NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Skorzeny, de bevrijder van Mussolini, vertelt. Salerno grootendeels in Duitsche handen. Sovjet-aanvallen afgeslagen. Hef verraad van de Badoglio-kliek en zijn gevolgen. Zwaar beproefde ouders. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9, Bureau der Scbager éditler Scbagen: Laan 20L Telefoon 444 (2 HJnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 17 SEPTEMBER W43. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 217, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagfltykj. Advertentie-tarief. PrlJs der gewone advertenties In dese Editie 11 ct. per m-M. BIJ oonlract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor dc gchcele oplage op aanvraag. Met 18 man den overval uitgevoerd! Een oorlogscorrespondent geeft een beschrijving van eeq gesprek met den bevrijder van den Dnoe SS-SturmbannfQhrer Skorzeny. Daar in wordt oon. gesegd: Reeds In de dagen van de arres tatie van den Duce, toen de aan wijzingen voor het latere verraad sieh begonnen af te teekenen. begaf slch SS-Sturmbannfflhrer Skorze ny met een klein kommando naar «Rome en verschafte zich ln moel- zamen gecamoufléerden arbeid de gegevens voor sQn latere, toen nog niet bekende optreden. Opgevangen geruchten, stoutmoedige verken ningstroepen en de nauwe samen werking met de Duitsche en Ita- llaansche berlchtenlnstanties brachten het spoor van den Duoe aan den dag, dat ln den loop der dagen steeds weer verloren ging, aangezien de nerveuze bewaking haar gevangene veertien maal bij verrassing naar een andere plaats bracht. Bij dit verkenningswerk beeft zich vooral een Italiaansch sprekend Unter- sturmftihrer onderscheiden. Verkleed, drinkend met Italiaansche matrozen, vond hij ongeveer 24 uur voor de capi tulatie, de verblijfplaats van den Duce, een villa op een klein eland. Eerste poging mislukte. Op den dag van het verraad, toen uit de taak om op de hoogte te zijn van de verblijfplaats van den gevange ne, de politieke noodzakelijkheid groei de hem aan de verraders te ontrukken, begaf zich SS-Sturmbannführer Skor zeny met een motortorpedoboot naar het eiland om de bevrijding voor te bereiden. Hij vond de vogel gevlogen. Bij het aanbreken van den dag was de Duce per watervliegtuig naar e«n nieu we verblijfplaats gesleept. Toen moest, aldus gaat het verslag verder, het opsporingswerk onder den druk van de snel zich ontwikkelende gebeurtenissen van voren af aan begin nen. Ditmaal wezen zwakke aanduidingen op een berghotel op den Gran Sasso. Wederom werden verkenningstroepen uitgezonden en daarbij werd gebruik gemaakt van menschen, die niets moch ten weten van hun eigenlijke taak. Zij kwamen terug met het bericht, dat het dalstation van de bergspoor, die naar het vermoedelijke onderkomen van den Duce leidde, afgesloten was en bewaakt werd door een vrij sterke afdeeling Ca- rebieneri. Op zeer groote hoogte vloog vervol gens Skorzeny met een verkenningstoe stel over het terrein. De opnamen deden blijken dat een landing op het hotel terrein levensgevaarlijk zou zijn. Zij is later ondernomen en door den omzlchti- gen en waaghalzigen vllegtuigcomman- dant met succes ten uitvoer gelegd. Koelbloedige redders. Resteerde nog de taak der selectie van de mannen. Achttien man van den Sicherheitsdienst en de Waffen-SS zou den, ondersteund door een vrij sterke formatie valschermjagers, den overval ten i\itvoer leggen. Het was onmogelijk de voorkeur te geven aan vrijwlligers, aangezien allen zich aanmeldden. „Ik heb dus eigenlijk alleen dengenen on recht gedaan, die ik niet kon meene men," zeide Skorzeny. En hij voegde hterpan toe, dat hij geen enkelen man der