NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Frontverkorting in Z. en centralen sector van het Oostfront. DE NIEUWE FASCISTISCHE REGEERING. Uittart: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam t 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (Z lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1943. SCHAC.FR FDITIE. 8'i'c Jaargang. No. 218, 4 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie II ct. per mJH. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. DE WEEK Binnen en Buiten de Grenzen. Wat in de thans achter ons liggende week in binnen en buitenland de groot ste belangstelling heeft getrokken, ii zeker de verrassende bevrijding van Mussolini geweest. Door den bondge noot, op wien het in eerlijke wapen broederschap zijn volle vertrouwen ge steld had, smadelijk in den steek gela ten op een oogenblik, dat beider innige samenwerking meer dan ooit. noodza kelijk was, heeft men van Dultsche zij de zeer terecht van een dolkstoot in den rug gesproken. De koning-keizer en maarschalk Ba doglio, de twee belangrijkste Italiaan sche figuren na het opzijschuiven 'van den Duce, hebben tot het laatste oogen- bik Italië's onwankelbare trouw vei kerd, terwijl zij wisten, dat op datzelf de moment de wapenstilstandsvoor waarden reeds geteekend waren, dat Mussolini als „oorlogsmisdadiger" zou worden uitgeleverd en dat de luchtaan val op Napels, waarbij vrouwen en kin deren werden gedood, een schandelijke camouflagepoging was, uitsluitend be stemd om het verraad van den bond genoot zoo lang mogelijk te kunnen verbergen. Men rekende er op, dal het fascis tisch regieme zonder Mussolini geen beteekenis meer zou hebben en alles wat er na den overval op den Duce in Italië is voorgevallen, werd in het kamp der geallieercjen begroet als de dage raad der vanzelfsprekend geachte groo- te overwinning. Een volk, dat in zich zelf verdeeld was. een mogendheid, die op den drem pel van een burgeroorlog stond, een landing van geallieerde troepen, die, in overeg met den „vijand" geen bloe dige offers van beteekenis zou kosten en als verrassend slotstuk de Duce zelf als levend reclame-object in handen der geallieerden, voorwaar er was niet meer noodig om de Anglo-Amerikanen in den waan te brengen, dat de oorlog reeds als gewonnen kon worden be schouwd. Er schijnen grootè plannen te zijn geweest om den intocht van Musso lini in Amerika tot een verbijsteren- den reclametocht voor Roosevelt en den oorlog te maken. Welk een schouwspel te midden van den strijd opf leven en dood, de mili tairen leider en staatsdief van een vij andelijk land als gevangene langs de oogen van millioenen belangstellenden te laten trekken, die daarin ongetwij feld een nieuwe aansporing zouden zien om den strijd met nog meer n£pi- nen en wapenen in hernieuwde aan- valspogingen voort te zetten. Helaas althans wat de verwach tingen der geallieerden betreft al deze schoone droomen zijn in rook ver vlogen. De Führer heeft, zooals te ver wachten was, zijn wapenbroeder niet in den steek gelaten, hij heeft opnieuw bliksemsnel ingegrepen en de Duce werd door een handjevol doorstastende mannen uit zijn schier onbereikbare gevangenis voor de oogen van zijn stomverbaasde bewakers weggehaald en overgebracht naar een plaats waar geen Brit of Amerikaan hem meer zal kunnen bereiken. En daarmede zijn in Italië de kansen gekeerd, daarmede staat vast, dat Mus solini aan het hoofd van een nieuwe, fascistische regeering de nadeelige ge volgen van Italië's verraad tot een mi nimum zal kunnen beperken. Trouwens, dat Italië voor de gealli eerden