NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hoe werd Mussolini bevrijd Steeds nieuwe vergeefsche Sovjet-aanvallen Bevrijder van Mussolini vertelt. AAN ONS VOLK. DE SLAG BIJ SALERN0. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C j). Bureau der 8chager éditle: Sobagen: Laan 20L Telefoon 444 (2 lynen). Postrekening 66189. DONDERDAG 16 SEPTEMBER. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 216, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. BU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Bewakingstroepen door vrees verlamd. Redders kwamen en gingen door de lucht. Omtrent de bevrijding van den Duce en de stoutmoedige onderne ming van de mannen der valscherm- troepen, den Sicherheitsdlenst en de Waffen-SS verneemt het -D.N.B. de volgende bijzonderheden: De met de uitvoering van de be vrijdingsonderneming belaste 8S- HauptstnrmfOhrer had door verschei dene gecamoufleerde verkenningen vastgesteld, dat de Dnce op 28 Ang. van het eiland St. Maddalena naar bet berggebied van den ruim 2900 m. hoogen Gran Sasso in de Abruzzen was gebracht, waar bi) ln een voor malig bergbotel door eenige hon derden Carabinieri gevangen werd gehouden. - Het gebouw was uit dal slechts bereikbaar langs een Cabelbaan, die yoor ieder verkeer gesloten was en die te allen tijde van den top af kon wor den stopgezet, zoodat de plaats der ge vangenhouding uit het dal slechts na een moeilijke bestijging van verscheide ne uren toegankelijk was. Nadat door lucht verkenners en ver spieders de plaatselijke omstandigheden eenigermate waren vastgesteld, werd de twaalfde September vastgesteld als da tum voor de uitvoering der bevrijding. Do SS-Hauptsturmftihrer bereikte dien dag om 14 'uur 10 met een groep van aanvankelijk slechts negen man als eerste het bergmassief, nadat zijn vlieg tuig van 4500 meter een duikvlucht had gemaakt tot op enkele honderden me ters in de richting van het doel. Met welke gevaren de landing op het met kloven doortrokken terrein ge paard ging, blijkt uit de omstandigheid, dat het plateau waarop de gevangenis stond slechts een oppervlakth heeft van enkele honderden vierkante meters en dan steil afdaalt in de kloven. Terwijl zijn manschappen terstond na de landing voor het huis een ma chinegeweer in stelling brachten tegen de opgewonden door elkaar loopende carabinieri, drongen de SS-Haupt- sturmführer en twee man met machi nepistolen in de hand allereerst bin nen in den het dlchtstbijzijnden kglder- ingang aan den achterkant van het gebouw, welke, zooals bleek, naar de radiok*Smer leidde. Wet eenige slagen van de pistoolkolven werd het radio station vernield. Aangezien men langs dezen weg het huis niet verder kon binnendringen, snelde de groep, op zoek naar een anderen ingang, weer naar buiten. In- tusschen was de compagniescomman dant der valschermjagers, een eerste luitenant, met andere groepen verster king en zware wapens geland. Op de schouders van zijn manschappen be klom de SS-Hauptsturmführer een drie meter hoogen uitbouw, sprong over een muur en stond plotseling voor den hoofdingang van het huls, die door ca rabinieri met machinegeweren werd bewaakt. Met voorgehouden machine pistool riepen de Hauptsturmführer en' zijn mannen den carabinieri toe: „manl in alto" (handen op). Verschrikt en volkomen verward volgden zij terstond dit bevel op. Den Dnce gevonden! Op dit oogenblik zag de SS-Haupt sturmführer aan het venster van een kamer op de tweede verdieping de ge stalte van den Duce. Hij riep den Duce toe: „Duce opgepast, weg var het raam" Op hetzelfde oogenblik was aan een venster van de daartegenover gelegen étage een eerste luitenant der Carabi nieri, die naar later bleek de com mandant van de wacht