NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Aanvallen van Sovjet-troepen afge slagen of opgevangen. HET IS BEGRIJPELIJK. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditle: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 21 SEPTEMBER 1948. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 220, 2 pagina's Deae Courant verschijnt dagelQks. Prtyfl der gewone advertenties ta deac Editie 11 ct. per m.M. I$U contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Sardinië vrijwillig ontruimd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 20 Sept. (DNB) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Tegen ons front van de Zee van Aaof tot ten Noorden van Smolensk ondernam de vijand hevige aanval len, die door onze troepen tezamen met sterke formaties der lucht macht werden afgeslagen of opge vangen. DaarbU gelukte het ver scheidene doorgedrongen vijandelij ke gevechtstroepen door onmiddel lijke ingezette tegenaanvallen te vernietigen. Van het overige Oostelijke front wordt slechts levendige plaatselijke g< vechtsactie gemeld. In het gebied van Salerno hebben Brltsche strijdkrachten onze stellin gen tevergeefs aangevallen. Verder naar het Oosten volgt de vijand slechts aarzelend onze bewegingen. Voor de kust werd een vijandelijke motortorpedoboot door vuur der lucht- doelartlllerie tot zinken gebracht. Jachtvliegtuigen en snelle gevechts vliegtuigen- vernietigden 24 vijandelij ke toestellen. Duitsche troepen hebben het' eiland Sardihië overeenkomstig de bevelen en ongehinderd door den vijand ont ruimd. Slechts troepen van den verrader Ba- doglio volgden op eerbiedigen afstand de bewegingen der eigen formaties naar de inschepingshavens. Eerst tegen de allerlaatste troepen der achterhoede waagden zij het hier en daar het vuur te openen. Een kleine éénheid der marine bezet te eenige dagen geleden door vastbeslo ten toeslaan een haven aan de West kust van de Adriatische Zee, verzeker de zich daar van een vrij groot aantal oorlogs- en koopvaardijschepen en nam 4000 soldaten van het leger van Badog- lio met den bevelhebber en verscheide ne hoogere stafofficieren gevangen. In de citadel der stad werden groote hoe veelheden wapens en munitie buit ge maakt. LUCHTACTIE BOVEN DEN STILLEN OCEAAN. Het Keizerlijk Japansche hoofdkwar tier heeft gisteren medegedeeld, dat in den nacht van 18 op 19 September meer dan 200 vijandelijke vliegtuigen de. eilanden Makin en Tarawa van de Gil- bert-eilanden en het eiland Mauroe hebben aangevallen. Japansche strijd krachten schoten 22 toestellen neer. De Jap. Installaties werden slechts licht beschadigd, doch er ontstonden eenige verliezen. Domei meldt uit een Japansch steun punt in het Zuiden van den Stillen Oceaan, dat Japansche marinevliegtui gen in den nacht van 18 op 19 Septem ber drie luchtaanvallen hebben onder nomen op het vliegveld van Broocks Creek, het sleutelpunt van Noord-Aus- tralië, en in de omgeving daarvan. Bij die gelegenheid werden milrtare instal laties zwaar gebombardeerd. Er ont stonden 8 branden, waarvan er één een zeer grooten omvang aannam. Alle Ja- j pansche vliegtuigen zijn ongedeerd te ruggekeerd. DE DUITSCHE PERS OVER DE REDE VAN DEN DUCE. De Völkischer Beobachter schrijft over de rede van Mussolini: Benito Muspolini heeft zijn volk niet de bittere waarheid onthouden van de uitwerking van het verraad van net Koningshuis en het volk opgeroepen, de schande uit te wisschen, die over het vaderland ge komen is. Deze openlijke bekentenis vormt niet slechts de hoogste aanspo ring voor het Italiaansche volk, doch tevens een aanspraak voor de toekomst. De rede is een echo van de jongste van Adolf Hitier. De Duce heeft hard en meedoogenloos, doch ook vol vertrou wen de fascistische jeugd gewezen op de haar thans opgelegde taak. DE BCLGAARSCHE REGEERINGS