NOORD-HOLLAND Mussolini spreekt tot het Italiaansche volk. DAGBLAD VOOR Huis van Savoye als schuldige aangewezen. De vijandelijke verliezen in. Italië Een oorlog der verrassingen Uitgave: «eor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bar eau der Sohager éditic: Scha gen: Laan 20 L Telefoon 444 (2 Hj'nen). Postrekening 66189. MAANDAG 20 SEPTEMBEB 1942. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 219, 2 pagina's. Bijzonderheden ovef de tragedie. Een nieuwe staat zal gegrondvest worden. ROME, 18 Sept. (D.N.B.) - De Duce heeft hedenavond vla de Italiaansche radio tot het Italiaansche volk gespro ken. In zijn rede verklaarde de Duce: „Zwarthemdep, Italianen! Na een lang stilzwegen hoort gU wederom m(jn stem. Ik ben ervan overtaigd, dat gfl haar herkennen zult, de stem, die U zoo dikwyis in moei lijke tijden bijeengeroepen heeft en met V de schoonste dagen van het vaderland gevierd heeft. Ik heb eenl- gen tijd geaarzeld alvorens weer tot U te spreken, want ik had behoefte aan een ttfd van psychische teruggetrok kenheid, voordat ik opnieuw voor het forum der wereld verscheen, want na mijn moreele isoleering was het noo- dig, dat ik het contact met de wereld herstelde. De radio veroorlooft geen lange rede voeringen. Ik wil ook niet lang stilstaan bij de voorgeschiedenis, doch ik begin met de gebeurtenissen van den 25sten Juli. Toen beleefde ik in mijn reeds zeer avontuurlijk leven het ongelooflijkste aller avonturen. Het onderhoud met den koning duurde twintig minuten of mis schien zelfs nog korter. Iedere overeen komst was onmogelijk, want ~hij had reeds zijn besluit genomen, «et uit breken van de crisis stond vlak voor de deur. Het is in oorlogs- zoowel als in vredes tijd voorgekomen, dat een minister moet gaan, dat een generaal wordt neerge schoten. Doch het is nog nooit voorge komen, dat men een man als ik, die z\jn koning meer dan twintig jaar in abso lute trouw heeft gediend, op de stoep van het particuliere verbluf van den koning Het arresteeren, hem dwong in een Roode Kruisauto te gaan zitten on der voorwendsel hem voor een complot te willen redden en in een razend jempo van de eene naar d<; andere kazerne voerde. Ik had onmiddellijk den indruk, dat deze bescherming in werkelijkheid ge vaar beteekende. Deze indruk werd ver sterkt, toen ik van Rome naar Ponze ge voerd werd en mijn verdenking werd zekerheid, toen ik van Ponze naar het eiland Maddalene werd overgebracht en van Maddalene naar de Gran Sasso, zooals in het opgestelde plan om mij aan den vijand uit te leveren, was bepaald.-'A Vertrouwen in den Fiihrer. Ik had yhter het .zekere gevoel, dat de Führer, hoewel ik van de overige wereld was afgesneden, voor mij zorgde, meer broederlijk dan kameraad schappelijk. Later zond de Führer mij" een prachtige fjditie van de werken van Nietsche. Het woord trouw heeft een diepe beteekenis, ik zou haast willen zeggen een eeuwige beteekenis voor het Duitsche hart, dat in het algemeen zcowel als in het bijzonder de geeste lijke wereld der Duitschers wèer- spiegelt. Ik was ervan overtuigd, dat ik hier van een staaltje te zien zou krijgen. Op de hoogte van de wapenstilstandsvoor waarden, koesterde ik niet den gering- sten twijfel over hetgeen wat in artikel 12 van de voorwaarden schuilging. Een hooge ambtenaar heeft mij gezegd, dat ik een gijzelaar was. Doch in den nacht van 11 op 12 September liet ik weten, dat de vijand mij niet levend in handen zou krijgen. Vfjf minuten In de zuivere lucht van het gebergte hing een atmosfeer van verwachting. Het liep tegen 14.00 uur, toen ik de eerste valschermjagers zag dalen, ge volgd door de anderen, vast besloten om elk verzet te breken. De manschappen, die mij bewaakten, zagen