NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Frontcorrectie in het Oosten een versterking. Koebanbruggehoofd brandpunt van den slrijd. PARTISANEN OP DEN BALKAN. Terroristen ontvangen gerechte straf. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditie: Sohagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 26 SEPTEMBER 1948. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang. No. 224, 4 pagina's. Dexe Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. I Prijs der gewone advertenties In deir I Editie 11 ct. per m..M. Ilij contract i binnen een Jaar Ie gebruiken belang rijke korting. TJarleven voor de geheele oplage op aanvraag. DE WEEK Binnen en Buiten de Grenzen. DE rede van Churchill, deze week voor het Lagerhuis gehouden, kan moeilijk in Engeland een blijden weer klank hebben gevonden, waar men na een zoo lang verblijf van den Brit- schen premier aan gene zijde van den Oceaan stellig andere en grootere din gen had verwacht. Men kan het er al thans over eens zijn dat Churchill, spre kende van een tweede en een derde front, zich weinig positief heeft uitge laten en ten aanzien van den inval in het Westen ook den beruchten slag om den arm heeft gehouden. Eenige con crete tijdsaanduiding, zooals destijds met betrekking tot de operaties in Ita lië werd gegeven, bleef thans uit en men moest genoegen nemen met de verklaring, dat de inval in het Westen en in ïïët Zuiden op het juiste oogen- blik zullen plaats vinden. Wat een mas sale invasiepoging, op west-Europeesch grondgebied ondernomen, voor fatale uitwerking zal hebben, wordt hierbij gaarne aan de verbeelding overgelaten. Op dit punt bleek Churchill inderdaad over den noodigen werkelijkheidszin te beschikken, toen hij betoogde, dat zoo wel de Vereenigde Staten als Engeland het bloedigste hoofdstuk van den oor log nog voor den boeg hebben. Waar mede tevens een domper werd gezet op het ongemotiveerde optimisme van hen, die meenden, dat de strijd tegen Duitschland nog slechts een peuleschil letje zou zijn en dat men den tegen stander wel binnen enkele maanden op de knieën zou krijgen. Churchill is de eerste, die het ongerechtvaardigde van een dergelijk optiipisme kan beoordee- len en wanneer zijn rede hierop in ze kere mate remmend heeft gewerkt, kan dit niet zonder bedoeling zijn. Het is in de geschiedenis namelijk reeds meer fataal gebleken, de huid te gaan ver- koopen voor en aleer de beer gescho ten was. o EEN hoofdstuk apart is hetgeen Churchill over het Badoglio-drama heeft 'feezegd &n waarbij een merk waardige parallel viel waar te nefhen met de Duitsche lezing van deze wel zeer trieste noot in de Italiaansche ge schiedenis. Met dien verstande dan, dat na dit laatste exposé Badoglio zoo mo gelijk nog meer als ridder van de droe ve figuur voor het forum van de we reld is geplaatst dan voordien wel het gevab was. Er is zelfs inderdaad van Engeische „bevriende" zijde geen enke le poging ondernomen om voor de eer op te komen van den man, die land en volk aan de geallieerden verkocht en met hen een bondgenootschap' sloot om nadien ter wille van den schoonen schijn de Britsche bommen nog op de stad Napels te laten neerregenen. Het heette ter wille van den vrede, dat Badoglio dezen koers insloeg en om het Italiaansche volk het verdere leed van den oorlog te besparen, doch de prac- tijk wijst thans reeds uit, dat zooals was te voorzien Italië tot een bloedi ger slagveld wordt gemaakt dan onder welke andere omstandigheid ooit het geval zou zijn geweest. Meer en meer wordt het duidelijk, voor zoover men dit niet reeds van den beginne af had doorzien, dat Badoglio slechts was een werktuig