NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Churchill over de gebeurtenissen in Italië. Doorbraakpogingen der Sovjets opgevangen Toestand overal door de Duitschers beheerscht. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam O 9, Bureau der Sobager éditie: 8chageo: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang. No.' 222, 2 pagina's. Dese Courant Tersohtfnt dageiQks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In dese Editie 11 et. per m.M. BQ contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Badoglio was bereid tot onvolwaardige capitulatie. Mussolini zou uitgeleverd worden. ChurchcUl heeft, zooals men weet, Dinsdag ln het Lagerhuis een rede gehouden, waarin hü de gebeurte nissen van de laatste maanden uit voerig geschetst heeft. Natuurlijk heeft hij daarbij van de gelegen heid gebruik gemaakt, om de ont wikkeling der situatie in Italië dui delijk naar voren te brengen. Zoo verklaarde hij, dat na den val van Mussolini de geallieerden er naar hadden gestreefd ln Italië een autoriteit te vinden, met wien z(j konden onderhandelen, teneinde de onvoorwaardelijke capitulatie van Italië ln den kortsten tijd en met zoo weinig offers aan bloed aan den kant der geallieerden als maar mo gelijk tot stand te brengen. Geleidelijk, zoo zeide Churchill, strekte de regeering-Badoglio langs verschillende kanalen haar voelhorens uit, informeerde naar de geallieerde voorwaarden voor een capitulatie, ter wijl zij tegelijkertijd verklaarde, dat de moeilijkheden, waartegenover zij zich zag staan, groot waren. De geallieerden, zoo ging Churchill voort, konden hun medegevoel met deze moeilijkheden niet ontzeggen, zij gaven de regeering-Ba doglio op alle toenaderingspogingen echter slechts dit eene antwoord: „De capitulaiie moet onvoorwaardelijk zijn". Op 19 Augustus werd een conferentie gehouden tusschen de officieren van den geallieerden generalen staf en den afgezant van Badoglio in Lissabon. Op deze conferentie werden den afgezant van Badoglio de capitulatievoorwaar den voorgelegd, welke reeds ev.nige we ken tevoren in een uitvoerige bespre king tusschen Washington, Londen en het hoofdkwartier van Eisenhower wa ren vastgelegd. Woordelijk ging Churchill verder: „Hoe drastisch de capitulatievoorwaar den ook waren, de afgezant van Bado glio wees ze niet van de hand en ver klaarde tegelijkertijd, dat zijn bezoek ten doel had te bespreken, hoe Italië zich met de geallieerden kon vereeni gen bij den oorlog tegen Dultschland." Op 31 Augustus kwam de afgezant van Badoglio met een vertegenwoordi ger van generaal Eisenhower in Sy- racuse bijeen en verklaarde, dat Ba doglio bereid was de onvoorwaardelijke capitulatie te aanvaarden. De bekend making van den wapenstilstand werd door de geallieerden vastgesteld op het Duiische iackiiek. (Tel. van onzen Berlijnschen corresp.) BERLIJN, 22 Sept. Het staat thans vast, dat het zomeroffensief in Sovjet- Rusland voornamelijk ten doel had een doorbraak van het Duitsche front in het Oosten te bewerkstelligen. Het zwaartepunt ligt in het Zuide lijk gebied, waar de herovering van de Oekraine voor het voedingsvraagstuk in Rusland van intens belang is. De zware aanvallen in het midd#n en Noorden van het Oostelijk front bij Wjasma, Welish en Saraja-Russa en ten Z. van het Ladogameer hebben dit duidelijk aangetoond. Van militaire zijde wordt verklaard, dat het Duitsche defensieve systeem er op was gericht zulk een doorbraak te verhinderen. De bolsjewisten moesten zoodoende met een begrensde