dat in en schoten niet. Dit alles speelde zich in vijf minuten af. De bevrijding, die ge- heele onderneming was een voorbeeld van* organisatie en besluitvaardigheid, dat in de geschiedenis gedenkwaardig zal blijven. Mettertijd zal het een le gende worden. Dit is het einde van het hoofdstuk, dat genoemd kon worden het daarna van mijn persoon. Doch dit is een kleinigheid vergeleken met de ontzettende tragedie, waarin de democratische regeering op 25 Juli het Italiaansche volk gestort heeft. Het on gelooflijke optimisme zelfs van Fascis ten achtte het niet mogelijk, dat de re geering dergelijke catastrophale plannen jegens de partij, het regi/ne en de natie zelf zou koesteren. Doch de maatregelen, die na den 25sten Juli genomen werden, laten een program zien, dat ten doel had het werk van 20 jaar te vernielen en twintig jaar van roem weg te vagen, om de herinnering aan de vorming van een imperium en aan den rang zooals het vaderland nog nooit gehad had, uit te wisschen. De schuldigen. Thans, bij den aanblik der ruïnes van den oorlog, die voortwoedt, zou men gaarne krampachtig naar mogelijkheden willen zoeken om een vorm van com promis te vinden en een rechtvaardi ging voor hem, die de verantwoordelijk heid te dragen heeft, om zoodoende den keten van vergissingen voort te zetten. Wie thans de partij aanvallen, zijn de zelfde leegloopers, die reeds bij het be gin van onzen opmarsch getracht heb ben den socialen vooruitgang te sabotee- ren en de nationale en imperiale succes sen te verkleinen. Terwijl wij daaren tegen onze verantwoordelijkheid geheel en al op ons nemen, zullen wij de ver antwoordelijkheid van de anderen aan 'r onderzoek onderwerpen, door bij de verantwoordelijkheid van de hoogste instanties te beginnen. De koning, die zich ontdekt weet, doch geen afstand heeft gedaan, zooals het grootste deel der Italianen had ver wacht. moet onmiddellijk ter verant woording geroepen worden. Het was zuiveren alleen de dynastie, die tijdens alle phasen van den oorlog, die toch door hem verklaard was, het centrum vormde van het defaitisme en de anti-Duitsche propaganda. De voor zichtige, doch dikwijls onvoo-*>htige maakte zich alle speculatie va i den vijand eigen, terwijl de erfgenaam het bevel over het Zuidelijke leger op zich nam, doch niet op het slagveld ver scheen. Ik ben ervan overtuigd, dat het Huis Savoye do putseh tot in de kleinste bij zonderheden nauwkeurig heeft voor bereid, uitgewerkt en uitgevoerd te zamen met de handlangers van Bado- glio en al zijn laffe generaals tezamen met sommige verraderlijke leden van de Fascistische party. Er kan geen twijfel over bestaan, dat \men hem onmiddellijk na mijn arres tatie gemachtigd heeft over den wa penstilstand te onderhandelen, wapen stilstandsonderhandelingen, die reeds vóór mijn arrestatie waren begonnen tusschen het Huis Savoye en Enge land. De koning heeft zoo op de meest erbarmelijke wijze Duitschland ver raden en zelfs nog na onderteekening van den wapenstilstand, heeft hij ge loochend, 'dat deze onderhandelingen aan den gang waren. Daarbij was het juist de dynastie, die ik twintig jaar geleden voor de ineenstorting heb gered, die nu een nieuwe regeering op het oude statuut van 1848 en een vrij heid in het teeken van den staat van beleg en op de punten der bajonetten gevormd heeft. De voorwaarden van een wapenstilstand. Wat de voorwaarden van den wapen stilstand betreft, deze hadden eigenlijk zeer grootmoedig moeten zijn, doch zij waren de hardste die men maar kan denken. De koning heeft nöch tegen deze voorwaarden iets ingebracht, nóch tegen de beraamde uitlevering van mijn persoon aan den vijand. Slechts uit angst voor zijh kroon heeft hij Italië in chaos, schande en