NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Landingspoging aan Zee van Azof mislukt. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édltic: Behagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 21 SEPTEMBER IMS. SCHAGER EDITIE. 8ïe Jaargang, No. 225, 2 pagina's Dese Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Pry» der gewone advertenties in deie Editie 11 et. per m.M. Bjj contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. WEERMACHTSBERICHT Steden Smolensk en Roslawl ontruimd. Convooi bij Den Helder zonder succes aangevallen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Set. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Een bolsjewistische landingspoging aan de kust van de Zee van Azof is er me "e geëindigd, dat dc geheele landingsgroep ter sterkte van ruim 800 man in de pan werd gebakt. Aan weerszijden van den Koeban mis lukten ook gisteren alle met steun van tanks ondernomen vijandelijke aanvallen. Ook aan den midden-Dnjepr bleven nieuwe aanvallen der bolsjewieken op de Duitsche bruggehoofden vergeefsch, Vrij zwakke vijandelijke groepen, die in het onoverzichtelijke terrein op en kele plaatsen de rivier hadden over schreden. werden in tegenaanvallen teruggeworpen. In den centralen sector zette de vij and vooral in het gebied ten Westen van het spoorwegknooppunt Oenetsja en in het strijdgebied van Smolensk zijn aanvallen met sterke strijdkrach ten voort. Onder moeilijke weers- en wegenomstandigheden werden de aan vallen in hoofdzaak afgeslagen. Op eenige plaatsen duren de gevechten voort. Het. luchtwapen heeft, met geconcen treerde strijdkrachten vooral ten Noor den van de Zee van Azof en ten Oos ten van den midden-Dnjepr vijandelijke troepenconcentraties aangevallen en ha r gevoelige verliezen toegebracht. Op 24 en 25 September werden aan het Oostelijke front 105 bolsjewistische vliegtuigen vernietigd. Vijf eigen toe stellen worden vermist. In Zuid-Italië vielen Britsch-Ame- rikaansche strijdkrachten onze stel lingen tusschen de Golf van Saler- no en de Baai van Manfredonia aan. De aanvallen werden afgeslagen, op nieuw ingenomen aanvalsposities werden door artillerievuur uiteen geslagen. Het luchtwapen heeft gisteren in het gebied van de Middellandsche Zee 6 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten en een vrachtschip van 3000 brt. met bomtreffers vernietigend geraakt. In den nacht van 24 op 25 Septem ber hebben Duitsche motortorpedo- booten aan de Engelsche kust Brit- sche bewakingsvaartuigen aangeval- Jen. Ter ontlasting van hun ernstig in het nauw gebrachte beveiligings strijdkrachten vielen Britsche mo- tortorpedobooten in. Een harer werd. terwijl het zicht plotseling slechter werd, door een Duitsche motó?l6'r?e- doboot geramd. Zij werd door de ei gen bemanning tot zinken gebracht. Britsche torpedovliegtuigen en jacht- kruisers hebben ten Zuid^i van Den Helder een Duitsch convooi vergeefs aangevallen. Zes der vijandelijke vlieg tuigen werden daarbij neergeschoten. Boven den Atlantischen Oceaan en bij aanvallen van vrij zwakke Britsch- Amerikaansche luchtstrijdkrachten op de bezette Westelijke gebieden heeft de vijand nog vijf vliegtuigen verloren. Afzonderlijk vliegende storingsvlieg tuigen hebben in den afgeloopen nacht in Westduitsch gebied blindelings ee nige bommen neergeworpen, waardoor slechts onaanzienlijke schade aan ge bouwen ontstond. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Sept. