NOORD-HOLLAND DAGBLAD YOOR Verrassende bevrijding van Mussolini Italië politiek en militair. Hevige gevechten bij Salerno. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam' 0 Bureau der Sehager édltlet Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Poetrekening 66189. DINSDAG 14 SEPTEMBER 1948. SCHAGfJR EOmE. 87e Jaargang, No. 214, 2 pagina's. Dese Oonraot yeraobtjnt dageltJka. Advertentie-tarief. PrU» der gewone advertenties In dexe Editie 11 ot. per m.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeete oplage op aanvraag. Sioutmoedige onderneming door de SS. van deii Sicherheitsdiensi. Hooge onderscheidingen voor de bevrijders. Het bericht, dat Mussolini bevrijd was, heeft b(J het Duitsohe volk groote voldoening gewekt en het is begrijpelijk, dat het nfet spanning, uitzag naar bijzonderheden over den overval op Mussollnl's bewakers. Welnu, lang heeft men niet be hoeven te wachten op deze bijzon derheden, want reeds Maandag avond kon het D.NJï. een uitvoerig relaas over het gebeurde geven. De bevrijdingsactie, die tot een zoo sensationeel succes heeft geleid, is door een speciaal commando van den Si- eherheitsdienst der SS en de val schermtroepen met de grootste moei lijkheden voorbereid. De regeering- Badogllo had de verblijfplaats van den Duce door buitengewone maatregelen onder alle omstandigheden probeeren geheim te houden en daarom werd Mussolini verschillende keeren naar een andere verblijfplaats overgebracht, nu eens naar een gevangenis, dan naar een kazerne, soms op een oorlogsschip, dan weer op een eiland. Steeds ook werden voor de bewaking groote mili taire formaties gebruikt, die geregeld' werden afgelost. De directe bewaking werd gevormd door een afdeeling Cara binieri, die bevel had. den Duce bij een eventueele poging tot ontvluchting on middellijk te vermoorden. Pas In den laatstcn tijd gelukte het het spoor van den weggevoerde zoo nauwkeurig vast te stellen, dat niet alleen de vroegere verblijf plaatsen. doch ook de< tegenwoor dige verblijfplaatsen van den Duce konden worden achterhaald. Tenslotte werd met zekerheid vastgesteld, dat de Duce naar een volkomen ontoe gankelijk bergmassief was overge bracht en dat hij daar onder de smadelijkste omstandigheden en on der versterkte bewaking gevangen gehouden werd. Deze zekerheid gaf het signaal voor het begin van deze stoutmoedige on derneming, die werd uitgevoerd door een van de beste, uit de Oostmark af komstige, SS-Hauptsturmführer den Sicherheitsdienst. Onderscheidingen voor de bevrijders. De Führer heeft, naar het DNB ver neemt, den mannen van den Sicher heitsdienst, van de Waffen-SS en var» de valschermtroepen, die aan de bevrij- dïh*g van Mussolini hebben „deelgeno men, hooge onderscheidingen verleend. Mussolini ongedeerd. Naar het Duitsche nieuwsbureau ver neemt, is de Duce ondanks het feit, dat zijn bewakers van Badoglij bevel had den gekregen om Mussolini bij een po ging tot ontsnappen te vermoorden, bij de 'gisteren uitgevoerde onderneming niet gewond. Onmiddellijk na zijn bevrijaing heeft Mussolini telefonisch met den Führer gesproken. Het is moeilijk om met woorden de gevoelens weer te geven, die den Führer en den Duce bij dit his torische gesprek bezielden. Later heeft de Duce zich naaf zijn gezin begeven, dat eveneens door een speciaal commando van de Sicherheits dienst der SS uit de intemeering werd bevrijd. Italiaansche steden in opschudding. In Rome heeft het bericht, dat Mus solini bevrijd was de stad in opschud ding gebracht. Auto's met luidsprekers reden 's nachts door de straten en ver kondigden het groote nieuws. Een men- schenmassa stroomde samen onder het historische balcon vanwaar de Duce in zoovele beslissende oogenblikken heeft gesproken en herhaalde .den ouden strijdkreet: „Duce, Duce!" Toen de gebeurtenis in Turijn be kend werd waren de straten