doorbraak genoegen nemen, b.v. in de lijn van Wjasma, Orel en Charkof. De bewe gelijke strijd-methode van den Duitschen afweer was den vijand steeds vóór. Mep stelt zich niet onnoodig bloof aan de zware aanvallen van het moderne machinewapen, waarmede maar al te gemakkelijk een bres in het afweer- front kan worden geschoten. Deze speciale Duitsche methode van defensie is thans, naar men in de Wil- helmstrasse verklaart, in een acuut sta dium gekomen. In beschouwingen, wel ke de Berlijnsche pers aan dit actueele thema wijdt, wordt er op gewezen, dat Duitschland met zijn strijdkrachten spaarzaam moet omgaan en ter wille van zijn militaire prestige geen onnoo dig zware offers kan brengen. Het komt er thans in de eerste plaats op aan voor een beslissenden slag.tegen Sovjet-Rus sische en Anglo-Amerikaansche aan vallen de linies te bezatten welke door de Duitsche legerleiding sterk genoeg worden geacht om den vijand definitief tot stilstand te brengen. Deze overwegingen gelden ijj«t maar slechts voor het Oostfront, maar even eens voor den strijd, welke thans in Italië wordt gevoerd. oogenblik, dat naar hun opvatting de beste militaire kansen bood om zich aan den Duitschen aanval te onttrek ken. De uitlevering van Mussolini. Betreffende de voorgenomen alt levering van Mussolini aan de ge allieerden verklaarde Chnrchill vol gens verdere berichten van den Britschen Nieuwsdienst, dat de on voorwaardelijke capitulatie der re geering-Badoglio een speciale clau sule .behelsde voor de uitlevering van Mussolini. Het was echter niet mogelijk geweest Mussolini speciaal en gescheiden van den wapenstil stand en v oo r de geallieerde lan ding op het Italiaansche vastland te doen uitleveren. De geallieerden hadden echter reden te gelooven, zoo verklaarde Churchill, dat men Mussolini onder sterke bewa king op een veilige plaats in bewaring zou houden en het was stellig volstrekt in het belang der regeering-Badoglio een vlucht van den Duce onmogelijk te maken. De uitlevering van Mussolini heeft stellig in het voornemen der geallieer den gelegen, wanneer niet omstandig heden waren ingetreden, die ongeluk kigerwijze buiten hun machtsbereik la gen. De maatregelen, die de regeering van Badoglio had genomen, waren vol doende geweest voor de gevangenhou ding van Mussolini, maar Badoglio kon geen rekening houden met een landing van Duitsche valschermtroepen. Churchill stelde in het licht, dat naar zijn meening geen gebrek aan vooruit ziendheid of inbreuk op vertrouwen van den kant van de regeering van Ba doglio er schuld aan is, dat Mussolini bevrijd werd, aangezien de regeering- Badoglio nog een tweeden troef dacht uit te spelen, n.1. naar Churchill woor delijk zeide: „De met de bewaking be laste carabinieri hadden het bevel Mus solini dood te schieten, wanneer eeni- gerlei reddingspoging gedaan mocht worden". Capitulatievoorwaarden onder teekend. De vertegenwoordiger van de Bado- glio-regeering onderteekende op 3 Sept. des avonds in Syracuse de capitulatie voorwaarden, zoo verklaarde Churchill in het Lagerhuis. Van dit tijdstip af heeft dan in het geheim een vliegtuig tusschen Rome en het geallieerde hoofdkwartier op en neer gevlogen. Na dat de Sovjet-regeering de capitulatie voorwaarden had bestudeerd, zoo ver klaarde Churchill, machtigde zij gene raal Eisenhower deze ook namens haar te onderteekenen en generaal Eisenhower deed dit niet alleen in op dracht van de Ver. Staten en Groot- Brittannië, doch ook in opdracht van de Sovjet-Unie en alle geallieerden. Uit de