NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Frontwijziging cfp groote schaal. Poltawa ontruimd. Duitschland strijdt om het behoud van den vrede. Engelsch-Amerikaansche leugencampagne. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam O 9, Bureau der Scbager éditle: Scbagen: Laan 201. Telefoon, 444 (2 Hjnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1948. schager editie. 87e Jaargang, No. 223, 2 pagina's. Deze Coorant verschijnt dagciflkv Advertentie-tarief. Pr(J» der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Geen vernietiging van Duitsche legers. Waar komt de Winterlinie De A.N.P.-correspondent meldt: De terugtocht der Duitsche strijd krachten aan bet oostelijke front gaat het karakter van tactische be wegingen verre te boven. En ook voor nlet-ingewijden is het thans duidelijk, dat het plan der Dnitsche legerleiding is, de troepen een win terlinie te doen betrekken om de verdediging onder de gunstigst mo- gelijke voorwaarden te kunnen voortzetten en aldus voorbereid te zijn op de mogelijkheid, dat het Sovjet-Russisch offensief, al of niet met een gevechtspauze, dezen win ter zal worden voortgezet. De Duitsche pers biedt ten aanzien van de plannen, die aan de terugtrek kende beweging ten grondslag liggen, weinig aanknoopingspunten. Zij be paalt er zich in hoofdzaak toe, te wij zen op het planmatige karakter ervan en op de groote offers, waarmede de bolsjewisten hun aanvallen moeten bekoopen. Van officieele Duitsche zijde wordt thans evenwel toegegeven, dat zich in het oosten een frontwijziging op groote schadl voltrekt. Het initia tief hiertoe heeft de Duitsche legerlei ding genomen en wel teneinde met een zoo gering mogelijk aantal troepen aan de aanvallen der bolsjewisten weerstand te kunnen bieden, om aldus zooveel mogelijk troepen voor andere taken vrij te maken. Het ware dan.ook onjuist, te meenen, dat het front alieen onder den druk der bolsjewistische aanvallen terugwijkt. In vele gevallen geschiedt, naar militaire kringen te Berlijn verklaren, het terugtrekken der Duitsche strijdkrachten zóó, dat zij als het ware een luchtledig achterlaten, waarin de stootkracht van de pas ge- ruimen tijd later aanvallende bolsje wisten verloren gaat, zoo o.a. ten noorden van Charkof, waar sterke Sovjet-Russische troepenconcentraties waren geconstateerd, die blijkbaar tot taak hadden, een wig tiisschen de Duitsche linies te drijven, doch toen in een ledige ruimte stieten. Initiatief blijft bij de Duitschers. Het initiatief bij de. terugtrekkende beweging, zoo betoogt men te Berlijn, geeft men niet uit handen en ten be wijze hiervan verklaart men. dat van Duitsche zijde van tijd tot tijd ook met enkele divisies tegenaanvallen worden ondernomen, teneinde de plannen van den tegenstander te dwarsboomen, Zoo doende is tot dusver steeds voorkomen, dat belangrijke Duitsche troependeelen werden afgesneden en in dit verband wijst men op het groote verschil met de omsingelingsslagen, die van Duit sche zijde in 1941 en ook nog in begin 1942 zijn gevoerd. Tot vernietiging van Duitsche legers is het niet gekomen en het Duitsche front hebben de bolsje wisten niet kunnen desorganiseeren. Wat zij winnen, zoo verklaart men in de Duitsche hoofdstad, is een gebied, dat door de grondig toegepaste vernie ling voor den bezitter voorshands van weinig nut is. De groote vraag is thans, waar de Duitschers hun nieuwe verdedigings linie willen betrekken. Het front is op sommige plaatsen reeds dicht den Dnjepr genaderd, o.a. in het zuidelijke Terreuraanvallen op Duitschland, UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 Sept. (D. N. B.). Het opperbevel der weermacht deelt mede: „De distancieeringsbewegingcn