betrokkenen, SS-führer, SS-man- nen of valschermjagers in het bijzon der kon vermelden, aangezien zij al len met de grootste prestaties deelge nomen hadden aan het werk en het koelbloedig en omzichtig ten uitvoer hadden gelegd. Waarom sohoot de bezetting niet? In groote trekken zoo gaat het ver slag verder, zijn de gebeurtenissen, die zich tusschen start en terugkeer afge speeld hebben, bekend. Opgehelderd moet nog worden de vraag, waarom de overmachtige bewaking geen schot heeft gelost en zich geschikt heeft naar de bevelen van de Duitschers. Beslis send was wel de factor der verrassing. De vliegtuigen schoten door de wolken laag in duikvlucht omlaag. Voorts heeft het vastberaden toegrijpen zijn uitwer king gehad. Zoo kon het gebeuren dat, toen de Duce bevrijd was en het kommando zich terugtrok, de commandant der be wakers kwam aanloopen met een glas rooden wijn, voor den SS-Sturmbann führer Q. in de houding ging staan en FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Het SS-Ersatzkommando deelt mede; Iedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 17-45 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst namen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbatalllon ln Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Dultscht Kriegsmarlne kunnen zich aanmelden ZIJ. die tot de Germaansche SS ln Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden Personen tusschen 18-30 Jaar, die aanmeldlogspl tch- tig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling v r ij- gesteld. 18.9.43 9-12 uur Venlo. Deutsches Haus. Egmondstraat 16; 18.9.43 15-18 uur Arn hem. Café Royal; 19 9 43 9-12 uur Henge lo, Café Modern. Spoorstraat 18; 19.943 15-18 uur Zwolle. Hotel Gijtenbeek; 20.9 4" 9-12 uur Assen, Concerthuls a d Vaart 20.9.43 15-18 uur Groningen. Coneerthuls Poelestraat; 21 9.43 9-12 uur Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat; 22.9.43 9-14 uur Amsterdam, Dam 4; 23 9 43 9-13 uur Utrecht. N V Huls. Oude Gracht 245; 24.9 43 9-14 uur Amersfoort, Pol Durch- gangslager Leusderweg; 25.9.43 9-14 uur Den Haag. Café Den Hout, Bczuldenhout U-U. hem den dronk reikte met de woorden: „Voor den overwinnaar." Zij allen, van den piloot, die in strijd met het eenvoudigste veiligheidsgebod omlaag vloog, tot aan de mannen bij het machinegeweer, hebben den slag aan den Gran Sasso gewonnen. Dat daarbij geen schot gevallen is, spreekt slechts voor hen. Wat zij gepresteerd hebben, zal een lateren tijd, die de balans van dezen oorlog eenmaal zal opmaken, vaststellen. Verslag van ooggetuige. Luitenant Von Kayser, die als val schermjager en oorlogsverslaggever heeft deelgenomen aan de bevrijding van Mussolini heeft voor den Groot- Duitschen Omroep een ooggetuigever- slag van deze gebeurtenis gegeverf. Hij deelde mede, hoe hij voor gen eersten keer van het bevrijdingsplan hoorde. De generaal der valschermja gers, Student, heeft voor de onderne ming de deelnemers tot in alle bijzon derheden ingewijd. Toen was het zoo ver en het commando startte. Over de Abruzzen ging het naar het doel. De landing van het commando verliep volgens programma en ln zeer korten tijd* zagen de overrompelde Garabieneri de Duitschers voor zich. De valscherm jagers gingen onmiddellijk in stelling, zonder dat echter een schot viel. Naar uit gesprekken met de gevangen geno men Italiaansche politiesoldaten bleek, hadden zij de valschermjagers, de man nen van den Sicherheitsdienst en van de Waff-SS voor Engelschen of Ame rikanen gehouden. Zij hadden ln het ge heel niet aan de mogelijkheid gedacht plotseling tegenover Duitsche soldaten te staan. Mannen van de Waffen-SS en van den Sicherheitsdienst gelukte het, on