verdere uitlatingen van Chur chill bleek, dat de vorming van een inter-geallieerde Middellandsche Zee commissie berust op een verzoek van Stalin. Een gemeenschappelijke conferentie. Op het oogenblik worden de noodige voorbereidingen getroffen voor een conferentie van de ministers van bui- tenlandsche zaken der drie landen of hun vertegenwoordigers. „Wij ♦zien voorts," zoo zeide Churchill verder, „vol vertrouwen .een daarop volgende con ferentie tusschen Roosevelt, Stalin en mijn persoon nog vóór het einde van het jaar tegemoet." BERLIJN, 21 Sept. (Interinf). In Duitsche kringen verklaart men naar aanleiding van de rede van den Engelschen minister-pre sident, dat Churchill na zijn afwe zigheid van meer dan zes weken BEKENDMAKING. De Höhere SS- und Polizeiführer Nordwest deelt mede: Door het Polizelstandgerlcht Assen zijn den 20sten September 1943 we gens drie overvallen op het gemeen tehuis van Stadskanaal, wegens een overval op het gemeentehuls van Exloo en wegens den moord op Reilingh, die reeds jarenlang lid van de N.S.B. was, de hieronder genoem de Nederlanders ter dood veroor deeld: De handelaar Jo^annes Vis uit Stadskanaal; de ziekenverpleger Gert Por uit Zuidlaren; de reiziger Anne Rutgers uit Stadskanaal de boekhou der Jan Toet uit Staphorst, de machi nist Pieter van Laarhoven uit Has selt; de gemeenteambtenaar Wessel Knot uit Zuidlaren; de leider van het Arbeidsbureau Rendert Poel uit Grijpskerk; de H.B.S.-leerling Jans Diemer uit Borger; de landbouwer Roelof Tuin uit Valthermond de ge meentesecretaris Andries Diepenburg uit Odoorn. Het vonnis werd 2 uur na de uit spraak voltrokken. De Höhere SS- und Polizeiführer Nordwest, (w.g.) RAUTER, SS-Obergruppenführer und Gene ral der Polizel. Een verslag van de rechtzitting zal nader gepubliceerd worden. een rechtvaardiging noodig gehad heeft om het hoofd te kunnen bie den aan de kritiek van het Lager huis. Daarom heeft hij, om de sym pathie te winnen, in zijn met betrekking tot den oorlogstoestand voor de geallieerden alle positieve factoren genoemd, terwijl hij alle negatieve factoren achterwege heeft gelaten. In Duitsche politieke kringen werd over deze rede het volgende medege deeld: 1. In zijn inleiding gaf Churchill uitvoerige historische reminiscenties over de afgeloopen veldtochten, die door den loop der gebeurtenissen reeds een geheel andere waarde hebben ge kregen. 2. Wat betreft de aankondiging van Churchill over een voortzetting van de terreuraanvallen, herinnert men van Duitsche zijde aan den versterkten af weer en in het bijzonder ook aap de aankondiging van een vergelding. Dit schijnt Churchill veel hoofdpijn te be zorgen. Op zekeren dag zullen hier de feiten een belangrijk woord spreken. 3. Wat betreft de kwestie van den zee-oorlog heeft Churchill enkele gun stige periodes uitgezocht om aan de hand hiervan wiskundige rekenkunst- stukjes te kunnen vertoonen. Belang wekkend is de erkenning van Churchill, dat de duikbootgevechten weer ople ven. T.a.v. den tonnage-oorlog gaat Churchill zich aan dergelijke mateloos optimistische overdrijvingen te buiten, dat het niet de moeite waard Is hier over in discussie te treden. 4. Wanneer Churchill verklaart, dat Engeland het Z.O. deel van den Stillen Oceaan ook als zijn oorlogstooneel be schouwt, dan is dit als een kalmeeren- de pil voor de Ver. Staten te beschou wen. 5. Het belangwekkendste deel van de Churchill-rede is natuurlijk het deel, waarin de actueele gebeurtenissen in 't Middellandsche Zeegebied worden be handeld. Churchill's openhartigheid, waarmede hij voor de geheele wereld het verraad van de Badoglio-clique be vestigt, wordt van Duitsche zijde toe gejuicht. 