van onze troepen hebben, ondanks dc he vige sovjet-Russische aanvallen, die vooral in het centrum van het oos telijk front nog in kracht toenemen, het vastgestelde verloop. De stad Pol tawa werd na vernieling van de voor den oorlog belangrijkste installaties volgens dc bevelen opgegeven. Ten oosten van de midden-Dnjcpr tus- schen Tsjcrkassy en Tsjernikof volgt de vyand met sterke strijdkrachten onze distanciecringsbcwegingen. Zware gevechten zijn daar gaande. Ten zuid-oosten van Gomel en in het gebied van Smolensk werden in ver bitterde gevechten alle vijandelijke doorbraakpogingen vei^deld. Daarbij onderscheidden zich de Silezische 18e pantsergrenadier-divisie, de Wür- tembergsche 25e pantsergrenadier-divi sie en de Badensch-Würtembergsche 35e infanterie-divisie bijzonder. In zuid-Italië. Tijdens plaatselijke gevechten in zuid- Italië werd bij Contursi een tijdelijk binnendringen des vijands in onze stel lingen in een tegenaanval ongedaan ge maakt. De vijand voert nieuwe strijd krachten aan in den oostelijken sector van het front zonder echter tot nu toe tot den aanval over te gaan. Beveiligingsstrijdkrachten der marine beschadigden in een gevecht met Brit- sche motortorpedobooten in den nacht van 21 op 22 September bij Le Havre een vijandelijke motortorpedoboot zoo ernstig, dat verwacht mag worden dat zij vernietigd is, en plaatsten talrijke treffers op drie andere motortorpedo booten. Terreur-aanvallen. Britsche luchtstrijdkrachten vielen in den afgeloopen nacht eenige plaatsen in het noord-westelijk deel van het rijks gebied aan. Uit Hannover en Olden- burg worden verliezen onder de bevol king en vrij groote schade in woonwij ken en aan openbare gebouwen ge meld. Luchtverdedigingsstrijdkrachten schoten volgens tot nu toe beschikbare onvolledige rapporten 21 vijandelijke bommenwerpers neer. Formaties der Duitsche luchtmacht vielen in den nacht van 22 op 23 Sep tember doelen in zuid- en zuidoost-En- geland aan. deel van het front. Zal de terugtocht bij deze rivier zijn einde vinden? Op deze vraag wil, wellicht ook kèn men te Berlijn geen antwoord geven. De Dnjepr maakt, zooals een blik op de kaart leert, in de Oekraine een wijden vooruitspringenden boog en het Is misschien niet tè boud, wanneer men de officieele Duitsche verklaring, dat men het front wil verkorten, als een indirect, zij het ook negatief, antwoord op deze vraag opvat. Vari de grootste beteektnls is na tuurlijk ook, of de bolsjewisten weder om een winteroffensief willen ontke tenen en de kansen hierop zijn groot. Een wlnteroorlog stelt aan de troepen nog oneindig veel hoogere eischen dan een zomerveldtocht en de noodzake lijkheid van het inrichten van winter kwartieren, waarvoor de groote steden zich het beste leenen. is een factor, die bij het vaststellen van de winterlinie een voorname rol speelt. In ztjn artikel van deze tveek in „Das Reicb" gaat Dr. Göbbels uit van de stelling, dat „in dezen oor log alles mogelijk kan zijn, alleen niet dat wij ooit capituleeren en bukken onder liet geweld van den vijand". Hy wijst erop, dat deze oorlog „een verdedigingsoorlog is, die Duitschland is opgedrongen door zijn vijanden met het doel het af te snijden van iedere nationale levens- en ontwikkelingsmogelijkheid". „Zooals iedere oorlog", schrijft Dr. Góbbels, „brengt-ook deze tallooze ge varen en risico's met zich mede. Ieder gevaar en iedere risico echter kan overwonnen worden, wanneer een groot volk als het Duitsche met een sterke en doelbewuste leiding met al le kracht de schouders daaronder zet". De oorlog staat of valt met den ge meenschapszin van ons volk, zoo schrijft Dr. Göbbels, en in dit verband geeft hij een opsomming