ellende gestort. Op alle con tinenten, van het Verre Oosten tot aan Amerika, kent men de misdaden van het Huis van Savoye. Ook de vijanden, die ons tot deze smadelijke capitulatie gebracht hebben, verbergen hun ver achting niet voor ons. Engeland zelf, dat niemand, ook de Führer niet, van plan was aan te vallen, bevindt zich in oorlog om overeenkomstig de door Churchill gegeven belofte, Polen te redden. Sedert deze schande nu kan het gebeuren, dat elke Italiaan, ook in zijn particuliere leven door anderen verdacht wordt. Wanneer deze dingen alleen maar te rugsloegen op de groep van de werke lijk verantwoordelijken, dan zou men hiermede vrede kunnen hebben, doch iedeften dient duidelijk te beseffen, dat de gevolgen van de schande eiken Italiaan, van den eersten tot den laat- sten, treffen. De vernedering. Nu wij de eer verloren hebben, heb ben wij ook alle landen verloren, die wij tijdens dezen oorlog verworven hadden, de bezittingen in de Adriati- sche Zee, in de Ionische Zee, in de Egeïsche Zee, in Zuid-Frankrijk en op den Balkan. Het leger, dat verne derd en in den steek gelaten werd, is van vandaag op morgen uiteengevallen en door zijn eigen bondgenoot onder het gelach van de burgerbevolking ontwapend. Deze vernedering moest geduld worden door soldaten, die op zoovele slagvelden aan de zijde van hun Duitsche bondgenooten dapper ge streden hebben. Ook op de heldenkerk- hoven< in Rusland en op de andere slagvelden, waar Duitschers en Italia nen naast elkaar staan, wordt deze schande gevoeld. De Koninklijk-Italiaansche Marine, die tijdens deze twintigjarige worsteling op gebouwd werd, werd aan Malta uitge leverd, het eiland, dat een hoeksteen van het Engelsche imperialisme in de Middellandsche Zee en een voortdu rende bedreiging vormde voor de Itali aansche levensbelangen. Alleen de lucht macht heeft een, belangrijk deel van haar materiaal kunnen redden, doch practisch bezit zij geen actieve kracht meer. Dit zijn de verantwoordelijkheden, die ook in de jongste rede van den Füh rer opgesomd en gestaafd zijn, die ook den nadruk leggen op het verraad van Badoglio, die nog na de capitulatie de groote en kleine steden in Midden- en Zuid-Italië liet bombardeeren om de Duitschers te misleiden. Monarchie verried fascisme. Het is niet het fascisme geweest, dat de monarchie verraden heeft, doch de monarchie heeft het fascisme verraden Dit verraad bracht n\et zich mede, dat niemand van het Italiaansche volk meer geloof schenkt aan de monarchie. Toch is hierbij de eenheid van het Ita liaansche volk niet te gronde gegaan. Wanneer de monarchie niet berekend is voor haar historische taak, verliest zij ieder bestaansrecht. De grondten- denties van Italië waren toch al. meer republikeinsch dan monarchistisch en tot het tijdstip van de Italiaansche één wording was het een republikeinsche éénwording, die tegen de Italiaansche monarchieën gestreden heeft, voor het meerendeel buitenlandsche monar chieën. De nieuwe staat. De staat, dien wy opnieuw willen op bouwen, moet nationaal en sociaal zUn, In den meest uitgcbreldcn «in van het woord een fascistische staat in den geest van den bcgintyd. In de verwachting, datvonze beweging onweerstaanbaar zal zon, willen wy den onderstaanden elsch laten hooren; 1. Weer de wapens opnemen aan de zijde van Duitschland, Japan en de andere bondgenooten. Alleen bloed kan een dergelijke schandelijke bladzijde uit de geschiedenis van ons vaderland verwijderen. OnmiddAlijke wederopbouw van het leger, dat zich schaart om de kern van de militie. Alleen hij, die wapens draagt en voor zijn geloof strijdt, kan overwinnen. 3. Opruiming der verraders, in het bijzonder diegenen, die op 25 Juli om 21.30 uur de nieuwe regeering hebben aanvaard en zoodoende naar de gelederen van den vijand zijn overgegaan. 