danks de numeriek zeer sterke bewa king van het huls, door hun vastbeslo ten en snel toeslaan, den Duce ongo deerd uit het berghotel, waarin hij werd gevangen gehouden, te bevrijden. Korten tijd later stond de Duce op het terras van het huis, waar hij onmid dellijk door de valschermjagers om ringd en spontaan begroet werd. De Duce antwoordde hen met kameraad schappelijke woorden. Men kon hem de vermoeienissen van de laatste weken, doch ook de vreugde en groote aandoe ning der gelukte bevrijding door de Duitsche soldaten aanzien. Dankbaar en bewogen drukte hij de mannen de hand alvorens in het Fieseler-Storch- vliegtuig te stappen. De moeilijke start. De valschermjagers hadden reeds te voren een klein rotsplateau in koorts achtige haast vrijgemaakt van neerge vallen gesteente, zoodat het vliegtuig de moeilijke start, die op een zeer klein terrein moest geschieden, kon beginnen. De oorlogsverslaggever Von Kayser schetste vervolgens het oogenblik waar op het toestel zich van de rots losmaak te met de volgende woorden: „Ons allen bleef seconden lang de adem stokken toen de machine over de buitengewoon korte startbaan rolde, gedurende oogenblikken doorzakkend in de diepte verdween, vervolgens ech ter boven den afgrond in de kloven rus tig zijn koers vloog." Luitenant Von Kayser karakteriseerde tenslotte de daad van de bevrijding van Mussolini als een tot in de allerlaatste onderdeelen georganiseerde en op de samenwerking tusschen valschermtroe pen, mannen van Waffen-SS en van den Sicherheitsdienst gebaseerde on derneming. Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche oorlogsmarine. Aan schiet- en landoefenlngen wordt bijzonder veel wearde gehecht, want ook de marine moet te zijner tijd bijv. bij landingsondernemingen - met het wapen In de hand vechten Bildberlchter Andres/Stapf/Pex m Onder goedige verliezen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 16 September (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan weerskanten van den Koeban en in den zuidelijken sector van het Oos telijk front werden 'alrijke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Bij de vernieti ging van een strijdmacht, die van haar achterwaartsche verbindingen vas af gesneden, verloor de vijand verschei dene duizenden dooden, 600 gevange nen, 110 pantserwagens en 64 stukken geschut. In den centralen frontsector gingen de Sovjets ten westen van Jelnja met krachtige ondersteuning van pantserwagens en luchtstrijdkrachten tot den verwachten aanval over. Zij werden na verbitterde gevechten onder zware bloedige verliezen afgeslagen of opgevangen. De gevechten zijn in vol len gang. Ook ten zuiden van Belyj en ten zuiden van het Ladogaméer viel de vijand na sterke voorbereiding met artillerie tevergeefs aan. De laatste 2 dagen verloren de Sovjets 201 vliegtui gen. De strijd bij Salerno In het gebied van Salerno en Eboli werd ook gisteren verbitterd gestre- 'en. Eenige vijandelijke gevechtsgroepen werden ln de pan gehakt, de brng- gehoofden te land \erder ingekrom pen. Bij de verovering van Altavilla ver loren de Amerikanen talrijke dooden en gevangenen. De luchtmacht vernie tigde gisteren een transportschip van 8000 brt. en beschadigde 11 andere schepen van de landingsvloot. Luchtaanvallen op Fransch gebied. Sterke Britsch-Amerikaansche for maties vielen gisteren in de late avond uren Noord- en Westfransch gebied aan. Vooral in woonwijken der stad Parijs ontstonden aanzienlijke ver woestingen en verliezen onder de be volking. In den afgeloopen nacht vlo gen enkele vijandelijke vliegtuigen Noord- en West-Duitschland binnen. Er werden hier en daar bommen uit geworpen. die slechts onbeteekenende