van de oor logsplichten van iederen Duitscher, waartoe ondêr meer behooren zwijg zaamheid, discipline, hulpvaardigheid, standvastigheid van hart en vertrou wen Er is slechts één middel, zoo gaat de minister verder, waarmede de te genstander Duitschland zou kunnen overwinnen en dat zou erin bestaan, wanneer de oude truc der politieke oorlogvoering zou slagen een volk van zijn regeering te scheiden teneinde het van zijn leiding te berooven en daar mede weerloos te maken. De vrijheid is niet te vervangen. Voortgaande schrijft Göbbels: Er is slechts één ding in dezen oorlog, dat wij nooit mogen verliezen en dat is on ze vrijheid, de wortel van ons leven en onze toekomst. Al het andere is vervangbaar. Verlies van onze vrijheid zou leiden tot het verlies van ieder an der materieel en cultureel bezit van ons volk in het algemeen, evenals van zijn' burgerzin in het bijzonder Wij strijden in dezen oorlog niet om het behoud, maar om het herstel van den vrede. Juist in den oorlog geldt de wet, dat men in den strijd moet brengen, wat men verdedigen wil. Niets is te kostbaar, om geofferd te worden voor de vrijheid. Alles wat vjij bezitten, heb ben wij ons als vrij volk bevochten, verworven en opgeoouwd. Het zou zon der de vrijheid zijn zin, zijn doel, maiir ook zijn bestaansmogelijkheid verlie zen. Een vrij volk kan alles wat het in de verdediging van zijn vrijheid verlo ren heeft, opnieuw verwerven en op bouwen. Een onvrij volk zal alles wat het in den strijd om zijn vrijheid heeft gespaard, verliezen en bovendien nog het vermogen om het ooit te herwinnen. De Duitsche natie, aldus Dr. Göbbels, vrij en naar alle richtingen In staaat tot leven en ontwikkeling, dat is het doel van onze politiek en oorlogvoe ring. Onze generatie moet dit doel vei lig stellen door strijd en harden arbeid. In de hechte aaneengeslotenheid en harde vastberadenheid van ons volk liggen onze groote kansen op de eind overwinning. Extra-uitzending van de SS. On Zondag 26 September van W—11 uur wordt een extra-uitzending gegeven over den zender Hilversum I, over het onderwerp: „Het SS-opleidings- kamp Avegoor". DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 26 September van 11.30—11.45 uur over den zenden Hil versum I, op golflengte 415 m., naar de stem der SS, onderwerp: „Bezoek aan het SS-Ersatzkommando te Amsterdam. De strijd In het Zuiden van Italië. Eén voor één worden de gelende Britten door de Duitsche grenadiers uit hun schuilplaats gehaald Vt PK BüseheVO/W Jachtvliegers onderscheiden. Vier prominente Duitsche Jachtvlie- gers, die tezamen 585 vliegtuigen neer geschoten hebben, zijn gister door den Führer in het hoofdkwartier ontvan gen, om uit ziin hand onderscheidin gen te ontvangen. Het eikenloof met de zwaarden kreeg de 22-jurige kapitein Walter Nowotny, die 218 vliegtuigen heeft neergeschoten, evenals de 25-ia- rige kapitein Giinther Rail, die 200 overwinningen op zijn naam heeft staan. Het eikenloof kreeg de 27-larige kapitein Heinrich Prinz zu Sayn Witt- genstein, die 64 zware bommenwerpers der geallieerden heeft neergeschoten, eyenals de hoofdzakelijk in het Westen in den strijd gebrachte 29-jarige ma joor Hartmann Grasser, die tot dus verre 103 luchtoverwinningen heeft be haald. DE STRIJD OP NIEUW-GUINEA. TOKIO. 