4. Terzijdestelling van de plutocratie en de oprichting van een sociale ba sis, waarop de staat kan worden opgebouwd, geschraagd door den arbeid van zyn burgers. Zwarthemden en gij, trouwe aanhan gers in geheel Italië! Ik roep u opnieuw tot den arbeid en roep u opnieuw on der de wapens. De vreugde van de vij anden over de capitulatie van Italië be- teekent niet, dat zij de overwinning reeds in handen hebben, te minder daar onze bondgenooten, Duitschland en Ja pan, tot de eindoverwinning zullen strij den en nooit aan een capitulatie den ken. Gij, zwarthemden, stelt uwe bataljons opnieuw op, die zulke heldhaftige da den hebben volbracht. Gij, jonge fascis ten, neemt uw plaats in de divisies, die bij Bir el Gobi heldhaftig gestreden hebben. Gij, vliegers, die de aanvallen van den vijand op onze steden zoo be moeilijkt hebt. gij fascistische vrouwen neemt weer de moreele en materleele ondersteuning voor ons volk ter hand, die het zoo ncodig heeft. Boeren, arbeiders en handwerkslieden! De staat, die uit dezen strijd zal ont staan, zal uw staat zijn. Verdédigt hem, opdat niemand hem weer in gevaar kan brengen. Onze moed en ons geloof en onze wil zal aan Italië een nieuwe toekomst geven, zijn levensmogelijkhe den en zijn plaats onder de zon. Maakt deze verwachting tot een rotsvaste ze kerheid. Leve Italië! Leve de nieuwe fascis- tische republikeinsöhe partijl Bij Salerno wordt verbitterd gevochten. Zware gevechten in Centralen sector aan O.-front. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 19 Sept. (DNBHet opperbevel der weermacht deelt mede: In den Zuidelijken sector van het Oostelüke front verhopen de eigen be wegingen volgens de plannen. De krach tig volgende vijand werd afgeslagen. In den centralen frontsector worden in het geiled ten Westen van Jelnja en ten Zuiden van Belyj voortdurend zware gevechten geleverd. Aanvallen van sterke vijandelijke strijdkrachten werden uiteengeslagen. Van het overige Oostelijke front worden, afgezien van levendige plaatselijke gevechtsactie op het Koebanbruggenhoofd en heftige, maar vergeefsche aanvallen der bol sjewisten ten Zuiden van het Ladtfea- meer, geen gevechten van beteekenis gemeld. By Salern-i. De zware gevechten, sedert twee we ken voortdurend geleverd in het ge- bie van Salerno, hebben den Britsch- Amerikaansche landingstroepen niet het verwachte operatieve succes gebracht. Het is hun niet gelukt de Duitsche di visies in Zuid-Italië af te snijden. Te gen numeriek veel sterkere strijdkrach ten hebben onze troepen iedere uitbrei ding van het vijandelijke bruggenhoofd verhinderd. In den tegenaanval werd de vijand in weerwil van het krachtige vuur ;van het scheepsgeschut op een smalle kuststrook opeengedrongen. Hij leed daarbij zware verliezen. Daardoor is het gelukt, de eigen troepen, die na volkomen vernieling van alle belangrijke installaties uit Calabrië en Apulië terugtrokken, te vereenigen met de divisies in het gebied van Salerno. Het Britsch-Amerikaansche opera tieplan, opgebouwd op het verraad van Badoglio, is daarmede volledig mislukt. De energieke Duitsche lei ding en de voorbeeldige houding der troepen, die in weerwil van een groote vüandelijke superioriteit ln lucht- en vlootstrüdkrachten stand hielden tegen den stormloop van 8 infanterie- en 2 pantserdivisies, hebben dit groote afweersucces mo gelijk gemaakt. De vyandeiyke verliezen. Volgens de tot dusverre beschikbare nog onvolledige, berichten verloor de vijand meer dan 10.000 man aan dooden en gewonden en 4429 aan gevangenen. 153 pantserwagens. 54 stukken geschut. 