NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR DE TOESTAND AAN DE FRONTEN. Britsche divisies bij Salerno teruggeslagen Geallieerde nederlaag bij Salerno. TWEE VRIENDEN. Uitgave! Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scha gen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 15 SEPTEMBER. SdlAGER EDITIE. >~.c Jaargang. No. 215, 2 pagina's. DeM Courant vsraoWJnt dagelijks. A d v e r t« n 11 e - t a r 1 e f. Prjjs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. I»U contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. In Italië reeds geheele divisies opgerold. BERLIJN, 4 September (D.N.B.). De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft: De toestand in Italië, aan het Oostelijk front en in de gebie den van den luchtoorlog kan van Duitsch standpunt uit bezien als vol doende ontlast worden beschouwd om weder voldoende vrijheid van hande len te veroorloven voor komende oorlogsoperaties van de Duitsche lei ding. Hierdoor onderschat men geens zins de mogelijkheden aan den kant van den vijand. De ontwikkeling zal natuurlijk tijdelijk weer een sterkeren druk kunnen brengen, doch slechts tijdelijk, want de Duitsche oorlogslei ding schijnt bezig te zijn met de voor bereiding van maatregelen, waarvan het eenige dagen geleden nog onzeker scheen of zij wel veilig ten uitvoer konden worden gebracht. In Italië heeft de bevrijding van den Duce uit zijn rotsgevangenis een volko men onverwachten keer genomen. Na tuurlijk zijn op het oogenblik de mili taire gevolgen daarvan minder te over zien dan de zeker onmiddellijk volgen de politieke. Doch reeds het feit, dat in het zuiden van Europa, waarvan de vij and reeds meende dat de flank was opengereten, weer een krachtige orde- factor zichtbaar wordt, rechtvaardigt militaire gevolgtrekkingen. De Duitsche weermacht zal zich binnenkort weer bij na uitsluitend kunnen concentreeren op haar gevechtstaak tegen de Anglo- Amerikaansche indringers. Daardoor komen krachten vrij, die de stoot kracht en gevechtssterkte der Duitsche formaties nog aanzienlijk zullen ver- grooten. Daar komt voor de Anglo-Ame- rikanen nog het gevaar van sabotage in eigen fug bij. Zij' wilden dit voor Duitschland doen ontstaan, doch staan er thans zelf aan bloot. Wat dit voor van 1 overzee aan land gezette eenheden be- teekent, behoeft wel niet te worden on derstreept. De gelande vijandelijke formaties zijn reeds door de gevechtshandelin gen der laatste 48 uur zeer ernstig getroffen. De Duitsche leiaing wist zich door bliksemsnel toe te slaan meester te maken van de beste sleu telposities van Italië. Dat draagt thans vruchten. De Anglo-Ameri- kaansche verliezen gaan alle ver wachtingen te boven. Geheele divi sies zijn opgerold en uiteengeslagen. In het gebied ton zuidoosten van Salerno alleen al een geheeje divisie Amerikanen. De vijandelijke forma ties bevinden zich reeds sedert Maandagmiddag in volle vlucht naar de kust, naar de reddende schepen. Hun roep om versterkingen was vergeefsch. Intusschen knaagt de Duitsche lucht macht aan het merg van de landings- vloten, die door de gevluchte Italiaan se!^ oorlogsschepen niet de gewenschte versterking heeft verkregen. Dat zal ook in de naaste toekomst niet het gfeval zijn, want wat voor de Duitschers de ze vloot onbruikbaar maakte, geldt niet minder voor de Britten en Amerikanen: constructie en bewapening van de Ita- liaansche schepen zijn zoodanig, dat zij voor eigen doeleinden eerst na langduri ge verbouwing geschikt voor den strijd kunnen worden gemaakt. De oorlogstoestand in de Middelland- sche Zee geeft geen concrete aanleiding FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 17-45 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder verjneWe adressen vervoe gen. ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. TUdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven. kunnen dienst namen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbataillon ln Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlefsmarine kunnen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansche SS ln Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 18-30 Jaar, die aanmelding s p I I c h- tig zijn v o o.r de tewerk stelling, kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrlj- gesteld. 16.9.43 9-14 uur Rotterdam. Deutsches Haus, Westzeedijk: 17.9.43 9-12 uur. Breda, Rest. Modern. Markt; 17.9.43 15*18 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant. Markt 45; 18.9.43 9-12 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 18.9.43 15-18 uur Arn hem, Café Royal: 19.9-43 9-12 uur Henge lo, Café Modern, Spoorstraat 18; 19.9.43 15-18 uur Zwolle. Hotel Gijtenbeek; 20 9.43 9-12 uur Assen, Concerthuls a. d Vaart; 20.9.43 15-18 uur Groningen, Concerthuls Poelestraat; 21.9.43 0-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat; 22.9.43 9-14 uur Amsterdam, Dam 4; 23.9.43 9-13 uur Utrecht. N.V. Huis. Oude Gracht 245; 24.9.43 9-14 uur Amersfoort, Pol Durch- gangsleger. Leusderweg; 25.9.43 9-14 uur Den Haag, Café Den Hout, Bezuldenhout 11-13. I tot vrijmaking van zware of ook zelf6 maar lichte schepen uit deze wateren, waar met het oog op de eischen, die de landingen stellen zeer sterk beschermd geleide noodzakelijk is. Aan het Oostelijk front. Aan het Oostelijk front teekent zich bij de Duitschers steeds sterker een tactiek van offensieven afweer, vooral in de noordelijke Oekraïne af. Thans wordt de zin van de huidige Duitsche strategie duidelijk. Deze is niet slechts ingesteld op slijtage van de krachten van den vijand en sparen van eigen krachten, doch heel klaarblijkelijk ook op afmatten van den vijand door den dwang tot bewegingen over groote ge bieden. De voorste linies van beide par tijen loopen dermate in elkander, dat geen duidelijk beeld" gevormd kan wor den uit positievermeldingen. De onover zichtelijkheid is echter geen succes van de sovjetleiding, doch van den op ge voelige plekken van hét front bevolen Duitschen tegenstand en tegenaanval. De beteekenis daarvan zal tijdens de ko mende ontwikkeling blijken, ondanks alle berichten omtrent successen van de tegenpartij. De luchtoorlog- Ook in den luchtoorlog is een aanmer kelijke verlicnting ontstaan. Dit feit vloeit, voor wat l\gt front in het vader land betreft, voort uit de aanzienlijk versterkte, nieuwe Duitsche afweermid delen en -methoden. Dat Duitschland aan het begin van het vijfde oorlogs-* jaar aan alle fronten met zijn lucht macht doeltreffend optreedt en boven dien nog in west- en zuidoost-Europa in de lucht op de vereischte wijze aan wezig is, bewijst hoe weinig de tegen stander kan verwachten, van dien kant ook maar een gedeeltelijke beslissing te kunnen bewerken. De capaciteit v^n de Duitsche luchtmacht neemt naar men van deskundige zijde verneemt, nog steeds toe., Men verwacht, dat ze spoe dig het hoogtepunt zal bereiken, dat be oogd werd met het productie- en op leidingsplan. Noordzeekanaal en omgeving. t VERBODEN GEBIED VOOR VAARTUIGEN. Bij Verordening vazi den Rijks commissaris van 1 