niet openligt als een terrein, dat men in vriendschappelijk overleg zal kunnen binnentrekken, hebben de bezettingstroepen bij Salerno de laat ste dagen ondervonden. Snel en hard hebben de Duitsche troepen onder lei ding van de bekendste veldmaarschal ken reeds toegeslagen. Salerno is reeds grootendeels in Duitsche handen en de eénige hoop der geallieerden is nog slechts, dat een deel van het achtste leger, dat uit Calabrië oprukt, tijdig genoeg zal verschijnen om een beslis sing ten gunste der landingstroepen te kunnen forceeren. Gezien het zeer moeilijk begaanbare terrein waardoor dit leger zich een weg zal moeten ba nen, gezien ook het feit, dat de Britten in den Noordelijken sector van de Ame rikanen zijn gescheiden en deze laat- sten zich wanhopig verweren tegen de hevige aanvallen van de bekende tij gertanks, die" reeds een wig in hun ge lederen hebben gedreven, is het de groote vraag of het achtste leger nog tijdig genoeg zal arriveeren om de hier strijdende troepen afdoende hulp te kunnen verzekeren. Wel hebben ter hoogte van Capri nieuwe landingen plaatsgevonden, we! steunt het scheepsgeschut de actie der geallieerde troepen, maar de Duitschers hebben een zeer sterke positie, drijven de landingstroepen voortdurend achter uit en grijpen, naarmate zij meer vlieg velden bezett.en, steeds krachtiger in om den vijand uit de reeds afgebrok kelde bruggehoofden zoo spoedig mo gelijk te verdrijven. f Wanneer zij deze troepen tot een haastige inscheping kunnen noodzaken, zullen de gevolgen daarvan, ook in mo reel opzicht, van de grootste beteekenis voor het verdere verloof) van den oor log blijken. Wat de gebeurtenissen in het binnen land betreft, kan voornamelijk worden verwezen naar de bekendmaking van ■Mussert, waarin deze doet uitkomen, dat, dank zij zijn bemiddeling bij den Rijkscommissaris,1 tot dusverre en ook in de toekomst sluipmoord en brandstichting niet met Nederlandsch bloed gewroken zal worden, maar dat vanzelfsprekend maatregelen worden genomen om hen. die dergelijke misda den toejuichen, tijdelijk uit het maat schappelijk leven te verwijderen en do°r geregelden, inspannenden arbeid hun uit het lood geslagen gedachtengang weer te kunnen ordenen. Wie misdaden als sluipmoorden onder alle omstandigheden afkeurt, zal de ko mende maatregelen die niet anders dan een beveiliging tegen moreel ont spoorde elementen beteekenen tvol komen kunnen begrijpen en aanvaar den. Noworossijsk en Brjansk ontruimd. Nieuwe landingen bij Salerno. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 17 September (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend; In den afweerslag die sinds meer dan twee maanden in het. oosten woedt, is het den sovjets ondanks hun groote numerieke "Superioriteit nergens ge lukt, ons front kapot te maken en ope ratieve successen te behalen. Waar oijze troepen terrein hebben prijsgege ven, geschiedde dit altijd volgens de plannen, in volledige orde en met be houd van den samenhang van het front. In den zuidelijken en centralen sector van het oostelijk front, waar het zwaartepunt der vijandelijke aanvallen ligt, is een grootscheep- sche frontverkorting aan den gang, waardoor nieuwe reserves gewon nen. In het kader van deze aftrek kende beweging werden de steden Noworossijsk en Brjansk na volko men vernietiging van alle belang rijke inrichtingen volgens de plan nen ontruimd. Ten westen van Jelnja en ten zui den van Belyj werden aanvallen van sterke sovjet-strijdkrachten afgesla gen, gepaard gaande met zware verlie zen voor den vijand aan menschen en vooral met groote verliezen aan