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Op het Koebanbruggehoofd zetten de bolsjewisten hun hevige aanvallen den geheelen dag zonder succes voort. Aan de Noordkust van de# Zee van Azof leidde een eigen aanval tot resul taat. Er werden gevangenen en buit gemaakt. Aan den midden-Dnjepr deed de vijand op talrijke plaatsen vergeefsche aanvallen op bruggehoofden ten Oosten van de rivier. Een vrij groot aantal pantserwagens werd daarbij vernield. Ten Noorden van Tsjerkassy sloegen Duitsche pantserstrijdkrachten kleinere vijandelijke groepen uiteen. In den centralen frontsector kwam het ten Westen van het spoorweg knooppunt Oenetsja en ten Zuiden van Smolensk tot hevige afweergevechien, die nog voortduren. De steden Roslawl en Smolensk werden na volledige vernieling van alle voor den oorlog belangrijke in stallaties volkomen ongehinderd door den vijand ontruimd. Ten Zuiden van het Ladogameer be reikte een aanval van Duitsche jagers divisies het bevolen aanvalsdoel. Door pantserwagens gesteunde tegenaanval len der bolsjewisten mislukten. In het hooge Noorden sloegen Duitsche troe pen in den sector-Kandalaksja en aan het. MoermarSk-front verscheidene vij andelijke aanvallen met verliezen voor den vijand af. Aan het Zuid-Italiaansche front heerschte ook gisteren een levendige gevecht'sbedrijvigheid. De aanvallen van Britsche troepen in den sector Sa'.erno werden na zware gevechten afgeslagen. Duikbommenwerpers hebben in het Middellandsche-Zeegebied een groote vijandelijke torpedoboot tot zinken ge bracht twee vfachtschepen vernie tigend getroffen. In den afgeloopen nacht lieten en kele vijandelijke stoorvliegtuigén zon der uitwerking eenige bommen op Noordwest-Duitsch gebied vallen. Duitsche luchtverdedigingsstrijdkrach ten schoten' gisteren boven het bezette gebied in het Westen 10 vijandelijke vliegtuigen en boven Duitsch gebied een snel Britsch verkenningsvliegtuig neer. Hoogtepunt in strijd aan Oostelijk front. De A.N.P.-correspondent meldt o.a. Nu Smolensk, een der sterkste bol werken aan het Oostelijke front, ir handen der* bolsjewisten is overge gaan, kan met recht van een hoogte punt in den'strijd aan dit front worden gesproken. Hoewel de strijd nog in alle hevigheid voortwoedt, hebben de Duit sche bladen deze gebeurtenis, die voor niet-iigewijden vrij onverwacht is ge- Komen, aangegrepen om de situatie aan dit front no< eens de revue te laten passeeren. Algemeen wordt in het licht gesteld, dat het belangrijke front in de Sbvjet-Unie gezien moet worden in het kader van de algemeene Europeesche oylogvoering. Toen bleek, dat d< bolsjewisten gelijktijdig met een geal lieerd offensief in Zuid-Europa, een uiterste krachtsinspanning wilden on dernemen om met een groote over macht aan menschen en materiaal het Duitsche front onder den voet te loo- pen, heeft de Duitsche legerleiding het besluit genomen, dit front te verkorten. Gezegd kan worden, dat dit doel reeds thans verwezenlijkt is, ofschoon het wellicht noodig zal blijken, dat Duitsche legers nog verder terugtrek ken. Bij de verkorting van het front moet in de eerste plaats genoemd wor den het vrijkomen van reserves voor nieuwe operaties en het verkorten der verbindingslinies, die in de Sovjet- Unie en vooral in het komende koude jaargetijde, zulk een belangrijke ro spelen. Een probleem, dat thans aan merkelijk vereenvoudigd wordt, is de bestrijding der partisanen achter het front, die de Duitsche ravitailleering vaak ernstig bemoeilijkten. Dit alles helpt het ongetwijfeld voor de Duit- schers smartelijke verlies van in den wintertijd na zulken zwaren strijd ver overde gebieden verzachten. Intusschen zetten de bolsjewisten hun aanvallen met onverminderde hevig heid voort en op verschillende plaatsen hebben zij thans den Dnjepr bereikt. Slechts aan den bovenloop, bij Smo- hebben zij thans den Dnjepr bereikt schreden. Verder stroomafwaarts zijn alle bverzetpogingen tot nu toe ver ijdeld. Het bruggehoofd in het Koebange- bied. dat thans zijn beleekenis heeft verloren, wordt door de Duitschers op het oogenblik geliquideerd. Hoewel geleidelijk ook de Krim met afsluiting bedreigd wordt, zijn er geen teekenen. die wijzen op een ontruiming van d!1 o.a. voor het beheerschen van de Zwar te Zee belangrijke schiereiland. DE AMERIKAANSCHE VERLIEZEN BIJ SALERNO. STOCKHOLM. 