NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Na de ontruiming van Noworossiïsk. Noord-Afrika gebruikt als „springplank". Zware afweergevechten aan hei Oostfront. Situatie rondom de Middellandsche Zee. „De arme bloedverwanten der geallieerden". Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Schager éditle: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lünen). Postrekening 66189. WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1943. SCÜAGER EDITIE. 8?e Jaargang. No. 22L 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagelQka. Advertentie-tarief. PrJJs der gewone advertenties In dese Editie 11 et. per m.M. Btf contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Groole slag tusschen Donelz en Dnjepr duurt voort. Geen beslissende doorbraken. In een door D.N.B. ontvangen frontbericht wordt gezegd, dat de ontrniming van Noworossiïsk is geschied met de nauwkeurigheid van een nurwerk en vrijwel zonder be lemmering door den vijand. Reeds dagen tevoren was al het mate riaal uit de stad verwijderd. Alle belangrijke gebouwen en installa ties had men in de lucht laten vlie gen. Geen schroefje, geen reserve wiel, geen schot munitie viel in handen van den vijand. Vooral de haven werd voor langen tijd .on bruikbaar gemaakt. De geheele burgerbevolking ver liet met de Duitsche troepen vrij willig de stad. Zij ging al vóór de eigenlijke ontruiming weg en trok ln elndelooze colonnes met wagens, waarop het huisraad was geladen, langs de wegen, vluchtend voor het doodelijk gehate en gevreesde bols jewisme. Intusschen duurt de groote slag tus schen Donetz en Dnjepr met onver minderde hevigheid voort. Op de brandpunten in den zuidelijken en den centralen sector, die beide van aan zienlijke beteekenft zijn, brengen de bolsjewisten nieuwe massa's troepen en materiaal in het vuur. Uit. de be wegelijk gevoerde gevechten kan wor den afgeleid, dat het sovjetoffensief in de afgeloopen weken wel een ter ritoriaal succes gebracht heeft, echter een begrip als overwinning" daarvoor niet gebruikt kan worden, om dat niet kan worden ontkend, dat de Duitsche bewegingen volgens de plan nen geschieden. In het Donetzgebied is het den bols jewisten, in weerwil van het gebruik van gemechaniseerde formaties op groote schaal, niet gelukt Duitsche af- deelingen in te sluiten. Wei konden daar wiggen van de sovjetstrijdkrachten afgesneden en vernietigd worden. Van bijzondere beteekenis is de reeds weken durende tegenstand van Duitsche divisies ten westen en zuid westen van Charkof, waar het den bolsjewisten niet gelukt is hun plan ten uitvoer te leggen, n.1. het snelle oprollen van het front naar het wes ten. Het zwaartepunt van de gevechten van Maandag lag ten noorden van de Zee van Azof. De sovjetaanvallen in dit gebied, ten westen van Konotop en in het gebied van Brjansk konden door de Duitsche troepen worden afgesla gen. Geen beslissende doorbraken. De druk op het Duitsche front sehijnt geen oogenblik te verslappen. Hij wordt echter, naar men van Duitsche zijde verklaart, volkomen elastisch op gevangen en, hoewel de Duitsche troe pen op bepaalde brandpunten van den strijd terugtrekken, wijst men er te Berlijn nogmaals op, dat den bolsje wisten tot dusverre nergens een door braak, althans van operatieve beteeke- nis, gelukt is. Reeds eerder is van bevoegde zijde verklaard, dat men. ten einde gunstiger 'voorwaarden voor de verdediging te scheppen, het front terug wil nemen,, liever dan door een starre verdediging van het terrein on- noodige offers aan menschen en mate riaal te brengen, hetgeen te minder gerechtvaardigd zou zijn, daar men ook rekening heeft te houden met uit breiding der fronten elders in Europa. Waar het terugtrekken van het ooste lijke front een einde zal nemen, ver klaart men te Berlijn nog niet te kun- FLINKE KERELS MELDEN ZICH NU VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Het SS-Ersatztcommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander op den Leef tijd van 17M5 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen. ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht TUdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven. kunnen dienst namen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbatalllon ln Amersfoort Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarine kunnen zich aanmelden Zij. die tot de Germaansche SS ln Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aanmeldingsplicht tig zijn voor de tewerk stelling. k-unnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. 23.9.43 9-13 uur Utrecht, N V. Huls, Oude Gracht 245; 24.9.43 8-14 uur Amersfoort, Pol Durch- gangslager Leusderweg; 25.9.43 9-14 uur Den Haag, Café Den Hout, Bczuidenhout 11-13. i BIJ onze Vrijwilligers. - Goed ge camoufleerd worden de bewegingen van den vijand waargenomen H PK Ahrens/Q/H/P m nep zeggen. Dit houdt natuurlijk ver band met verscheidene factoren, bijv. het weer en de terreingesteldheld. De grenzen van het door de Duitsche legers opgegeven terrein worden mede bepaald door de geografische factoren. In den rug van het Duitsche front ligt thans de Dnjepr, die. althans ten dee- le, de basis van een nieuwe Duitsche verdedigingslinie zou kunnen vormen, aangenomen, dat belangrijke steun punten als Smolensk, Gomel en Kiew kunnen worden behouden. Het belang van deze bolwerken is evident, daar, indien deze plaatsen zouden moeten worden prijsgegeven, het Duitsche front bij een verder terugtrekken door de Pripet-moerassen in twee deelen dreigt te worden gesplitst, hetgeen de verdediging uiteraard aanzienlijk zou bemoeilijken. In Nederland, In September 1943.»Een nieuw contingent Nederlandsch* Vrijwilligers voor de Duitsche Oorlogsmarine bij opkomst voor de opleiding hh Bildberlchter Frltz/Steof/Pax m Hoofdaanval moet nog komen in het Westen. Churchill spreekt voor het Lagerhuis. Toen Churchill gisteren de vergader zaal van het Lagerhuis betrad, is hij door de afgevaardigden met lang aan gehouden bijval verwelkomd, zoo meldt de Engelsche nieuwsdienst. In zijn rapport over de oorlogssituatie verklaarde Churchill, dat de operaties iiV-Noord-Afrika en de opening van een nieuw front in de Middellandsche Zee door hem nooit zijn beschouwd als ver vanging voor een rechtstreekschen aan val op Duitschland via het Kanaal in Frankrijk en de lage landen. Het front in de Middellandsche Zee is veeleer ge dacht als „voorlooper voor den hoofd aanval" op Duitschland en zijn bondge- nooten. Bij zijn bezoek aan Washing- Vijandelijke aanvallen bij Salerno en Potenzo afgeslagen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 21 Sept. (DNB) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten Noorden van de Zee van Azof, ten Oosten van den Midden Dnjepr, aan de Desna en in het gebied van Smolensk leverden onze troepen ook gisteren zware afweergevech ten tegen sterke vijandelijke infan terie- en pantserstrijdkrachten. In den sector van een Jeg^rcorps wer den daarbij van een vijandelijken stoot troep van ongeveer honderd pantser wagens er 76 vernietigd. In de zware gevechten ten Noorden van de Zee van Azof hebben zich de Frankische 17e en de Nedersaksische lilde divisie infan terie bijzonder onderscheiden. Uit Zuid-Italië wordt plaatselijke ge vechtsactie in de sectoren van Saler no en Potenza gemeld. Verscheide ne vijandelijke