23 Sept. (DNB). De tweede afdeeling Australische valschermjagers, die Dinsdag nabij Kaiapit in het dal van de Markham, 96 km ten N.W. van Lae op het eiland Nieuw-Gulnea is ge land, gaat naar „Domei" meldt, haar volledige vernietiging door Japansche troepen, die uit Lae naar Kaiapit zijn opgerukt, tegemoet. Japansche troepen ondernamen on middellijk een hevigen tegenaanval. De gebrekkig uitgeruste Australische troe pen staan op het punt vernietigd te worden. Op een andere plaats poogde een vij andelijke formatie in het gebied van Finschhafen, aan de Oostzijde van het schiereiland Hom, uit vliegtuigen en van zee uit te landen. Zij werd door heyige tegenaanvallen der Japansche bezetting onmiddellijk teruggeslagen. Het Rotterdamsche raadhuis li aan d® achterzijde verhoogd met een verdieping, waarin verschillende tdKken yan dienst kunnen worden gevestigd of uitgebreid. Bij deze verbouwing zijn de hoektorens en de nieuwe verdieping nauwkeurig aan den bestaanden bouwstijl aangepast CNF/Hof'Pa* m Duitschers* zouden kerken in Rome plunderen. Een demarcatielijn vastgesteld. BERLIJN, 23 Sept. Het volgende .orte overzicht van berichten uit En- gelsche en Amerikaansche bron wordt in het juiste licht geplaatst door het gisteren gepubliceerde ^bericht van de „Osservatore Romano'' het officieele orgaan van het Vaticaan, over hetzelf de onderwerp. Den 14den September schreef de En- gelsche journalist Ward Price in de „Daily Mail": „het hoofd van de Roomsch-Katholieke kerk loopt gevaar door de Duitschers gearresteerd en naar •een concentratiekamp overgebracht te worden." Den 15den September meldde de on der Engelsch-Amerikaansche controle staande zender Palermo: „In het ge bied van Vaticaanstad zijn Duitsche valschermjagers gedaald. Op het St. Pietersplein staan Duitsche pantserwa gens." Den 16den September verspreidde de Londensche omroep in de Italiaansche taal het bericht: „De Paus heeft gewei gerd een afgezant van veldmaarschalk Kesselring te ontvangen. Hij heeft ver klaard dat de aanwezigheid van Duit sche troepen in Rome een schending van het internationale recht vormt, daar Rome tot open stad is verklaard." Den 17den September meldde de Lon densche omroep in de Nederlandsche taal: „De Duitschers plunderen te Ro me de kerken. De Paus wordt thans als gevangene behandeld." Den 18den September nam 't Zweed- scheolad „Social Demokraten" aan de ze agitatiecampagne deel met het be richt, dat de Paus tweemaal geweigerd had veldmaarschalk Kesselring te ont vangen. Den 20st^n September meldde de „Neue Züricher Nachrichten," dat de zender van Vaticaanstad door de Duit schers was bezet. Den 22sten September verspreidde 't Epgelsche agentschap Reuter het be richt: „De betrekkingen tusschen het Vaticaan en de Duitschers zijn opnieuw 3lechter geworden, doordat de Duit schers Dinsdag twee kerkelijke hoog- waardigheidsbekleeders arresteerden, die het Vaticaansche gebied wilden be treden". Al deze berichten en een groot aan tal soortgelijke werden als leugens ge brandmerkt door de publicatie van het Vaticaan in dp „Osservatore Romano" van den 21sten September, waarin wordt gezegd: „Er zijn veel geruchten in de wereld verspreid over den toe stand in Vaticaanstad en de positie van den Paus na de Duitsche bezetting van Rome. Wij zien ons nogmaals genood zaakt uitdrukkelijk te herh-^e--' <4"t weliswaar op het St. Pietersplein Duit- FLINKE KERELS MELDEN ZICH ND VOOR DE WAFFEN-SS «EN DE LANDWACHT. Het SS-Ersatzkommando deelt mode: Iedere gezonde NederlandeJ op den leef tijd van 17-45 )aar kan ztch vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, ten etnde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht Tjjdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, door der opleiding, extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen In Nederland moeten blijven. kunnen dienst namen bij de Landwacht of bij hei SS-Wachtbatalllon in Amersfoort: Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarine kunnen zich aanmelden ZIJ die tot de Germaansche SS in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden Personen tusschen 18-30 jaar. die aanmeldlngspilch- tlg zijn voor de tewerk stelling. kunnen zich even eens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling r ö- gesteld. 