62 granaat- en raketwerpers, alsmele talrijke lichte en zware infanteriewa- penen en een ontelbare hoeveelheid oorlogsmateriaal werd vernietigd of buitgemaakt. In den strijd tegen de vijandelijke landingsvloot hebben lucht macht en marine in den tijd van 8 tot 17 September tot zinken gebracht: 3 kruisers, 2 torpedojagers, 1 torpedoboot, 15 landingsbooten en 9 transportsche pen met een gezamenlijken inhoud van 58.000 ton. Voorts werden 2 kruisers, 3 torpedojagers, 1 landingsboot, 1 groot tankschip en 7 transportschepen met een gezamenlijken inhoud van ongeveer 35.000 ton zoo zwaar getroffen, dat zij verloren geacht kunnen worden. Behal ve eenige andere oorlogsschepen wer den 125 transport- en tankschepen met een gezamenlijken inhoud van ongeveer 600.000 ton, 9 landingsbooten en 1 be wakingsvaartuig door treffers bescha digd. Ook gisteren werd .in het gebied van Salerno en Zuidelijk daarvan verbitterd gevochten. Na de veree- nlging van alle in Zuid-Italié staande Duitsche formaties hebben onze troepen zich volgens de plan nen van den vijand losgemaakt en een kortere weerstandslinie be trokken. Een Duitsche duikboot heeft in de Golf van Salerno een Engelschen torpe dojager van de Jervls-klasse tot zin ken gebracht en een groot tankschip door torpedotreffers zwaar beschadigd. Formaties der luchtmacht brachten door bomtreffers aanzienlijke schade toe aan een torpedojager en een aan tal schepen der vijandelijke transport- vloot. Elf vliegtuigen werden boven het gevechtsgebied neergeschoten. Duitsche vliegtuigen met groote ac tieradius schoten gisteren ver boven den Atlantischen Oceaan een viermoto- rigen bommenwerper neer, alsmede een groot vrachtzweefvliegtuig, dat door een viermotorig vliegtuig werd ge sleept. Enkele vijandelijke stoorvliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht boven Duitsch gebied lukraak bommen vallen, die slechts geringe schade aanrichtten. GELDIGHEIDSDUUR DER BOTERBONNEN. 's-GRAVENHAGE, 18 Sept. Zoo als bekend, kan men op dio boterbon nen, wélke eens per zes of acht weken worden aangewezen, slechts gedurende veertien dagen koopen. Aangezien bo ter en margarine niet onbeperkt houd baar zijn, is men daardoor gedwongen deze artikelen In betrekkelijk korten tijd te consumeeren. Ten einde dit be zwaar te ondervangen, Is thans de re geling getroffen, dat de boterbonnen geldig zullen zijn gedurende de geheel e verbruiksperiode. In verband hiermede is geldigheidsduur van de bonnen ,,40A Boter" en ,,40B Boter" die res pectievelijk op het koopen van 125 gram boter en van 125 gram margarine recht geven, verlengd tot en met 30 October 1943. LIJSTEN VAN NIET-INGELEVERDE RADIOTOESTELLEN. •s-GRAVENHAGE. 18 Sept. - Tij dens de zittingen in kort geding voor het Landesgericht in verschillende deelen van het land gehouden, is ge-4 bleken, dat vele bezitters van radio-Fd toestellen meenden, aan hun inleve ringsplicht te kunnen ontkomen, door van verschillende in. hun bezit zijnde toestellen het oudste en slechtste in te leveren. Doordat de politie in het be zit is van de garantie-lijsten der Ne- derlandsche Radiohandelaren, kan ech ter in die gevallen en bij een syste matisch onderzoek in de toekomst zon der meer worden vastgesteld of inder daad alle toestellen zijn ingeleverd. Op de zittingen worden beweringen, dat toestellen voor de uitvaardiging van de hand werden gedaan, uitvoerig onderzocht. 