weldra ge vuld met een levendig discusieerende menigte. Op de pleinen der stad trok ken zich fascistische strijdformaties sa men en op de puinhopen der door ter- reuraanvallen vernielde gebouwen werd de fascistische vlag geheschen. Met ge juich werden de redevoeringen van fas cistische sprekers begroet. Te Milaan dromde de bevolking ondanks het uitgaansverbod samen op het Domplein waar troepen van het FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-S5 EN DE LANDWACHT" Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 17-45 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen. ten etnde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen1 verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden; duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst namen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbataillon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansclie SS ln Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 18-30 Jaar, die aanmeldingrpllch- t I g z ij n voor de tewerk stelling, kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. 16.9.43 9-14 uur Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedljk; 17.9.43 9-12 uur. Breda. Rest. Modern, Markt: 17.9.43 15-18 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 18.9.43 9-12 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 18.9^3 13-18 uur Arn hem, Café Roynl; 19.9*3 9-12 uur Henge lo, Café Modern. Spoorstraat 18; 19.9 43 15-18 uur Zwolle. Hotel Gijtenbeek; 20 9.43 9-12 uur Assen. Concerthuls a. d Vaart. 20.9.43 15-18 uur Groningen, Concerthuis Poelestraat; 21.9.43 9-12 uur Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat; 22.9.43 9-14 uur Amsterdam. Dam 4; 23.9.43 9-13 uur Utrecht. N.V Huis. Oude Gracht 245; 24.9.43 9-14 uur Amersfoort. Pol. Durch- gangslager. Leusderweg; 25.9.43 9-14 uur Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhout U-13. vroegere Italiaansche garnizoen zich btJ fascistische strijdformaties aansloten, waar het volkslied werd gfezongen en- zich tooneelen van hartelijke verbon denheid afspeelden tusschen Duitsche soldaten en de bevolking. Naar van bevoegde zijde verluidt het gelukt bij de bevrijding van Musso lini ook andere vooraanstaande fascis ten te bevrijden. Londensehe bevolking verrast. Over den indruk dien de bevrijding van Mussolini in Londen gemaakt heeft, meldt de „Exchange Telegraph," dat de bevolking van Londen deze verrassing met „groote ergernis" heeft vernomen, want enkele dagen geleden was er ver klaard, dat Mussolini zich in „veilig arrest" beVond. Welingelichte kringen verklaarden, dat Badoglio zich over tuigd had van de voldoende bewaking van Mussolini op een voor de Duit- schers onbereikbare plaats. Overigens heeft er een afspraak bestaan tusschen Badoglio en de vertegenwoordiging van de geallieerden volgens welke Musso lini aan hen moest worden uitgeleverd. Zonder twijfel zal het „zeer onverkwik kelijke incident" nog ernstige gevolgen hebben. Persstemmen. „Wij groeten den Duce," zoo schrijft het Zwölf Uhr Blatt. „De vijand ziet zich door deze onverwachte manoeuvre een pand uit de handen glippen waar mede hij politieke zaken had willen doen. Slag voor slag wordt de geheele capitulatie teniet gedaan. Alles zal ge daan worden om de schanddaad zonder weerga, waarvan de Duce het slachtof fer werd, ongedaan te maken. De Parijsche bladen publiceeren het bericht met groote koppen en noemen de bevrijding een „vermetele, onver wachte manoeuvre als nog nooit voor gekomen." De Britsche berichtendienst verklaart in een eerste commentaar, dat de be vrijding van Mussolini ongetwijfeld een van de gewaagdste en sensationeelste heldendaden uit dezen oorlog is. De 'Japansche pers juicht de bevrij ding van Mussolini levendig Joe en be schouwt haar als een harden slag voor den verrader Badoglio. Tokio Asa'ni