September 1943 is wijziging gebracht in de Verorde ning No. 100/1941 houdende buiten gewone maatregelen voor de kust verdediging. Daarbij is het verboden gebied, dat door vaartuigen niet bevaren mag worden en waarbinnen zJJ niet op het water of op het land mogen liggen (behoudens dispensatie) uit gebreid met een Iandstrook aan het Noordzeekanaal. In deze strook zijn o.a. ook de gemeenten Amsterdam en Zaandam begrepen. Zooals bekend geldt bovenbedoeld verbod niet voor vaartuigen welke gebruikt worden bü de uitoefening van een bedrijf, hieronder begrepen een landbouwbedrijf, alsmede op woonschepen zonder eigen beweeg kracht. Het verdient derhalve aanbeveling voor ieder, die zich met een vaar tuig naar dit gedeelte van Noord- Holland wil begeven, zich van te voren op de boogte te stellen, of de eventucele plaats van bestemming al dan «niet in het verboden gebied is gelegen. Koning Victor Emanuel. GENèVE, 14 Sept. (D.N.B.) - Koning Victor Emanuel, kroonprins Umberto en maarschalk Badoglio bevinden zich op het oogenblik te Palermo op Sicilië, zoo meldt de „Evening Standard". Na zijn vlucht uit Rome heeft Victor Emanuel tot koning Gedfrge van Enge land en president Roosevelt het verzoek gericht „onder geallieerde bescher ming" geplaatst te worden. Oorlogsinzet van den RAD in Nederland. Bouw van overdekte loopgraven. Arbeidsmannen bij den bouw van een loopgraaf. Ook de muurwerken maken de mannen zeil RAD/Kriegsberichter Wöhr/PBZ-R/P m Hevige straatgevechten in Noworossijsk. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Sept. (D.N.B.) - Hel opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Noworossijsk mislukten vyan- dclyke aanvallen in hevige straat gevechten. Aan het front van Krassnodarmeis- koje tot Wjasma viel de vijand op de oude zwaartepunten met sterke infan terie- en pantserstrijdkrachten aan. De vijand werd in hoofdzaak afgeslagen Plaatselijke bressen zijn afgegrendeld. In het gebied van Salerno zyn ten. Noorden der 'stad nog hevige gevechten met de zich wanhopig werende Britsche divisies aan den gang. Nadat in de ochtenduren van gisteren vijandelijke aanvallen op de heuvclstellingen ten Zuiden van Eboli in feilen stryd bloedig waren afgeslagen, gingen ook hier onze troepen over een breed front tot den aanval over. De vyandclyke stellingen werden in stormloop ge nomen, de vyand werd naar zijn landingsplaatsen terug gedreven. Ten Zuidoosten van Eboli zyn nog felle gevechten aan- den gang. De bloedige verliezen der Britten en Amerikanen zijn zeer zwaar. De luchtmacht viel herhaaldelijk scheepsconcentraties in de Baai van Sa lerno met goed gevolg aan. Een kruiser werd in brand geworpen, 3 transport schepen van middelbare grootte werden door bomtreffers beschadigd. In Cala- brië en Apulië zijn onze zwakke bewa- BiJ onze Vrljwililgeri. Als de wegen geen wegen meer zijn, dan bouwen i|j zelf begaanbare .wegw Vt fMitiohke/O/H/P w MngsfoMiaties er in geslaagd, zich on gehinderd van den vijand te verwijde ren, Sterk opgehouden door uitgebreide verwoestingen aan de wegen en hevi- gen tegenstand der achterhoeden, volgt de vijand slechts aarzelend. Gevechtsvliegtuigen voor den langen afstand brachten op 'den Atlantischen Oceaan ernstige schade toe door bom treffers aan een groot vijandelijk transportschip. Enkele Britsche storingsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht zonder resultaat eenige bommen laten vallen in Wefct-Duitschland. v Salerno bereikt. In aanvulling op het weermachtbe- riqht verneemt het DNB het volgende: In Italië melden zich nog steeds nieuwe fascistische eenheden of leger- formatiüs by de Duitsche commando posten om schouder aan schouder met de Duitsche troepen den strijd voort te zetten. Bij Salerno zijn volgens de laatste rapporten de Duitsche pantser- en pantsergrenadierformaties over het ge heele front vanuit het gebergte naar de laagvlakte aan de kust afgedaald. Zij bereikten in hun aanval de stad Salerno en de kust, sneden in een snelle achtervolging sterke vijandelijke formaties van haar landingsplaatsen af en zijn op het oogenblik bezig het laatste verspreide verzet van den vij and op het zeestrand te breken. Japansch beslag op 19 Italiaan- sche schepen. DNB. Naar nog wordt medege deeld, hebben de Japansche militaire autoriteiten in de verschillende havens van Oost-Azië in totaal 19 Italiaansche schepen in beslag genomen en wel 12 transportschepen van in totaal 46.000 ton en 7 kleinere oorlogsvaartuigen. Het bekende Italiaansche s.s. Conté Verde en een mijnenveger «Én door de bemanningen op de Yangts^ot zinken gebracht en zullen weldra weer gelicht worden. Wat de ontwapende Italiaan sche soldaten betreft, hiërbij gaat het om ongeveer 500 man marinetroepen, die o.a. in Sjanghai en Tientsin gesta- tionneerd waren. MUSSERT TE HAARLEM HAARLEM, 14 Sept. - De persdienst van de N.S.B. meldt: De Leider bracht gistermiddag een vrij langdurig bezoek bij de familie Dallinga te Noordwijkerhout, uit welk gezin drie zoons aan 't Oostfront zijn gesneuveld. Het onderhoud droeg uiter aard een intiem karakter en werd be- heerscht door het warme medeleven van den Leider met de groote offers door dit gezin gebracht. Hierna begaf de Leider zich in gezel schap van den heer E. Gerdes, hoofd van de afdeeling beeldende kunsten van het departement van Volksvoor lichting en Kunsten, naar Haarlem, waar hij in het Frans-Halsmuseum de nieuwste aanwinsten bezichtigde, o.m. de in den 'aatsten tijd door het depar tement aangekochte schilderijen. Een tweede Duinkerken? De laatste berichten, die te Ber lijn volgens den ANI^-correspon- dent van het Italiaansche strtjdtoo- neel zijn binnengekomen, maken meldldg van een volkomen gewij zigde situatie in het gebied Tan Sa lerno, waar de strijd thans zijn hoogtepunt bereikt schijnt te heb ben. De Amerikanen, die ln den sector van het ten zuidoosten der stad ge legen Eboli opereeren, hebben Maandagochtend nog een krachti- gen aanval op de Duitsche stellin gen ondernomen, doch deze werd afgeslagen. In den namiddag gin gen de Duitschers tot een tegen aanval over, waarbij de stellingen der Amerikanen doorbroken wer den. De gevechten, die volgens beide partijen uiterst verbitterd gevoerd werden, kostten den Ame rikanen tot dusver acht tot tien- dujzend dood mi, terwijl eenzelfde aintal gewond werd of in Duitsche gevangenschap geraakte. Het schijnt, dat de strijd in dit gebied snel zijn eind tegemoet gaat, want vol gens de laatste Duitsche berichten zijn de Amerikanen, wier terugtocht in een vlucht ontaard is, begonnen, zich we der in te schepen, tot welk doel een vloot van 50 tot 60 transportschepen, begeleid door twee slagschepen en ver scheidene kruisers voor Salerno ge reed ligt. De wijze, waarop hettterug trekken der Amerikanen geschiedt, is van dien aard. dat van Duitsche zijde vergelijkingen met Duinkerken of Dieppe worden gemaakt. Positie der Engelschen on houdbaar. Een gevolg van den terugtocht der Amerikanen is, dat thans ook de posi tie der Engelschen. die Salerno zelf bezet houden, onhoudbaar is gewprden. Hieraan