'Wanneer het onwraakbare bewijs, dat tot opsporing van het toe stel leidt, niet kan worden geleverd volgt bestraffing overeenkomsig de be palingen. ARRESLEEEN-EXPOSITIE TE PURMEREND. In de rij van tentoonstellingen, die de laatste jaren in den lande zijn gehouden, neemt die. welke op het oogenblik in Furmerend georganiseerd wordt, een aparte plaats in. De heer Barend Cruyff, een bekende marktfiguur, exposeert na melijk... arresleeën. Een twintigtal van de meest uiteenloopende types heeft hij hier bijeengebracht, West-Friesche naast Zuid-Hollandsche en als-eenig bui- tenlandsch model een Poolsche ar. Herinneringen aan de echt Hollandsche wintersport der boeren, die dc laatste jaren door verschillende omstandigheden niet zoo druk meer beoefend wordt, doch wellicht eens haar plaats weer zal veroveren. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. •s-GRAVENHAGE, 19 Sept. - Max Blokzijl spreekt hedenavond over den zender Hilversum I in zijn politiek weekpraatje over „Het blinde vertrou wen". Dese Cooraot verschijnt dagelfjks. Advertentie -(«riet. PrUs der gewone advertenties ln dese Editie 11 ct. per m.M. BU contract binnen een Jaar te gebrolken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. MUSSERTS OPROEP. Men zal moeten beamen, dat de op roep van den Leider van het Neder- landsche volk, zooals die dezer dagen ln de dagbladen verscheen, de Instemming kan en moet hebben van iedereen, die, ook in abnormale tijden, prijs stelt op het behoud van fatsoen en mensche- lijke waardigheid. In ons land begonnen sluipmoord en brandstichting langzamerhand aan de orde van den dag te komen. Een heele ry Nederlanders, die geen hndere ,zonde" op hun geweten hadden dan dat zij een andere politieke overtuiging be zaten dan anderen, viel ais slachtoffer van verraderlijke, en meestal in het duister gepleegde aanslagen. Sluipmoorden zijn, gelijk Mussert het terecht kwalificeerde, onder alle om standigheden laf en gemeen. Een mensch, die een eerlijke overtuiging be zit hetgeen tevens een zekere gesteld heid van ridderlijkheid veronderstellen doet zal er niet over denken om iemand, die staatkundig anders denkt dan hij, door middel van een onverhoed- chen dolkstoot of een ijlings gelost 'pistoolschot uit den weg te ruimen, Het Nederlandsche volk in zijn groote geheel, is daartoe niet in staat. De ter reurdaden worden bedreven door en kele lieden, wien de spanningen van deze tijden te machtig geworden zijn en die zich willoos en weerloos tot moord en brandstichting laten ophitsen door een kleine groep menschen. die onder alle omstandigheden in sluipmoord en brand stichting begeerde doelen plegen te zien. Maar ook deze kleine groep van euveldaadbedrijvers moet een onverbid delijk halt Worden geboden met lijde lijke toegevendheid afwachten, omdat deze misdadigers slechts de fractie van een percentage van het Nederlandsche volk uitmaken, zou een onvergefelijke, ja misdadige zwakheid beteekenen want zij zou op den duur het gansche volk in gevaar brengen. Nog méér zwakke en aan den norm ontschoten elementen zouden meegesleurd kunnen worden en ons vaderland zou allengs het karakter aannemen van een land van moordenaars, roovers en brandstich ters. En juist in een bezet land moeten vóór alles orde en regelmaat gehand haafd blijven. Ook al opdat met anderen, onschuldigen, voor misdaden van gewe- tenlooze en half-waanzinnigen krijgen te boeten. Het is dus duidelijk, dat een ieder den zedelijken plicht heeft de bedrijvers van sluipmoorden, roof en brandstichting te helpen vinden en aan de justitie over te leveren. En met tê meer klem kan dit geëischt worden, waar ook thans nog bij de overheid een houding van groote telerantie te bespeuren valf. Immers, Nederlandsche levens zullen, zoo eenigszins mogelijk, gespaard blij ven; zij, die met de misdadigers heulen, zullen uit de maatschappij verwijderd en aan harden, louterenden, arbeid gezet worden. Rome W» Duitsche henden. Duitsche valschermjagers beveiligen de straten Telefoto Orbls/Hoiland/Pax m FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: iedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 