Sjimboen is van meening, dat de Duce thans de Duitsch-Italiaansche betrek kingen zal handhaven. Dief en clandestien slachter. Voor het Duitsche Obergericht heeft zich de landarbeider Hendrik Klein uit Wildervank moeten verantwoorden wegens herhaalde groote en kleine diefstallen en clandestien slachten. Klein heeft tusschen October en Maart 1942 in totaal 43 schapen uit de weide of uit stallen door verbreking der slo ten gestolen en de schapen clandestfen geslacht. Het vleesch heeft hij tegen woekerprijzen verkocht. Met het oog op de sterk misdadige neiging van den beklaagde en den omvang van het voor de vleeschvoorziening ontstane verlies, heeft het Obergericht Klein veroor deeld tot 5 jaar tuchthuis en een boete van f 2000, bij niet betaling te ver vangen door tien maanden tuchthuis. DUITSCHE TROEPEN IN TIRANA. Verdere ontwapening der Italianen. De gebeurtenissen in Italië ver- loopen niet, zooals de Geallieerden dat hadden gewild en gehoopt. Ba doglio verplichtte zich weliswaar alles ln hot werk te stellen, wat de Amerikaansch-Britsche oorlogvoe ring op Italiaanscben bodem tegen de Duitsche weermacht kon verge makkelijken, maar na vier dagen snel en vastberaden optreden der Duitsche weermacht zijn reeds twee esscntieelc voorwaarden van de Amerikaansch-BritSche oorlogvoering in Italië verijdeld. Geen der vlieg velden in Zuid- en Midden-Italië Is in Amcrlkaansch-Britsche handen gekomen en het gebied van Napels Salerno, dat zonder slag of stoot moest worden bezet, is nog altijd be zet door de Duitsche troepen. Nadat reeds op 9 September de Ita liaansche oorlogs- en koopvaardijsche pen in de haven van Pireaus door de Duitsche marine waren overgenomen en de manschappen van een Italiaansche torpedoboot, met verwenschingen aan 't adres van Badoglio, zich ter beschik king hadden gesteld van de Duitsche weermacht, zijn thans verscheidene dui zenden leden van het Italiaansche vloot- personeel te Athene en Piraeus naar de Duitsche marine overgeloopen. Duitsche troepen in Tirana. Duitsche gemotoriseerde troepen zijn op 10 September in de Albaneesche hoofdstad Tirana binnengerukt. De be volking stond aan weerszijden van de wegen en gaf blijk van haar sympathie voor de Duitsche weermacht. De bevel hebber van de Italiaansche legergroep Oost had den onder zijn bevel staan- den formaties bevel gegeven geen verzei te biedpn. De Italiaansche formaties le verden daarop hun zware wapens in. De bezetting van be strategisch belang rijke punten van Albanië door de Duit sche weermacht is overal zonder inci denten verloopen. In het gebied van Korinthe heeft een groot deel van de Italiaansche forma ties zich bereid verklaard aan de zijde van Duitschland den strijd voort te zet ten. Ook op den Peleponesus kon de ontwapening van de Italiaansche troe pen zonder eenige wrijving worden uit gevoerd. In Montenegro zetten de Duitschers den opmarsch naar de Albaneesche kust voort. Talrijke bataljons zwarthemden sloten zich bij de Duitsche troepen aan om gemeenschappelijk met hen den strijd voort te zetten. In de Albaneesche havenstad aan de kust van de Adria- tische Zee slaagde een Duitsche com pagnie er in om in een snelle manoeu vre 7 Italiaansche schepen in veilig heid te stellen, die door de bemanning tot zinken zouden worden gebracht. De voorgenomen versperring van de haven kon zoodoende voorkomen worden. Verduisteren van 207 uur. Woensdag 15 September 1943. Zon op 7.12 uur, onder 19.58 uur. Maan onder 8.31 uur, op 21.01 uur. Deze Obergefreite, bestuurder van een panUerverkenningswagen, beeft reeds dikwijls, dank zij zijn meesterlijke rijtechniek en snel reactievermogen zijn zwaren achtwieligen wagen met zijn bemanning door vele gevaren veilig heengeloodsL Zijn kameraden weten, dat zij op hem kunnen ver trouwen PK Kaber/Sch/CNF/P m Distributienieaw». TEXTIEL EN KOUSEN VOOR JONGENS. Met ingang van 15 September as. zijn de punten 61 tot en met 80 van de tfx- tlelkaart V 315 voor jongens van 3 tot 15 jaar geldig verklaard. Van hetzelfde tijdstip af is van de zelfde textielkaart V 315 voor jongens van 3 tot 15 jaar bon M voor den aan koop van een paar kousen geldig ver klaard. Bij inlevering'van bon M dient tevens het vereischte aantal punten te worden afgegeven. LEVERTRAANDISTRIBUTIE. 