VERKLARING. Minister-president Bochitoff heeft Zaterdagmiddag een regeeringsverkla- ring voorgelezen van de door den re- gentschapsraad benoemde nieuwe Bul- gaarsche regeering. Het nieuwe kabi net zoo blijkt daaruit zet de tot dusver gevoerde buitenlandsche poli tiek voort en is vervuld van den wil tot oprechte samenwerking met Duitschland en zijn bondgenooten. Het zal voorts de vriendschap met alle neu trale stateti, voornamelijk met Turkije, handhaven en verdiepen. Orde en vei ligheid in het land zullen verzekerd worden en de kracht van het leger zal met alle mogelijke offers vergroot worden. In het algemeen zal de regee ring voortgaan in de voetsporen van den overleden tsaar. CHURCHILL WEER TE LONDEN. Genève, 20 Sept. (DNB) Exchange Telegraph meldt, dat Churchill na zijn aankomst te Londen zich naar Down- ingstreet heeft begeven, waar een ge ïmproviseerde kabinetszitting werd ge houden. SENSATIONEELE AANHOUDING VAN RIJWIELDIE VEN. Dank zij een listig plan van eenige burgers zijn Zaterdag te Bussum op sen- sationeele wijze rijwieldieven gearres teerd en aan de politie overgeleverd. De heer K. zag Zaterdagmorgen n.1. op de Vlietlaan te Bussum drie personen op verdachte wijze rondscharrelen en hij meende in het drietal rijwieldieven te moeten zien. Hij begaf zich naar de radiozaak van den heer R. aan de Vliet laan, wien hij zijn meening mededeelde. Beide heeren besloten het drietal te van gen en stelden een plan de campagne cp. In de gang naast den winkel, waar men goed het oog op kon houden, werd een zoo goed als nieuwe fiets geplaatst, terwijl in den winkel voor alle zeker heid een ander rijwiel werd klaar gezet, zoo noodig een achtervolging te kun nen inzetten, alsrriede egn bijl, om op alle gebeurtenissen voorbereid te zijn. De zaak verliep echter anders. De rij wieldieven gingen voorbij zonder acht te slaan op de als lokaas neergezette fiets. De heer K. ging hen echter achter na en zag een van het drietal in de om geving van het station, waar toevallig een politieagent stond, wien hij een en ander mededeelde. Intusschen was een van de andere dieven weer terug ge komen in de buurt van de radiozaak en deze greep daar snel een damesfiets, welke weliswaar op slot stond, maar door den dief met een speciaal sleuteltje kon worden geopend. De heer R„ die alles gezien had. greep de gereedgezette fiets om den dief te achtervolgen, maar kon dit rijwiel niet snel genoeg den winkel uitkrijgen. Hij snelde hierop naar buiten en riep luid keels: „Houd den dief," waarop ver schillende burgers achter den man, die in de richting van de Eslaan wegreed, aansnelden. Toevallig naderde een Duitsch soldaat uit de tegenovergestelde richting. Déze, de situatie doorziende, iam zijn geweer en riep den dief toe: ,Halt, absteigen". De dief. die respect had voor het hem toegehouden geweer, gaf zich onmiddellijk gewonnen en kon door een juist aankomenden politie agent worden overgenomen. De heer R. toog daarna op onderzoek uit, waar no. 2 was gebleven en had het geluk hem in de omgeving van de bioscoop op de Vlietlaan aan te treffen. Hij nam dezen mee naar den winkel, waar de politie gewaarschuwd werd. Ook deze dief werd geboeid naar het bureau overgebracht. No. 3 is echter onvindbaar gebleven. Een en ander speelde zich af onder overgroote belangstelling van de zijde van het publiek, dat zich zeer vijandig toonde tegenover de dieven. GEVANGENISSTRAF WEGENS HET ACHTERHOUDEN VAN RADIO- i TOESTELLEN. 'S-GRA.VENHAGE, 29 Sept. - Wegens overtreding van de beschikking van den Höheren SS- und Polizeiführer over de verbeurdverklaring van radio ontvangtoestellen van 13 Mei 1943 heeft het Duitsche Landesgericht in kort geding 25 beklaagden berecht 24 beklaagden werden gestraft met ge vangenisstraffen van 2 weken tot 4 maanden cn boeten tot 600 gulden. Slechts in één geval wérd van een vrijheidsstraf afgezien en een boete van 350 gulden opgelegd. In alle gevallen werden de in be slag genomen radiotoestellen verbeurd verklaard. FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Het SS-Ersatzkoifltnando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander op den leef tijd van 17-45 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen. ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging yn familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven. kunnen dienst namen bij de Landwacht of bij het SS-WachtbatalUon In Amersfoort Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansche SS ln Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens "aanmelden. Personen tusschen 18-30 Jaar. die danmeldlngspllch- tlg zijn voor de tewerk stelling. kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrö- g»e s t e 1 d 21.9.43 9-12 uur Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat, 22.9.43 9-14 uur Amsterdam. Dam 4; 23.9 43 9-13 uur Utrecht, N V Huls, Oude Gracht 245. 24.9.43 9-14 uur Amersfoort, Pol Durclv gangslager Leusderweg; 25.9.43 9-14 uur Den Haag. Café Den Hout, Bezuldenhout 11-13- 1 Kaart van Pelt Het strijdgebied rondom Salerno. HANDELSVERDRAG NEDERLAND—BELGIë. BRUSSEL, 20 Sept. (DNB). ?e besprekingen, die de vorige week heb ben plaats gevonden tusschen vertegen woordigers van Nederland en het Bel gische Ministerie van Economische Za ken, hebben geleid tot een overeen komst betreffende het handelsverkeer tusschen beide landen voor de periode van 1 October 1943 tot 31 Maart 1944. Volgens het verdrag zal de goederen- ruil tusschen beide landen in die pe riode 30 millioen mark bedragen. De Belgische leveranties aan Ne derland betreffen speciaal producten van de metaalindustrie en van chemi sche producten, speciaal pharmaceutl- sche en phototechnische artikelen. Voorts bloembollen, tuinplanten en bouwmaterialen. Behalve bepaalde industrleele pro ducten en electrotechnische Philips producten zal Nederland voornamelijk pootaardappelen. zaaigoed en voeder middelen aan België leveren. Verduisteren van 207 uur. Dinsdag 21 September 1943. Zon op 7.22 uur, onder 19.41 uur. Maan onder 15.35 uur, op (L.K. 9.06 u.) VERLENGING VLEESCHBON. 's-GRAVENHAGE, 17 Sept. aandacht wordt er op gevestigd, daff de bonnen 37 en 38 Vleesch niet, zoo als aanvankelijk werd medegedeeld tot en met 2 October worden verlengd, doch tot en met 25 September. BONAANWIJZING VOOR VLEESCH. 's-GRAVENHAGE, 20 Sept. - Gedu rende het tijdvak van 20 Sept. t/m 2 October geeft elk der met „Vleesch 39a" en „40a" gemerkte bonnen recht op het koopen van 100 gram vleesch (been in begrepen) of van 1 rantsoen vleeschwa- ren. Gedurende hetzelfde tijdvak geeft elk der met „39b" en „40b" „vleesch" gemerkte bonnen recht op het koopen van 1/4 van bovengenoemde hoeveelheid vleesch of vleeschwaren. STAATSLOTERIJ. 's-GRAVENHAGE, 20 Sept. 100.000 4571 5000 11397 1000 8587 12301 16917 400 5059 12378 13556 17829 200 4642 6924 12932 14392 16021 20605 100 2540 3141 3736 6318 10706 11076 11853 14091 14145 16979 18483 19567 20330 D« bevrijding van Mussolini. - Begeleid door zijn bevrijder* verlaat Duce zijn gevangenis Telefoto Hoffmann/Stapf/Pax m Bi] onze Vrijwilliger», •ven te zonnen Dankbaar wordt een gevechtipauze benut om PK AhrWQ/H/P n» REGELING VAN LOONEN ENZ. IN HET DORSCHBEDRIJF. In Noord-Holland. De Gemachtigde voor den Arbeid heeft een regeling van loonen en an dere arbeidvoorwaarden voor het dorschbedrijf uitgevaardigd, die van 13 September 1943 tot 1 Mei 1944 geldt. Vaste arbeiders zijn zij, die zijn aan genomen voor den tijd van een jaar. Seizoenarbeiders zijn arbeiders, aange nomen voor een dorschseizoen en die, ineer sneeuw of vorst het dorschei. onmogelijk maken, geen recht hebben op werk en loon. Als losse arbeiders worden beschouwd degenen, die