aanvallen werden daar afgeslagen. In den afgeloopen nacht vlogen eenige vijandelijke stoorvliegtuigen boven Duitsch gebied en lieten hier en daar bommen vallen, waardoor slechts onbe langrijke schade werd aangericht. ton in Jupi 1942 is alleen besloten Noord-Afrika te b'ezetten. Toen heef juist de terugtocht naar El Alamein plaatsgehad met een verlies van 80.000 man der geallieerde troepen. Daardoor waren „zeer ernstige besluiten" noodig geworden. In November 1942 is toen besloten Noord-Afrika niet te gebrui ken als verblijfplaats, doch als spring plank. en alle voorbereidingen te tref fen voor den inval op Sicilië, teneinde te pogen, Italië van den oorlog uit te schakelen. De duikbootenoorlog. In het verdere verloop van zijn re de maakte Churchill in het Lager huis bekend, dat er de laatste vier maanden geen enkel koopvaardij schip der geallieerden door optre den van den vijand in het Noorde lijke deel van den Atlantischen Oceaan tot zinken is gebracht. Thans, zoo zeide Churchill, zijn de Duitsche duikbooten weer actief ge worden en op het oogenblik wordt een geallieerd convooi door Duit sche onderzeeërs aangevallen. Voorts deelde Churchill mede, dat de Britsche en Amerikaansche lucht macht de stelselmatige verwoesting van Duitsche steden door bomaan vallen zullen voortzetten. Bevestiging door Berlijn. De verklaring van Churchill in het Lagerhuis, dat er de laatste vier maan den geen koopvaardijschip der geal lieerden in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan tot zinken gebracht is, wordt in bevoegde militai re kringen van de Rijkshoofdstad be vestigd. Tevens wordt van welingelichte Duit sche zijde Churchlll's mededeeling in het Lagerhuis bevestigd, dat Duitsche duikbooten een geallieerd convooi heb ben aangevallen. Te zijner tijd zullen hierover nadere bijzonderheden wor den bekend gemaakt. INVOERING VAN DEN NORMALEN TIJD. De Ministerraad voor de mjks- verdediging heeft besloten, in den winter 1943/44 wederom den nor malen tijd in te voeren. De overgang van zomertijd op normalen tijd ge schiedt op Maandag 4 October 1943. des ochtends te 3 uur. Op dat oogen blik worden alle klokken een uur achteruitgezet. Bwtengewone Japansche ministerraad. Drastische maatregelen aangekondigd. Het Japansche Kabinet is Dinsdag ochtend bijeengekomen voor een bui tengewone conferentie, die met slechts één kleine onderbreking tot ongeveer 7 uur des avonds (tijd van Tokio) duur de. Volgens persberichten heeft de regeering in deze bijeenkomst besloten tot drastische maatregelen en wijzigin gen in het thuisfront, om daardoor recht te doen wedervaren aan den te- genwoordigen ernstigen oorlogstoestand. De bijzonderheden dezer maatregelen zouden hedenavond door het voorlich tingsbureau der regeering bekend wor den gemaakt. Naar verder verluidt zal minister-pre sident Tojo Woensdagavond een belan- rijke radiorede houden, die door alle Oost-Aziatische zenders zal worden uitgezonden. In verband met de genoem de maatregelen, zal Tojo een ernstigen oproep richten, niet alleen tot het Ja pansche volk, maar tot alle volken van Oost-Azië. NA MUSSOLINI'S BEVRIJDING. (Telefonisch van onzen Berlflnschen correspondent.) BERLIJN, 21 Sept. - Tusschen de korte, maar aan duidelijkheid niets te wen- schen overlatende rede van Hitier op 10 September en de sobere radiorede van Mussolini op den historischen Zaterdag van 8 September ligt een stuk geschie denis, dat latere generaties deels biet verbazing, deels met bewondering zal vervullen. In beider redevoeringen werd het verraad van het Huis van Savoye aan de hand van feiten geconstateerd en al beeft men thans in de Duitsche bladen aan de hand van een gesprek