's-GRAVENHAGE, 13 Sept. Het Rijksbureau voor Genees- en Verband middelen deelt mede, dat het verbruik van levertraan wederom sterk zal moe ten worden beperkt. De noodige voor schriften heeft de geneeskundig hoofd inspecteur van de Volksgezondheid aan de artsen gegeven. Te Bloemendaal is in den ouder dom van 72 jaar overleden mr. P. Tl- deman, die meer dan 40 jaar te Haar lem de advocatenpraktijk heeft uitge oefend en een markante figuur onder de leden der Haarlemsche balie is ge- wees^. De begrafenis geschiédt Woensdag na aankomst van trein 14.49 te Wester- veld. Berlijn en de nieuwe regeering. Volgens den Ned. Correspondentie- dienst te Berlijn vermelden de Duitsche bladen met instemming, dat officieele kringen te Tokio niet meer over „de Italiaansche regeering" spreken, maar over „het regieme Badoglio", waarmee men zijn betrekkingen „op formeele wijze wil afwikkelen", terwijl men zich op het standpunt stelt, dat de oprichting van een nationaal fascistische regee ring" geheel overeenstemt met de wa re gevoelens van het Italiaansche volk na het verraad van Badoglio en zijn „camarilla". De Duitsche pers zegt, dat 1 deze verschijnselen ongetwijfeld beschouwen kan als een vingerwijzing, in welke richting zich de verhouding tusschen Japan en Italië in de naaste toekomst gaat ontwikkelen, en men gaat zeker niet te ver wanneer men aan neemt, dat deze ontwikkeling parallel zal loopen met die in Duitschland. Reeds heeft de Nationale Fascistische regeering verklaard, dat zij den strijd aan de zijde van Duitschland wenscht voort te zetten. Van de Duitsche reactie De ontwapening van het Badoglioleger. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 13 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Noworossisk werden door den ge- concentreerden aanval van troependee- len van landmacht en marine nieuwe deelen van de. gelande vijandelijke macht vernietigd. De Sovjets leden zware bloedige verliezen. Er werden eenige honderden gevangenen gemaakt. In den zuidelijken en centrelen sector van het oostelijke front duurt de ver bitterde strijd voort. Door tegenaanval len op talrijke plaatsen werden tijde lijke succesöen van de Sovjets weer ongedaan gemaakt. In het gebied van Salerno maakt een eigen aanval in den noordelijken ge- vcchtsscctor voortgang. De vijand werd na hevige afweergcvcchlen op de stad en de kuststrook teruggeslagen. Ten zuid-oosten van Salerno probeerde de vijand zün bruggehoofd uit te breiden cn door de heuvelstelling ten oosten van de kustvlakte heen te breken. De gevechten zyn nog aan den gang. Hierbij maakte een pantserdivisie tot den llen September 26 officieren en 1400 man gevangen, vernietigde 58 mee- rendeels zware pantserwagens en maak te talrijke zware lichte wapens buit. Duitsche geveehts- en slagvliegtuigen brachten in 'de golf van Salerno 2 groote koopvaardijschepen en een torpedoboot tot zinken, beschadigden verscheidene oorlogs- en koopvaardijschepen ten dee- le ernstig en plaatsten voltreffers van bommen te midden van de ontschepin gen. Motortorpedobooten brachten een troepentransportschip van 10000 brt. tot zinken. In de wateren van Corsica en Elba Bij onze Vrijwilligers. In een stil hoekje van de loopgraven wordt het ontbijt verorberd PK Wisniewski/O/H/P vernietigden snelle Duitsche gevechts vliegtuigen eeh vijandelijken torpedo jager. Vaartuigen van een Duitsch kon vooi vernietigden 3 Italiaansche motor torpedobooten, die