was, versche nen. De SS-Hauptsturmführer richtte «terstond zijn machinepistool op hem en riep ook hem toe: Handen omhoog. De officier der carabinieri hief terstond de armen omhoog en riep: „Niet schieten, niet schieten". Door het verschijnen van den Duce aan het venster was de Hauptsturm führer in de gelukkige omstandigheid gekomen nauwkeurig te weten, waar de gevangen Duce zich bevond. Aangezien intusschen nieuwe versterkingen geland waren, stormde hij net enkele mannen, terwijl hij de opgestelde Italiaansche machinegeweren met den voet terzijde schopte, het huis binnen en de trap op, rukte de deur naar het vertrek van den Duce open en stond plotseling tegenover den Duce,, die ook in de ka mer nog door twee ambtenaren van de Ïtalïaansche geheime politie werd be- FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Het SS-Ersatzkommando deelt mede. Iedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 17-45 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen. ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nede-land moeten blijven. kunnen dienst namen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbatalllon ln Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarlne kunnen zich aanmelden. Zij, dlo tot de Germaansche SS ln Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tus ien 18-30 Jaar. dieaanme! g s p i 1 c h- tlg zijn voor d - tewerk stelling. kunnen zich even eens aanmelden e worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. 17.9.43 15-18 uur, Breda, Rest. Modern. Markt: 17.9.43 14-18 uur. Den Bosch. Hotel Noord-Brabant. Markt 45; 18.9.43 9-12 uur Venlo. Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 18.9.43 15-18 uur Arn hem. Café Royal; 19.9.43 9-12 uur Henge lo. Café Modern. Spoorstraat 18; 19.9.43 15-18 uur Zwolle. Hotel Gijtenbeek; 20.9 43 9-12 uur Assen. Concerthuis a d Vaart: 20.9.43 15-18 uur Groningen, Concerthuls Poelestraat; 21.9.43 9-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat: 22.9.43 9-14 uur Amsterdam, Dam 4: 23.9.43 9-13 uur Utrecht. N.V Huls. Oude Gracht 245; 24 943 9-14 uur Amersfoort, Pol Dureh- gangslager. Leusder ^g; 25.9.43 9-14 uur Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhout 11-13. waakt. De beide bewakers werden door SS-mannen met geweld uit de kamer verwijderd. De Hauptsturmführer snel de naar het venster en riep zijn voor het huis in den aanslag staande man nen nieuwe bevelen toe. Vervolgens meldde hij zich hij den Duce: „Duce, de Führer zendt mij om u te bevrijden. Gij staat thans onder mijn bescherming. Ik hoop, dat alles ge lukt is." Sprakeloos trad de Duce op hem toe en omarmde hem ten diepste bewogen. Toen zelde hij: „Ik had er een voorge voel van en heb er nooit aan getwij feld, dat de Führer alles zou doen ^m mij hier weer uit te halen." De redding volbracht. De SS-Hauptsturmführer liet thans den Duce onder de bescherming van twee zijner SS-commandanten achter en gaf verdere bevelen voor beveiliging van het huis en de voorbereidingen voor het vertrek. Terwijl de Duce zich op zijn kamer voor het vertrek gereed maakte, beval de Hauptsturmführer den com mandant der Carabinieri, dat de Ita liaansche bewakingsmanschappen ln de eetzaal van het gebouw bijeen moesten komen. Hij deelde den commandant ver der mede, dat aan de dalhalte van de kabelbaan een Duitsch bataillon val schermjagers gereed stond. Vervolgens werd de radioverbinding met dg. in het dal zijnde valschermjagers, die intus schen de dalhalte bezet hadden, tot stand gebracht. Op het bergmassief was een half uur na de aankomst van de eerste Duit- schers een IXX Fieseler-Storch vlieg tuig -onder uiterst moeilijke omstan digheden geland, dat, aangezien een andere veilige mogelijkheid