6. Churchill's uitlatingen over de arrestatie en gevangenischap van Mus solini vormen een bevestiging van de schande, die de Badoglio-verraders voor het forum der geheele wereld op zich geladen hebben. Evenzoo belangrijk is het, bij mond» van Churchill een open lijke bevestiging te hooren van het plan om Mussolini bij een eventueele bevrijdingspoging te vermoorden. Verduisteren van 207 uur. Vrijdag 24 September 1943. Zon op 7.27, onder 19.36 uur. Maan op 1.54, onder 17.47 uur. Strijd tegen opstandige benden UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 22 Sept. (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan het Oostelijke front bleef de vijand gisteren aanvallen doen met het zwaartepunt in de gebieden van PoHawa, Rosslawl en Smolensk. Z\jn met sterke strijdkrachten on dernomen doorbraakaanvallen wer den opgevangen. In de wateren bij de Noordkaap wer den van 38 aanvallende sovjetvliegtui gen er 21 neergeschoten door formaties Duitsche jachtvliegtuigen en jachtkrul- FLINKE KERELS MELDEN ZICH ND VOOR DE WAFFEN-SS EN DE LANDWACHT. Het SS-Ersatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander op'den leef tijd van 17-45 Jaar kan zich vrijwillig bb de hieronder vermelde adressen vervoe gen. ten einde gekeurd te worden vooi de Waffen-SS of de Landwacht TUdens de kenrlDgen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking toi de verzorging van familieleden, duur dei opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven. kunnen dienst namen bij de Landwacht of bb het SS-Wachtbatalllon ln Amersfoort Ook vrijwilligers voor dc Duitsche Kriegsmarlne kunnen zich aanmelden Zij die tot de Germaansche SS ln Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 18-30 Jaar. die aanmeldlngspllch- tlg z y n voor de tewerk stelling. kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. 24.9 43 9-14 uur Amersfoort, Pol Durcb- gangslager Leusderwcg; 25 9.43 9-14 uur Den Haag Café Den Hout, Bezuldenbout 11-12. Bij onze Vrijwilligers. Ook al moetan d» mannen rlch dikwijls behelp®*, de baard moet verdwijnen PK Kristoifrttïch/Q/H/P m sers in samenwerking met het afweer geschut van een convooi. Het Italiaansche front. Aan het _Zuid-Italiaansche front kwa men slechts plaatselijke gevechtshande lingen voor. Sloveensche opstandelingen, tezamen met Italiaansche communisten en ben- dengroepen uit het Kroatische gebied, trachtten- in het oostelijke deel van Ve netië, in Istrie en Slovenië zich van de macht meester te maken, gebruik ma kende van het verraad van Badoglio. Duitsche troepen, gesteund door natio- naal-fascisti'che afdcelingen en vrijwil ligers uit de bevolking, hebben de be langrijkste plaatsen en verkeerslijnen bezet en vallen de roovende en plunde rende opstandelingen aan. De actie ter zee. In het Middellandsche Zeegebied viel de luchtmacht herhaaldelijk met goed gevolg vliegvelden, marcheerende co lonnes en vijandelijke stellingen aan en vernietigde twee groote torpedomotor- booten. Bij Gribraltar brachten onze duik- booten drie vijandelijke torpedojagers tot zinken, torpedeerden een krachtig beschermd koelschip en vernietigden een zeilvrachtschip, alsmede een vijan delijk vliegtuig. In de Thyrreensche zee brachten vaartuigen der marine een 14.500 ton metend stoomschip der regeering-Bado glio, dat zich bij den vijand wilde voe gen, tot zinken en befchadigden een ander groot