het konvooi probeer den aan te vallen. De ontwapening. De ontwapening van het Italiaansche Badogiio-leger is zoo goed als voltooid. Zoowel in Italië als in Zuid-Frankrijk en op den Ralkan hebben de laatste da gen steeds meer trocpcndcclen van het Italiaansche leger en vooral formaties van de fascistische militie zich bereid verklaard om den st'rtyd aan Duitsche zjjdc voort te zetten. Zij werden ten deele reeds voor op drachten van beveiliging weer opgesteld. Hierbij sloegen zij in samenwerking met Duitsche troepen in Noordoost Italië overvallen van benden af. De geheele oostkust van de Adriati- sche zee met de oorlogshaven Pola be vindt zich thans in Duitsche handen Ook in den sector Mentone-Genua staan overal Duitsche troepen aan de kust van de Ligurische zee. Nadat reeds eenige dagen geleden in weerwil van hevigen tegenstand van Italiaansche Badoglio-troepen de ver sterkte tunnel Mont Cenis in een krach- tigen aanval was genomen, bezetten Duitsche troepen op 11 September des avonds het fort en het hospitium op den kleinen Sint Bernhard. De Duce in vqjlig&eid. Zooals in een extra bericht is bekend gemaakt hebben Duitsche valscherm troepen en mannen van den Sicherheits dienst en van de Waffen-SS een actie uitgevoerd ter bevrijding van den door de aanhangers van Badoglio in gevan genschap gehouden Duce. De snelle actie is gelukt. De Duce bevindt zich in vrijheid. De door de regeering-Ba- deglio overeengekomen uitlevering aan de Engelschcn en Amerikanen is daar mede verijdeld. BEKENDMAKING. ITALIANEN IN NEDERLAND! De Duce heeft de leiding weer op zich genomen. Met ingang van heden zijn de „Fasci Italiani di Combattimen- to" weer opgericht. Het secretariaat van de „Fasci di Combattimento" in Nederland is voorloopig gevestigd aan de Mauritskade 21 te Den Haag. Land- genooten, ge zult weldra nadere mede- deelingen ontvangen. De secretaris van de Fascio in Nederland. COMUNICATO. Italiani d' Olanda! II Duce e tornato a guidarci. Da og- gi sono constituiti i Fasci Italiani di Combatimcnto. La segretarla dei Fasci di Combattimento pee '1 Olanda ha la sua sedc provvlsoria In Manrits- kade 21 1' Aja, I connazionali rlceve- ranno ulteriori comunicazloni. n segretario die Fasol d' Olanda. DE DUITSCHE OPMARSCH. In het door Duitsche troepen bezet te deel van Italië ongeveer twee derde van het land wordt nergens meer door Italiaansche soldaten te genstand geboden. Ook de verwoede aanvallen van het oostelijk front, waar de Russen in de afgeloopen week op groote schaal versterkingen lieten aanrukken, alsmede de luchtaanvallen op de kanaalkust cn de grootscheepsche manoeuvres met een landingsvloot, waarmee de Engel- schen een op til zijnd offensief re gen de bezette gebieden in het wes ten trachtten te suggereeren, hebben den Duitschen opmarsch in Italië niet kunnen storen! In het gebied van Na pels staan de geallieerden na vier da gen practisch nog op het punt, waar zij geland zijn, en ook de versterking, die zij hier van overgeloopen Italiaan sche formaties ontvangen hebben, Jtan niets veranderen aan het feit, d; Duitsche afweer zeer sterk blijft! Over het Haliaansche luchtwapen, «fat gelijk bekena bevel had naar Tob roek te vliegen, teneinde zich daar te laten interneeren, hoort men niëts. Of er misschien slechts op zeer kleine schaar aan dit bevel gehoor is gegeven? Dit is niet a priori buitengesloten, daar „de azuren vleugelen" steeds als het meest fascistische der drie wapenen van - de Italiaansche strijdmacht hebben gegol den. De slagvloot naar Malta. Niet minder dan vijf slagschepen zijn uit de haven van La Spezia naar La Val letta op Malta opgestoomd, namelijk de 36.000 ton metende nieuwste capitale eenheden der Italiaansche marine, „Italia" (de vroegere „Littorio", die na den val van Mussolini omgedoopt is), „Ro- ma" en „Vittorio Veneto". De „Roma" werd