schade aanrichtten. Volgens de voor- loopige berichten werden 9 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Duitsche gevechtsvliegtuigen bom bardeerden vannacht afzonderlijke doe len ln het gebied van Londen. Het jachteskader Mölaers heeft op 15 September zijn 7000e vliegtuig om laag geschoten. De eerste luitenant Nowotny, commandant van een groep jachtvliegerS, heeft de laatste twee da gen aan het Oostelijke front 12 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten tn daarmede zijn 215e overwinning in de lucht behaald. De strijd bij Salerno. Onze Berlijnsche correspondent tele foneerde gisteren: De mededeling uit Algiers, dat gene raal Elsenhaüer nieuwe versterkingen heeft laten aanrukken, wordt van Duit sche zijde weersproken met de opmer king, dat de vijand hiertoe slechts een langdurige zeeroute ter beschikking staat, terwijl noemenswaardige landin gen vanuit de lucht uiterst moeilijk zijn. Daar wordt tegenover gesteld, dat de Duitsche legerleiding voortdurend militaire versterkingen langs land- en zeewegen kan laten aanrukken. Als verdere nadeelige momenten ves tigt men de aandacht op de betrekke lijk geringe gébechtservaring der Brit- sche en Amerikaansche troepen, die voor Salerno zijn uitgezonden, terwijl van Engelsche zijde wordt toegegeven, dat de Duitsche elite-troepen nog over dezelfde stootkachrt beschikken als op Sicilië. Een nederlaag bjj Salerno zal voor de geallieerden ^en prestige verlies met onoverzienbare gevolgen krijgen, niet slechts voor den strijd in Italië, maar voor de geheele Anglo-Amerikaansche strijdplan in Europa. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 19 Sept. van 11.30—11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 m. naar de Stem der SS, onderwerp: „Meine Ehre heiszt Treue." Italiaansche volk slachtoffer van het verraad. Dr. Göbbets in „Das Reich". Minister dr. Göbbels behandelt ln zijn artikel in het jongste nummer van het weekblad „Das Reich" het verraad van de Badogliokliek en zijn gevolgen Na de gevangenneming van den Duoe, aldus de minister, ging de Duitsche legerleiding van het dui delijke inzicht uit, dat het reglem- Badoglio het voornemen had, Italië uit den oorlog te halen. Alle ver klaringen van de reactionnaire ver- raderskliek in Rome betreffende haar loyauteit en trouw aan het bondgenootschap hebben de Duit sche legerleiding van het tegendeel □iet kunnen overtuigen. Men brengt geen sterken man ten val en zet een zwakkeling in zj]n plaats om, zoo als de Badogliokliek ons wilde voorliegen, den oorlog des te krach tiger voort te zetten. Men bespare het ons, zoo vervolgt dr Göbbels, nog eens het geheele verloop na te gaan van den trouwbreuk van het regiem-Badoglio. De walging stijgt in ons op, wanneer wij er slechts aan denken. Een erger verraad heeft de historie nog niet beleefd. Maar het was een ontrouw waarvan het spreekwoord reeds zegt, dat de meester zelf er door getroffen wordt. Verduisteren van 207 uur. Vrijdag 17 September 1943. Zon op 7.16 uur, onder 19.53 uur. Maan onder 11.10 nur, op 21.50 nur. Bij onze Vrijwilligers. Hl] heeft het zich gemakkelijk gemaakt om het eten naar de voorsle stellingen te brengen PK Hoppe/O/H/P m Het doel niet bereikt. Dat het verraad niet tot het ge- wenschte doel "geleid heeft, lag uitslui tend daaraan, dat het door de Duitsche legerleiding doorzien en door passende maatregelen doorkruist werd. Zoo het gewenschte doel bereikt was, zou daar mede Duitschland voor het grootste ge vaar van dezen oorlog gestaan hebben. Wij oordpelen uit de beste kennis van zaken, wanneer wij verklaren, dat het uitsluitend aan den klaren blik en het inzicht van den Führer te danken