in geallieerde hand en dat hij dit ook zal blijven tot der Mohr seine Schuldigkeit hat getan. Mocht hij bij de tenuitvoerlegging van zijn plannen al bijzondere machtsdroomen hebben gekoesterd, deze zullen niet in vervul ling gaan. Ook in het Anglo-Ameri- kaansche kamp zal men zich, zoodra Badoglio zijn taak heeft volbracht, met dferachting van hem wenden, waarmede hij niet anders dan loon naar werken zal hebben verkregen. TERWIJL momenteel niet van groot- scheepsche krijgsoperaties in Ita lië kan worden gesproken, voltrekt zich in het Oosten een frontwijziging op groote schaal, waarvan de opzet en de beteekenis op het oogenblik nog moei lijk zijn te overzien. Wat bijzonder op valt, is het stelselmatige in de Duitsche terugtrekkende beweging, waardoor de stootkracht van de bolsjewistische le gers voor een groot deel wordt uitge schakeld, terwijl voor het overige de defensieve taktiek van Duitsche zijde erop is ingesteld, de vijandelijke ver liezen aan menschen en materiaal zoo groot mogelij^ te doen zijn. De vraag is nog slechts, waar de Duitschers aan stonds halt zullen houden voor het be trekken van hun definitieve winterlinie. Waar deze lijn zich ook moge bevinden, een feit is. dat de nieuw gevormde si tuatie de bolsjewisten in het komende barre seizoen voor schier onoverkome lijke ravitailleeringsmoeilijkheden zal stellen. Moeilijkheden, waarvoor men aan deze zijde van het front goeddeels zal blijven gevrijwaard. Inmiddels staat de regen- en modderperiode voor de deur. waardoor de krijgsverrichtin gen een aanzienlijke belemmering zul len ondervinden. Van welken kant daar na, dus bij een consolideering van den wintertoestand, het initiatief zal komen, dient vooralsnog te worden af gewacht. DE plundering van een distributie kantoor in een landelijk deel onzer provincie en de' gewapende overval op een cel in een dorp elders met het doel een arrestant te bevrijden zijn enkele symptomen uit de naaste omgeving, die ten klein beeld geven van den geest, welke over het land vaardig dreigt te worden. Nimmer meer dan in oorlogs tijd in de voedingsbodem aanwezig voor ailerlei uitwassen, die nu eenmaal niet kunnen worden geduld, vooral niet in een bezet land en die liet men hier aan den vrijen teugel reeds spoedig tot een chaotischen toestand zouden leiden. Nadat er meer dan eens is ge waarschuwd, wordt er door de bezet tende macht hard toegeslagen en de doodvonnissen, welke deze week weder om zijn gewezen, vormen hiervan het overtuigende bewijs, waarop verder commentaai\ overbodig is. Wie zich in oorlogstoestand waagt aan het plegen van onbezonnen da^en of wie daartoe opzweept, heeft daarvan naast een meestentijds negatief resultaat dc harde consequenties te aanvaarden. Dit bleek hier thans voor de zooveelste maal, mede en daarom wijzen wij er hierop ter waarschuwing van an deren. Willen er nog niet méér noode- looze slachtoffers vallen, dan önthou- de men zich van elke actie, welke ge kant zou zijn tegen de door de 'bezet- lande macht gewenschte orde. Sovjets veroverden een Sahara." Troepen vrijgemaakt voor andere doeleinden. Uit de zich thans afspelende ope raties aan het Oostelijke front valt duidelijk op te maken, dat de hoog ste Duitsche leiding naar een front- correctie streeft, die den oorlog een volkomen gewijzigd aanzien moet geven, zoo schrijft de militaire cor respondent varf het DNB. Zoo zwaar in den Zuidelijken sector en in deelen van den centralen sector van het Oostelijke front de ontwikke ling nog in vollen gang is en daar de Duitsche uitwijkmanoeuvres zij het ook hier en daar onder sterken druk van talrijke Sovjet-legers zich onder de voortdurende