door hét Duitsche luchtwapen, dat bovendien nog een destroyer met zekerheid en een kruiser waarschijnlijk tot zinken bracht, alsmede een tweede slagschip in brand wierp en een twee den kruiser beschadigde, in de wateren van Corsica in den grond geboord. Om trent het lot van het vierde schip dezer klasse, de „Impero", is niets bekend. Voorts liepen er in La Valetta nog twee slagschepen van de 24.000 ton metende Covour-klasse, de „Guilio Cesare" en de „Andrea Doria", alsmede zeven zware kruisers en een tiental destroy- ers binnen. De schepen werden onder weg opgevangen door twee Britsche slagschepen en een aantal kleinere een heden, die hen naar Malta escorteerden. Het is ongetwijfeld meer hoon dan hul de, dat de Britsche admiraliteit aan de officieren en manschappen van de Ita liaansche vlqot een telegram van ge- lukwensch met deze „dappere en met wijs beleid doorgevoerde actie" heeft gezonden. RONA. Nieuwe drank voor kinderen. 's-GRAVENHAGE. 13 Sept. Zoo- als eenigen tijd geleden is medegedeeld, zullen geen bonnen meer worden aan gewezen, welke recht geven op het koopen van cacao met suiker voor de kinderen. De distributie van cacao is beëindigd. Het Rijkbureau voor de Voedselvoor ziening in Oorlbgstijd deelt thans mede, dat in overleg met de voedingsmidde lenindustrie. ter vervanging van de cacao, een nieuw product in distributie zal worden gebracht, dat eveneen? in poedervorm verkrijgbaar zal zijn. Het artikel verschaft, aangemengd met melk, den kinderen een aangena*i smakende. voedzame carameldrank. die begin October zijn intrede ln de distributie zal doen en den fantasie^ naam „Rona" zal dragen. De samenstelling geschiedt op basis aardappelmeel. op deze verklaring is officieel nog niets bekend gemaakt. Men twijfelt er te Berlijn niet aan, of ook de betrekkingen der Duitsche regeering tot het comité (voorloopig v -it men zich nog aan deze bena- vast), dat zich als Nationale stische regeering aandient, zal g-.v.'geld worden zoodra door adhae- siebetuigingen van het Italiaansche volk voldoende blijkt, dat het hier niet gaat om een schaduwregeering, maar om een levend organisme, dat naar verluidt een triumviraat zou zijn, gevormd door Farinacci, Pavoli- ni en Ricci, zulks in -navolging van het driemanschap Mussolini, Balbo en De Bono, dat den marsch naar Rome leidde. Volgens geruchten is de oudste zoon van den Duée, Vittorio Mussolini, in Duitschland aangekomen. Volgens een officieele mededeeling uit Rome is de vroegere Italiaansche gezant te Londen, Dino Grandi, die den groote, zoo niet de hoofdrol heeft ge speeld bij de onderhandelingen, welke tenslotte tot de onvoorwaardelijke ca pitulatie van Italië hebben geleid, in Zuid-Amerika aangekomen. Als loon voor zijn bemoeiingen schijnt hij een Amerikaansch vliegtuig bedongen te hebben, dat hem met zijn gezin naar Argentinië bracht. SCHAGEN. DE NIEUWE STATIONSCHEF IS GEARRIVEERD. Schagen Keeft zijn nieuwen stations chef gekregen in den persoon van den heer Van den Broeke, wiens benoeming we onlangs reeds meldden. De heer v. d. Broeke komt uit Utrecht, waar hij bijna 10 jaar werkzaam is geweest, den laat- sten tijd als chef-commies. Hoewel de overgang naar Schagen een verandering van belang is, ziet het er naar uit, dat de nieuwbenoemde hier spoedig thuis zal zijn. Want voor West- Friesland is hij in het geheel geen vreemde. Zijn voorouders toch stammen uit ons gewest. Het is zijn streven zoo spoedig moge lijk met den handel in en om Schagen bekend te geraken, opdat hij de belan gen van den streek zoo goed mogelijk kan behartigen. Ook wil hij de vraag baak zijn voor het reizende publiek. Hij is bereid met raad en daad te helpen waar hij kan. Alles bijeengenomen is er aanleiding den nieuwen functionnaris met genoe gen te verwelkomen en we zijn er van overtuigd, dat ons Sehager publiek zijn welwillendheid