zal ook het feit. dat de in Ca- labrië en Apulië opereerende geallieer de strijdkrachten snel naar het Noor- Berlijn na de bevrijding van Mussolini. (Telefonisch van onzen Berlijnschen correspondent). BERLIJN, 14 Sept. Mussolini's bevrijding door Duitsche parachutisten en de snelle wending van de militai re situatie in Italië onder Duitschen invloed zijn een tastbaar bewijs, dat de Duitsche energie na vier jaren oorlog eerder sterker dan zwakker is geworden. De Berlijnsche bladen publi- ceeren thans de eerste bijzonderheden over het waagstuk der bevrijding van den Duce, die dagen achtereen naar verschillende vestingen, eilanden en gevangenissen is gesleept en bij even- tueele ontvluchtingspogingen door zijn sérenge bewakers onmiddellijk ver moord had moeten worden. Deze smaad is thans voorkomen en het telefoongesprek, dat tusschen Führer en Duce onmiddellijk na diens bevrijding heeft plaats gevonden, zal weldra worden gevolgd door bespre kingen, die van ingrijpend belang zul len blijken voor het verdere verloop van den oorlog. Juist de laatste dagen vonden er in alle deelen van het Duitsche Rijk pro testvergaderingen plaats, waarbij Ita liaansche arbeiders met hun Duitsche kameraden hun verontwaardiging over Badoglio's optreden demonstreerden. Na de ineenstorting van het fascistisch regiem gingen duizenden aanhangers van Mussolini, over tot de vorming van nieuwe fascistische „combattimen- ti" om zich ten tweeden male onder den Duce te kunnen scharen. Eerder dan men verwachtte is dit ideaal verwezenlijkt. De te Berlijn ge accrediteerde Italiaansche journalisten, wier bestaan de laatste weken onze ker was en wier couranten reeds on der andere redactioneele leiding ge plaatst waren, hebBen hun fascistisch insigne weer opgestoken en zien met vertrouwen de toekomst tegemoet. De ontknooping van het drama ln Italië is behulpzaam bij de zuivering van Europa en brengt een algemeene ontspanning op militair gebied met zich mede. Portugal en de bevrijding van Mussolini. Een gevoel van geruststelling. Het bericht van de bevrijding van Mussolini door de Duitsche soldaten wordt in Lissabon beschouwd als de meest onverwachte sensatie. Juist in Portugal hecht men aan de bevrijding van Mussolini een heel bijzondere po litieke beteekenis, daar pien veronder stelt, dat de geweldige invloed, dien Mussolini sedert twintig jaar op alle Latijnsche volken heeft gehad, ln de toekomst weer merkbaar zal worden, zoodat het tusschenspel van het verraad door Badoglio niet meer dan een episo de in de groote geschiedenis van het fasasme zal zijn. In politieke kringen, die in nauw con tact staan met de regeering, geeft men als meening te kennen, dat de bevrij ding van Mussolini ook in Portugal als een geruststelling wordt gevoeld, temeer omdat het contact van den Portugee- schen corporatieven staat met de fas cistische politiek zeer nauw was. Politieke kringen, die hun inlichtingen in de eerste plaats van de Britsche am bassade en van het Amerikaansche ge zantschap plegen te betrekken, toonen zich na de bevrijding van Mussolini zeer stil. Bovendien valt in Anglo-Ameri- kaansche kringen een groote bedrukt heid waar te nemen, zonder dat men weet, welk standpunt ten aanzien van de bevrijding moet worden ingenomen. Over het algemeen heerscht bij de politici alhier de indruk, dat de be vrijding van Mussolini een kroon is op de jongste rede van den Führer, die hiermede in propagandistisch opzicht 'een groote overwinning beeft behaald. Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche oorlogsmarine. Niet alleen de mutsen moeten door de recruten zeil samengesteld en in elkaar gezet worden, ook de onderscheldingteekens naait ieder zelf op de jas, wat van dan nieuweling altijd wat handlghald vergt Bildber. Andres/Recla/Pax m den oprukken, niets kunnen verande ren, daar de afstand, die hen nog van het gebied van Salerno scheidt, vrij groot is. Uiteraard toont men zich van Duit sche zijde over het verloop van den strijd in het gebied van Salerno zeer voldaan. De geallieerden hadden strijd krachten ter sterkte van bijna twee legers o.a. van het nog niet over gevechtservaring beschikkende vijfde Amerikaansche leger ontscheept, doch blijkbaar heeft het hun aan de heerschappij in de lucht ontbroken, hetgeen wel een gevolg is van het ont breken van de noodige vliegvelden. Te Berlijn acht men thans de vroe ger afgelegde verklaring, dat een in vasie in Italië niet zoo gemakkelijk is. als de geallieerden denken, bevestigd en met vertrouwen ziet men dan ook de verdere ontwikkeling van den strijd te gemoet. In het Zuiden van het Apennijnsche schiereiland rukken geallieerde strijd krachten verder op. Van Duitsche zijde verklaart men. dat dit gebied ni<4 ver dedigd wordt, doch dat men zich ertoe bepaalt, den opmarsch der geallieerden door achterhoedegevechten te vertra gen. Dat belangrijke havens als* Tarente en Brindisi zoo spoedig door de geal lieerden in bezit genomen konden worden, wijt men aan het verraad van de Italiaansche officieren. SCHAGEN. KIND TE WATER. Zondagavond omstreeks half acht was een viertal kinderen aan het spelen aan het eind van de Hoep nabij den Provin cialen weg. In het vuur van het spel geraakte de 5-jarige Nicolaas de Groot te water. Leiden was toen in last en het zag er even bedenkelijk uit. Geluk kig wist een voorbijganger den kleinen drenkeling op het droge te brengen zon der dat deze daarvan ernstige nadeelen had ondervonden. HANDELSREGISTER. Inschrijvingen: Nieuwe Niedorp: J Schagen en Zoon, Langereis A 18, veehoudersbedrijf enz. Wijzigingen: Langedijk: Fa. C. de Boer, Zuld-Schar- woude B 84a, zaadtcelt en zaadhandel, toegetreden vennoot: W. de Boer. Langedyk. Politie. - Verloren: bruin étui, inh blauwe vulpen en zwart vulpotlood. Inl. bij den groepscommandant der marechaussee, Dijk 620a te Broek op Langendijk. Konijnen- en pluimveehouders. Naar wij vernemen, bestaan er plan nen om te komen tot oprichting van een vereeniging van konijnen- en pluimveehouders Binnenkort zal hierover een vergadering worden ge houden. Noordscharwonde. Het Ruys-ensemble met „Johan". Zaterdagavond heeft het Ruys-ehsemble in „Concordia" alhier voor een stamp volle zaal een uitvoering gegeven met het blijspel „Johan, uw onderdanige dienaar", van Theo Lingen, in de ver taling va* Cor Ruys. Het gezelschap heeft dit blijspel, waar meer in zit, dan men gewoonlijk van een blijspel verwacht, een vlotte ver tolking gegeven, waarbij vooral het spel van Cor Ruys, de centrale figuur in het stuk, bij het pübliek zeer in den smaak is gevallen. Zoowel de wijze waarop hij in het eerste en het tveede bedrijf Johan, en in het derde Mlchael, diens zoon, speelde, wist de aanwezigen te amuseeren en te boeien. In het derde bedrijf, als Michael in de betreffende scène met de gravin (Elly van Steke lenburg) tot de ontdekking komt, dat de gravin zijn moeder en hij dus een broer is van den jongen graaf Zierndorf kon men a.h.w. de gespannen aandacht ln de zaal voelen. Anton Ruys, als graaf Zierndorf, Marjan Bollinger als