26 Sept. Volgens een communiqué van het Amerikaan sche ministerie van oorlog bedragen de Amerikaansehe verliezen bij Saler- no tot en met 15 September 3.497 doo- den. gewonden en vermisten, zoo meldt de Britsche berichtendienst. HULL NAAR MOSKOU? Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, verklaart men al daar in welingelichte kringen, dat. mi nister Huil de leiding op zich zal ne men van de Amerikaansehe delegatie naar de driemogendhedenconferentie te Moskou, waarbij hij vergezeld zal worden door den nieuwen Amerikaan- schen ambassadeur* in de Sovjet-Unie. Harriman. In welingelichte kringen te Washing ton is men beslist van meening. zoo wordt in het bericht verder gezegd, dat admiraal Standley niet meer naar de Ver. Staten zal terugkeeren. Verduister v. 19.157.30 u. 28 Sept. Maan op 6.05, onder '19-30 uur. Een overlaadstation midden In een bosch in het Oosten. Hier worden de goederen, die voor de hoofdstrijdlinie bestemd zijn, overgeladen en oIer de veldspoorwegen verder naar het front getransporteerd Natuurlijk beerscht hier steeds de grootste drukte PK EUold/Q^HrfP Radiorede van Graziani. Schuld van Badoglio bevestigd. In een radiorede aan het Italiaan sche volk heeft de Italiaansche mi nister van defensie, maarschalk Gra ziani, verklaard, dat hij zijn functie op dit tragische oogenblik op zich heeft genomen, teneinde de schande van het verraad van de nationale vlag te wisschen. De basis van iede re militaire traditie is het voorbeeld van de eer. Des te verwerpelijker is de handelwijze van Badoglio. die den Duitschen bondgenoot nog de verzekering heeft gegeven van zijn trouw, terwijl hij reeds vijf dagen tevoren de overeenkomst met den vijand had onderteekenji. Jarenlang is Badoglio chef geweest van den generalen staf en daarom is alleen hij verantwoordelijk voor de mi litaire fouten van dien tijd. In dit ver band herinnerde Graziani aan de mis lukkingen in Albanië, Griekenland er. tijdens de eerste phase van den veld tocht in Noord-Afrika. Betreffende de houding* van den koning verklaarde Graziani. dat ook deze door zijn vlucht zijn koningseed gebroken heeft. Ten slotte riep maarschalk Graziani het geheele Italiaanschè volk op mede te werken om de onafhankelijkheid van het volk te herwinnen. Het lot biedt nog éénmaal de mogelijkheid de vrij heid van het vaderland te bevechten Met de hulp Gods en met 'n zuiver gewe ten gaat het Italiaansche volk aan het werk. Ongeregeldheden in Bengalen? Volgens een aanwijzing van het in Calcutta verschijnende Indische blad „Statesman" koestert men in kringen rond den onderkoning te Delhi plan nen om in Bengalen den staat van be leg af te kondigen Men motiveert d^t door ti wijzen op de toenemende hon gersnood waardoor Bengalen een groo te haard \an onrust is geworden, zoo dat bijzondere noodmaatregelen geno men moesten worden om orde en rust te herstel.cn. yolgens andere berichten zijn de line en militairen in Bengalen in de afgeloopen veertien dagen aanzienlijk versterkt. In Engelsche regeerings- kringen verwacht men blijkbaar een opstand van de wanhopige hongerende bevolking. Ernstige onlusten in Jamboe. Tot ernstige politieke botsingen is het volgens den al-Indischen omroep gekomen in Jamboe in