daartoe niet bestond, den Duce definitief in veiligheid moest brengen. De Duce stapte met zijn bevrijder in het toestel, welks start op het uiterst kleine, met rotsblokken bezaaide oppervlak van het plateau een meesterstukje van den piloot, een Hauptman van het lucht- wapen, was. Tijdens den start moest het toestel over een gracht springen en zich vervolgens laten vallen in een'500 meter diepe rotskloof, tot de piloot de machine weer volledig beneerschend veilig door de dalen van de Abruzzen kon sturen. Zoo werd ook deze laat ste hinderpaal op den weg van den Duce naar de vrijheid overwonnen. De bevrijder van den Dnce onderscheiden. Uit het hoofdkwartier van den Füh rer wordt d.d. 14 Sept. gemeld: De Führer heeft den Hauptsturm führer der Waffen-SS en van den Si cherheitsdlenst (SD), Otto Skorzeny, die de actie ter bevrijding van den Duce heeft uitgevoerd, het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. De Führer heeft Hauptsturmführer Skorzeny Dins dag in zijn hoofdkwartier voor het uit brengen van rapport over het verloop van de actie ontvangen. DAGORDERS VAN MUSSOLINI. Dnce herneemt oppertte leiding. (DNB). Benito Musioliül heeft Woensdag weer de opperste leiding over het fascisme in Italië op zich genomen. De Duce heeft op 15 Sept. 1943 de vol gende vijf dagorders van de regeering uitgevaardigd: Dagorder van de regeering, no. 1: „Aan de trouwe kameraden in heel Italië. Met ingang van heden, 15 September 1943, neem ik weer de opperste lei ding van her. fascisme in Italië op mij. Mussolini". Dagorder van de regeering, no. 2: „Ik benoem Alessandro Pavolini tot voorloopigen secretaris van de fas cistische nationale partij, die vanaf heden zal heeten: Republikeinsche Fascistische Partij. Mussolini". Dagorder van de regeering, no. 3: „Ik beveel, dat alle militaire, politieke, bestuurs- en schoolautoritelten, als mede alle anderen, die door de capl- tulatie-regeering uit hun ambt zijn gezet, onverwijld hun plaatsen weer zullen gaan innemen. Mussolini". Dagorder van de regeering, no. 4: „Ik beveel, de onverwijlde .wederoprich ting van alle partij-instanties, en wel met de volgende taak: a. De Duitsche weermacht, die op Italiaanschen bodem met den ge- meenschappelijken vijand in strijd is gewikkeld, doeltreffend en ka meraadschappelijk te steunen. b. het volk terstond doeltreffenden moreelen en materieelen bijstand te verleenen. c. een onderzoek in te stellen naar de partijleden met betrekking tot hun houding bij den staatsgreep der capitulatie en der oneer, en de lafaards en verraders voorbeeldig te straffen. - Mussolini" Dagorder van de regeering, no. 5: „Ik beveel de wederoprichting van alle formaties en speciale afdeelingen der, vrijwillige militie voor de natlonaie veiligheid. Mussolini". BEVOEGDHEID VAN HET POLIZEISTANDGERICHT. 's-GRAVENHAGE. 15 Sept. Het bureau van den Rijkscommissaris deelt mede: De rechtspraak over terroristische groepen heeft de Rijkscommissaris op grond van art. 58 van de Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde (verordening nr. 1/1943) tot nader order overgedragen aan een Polizeistandgericht. AANMELDING VAN TOONEELZALEN. De Nederlandsche Kultuurkamer deelt mede: Aangezien er te dezer zake nog eemg misverstand blijkt te bestaan, wordt er de aandacht van belanghebbenden op gevestigd, dat ook houders van zalen met tooneelaccomodatle zich dienen aan te melden bij de Nederlandsche Kul tuurkamer. Opgaven dienen vóór 30 Sep tember 1943 te worden gericht aan het adres: 2e van den Boschstraat no. 44, '9-Gravenhage. H. J. WILLING. t Te Rotterdam is gisternacht op 65-Ja- rigen leeftijd overleden de bekende oud- internationale scheidsrechter de heer H. J. Willing. Tal van ontmoetingen op het vasteland