zijn aangenomen voor bepaalden of onbe- paalden tijd, d.w.z. ten minste een dag. doch korter dan één dorschseizoen. De normale wekelijksche arbeidstijd is vastgesteld op 58 uren in de periode 16 Maart t.m. 15 November en op 48 uren van 16 November t.m. 15 Maart De regeling bevat verder nog bepa lingen inzake vacantie, kort verzuim, ziekte-uitkeering enz. De loonen. Voor de dorschwerkzaamheden wordt in de geheele provincie Noord-Holland betaald: aan vaste en seizoenarbeiders van 21 jaar en ouder een vast loon van 17.50 per week van 16 Maart tun. 15 November en 14.50 per week van 16 November t.m. 15 Maart en aan de losse arbeiders van 21 jaar en ouder over deze tijdvakken een vast loon van resp. ƒ3.25 en ƒ2.75 per dag. Voor overuren, dit zijn uren boven den voor bovengenoemde tijdvakken geldenden normalen wekelijkSchen arbeidstijd van resp. 58 en 48 uren, wordt boven het vaste loon, als hierboven aangegeven, een toeslag betaald van 50 cent per uur. Voor jeugdige arbeiders bedraagt het loon een percentage van het vaste loon (event. met inbegrip van den hierna te r.oemen toeslag van 25 resp. 40 cent) in aezer voege: 16 jr. (60°/#), 17 jr. (70 18 jr. (80°/o), 19 jr. (90#/«) en 20 jr. (95 Voor het dorschen van andere produc ten dan granen, erwten en boonen, als mede voor alle andere werkzaamheden, wordt in de Wleringermeer aan alle ar beiders van 21 jaar en ouder boven het hierboven vastgestelde vaste loon een toeslag verstrekt van 25 cent per werk uur. In het overige deel der provincie bedraagt deze toeslag, ongeacht den aard der werkzaamheden, 40 cent per dorschuur. Voor de machinisten wordt het vaste loon in zoo juist'vermelde gebieden respectievelijk verhoogd met 1 en 2 50 per week. Voor de instekers kunnen de bovengenoemde vaste loonen met ten hoogste 2.50 per week worden verhoogd. DE FRIESCHE BIJBEL GEREED. Door verschillende oorzaken kon 't binden van de Friesche vertaling »/an den Bijbel niet meer voor den zomer gereed komen, zoodat de verschijning van deze door dr. G. A. Wumkes ver vaardigde vertaling tot eind September moest worden uitgesteld. Het is voor het eerst,«dat er een complete bijbel vertaling in het Friesch verschijnt. Var de ongeveer 1070 talen, waarin de Bij bel thans geheel of gedeeltelijk ver taald is, zijn er niet meer van 179, die een complete bijbelvertaling be zitten. Het Friesch komt daar nu als honderdtachtigste taal bij, nadat het reeds door de publicatie in 1668 van 52 psamen in de bewerking van Gijs- bert Japix de tweeenvijftigste taal was, waarin een deel van den Bijbel in vertaling in druk verscheen. Het Kristelijk Frysk Selskip zal ter gelegenheid van deze verschijning op 29 September een bijbeldag houden in de Groote Kerk te Leeuwaren. Thans, reeds eenige weken voor de verschijning, is bijna de geheele oplaag van vijftigduizend exemplaren reeds uitverkocht. Nieuwe veilingprijzen voor groenten. Met ingang van Dinsdag 21 Septem ber zijn voor de hieronder genoemde producten, de daarachter vermelde maximum-veilingsprijzen vastgesteld: Gele uien A zijn verhoogd v. f 550 tot f 6 p. 100 Kg., roode uien van f 6.50 tot f 7 per 100 Kg., kasboonen van f 30 tot 33. snijen spekboónen van f 17 tot 18, all^ per 100 Kg. Spruitkool ge schoond f 26, ramenas f 4, prei boven 100 mm. f 8, tot 10 mm. f 6, zuchetti f 3.50, maiskolven f 20, knolselderij z. lof boven 6 cm. f 8, alles per 100 Kg. Knolselderij met loi beneden 6 cm. f 2.50 per 100 stuks. Kwaliteitselschen. Knolselderij: Knollen met een doorsnede boven 8 cm. mogen niet meer met lof worden aan gevoerd. Het lof dient afzonderlijk aan de' afdeeling Conserveering te worden gemeld. De kwaliteit van het lof moet gezond zijn, zonder vuil en zonder gele bladeren. Uien: Uien, waarvan in 1943 zaad is geoogst, moeten droog, ontdaan van stengel, wortel, vuil en grond worden