met den 35-jarigen Skorzeny allerlei bijzonder heden over Mussolirii's bevrijding uit een ontvoeringsoord in de Abruzzen ver nomen, toch blijft men zich afvragen hoe 't Badoglio en zijn medewerkers moge lijk was de ontvoering van een staats man, die 23 jaar achtereen het bewind van Italië met doortastendheid leidde, zonder veel omslag te doen geschieden. Uit Mussolini's rede valt duidelijk af te leiden, dat hij zelf door de zorgvuldig voorbereide revolutie is overrompeld en dat het politiek verraad tot in zijn naaste omgeving was doorgedrongen. Naar de concrete beschrijving van zijn gevan- Versterkte activiteit in nabije Oosten De door de landing in Italië ingetre den verandering in de situatie in de Middellandsche Zee is het onderwerp van een beschouwing in de Berliner Börscn Zeitung, waarin wordt toege geven, dat de geallieerden thans op de ze Zee meer de vrije hand hebben. Aangenomen kan worden, dat tengevol ge van de besparing aan scheepsruim- te eei\ betere verzorging der gebieden in het nabije Oosten en Indië te ver genschap en bevrijding heeft men niet slechts in Duitschland en Italië met belangstelling beluisterd. In Berlijn is men 't meest verbaasd, dat de bovenlaag der Italiaansche be volking, de militaire en civiele elite, de ontvoering van den Duce heeft bewerk stelligd. Reeds uit Pavolini's inleidende woorden kan zulks worden afgeleid. I. Duitschland speelt de zoogenaamde middenstand nog altijd een belangrijke rol en de glanstijd van den adel is met het verdwijnen van Duitschland's laat- sten keizer in 1918 voorgoed voorbij 't Zal thans de taak van den Duce zijn ook in Italië de Volksche gedachte te verwezenlijken en het verschil ln stand, althans in het staatsbewind, defi nitief uit te schakelen. Te Rome is inmiddels het eerste or gaan der fascistische partij, de Lagora Fascista, het blad van de ItalUansche aibeiders, opnieuw verschenen. Pavolini. ae nieuwe staatssecretaris, heeft op de Piaza Colonna zijn intrek genomen en van het balcon van zijn paleis wappert de zwarte fascistische vlag naast het portret van den Duce. Na een maand van politieke verdeeld heid zijn de winkels en de bankfilialen weer heropend, is het tram- en trein verkeer weer aart der. gang en kan de bevolking zonder ingst over het Forum Romanum wandelen. Ook de pers begint haar gedaante van vóór 25 Juli te hernemen en het Mi nisterie van Volkscultuur heeft de lei ding opnieuw ter hand genomen. De door Badoglio benoemde liberale hoofdredac teuren zijn na een Intermezzo van slechts enkele weken ten tweeden male verdwenen en met groote spanning wordt de terugkeer van den Duce te Rome tegemoet gezien. IN SPOEDPROCES VEROORDEELD. 's-GRAVENHAGE. 21 Sept. We gens overtreding van de beschikking van den Höheren SS- und Polizeifüh- rer over de verbeurdverklaring van radio-ontvangtoestellen van 13 Mei 1943 heeft het Duitsche Landesgericht in een spoedproces opnieuw 54 beklaag den berecht. Den meesten beklaagden werden naar mate van hun schuld ge vangenisstraffen van 2 weken tot 21/4 jaar en bovendien nog boeten tot 1000 gulden opgelegd. In eenige gevallen, waarin het gerecht vaststelde, dat de tijdige inlevering niet zoozeer uit kwaadwilligheid als wel uit nalatig heid achterwege was gelaten, kwamen de beklaagden er vanaf met boeten van 60.— tot 600,—. In alle gevallen werden de radio-toestellen verbeurd verklaard. EERSTE BIJEENKOMSTEN VAN DE NIEUWE REPUBLIKEINSCH FASCISTISCHE PARTIJ IN NEDERLAND. •s-GRAVENHAGE. 