controle van de hoog-, ste leiding voltrekken, zoo weinig is tot dusver de linker Duitsche vleugel van Obelij tot boven aan Leningrad toe bij de operaties betrokken geraakt. Dit feit is van bijzondere beteekenis. Het opent voor het toekomstige verloop van het zomeroffensief der Sovjets as pecten, die een aanwijzing vormen voor de uiteindelijke bedoelingen van de Duitschers. Men moet dit feit zien in samenhang met de dagelijks duidelijker aan het licht tredende tactiek der Duit sche tegenaanvallen om ten volle te kunnen beseffen, in welke posities de groote Duitsche uitwijkbeweging de Sovjets gemanoeuvreerd heeft. Stellig, er kan niet aan getwijfeld worden, dat de bolsjewisten aanzien lijk terrein gewonnen hebben, hoewel onder de bloedigste offers en de zwaar ste verliezen aan oorlogsmateriaal Maar toch, zij hebben het gewonnen. Het is 'evenwel een uitgebrand gebied, dat de Duitschers hun aanbieden, waar bij laatstgenoemden van hun kant thans met het oog op de spoedig aanbrekende modderperiode en den komenden win ter voor het eerst in een gunstige omdat de verkeerswegen er ruim aan wezig en de verbindingen kort zijn positie voor den aanvoer geraken. Im mers, de oorlogen in dit gebied van oudsher waren: uiterste krachtsinspan ningen om de oplossing van de trans port- en aanvoerproblemen. Een „Sahara" voor de Sovjets. Er is reeds iets waars aan, wanneer sommige stemmen uit het vijandelijke kamp thans waarschuwend er op wij zen, dat de Duitschers doordat de SovjetB in het Zuiden naar den Dnjepf opdringen hun een „Sahara" in hun rug hebben gemaakt. Bij deze waar schuwing speelt waarschijnlijk een rol mede, dat de tegenpartij geleidelijk den stationnairen Noordelijken vleugel van het front als een zwaard van Damocles boven deze Sahara voelt dreigen. Frontcorrectie is een versterking. Nadere bijzonderheden over den defi nitieven loop der Duitsche stellingen worden van Duitsche zijde uiteraard nog niet bekend gemaakt. Uit het ge heele verloop van de ontwikkeling ziet men evenwel thans reeds, dat de groote frontcorrectie voqr de Duitsche verde diging in het Oosten in het bijzonder voor de verdediging van Europa In het algemeen, een buitengewone verster king j»eteekent, en wél een versterking vooral aan reserves. Het is niet zoo en daarop wordt in militaire kringen van de Rijkshoofd stad terecht gewezen dat de Sovjets in het kader van hun uiterste asnvals- inspanningen alle door hen bezette ge bieden nu „veroverd" hebben. Om een zoodanige opvatting niet slechts te la ten gelden voor een parool van agita tie, zou men van de fundamentoele veronderstelling moeten uitgaan, dat de Duitschers het door hen ontruimde gebied onder alle omstandigheden en met de uiterste krachtsinspanning in hun bezit hadden willen houden. Oogen- schijnlijk Is het echtqr anders. Hd is zoo, dat de Duitschers al vechtende ontruimd hebben met het strategische doel van hun leiding, troepen vrij te krijgen voor andere doeleinden.. Communisten weeens sabotage terechtgesteld. Officieel wordt medegedeeld: Het door het Deutsche Oberge- richt den 20stcn Juli 1943 wegens sabotage tegen den Jood Jaco:> Boekman uit Den Haag en Adrianus Nas uit Voorburg uitge sproken doodvonnis is na onderzoek van dc gratiekwestic voltrokken. Boekman en Nas, die reeds voor den oorlog tot de communistische party behoorden, hebben ook voor de illegale C.P.N. weder actie ge voerd. .Op iedere jas een vlinder maakt veler zorgen minder Onder deze leuze zal de Nederlandsche Winterhulp dit jaar haaf collectes opnieuw beginnen. Op 2 October as. zal de eerste groote straatcollecte plaats vinden met speldjes in den vorp» van vlinders Stapf/Pax m Italiaansche divisie in de pan gehakt. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 24 Sept. (D.N.B.) - Het opperbevel der weermacht deel timede: „In het Zuiden en midden van het Oostelijke front duren de afweerge- vechten in de sectoren, waarin tot dpsverre het zwaartepunt lag. met onverminderde hevigheid voort. Op hef Koebanbruggenhoofd en tc; Oos ten van Melitopol werden krachtige vyandciyke aanvallen afgeslagen. Sovjetpogingen, den Middcn-Dn.iepr op verscheidene plaatsen over te steken, werden veredeld. Ten Noord oosten van Zaporqsjc en bij Demidof gelukte het, door vastberaden tegen aanvallen onzer troepen, doorgebro ken Sov.jetregimcnten te vernietigen en daarbij gevangenen en buit te maken. De luchtmacht ontlastte door aanvallen van geconcentreerde for maties de zware gevechten leverende troepen van het leger. Aan het front der Noordelijke IJs zee deden snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen geslaagde aanvallen op Bolsje wistische duikbootbases en ravitaillee- ringsdepots. Bij deze aanvallen schoten formaties jachtvliegers in 24 uur zonder eigen verliezen 45 vijandelijke jacht vliegtuigen neer. Van het Italiaansche front. In Zuid-Italië viel de vijand gisteren met sterke strijdkrachten bij Salerno en Contursi aan, Terwijl-de gevechten in den sector Salerno nog gaande zijn. werd de vijandelijke aanval in het ge bied van Contursi na narden en verbit terden strijd met buitengewoot zware vijandelijke verliezen afgeslagen De op het eiland Kefallonia operee- rende Italiaansche divisie Acqui had na het verraad der regeering-Badoglio ge weigerd de wapenen neer te leggen- en de vijandelijkheden geopend Na voor bereiding door de luchtmacht gingen Duitsche troepen tot den aanval over. braken den tegenstand der rebellen en namen de havenstad Argostolion. Afge zien van 4000 man, die tijdig de wape nen neerlegden, werd het gros der op standige divisie met den divisiestaf in oen strijd vernietigd. Op 22 September trachtten Britsche duikbooten van het kleinste type in de wateren der Noorsche scheren binnen te dringen. Bij deze poging werden zij tijdig opgevangen en vernietigd, voor zij succes konden behalen. Eén deel der bemanningen geraakte in gevangen schap. De luchtoorlog. Anglo-Amerikaansche formaties vlieg tuigen verloren gisteren overdag bij aanvallen op plaatsen aan de kust van het bezette gebied in het Westen, waar door vooral de stad Nantes zwaar ge- 'roffen werd 15 vliegtuigen. Formaties Britsche bommenwerpers ondernamen in den afgeloopcn nacht nieuwt terreuraanvallen op Mannheim, Ludwigshafen, Darmstadt en Aken. Er ontstonden verliezen onder de bevol king en deels aanzienlijke schade Tot dusverre is het neerschieten van 33 vliegtuigen vastgesteld." Mutaties in Britsen Kabinet. Volgens den Britschen berichtendienst is door Downingstreet 10 de volgende verklaring gepubliceerd: „De Koning heeft zijn toestemming verleend voor dc volgende mutaties in cl% regeering: Voorzitter van den kroonraad: Attlee; minister van financiën: Sir John An- derson; miqister voor dominions: Vis- count Cranborne; lord-zegelbewaarder: Lord Beaverbrook; minister van Staat: R. K. Law, Attlee zal naast zijn functie van voor zitter van den Kroonraad plaatsvervan gend minister-president blijven. De mi nister van financiën wordt lid van het oorlogskabinet. De minister voor de do minions wordt leider van het Hooger- huis en zal in deze beide kwaliteiten toegang hebben tot het oorlogskabinet. Dc nieuwe minister van Staat zal der» minister van Buitenlandsche Zaken bij zijn werkzaamheden assisteeren. Verdere mutaties, die uit bovenge noemde veranderingen