17-45 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS ofr de Landwacht Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van farqjlleleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven. kunnen dienst namen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbataillon In Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarine kunnen zich aanmelden Zij, die tot de Germaansche SS ln Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tus s*c hen 18-30 jaar. <die aanmeldingsplicht tig zijn voor de tewerk stelling. kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende bun verbintenis van de tewerkstelling vrU- gesteld. 19.9.43 9-13 uur Henge lo, Café Modern. Spoorstraat 18; 19.9 43 15-18 uur Zwolle. Hotel Gljtenbeek; 30.9.43 9-12 uur Assen, Concerthuls a. d Vaart; 20.9.43 15-18 uur Groningen. Concerthuls Poelestraat; 21.9.43 9-12 uur Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat; 22.9.43 9-14 uur Amsterdam, Dam 4; 23.9.43 9-13 uur Utrecht. N V Huls, Oude Gracht 245; 24.9.43 9-14 uur Amersfoort, Pol Durch- gangslager. Leusderweg; 25.9.43 9-14 uur Den Haag. Café Den Hout, Bezuldenhout 11-13 3q onz» Vrijwilliger». Een gewonde kameraad wordt op de sneltt mogelijke wijze naar de verbandplaais gebracht PK MitsehkWQ/H/P 0 De strategie van uitwijken. BERLIJN, 18 Sept. „Een oor log der verrassingen," zoo noemt de militaire correspondent van het DNB den tweeden wereldoorlog. Hy schröft: Zoowel ln Italië als op het oor- logstooneel in Oost-Europa heeft zich een keer voltrokken, die onge- twüfeld voor dc vü'andeiyke oor logvoering een verrassing betee- kent. Het was met de veldtochten in Polen, Noorwegen, Frankryk, Zuidoost-Europa, Afrika en Azië niet anders dan met den loop der gebeurtenissen in Sovjet-Rusland en thans in Italië. In Beriynsche militaire kringen is men van mee ning, dat de factor der verrassin gen op de besluiten van de vijan den van het dricmogendhedcnpact veel dieplr heeft ingewerkt dan op de beslissingen, die Duitschlands generale en admlraJe staven in goed gecoördineerde samenwer king moesten nemen. Volkomen overrompeld is vooral de publicistiek in Engeland en de Ver Staten. De jongste voorbeelden daar van zijn de Duitsche dlstancieeringsbe- wegingen aan het Oostelijke front, de keer in de door den vijand gewenschte toestanden In Italië en ten slote de jongste onjrwikkeling in het gebied van Salerno, waar de Engelsch-Amerikaan- sche strijdkrachten van generaal Clark het gestelde doel niet hebben bereikt en practisch gefaald hebben op de ge nialiteit van luchtmaarschalk Kesset- ring. Dat beteekent echter, ln militaire taal omgezet, het verlies van een veld slag. Duidelijk wordt dit feit aan het ver slaan van verscheidene divisies, aan de vernietiging van een oorlogspoten tieel, dat zijn Volledige ontwikkeling pas moest krijgen ln de bestorming van Napels. Immers, het was het door de vUandelijke pers luide verkondigde voornemen van Clark, om gemakkelijk en zonder risico, met behulp van de Italianen, van Salerno uit zoo spoedig mogelijk Napels in te nemap en in snel le vereeniging met de strijdkrachten in Zuid-Italië af te snijden en in de pan te hakken. De vesting Europa moest van he* zuiden uit nog dit jaar ten minste rijp gemaakt worden voor de bestorming Dit plan is door het verbluffend snelle en doortastend optreden van Kessel- ring verijdeld. Weer is de uitvoering van vijandelijke planen in een wazige verte "verschoven. Diepe distancieeringsbewegingen. Ook aan Europa's oostelijke front zijn gebeurtenissen aan den gang% die aanvankelijk wellicht verrassing wek ken. omdat men het in het vijandelijke kamp niet mogelijk gehouden had, dat de Duitsche strijdkrachten, wier