is. dat dit gevaar geen oogenblik uit het oog werd verloren en dat maatregelen getroffen werden, die de Duitsche be langen absoluut waarborgden. Men kan slechts medelijden hebben met het Italiaansche volk, dat het slachtoffer van het verraad ls gewor den. Evenals de volkeren de vruchten plukken van de daden en prestaties hunner sterke regeeringen, zoo lijden zij evenzeer onder de fouten en drog redenen van hun zwakke, dilettantisti sche en trouwelooze regeeringen. Het was derhalve onvermijdelijk, dat het Italiaansche volk het somberste hoofd stuk van zijn geschiedenis terstond aan het begin zeer duur moest betalen. Het heeft dit te danken aan de op vrede beluste oorlogsparasieten van de Romeinsche society. De 13 punten van het verdrag der capitulatie zullen het Italiaansche volk reeds een kleine voorproef gegeven hebben van hetgeen het te wachten staat. De wereldgeschiedenis ls het we reld gerecht. De voornemens, die Londen en Washington met den trouwbreuk van het regiem-BadogUo verbonden, karakteriseert de minister als volgt: De ln het Zuiden van Italië opc- reerende Duitsche strijdkrachten moesten afgesneden en vernietigd worden. Dan kwamen de door Chnr- chill voorspelde Ampblblsche lan dingsoperaties, waartegen wfl iflet zouden zjjn opgewassen. De lucbt- terrenr zon nog In hevigheid toene men en dit alles tezamen moest het Duitsche volk ln znlk een gede primeerde stemming brengen, dat op 9 November een herhaling der tragedie \%n 1918 mogeltyk en waar schijnlijk leek. Niets van dit alles ls er gebeurd en zal er gebeuren. De Engelschen en Amerikanen Aioeten nog een langen weg afleggen naar Rome, om van Ber lijn maar te zwijgen. De Duitsche weer macht is met souvereine superioriteit de Italiaansche kwestie de baas ge worden. Duitsche volk vastberaden. Wat de stemming onder het Duitsche volk betreft, in het verloop van den geheelen oorlog is die nog nooit zoo vastberaden voor den strijd geweest als thans. Geen der EngelschAmeri kaansche verwachtingen is dus in ver vulling gegaan. Men heeft een giftigen pijl op ons afgeschoten, maar die pijl is geketst op' het inzicht van onze leiding en op het harde oorlogsmoreel van ons volk en is weer op den schutter terug gevallen. 'n Gevaar, dat er aanvankelijk doodelijk uitzag, is afgewend en daar mede is een nationaal ongeluk weer tot een groot geluk geworden. Hoe zouden wij dan tegenover zulk een wonder baarlijke en bijna onwaarschijnlijke ontwikkeling eenigen twijfel koesteren in de definitieve overwinning? Niemand kin thans zeggen, zoo be sluit de minister, wat het lot voorheeft met het Italiaansche volk. Wellicht maakt het thans-een hard en smartelijk louteringsproces door, waaruit het nieuw leven ontvangt. Het zal daar zelf over moeten beslissen. Wij hebben na 1918 een duidelijke keuze gedaan. Zij heette: strijd, offers, toewijding en a» beid. Maar daarmede hebben wij weer den weg opwaarts gevonden. Elk volk heeft zijn eigen geluk in handen. Wij Duitschers zijn deze weken over een smal pad langs een afgrond gegaan. Niet iedereen heeft dien af grond gezien maar allen hebben wij ons vastberaden op weg begeven, altijd achter den Führer, die ons ook en vooral in zijn soms bijna bedrukkende zwijgzaamheid de richting heeft gewe zen. Sterker dan ooit gevoelen wij thans den zegen van zijn groote per soonlijkheid, die waakt over leven en toekomst der natie en die wij, niet alleen uit nationalen plicht maar ook krachtens een fier recht, ons volle ver trouwen moeten schenken. Vier kinderen in twee weken overleden.' In het gezin van den boerendaggelder J. Jaarsveld te Vlist zijn ln twee we ken tijds vier kinderen aan diphtherle overleden. In de eerste dagen van deze maand verloor de familie Jaarsveld ongeveer tegelijkertijd twee kinderen, 10 en 7 jaar oud Was dat reeds een zware slag, op 6 September overleed ook een zoontje van 9 jaar aan de gevreesde ziekte, die Inmiddels ook een 6-jarig dochtertje had aangetast He den is 'dit als vierde slachtoffer in het Van Tterson-ziekenhuis te Gouda over leden. Nog slechts één kind blijft den zwaar getroffen ouders nu over. Poging tot ontzet mislukt. Pogingen tot ontzet van brug- gehoofd tot mislukking ge doemd. BERLIJN. 