pant serwagens. Enkele bressen werden af gegrendeld. Ook ten zuiden van het La- dogameer bleven den geheelen dag de voortdurende vijandelijke aanvallen zonder succes. Van het overige deel van het oostelijk front wordt slechts melding gemaakt van plaatselijke gevechtsactie. Het jachteskader 52 behaalde aan het oostelijke front eveneens zijn 7.000ste overwinnin'g in de lucht. De verbitterde gevechten op het vijandelijke brugehoofd in midden- ïtalië duren met onverminderde he vigheid voort. B(j Salerno gelukte het het vijandelijk bruggenhoofd nog verder ineen te krimpen. In 't gebied van Eboli. waar het vijande lijke verzet aanmerkelijk krachti ger werd, vernietigden onze troe pen afgesneden Amerikaansche ge vechtsgroepen en maakten daarbij gevangenen en buit. Vijandelijke val schermtroepen, die in den rug van ons gevechtsfront omlaagsprongen, werden vernietigd. Ter ontlasting van zijn afgeslagen landingstroepen heeft de vijand in 't zuidelijke deel van de Golf van Salerno nieuwe sterke strijdkrachten aan land gezet. Hier zijn hevige gevechten aan den gang. De luchtmacht viel de vijandelijke scheepsconcentraties herhaaldelijk aan, Daarbij kregen een groot oorlogsschip en een torpedojager zoo zware bom- treffers, dat zij als vernietigd be schouwd kunnen worden. Een aantal andere schepen werd beschadigd. Een groep Duitsche motortorpedobooten bracht onder leiding van den luitenant ter zee eerste klasse Schmidt eenige da gen geleden in de Adriatische Zee een torpedoboot, 2 mijnenvegers en een be wakingsvaartuig van de regeering Ba- doglio tot zinken. Voorts hebben de boo ten het troepentransportschip „Leopar- di", dat op zijn eerste reis was en dui zend Italiaansehe soldaten aan boord had, alsmede drie andere schepen opge bracht Na het binnenloopen in' een groote haven aan de Adriatische Zee iwongen zij den bevelhebber en den stadsprefect aldaar de wapens neer te leggen. Bewakingsvaartuigen van een Duitsch convooi brachten voor de kust van westelijk Noorwegen een aanvallende Britsche motortorpedoboot tot ztnken en schoten een torpedovliegtuig om laag. Bommen op Fransch en Duitsch gebied. BritschAmerikaansche formaties bommenwerpers vielen gisteren weer west- en zuid-Fransch gebied aan. Voor al in de binnenstad van Nantes werden door brisantbommen hevige verwoes tingen aangericht. De bevolking leed aanzienlijke verliezen. Enkele vijandelijke storingsvlieg'ui- gen lieten in den afgeloopen nacht bommen vallen op het noordelijke rijks gebied. di.e geen schade aanrichtten. Door luchtmacht en marine werden gisteren »28 vijandelijke vliegtuigen, meerendee'.s viermotorige zware bom- menyerpers. neergeschoten. Duitsche jagers voor den langen afstand schoten midden boven den Atlantïschen Oceaan een groote vijandelijke vliegboot om laag. Oostelijk front in beweging. De Berlijnsche ANP-correspondent meldt: Het gcheelc Oostelijke front is op het oogenblik in beweging en bolsjewistische aanvallen wisselen af met Duitsche tegenaanvallen, zoodat de strijd voortdu rend heen en weer golft. Van de bols jewistische aanvallen zijn die in het centrale deel van het front op het oogen blik wel het belangrijkst. Hier zetten de aanvallers er blijkbaar alles op, de Oekrainsche hoofdstad Kiew te berei ken, waartoe zij een wig in de Duitsche linie trachten te drijven, meer naar het noorden schijnen de bolsjewisten naar Smolensk te willen doorbreken, terwijl als derde zwaartepunt van het bolsjewis tische offensief het Koebangebied ge noemd moet worden. De Sovjet-** -si- sche legerleiding zet, naar men te Ber lijn verklaart, haar aanvallen