schip, alsmede een mijnen- legger en een ander klein oorlogsvaar tuig zwaar. In de Egeïsche Zee vernietigde een duikbootjager de in Britschen dienst varende Grieksche duikboot Katsonls en nam een deel der bemanning ge vangen. In den afgeloopen nacht vielen snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen afzonder lijke doelen in Zuid-Engeland aan. Bij vrije jacht boven den Atlantischen Oceaan werd een groote Britsche \'lieg- boot neergeschoten. Offensief der Bolsjewisten leidt niet tot succes. Aan alle fronten van Europa treedt duidelijk het feit aan den dag, dat de toestand ondanks opduikende tijdelijke moeilijkheden overal door de Duitschers beheerscht wordt, al dus de militaire correspondent van het DNB ln een overzicht over de oorlogsgebeurtenissen. Hij schrijft dat drie factoren op het oogenblik in militaire kringen te Ber lijn bijzonder de aandacht trekken. Ten eerste, de betrekkelijke gevechts- rust, die op het oogenblik op het Itali aansche oorlogstooneel is ingetreden en die waarschijnlijk verklaard wordt door het feit, dat Eisenhower gedwon gen is zijn strijdkrachten te hergroe- peeren tengevolge van de Duitsche te- genmanoeuvres. Ten tweede, de steeds duidelijker aan den dag tredende bedoelingen der Duit sche losmakingsbewegingen aan het Oostelijke front. Zij hebben de Sovjet- Russische leiding practisch reeds thans beroofd van de vruchten harer gewel dige inspanningen sedert het begin van het zomeroffensief van dit jaar. Haar einddoel immers was en is de vernieti ging van het Duitsche veldleger volgens het voorbeeld der Duitsche offensieven van 1941/42, De elastische oorlogvoe ring der Duitschers heeft den bolsje wisten nergens gelegenheid gegeven tot omsingelingsbewegingen en vernietiging van groote deelen van het Duitsche leger. De zeer grootsche actie van den Duitschen generalen staf met het doel te komen tot een front- en ravitaillee- ringsverkorting, welke krachten con centreert juist voor den komenden winteroorlog, doet een systematiek zien, waartegenover de bolsjewisten niet an ders te stellen hebben dan een kracht- verspllllng van ontzaglijken omvang. Vroeg of laat zal dit ernstig meetellen bij de laatste beslissingen. Strategisch interessant blijven de tegenaanvallen der Duitschers, die iedere tangvorming verhinderen. Ten derde, de Lagerhuisrede van Churchill, die ten opzichte van hfet mi litaire gedeelte in zooverre een zekere belangstelling heeft gewekt bij de Duit sche admiraliteit, dat hij verklaarde, dat voor de Engelschen het bloedigste hoofdstuk van hun oorlog nog moet ko men. Tegelijkertijd wijst men er ln Berlijn op, dat de poging van Churchill om een discussie te openen over nieuwe Duitsche afweer- en vergel dingswapens tegen de Britsche lucht- terreur volledig mislukt geacht moet worden. Churchill en zijn militaire raadgevers zullen nog t.z.t. ervaren, dat weliswaar bloed, zweet en tranen den aanvang van hun loopbaan hebben ge kenmerkt, maar dat aan het einde van dezen, oorlog voor het Britsche volk niets anders meer blijft dan bloed en tranen. Negus eischt uitlevering van Badoglio. Op hetzelfde oogenblik," dat Badoglio door generaal Eisenhower voor de mi crofoon werd geroepen, om de Italianen als kanonnenvleesch te mobiliseeren voor „de oude wapenbroeders van de Piave", heeft de Abessijnsche Negus in Washington en Londen den eisch inge diend, dat deze zelfde maarschalk aan hem zal worden uitgeleverd, Haile Se- lassi wil Badoglio ter verantwoording roepen, wc-ens „oorlogsmisdaden in Abessinië", die