25.9.43 9-14 UUT Den Haag, Café Den Hout, Bezuldenhout 11-18. sche patrouilles dienst doen en Duit sche wachtposten aan de grenzen van Vaticaanstad zijn geplaatst, doch dat deze militaire maatregelen na vooraf gaand telefonisch overleg van het Duitsche commando met den gouverneur van Vaticaanstad zijn genomen. Op grond van een overeenkomst werd een demarcatielijn vastgesteld. Wij zijn ge machtigd te verklaren, dat deze lijn nooit is overschreden." De Avvenire d' Italia dementeert. Het katholieke blad „Awenire d' Ita lia" schrijft inzake de door" buitenland- sche persbureaux verspreide onjuiste be richten, waarin beweerd wordt, dat alle kerken van Rome met uitzondering van den St. Pieter gesloten zijn, daar zij door Duitsche soldaten geplunderd waren, dat men precies het tegendeel heeft kun nen waarnemen. Alle kerken van Rome zijn geopend en geen enkele kerk is nóch door Duit sche soldaten, nóch door iemand anders geplunderd. De St. Pieter zelf kan men, naar het blad verklaart, na een controle, die door de autoriteiten van het Vati caan eigener beweging is ingesteld, bin-^ nengaan. Wie in deze dagen naar de' Vaticaanstad is gegaan, zoo besluit het b'ad, heeft met eigen oogen kunnen zien, dat al deze wilde geruchten volkomen uit de lucht gegrepen zijn. EDEN OVER DE ENGELSCH— SOVJET-RUSSISCHE BETREKKINGEN STOCKHOLM, 23 Sept. (DNB). Om trent de Engelsch—Sovjet-Russische betrekkingen zeide Eden, volgens den Britschen berichtendienst in het Lager huis o.a.: „De Engelsche regeering is dringend verzocht te streven naar de „nauwste betrekkingen" met de Sovjetregeering. Ik ben het daarmede volkomen eens. Een atmosfeer van wederzijdsche goede verstandhouding kan echter niet van één zijde geschaperl worden. Daartoe moet elkg zijde het hare bijdragen. Ik heb onze desbetreffende politiek met zoo grooten ernst en zoo onpartijdig gevoerd, dat wij sedert de onderteeke- ning van het Britsch—Sovjet-Russische verdrag steeds hebben gepoogd te ge raken tot een goede verstandhouding met de Sovjetregeering. Ik kan der halve eerlijk zeggen, dat wij niet het gevoel hebben onszelven, wat betreft ons. streven het verdrag na te komen, iets te moeten verwijten." In het verder verloop van zijn rede sprak Eden de hoop uit. binnen enkele weken een ontmoeting te zullen heb ben rhet vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie en van de Vereenigde Sta ten. Hij zal naar hij verklaarde jnet het vaste voornemen naar deze coh- ferentie gaan een „grootmoedige toe nadering" tot stand te brengen, opdat de weg voor „de grootste gebeurtenis van dezen oorlog" aldus noemde Eden een bijeenkomst van Stalin. Roo- sevelt en Churchill geëffend vyorde. SYSTEMATISCHE OPSPORING VAN RADIOTOESTELLEN. 's-GRAVENHAGE, 23 Sept. We gens niet-inleveren van radiotoestellen hebben de Duitsche politie-aulorlteiten alsmede technische speciale troepen in verschillende gemeenten systematisch opsporingen verricht, die tot arrestatie van talrijke personen en tot in beslag neming van niet ingeleverde radiotoe stellen leidden. De meeste overtreders van de beschikking van den Höheren SS-' und Polizeiführer van - den 13den Mei 1943 werden tot het eindvonnis van het Deutsche Landesgericht in voorloopige hechtenis gehouden. Er zijn ook talrijke gevallen bekend ge worden, waarin bezitters van radiotoe stellen deze aan bloedverwanten, meest oudere personen, die als „onverdacht" konden worden be schouwd. in bewaring hebben gege ven. Vaak wisten deze personen ln het geheel niet, wat zich in de ln bewa