geveild tegen een prijs van f 3.60 per 100 Kg. Zaaiuien, z.g.n. bouten of stijfnekksn moeten droog, ontdaan van stengel, wortel, vuil en grond, worden geveild, eveneens tegen f 3.60 per 100 Kg. Afge keurde en stekuien moeten worden ge veild met het groene blad, mits droog en ontdaan van wortels, vuil en grond tegen een prijs van i MO per 1P0 Kg. Nadat Benito Mussolini, die zich Za terdagavond in een sobere, doch klem mende radiorede tot Italië en de we reld wendde, zijn lang stilzwijgen met een periode van geestelijken inkeer ge motiveerd had, sprak allereerst in hem de mensch en pas daarna de staatsman. Men mag staan op de plaats, waar men wil naast of tegenover Musso lini maar elk mensch, wiens blik helder gebleven ls en in wien de rid derlijkheid niet door vooroordeel en hartstocht gedoofd werd, zal den toon van bitterheid, die Mussolini's woor den kenmerkte, toen hij over het hoofd van het Huis van avoye te spreken kwam, moeten begrijpen en billijken. Het geldt hier niet in de allereerste plaats een kwestie van politiek, 't gaat hier om een zaak van memche- 1 ij k h e i d, en daarom juist kunnen allen vóór- en tegenstanders zich rondom deze kwestie eensgezind scharen. Er was een tijd, dat Mussolini de sym pathie had van de geheele wereld. Want zijn oprechte streven Italië op te heffen uit den staat van achterlijkheid, waarin het land sedert eeuwen verkeerd had, moest algemeen worden erkend en gewaardeerd. Men behoeft zich niet in diepe bespiegelingen te begeven om trent de sociale en organisatorische structuur van Italië vóór en gedurende het minister-presidentschap van Mus solini; men kan reeds met uiterst een voudige feitfen volstaan. Toeristen en dit behoort wel tot de allersimpel ste-voorbeelden, die te geven zijn die omstreeks 1914 Napels bezochten, zijn unaniem in hun verklaringen, dat het er niet te harden was van de be delaars, wier driest en onbeschaamd optreden het karakter verkreeg van een molestatie. Hieraan hééft Mussolini, wien de waardigheid van zijn land lief was, een einde gemaakt. Het is geen wereldhistorisch exempel men kan zich héél wat belangrijker dingen voor stellen zéker, maar teekenend blijft het In ieder geval. Teekenend voor den onbedwingbaren wil om orde te scheppen, ook in het kleine. En zooals Mussolini streefde naar o» dé in het ondergeschikte, zoo trachtte hij ook tot orde in het belangrijke te komen. Want hij had een machtig doel voor oogen: hij wilde Italië zijn oude grootheid en glorie, die in den vloed der jaren verloren gegaan waren, <her> geven. En grootheid kan zich slechts verheffen op een basis van orde. Elk groot man heeft bestrijders en tegenstanders had hij die niet, dan zou hij ook geen groot man zijn en ook Mussolini heeft ze gehad. Maar in een wereld, die van goeden wille ls en die het eerlijke, het groote in #en mensch, ook al is deze zijn vriend en zijn geestverwant niet, weet te waar- deeren, behoeft verschil van opinie geen eerbied en ridderlijkheid uit te sluiten. De vraag kan thans eenvoudig gesteld worden: Werd Mussolini door zijn arbeid en zijn streven gestempeld tot een groot Italiaan, ja of neen? Het antwoord moet voor allen, zonder voorbehoud, luiden: Ja! Mussolini heeft zijn land en zijn volk zoo lief, dat hij geheel zijn persoonlijk leven opofferde en wie in de gelegen heid was zijn bestaan en zijn werk in Rome van meer nabij gade te slaan, wéét dat hij dit deed om voor Italië den verloren rang in de rij der staten terug te winnen. Deze man heeft nooit zichzelf, maar altijd zijn land en zijn volk gezocht. Men kan zeggen, dat zijn werkkamer in het Palazzo Venezia ge durende een menschenleven zijn gevan genis van harden plicht en onweer staanbare roeping geweest is. Wie Ro me kent, weet dat de stad van een teedar geel ls. Geel is er de lucht, geel ls de gloed, die over de oude