nog voortvloeien, zullen later worden gepubliceerd. R. G. Casey zal voortaan officieel den titel voeren van resideerend minister van Staat in het Midden-Oosten". Een scène uh de romantische opera .Der Frelsch&tz" van Carl Maria von Weber welke door het .Deutsches Theater In den Niedertanden* te Den Kaag werd opgevoerd. Elisabeth t4ai%nbraedl als Agatte en Wilhelm Otto als Max. d. Leeuw/Staof/Pax m Ongeloofwaardige uitvluchten. Tijdens de uitgebreide nasporingen der polltie-autoriteiten naar het 'onge oorloofd bezit van radiotoestellen is gebleken, dat talrijke personen in de meening verkeerden zich door ten deel' olkomen ongeloofwaardige uit- vlui pan den plicht tot inlevering te kunnen onttrekken. Talrijke per sonen. die hun radiotoestel in bijna steeds gelijksoortige schuilplaatsen hadden verborgen, motiveerden hun handelwijze met de verklaring, dat zij geen geldelijk nadeel wilden lijden. Daar op het ongerechtvaardigd bezit van radiotoestellen door de beschikking van den Höljeren SS- und Polizei- fuhrer van den 13en Mei 1943 hooge straffen zijn gesteld, is deze handel wijze des te onbegrijpelijker waar bij tijdige inlevering, hij die een toestel inlevert een met de waarde en den staat van onderhoud van het toestel overeenkomende vergoeding ont vangt. Onderlinge verdeeldheid. De jongste gebeurtenissen in Italië hebben tot een verhoogde activiteit van de Partisanen op den Balkan geleid, in het bijzonder in het berg achtige gebied aan de Adriatische Zeekust, dat eigenlijk sedert het einde van den veldtocht in Joego slavië in het voorjaar van 1941 steeds het tooneel van een hardnekkige guerilla is geweest, een gevolg van het feit, dat het zeer moeilijk is. de Partisanen in dit ontoegankelijk ge bied definitief tot capitulatie te dwingen. Na het Uiteenvallen van den Joego- slavischen staat zijn het vooral twee groepen van Partisanen geweest, die den tegenstand tegen den bezetter hebben voortgezet, doch tot een sa menwerking dezer beide partijen is het nooit gekomen. Integendeel, ge leidelijk is tusschen hen een vrij sterke vijandige gezindheid ontstaan Doar is in de eerste plaats de groep onder generaal Mihailowitsj. die de nationaal-Servische gedachte vertegen woordigt en in verbinding staat met de emigrantenregeering van koning Peter. De ideologieën van deze groep zijn onvereenigbaar met de als volksleger bc telden groep van Tito, die sterke communAtische denkbeelden schijnt te koesteren. De Partjsanen van Tito ope reerden aanvankelijk voornamelijk in de bergachtige streken van Montene gro en Bosnië, doch het schijnt, dat vooral van de gebeurtenissen in Italië oproerige elementen gebruik hebban gemaakt om tegen de bezettingsmacht op te staan en zich aan de zijde Tito's 'Partisanen te scharen, zoodat het operatieterreïn der laatsten zich heeft uitgebreid. Het heeft niet aan pogingen ontbro ken, beide groepen nader tot elkaar tc brengen, doch in het najaar van 1942 konden deze als definitief mislukt worden beschouwd. Een onoverbrugbare kloof ont stond nadat de groep van Tito. die door de Duitsche afweermaatrege- len sterk gedecimeerd was. de Par tisanen van Mihailowitsj ervan be schuldigde, door dezen "in den rug te zijn aangevallen. Sindsdien be strijden beide groepen behalve den bezetter, ook elkaar. Tijdelijke succesjes geboekt. Vooral als gevolg van de verwarring, die de capitulatie van Italië noodzake lijkerwijze meebracht, hebben de Par tisanen in sommige streken overwin ningen kunnen boeken en zijn zij hier en daar tot de Dalmatijnsche ku|t doorgedrongen. NEGENJARIG BESTAAN NATIONALE JEUGDSTORM. Maandag 27 September a.s is het ne gen jaar geleden, dat