16 September. De ANP- correspondent meldt: Nadat de geallieerden een deel van het bij Salerno gewonnen terrein heb ben moeten prijsgeven, schijnen zij al les in het werk te willen stellen, om de kleine kuststrook, die nog in hun handen is, te behouden, waarschijnlijk omdat zij de hoop nog niet hebben op gegeven, dat de kansen nog te rechter tijd te hunnen gunste zullen keeren. Deze hoop vindt ongetwijfeld voedsel in het feit, dat ter hoogte van Capri nieuwe geallieerde landingen hebben plaats gevonden, alsmede in den snel len opmarsch van het achtste leger en wel in het bijzonder van dit deel, dat uit Calabrlë oprukt, en dat. hemels breed gemeten, nog slechts honderd kilometer van he^ slagveld van Salerno verwijderd is. Gezien den aard van 't terrein, dat, afgezien van de smalle kuststrook zeer bergachtig is, zal het achtste leger evenwel een afstand van minstens tweehonderd kilometer heb ben te overwinnen, voor het de geal lieerde strijdkrachten bij Salerno heeft bereikt en daar bovendien ook nog de tegenstand van de Duitsche dek kingstroepen dient te worden over wonnen, zal het de vraag zijn, of het achtste leger nog invloed zal kunnen uitoefenen op de gevechten bü Saler no, Salerno grootendeels In Duit sche handen. De toestand is op bet oogenblik zoo, dat de stad Salerno, behalve het zui delijke deel, in Duitsche handen is. De spoorlijn van Salerno naar Napels, is op drie plaatsen door Duitsche troepen bezet. De Britten, die ln dezen noor delijken sector opereeren, zijn geschei den van de Amerikanen, die zich nabij het riviertje de Sele wanhopig weren tegen de hevige aanvallen der Duitsche tijgertanks, die een wig in hun gele deren hebben gedreven, waardoor zij in twee groepen gesplitst zijn. Tweemaal hebben de Amerikanen reeds getracht uit te breken, doch zonder succes. Bij zonder hevig waren hier de gevechten bij Battipaglia. dat verscheidene malen in andere handen is overgegaan, doch op het oogenblik weer door de Duit schers bezet wordt gehouden. Bij Eboli hebben de Amerikanen drie vliegvel den. die zij reeds bezet hadden, weer moeten prijsgeven. Van hieruit staan zij thans bloot aan hevige Stuka-gan- vallen. Veilig voor het artillerievuur der oorlogsschepen. De Duitschers bezetten sterke stel lingen in de bergen, die de kustvlakte beheerschen en daar zijn zij tamelijk veilig voor het artillerievuur der voor de kust liggende geallieerde oorlogs schepen, dat een min of meer veilige dekking vormt voor de landingstroe pen. die de kustvlakte bezet houden Van beide zijde grijpt de luchtmacht in de gevechten in en boven het strijd- tooneel spelen zich verwoede luchtge vechten-af. Het ligt voor de hand. dat, naarmate de Engelschen in het Zuiden meer vliegvelden in hun bezit brengen, de Duitschers rekening moeten.