en ook tijdens de Olympische Spelen te Stockholm heeft hij met veel succes geleid. Hij gold als een der bes te Europeesche scheidsrechters. EEN DAPPER DIENSTMEISJE. Het driejarig dochtertje van de fami lie J. Z., wonende aan den Patirswold- schen weg te Groningen was Maandag middag in haar eentje op stap gegaan en kwam voor den gesloten spoorover weg juist toen de sneltrein uit Leeuwar den naderde. Het kind, zich niet be wust van het gevftar dat dreigde, ging kruipende onder het gesloten hek door en wilde rustig de spoorbaan overste ken. Een jongedame, zekere mej. T. Bo», zag het gevaar, begaf zich vliegensvlug naar de plaats, waar het noodlot dreig de en kon met gevaar voor eigen leven nog juist het kind grijpen. Even later vloog de sneltrëln voorbij. Mislukte doorbraakpogingen der Sovjets. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Koeban-bruggehoofd heersch- te ook gisteren levendige gevechtsactie. Bij vergeefsche aanvallen in den sector van Kaymskaja verloren de Sovjets 32 pantserwagens. In het zuiden en in het midden van het oostelijke front zette de vijand zijn doorbraakpogingen in de sectoren van Krassnorr- meisskoje, ten zuiden en ten westen van Charkof, aan de Desna en bij Ki- rof voort. De pogingen werden in jten feilen strijd voor het grootste deel ver- De Duce wisf, dal Hiller hem zou redden. Wedloop met den tijd. De bevrijder van Mussolini heeft tegenover een vertegenwoordiger van het Internationale Informatie- Burcau hoogst interessante per soonlijke bijzonderheden omtrent zijn eerste ontmoeting met den Duce op de 2000 m hooge rots van den Gran Sasso beschreven. De Hauptsturmführer, een groot ge spierd man, met harde vastberaden gelaatstrekken, ongeveer 30 jaar oud, en gekleed in de veldgrijze uniform der Waffen-SS, droeg reeds het Ridderkruis, dat de Führer hem voor zijn buitengewone daad een dag tevoren had verleend. „Ik was diep onder den indruk van het beeld, dat ik aanschouwde, toen ik de deur naar het vertrek openstootte, waarin de Duce ge vangen gehouden werd," verklaar de de jonge officier. „Kale wan den, een brits, een tafel en een paar stoelen, zooals in een gevangeniscel. Midden in de kamer stond de Duce, hoog opgericht, de hand tot groet op geheven. Achter hem waren twee leden der geheime politie van hun stoel opge sprongen. Toen zij mijn uniform cn de op hen gerichte machinepistolen zagen, hieven zij zeer snel de armen op. Mijn beide begeleiders namen hun de wa pens af en verwijderden deze politie mannen uit het vertrek. Eerst toen, toen wij een oogenblik alleen waren, trad de Duce bewogen op mij toe en omarmde mij. Hij droeg een blauw burger costuum. Hij zeide mij, dat het hem, toen hij buiten de on rust onder de bewakingsmanschappen had gezien, bliksemsnel duidelijk was geworden, dat thans het oogenblik van zijn bevrijding was gekomen. Toen alles voor het vertrek gereed was, hielp ik den Duce een donkerbruine jas, die over de brits lag, aantrekken. Wij begaven ons toen naar het vliegtuig, dat op een smalle uitspringende rots op ons wachtte. Hitier redde het Italiaansche volk. Omtrent de eerste woorden, die de Duce sprak, verklaarde de bevrijder: „Er was een bevende klank ln de stem van Mussolini, toen hij zeide, dat hij geweten had, dat Adolf Hitier hem zou redden. Met hem, zoo zelde hij, is het Italiaansche volk gered. De Duce in formeerde vervolgens naar het lot van zijn vrouw. Tijdens de vlucht moest ik hem antwoorden op de vragen, waar mede hij mij bestormde. Uit mijn mond vernam hij pas, wat sedert 25 Juli in Italië was gebeurd. Toen ik hem ver telde van den schandelijken wapenstil stand, gloeide hij van toorn. Zijn rech terhand, die tot dat oogenblik onge dwongen op zijn knie had