21 Sept. De Landsgroep Nederland van de nieuwe Republikeinsch Fascistische partij heeft gisteren in Den Haag en Rotterdam haar eerste openbare bij eenkomsten gehouden. In Den Haag, waarheen ook delega ties van de in de provincies Utrecht en Gelderland wonende Italianen geko men waren, sprak de landsleider, dr rotelli. Hij brandmerkte zeer scherp 't verraad van de Badoglio-kliek. Door de bevrijding van den Duce. dit bewijs van Duitsche trouw, heeft het Italiaansche volk zijn waren leider hervonden Met nwankelbaar geloof, met zeer sterken wil en frisschen moed begint thans he! werk van de nieuwe partij, waarin voor saboteurs geen plaats is. In Rotterdam gaf kameraad Villibatdo Valenti een kort overzicht van de jong ste politieke gebeurtenissen in Italië Hij gaf een plastisch beeld van de reusachtige prestaties van den Duce en verlangde dat men hem onvoorwaar delijk trouw zou zijn. Het Italiaansche volk is den Flihrer van het Duitsche volk voor de bevrijding van den Duce uit het diepst van zijn hart dankbaar Het is de taak van allen de eer van het vader'.ano te herstellen. Ten s'.ote sprak ook te Rotterdam de landsleider, Rotelli, en zeide o.a., dat thans de tijd gekomen is de fascistische idealen in daden om te zetten. In den geest van den geredden Duce zal de nieuwe Republikeinsch.-Fascistische Partij ook in Nederland haar plicht vervullen. Verduisteren van 207 uur. Donderdag 23 September 1943. Zon op 7.26, onder 19,39 uur. Maan op 1.00, onder 17.10 uur. wachten is, die een versterking van den vijandelijken invloed van deze landen, ten gevolge zal hebben. Evenzoo moet er rekening mee worden gehouden, dat Engeland eon deel zijner oorlogssche pen uit de Middellandsche Zee naar den Stillen Oceaan zal dlrigeeren om daar krachtiger tegen Japan te kunnen op treden. Het oude recept van den vorigen we reldoorlog, de vesting Europa van het Zuiden uit op te rollen, aldus vervolgt de Berliner Bdrsen Zeitung, houdt meer dan ooit de gemoederen in het geallieerde hoofdkwartier bezig. In ver band hiermede zullen de Dodekanesos, Kreta en de door onze troepen bezette Grieksche eilanden met versterkte ac tiviteit van den vijand rekening moeten houden. pe door het openen van de Middellandsche Zee gewonnen tonnage is dringend in den Indischen Oceaan noodig. Voor het scheppen - van een tweede groot strijdtooneel m het Oos ten van de Middellandsche Zee is zij, zoo bespit het blad, althans voor het oogenblik, niet toereikend. MUSSOLINI BIJ DEN FÜHRER. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 19 Sept. De Duce heeft on middellijk na zijn bevrijding een be zoek van verscheidene dagen aan den Führer gebracht. Oploopen voor downingstreet en Whitehall. De Britsche berichtendienst meldde gisteren uit Londen: De politie heeft een menigte van ongeveer 500 menschen uiteengejaagd, die vanavond op den hoek van Downingstreet en bij Whitehall bij eengekomen waren, nadat een delegatie toegang had verzocht tot Churchill om hem het verzoek tot vorming van een „tweede front" te overhandigen. De delegatie, die bestond uit verte genwoordigers van ongeveer 40 vakver- eenigingsorganisaties en de communis tische partij, slaagde er niet in Chur chill te spreken te krijgen. Mijnwerkersstaking in Worksop. Door een staking van jonge mijnwer kers ligt het werk in de steenkoolmijn te Worksop (Nottinghamshire) sinds gis teravond stil, zoo meldt de Britsche berichtendienst. De stakers protestee ren tegen het bestraffen van een kame raad door den magistraat van Worksop wegens z.g. overdag gepleegde daden van geweld. In deze mijn zijn 2000 mijn werkers te werk gesteld. De „vertegenwoordigers" der bezette landen hebben niets te zeggen. Diplomaten in ballingschap. George Creel. die tijdens den vo rigen wereldoorlog perschef was van Wllson. heeft in het tijdschrift „Colliers" van 21 Augustus, een leerrijk