den staat Kasjmir. Volgens berichten uit Calcutta is daar een groep studenten, die met con- gresvlaggen rondtrokken en propagan da-materiaal voor het congres ver spreidden, gearresteerd. Bovendien werden 56 Indiërs wegens het voeren van niet-geoorloofde politieke onder handelingen in arrest gesteld. In politieke kringen in Bangkrk ge looft men, dat de toenemende ongere geldheden in geheel Indië in verband staan met den 75sten verjaardag van Gandhi. Een rede ven Quisling. De herdenkingsplechtigheden van Nasjonal Samling naar aanleiding van den derden verjaardag van het over nemen van de macht bereikten haar hoogtepunt in een massabetooging en rede van ministerpresident Quisling. De minister-president stelde in zijn inleiding vast. dat Nasjonal Samling thans sterker is dan ooit tevoren. In zijn rede behandelde Quisling ook den militairen toestand in het Oos ten. Hij zeide daarbij, dat men zich steeds voor oogen dient te houden, dat de strijd in he't Oosten èen verdedi gingsoorlog van Duitschland en Euro pa is. Tenslotte sprak minister-president Quisling over den binnenlandschen toestand in Noorwegen. Hij noemde het onjuist van een uniforme binnenland- sche oppositie te spreken. In werkelijk heid. zoo zeide Quisling, betreft slechts enkele cliques en belangen groepen. die met elkaar maar weinig te maken hebben. Quisling besloot zijn rede waarin herhaaldelijk het onwrikbare geloof aan de Duitsche en Europeesche over winning tot uiting kwam met een drin genden oproep tot alle Noren. DE KERKCOMEDIE TE MOSKOU. Meening van Engelsch katholiek blad. Over de nieuwe kerkpolitiek van Sta- lin schrijft het Engelsche katholieke weekblad Tablet, dat het Cristendom zich allerminst verdraagt met het Marxisme, Bernard Shaw heeft terecht het Communisme gezegd, dat het een religie is met het eerste deel van Marx' „Kapital" als bijbel. Men moet dan ook een duistere beteekenis hech ten aan de merkwaardige gebeurtenis in de Sovjet-Unie en zich afvragen, wat Stalin op het oog had, toen hij de nieu- kerkpolitiek begon. In de eerste plaats heeft hij de openbare meening in Engeland en de Vereenigde Staten willen misleiden, in de tweede plaats meent hij als „tolerant" beschermer der orthodoxe kerk bij de andere Sla vische volken beter aangeschreven te staan dan als onverbiddelijk voorrech ter van een militant atheïsme. VLIEGTUIG NEERGESTORT OP WARENHUIS TE PARIJS. Zaterdagnacht vlogen boven de Fransche hoofdstad Anglo-Amerikaan- sche toestellen. Een daarvan, die door het bijzonder hevig vuur van het af weergeschut was getroffen, is neerge stort op de groote magazijnen van het „Louvre", waar op de bovenste verdie pingen onmiddellijk brand uitbrak. De brandweer was aanstonds ter plaatse en is erin geslaagd den brand te blus- schen. Een scène met Ellse Hoom'ani (zittend) en Marie Faassen uit .Het tehuis voor dames", een comedie In 9 tafreelen van den Deenschen schrijver Axel Breidahl, dat door het Amsterdamsch Tooneel in den Stadsschouwburg wordt opgevoerd CNF/Noske/Pax m DE ENGELSCHE REGEERINGSWIJZIGING. De Engelsche regeeringswijziging is naar het oordeel der Wilhelmstrasse in zoovere een verrassing, dat niet, zooals in Engeland algemeen verwacht werd, Morrison, maar Sir Jchn Ander- son tot minister van financiën is be noemd. Dit feit, aldus zegt men. ver dient de aandacht, omdat Churchills positie in hei kabinet versterkt lijkt te zijn door de benoeming van een oud vriend tot minister van financiën. An- de'ffm, een v.wsïoki imperialist, heeft zijn sporen verdient in Britsch-Indië, waar hij door zijn m< thoden in zekeren z'n naam hee.t ge.naak". Het is w schijnlijk, dat hij, als onvoorwaardelijk aanhanger