te Velp de eerste 12 leden van den Jeugdstorm door den hoofdstormer C. van Geelkerken ge ïnstalleerd werden. In Mei 1934 ontving de hoofdstormer van den Leider, Mussert, de opdracht een nationale jeugdbeweging te vormen, welke de Nederlandsche jeugd, los van c'.ken partij-politieken invloed, zou op voeden in den geest van grondslag, doel en zinspreuk van den jeugdstorm. De grondslag luidt: het Nederlandsche volk is een organisch geheel. Eén in geest en bloed met voor- en nage slacht bestendigi het, in verbondenheid aan den Nederlandschen bodem, het vaderland. Enkelingen of groepen heb ben eigen belangen ondergeschikt te stellen aan het belang van het vader land en dit te dienen naar de mate van de verkregen vermogens. Eerbied voor den godsdienst, goede zeden vader landsliefde. eer- en plichtsbesef, kame raadschap, tucht, orde, offervaardigheid en gemeenschapszin moeten in de volks gemeenschap worden aangekweekt, ont wikkeld en in stand gehouden. Het doel van den jeugdstorm wordt als volgt omschreven: aansluitend bij den staatkundigen en maatschappelijken opbouw van den nieuwen staat, een eensgezinde, geestelijk en lichamelijk gezonde, krachtige Nederlandsche jeugd te vormen, die volgens eigen aard ge looft aan en handelt naar zinspreuk en grondslag van den „Nationalen Jeugd storm" Het bevorderen van saamhoo- righeid bij alle leden van den Neder landschen, Dietschen stam Het kweeken van liefde voor en kennis van de Neder landsche beschouwing in den ruimsten zin. Dit alles geschiedt onder de zin spreuk: „In godsvertrouwen alles voor het vaderland" Negen jaar lang heeft de Jeugdstorm thans gestreden voor deze doelstellingen, terwijl de uniform verschillende malen verboden werd Na den 15en Mei 1940 kon de Jeugd storm zich vrij ontplooien. Vele honderden leden van den Jeugd storm staan op het oogenblik aan het front, terwijl in het gebied Danzig-West- Pruisen meer dan vijfhonderd stormers en stormsters staan in den Germaan- sehem Landdienst. Van Dtjitsche zijde wordt verklaard, dat deze overwinningen door den te genstander, die de activiteit der Par tisanen blijkbaar in zijn krijgsplan heeft opgenomen getuige de aan wezigheid van hooge Engelsche- offi cieren in het kamp der Partisanen om propagandistische redenen sterk worden overdreven. Men verklaart zich volkomen in staat, de steden en spoorlijnen, waarvan de Partisanen zich meester hebben kunnen maken, eerlang terug te kunen winnen. Zoo dra dit het gev^ is - trr deele heb ben de Duitschers re.sls eenige steden heroverd - is het vu minder be lang, of fiet verzet in de mo'i'Uk toe gankelijke schuilhoeken in de bergen nog wordt voortgezet, daar strategi sche belangen hierdoor nauwelijks worden geschaad. CLANDESTIENE SLACHTERS GESTRAFT. De veehandelaars Pieter ^Hoogenraad en Hendrik van Elten uit Broek in Waterland hebben zich wegens clan destiene slachting van 17 kalveren en 3 schapen moeten verantwoorden voor het Deutsche Obergerichc ln Den Haag. Elk hunner werd gestraft met 3 jaar tuchthuis. Hoogenraad bovendien met een boete van 500,Van Elten met een van 1000.—. In plaats van de boeten komt in geval van niet beta len voor elke 100,— nog één maand tuchthuis. Men zou wenschen Het Nationaal-SocialUtische week blad „Volk en Vaderland" van de«" week publiceert den gedeeltelijken in houd van een circulaire, welke op 3 Augustus 1943 aan de leidende per sonen der Nederlandsche Hervorm.: Kerk, ln het bijzonder in Gelderland, toegezonden is Hierin staat onder meer het volgende te lezen: „Voor het eerst sinds Mei 1940 kun nen wU met gefundeerd vertrouw» n hopen op onze naderende bevrijdim ware het niet. dat een donkere