gelegen, werd tot een vuist samengebald. De eerste personen, die de Duce na zijn gelukkige landing opzocht. zijn vrovw en de leden vrn zijn gezin. Intusscherr had hij ook zijn zoon Vit- torio begroet, den vroegeren leider van de Italiaansche bokssport, die reeds spoedig na zijn arrestatie had kunnen ontkomen aan de mannen van Badoglio. Tenslotte vertelde de SS-offlcier nog hoezeer de onderneming aan een zijden draad had gehangen. Reeds toen dc Duce op het eiland Sint Maddalena on dergebracht was, was een Duitsche be vrijdingspoging voorbereid, maar door dat Mussolini reeds op 28 Augustus naar een andere plaats werd gebracht in een Roode Krulsvliegtuig, was alle moeite vergeefsch. Er ontstond nu een wedloop met den tijd. Slechts enkele uren later en de bevrijding zou mis lukt zijn, want het radiobevel tot het vervoer van Mussolini naar Sicilië lag reeds klaar. Verduisteren van 207 uur. Vrijdag 17 September 1943: Zon op 7.16 uur, onder 19.53 uur. Maan onder 11.10 uur, op 21.50 unr. Bij onze Vrijwilliger». Een der mannen onderzocht stukgeschoten tanks wordt door onze Ify PK B0sohel/O/H/P m tydeld. Aan verschillende bressen zijn eigen tegenaanvallen begon nen. Nieuwe hevige aanvallen dér sovjets ten zuidwesten van Belyj mis lukten ondanks het optreden van sterke Infanterie- en pantserstrtjd- krachten. In de Finsche Golf brachten eenhe den van de marine een bolsjewistische motortorpedoboot tot zinken en haalden tijdens het gevecht 2 aanvallende bom bardementsvliegtuigen omlaag. Bewakingsstrijdkrachten van een Duitsch convooi, afdeelingen jagers en torpedovliegtuigen van de luchtmacht schoten voor de kust van noord-Noor- wegen van 55 aanvallende sovjet-jacht bommenwerpers 34 omlaag. In de zware afweergevechten ten noorden van de Zee van Azof heeft zien de Obergefreite Riess in de compagnie pantserjagers van een regiment grena diers bijzonder onderscheiden. Hij ver nietigde op 11 September 10 van 27 in den sector van zijn compagnie doorge broken pantserwagens. De aanval op de Britsch-Amerl- kaansche landingsformaties bfl Sa- lerno heeft gisteren tot groote suc cessen geleid. Een vijandelijke strijd macht werd ingesloten, een tweede werd vernietigd. De cijfers van bult en gevangenen nemen voortdurend toe. De gisteren b(j Eboll teruggesla gen vijand heeft zich onder de be scherming van zijn scheepsartil- lerle tot nieuwe weerstand bij de kust gereed gemaakt. De luchtmacht viel de vijandelijke landingsvloot voortdurend aan. Een transportschip van 4.000 brt. werd ver nietigend getroffen. Vijf andere schepen vari middelbare grootte kregen bomtref- fers van zwaar kaliber. Duitsche motortorpedobooten torpe deerden een vijandelijken kruiser en brachten 2 Italiaansche motorzeils^ie- pen op. Duitsche opperbevel situatie geheel meester. De Berlijnsche A.N.P.-correspondent meldt: Aan het Oostelijk front zetten de Duitschers de uitwijkingsbeweging in het kader van de zoogenaamde elasti sche verdediging nog steeds voort en nergens zijn de bolsjewisten er nog in geslaagd een doorbraak tot stand te brengen, niettegenstaande hun voortdu rende hevige aanvallen. Als centra de zer aanvallen worden van Duitsche zij de genoemd Krasnodarmeiskoje in de oostelijke Oekraïne, het gebied ten zui den en westen van Charkow, het dal van de Desna, verder het tusschen Wjasma en Brjansk gelegen Kirow en tenslotte het gebied ten zuidwesten van Bjeloi. De gevechten in het gebied van Noworossijsk, in welke stad de bolsje wisten waren binnengedrongen, die een ter op een klein deel na onschadelijk zijn gemaakt, spelen in het kader van het geheel slechts een bijkomstige rol. Hoewel het bolsjewistische offensief thans reeds twee maanden duurt, kan volgens Duitsche mededeelingen nog