artikel - geschreven. Het toont als titelblad het hooge hek van het Witte Huia met als achtergrond den ingang van bet paleis van den president. Buiten, voor dit hooge hekwerk, zitten, als voor een klaagmuur, op lage klapstoeltjes, met hun hooge hoeden, monocle-s. rokcostuuma en gestreepte pantalons, de chefs van de missies der emigrantenregeerin- gcn. Zij staren verlangend door de tralies, spelen kaart, geeuwen, sla pen of knutselen met een mea wan hopig aait een stuk hout. Creel voert hen allen ten tooneele, de vertegenwoordigers van België, Lu xemburg, Noorwegen, Nederland, Tsje- choslowakije, Joegoslavië en Grieken land. Alle, met uitzondering van het kleine Luxemburg, hebben hun Wash- ingtonsche vertegenwoordigers tot am bassadeurs benoemd, maar ook dat heeft hun positie niet verbeterd of tot het nakomen van verplichtingen geleid. Er trad een verandering ln, zegt Creel, namelijk op 1 Juli 1942, toen die diplo maten met hoogen hoed in het Witte Huis mochten bijeenkomen, om de verkla ring van de vereenigde naties te onder teekenen. Allen gevoelden, dat zij thans gelijkgerechtigde firmanten in de groo te onderneming waren, want wat an ders dan dit kon de uitdrukking „ver eenigde naties" beteekenen? Welk een ommekeer! Doch van toen aan ontvingen zij geen verdere uitnoodigingen. Slechts contact per post. De positie van de missies der emi granten is intusschen zoodanig ver slechterd, dat de dagelijksche verschij ning van den postbode hun eenige ver binding met de USA-regeering vormt. Als Churchill „op een van zijn regel matige tochten als een handelsreiziger" naar Washington komt, snellen alle vertegenwoordigers der emigranten, door nieuwe hoop bezield, naar het Witte Huis, maar zij komen niet verder dan het hooge hekwerk, dat het park afsluit en staan dan buiten voor de poort. In wind en régen, in broeiende hitte. Zoodra de eerste journalist het bureau van het Witte Huis verlaat, stroomen zij naar hem toe en vragen met zielige stem: „Vertel u ons alstu blieft wat hebben wij besloten, wat zijn onze plannen?" Indien zij al te gedeprimeerd zijn, ha len zij uit den achterzak van hun rok een copie van het Atlantice Charta te voprschijn en spreken zich moed in met de daarin voorkomende schoone woor den: „Groot-Brittannië en de Vereenig de Staten wenschen geen territoriale veranderingen, die niet met den vrij tot uiting gebrachten wil van de betreffen de volkeren overeenkomen". De eerste schok kwam, toen Churchill koel verklaarde, dat hij niet de liqui datie van het Britsche Empire zou dul den. Hoe was dat met het Atlantice Charta overeen te brengen? Veel erger was het, toen Stalin vast stelde, dat h(J Polen, de Bal- tische staten en misschien ook Fin land b(j de Sovjet-Unie zou inlijven. Dat was een harde en zware slag voor de arme vertegenwoordigers van Oost-Europa. Wat zou er wor den van Bulgarije, Griekenland, Hongarge, Joegoslavië? Zou Stalin niet eenvoudig alles in den zak ste ken, de Dodecanesos incluis? Zelfs de Tsjechen werden nerveus en de Roethenen duchtten, dat oom Stalin in zijn liefde voor vreemde volken ook Roethenlë aan zijn borst zou drukken. Spreekt men met den een of anderen vertegenwoordiger van de Donau-, Bal kan- of Baltische staten, zoo schrijft Creel, dan kan men aanstonds opmer ken, dat hun vrees voor Hitier aller minst grooter is dan hun angst voer Stalin. Allen zijn er beducht voor, trawanten of zelfs onderdanen van de Sovjet-Unie te worden, in plaats van gelijkgerechtigde „Vereenigde Naties". Wel sloot Stalin in 1939 een verdrag met Polen, maar toen Duitschland Polen aan den eenen kant binnenrukte, trok Stalin over de andere grens.'En hoe kan Stalin zijn