hij tijdens den Italiaan- schen veldtocht en nadien als hertog van Addis Abeba in zijn rol van Gouverneur- Generaal zou hebben begaan Voorloopig hebben de geallieerden den verrader, dien zij nog voor hun plannen willen gebruiken, benoemd tot „Regeeringschef van het bezette Italië". Da Führer ontving den Duce na zijn bevrijding In zijn hoofdkwartier voor «en bezoek van verscheidene dagen Telefoto Hoffmann/Stapf/Pax m Hamburg als oefenterrein voor soldaten. Het Zweedsche blad „Social-Demo- kraten" komt met de belachelijke bewe ring, dat de Duitsche autoriteiten van plan zouden zijn, het verwoeste Ham burg te gebruiken als oefenterrein voor de soldaten. De burgemeester van Ham burg zou de autoriteiten verzocht heb ben, van deze plannen af te zien. Van bevoegde zijde wordt er opmerk zaam op gemaakt, dat dit een typisch staaltje van Zweedsche leugenpropagan da is. NIEUWE BESCHIKKING OMTRENT DE VISSCHERIJ IN HET SCHELDEGEBIED. Op grond van par. 5, alinea 1, nr. 2, tweede alinea van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied nr. 100/41 inzake bijzondere maatregelen voor de kustbe- scherming wordt het volgende be schikt: Bij de uitoefening van de visscherij op de Schelde is het den Nederland- scherp visschers verboden de Neder- landsch-Belgische watergrens te over schrijden. Den Belgischen visschers, wier thuis havens gelegen zijn tusschen Antwer pen en de Belgisch-Nederlandsche wa tergrens, is het binnenloopen van Ne- dérlandsche havens en het contact zoe ken met Nederlandsche visschers en vaartuigen van allerlei aard verboden Zij moeten zich voortaan bij elk over schrijden van de watergrens voor in klaring en controle aanmelden bij den Nederlandschen douanepost in Bath. Bij het aandoen van een noodhaven moet zich de kapitein onmiddellijk melden bij het naast bijzij nde bureau van de G. A. D. Overtreding van deze beschikking wordt overeenkomstig par. 7 van de verordening nr. 100/41 gestraft met ge vangenisstraf. in ernstige gevallen ook met tuchthuis tot 5 jaar Deze beschikking treedt in werking op den dag der publicatie. NIEUWE VONNISSEN VAN HET DEUTSCHE LANDESGERICnT. Door het Deutsche Landesgericht zijn en zullen de komende weken nog voort durend een groot aantal gevallen wor den behandeld van beklaagden, die in strijd met de beschikking van 13 Mei 1943 hun radiotoestellen niet hebben ingeleverd. Zoo zijn bijv. op een zitting van het Deutsche Landesgericht in Den Haag niet minder dan 13 van dergelij ke gevallen behandeld. Alle beklaagden moesten het overtreden der beschik king boeten met verbeurdverklaring van hun toestellen en kregen behalve gevangenisstraffen ook geldstraffen, die meestal een veelvoud bedroegen van de aanschaffingswaarde van de toestellen. Van de in Den Haag behandelde za ken ls vooral belangwekkend die van den koopman B te D Deze had een oud radiotoestel ingeleverd en zijn nieuwe radiotoestel verstopt onder het dak van het huis van zijn buurman, zonder dat deze daar iets van wist. Hij was er dus niet voor teruggeschrokken ook zijn buurman aan een vervolging bloot te stellen. DE GELDIGHEIDSDUUR DER BONNEN. 