steeds niet gezegd worden, dat het hoogtepunt reeds overschreden is. Wel heeft men kunnen waarnemen, dat de bolsjewisten thans geen versche troepen meer in den strijd werpen. De aanval len, waarvan het zwaartepunt dan weer hier en dan weer daar ligt. worden on-, dernomen door troepen, die reeds ge- ruimen tijd aan de gevechten hebben deelgenomen. Niettegenstaande het front onder den voortdurenden druk der bolsjewisten geleidelijk wordt terugge nomen, blijkt uit niets, dat bet Duitsche opperbevel de situatie niet meer in de hand zou hebben en het terugtrekken geschiedt dan ook geenszins zonder sy steem. De aard der uitwijkingsbeweging is, naar van Duitsche militaire zijde wordt verklaard, ln ruimte begrensd en wat dit beteekent ziet men bij een blik op de kaart. Het front vertoont in het zuiden een uitspringende^ boog, terwijl zich achter het front de Dnjeper be vindt, die uiteraard een bij uitstek ge schikte verdedigingslinie vormt. In het kader van het Duitsche streven, het front te verkorten, moet men dan ook ernstig rekening houden met de moge lijkheid, dat het Duitsche opperbevel in de Oekraïne nog eenig terrein zal prijs geven. Volksgenoolen In het eerste jaar der bezetting kwamen enkele moorden voor, gepleegd op leden der Duitsche Weermacht. De bezettingsoverheid heeft, toen de daders niet gevonden werden, gijzelaars doen vastnemen en ais vergelding voor iederen gepleegden moord en aantal hunner doen fusilleeren. Daarna rijn deze moorden op militairen niet meer voorgekomen. Toen ln de eerste maanden van dit jaar Nederlandsche nationaal- socialisten werden vermoord, heb ik verzocht de vergelding niet op deze wijze te doen geschieden (zie „Volk en Vaderland" van 12 Februari 1943). De bezettende overheid heeft aan dit verzoek gevolg gegeven. De in Januari van dit jaar begonnen stelselmatige campagne ln het vermoorden van vooraanstaande Nederlandsche nationaal-sorialisten, die gerekend kunnen worden te behooren tot de allerbeste vaderlan ders, die naar eer en geweten hun plicht vervullen in deze, zoo moei lijke tijden, he&t echter niet opgehouden. De bezettende overheid, die het recht en den plicht heeft te vorderen, dat, in het belang van de handhaving der orde, aan deze sluipmoorden een einde komt, heeft mij de vraag gesteld, of ik blijf bij mijn afwijzend standpunt inzake de vergeldingsmaatregelen. Deze vraag heb ik ook nu nog bevestigend beantwoord. Niettegenstaande het tot mijn eersten plicht behoort mijn kameraden zooveel mogelijk te be veiligen en het aan hen toegebrachte leed om vergelding roept. Gij hebt als mijn volksgenooten het recht mijn standpunt te kennen. Ik-ben van meening, dat sluipmoord onder alle omstandigheden laf en gemeen is en dat geen behoorlijk mensch daarover een andere meening kan hebben. Deze misdaden worden dan ook bedreven door een kleine bende van ontwortelde elementen, die grootendeels niet begrijpen, dat zij in dienst staan van Moskou. Het Nederlandsche volk, als zoodanig staat daar,God zij dank, buiten. De verwarring van de geesten, die kenmerkend is voor dezen tijd, heeft echter op velen dezen invloed gehad, dat zij het kwaad niet zoo danig bestrijden als onder male omstandigheden het geval zou zijn. Tenslotte is er een betre ijk kleine categorie, die de gepleegde brandstichtingen en sluipmoorden toejuicht. Deze laatste categorie heeft haar bezinning verloren en bestaat uit moreel en geestelijk ontwortel den, die de spanning van dezen tijd niet konden verdragen. De veilig heid van onze samenleving eischt, dat zij tijdelijk uit onze maatschappij verdwijnen en door geregelden inspannenden arbeid heropgevoed wozden. y Op grond van deze overwegingen heb ik den Rijkscommissaris medegedeeld van meening