voor naamste kracht naar algemeen oordeel in den aanval ligt, zich zoo onafgebro ken zouden overgeven aan diepe en breede distancieeringsbewegingen. De Sovjets hebben in den loop van dezen oorlog zonder twijfel veel van de Duit schers geleerd. Waarom zouden oe Duitschers nu van hun kant ook van hen niet iets geleerd hebben, n.1. daar waar hun tegenstanders de grootste oorlogsroutine bezitten: in* den strijd der verdediging en ln de strategie van het uitwijken. De gebeurtenissen be wijzen, dat ook deze oorlogskunst ln de Duitschers haar meester gevónden heeft. Wat de Duitsche legerleiding op hot oogenblik in het oosten onderneemt, moet als één der handigste bewegin gen voor verkorting van het front be schouwd worden die de krijgsgeschie denis kent. Het duidt op een ongeken de moreele tactische kracht van lei ding en troep, dat een zoodanige uit gestrekte onderneming wordt uitge voerd zonder noemenswaardige verlie zen aan gevechtskracht. De vraag naar het waarom van deze Jbeele onderne ming vindt wellicht een antwoord in de omstandigheid, dat men van Duit sche zijde voorloopig meer aandacht wil schenken aan andere Europeesche fronten en het sterkst wenscht te zyn voor de eindafrekening. Dat de Duit schers in het oosten gebied prijsgeven kan gelden als een bewijs, dat zij den vijandelijken druk met besparing van krachten willen laten uitleen en biykbaar den tijd hebben. Dat heeft van Monigomery de Duitsche troepen de tegenpartij evenwei allerminst BRITSCHE AANVALLEN IN DE ZEEUWSCHE WATEREN. VLISSINGEN, 18 Sept. - Donderdag avond werd op de Ooster Schelde e«n boot aangevallen en beschoten. Er wer den vijf Nederlanders licht gewond. Ook het stoomschip Zuiderzee, dat den dienst op Zierikzee onderhoudt, is aan gevallen. De 2e machinist en eer. Nederl. passagier werden gedood. De kapitein en een Nederl. passagier werden gewond. 'Vrijdag werd de boot, die den dienst onderhoudt op den Perkpolder, bij Kruiningen beschoten. Hierbij waren eenige Nederl. gewonden en doodetj. INBREKERS LIETEN HUN NAAMKAARTJE ACHTER. In het afgelegen gehucht Vijfhuizen, onder het landelijke dorpje Rlel, hebben twee kerels op ^klaarlichten dag zich toegang verschaft tot de boerderij van de gebrs. Gosens, terwijl een der bewo ners vlak daarnaast aan het werk was. De inbrekers schenen te weten, dat zich in de boerderij nogal veel geld bevond. Door verbreking van Sen raam ver schaften zij zich toegang. Toen de bewoner thuis kwam, vond hij op een stoel een actetasch met een schrijfbloc, van de ongewenschte bezoe kers afkomstig. Zoodoende gelukte het de marechaussee de dieven spoedig te arresteeren. Er wordt ongeveer f 28O0 NIEUW WERELDRECORD VERSPRINGEN. De laatste atletiekwedstrijden in het seizoen 1943. georganiseerd door de A.V. Holland, hebben twee nieuwe Nederlandsche. een Europeesche en een nieuw wereldrecord opgeleverd. Mevr. Blankers—Koen. die onlang» met een sprong van 6.08 m. slechts vier centimeter beneden het ten name van mej. Schulz (Duitschland), staande Europeesche en wereldrecord bleef, was Zondag in buitengewone conditie. Haar eerste sprong van 5.91 m. bewee» dit al direct. In haar tweeden sprong van 6.11.5 m. benaderde zij het wereld record en de derde van 6.35 m over trof dit met niet minder dan 13 c m De tweede recordverbetering was b(J het hoogspringen voor Junior se, waaf H J Lankhorst van de Enschedesche Bi ys met een sprorg van 1.78 m. het na' onale record mat 2 c.m. omhooa braiht. Een vermeldenswaardigs pre*- 'atle bracht verder de 80 ra. hordetv- locp voor Juniores waarbij J. Zwaan van de A. A. C. en E. Nellssen (Cele bes) beiden het Nederlandsche seoord van UJ «ia evenaarden. o

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1