- hou den met een versterkt optreden van de vijandelijke jagers. Wat den afloop der gevechten bij lerno betreft, blijft men in Duitsche militaire kringen de meening toege daan. dat alle pogingen, de bedreigde bruggehoofden. die volgens de laatste Duitsche berichten nog verder zijn af- Keizerlijke Italiaansche consulaten gesloten. De voormalige koninklijke en keizer lijke Italiaansche consulaten en consu laire agentschappen in de Nederlanden zijn gesloten. De behartiging der belangen van de in de Nederlanden wonende Italianen geschiedt door de plaatselijke groepen van d^nieuw opgerichte republikeinsche fascistische partij. HUIS VAN SAVOYE AFGEDAAN In antwoord op een vraag wel ke gevolgen er ontstaan uit de naamsverandering van de fascistische partij, werd Donderdag in de Wllhelm- strasse verkaard, dat er van Duitsche zijde geen authentieke definitie gege ven kan worden, daar zulks de taak is van de nieuwe fascistische regeering. In Berlijn huldigt men echter de op vatting, zoo werd verklaard, dat deze naamsverandering het gevolg is van de duidelijke distancieering van het fascis me t.o. van 't Italiaansche koningshuls. De monarchie van 't Huis van Savoye heeft een bestaansgrond gehad zoolang die monarchie een volksmonarchie Was, die kon steunen op de dragende krach ten van het volk. Het kan slechts consequent genoemd worden, dat de Duce, na het verraad van den koning, zich heeft losgemaakt van deze instel ling, die haar voormalige bestaan ten slotte slechts dankte aan de fascistische revolutie, en dat hij de fascistische par tij gemaakt heeft tot een insteling in republikeinechen zin. Inlevering luistervergunningen. Wie verzuimd hebben de luisterver gunning van hun verbeurd verklaarde radiotoestel in de maand Augustus (de letters A t.m. D) in te leveren, wor den alsnog in de gelegenheid gesteld dit in de maand September te doen. De inlevering is verplicht. Het niet voldoen aan deze verplichting zal tot ernstige moeilijkheden voor de houders kunnen leiden. ONTDEKKING VAN VERBODEN BEZIT VAN RADIOTOESTELLEN. De politie-autoriteiten hebben in alle deelen van het land een groot aantal personen ontdekt, die in strijd met de beschikking van den Höheren SS und Polizeiführer van den I3en Mei 1943 hun radiotoestellen niet hebben ingeleverd. De radiotoestellen zijn ln beslaggenomen en de betrokken per sonen aan de justitie overgeleverd. gebrokkeld, te ontzetten, tot misluk king gedoemd zijn. De berichten van geallieerde zUde geven, zoo verklaart men. een te gunstige voorstelling van den stand van zaken, waarschijnlijk om de verdedigers ln hun verzet te ster ken. Persano genomen. De aan dan mond van de rivier de Sele ln de baal van Salerno gelegen plaats Persano werd door Duitsche troepen, die daarbij een grooten buit aan wapens en uitrustingstukken be machtigden, op 15 September stormen derhand genomen. Er werden 700 krijgsgevangenen gemaakt en 17 Ame rikaansche pantserwagens vernietigd of buitgemaakt. Telegrammen aan Duce en Führer. De Leider van de nieuw opgerichte Re publikeinsche Fascistische Partij in de Nederlanden, de oude fascistische strij der Dr Carlo Rotelli, heeft aan den be vrijden Duce en aan den Führer de vol gende telegrammen gezonden: Al Duce, Squadristi Legionari Fiumant et cami- eie nere Olanda esultanti Vostra libe- razione giurano eterna f edel ita causa Fascista et si stringono Vostri ordinl per lctta senza quartiere contro barbare nemlco la vittoria Uluminera I segnl del llttorio. Viva il Duce Viva Führer. Squadrista RoteOl. Al Führer. Squadristi et camicle nere Olanda esultanti miracolosa liberazione Duce da Vol voluta et da valorosl camerati germanicl attuata vl esprimono rico- noscenza et giurano prosegulre lotta fino vittoria. Viva il Führer. Viva U Duca. Squadrista Rotelli. Aan den Duce, Overgelukkige Squadristi, Legionairs en zwarthemden in Nederland jubelen over Uwe bevrijding, zweren eeuwige trouw aan de fascistische zaak en staan gereed Uw bevelen in den strijd tégen den barbaarschen vijand uit te voeren. De overwinning zal de