huidige aanspraken met het plech tige verdrag van 1941 overeen brengen door afstand van alle Poolsche gebieden te doen? De dlplomaten-in-ballingschap begrij pen ook Roosevelts politiek ten opzichte van Stalin niet. Huns inziens zijn com promissen en tijdelijke tegemoetkomin gen slechts wapens tegenover het bru tale realisme van de Kremlregeering, die elk toegeven ais een teeken van zwakheid opvat. Waar zou Rusland zonder de leveringen uit U.S.A., aan toe zijn' Waarom moet derhalve altijd de eene kant concessies doen, speciaal dan. als het om het prijsgeven van groote grondbeginselen gaat? Waarom iemand de pink te geven, als hij de heele hand hebben wil? Een serie klachten. Ook de vertegenwoordigers van Noorwegen. Nederland en Luxemburg zijn droefgeestig gestemd. Ofschoon zij rechtstreeks met Stallns eischen niets te maken hebben, vragen zij zich af: „In dien een gedeelte van het Atlantic Charta verscheurd wordt, wie garandeert dan de rest? Kan men een ei slechts voor de helft breken?" Deze missies zijn bovendien veront waardigd op het Amerikaansche bureau van oorlogsinlichtingen, hetwelk naar Europa kortegolf-programma's uitzendt, die door hen allen als unfair, misleidend en tendentieus worden bestempeld. De Polen klagen erover, dat ln het „Poolsche uur" de manuscripten van een man worden gebruikt, die in Parijs wooqde en slechts betrekkingen met de Fransche radicalen onderhield, zoodat hij alles behalve het Poolsche nationale standpunt vertegenwoordigt. De Joego-Slaven zijn er boos over, dat in de voor hun land bestemde uitzen dingen een „Russophlele communist" aan het woord is, die zich brutaal den naam van den Montenegrijnschen pa triot Tito toegeëigend heeft. De Nederlanders klagen er over, dat de uitzendingen voor Insulinde worden verzorgd door drie personen, die de Ne- derlandsche regeering graag in hechtenis zou willen nemen, want een van hen zou een gedeserteerde militair zijn en de beide anderen zouden van Nederland- sche schepen in de U.S.A. zijn gedrost De Hongaren ergeren zich erover, dat de Hongaarsche spreker een Tsjech is. Nog woedender is echter de groep, die voor een vrij Oostenrijk werkt, omdat namens hen een zekere Julius Deutsch het woord voert, die in 1934 de commu nistische revolte leidde en na zijn vlucht uit Oostenrijk dienst nam bij de Spaan- sche communisten. Als men bedenkt, zoo eindigt Creel, dat onderdanen van deze kleine volken voor de Vereenigde naties te land, in de lucht en op zee strijden en dat verder nog omstreeks een millioen hunner ar beidt in de Britsche en Amerikaansche oorlogsindustrieën, dan zou het gepast moeten worden geacht, indien Roosevelt van tijd tot tijd eens een van hun ver tegenwoordigers bij zich ontbood of El- mer Davis eens een keer zich sympa thiek met hen onderhield. Noordscharwoude. OPERETTE-VEREEN. „CAECILIA". Directeur H. J. Zaal. „La Tzigane", Zigeuneroperette van Johann Strauss. Marie Kliffen! Zij is het, die de ge heele operette beheerscht, van begin tot einde. Zij is a.h.w, de verpersoon lijking van het wezen van dit werk, En hoe! Deze vertolking, als prinses Arabella, is zoo grootsch, zoo aangrij pend, zoo gaaf en wonderschoon, da: het mijns inziens een geheel nieuwe creatie is geworden van de uitbeelding van operettemuziek en spel. Een ope rette veronderstelt gewoonlijk luchtige muziek en dikwijls nog luchtiger tekst, meermalen banaal en vooral pikant en veelal overdreven pikant weergegeven, zoodat het dikwijls louter verguldsel wordt. Hoe wonderlijk, innemend, met zuivert^ reine stem zingt zij de muziek uit, dat is al een heerlijk heid op zich zelf. Maar hierbij haar spel, haar mimiek, haar bewegen van