te zijn, dat het inderdaad onontkoombaar is, dat de ontwortelden in verzekerde bewaring worden genomen, doch dat ik blijf bij mijn standpunt om, zoolang dit eenigszins mogelijk is. het leven van Nederlandsche menschen te sparen. De Rijkscommissaris heeft dit verzoek wederom ingewilligd, waarvoor ik hem ten Zeerste erkentelijk ben. Ik doe hierbij een dringend beroep op ieder behoorlijk Nederlander om te helpen voorkomen, dat ons Vaderland een land van moordenaars wordt. Niet alleen ieder lid der politiemacht, doch iedereen heeft den zedelijken plicht te helpen de daders van sluipmoorden en brandstich tingen te vinden en aan de justitie uit te leveren, opdat zij hun gerechte straf zullen ondergaan en niet anderen voor hun euveldaden moeten boeten. De bezettende overheid heeft het recht en den plicht te eischen, dat de orde volkomen gehandhaafd wordt. Wanneer dus deze sluip moord-campagne niet eindigt, kan het niet anders of het komt zoover, dat de Nederlandsdie bevolking de gevolgen daarvan zal moeten dra gen. Dit te helpen voorkomen is ons aller plicht in dezen moeilijken tijd van ons volksbestaan. Utrecht, 14 September 1943. MUSSERT. Britsche 8ste leger komt te laat. De ANP-correspondent meldt: Zooals in 't weermachtsbericht van DinSdag reeds werd aangevuld, heeft de slag bij Salerno zijn hoogtepunt overschreden en is deze volgens Duit sche mededeelingen practlsch reeds beslist, hoewel volgens opgave der geallieerden nog steeds reserves wor den aangevoerd, die moeten trachten, de zeven divisies van generaal Clerk voor den ondergang te behoeden. Het ziet er naar uit, dat het achtste leger, dat in het Zuiden onder Montgo- mery opereert en uit verschillende richtingen naar het noorden oprukt, waarschijnlijk te laat zal komen om bij de gevechten in het gebied van Salerno nog een-rol te spelen. Het achtste leger is van het gevechtsgebied Salerno nog gescheiden door de Zuidelijk Apennij nen, met zijn tot 2300 meter hooge top pen. Van het in handen der geallieer den zijnde Tarente leidt een spoorweg over het gebergte via Potenza naar Sa lerno, terwijl een tweede spoorweg, die de geallieerden bij Altamura beheer- schen, eveneens naar Salerno leidt. Van laatstgenoemde plaats is het achtste leger echter nog door 150 km moeilijk bergachtig terrein gescheiden en het ziet er niet naar uit, dat het, ondanks zijn snellen opmarsch, dezen afstand snel genoeg kan overwinnen om bij de gevechten in het gebied van Salerno nog te kunnen ingrijpen. Hetzelfde geldt voor dat deel van het achtste le ger, dat In Calabrië, den „neus" van de Italiaansche laars, naar het Noordeh op rukt. In den val geloopen! De landng der reserves ln de Golf van Salerno stuit technisch op groote moeilijkheden, terwijl de eenmaal ge lande troepen op de smalle kuststrook onder het vuur liggen van de Duit schers, die zich in de bergen sterk ver schanst hebben. Deze Duitsche troepen, die voor efen dee' reeds op Sicilië ge vochten hebben, beschikken over groote gevechtservaring, waardoor zij tegenover de numeriek zeker even sterke landingstroepen, in het voordeel schijnen te zijn. Vooral de Canadeezen, die in de omgeving van Salerno aan land waren gezet en volgens Engelsche berichten een flank van het vijfde Amerikaansche leger hadden te dekken, zouden zeer zware verliezen hebben ge leden. Nadat zij zonder veel inspanning de eerste Duitsche verdedigingslinie hadden overwonnen, waren zij buiten het bereik van de dekkende scheeps- artillerie gekomen en eenmaal ln het gebergte, bemerkten zij plotseling, dat zij van alle zijden door Duitsche troe pen omgeven waren. Volgens de ver klaringen van een Engelschen officier waren zij regelrecht ln een val geloo pen. Vernielingsslag ln vollen