot oorlogsschip, alsmede op 18 koopvaardijschepen. Batterijen van het luchtdoelregiment 57 brachten in den nacht van 8 op 9 Sept. een vijande lijken kruiser, een torpedojager alsmede een met troepen en materiaal vol gela den transportschip en 8 landingsbooten tot zinken. Een ander groot transport schip ^verd in brand geschoten Aan de van Calabrië naar het Noorden opdringende vijandelijke strijdkrachten bieden onze achterhoeden krachtigen tegenstand. Dappere tegenaanvallen te zamen met bet verwekken van doeltref fende explosies en het leggen van mij nen laten den vijand slechts langzaam terrein winnen. Bij Tarente gelande Engelschen ontmoetten krachtdadig ver zet van de daar opgestelde Duitsehe beschermingsafdeelingen. Tijdens nachtelijke gevechten in het Kanaal brachten bewakingsstrijdkrach ten van de marine. 2 Britsche torpedo- motorbooten tot zinken en schoten een andere in brand. In het kustgebied van de bezette westelijke gebieden en boven den Atlantischen Oceaan werden giste ren 6 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. MEDEDEELING. De voorschriften over kenteekenen, te voeren door vaartuigen en drijvende inrichtingen in het door de verordening nr. 100/41 als Küstensperrgebiet geken merkte gebied, wordt als volgt uitge breid: Hiervan uitgezonderd zijn vis- schersvaartuigen, die de officieel voor geschreven teekens aan de scheepswan den of in de zeilen voeren. DE NATIONALE KOLFWEDSTRIJDEN De nationale kolf wedstrijden van den Nederlandschen Kolfbond, welke vanaf Vrijdag in de kolfbaan van den heer J. de Bakker te Noord-Scharwoude wor den gehouden, zijn Zondag officieel ge opend. Bij deze plechtigheid was een groot aantal belangstellenden aanwezig. De wnd. voorzitter van de organisee- rende kolfclub „Ons Genoegen", de heer L. Mallekote, heeft er zijn genoegen over uitgestoken, dat deze kleine ver- eeniging voor de tweede maal achtereen deze groote wedstrijden heeft mogen arganiseeren. Het blijkt, dat de kolf- sport bloeiende is. Het aantal ingeschre ven deelnemers bedraagt meer dan .350 Na een korte inleiding door den heer A. Schenk, voorzitter van den Ned. Kolfbond, heeft de heer M. J. Ridder, alg. secretaris, de openingsrede uitge sproken, waarin hij de vereen. Ons Ge noegen huldigde voor de wijze, waarop deze wedstrijden zijn voorbereid en zijn genoegen uitsprak over de groote be langstelling voor dezen 56en wedstrijd. Deze groote opkomst getuigt van groote liefde voor het mooie van onze vaderen geërfde spel, een edel spel, dat geen hartstochten opwekt, maar spieren en zenuwen staalt. Iedere misslag heeft men aan zichzelf te wijten, Voorts is men gekomen, omdat deze dagen, zoo'n welkome verpoozing zijn om straks dep strijd om het bestaan weer te kunnen voeren. Spr. hoopte, dat deze wedstrij den er toe mogen bijdragen, dat de vriendschapsbanden hechter worden aaneengeknoopt en dat allen zullen' medewerken $an den nog grooteren bloei van denNed. Kolfbond. Men heeft thans wel de publieke belangstelling. Hierna werden de wedstrgden voortgezet. De organiseerende vereeni- ging „Ons Genoegen" kwam in de baan en sloeg een tot dat moment nog niet behaald aaptal punten. Voordien hadden verscheidene 'sajet- korpsen hun kunnen gedemonstreerd. Mik Wis van Koog aan de Zaan bracht het tot 244 punten in 2 series. J. Schud- deboom Sr. was er niet „in". Hij maakte in zijn tweede partij liefst twee poedels. W. Gortèr, van TOGIDO. Krommenie, die zijn sajetbal voorzien had van een omhulsel, vervaardigd van een vilten