Rpmein- sche marktplaatsen ligt, geel is het marmer der gebouwen en monumen ten, geel is het waer van den Tiber en gele weerschijnen gLiiwteren tus schen de glanzende veeren der duiven, die neerstrijken op het plein voor de St. Pieterskerk, maar één plaats was er in Rome waar de kleur der sfeer zwaarder werd door zielsdiepen ernst en gefronste inspanning: de werkka mer van Mussolini. En hij heeft Italië groot gemaakt; hij heeft het een plaats geschonken on der de eerste mogendheden der we reld; hij heeft van Italië een staat ge smeed, met welke rekening gchoudon moest worden. Onder den arbeid van zijn handen en hersenen, bezield en verwarmd door de vlam van zijn hart, dat in breidellooze liefde voor Italië klopte, is Italië machtig en groot, ge worden. Eenmaal sprak Mussolini tot zijn koning Victor Emanuel: „Ik breng U een ander Italië, opnieuw gewijd door een overwinning". En uit Musso lini's hand aanvaardde de koning twin tig Jaar geleden dit herboren geschenk. Twintig jaar lang is Victor Emanuel getuige geweest van Mussolini'B door liefde bezielden arbeid ten bate van het Italiaansche vaderland en ter meer dere glorie van het Huis van Savoye en hij heeft dien arbeid gesanction- neerd met zijn koninklijk gezag. Nogmaals: men kan in den geest naast of tegenover Mussolini staan dat is geheel om het even maar men zal alleen reeds uit louter menschelij- ke overwegingen moeten erkennen, dat de Italiaansche koning zich weinig ko ninklijk gedroeg, toen hij den man, die bijna een kwart-eeuw lang den troon van den koning tot stut en het Italiaan sche vaderland tot onverdacht bouwer geweest is, als een prairieroover in de val lokte en als de gemeenste misda- diger^an het eene huis van bewaring naar net andere liet sleepen. De Ita liaansche koning heeft dezen grooten, hem en zijn vaderland toegewijden, Ita liaan op den vijf en twintigsten Juli niet de behandeling deelachtig doen worden, die strookt met het purper der Majesteit en eenmaal zal de geschieie- nis, die, evenals Justitla, een weeg schaal en een blinddoek draagt, haar onvernietigbaar oordeel hierover vellen. Maar thans reeds staat voor elke on bevangen beschouwing vast, dat de Italiaan Victor Emanuel wel in de allerlaatste plaats de geroepene was om over aen Italiaan Mussolini op een dergelijke wijze den staf te bra ken. Het zou nóg anders geweest zijn wanneer de koning op hetzelfde mo ment afstand van den troon gedaan en zichzelf gelijk hij het met Musso lini van plan was op genade of on genade ter beschikking van de gealli eerden gesteld had. Dan zou hij sich in elk geval nog eenigermate als een „man" hebben gedragen. En voor de derde maal zeg ik U, dat voorkeur of geen voorkeur voor Mussolini hier geen rol speelt, want van eiken staatsman onverschillig wie hij is en onverschillig tot welke na tionaliteit hij behoort die naar bes te en eerlijke weten zijn land en zijn staatshoofd diende en een dusdanige be handeling als Mussolini ervoer, zou het zelfde getuigd künnen en móéten wor den. Evenals men hetzelfde leed gevoe len kan of Berlijn, Rome. Londen of Rotterdam gebombardeerd wordt omdat alles gelijkelijk getuigt van het fiasco der menschheid. Mussolini's toon en woorden van ver bittering Jegens een koning, die zich niet als koning gedroeg, kunnen in derdaad niet anders dan meebegrip wekken. SCHAGEN. BENOEMING U.L.O.-SCHOOL, Tot zesden onderwijzer in vasten dienst aan de U.L.O.-school, alhier, li benoemd de heer A. Frelmich te Half weg. Hij zal op een nader te bepalen datum in functie treden. TAXATIE-PAARDENMARKT. Aangevoerd werden 26 stuks, waaron der 15 stuks l'/j-jarige paarden. 