sehadu op deze lichtende toekomst geworpm wordt. Wij zouden momenteel door de ontwikkeling der gebeurtenissen in der» zevenden hemel zijn. Indien de bedor. lingen van Stalin ons niet met de groot ste onrust vervulden." „Met dit schrijven richten wij ons n<> tot alle Intellectucrlcn. fabrikanten enz.; allen, die zich in dc eerste jaren door Stalins macht bedreigd zullen ge voelen; zij hebben slechts één reddinc: emigratie naar Noord- of Znld-Amr- rtka. Wij kunnen U mededcelen. dat er verhandelingen gevoerd worden met de Canadeesche en Braziliaanse?)r fegeeringen, die zich principieel bereid hebben verklaard uitgebreide gebieden, die voor kolonisatie geschikt zijn, ter beschikking te stellen. Thans is het alleen van belang te weten, dat wij in staat zullen worden gesteld om ons aan gene zijde van den Oceaan een bestaan op te bouwen, dat geheel in den geest zal zijn van onze aloude nationale tradities." Velen .zullen zich, na kennisname van deze plannen, de oogen uitwrijven Want hier zijn menschen aan het woord, die niets liever willen dan een zege der Sovjets aan het Oostfron' doch tegelijkertijd zeer goed blijken tc beseffen, dat met een dergelijke zege de rouw voor altijd over Europa en Nederland zou komen Maar wat deert dat hun? Zij hebben het geld en kun nen nog alles in het werk stellen om tijdig een goed heenkomen te zoeken En wat er dan met het vaderland ge beurt, wel. dat zal hun een zorg zijn Het oordeel over deze lieden kan aan elk gezond en eerlijk verstand over gelaten worden. Men zou werkelijk wenschen. dat de in „Volk en Vaderland" afgedrukte circulaire op een fictie berustte? HIER, W. A.l De persdienst van de N.S.B. meldt: In het W.A.-kwartier, dat op Zater dag 25 September van 18.45 tot 18.55 uur wordt uitgezonden over Hilver sum I. zal de banleider der W.A., J. J. van der Hout. spreken over het on derwerp „Kader". Daden van sabotage enterreur. Het speciale Polizeistandgericht heeft in Assen zijn eerste zitting gehouden tegen een groep terroristen, die maandenlang de Noordelijke provincies on veilig hebben gemaakt en door terreuraanslagen de Nederlandsche bevolking groote schade hebben toegebracht. Het Polizeistandgericht heeft, zooals reeds kort is medegedeeld, ln dez< zitting tegen 11 Nederlandsche onderdanen de volgende vonnissen uitge sproken: 1. Doodstraf tegen den 30-jarigen handelaar Johannes Vis uit Stadskanaal 2. Doodstraf tegen den 32-jarigen reiziger Anne Rutgers uit Stadskanaal. 3. Doodstraf tegen den 25-jarigen boekhouder J. Toet uit Staphorst. 4. Doodstraf tegen den 25-jarigen ziekenoppasser Gert'Por uit Zuidlaren. 5. Doodstraf tegen den 24-jarigen machinist P. van Laarhoven uit Hasselt 6. Doodstraf tegen den 28-farigen gemeente-ambtenaar Wessel Knot uit Exloo. 7. Doodstraf tegen den 35-jarigen leider van een Arbeidsbureau Rendert Poel uit Borger 8 Doodstraf tegen den 21-jarigen H. B. S.-er Jans Diemer uit Borger 9. Doodstraf tegen den 37-jarigen landbouwer Roelof Tuin uit Valtermond 10 Doodstraf tegen den 41-jarigen gemeente-secretaris Andries Diepenbrug uit Odoorn. 11. Tuchthuisstraf van 10 jaar tegen den 26-jarigen gemeente-ambtenaar Ha*m Hooiveld uit Odoorn. De djodvonnissen zijn enkele uren na de uitspraak van het vonnis vol trokken In Friesland, Groningen en Drente zijn de laatste maanden in stij genden omvang en met groote brutaliteit daden van sabotage en ter reur gepleegd. In totaal werden niet minder dan 70 gevallen vast gesteld. Vooral hadden zjj betrekking op aanslagen op kantoren van den Burgerlijken Stand, met het doel de tewerkstelling in Duitsch land te sahoteeren. verder waren het overvallen op Distributiekan