Urschi, Ben Aerden als de jonge graaf Kurt enftVira v. d. Brink als Anton, hebben er het hunne toe bij gedragen om met de beide bovenge- noenvipn d— aanwo-'een mooien avord te bezorgen. Het publiek toonde zich d.oor veel applaus zeer voldaan met het gebodene. St. Pancras. Vrone I—L.S.V.V. 2—5. Nadat L S. V.V. voor de rust den stand tot 03 had weten op te voeren, bracht Vrone door 2 doelpunten, die beide uit goede kopballen ontstonden, weer spanning in de partij. Toen de stand 2—3 was, wa ren er nog 20 minuten te spelen. Vrone bleef daarbij in den aanval en de ge lijkmaker hing als h^ware in de lucht. Er ontstond echter een voor Vrone noodlottig incident. De rechts-back wil de eigen rechter zijn, hij trapte na en moest het veld uit. Toen we even later ook nog den rechtsbinnen —volge van een bij een botsing, opgeloopen kwetsuur, zagen verdwijnen, raakte bij Vrone de fut er uit en was het een ge slagen elftal. Het einde kwam ten slot te met 2—5. We gelooven, dat er voor het bestuur van Vrone wel eenig werk te verrichten valt, (Van onzen Haagschen Redacteur.) „Het Dutsche Rijk en ik als zijn „Führer konden echter deze houding „slechts aannemen ln het bewustzijn „van het feit, dat aan het hoofd van het „Italiaansche volk een van de belang- „rijkste mannen stond, die de moderne „tijd heeft voortgebracht, de grootste „zoon van den Italiaanschcn grond so- „dert de ineenstorting van de antieke „wereld. Zijn onvoorwaardelijke trouw „verleende aan den gemeenschappelijken „bond de voorwaarde voor ccn succes vol bestaan. Zijn val, de hem toege voegde eerlooze krenkingen zullen ,.eens door generaties van het Itallaan- „sche volk als de grootste smaad worden „gevoeld. De smart die mij persoonlijk „vervulde als gevolg van het historisch „unieke onrecht, dat men dezen man „heeft aangedaan, zijn vernederende „behandeling, die hem, die meer dan .twintig jaar lang een en al zorg voor „zijn volk was, nu verlaagde tot een „gemeenen misdadiger, is begrijpelijk. „Ik was ej) ben gelukkig dezen grooten „en trouwen man mijn vriend te mogen .noemen." Zoo sprak Adolf Hitier via den Groot Duitschen omroep over zijn vriend Benito Mussolini en dat hij inderdaad den vriend van den Duce was, heeft de Führer meermalen bewezen. Immers,In dezelfde redevoering verklaarde hij, wóérom hij er in Augustus 1939 «let op stond dat Italië zijn contractuele ver- pliehtingen nakwam en direct 'aan de zijde van Duitschland den oorlog in ging. Hij wist n.1. met welke binnenland- sehe moeilijkheden Mussolinf te kampen had. Adolf Hitier had zooveel begrip voor de moeilijkheden van Mussolini dat hij het al of niet verklaren van den oorlog door Italië aan de geallieerden, geheel aan hem overliet. En toen Italië eindelijk zijn verplichtingen nakwam, toen w%s het Duitschland dat dc volle consequenties trok en zoowel op de Bal- kaq als in Noord-Afrika zijn bondgenoot te hulp kwam. En zoo voerden twee vrienden den strijd op leven en dood tegen de mach ten die "hun landen en tevens geheel Europa waarvoor zij zich verant woordelijk wisten bedreigden. Telkens wanneer de omstandigheden dit noodig maakten, ontmoetten zij elkaar. Dan zag de wereld vol spanning de resultaten van deze besprekingen tegemoet. Het l;gt voor de hand dat Mussolini bij zijn laatste onderhoud dat hij met Hitier had, dezen volledig op de hoogte stelde van de moeilijkheden die zich opstapelden in den boezem van de Italiaansche regeering en dat hij daarna handelde volgens de met ^len bondgenoot gemaakte af spraken. In tegenstelling