voort zon der te letten op de enorme verliezen aan menschen en materiaal, die deze kosten. Van Duitsche zijde verklaart men daarentegen, de voorkeur eraan te geven ter vermijding van al te hooge offers het front te verkorten, waartoe men desnoods ook economisch belang rijk terrein wil prijsgeven. Van officieele Duitsche zfcle heeft men dan ook reeds meermalen doen doorschemeren, dat men ei rekening mede houdt, nog meer ter rein te moeten prijsgeven. In dit licht bezien komen de ontruiming van Brjansk en Noworossijsk niet onver wacht. 3e levende have van den Haagschen dierentuin, welke zijn poorten heeit gesloten, is naar Artis Ie Amsterdam overgebracht, hetgeen een mooie aanwinst voor de hoofdstedelijke diergaarde beteekent. Het jacht luipaard en „Sambo" wachtend op hun transport CNF/Schimmeloenningh/Pa* m NIEUWE BONNEN (Uitknippen en bewaren. VAN 19 SEPT. T/M 2 OCT. Brood: 39A en 40A elk 4 rants. 39B en 40B elk 1 rants. Beschuit: 39 en 40 1 rants. Bloem, brood of gebak: 656 en 657 1 rants! Peulvruchten: 658, 125 gram. Havermout 659, 125 g— Kindervoedesl: 39A, 250 gr. gort. 39B, 250 gr. rijst of gort. Boter: 39A, rants. boter. 39B, J.£ rants. margarine. 38A. rant6. bak-en braad vet of margarine. Kaas: 660, 150 gram. Melk: 39 en 40 melk (13/4 1). Taptemelk 39 en 40 (1 3/4 1.) Aardappelen: 39 en 40, 2 Kg. 39 en 40 toeslag, 1 Kg. Suiker: 661, 500 gram. Koffiesurrogaat: 662, 250 gram. .)am: 663, 250 gram. Vervangingsmiddelen: 664, 1 rants. Versnapering: 39, 100 gr. suikerw. Tabak: 39 en 40, 1 rants. sigaren, tabak of sigaretten. Op deze bonnen mag reeds op 18 September worden gekocht, uitge zonderd vleesch en aardappelen Alle bonnen zijn 14 dagen geldig, uitgezonderd: 38A boter 19 Sept. t.e.m 30 Oct 40A en 40B boter, 5 Sept. t.e.m 30 Oct. 37—38 Vleesch, 5 Sept. t.e.m 2 Oct. (verlengd). DE NIEUWE BONNEN. Voor de veertiendaagsche periode van 19 September tot 2 October zijn de gebruikelijke rantsoenen brood, be schuit, melk en taptemelk verkrijg baar gesteld op de bonnen 39 en 40 Op elk van de bonnen Aardapelen 39 en 40 kan 2* k.g. aardappelen worden gekocht en op de toeslagbonnen 1 k.g. Voorts zijn de bonnen 39 en 40 van de Tabakskaart e'k geldig voor 1 rant soen sigaren, tabak of sigaretten. Van de Boterbonnen is 39A aange wezen voor het koopen van een half rantsoen boter en 39B voor een half rantsoen margarine. Bon 39 Versnaperingen geeft recht op 100 gram suikerwerk, bon 39A Kindervoedsel of 250 gram gort, en 39B Kindervoedsel of 250 gram rijst of gort. Verder zijn geldig verklaard de jon nen: 656, 657 voor bloem, 658 voor 125 gram peulvruchten. 65° voor 125 gram havermout. 660 voor 150 gram kaas 661 voor 500 gram suiker. 662 Voor 250 gram koffiesurrogaat, 663 voor 250 gram jam en 664 voor 1 rantsoen ver vangingsmiddelen. Voor koffiesurrogaat zal op 31 Octo ber een nieuwe bon worden aangewe zen en voor vervangingsmiddelen op 17 October. Ten slotte zij er op gewezen, dat op Bon 38A Boter, voor zoover deze bon niet is ingeleverd vooï bak- en braad vet. tot 30 October een half rantsoen margarine 'kan wnrif-i geftoeht en iat de bonnen 40A en B eveneens geldig blijven tot 30 October. terwijl de gel digheidsduur van de Vleeschbonnen 37 en 38 is verlengd tot 2 October. VERLENGING VLEESCHBON. 's-GRAVENHAGE. 17 Sept. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bonnen 37 en 38 Vleesch niet, zoo als aanvankelijk werd medegedeeld tot en met 2 October worden verlengd, doch tot en met 25 September. WEER BATTERIJEN. 's-GRAVENHAGE. 