zal beantwoorden met tegemoetkomendheid. Geschiedt dit, en we twijfelen daaraan niet, dan zal het aan ons station goed en vlot marchee- ren. UVO-NIEUWS. Zondag j.1. nam UVO met twee da mes- en één heerenelftal deel aan het Hermes-hockeytournooi te Den Helder. Gespeeld werd een halve competitie met drie of vier elftallen in één afdee ling. UVO I (heeren) werd na een beslis singswedstrijd met Hermes II, kampioen van zijn afdeeling. Hulde! De UVO-elftallen speelden totaal acht wedstrijden. Hiervan werden er vijf ge wonnen, twee gelijk en slechts één ver loren. De gedetailleerde uitslagen van dit jaarlijksche sportgebeuren luiden; Afdéeling I (dames): UVO IHermes 11 0—1; UVO I—Hermes A 2—2. Afdee ling 2 (dames) UVO IIHermes III 00, UVO II—Hermes B 2—1. Heerafdeeling: UVO IHoorn I 31; UVO I—Hermes II 1—1; UVO I—Pio niers (Texel) 30; UVO IHermes II (beslissing Ie plaats) 10. GESLAAGD. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer D. Otzen, "thans te Kampen, slaagde op het te Utrecht gehouden examen voor chem. analyst 2e ged. BURGERLIJKE STAND, j Geboren: Elef, z. v. Jogchum Straats- ma en Froukje Wassenaar. Jan, z. v. Nicolaas Wal en Maria Bakker. Ge- rada Cornelia Maria, d. v. Gerardus J. Pater en Johanna C. Streng. Johan- nes Engbert, z. v. Jan E. L. v. Ketel en Cornelia Schaafsma. Ondertrouwd: Arie Bakker, 22 jav en Agatha M. D. Lingeman, 18 jaar. Getrouwd: Johannes Roos cn Wilhel- mina Rathmackers. Henricus J. van der Kruijs en Johanna H. Godschalk. Overleden. Dieuwertje Boender, 93 jaar, weduwe van Arie Brouwer. Jaitse Zwart, 34 jaar, echtgenoote van Gerritje Borst. POLITIE. Gevonden: een bruin portemonnaietje, een wantje, een polshorloge, een kin dersokje, een gummi bagagedragerriem en een bankbiljet, Verloren; een jongensschoentje, een gouden ring, een portemonnaie, een tex tielkaart, een actetasch, een ceintuur, een portemonnaie met inhoud, een dubbele rijwielta6ch en een portefeuille met inhoud. BOUWVERGUNNING. Aan den heer C. D. Hulberts Markt te door den burgemeester vergunning vej- Teeod tot het verbouwen van zijn wooo-, huis. Langedyh. Schaakvereeniglnc „ScliaaKmat." Qe uitslagen van de voor clc wintercompeti tie gespeelde partijen van Schaakrrfat lulden als volgt. ie klasse: 1. Sralt—D. Koorn P-l; O- GoudsblomJ. Ootje* 1—0; -W. Koan—#6 Krijgsman, afgebr. H. J. SchutC. P. Wltsmeer 1/2—1/2; H. Hart—J. Kroon, él- gebr. 3e klasse: Jb. "Bakker—A. Coppens 0—1; J. Heidsma—J. Kamper 01: G. van Lo<V- i nenC. Krijgsman 0—1; Kl. de Vries— j F A. Scholten. afgebroken; W. Koordes Jb. Lindeboom afgebr. 3e klasse: P. RustenburgJ. van HotLt 1—0; W. Muller—J. du Pree 0—1; N. v. d. Abeele—C. Kliffen 1—0. W. Kaan opnieuw schaakkampioen van Langendijk. De wedstrijd om 't schaak kampioenschap van den I.angendijk tus schen W. Kaan en J. Klinken eindigde ln een 3l-overwinning voor W. Kaan, die dus opnieuw het kampioenschap wist te veroveren. Een klndcr-operette. De in Den Hel der en Schagen welbekende musicus A. Krijgsman, die eenigen tijd geledon ln Schagen zooveel succes oogstte met de klnder-opertte Allee ln Wonderland, heeft thans ook aan den Langendijk een klnder-operette ln studie. nJ. ,,'t Gouden fluitje" van Evert Koning. De regie bo- rust In handen van Jan van Alfen. Broek op Langendijk. Zwemdiploma's. Voor het diploma ge oefend zwemmer van de Broekcr Zwem inrichting zijn Zaterdag 11 Sept. nog geslaagd: Trijntje Dekker en Dirk J. We der, belden te Broek op Langendijk. Oadkarspel. Visehwedstryd. De Oudkarspel- sche hengelclub hield Zondag een wed strijd langs de kade van de Woud- meer. Er waren 10 deelnemers. De uit slag van den wedstrijd was: le prijs A. Visser, ul* den grootsten baars, 21 cm; 2e pr. P. Nieuwland, 20 en 19 cm; de pr. voor het grootste aantal werd gewon nen door A.1 Timmerman, die tien stuks van de in totaal 71 stuks groote