ring genomen palcetten of koffers be vond. Daar echter het bezit alleen reeds strafbaar ts. hebben zich daar door behalve de eigenaren ook de be waarders strafbaar gemaakt. BESCHIKKING VAN DEN ADMIRAAL IN DE NEDERLANDEN. Op grond van par. 5, alinea 1 sub 2 van de verordening van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederland sche gebied nr. 100/41 over bijzondere maatregelen voor de kustbescherming wordt het volgende bepaald: In de haven van Rotterdam, op den Nieuwen Waterweg van Rotterdam tot de zeegrens, in de aan den Nieuwen Waterweg gelegen zeehavens en in de havens Umuiden, Den Helder, Harlin- gen, Delfzijl, Vlissingen, Amsterdam, alsmede in het Noordzeekanaal, moeten roeibooten, sloepen van elke soort en open motorbooten, voor zoover zij zich volgens par. 2 alinea 2 der verordening nr. 100/41 in het verboden gebied mo gen ophouden van één uur na zons ondergang tot één uur voor zonsop komst aan land gebracht, opgeheschen of aan dek bewaard worden. Uit de aan land gebrachte booten moeten de roeiriemen en dollen verwij derd en achter slot opgeborgen worden. De bevoegde havenbewakingsinstan- ties kunnen in speciale gevallen ont heffing van deze beschikking verlee- nen. Overtredingen van deze beschikking worden volgens par. 7 der verordening nr. 100/41 gestraft met gevangenis, in ernstige gevallen met tuchthuis tot 5 jaar. Deze beschikking treedt een week na de publicatie in werking. WERK- EN BEROEFSKLEEDING. 's-GRAVENHAGE, 23 Sept. Met ingang van 23 September 1943 kunnen wederom in zeer dringende gevallen individueele aanvragen voor werk- en beroepskleeding bij de plaat selijke distributiediensten worden inge diend. In tegenstelling echter met de voorschriften, gegeven in de vorige dis tributieperiode, is thans bepaald, dat bedrijven e.d. met 100 of meer werk- kleeding dragende werknemers en/of werkneemsters de noodzakelijke werk- of beroepskleeding voor hun personeel collectief bij de distributiediensten moe ten aanvragen. Alvorens de bedrijven, instellingen e.d. zulke aanvragen bij den distributie- dienst kunnen indienen, moeten zij daarvoor toestemming ontvangen van de afdeeling Speciale Vergunningen van het Rijksbureau voor de Distribu tie van Textielproducten door den han del, postadres Andries Bickerweg 4, 's-Gravenhage. Ter verkrijging van deze toestemming dienen zij zich recht streeks met voornoemd bureau in ver binding' te stellen. Een uitzondering op het bovenstaande is gemaakt ten aanzien van het per soneel in ziekenhuizen, sanatoria e.d., aangezien deze personen hun beroeps- of wex-kkleeding steeds individueel, dus op hun naam, moeten aanvragen bij den distributiedienst der gemeente, waar het ziekenhuis Is gevestigd. Voer werk- en beroepskleeding ten behoeve van overheidspersoneel ls, evenals in de vorige distributieperiode, een speciale regeling getroffen met het Rijksinkoopbureau te 's-Gravenhage. Personen, die werkzaam zijn bij rijks-, gemec l o- of provinciale instellingen, de Nederlandsche Spoorwegen, de daar onder ressorteerende bus- en tram- diensten e.d., moeten zich, ook al vallen zij niet onder het Rijkskleedingbesluit, dienaangaande via hun diensthoofd met voornoemd bureau in verbinding stel len. Door hen ingediende individueele aanvragen kunnen derhalve niet door de plaatselijke distributiediensten in behandeling worden genomen. HOOFDPRIJZEN DER STAATSLOTERIJ. 