17 Sept. Blij kens een officieele mededeeling van den directeur van het Rijksbureau voor Metalen-Verwerkende Industrie kunnen gebruikers, aan wie batterijen zijn toegewezen, zich thans weder tot hun leverancier wenden ter «bekoming van de hun toegewezen batterijen Leveranties van batterijen, gedaan op grond van koopvergunningen, voorzien van het stempel „speciale toewijzing." mogen niet worden herhaald. Kesselring wint eerste ronde in slag van Salerno. Hopelooze positie der geallieerden. Tweede faze begonnen. Naar in militaire kringen verluidt, kan na zeven dagen van verbitterde gevechten in het gebied van Saler no thans geconstateerd worden, dat de eerste ronde van den slag door maarschalk Kesselring gewonnen is. Generaal Clark heeft een zware nederlaag moeten incasseeren en heeft bij die operaties het grootste deel der gelande formaties en van zijn materiaal verloren. Op hèt critieke oogenblik zijn kenne lijk niet alleen militaire, doch ook po litieke gezichtspunten beslissend ge weest voor het tot eiken prijs handha ven van het bruggehoofd Salerno De tweede faze, die thans begint, zoo verklaart men. staat in het teeken van wederzijdsche versterkingen. Hoe hopeloos de positie der geal lieerde strijdkrachten is. blijkt wel uit het feit. dat zij, om verlichting te brengen aan de op het bruggehoofd strijdende troepen, een deel der for maties van Montgomery hebben moe ten inschepen om die zoo spoedig mogelijk naar het gebied van Salerno (e brengen. Naar men tot dusver heeft kunnen nagaan, schijnen de in het zuidelijke deel van de golf van Salerno gelande formaties voQrloopig ongeveer een divisie uit te maken Het strijdgebied van Salerno wordt gekenmerkt door een driehoek, die ge- ormd wordt door de steden Salerno- Eboli-Castelijibate-Licosa. De belang rijkste plaatsen in het voorterrein ■orden door de Duitsche troepen be- heerscht. die In het noorden Salernö in bezit genomen hebben en in het Oosten Eboli, Altavilla en Albanella beheerschen. Uit militaire kringen 'der rijkshoofd» stad verluidt, dat binnenkort cijfers zullen worden bekend gemaakt over de verliezen, cfle de Engelschen en Ame rikanen tot dusver geleden hebben. Geallieerde scheepsverliezen. In aansluiting op deze laatste alinea volgt hier een D.N.B -bericht, dat mel ding maakt van de belangwekkende lijst van de scheepsverliezen. die de Engelschen, en Amerikanen tijdens de gevechten om Sicilië en tot heden bij hun landingsoperaties in Zuid-Italië geleden hebben. In het gebied van Sicilië werden door de Duitsche strijd krachten in den grond geboord 290000 brt., beschadigd 1.203050 brt. Bij de huidige landing in Zuid-Italié werden tot dusver tot zinken gebracht 94.000 'brtbeschadigd 470000 brt. Aan oor logsbodems verloor de vijand bij de 'landing op Sicilië 25 in den grond geboorde schepen, terwijl 60 eenheden beschadigd werden. Bij de landing in Zuid-Italië werden 9 eenheden in den grond geboord en 11 beschadigd. Moskou en de Balkan. In Berlijnsche politieke kringen wijst men op de toenemende agitatie van Moskou met betrekklhg tot de bolsje wistische aspiraties op den Balkan. Zoo heeft men bijzondere aandacht besteed aan een oproep van Dirrritrof., deq vroegeren secretaris-generaal van de Komintern, aan Bulgarije, om thans 't voorbeeld van Italië tc volgen en met de As te breken. In het Kremlin acht rijen thans blijkbaar den tijd gekomen, zoo constateert men te Berlijn, om ge-j lijkiijdig met de gebeurtenissen in Itrfw lië ook de Sovjet-aanspraken op den Balkan te noussceren. waarbij men ook voor het middel der bedreiging niet te rugschrikt. Deze sterke politieke druk van Mos kou op Zuidoost-Europa vindt zijn aan vulling op militair terrein, want naar het goed ingelichte Zweedsche blad „Aftontidningen" weet te melden, zijn er in het vroegere Joegoslavië reeds Sovjet-officieren aangekomen, die het opperbevel over de daar opereerende benden op zich zouden nemen. Deze duidelijke feiten, zoo verklaart men tenslotte in Berlijn, zouden ook den laatster, twijfelaar ten aanzien van de ware bedoelingen der Sovjets in Euro pa moeten overtuigen. De maatregelen in Albanië. BERLIJN. 