van den premier, de geha.' Ie belasting- en oorlogsleeningspolitiek zal leid ;n volgens dc. beginselen van Churchili KAARSEN VOOR STAL- EN V0ERTUIGVERL1CHTING. Verbruikers van kaarsen voor stal- verllchting "en verlichting van voertui gen kunnen de aanvragen voor de eer ste periode voor het seizoen 1943-1944. loopende van 1 October 1943 tot en met 30 November 1943. bij de distributie diensten van 27 September a s. af tot en met 9 October a s. indienen op for mulier MD 333-02 (voor staiverlichtlng) en MD 333-03 (voor voertuigverlich ting). De distributiediensten reiken bij het indienen van deze aanvragen aan verbruikers van kaarsen voor stal- verlichling de helft van de in het tijd vak van 1 October 1943 tot en met 30 November 1943 toe te kennen rantsoen bonnen uit; he; restant wordt uitge reikt, nadat de aanvragen aan een c trole zijn onderwerpen. Aan verbrui kers van kaarsen voor verlichting voertuigen worden voor de eerste pe riode 3 rantsoenbonnen uitgereikt per voertuig, dat gedurende dc duisternis wordt gebruikt. De bovengenoemde rantsoenbonnen, waarop vermeld staat „Eén rantsoen kaarsen" zijn voor onbepaalden tijd geldig en geven elk recht op het koo- pen van 1 pak 300 gram kaarsen. Voor verlichting van auto's, carriers, bakfietsen en gewone fietsen worden geen kaarsen verstrekt. Sumner Welles afgetreden. President Roosevelt heeft volgens den Britschen berichtendienst bekeiyj gemaakt, dat Sumner Welles. onder staatssecretaris van het staatsdeparte- ment, is afgetreden. Als zijn opvolger is benoemd Edward Stettinius. Roosevelt heeft verder verklaard, dat hij het verzoek om ontslag van Sumner Welles met. „oprecht en diep betreu ren" heeft .aanvaard. De uit. den diplo- matieken dienst voortgekomen Sum ner Welles heeft hem, Roosevelt, den wensch voorgelegd, wegens den ge zondheidstoestand zijner vrouw ont heven te worden van „zijn zware regeeringsplichten". Roosevelt merkte hierover op, dat hij dit kon begrijpen en derhalve rekeninghield met den wensch van Welles. De ,Dag van den ouden Jeugdstorm". RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. De titel van het politiek weekpraatje van Max Blokzijl heden over Hilver sum 1, om 18.45 uur, luidt: „Inlichtin gen voor Londen". Met groot enthousiasme hebben ook de Amsterdamsche Jeugdstormers den „Dag van den ouden Jeugdstorm" ge vierd, welks hoogtepunt 'wel werd ge vormd door de groote bijeenkomst op het Museumplein. Reeds Zaterdagmiddag was de vie ring ingezet met een feestelijke bijeen komst in „Krasnapolski". Zondagochtend bracht, de Jeugdstorm muziekkapel een bezoek aan het Luft- waffenlazarett, waar zij den daar ver pleegden Duitschen en Nederlandschen militairen een concert aanbood en ge schenken uitdeelde. Op het Museumplein waren tegen 3 uur ook zeer vele belangstellenden aan wezig. Als genoodigden bevonden zich hierbij o.m. Bannführer Peters van de Hitlerjugend, de Beauftragte für die Stadt Amsterdam, dr. Schröder, het hoofd van de afd. perswezen van het Dept. van Volksvoorlichting en Kun sten, Max Blokzijl, en o.a. stafleiöer van den Nat. Jeugdstorm, opperbanheer Quispel, opperstamheer Reinders en hoofdstormheer Ferney. Na marschmuziek werden de opgestel de formaties door de autoriteiten ge ïnspecteerd. De streekleider voor Amsterdam, op- perhopman E. Zilver uitte zijn voldoe ning over den groei van den Jeugd storm in de hoofdstad gedurende de laatste 12 maanden. Max Blokzijl vroeg zijn jeugdige toe hoorders allereerst eens na te denken over de plaats, in het hart van Am sterdam, waar zij bijeen waren: vóór zich het Rijksmuseum met zijn vele scheepsmodellen, oude, door kogels doorschoten vlaggen en vaandels, met