1000 7653 11474 14190 16347 400 1329 3817 4990 6302 18936 J" 200 9435 14634 100 1025 3099 3562 3658 5404 7118 7999 10530 11206 11297 15808 18857 20985 DE REVOLUTIE DER GRIJSAARDS. (Van onzen Berlljnschen correspondent.) Naarmate er berichten omtrent het verloop van de bloedelooze revolutie te Rome binnenkomen, krijgt men al meer en meer den indruk, dat men met een stelletje grijsaards te doen heeft, die geen juist begrip meer had den van den huidigen tijd. Om maar dadelijk te beginnen met den voor- naamsten organisator van het verraad ten opzichte van MussolinI: Pictro Ba- doglio. Een zijner eerste daden gold het ver bod van de anti-semitische bladen „Di- fesa della Razza" en de door Giovanni Preziosa geredigeerde „Vita Itallana". Zijn tweede maatregel bepaalde, dat Italiaansche officieren van joodschen bloede, die eertijds op last van Musso- lini ontslagen waren, opnieuw tot den militairen dienst mochten toegelaten worden. Wanneer de Duce dezen man, van wien hij wist. dat hij een zijner gevaarlijkste tegenstanders was. tijdens den strijd met Abessinië en later voor de actie tegen Albanië tot een leidende functie benoemde, dan geschiedde zulks waarschijnlijk uit de tactische over weging, dat hij het doelmatiger achtte, zulk een intrigant niet langer achter de coulissen te laten werken. Uit de feiten is gebleken, dat zulks de juiste zienswijze was. Zes weken achtereen heeft hij in het Quirinaal geageerd, tot hij er in slaagde, koning Victor Ema- nuel en kroonprins Umberto tot den aanval op Mussolini en diens smade lijke ontvoering over te halen. Wij weten thans, waar dit verraad toe heeft geleld. Menschen, die Rome uit eigen aan schouwing goed kennen, spreken over „de revolutie van de grijsaards" en zij meenen daar niet slechts den bejaar den maarschalk en diens grijzen ko ning, maar minstens evenzeer hun naaste medewerkers mee. Wij den ken daarbij aan Corrado Alvaro, die twee dagen na den 25sten Juli tot hoofdredacteur van de „Popoio di Roma" werd benoemd. Hij staat welis waar bekend als een publicist van rang, maar onthield zich steeds van partij-politiek. Hij begon dan ook al dadelijk met de merkwaardige vast stelling, dat er van een revolutie tegen het fascisme geen sprake was. De „Giornale d'Italia" werd opnieuw on der leiding van den thans hoogbejaar den senator Bergamini geplaatst en tezamen met den ruim tachtigjarigen Vittorio Orlando behoorde hij weldra tot de naaste raadgevers van Badoglio. De „Giornale d'Italia" benoemde bo vendien den 85-jarigen Benedetto Croce tot haar vasten medewerker. Er wordt aan herinnerd, dat Mussolini in een zijner redevoeringen eens bij wijze van scherts de opmerking maakte, dat hij nog nooit een artikel van Croce had gelezen, maar niettemin was hl^cou- lant genoeg, dezen bekenden auteur ook tijdens zijn bewind in het tijd schrift „Critica" ongestoord aan het woord te laten. In zijn hart is de Duce steeds journalist gebleven en de Italiaansche journalisten te Berlijn hertelden menig staaltje van coulante- rie en collegialiteit ten opzichte van hun beroep in den fascistischen Staat. Croce was trouwens verstandig ge noeg om in een „Open Brief" aan Ber gamini voor valsche illusies te waar schuwen. die men onder het regime van Badoglio koesterde en toen men hem tot president der Academie wilde benoemen, gaf hij te kennen, dat hij daar niets voor voelde. In zijn rede van den 3den Januari 1925 heeft Mus sol.ni er op gewezen, dat het stelletje grijsaards uit den glanstijd van het liberalisme hoogstens bij machte was, hoofdartikelen in de Italiaansche dag bladen te schrijven. Thans, bijna twin tig jaar later, hebben de feiten ook in dit opzicht den Duce in het gelijk ge steld. SCHAGEN. DE FOKVEEDAG GAAT DOOR. De plaatselijke fokveedag, waarvan bij voorbaat de datum was gesteld op 2 October, gaat ook inderdaad door. Zoo werd ons gisteren van vereeni- gingswege meegedeeld. Het aantal in schrijvingen was zeer bevredigend, op Maandag waren reeds 111 aanmeldin gen