hoed, sloeg la zijn tweede sar ia 55 pun ten, zijn totaal hiermede op 102 bren gende. Dit balletje liep zoo soepel, dat wij verwachten, dat binnenkort de hee- ren sajetkolvers allen met ontbloot hoofd zullen loopen, omdat zij van hun laatsten vilthoed een kolfbal laten ma ken. In den loop van den Zondag waren er verscheiden mooie partijen te zien. G. Mettes van Gezellig Samenzijn sloeg in zijn eerste serie niet minder dan 58 pun ten en in zijn tweede serie 53, zoodat hij zich met 111 punten aan den kop plaat ste, op den voet gevolgd door P. Lange- dijk Czn. van Onder Vrienden, die 109 punten behaalde. De stand wasZondagavond: Korps: Op Maat, Zuidsch., 310 pt.; On der Vrienden, Oudkarspel, 297 pt.; Vriendenschaar, Noordseh., 180 pt.; Ge zellig Samenzijn, Zuidsch., 272 pt.; To- gido, Krommenie (sajet), 270 pt.; Ons Genoegen, Noordseh., 266 pt.; Mik Wis, Koog a. d. Zaan (sajet), 244 pt. Personeel: G. Mettes, Zuidscharwoude, 111 pt.; P. Langendijk Czn., Oudkarspel, 109 pt.; P. Gelder, Oudkarspel, 107 f>t.; P. Molenaar, Zuidscharwoude, 107 pt;; C. Berkhout, Zuidscharwoude, 103 pt.; W. Gorter, Krommenie (sajet), 102 pt. Hoogste serie gummi: G. Mettes 58, P. Jes 56; sajet J. Dil 53 en W. Gorter 55. Ma8Solini bevrijd! HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Sept. (D.NJ3.) - Duit sche valscherm troepen en mannen van den Slcherbcltsdiemt »n de Waffcn-SS hebben een onderneming ter bevrijding van den door de ver- raderskliek In gevangenschap ge houden Duce ten uitvoer gelegd. De overval la geslaagd. De Duce bevindt slch in vrijheid. De door de regeering Badoglio overeengekomen uitlevering aan de Anglo-Amerlka- nen is daarmede verijdeld. De rede van Hiiler. Adolf Hitier heeft Vrijdagavond ven- uit zijn hoofdkwartier tot zijn volk ge sproken over het verraad van Italië en dit scherp aan den kaak gesteld, Hc< 1 het verloop hiervan heeft hy nagegaan en haarfijn ontrafeld, waardoor vcei wat nog niet duidelijk was, In een hel der daglicht is komen te staan. De houding van hen, die in'Italië de touw tjes In handen dachten te nemen eens en vooral gebrandmerkt als eer» van leugen en bedrog en na kennisnam:; van de rede van den Führer zullen zelfs zij, die een Anglo-Amerikaansche ge zindheid zijn toegedaan, geen greintje bewondering meer kunnen hebben voor de rol, door Italië in dezen oorlog ge speeld. Waarbij dient te worden aange merkt, dat Hitier de figuur van Musso- llni als slachtoffer van dit verraad on aangetast heeft gelaten, integendeel, hem heeft gehuldigd als zijn trouwen en grooten vriend. Doch dit is niet het belangrijkste uit de Hitlerrede. Belangrijker was de con stateering vak het feit, dat ook thans weer Duitschland niet achter de feiten is aangeloopen, doch zich intijds parac heeft betoond en zijn maatregelen heeft getroffen en den strijd zei voortzetten, waarbij en dit moest voor ingewijden reeds lang duidelijk zijn het uitvallen van Italië in miiitair opzicht slechts van weinig beteekoiüs is. Eerder kan men zeggen, dat de toestand is opgeklaard en dat van Duitsche zijde thans de «trtjd zonder drukkende hindernissen knn jvorden voortgezet. Hitier heeft er en hier schuilt ten slotte de quintessenc® van zijn betoog geen twijfel aan laten bestaan, of dit zal gebeuren ook. Duitschlands kracht is, alle vijandelijke aanvalspogingen ten spijt, nog immer ontbroken. Nog altijd strijden de Duitsche legers in volle kracht ver van het vaderland en slechts door den luohtterreur heeft men eigen volk an bodem kunnen