lictorenteekens hel doen oplichten. Lede de Duce, Leve de Führer, Squadrista Rotelli. Aan den Führer, Squadristi en zwarthemden in Neder land jubelen over de wonderbaarlijke, volgens Uw wil door kranige Duitsche kameraden tot stand gebrachte bevrij ding van den Duce. Zij geven tegen over U uitdrukking aan hun diepe dankbaarheid en zweren den strijd tot de overwinning voort te zetten. Leve de Führer, Leve de Duce, Squadrista Rotelli. SCHAGEN. OUDERAVOND FRÖBELSCHOOL. Woensdagavond had in het raadhuis, onder voorzitterschap van mej. Tiddens, een ouderavond plaats van de fröbel school. Nadat de voorzitster te onge veer half acht had geopend, hield de heer I. J. Schroevers een uiterst In teressante inleiding over -het kind in zijn spel. Hij wees daarin o.a. op het verschil tusschen den mensch met zijn verstand en het dier met zijn instinct Bij dit laatste is geen groei waarneem baar, het dier doet, wat hem is ge leerd. Meer niet. Bij den mensch ech ter ontwikkelt zich het denkvermogen zoodanig, dat op den duur geheel nieu we dingen worden ontdekt, dat geheel nieuwe wegen worden ingeslagen zon der dat deze zijn gewezen. Deze ont wikkeling heeft bij het kind goeddeels plaats ln het door hem gespeelde spel en het is daarom verkeerd hem hierin te storen. Het spel is noodzakelijk voor de vorming van het kind. Spr. wees er o.a. op, hoe het „nabootsen" een be langrijk onderdeel van dit spel is. Bij het kind zit. wanneer het ouderen na doet, zelden de bedoeling voor om voor den gek te houden. Het is spel, zonder meer. Op den duur komt het kind bo ven het spel uit. Het begint dan in zijn spel meer en meer een doel na te streven. Dit blijkt duidelijk, wanneer men het spel van het kind in de wieg, b.v. het geheel doelloos trappelen met de voetjes, vergelijkt met het voetbal uit een veel latere periode, waarin het er welbewust om gaat doelpunten te maken. Na afoop van de inleiding werd de vraag behandeld of ook dit jaar weer een St. Nicolaasfeest zou worden ge houden. Aangezien men wel meende klaar te kunnen komen met de daar bij noodzakelijke geschenken, werd be sloten het als van ouds te doen plaats vinden. Het vorige jaar werd op het feest een poppenkast vertoont, men» meende dit maal eens Iets anders te moeten doen. Nader zal nog worden overwogen of|men zal komen met een smalfilmvertoonlng, dan wel of men b.v. een goochelaar zal laten optreden. DE SCHAGER MARKT. Het jonge fokvee werd Donderdag duur en vlug verkocht. Er zijn prijzen besteed, welke hier voor pinken nog niet zijn genoteerd, n.1. 1000 voor de beste. De prijzen liepen van 700 1000. Het duurste graskalf ging voor 340 van de hand, de handel was vlug. Het gebruiksvee was weer duur prijs houdend. De tijdkoeien Hepen tot f 1300 en de geldekoeien tot 1200, belde soorten met een kalmen handel. Kaïfs- koeien waren in het geheel niet aan gevoerd. Er was wederom gebrek aan aan koopvergunningen. De bonnen golden 1.72.. Merkwaardig was het groote aantal veulens Het was een voor dezen tijd van het jaar ongekend gezicht zooveel van deze diertjes aan de markt te zien De prijzen liepen van 700— 1500. duur met een goeden handel. Voor de Centrale waren 60 koeien aangevoerd, inclusief stieren en pin ken. Voorts, ook voor de Centrale. 3 graskalveren. 5 nuchtere kalveren en 7 schapen. Op de biggenmarkt was de handel weer gedrukt op de taxatieprijzen. Op de konijnenmarkt was de handel stug. FokkonUnen gingen niet hooger dan f 25. slachtkonijnen 1 per kg en de kippen voor de slacht 0.90 per kg. Eenden dito. De Jonge kippen kon den geen hooger prijs maken dnn f 15 een lage prijs, vergokken bij enkele weken terug.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1