17 Sept. (DNB). Omtrent de stelselmatige tenuitvoerlegging van dc noodzakelijke maatregelen in Albanië door Duitsche militairen, schrijft een oorlogsverslaggever: Het verraad van Badoglio kwam op volkomen verrassende wijze voor de Albaansche openbare meening. In Ita liaansehe officierskringen was men er zeer terneergeslagen over. daar men op een afstand van de intrigues van Rome geen helderen kijk op den wer- kelijken toestand had. Een niet on aanzienlijk deel van het officierscorps was fascistisch of had op ^den Balkan, ten deele ook aan het Oostelijk front, de kracht van de Groot-Duitsche weer macht uit eigen aanschouwing leeren kennen. Slechts zeer weinig Italiaan sehe soldaten waren hier bereid het verraad van Badoglio en van den ko ning door lage acties tegen de wapen kameraden te vergrooten. In elk geval bleven de Duitsche voor zichtigheidsmaatregelen volkomen ge heim. De weinige commando's, die af zonderlijke bureaux onderhielden naast den* Duitschen verbindingsstaf bij de Italiaansehe weermacht te Tirana, rqoesten wekenlang zeer zwaren ar beid verrichten, om alles zoo voor te bereiden, dat er nog slechts één bevel noodig was om binnen enkele uren alle strategisch belangrijke installa ties en punten in Albanië in handen te krijgen en elke vijandelijke of den vijand begunstigende actie onmogelijk te maken. Wie heeft meegemaakt met welk een nauwkeurigheid deze .machi nerie afliep, begrijpt den diepen in druk, dien de Duitsche opmarsch naar en het binnenrukken in Albanië op de Duitsehgezinde bevolking maakte. Oude getrouwen op de hoogste posten. Mussolini herneemt de leiding. BEHLIJN. 17 Sept. <CD(. - Zij hel dan ook zonder daar vooralsnog com mentaar aan te verbinden, legt de Duftsche pers toch grooten nadruk op het feit. dat de ..Partito Nazionale Fascista" door Mussolini ojfnieuw is opgericht nadat zij. gelijk bekend, door de regeering-Badoglio was op geheven onder den naam „Pariito Republicano 'Fascista". De fascistische partij krijgt op deze wijze haar oor spronkelijk karakter terug, daar Mus solini en zijn medestrijders aanvanke lijk eveneens op een republikcinsch standpunt stonden. Het ziet er naar uit, dat Mussolini eerst tijdens en voor al onmiddellijk na den cpmarsch naar Rome van dit standpunt heeft afgezien en wel om verschillende redenen. In de eerste plaats kon hij door een goede verstandhouding met den koning een strijd tusschen republikeinen en ko- ningsgezinden vermijden, wat vooral in een tijd, dat de opbouw van een nieuw Italië dringend noodzaak was. groote beteekenis had. Niet in de laatste plaats omdat vooral in Midden- en Zuid-Italië het Huis van Savoye bij de bevolking zeer gezien was. Voorts zag het er naar uit, dat de koning een fascistisch Italië goed gezind was, daar het aan zijn ingrijpen te Anken is. dat de nationale revolutie niet in een bloedbad ontaardde. Merkwaardiger wijze was het de latere maarschalk Badoglio, die' koning Vietor Emanuel aanbood, de fascisten, die Rome om singeld hadden,'met een enkel regi ment de bergen in te jagen. Op dien gedenkwaardigen Octoberdag in 1922 luisterde Vietor Emanuel niet naar Badoglio, maar