met den koning Victor Emanuel, die reeds in 1916 zijn bond genoot Duitschland verried, was Mus solini trouw en waren de begrippen vriend en bondgenoot hem heilig. Wat er 'in Mussolini, na Stalingrad, Noord- Afrika, Tunis en Sicilië moet zijn om gegaan, laat zich gemakkelijk raden. Wat deze tegenslagen voor de As voor hem beteekenden, temeer daar hij vrist dat zij te wijten waren aan de onkunde van zijn legerleiders en de onvoldoende voorbereidingen, getroffen door den verrader Badoglio, laat geen twijfel. Maar ook Hitier kende de oorzaken en hij dacht er niet aan Mussolini ver wijten te maken. Wat iedere Duitsche soldaat die in Stalingrad, in Noord- Afrika, in Tunis en op Sicilië vocht, wist, kwam nimmer tot uiting in de of- ftcieele berichten uit het hoofdkwartier van den Führer. Adolf Hitier stond vol ledig achter zijn vriend en bondgenoot. Zoo was de situatie en zoo bleef zij, totdat op 25 Juli Mussolini ten val werd gebracht, verraden door zijn koning en zijn naaste medewerkers. Maar wie hem ook verliet of plotseling geen goed woord meer voor hem had, één was er die Mussolini voor 't oog van de ge heele wereld trouw bleef en dit demon streerde door hem op zijn verjaardag een kostbaar persoonlijk geschenk te fcenden. Dit geschenk zond Adolf Hitlet aan den Duce van het Italiaansche volk, want zoo bleef hij hem beschou wen! Intusschen verliepen stormachtige weken. Victor Emanuel en Badoglio ver- riedeq het Italiaansche volk aan zijn aartsvijanden. Mussolini was in handen van de verraders die zich bereid ver klaard hadden hem als oorlogsmisdadi ger aan de geallieerden uit te leveren. Duitschland heeft echter het grootste gedeelte van Italië bezet en zoo juist komt hét extra-bericht dat Adolf Hitier zijn trouw aan Mussolini bezegeld heeft door opdracht te geven hem uit handen van zijn verraders te bevrijden, een op dracht die pronipt werd uitgevoerd, 900- dat Mussolini nu weer vrij is! En dus strijden de twee vrienden weer schouder aan schouder en indien Italië straks, als Europa zijn vijanden ver slagen zal hebben, in het nieuwe Europa, niettegenstaande zijn koning en zijn re geering het laaghartigste verraad pleeg den dat denkbaar is, een eervolle plaats zal innemen, zal het dit te danken heb ben aan het feit dat Führer en Duce el kaar trouw bleven. Zoo zal de persoon lijke vriendschap tusschen Führer en Duce beslissen over het lot van een volk dat het slachtoffer werd vdn een eerloozen koning en eon misdadige ne- geering. Verduisteren van 207 uur. Donderdag 16 September 1943: Zon od 7.14 nar onder 19.55 nas. Maan onder 9.51 na.', op 21.25 por. Hoogwoud. Volks- en kinderspelen. Op een ter rein aan de Gouw werden Zondagmid dag volksspelen en kinderspelen gehou den, die veel belangstelling trokken. Ook het café van den heer Silver, waar een gezellig zitje was en muziek, mocht zich in een druk bezoek verheugen. Da uitslagen waren: Dames: ringsteken op lorrie: 1. mej. A. Schipper, 2 mevr. T. Bosma—Klomp, 3. mej. R. Kuiper, 4. mevr. B. Silver—Blanken. Dames ring- werpen- 1. mevr. Riemersma—de Vries, 2. mej. F. Hooljer, 3 mevr, B. Hemke-» Glas. Heeren: koppensnellen op lorrie: 1. C. Pauw, 2. H. Rood, 3. J. Manshan den, 4. S. Bossen. Voor de kinderen be stonden de wedstrijden uit aardappel» rapen, Bal op wipplank, zakloopen «a spijkers vlsschen op laag water. EIK kind kreeg als prijs 2 Ijsjes en een zak je fruit Maandagmiddag werd het feest voortgezet met 'n gecostumcerden voet balwedstrijd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1