binnen. Verwacht mag worden, dat dit aantal nog zal oploopen tot ca. 120. Waarmee dan een totaal is bereikt, tot ongeveer met dat van verïbden jaar wereenkomt. Bedenkt men echter, dat enkele veehouders zich van deelneming moeten onthouden, omdat bij hen het mond- en klauwzeer heerscht, dan blijkt uit een en ander, dat het aantal dieren per bedrijf is toegenomen, zoo dat zelfs nog kan worden gesproken van een vooruitgang. -- Intusschen ls de fokvereeniging SchagenBarsingerhorn de eenige uit deze gansche omgeving, die het heeft aangedurfd den plaatselijken fokveedag toch'te laten doorgaan. Hoewel de goe de grond, welke men hier vindt, be trekkelijk wel minder zal hebben gele den dan de lichtere landen, die men hier en daar elders aantreft, terwijl de periode van het mond- en klauwzeer voor velen reeds vrij ver in het verle den ligt, verdient het genomen besluit warme hulde. Het is een prestatie op zichzelf om onder de heerschende om standigheden als eenige den plaatselij ken fokveedag tóch te laten doorgaan. Vermeld zij nog, dat de keuring niet zal plaats hebben op het terrein *an verleden jaar, doch op het oude voei* balterrein. DE SCHAGER MARKT. Voor de Centrale waren aangevoerd 52 koeien, 8 stieren, 14 pinken, 6 gras kalveren, 18 schapen, 21 varkens. Men zag er weer beste beesten bij. De handel in tijdkoeien was kalm met f 1100 als hoogste noteering. Voor de geldekoeien was de markt eveneens kalm. De prijs liep hier tot f 1200. In kalfkoeien was geen aanvoer. De han del ln vaarzen was goed bij hooge prij zen. Een kalfvaars werd verkocht voor f 1100. De bonnen schommelden om de f 1.70. De prijzen van het gebruiksvee blijven nogal op peil, de handel ln jong vee is levendig bij hooge prijzen. Gras kalveren zag men niet aan de markt, er schijnt wel handel in te zijn. De veulens werden weer duur ver kocht, de hoogste noteering liep tot f 1490. Het was een aardig gezicht al die veulens en het wolvee. Vooral dat laatste waren we lang niet gewend. De magere- of fokschapen liepen van f 170f 280, de ooilammeren tot f 150. in beide soorten was weinig handel. Men mag hopen, dat het met den aan voer zoo blijft doorgaan. Er is kans dat de stemming bij de schapenhande laren dan weer wat opleeft. Op de biggenmarkt was het weer een stugge boel, er schijnt daar weinig kooplust te zijn. Wij noteerden weer taxatieprijzen. Op de kippen- en konijnenmarkt ging het den verkoopers niet bepaald naai den zin. Voor het duurste konijn voor den fol? Jioorden we f 20 noemen. Jon ge kippen waren er weinig aangevoerd. Konijnen voor de slacht f 1 per Kg. en slachtkippen f 0.90. Er was veel bezoek. FILMVOORSTELLING VOOR OUDEN VAN DAGEN. Op den morgen van den dag der harddraverijfeesten, op 28 September dus, zal door het gemeentebestuur in samenwerking met de directie van het. Theater Royal een filmvoorstelling wordengegeven voor de ouden van da gen uit Schagen. Ultgenoodigd zijn de bewoners van het Liefdegesticht, van Avondrust,'alsmede de aan de gemeen te bekende ouden van dagen. Van gemeentewege zal een consump tie worden verstrekt, terwijl vertoond zal worden de film „De Brokkenpiloot" met Heinz Rühmann. SCHAGER DAMCLUB. De uitslagen van de speelde competitie luiden 1ste klasse. Kosv. Montfoort v. d. Oord—Bruin KosWinkel v. d. OordBremer Eriksv. Montfoort Bruinde Vos Winkel—Bremer BlaauboerEriks 2de klasse. DomperMarees Heemskerk—v. Ruiten MareesVisser Domperv. Ruiten MarepsSchipper DomperSch Ipper v. RuitenBoonacker 3de klasse Baas—Grootes de Dreuv. d. Vorst GrootesBakker Portegies—v. d. Vorst Baasde Dreu onderling ge- als volgt: 0—2 0—2 8-0 2-4) 2—0 1—1 0-2 0-2 1—1 1-0 1-1 2-0 0—2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1