benoemde hij Benito Mussolini tot minister-president. Mussolini weer chef der nieuwe fascistische rcgcering. In het eerste decreet, dat Mussolini heeft uitgevaardigd, verklaart hij, de hoogste leiding van het Fascisme weer cp zich te nemen. Bijna automatisch wordt hij op die manier ook weer de chef der nieuwe Fascistische regeering. Dat hij daarop minder den nadruk legt, is kennelijk van voorbijgaanden aard. daar hij en natuurlijk niemand anders door Duitschland en Japan als het hoofd der regeering erkend zal worden, roodra de Fascistische regeering zelf er kend wordt. Nu die nieuwe Fescistische regeering een Italiaansehe republiek na streeft, rijst de vraag, of het ook in de bedoeling ligt, een staatshoofd te kie zen, dan wel of Italië in navolging van Duitschland een „Führer-staat" zal wor den. Zoowel in Italië als in Duitschland stelt men zich op het standpunt, dat er momenteel andere dingen dan deze tenslotte zuiver formeele aangelegen heden te regelen zijn, zoodat deze vra gen voorloopig onbeantwoord moeten blijven. Hetzelfde geldt voor de kwes tie, of Mussolini weer het opperbevel van de Italiaansehe strijdkrachten op zich zal nemen, of dat de Italiaansehe troepen, die zich aan de zijde van de Duitsche weermacht hebben gesteld, ook onder den generaal-veldmaarschalk Rommel en Kesselring zullen ressor teeren. Zooals men zich herinnert, wer den bij geruchte de namen van Farinac- Ricci en Pavolini genoemd als de le- aen van het triumviraat, dat die nieuwe Fascistische regeering vormde. Zijde lings schijnt dit bevestigd te worden door het feit, dat Mussolini zijn vroege ren jeugdleider Ricci thans tot comman dant van de Fascistische militie en zijn vroegeren minister van propaganda, Pa volini, tot setretaris-generaal van de FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Het SS-Ersalzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 17-45 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen. ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht Tüdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst namen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbatalllon In Amersfoort Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden ZIJ, die tot de Germaansche SS In Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden Personen tusschen 18-30 Jaar, die aanmeldtngspllch- tlg zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. 19.9.43 9-12 uur Henge lo, Café Modern. Spoorstraat 18: 19.9 43 15-18 uur Zwolle. Hotel Gijtenbcek, 20.9 43 9-12 uur Assen, Concerthuis a. d Vaart. 20.9.43 15-18 uur Groningen, Concerthuls Poelestraat, 21.9.43 9-12 uur Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat, 22 9 43 9-14 uur Amsterdam, Dam 4; 23.9.43 9-13 uur Utrecht. N V Huls. Oude Gracht 245. 24.9.43 9-14 uur Amersfoort, Pol Durch- gangslager Leusderweg; 25 9.43 9-14 uur Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhout U-13. partij heeft benoemd. Dit zijn de twee hoogste posten, die Mussolini aan ztja oude medestrijders kon toevertrouwen. De eerste secretaris-generaal van de partij. Robcrto Farinacci is weer terug gekeerd naar de hoofdredactie van het finds dc oprichting ijoor hem geleide strijdorgaan „Regime Fascista", dat on- aer het bewind van Badoglio was opge heven. Het lijdt wel nauwelijfcs eenigen twijfel, of Mussolini wdPkt met Farinac ci, thans zijn oudsten getrouwe, samen. Niettemin staat het geenszins vast, dat Mussolini zich evenals Farinacci te Cre- mona bevindt, al loopen er geruchten van die strekking. Zevende Dagorder van den Duce. Officieren ontslagen van den