gang. Nadat den 7en September de Duitsche tegenaanvallen begonnen waren, be reikten deze den I3en September een hoogtepunt bij Eboli. waar over een frontbreedte van 50 km étevochten werd. De Duitsche tankformaties bereikten de vlakte voor het gebergte en slaagden erin een omtrekkende beweging om de stad Salerno uit te voeren, waardoor een deel van de geallieerde troepen van hun achterwaartsche verbindingen werden afgesneden, terwijl tegelijker tijd een vernietigingsslag van grooten omvang ontbrandde. In den loop van den 14den September en in den daar- opvolgenden nacht werden de vluch tende Amerikanen verder achtervolgd. Duitsche afdeelingen rukten vervol- gerfs op ln de richting van Vllri en slaagden erin de vlakte van Nocera te bereiken, waar zij ln gevecht kwamen jnet de Britten, die ln de Tlchtlng van Napels teruggeworpen werden. Hoewel de geallieerden nieuwe reserves aan land brachten, slaagden zij er niet ln, het verloren gegane terrein terug te der concentrisch artillerievuur genomen en thans is de vernletïgingeslag volgens Duitsche berichten in vollen gang. SCHAGEN. KERKWEEK VOOR IEDEREEN. Van 26 Sept.—3 Oet. De Ned. Herv. Kerk heeft niet alleen in deze oorlogsjaren, maar ook reeds daarvoor een nieuwen koers genomen. Bewogen door wat er in deze eeuw ge beurt, is zij hiertoe gekomen. Iets daarvan kunt u vernemen in de komende kerkweek, waarin de kern eenerzijds bekennen zal, dat zij te veel sociaal, economisch en geestelijk on recht heeft goedgekeurd, geduld of ln elk geval niet gezien; anderzijds zeggen zal. dat ons heil niet ligt in deze we reld met haar tijdelijke en menschelij- ke perioden van vrede en oorlog, op- en neergang, licht en duister. Zij zal met nadruk verkondigen, dat de eenige hoogste autoriteit is: Christus, gekomen niet om de wereld te vernielen, maar te behouden. Want Hij Is vol ont ferming over de uitgeputte en voortge jaagde schare. Hij brengt daarom de eeuwige waarheid en werkelijkheid van Gods gerechtigheid en liefde, het Ko ninkrijk Gods. Zoo wil de kerk van Godswege spre ken tot kerkelijken en buitenkerkelij ken, tot ons allen, die de verwijten aan elkaar moeten begraven en die in de branding van het heden, in het harde leven, waarin wij geworpen zijn, hou vast zoeken. De kerk roept u daarom op 2 Zonda gen. 36 September, 10 uur, spreekt dr. M. van der Voet, N. H. predikant te Haarlem (Schoten) over: Jezus Christus, Heer der wereld. 3 October, 10 uur, spreekt da. G. Westmijse, N. H. predikant te Rotter dam over: Wlen zullen wij volgen? Andere samenkomsten. De Evangelisatiecommissie houdt Za terdagavond 25 September in „Bethel", om 8 uur, een Avondgebed als inleiding op de kerkweek en Dinsdag 28 Septem ber aldaar, des avonds 8 uur een sa menkomst van jongeren boven 18 jaar. Onderwerp: Wat God deed. In de kerkzaal op de Markt vindt Vrijdagavond 1 October, 's avonds 8 uur ook een Jeugdsamenkomst plaat9. Spre ker W. Jl Witfeveen met als onderwerp: Hoe blijven wij in dezen tijd gezond. Nawerk. Na de beide diensten liggen in de kerkzaal lijsten, waarop verschillende cursussen voor ouderen en jongeren staan aangegeven voor de a.s. winter. U kunt dan opgave van deelneming doen. De kerkdiensten vinden plaats in de kerk op de Markt. Kerkkoren uit Schagen werken mee. Kerkeraad en Evangelisatïecommissie organiseeren sa men deze week Komt met de jeugd de ze beide Zondagen. De kerk roept u! Geeft deze mededeelingen door aan de Heldersche bewoners in Schagen. GESLAAGD. De heeren G. Zwaan, P. Aars en en J. Slikker, die allen ter plaatse aan het postkantoor werkzaam waren, zijn ge slaagd voor het eerste gedeelte van het examen voor adjunct-commies bij de P.T.T.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1