zijn kunstschatten, alle zoovele bewij zen van grootheid van ons voorgeslacht. Aan den anderen kant het Concertge bouw, waar de muziek van de grootste meesters ten gehoore wordt gebracht onder leiding van Willem Mengelberg. Dit alles bewijst, dat ons volk staat in de eerste rij der beschaafde volkeren. Spreker bracht vervolgens in herin nering de gesneuvelden uit de rijen van den Jeugdstorm. Wellicht zullen dege nen, die ons thans nog als verraders schelden, later, wanneer wellicht eens een eerezaal van het museum de na men van onze dappere jongens voor het nageslacht zal bewaren, den hoed afne men, als zij den onderdoorgang van het Rijksmuseum zullen passeeren. Achter den Jeugdstorm staan honderd duizenden mannen en vrouwen, onder leiding van Mussert. Alleen moed be slist over het leven en sterven van een volk. Als voorbeeld haalde spreker het optreden aan van die dappere Duit schers. die Mussolini hebben bevrijd. Onze strijd, zoo vervolgde Max Blok zijl, is niet vergeefsch. Wel trachten thans laffe sluipmoordenaars de besten onder ons weg te knallen hetgeen hun helaas zoo nu en dan ook gelukt maar de leege plaatsen zullen worden ingenomen door de Jeugdstormers. Met een heil voor den Führer en een drie werf houzi>e op den Leider besloot de spreker zijn bezielende toespraak. Tenslotte sprak stafleider Quispel uit naam van den hoofdstormer een woord van opwekking. Nadat het zesde couplet van het Wil* helmus was gezongen, marcheerden de ongeveer 1500 Jeugdstormers langs de genoodigden, die zich hiertoe vóór het Rijksmuseum hadden opgesteld en ver volgens naar den Dam, waar. na het zingen van ggnige liederen, de stoet werd ontbonden. RUNDVLEESCH IN BLIK IN DISTRIBUTIE. 's-GRAVENHAGE, 25 Sept. - Het be drijfschap voor vee en vleesch iee.t me de, dat in de eerstkomende weken, be halve versch vleesch, eveneens een be perkte hoeveelheid rundvleesch in blik in distributie zal worden gebracht De netto inhoud van deze bliklcc-n Js onge veer 850 gram. De consument zal hier voor aan den slager moavr. afgeven 1 1?4 rantsoenen. De varkacpsprijt be draagt 1.40 per blik. Indien de consu ment niet over voldoende distributiebe scheiden beschikt om deze blikken in ontvangst te kunnen nemen, zal de sla ger versch vleesch leveren, aangezien de blikken niet uitgewogen mogen worden verkocht. Dans- en amusements- orkestenbesluit. •s-GRAVENHAGE, 26 Sept. De Ne- derlandsche Staatscourant van 2 Sep tember j.1. bevat een aanvullend be sluit van den Secr.-gen. van het Dep. van Volksvoorlichting en Kunsten, waarin wordt bepaald, dat art. 3 van het per 4 Nov. 1942 in de Ned. Staats courant gepubliceerde amateur dans en amusementsorkestenbesluit vervalt, evenals het woord „amateur" in art. 5 van genoemd besluit. Dit heeft tot gevolg, dat alle dans en amusementsorkesten, zoowel be roeps- als amateurorkesten, in het be zit dienen te zijn van een vergunning van genoemden Sec.-gen. om in het openbaar muziek ten gehoore te brengen. Het besluit treedt op 2 Octo ber in werking. In verband hiermede deelt het be trokken Departement mede, dat de or kestleiders een verzoek om een vergun ning kunnen indienen tot uiterlijk 2 October 1943 bij de afdeeling .muziek van genoemd Departement, dr. Kuyper- straat 3, Den Haag. Tegen orkesten, die na 31 October niet in het bezit zijn van een vergunning, zal worden opgetreden krachtens de strafmaatregelen, welke genoemd besluit behelzen en welke zijn bepaald op een boete van max. 1000 subs. 6 maanden hechtenis. Overtredingen van de voorwaarden, welke bij het verleenen der vergunnin gen worden gesteld, kunnen worden ge straft met een geldboete van ten hoog ste 500 o£,drie maanden hechtenis. Verbod van ongewenschte etalagereclame. ,-ORAV-ENHAGE. 