lichaam, hoofd, armen, handen en vin gers! Vooral die vingers, die gelijken op de bewegingen van de danseressen van Ball! Welke bezieling en betoove- ring gaat van haar uit. En dan die oogen! Hoe is het of alles op haar ziel is gericht. Hoe ze de wereld, en al wat zich tijdens het voortbewegen van het werk van binnen uit. veel schooner ziet. Het is veel, veel meer dan spel, het is een beeltenis! Dit is een weergave waar beroeps theaters naar kunnen hunkeren. Zulke kunstenaars moesten we veel meer hebben op het groote tooneel. Marie Kliffen zou de wereld veroveren, mits de beoordeelaars haar zuiver aan zou den kunnen voelen. Het was zeer schoon en ik hoop dit heerlijke beeld nooit meer te "vergeten. De inhoud van deze operette is een voudig en onschuldig. Strauss hield van onschuldige teksten en wist daar mees terlijk zijn mooie melodieën en walsen op te schrijven. De verdere hoofdrollen kweten zich uitstekend van hun taak. In den zang blonk geen meer uit, behalve Lenn, die ook een goede stem heeft en op muzi kale wijze zingt. De stem van den prins. Is bij vroeger vergeleken veel vooruit gegaan: zijn spel kan nog vlotter zijn. Matthias was ook zeer goed, maar leeft zich ook nog niet uit en kijkt bü het zingen te angstig naar den dirigent! Wanneer hij wat vrijer optreedt zal dat zijn vertolking ten goede komen. Het spel van Lena is Juist goed los en vlot. Zappoli gaf ln zijn rol het humoristische zeer goed weer en het wekte dikwijls de lachlust der aan wezigen op. Melchior was als hoofd man der zigeuners wel een beetje erg gemoedelijk. Trick was de goede sul en hij deed het heel goed. Het koor heeft zich uitstekend geweerd. Van het spel was heel veel werk gemaakt. Er was genoeg losheid in beweging en toch nooit te veel en de zang van het koor Is buitengewoon te loven. De dansen, ont worpen en ingestudeerd door mevr. ZaalMul waren zeer te waardeeren wat betreft ontwerp en uitvoering. Het groote ballet in het tweede bedrijf kon ik echter als ontwerp niet passend vin den ln deze operette. Deze strijd tus schen oud en nieuw zou ik zeker meer waardeeren als apart ballet. De directeur Zaal beeft zeer zeker een moeilijk werk achter den rug. Moeizaam is daar langzaam opgebouwd en wat den zang betreft, was het resul taat muzikaal en technisch uitstekend. Met het orkest staat hij nog op voet van strijd. Hij mist nog. door te weinig ervaring, de kracht het orkest werkelijk naar zijn hand te dwingen. Het orkest is een moeilijk te hanteeren apparaat, en de orkestleden zijn nog erger. Wan neer er geen sterke dwang van boven is geven zij zich niet. Het orkest heef» dan ook vrij slordig de juist zoo heel belangrijke taak vervuld en het geheel leed daardoor aan te veel breedheid en was te traag. Niet genoeg zigeunermu- ziek en zeker niet het lichte, vlot loo- pende Weensche karakter. Onverbidde lijk ieder tempo 1ets meer opdrijven zal het geheel hooger opvoeren. Alles voor het goede is aanwezig. Het kan en dan moet het ook. Als geheel ls alles zeer te roemen. Rest nog een woord van hulde voor de mooie fleurige costuums van Rid- derikhoff, de décors van Dirkmaat. de verlichting van Ruiter en de grime van Ridderikhoff. De zaal van Concordia te' Neord- Scharwude was uitverkocht. De aan wezigen hebben vele keeren blijk gege ven het gebodene zeer op prijs te stellen. Aan het slot werden er veel bloe men uitgereikt door den voorzitter Piet Hop. Volgende keer moet men natuurlijk alles vlugger laten vèrloo- pen. Vier uur is ten slotte wat lang. Als geheel was het een zeer goeden opvoering, die zeker de belangstelling en waardeering waard is. fea, Jansen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1