's GRAVENHAGE, 22 September. Daar gebleken is, dat omtrent den geldigheidsduur der bonnen nog steeds misverstanden bestaan, wordt van bevoegde zijde met nadruk op het volgende gewezen. De bonnen, die iedere twee weken des Vrijdags worden bekend gemaakt (levensmiddelen-, versnaperingen- en tabaksbonnen) zijn, tenzij uitdrukke lijk anders is vermeld, gedurende slechts 14 dagen geldig, ook al zal men in sommige gevallen met de daarop verkrijgbare artikelen langer moeten toekomen. Zoo wordt b.v. voor koffiesurrogaat eens in de zes weken een bon aangewezen, waarop men slechts gedurende twee weken kan koopen, In de tusschenliggende periode kan men dus geen koffiesur rogaat verkrijgen. De bonnen voor vermicelli, vervangingsmidddelen en chocoladewerk worder eens in de vier weken bekend gemaakt, doch blijven eveneens slechts 14 dagen geldig. Men houde dit nauwlettend in het oog en koope de verkrijgbare arti kelen gedurende het tijdvak van 14 dagen, waarin de bon geldig is, daar deze anders verloopt. TEXTIELPRODUCTEN EN KEUKEN GEREI VOOR A.S. MOEDERS. 's-GRAVENHAGE, 22 Sept. Evenals voor de verstrekking van extta rantsoe nen levensmiddelen is voorgeschreven, kunnen a.s. moeders in den vervolge reeds 26 weken vóór den vermoedelij- ken datum der bevalling in aanmerking komen voor een textielkaart V 815 (voor haarzelf) b nevens een baby-textiel- kaart V 615 (ten behoeve van de te ver wachten baby), alsmede voor de benoo- digde punten en vergunningen. Even eens kunnen zij in aanmerking komen voor speciale punten, ter verkrijging vi»n een baby-hedkruikje en 'n wasch- teil. Zoowel ter verkrijging van de boven genoemde textielkaarten, textielpunten en vergunningen, als van speciale pun ten voor 'n baby-bedkruikje en wasch- teil moeten zij, evenals tot dusverre, do schriftelijke verklaring van den be- handelenden arts of vroedvrouw over leggen. NED. KRIJGSGEVANGENEN OP JAVA. Er kunnen thans inlichtingen worden verstrekt omtrent krijgsgevangenen beginnende met de letter i tot en met de letters le. Zij, die inlichtingen wenschen om trent vorenbedoelde krijgsgevangenen gelieven zich te wenden tot het infor matie-bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14, s-Gravenhage, onder opgave van naam. voornamen, geboortedatum en -plaats en zoo mogelijk stamboeknummer, mi litairen rang en laatst bekende stand plaats. Meevaller bij de luikerdistributie. Indertijd heeft het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening ln Oorlogstijd de bevolking aangemaand zuinig t« zijn met suiker, omdat de beschikbare voor raden consumptiesuiker naar alle waar schijnlijkheid niet toereikend zouden zijn om tot den nieuwen sulkeroogst het volle rantsoen te verzekeren. Als gevolg van enkele maatregelen heeft de suiker positie zich evenwel zoodanig ontwik keld, dat het ln ieder geval niet noodig zal zijn, hetgeen aanvankelijk ln de be doeling lag, de suikerverstrekking ge durende een periode van vier weken stop te zetten. Het staat nog te bezien, of de thans geschapen mogelijkheden het Rijksbureau ln staat zullen stellen over voldoende suiker te beschikken voor een onverminderde rantsoeneering geduren de den nog voor den nieuwen oogst res- teerenden tijd, maar de meevaller be- teekent al wel, dat de aangekondigde korting van een kilo od het rantsoen niet zal doorgaan. Het is evenwel mogelijk, dat het voor de eerste helft van October bestemde halve kilogram pas later be schikbaar gesteld zal kunnen worden. Tevens moet nu met de kans van eenlge stagnatie in de bevoorrading en derhalve ln den verkoop rekening worden ge houden. „Op iedere jas een vlinder, maakt veler zorgen minder". INSTALLATIE VAN Mr. G. J. COUVEE. Ifa een bijzondere zitting van d« Utrechtsche rechtbank Is Woensdagmid dag de nieuw-benoemde president der rechtbank, mr. G. J. Couvee, laatstelijk raadsheer bij het economisch gerechts hof te Nijmegen en opvolger van mr. H. M. Fruin, geïnstalleerd. Nadat