26 Sept. De huidige gocdcrenschaarschte heeft d<- verhouding tusschaji verbruiker en win kelier volkomen gewijzigd. Dat de winkelier zich veelal tc wei nig de moeilijkheden vnn den consu ment indenkt, blijkt uit dc steeds me.-r gevolgde methode om goederen in de etalage uit te stallen, die niet of niet in voldoende hoeveelheid In den winkel voor onmlddellijken verkoop beschik baar zijn, waarbij dan door aanduidin gen nis: „model", „verkocht" of „ver koop van geëtaleerde goederen alleen bij verandering van etalage" aan het publiek kenbaar wordt gemaakt, dat deze goederen niet kunnen worden ge kocht. Op grond van de overweging, dat de ze handelwijze geacht kan worden in strijd te zijn met de belangen van den detailhandel hebben de voorzitters van de betrokken vak- en ondervakgroepen in den detailhandel aan de bedrijfsge- nooten een aanwijzing gegeven, waar bij het verboden wordt in etalages han delsgoederen uit te stallen, die niet in den winkel voor onmlddellijken verkoop beschikbaar zijn, noch ledig verpak kingsmateriaal van goederen, die niet voor onmiddellijken verkoop beschik baar zyn in etalages uit te stallen, ten zij dat. materiaal voorzin is van de dui delijk leesbare aanduiding „ledig" of „uitsluitend verpakkingDoor deee laatste toevoeging blijft het voeren van herinneringsreclame dus nog op beperk ten schaal mogelijk. Deze aanwijzingen zijn op 15 Septem ber j.1. van kracht geworden, zoodat thans alle winkeliers aan bovenstaande bepalingen de hand moeten houden. Bij niet-naleving kan een tuchtrechtelijke boete van maximaal 200.opgelegd worden. Met de contrólc op de nale ving der aanwijzigingen is reeds een aanvang gemaakt. DOOR LICHTVAARDIGHEID IN DE GEVANGENIS. Een aantal bezitters van radiotoestel len heeft gemeend, zich lichtvaardig niet te kunnen bekommeren om de beschik king van 13 Mei 1943 volgens welke radiotoestellen moesten worden inge leverd. Volledig de feiten miskennend hebben zij blijkbaar aangenomen, dat of hun strafbare handelwijze verborgen zou blijven, of dat de gevolgen niet al te erg zouden zijn. De lichtvaardigheid van der gelijke opvattingen en handelwijzen n.oeten thans degenen, die hun radiotoe stellen niet hebben ingeleverd, duur be talen. Het Deutsche Landesgericht heeft in een groot aantal van dergelijke geval len het eindvonnis geveld of zal dit in de komende weken doen. De/vonnissen too ien aan. dat de bezettende macht ook in it geval niet geneigd is. vergrijpen tegen haar beschikkingen te dulden. Alle beklaagden kregen gevangenisstraf fep. die al naar den aard van het geval wel iswaar verschillend uitvielen, doch eeni- gevoorbeelden, waarin gevangenisstraf fen tot 2 1'4 jaar werden opgelegd», too- nen aan, dat degenen, die hun toestel in strijd met de beschikking niet hebben ingeleverd, door de wet in al haar ge il rengheid worden getroffen In alle ge vallen moesten de beklaagden hun ver grijpen verder boet«i met een geldstraf, die meestal een veelvoud van de aan schaffingswaarde van het toestel bedroeg en met verbeurdverklaring van het toe stel. NIEUWE PRIJSREGELING VOOR HUISBRANDTURF. DEVENTER, 25 Sept. - De gemachtig de voor de prijzen heeft een nieuwe prijsregeling voor'turf bekend gemaakt, die in de plaats treedt van de tot dusver geldende prijsvoorschriiter. voor turf. Het nieuwe voorschrift breekt met het tot dusver voor turf geldende systeem van rayonprijzen. Thans geldt voor iede re soort turf in geheel Nederland dezelf de. prijs. Een uitzondering is alleen ge maakt voor verbruikers die in de feite lijke veengebieden wonen, ten aanzien van de in dat veengebied gewonnen turf en voor verbruikers woonachtig in de groote steden Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam. Voor de eerstgenoemde gelden belangrijk lagere maximumprij zen; voor de laatste hoogere prijzen. ZEEP VOOR VUILEN ARBEID. •s-GRAVENHAGE. 