treffen. Echter, ook hier zijn afweer- en zelfs vergel dingsmaatregelen in het zicht. Het z.'il voor het Duitsche volk een riem onder het hart zijn geweest, dit nog eens dui delijk door den man, die door het lo met zijn leiding werd belast, te hooren onderstreepen. De rol van Italië in dezen oorlog is nog niet uitgespeeld, al zal deze In den tijd, die voor ons ligt, ongetwijfeld een lijdende zijn, omdat andere mogendhe den thans zullen beslissen, wat er op Italiaanschen grond geschiedt. Dat Duitschland hierbij den toon zal aalt*" geven is na de woorden van Hitier aan geen twijfel onderhevig. Italië sloot een oneervollen wapenstilstand, doch de oorlog wordt voortgezet. Duitsche pers over de rede. De rede van den Führer beheerscht van daag het beeld van de pers. De groote opschriften over de geheele pagina ge ven de daarin vervatte gedachten weer, vooral de onwrikbare vastbeslotenheid van Duitschland om, tezamen met zijn bondgenooten, den oorlog tot het zege vierende einde te voeren. „De koele vastbeslotenheid van den Führer", zoo schrijft de Berlfner Lokal- anzeiger, „drong letterlijk met zijn woorden door de aether. Vaderland en front in Duitschland staan onjor de zelfde vlag van het geloof in dc toe komst. Uit de woorden van don Führer heeft de groote geniale zekerheid van eb- beslissing gesproken." „De beteekenis van de rede van Adolf Hitier voor het historische oogenblik aldus de Deutsche Allgemeine Zei turn: „gaat ver uit boven vele dergelijke his torische oogenblikken der laatste tien jaar. De oproep van den Führer tot het Duitsche volk is ook een aankondiging geweest, dat voor alle benarde omstan digheden van het front of het vaderland de wapens gesmeed zijn, die nader brengeq tot de overwinning. De Duit sche leiding is vastbesloten zoo te han delen als het de plicht van het rijk on van Europa gebiedt. Het woord van den Führer heeft de wereld duidelijk ge maakt. dat het verraad van Italië in Duitschland de vastbeslotenheid tót strijd tot de laatste consequentie heeft doen toenemen. OP BON BOTER 88A ALSNOG MARGARINE VERKRIJGBAAR. 's-GRAVENHAGE, 11 Septembe». - Voor personen, die niet in de gelegen heid zijn geweest hun bon boter 38a vóór 9 September by hun winkelier ter verkrijging van 100 gram bak- of braadvet in te leveren, is de regeëfog getroffen, dat zij op dezen bon van 18 September t/m. 2 October alsnog gram margarine zullen kunnen ver krijgen, VOETBALUITSLAGEN. DISTRICT I. StormvogelsHDVS 0-7 EDOSparta 2-2 DFCde Volewijckers 0-4 DWSADO 2-1 HBSXerxes uitgest. DISTRICT IL VUC—Haarlem 3-1 DHC't Gooi F'oordBlauw Wit AjaxEmma RFC—VSV DISTRICT m. Ensch. BoysQuick AGOVV—Enschede TubantiaGo ahead PEC—Heracles x NECWageningen DISTRICT IV NOADSpekh.heide Longa-Eindhoveo O-O 0-2 1-4 NAC—Roermond De Spechten—MW PSV—BW Maurits—Willem II DISTRICT V HSC—Be Quick Leeuwarden—Achilles 2-3 GVAVLSC 0-5 Heerenveen-Velocites 6-0 SneekVeendam 2-3 Tweede klasse A. Kennemers—HBC ZFCAi km. Boys WFCSantpoort Alcm. Vlctrix—KFC OS"*7—West-Frisia Tweede klasse B. DOS—de Spartaan Zeeburgia-Watergr.m. HVCVolendam AFfi-nöilveieum Derde klasse A. Succes—GVO HRCfeeverwijk DEM—QSC KWSchagen Derde klasse B. Zandv.m.—Schoten KinheimTLTBB HalfwegBloemend. DTS—Helder HFCTerras vogels Vierde klasse A. Wieringerw—Atlas 7-3 Vrone-LSVV 2-6 Texel—N.Niedorp 6-1 Watervogels—Oud es]*-l Res. derde klasse A. OSV 2—ZFC 3 4-1 Assendelft 2-KV\{ 2 3-6 Alkrr. Boys 2— HRC 2 6-4 S-Saandlft 3 (W2 3-7 M

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1