de griffier den nieuw-benoem- den president had binnengeleid, verzocht de officier van justitie den griffier de acte van beëediging te willen voor lezen. Na deze voorlezing verklaarde de wnd. president mr. Couvee voor geïn stalleerd. Na de plechtigheid bestond er ln de bibliotheek gelegenheid den nieuwen president met zijn benoeming te compli menteeren, waarvan een ruim gebruik werd gemaakt. AMBTENAAR O.M. WENDDE BOETEN TEN EIGEN BATE AAN. De Utrechtsche rechtbank heeft gis ter uitspraak gedaan in de zaak tegen mr. dr. C. H. Pastoor, die ln zijn func tie van ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht te Utrecht zich heeft schuldig gemaakt aan verduistering van gelden ten na- deele van den Staat, waarvan wij des tijds uitvoerig melding hebben ge maakt. De rechtbank nam ln haar vonnis als bewezen aan, wat verdachte primair was ten laste gelegd. Zij heeft in haar vonnis ojn als verzachtende comstan- dlgheid laten gelden de ziekelijke stoornis in verdachte's geestvermogens, zooals deze in een psychiatrisch rap port naar voren kwamen. De uitspraak luidde: één jaar en zes maanden met aftrek van den tijd in voortoopige hechtenis doorgebracht, en ontzetting uit de rechterlijke macht voor den tijd van zes jaar en zes maanden. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 's-GRAVENHAGE, 22 Sept. ƒ1000.— 1218 11068 11631 12045 400— 2104 13063 13174 205G5 21102 200 2605 0173 2054 100.2361 2030 9556 U819 1670S 15971 17777 17877 21512 SCHAGEN. DE A.S. DRAVERIJ EN HET TREINVERVOER. De chef vön het station hier tar plaatse deelt ons mede. dat, ln verband met de harddraverij, welke de volgen de week op 28 September in Scha gen wordt gehouden, door hem maatrege len zijn genomen om het reizigersver- voer zoo vlot mogelijk te doen verloo- pen. Aan de directie der Spoorwegen werd verzocht, voor zoover mogelijk, de treinen te versterken. Om een goeden gang van zaken aan het station te verkrijgen. Is het noo dig. dat dg reizigers in de plaats van vertrek een retourkaartje nemen, zoo dat ze voor de terugreis van een plaats bewijs zijn voorzien. Komt men nu te Schagen aan. dan heeft men vooraf dit kaartje midden door gebroken en het gedeelte, waar over een roode streep loopt, in zijn portemonaie opgeborgen. Het bovenste gedeelte, dus het gedeelte zonder roo de streep, geeft men Wj aankomst te Schagen af en men zofgt er voor dit gereed te hebben bij het verlaten van het station. Op deze wijze verloopt alles vlot en behoeft men bij terugkeer niet aan het loket te wachten. Tevens zij opgemerkt, dat de kaart jes reeds genomen kunnen worden op den dag. voorafgaande aan dien. waar op men de reis onderneemt, mits men er bij zegt, dat men er eerst den vol genden dag gebruik van wil maken. Om teleurstelling te voorkomen, reize men vooral in de klasse, waar voor men een plaatsbewijs.heeft geno- mer Doet men dit niet. din moet een extra verhooging worden betaald. Want ook wanneer men den conducteur waarschuwt, is men een extra toeslag verschuldigd. En zoo Iets Is nooit pret tig. Wanneer men de ware feeststem ming wil behouden. *s het noodig, dat men het. elkaar naar den zin maakt. Doet men dit. dan behaalt ieder etn prijs, welke niet in geld kan worden uitgedrukt. En overigens: de Spoor wegen willen U terwille zijn. woest U het ook aan de Spoorwegen! BEROEP AANGENOMEN. D«. J. P. de Graaff te Naaldwijk, vroeger predikant bij de Ned. Herv. Kerk alhier, heeft zijn beroep Maar Drcmpt aangenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1