2 st. oude paarden en 6 3-jarige paarden. De l'/s-jarige dieren werden getaxeerd op prijzen, varieerend van f 700 tot f 775, de oude paarden op prijzen van f 475—f 675. In totaal werden 8 paarden verdeeld, terwijl er 9 weer naar huis gingen. HANDELSREGISTER 14—21 SEPTEMBER 1943. Bestuursverkiezing: Wieringerwaard: Coöp.' Zuivelfabriek „De Volharding" G.A., Tweewegen, A 106 Andere wijzigingen: Alkmaar: G. Admiraal, St. Annastraat 43, winkel In zuivelproducten en melk- slijter, overgegaan aan N Klerk. C. Meijer, Snaarmanslaan E 52, winkel in kaas, boter enz., overgegaan aan A. C. Groot. R. de Vries. Dijk 30, olie- en benzinehandel, overgegaan aan Mw. de Wed. M. de Vries, geb. Kaper. Hensbroek: S. Kuiper, Dorpsstraat A 78, brood-, banket- en koekbakkers- bedrijf, rechtsvorm gewijzigd. Opheffingen: Alkmaar: Hollandsche Maatschappij voor gecondenseerde melk N.V., Rip- pingstraat 42. Groothandel lm- en Ex port in Rook- en Luxe artikelen, S. E. Leuw, Hofdijkstraat 10. KANTONGERECHT ALKMAAR. Motor- en Rijwielreglement: te Schagen en L. A. E. K. te Schagen, elk f 3 of 2 dagen Alg. Politieverordening: C. J. S. te Züpe, f 3 of 2 dagen. 'Persoonsbewijzenbeslult: C. S. te Schoorl, f 3 of 2 dagen. Langedgk. Schaakmat. De uitslagen van de voor de wintercompetitie gespeelde partijen luiden als volgt: Eerste klasse: H. Stins—»W, Kaan 0 1; D. KoornJ. J Kroon 01; J. Oot- jersJ. Krijgsman 01; H. HartG. Goudsblom afgebr.; H. Hart—J. J. Kroon 10. Tweede klasse: Th. SmitJb. Bakker afgebr.; K. de VriesW. Koordes afge br.; F A. ScholtesG. van Loenan 10; A. CoppensJ. Lindeboom 10; C. Krijgsman—J. Kamper 1—0. Derde klasse: J. van HoutN. v. d. Abeele 1—0; N v. d, Abeele—J. v. Hout 1—0. P, RusWuburg—w, MuUm 1-4- -dultiug. Zijpe. Emeritaat. - Ds. H. J. Witkop Ez., sinds 1927 herv. pred. in deze gemeente, heeft emeritaat aangevraagd. Hij stond ach tereenvolgens te Beets, Noord-Schar- woude, Hoorn op Terschelling, Hippo- lytushoef en Wormer. Winkel. Handbal. - Zondagmorgen' werd in Winkel door Winkel II een handbal wedstrijd gespeeld tegen D.T S. II, wel ke door de gasten met 2—0 gewonnen werd. Voetbal. - Winkel II speelde Zondag middag een tam partijtje voetbal tegen het elftal Dirkshorn II. dat echter met 9 man opkwam. Winkel kwam met een 40 overwinning uit den strijd. Wieringerwaard. Late aardbeien. - Als een bijzonder heid kan worden vermeld, dat de heer C. V. dezer dagen voor den tweeden keer aardbeien heeft geplukt en nog wel een flinke hoeveelheid. Het Nntsdepartemcnt. Zaterdag avond vergaderde het Nutsdepartement afd. Wieringerwaard onder leiding van den heer A. Kalis. Na opening las de heer C. Rezelman de notulen voor, welke onveranderd werden vastgesteld. De rekening van den penningmeester, nagezien door de heeren C. Haringhui zen en W. Peereboom, werd in orde be vonden. De rekening van het Nut gaf een saldo aan van f 155.05, die van den leeskring een saldo van f 57.53. Voor de periodiek aftredende be stuursleden, de heeren D. Kaan Kz en N. W. J. Hofsté, werden gekozen de. heeren C. Haringhulzen en P. Visser Az. Er volgde een voorstel tot overname van de boeken van den leeskring door het Nut. De voorzitter lichtte toe, dat het uiterst moeilijk was om goede boe ken voor het Nut te krijgen. reden waarom werd voorgesteld deze boeken over te nemen tegen den kostenden prijs. De heer Haringhuizen vroeg zich af, waarom het Nut geen boeken kon krijgen en de leeskring wel. Nadat ook dit was toegelicht, werd het voorstel aangenomen. Bespreking winteravonden: Besloten werd voor den eersten avond ln Oct. Jhr. Mollerus van Haarlem te laten ko men, die met ons een luchtreis zal ma ken naar Brazilië en voor den tweeden avond in December kapitein Visser, oud-gezagvoerder van de Rotterdam- sche Lloyd, die een lezing zal houden over Nederland in den vreemde. Beide lezingen zullen worden verduidelijkt door lichtbeelden. Nadat nog besloten was niet moer dan 2 boeken tegelijk af te geven en .♦iet langer dan voor M dagen, volgde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1