eed- aan den koning- De Duce heeft dagorder no. 7 uit gevaardigd, die den volgenden tekst heeft" „De Fascistische Nationale Regeering ontslaat de officieren der weermacht van den eed, dien zij aan den koning hebben afgelegd. Door de onder de be kende voorwaarden voltrokken capitu latie en door zijn vlucht heeft de koning de natie aan den vijand uitgeleverd en haar in schande en ellende gedompeld. w.g. MUSSOLINI. Schoonschip in Schoonhoven. Pr(jsbeheersching ia actie. De Inspectie van de Prijsbeheerschlng heeft deze week eenige plaatsen ver rast met een grootscheepsche actie vol gens een nieuwe werkmethode. Een legertje van opsporingsambtena ren en deskundigen zwermde Dinsdag allereerst over Schoonhoven uit Als zij overtredingen constateerden van iets meer dan gewone beteekenis, werd de verdachte meegenomen naar het stad huis, waar de Inspecteur voor de Prijs- beheersehing zitting hield en na verhoor dadelijk vonnis wees. De psychologische uitwerking van dit krachtig en snel optreden was vaak goed merkbaar. Tc Schoonhoven werd «ie zwaarste straf uitgesproken tegen een ijzerhandelaar, die een partij hout- schroeven van zestig zeventig gros te duur had verkocht en bovendien als grossier inmaakglazen aan kleinhande laren had geleverd voor den particulie ren prijs. Hem werd een boete opgelegd van tweeduizend gulden. Een kaashandelaar, die zeven onge stempelde kazen in voorraad had. zag deze verbeurd verklaard en kreeg bo vendien 500 gulden boete. Ook een groentehandelaar, die appelen uit zijn eigen tuin ver boven den consumenten prijs verkocht, werd daarvoor met 500 gulden boete gestraft. Na Schoonhoven kwamen o.m Vianen en Leerdam aan de beurt, waar dezelf de methode werd toegepast. In Leer dam had een schoenwinkelier, die reeds eerder met de Prijsbeheersching te ma ken had gehad, nog ruim honderd paar schoenen van voor den oorlog in voor raad en verkocht deze voor dubbele prijzen. Ook in dit geval legde de In specteur een boete van tweeduizend gulden op. In een halve week 'werden 25 a 30 gevallen op deze wijze onmid dellijk berecht, terwijl nog tal van an dere langs den gewonen weg behandeld zullen wordeji. Het is te verwachten, dat deze actie, gezien de resultaten, binnenkort in verschillende plaatsen zal worden herhaald. DE OPSPORING VAN RADIOTOESTELLEN. Tijdens de actie tot opsporing van niet- ingeleverde radiotostcllen is gebleken, dat vsle personen hebben gemeend aan de beschikking fot inlevering van radiotoestellen te kunnen ontkomen. Daar echter de politie-autoriteiten i het bezit zijn van de lijsten van radio- «"''raars en van de. geleverde toestel len, is het te verwachten, dat tijdens de opsporingen de overtreders van be noemde Verordening achterhaald en ter verantwoording geroepen zullen worden. NIEUWE BURGEMEESTER VAN VLISSINGEN. Tot burgemeester van de gemeente Vlissingen is benoemd dc heer P. C. Callenfels. De heer Callenfels Is in 1886 geboren. Hij is een afstammeling van een bekende Zeeuwsche familie en diende aanvankelijk als zee-officier. Na het verlaten- van den militairen dienst werd hij directeur van de Olveh in Zeeldnd. Hij is thans te 's-Hertngen- bosch woonachtig. Sinds 1933 is de nieuwbenoemde burgemeester lid van de N.S.B. Verduisteren van 207 uur. Zaterdag 18 September 1943. Zon op 7.18 uur. onder 19.50 uur. Maan onder 12.23 uur, op 22.18 uur. Zondag 19 September 1943. Zon op 7.19 uur. onder 19.48 uur. Maftn onder 13.34 uur, op 22.51 uur. 91 onze Vrijwilliger». - Ban granaatwarpar wordt In stalling gebracht PK Sehaer/0/H/l»ft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1