vangst op het droge had gebracht. Noordscharwonde. Bevestiging. Zondag werd de nieuwe predikant der Geref. Kerk, cand. G. P. van Arkel, voorheen hulpprediker bij de Geref. Kerk te Huizum (Fr.) door as. K. .G. Schaafsma van Ruinerwold met een predikatie over 2 Tim. 4 1—4 in het ambt bevestigd. Aan de handop legging werd mede deelgenomen door den consulent, ds. Greving van Dh-ks- hom. Namiddags deed ds. van Arkel zijn intrede en bediende het Woord n.a v. Rom. 10 17. De nieuwe leeraar werd toegesproken door een der ouderlingen. Namens de classis Alkmaar voerde ds. Greving van Dirkshorn het woord. Kind te water. Het twee-Jarig dochtertje van den heer K. alhier, ge raakte Maandag in een onbewaakt oogenblik te water. Gelukkig werd het ongeval nog tijdig opgemerkt door de moeder en een buurvrouw, zoodat de kleine nog tijdig uit het natte element gered kon wyden. Onderhandsehe verkoop. Hot woon huis in de Raadhuisbuurt, eigendom van den heer K. Zijp alhier, Is bij on- derhandschen verkoop overgegaan aan den heer A. Bakker Cz. te Zuid-Schar- woude. Zaidscharwoude. Huis verkocht.. Het woonhuis, toe- behoorende aan" den heer J. Kos Sr., Frinsegracht alhier, is bij onderhand- schen verkoop overgegaan aan den heer K. Zijp te Noord-Scharwoude. Biljartwedstrijd. De vierde en laatste wedstrijd tusschen OKK van Zuid-Scharwoude en Gezellig Samen zijn van Broek op Langendijk werd Zondag in het lokaal van den heer W. Terburg gespeeld. De uitslag van dezen wedstrijd was: OKK te maken 978 pnt., gemaakt 1123 pnt., winst 145 pnt. Gez. Samenzijn te maken 648 pnt., gemaakt 659 pnt., winst 11 pnt. Bij de vorige wedstrijden was Broek de baas gebleven met 75 winstpnt., doch deze laatste wedstrijd met zijn 134 winstpunten voor OKK. bracht de winst aan OKK met 59 punten. De totale uitslag van de wedstrijden is: OKK te maken 4203 pnt., gemaakt 4326, winst 123 pnt. Gez. Samenzijn te maken 3262, gemaakt 3326 pnt., winst 64 pnt. De heer P. Kraakman, voorzitter v. O.K.K., heet met een toepasselijk woord de prijzen uitgereikt. De belangstelling hiervoor was zeer groot. De mooie be ker bleef (voorloopig, doordat het een wisselbeker is) in het bezit van OKK. De krans en de medaille werden aan Gez. Samenzijn overhandigd. Nieuwe Niedorp. Voetbalvereniging. Vrijdagavond had een ledenvergadering plaats van ae voetbalvereeniging in de Prins Mau- rits. Bij de bestuursverkiezing werden herkozen de heeren G. Grootes en P. D. Houtkooper en in de plaats van den heer T. de Jong werd gekozen de heer G. Koomen. In de elftalcommissie werden geko zen de heeren Ab. ter Haar, G. Koo men en H. Jes. De heer H. v. Herwer den wenschte niet meer in aanmerking te „komen. De zaaltraining zal op Woensdagavond plaats vinden in de Prins Maurits onder leiding van Hil Peereboom. Dezen winter zullen nog enkele clubavonden worden gehouden, o.a. over spelregels; ook zal de heer Joh. de 3teur worden gevraagd een lezing te houden over techniek en taktiok. Winkel. Variété. Zondagavond vond in zaal Laan een uitvoering plaats, welke een gevarieerd programma had en waarin o.m. „Les Miamis" het Hawailan ensemble, Kees Verhulst en niet te ver geten de Riebertie's, de f iets-acrobaten en jongleurs, optraden. Voorts vermel den wij den muzlkalen clown en Lou Martie, die tevens dev rol vervulde van de vroolijke matroos. Menigmaal deed hij de zaal brullen om zijn grappen. Aan het slot van dezen avond werd aan Mevr. Elaauboer, die den pianist van het gezelschap onverwachts moest ver vangen. een woord van dank gebracht. Al met al kan het gezelschap op een goed gedaagden avond terugzien. Dammen. Naar men ons mededeelt zal Dinsdagavond om 8 uur ten huize van den heer de Bruyn door de dam club Winkel een vergadering worden gehouden, waarmee dan tevens het nieuwe damseizoen wordt geopend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1