toren met roof van levensmiddelen-, tabaks- en benzinebonnen voor eigci gebruik of ter ondersteuning van illegale personen, voorts moordaanslagen op Nederlandsche nationaal-saeialisten en pro- Duitsche personen, die gevaarlijk konden worden voor de terroristen en illegale personen. Het speciale commando, dat door den bevelhebber der Sicherheitspolizei en van den SD naar de Noordelijke provincies werd gezonden, kon snel een aantal aanslagen ophelderen en de daders arresteeren. Leden der terreur- bende hebben gemeenschappelijk drie aanslagen gepleegd op het Raadhuis van Stadskanaal, voorts heeft dezelfde groep een aanslag Repleegd op het Raadhuis van Exloo. waardoor het geheele gebouw in de asch werd gelegd Dat deze mannen gevaarlijke misdadigers waren blijkt vooral uit den laffen en gemeenen moord, waarvoor zij niet zij» teruggeschrokken. Op 30 Juli 1943 vielen twee hunner den fabrikant W. Reilingh op het fietspad van Zuidlaren naar Midlaren aan en vermoordden hem met twee pistoolschoten, nadat zij tevoren zijn levensgewoonten hadden nagegaan en.vastgesteld, dat Reilingh dagelijks op een bepaalden tijd van zijn woning naar zijn kantoor reed Reilingh was oud-lid van de N. S. B en stond bekend als pro-Dultsch. In de zitting van het Polizeistandgericht in het Gerechtsgebouw te Assen bleek uit de uitvoerige behandeling der zaak dezer misdadigers hoe koel en met hoevee! overleg de leden dezer bende te werk gin gen. Zy confereerden over de terroristische aanslagen alsof het ging om de gewoonste dingen ter wereld, zy informeerden naar namen van N'SB-ers. die in aanmerking kwamen om vermoord te worden en jonge menschen. vaak uit christeigke kringen, waren aanwezig b(j de besprekingen en brachten candidaten In contact met de groep. Ambtenaren werkten mede aan de voorbereidingen der brandstichtingen en één hunnqr, die vreesde, dat een politieman hem zou verhooren, stelde den leider der terreurgroep voor dezen politieman uit deu weg te ruimen. Zijn voorstel kwam te laat. want een andere terreurgroep had reeds een aan slag op hem gepleegd, welke gelukkig geen doodelijke gevolgen had. De leden der benden schrokken voor niets terug. Onder don dekmantel der vaderlandsliefde vergrepen zij zich steeds weer aan goed en bloed van Ne derlanders. zij wekten daarbij den ccfcjn. alsof zij zich keerden tegen de Duitsche weermacht, in werkelijkheid echtw schaadden zij alleen de Neder landsche zaak. Dat deze misdaden met de strengste straffen gestraft moeten worden. Is duidelijk voor ieder, die de tallooze waarschuwingen gehoord heeft. Het Polizeistandgericht heeft dan ook de allerstrengste straffen uitgesproken Tien var» de elf misdadigers, die zich te verantwoorden hadden, moesten hun misdaden met den dood boeten De openbare aanklager noemde hen allen lage misdadigers, die de gerechte straffen voor' hun daden verdienen. Hij wilde hen als afschrikwekkend voorbeeld gesteld zien voor hen. die gelooven te kunnen vertrouwen op de lankmoedigheid der bezettingsautoriteiten. De voorzitter van het Polizeigericht zeide in zijn vonnis, dat voldoende waar schuwingen gegeven zijn. Degenen, die desondanks niet willen hooren. moe ten de consequenties hunner daden trekken. Deze menschen hebben zich door de verstoring van de openbare orde tggen het Nederlandsche volk ge keerd dat rustig wil werken en de groote moeilijkheden van dezen tijd kent. Nederland nóch Duitschland kunnen dit optreden van terroristen ano\ "den. daarom moeten de strengste sVraffon uitgesproken worden, opdat men - lijk aal weten, wet doageüjke m*sdadÜ«rrs te verweekten hebben

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1