25 Sept. Met ingang van 1 October a.8. komen per sonen. die zoogenaamden vuilen arbeid verrichten, voor een tijdvak van twee maanden in aanmerking voor extra- rantsoenen Eenheidszeep en Wasch- poeder. Zij dienen zich vóór 2 Octo ber a.s. tot de plaatselijke distributie diensten te wenden ten einde een aan vraagformulier MD 233-71 af te halen, dat zij in de week van 4 tot en met 9 October a.s. moeten inleveren. Belang hebbenden worden voor nadere bijzon derheden verwezen naar de publicaties van den plaatselijken distributiedienst. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOK DOELEINDEN VOOR PENSIONS MET MINDER DAN TIEN GASTEN. 's-GRAVENHAGE. 25 Sept. Pen sions met minder dan tien gasten kunnen in bepaalde gevallen in aan merking komen voor één rantsoen kookkolen ten behoeve van hun be drijf. Deze pensions worden in twee groepen verdeeld. De eerste groep om vat die bedrijven, waar voor het in wonende gezin van den pensionhou der voor het jaar 1993/'44 een Kook- ka&rt „U115" of „U 215" is verstrekt. De exploitanten kunnen in den loop van October 1943 bij den plaatselijken distributiedienst een aanvraag indie- den ter verkrijging van brandstoffen- bonnen voor kookdoeleinden in het tijdvak van 1 October tot en met 31 December 1943. De_ afgifte der bonnen geschiedt na onderteckening van een door den distributiedienst beschikbaar te stellen verklaring. In de tweede helft van December zal ten aanzien van beschikbaarstelling van kookkolen voor dfcze pensions in het lijdval van 1 Januari tot een met 30 April 1944 een nieuwe publicatie verschijnen. De tweede groep omvat die bedrij ven. welke, hoewel beschikkende over een gasaansluiting of een electrische kookaansluiting. de maaltijden voor hun pensiongasten uitsluitend op een kookfornuis plegen te bereiden, in verband waarmede geen kookrantsoen in gas of electriciteit voor bedrijfs doeleinden is verstrekt. De betrokken exploitanten kunnen voor het stook- seizoen 1 October 1943 tot en met 30 April 1944 één rantsoen kookkolen aan vragen met gebruikmaking van for mulier Br.C. 250. Toewijzing geschiedt eerst, nadat de brandstoffencommissie ter plaatse een onderzoek heeft inge steld. VOETBALUITSLAGEN. DISTRICT I. SpartaHermes DVS 35 'Stormvogels De Volewijckers EDO—ADO DFCXerxes DWS—HBS DISTRICT n. 't GooiHaarlem VUC—Blauw Wit DHCEmma Ajax—RFC DISTRICT III. Enschedesche Boys— AGOW 2—3 TubantiaQuick 40 PECEnschede 11 NECGo Ahead 01 Wageningen— Heracles DISTRICT IV. NACSpekholzerh. Maurits—LONGA Willem II—MVV NOADDe Spechten 11 Eindhoven—BW 1—0 PSV—Roermond 21 DISTRICT V. HSC-LSC 4—2 Y«l«cltae—Ytsndflu» 2—fl 0—4 0—2 1—4 4—2 0—1 5—1 0—0 2—2 -1 2—2 2—1 4—2 GVAV—Achilles 2—3 Heerenv.Be Quick 12I Sneek—Leeuwarden 30 Tweede klasse A. De Kennemers— Alkm. Boys 30 ZFCKFC WFC—West-Frisia OSV—Alcmaria SantpoortHBC Tweede klasse B. Hercules—De Spart. 1—5 Vriendenschaar— Zeeburgia 5—3 Volendam—DOS 32 Watergraafsmeer Hilversum 24 KFC—DWV 1—7 Derde klasse A. Succes—QSC 0—2 Zaandijk—Beverwijk 1—2 DEM—KW 1—2 HRC—Schagen 0—2 Derde klasse B. TIJBB—Schoten 5—2 Zandvoortmeeuwen Bloemendaal 51 KinheimHelder 36 Halfweg—Terrasv. 3—0 CXft-BIfi 2-0 5—3 1—0 3—2 Vierde klasse A. Atlas—LSW 1—0 Wieringerwaard Nieuwe Niedorp 10 VroneOudesluls 1—2 TexelBKC onbek. Reserve tweede klasse A. HFC 2—EDO 2 5—3 De Kennemers 2 Helder 2 31 AFC 5—WFC 2 Stormv. 2VSV 2 RCH 2—Al cm. V. 2 Reserve derde klasse A. KW 2—ZFC 3 5—1 OSV 2—Alcm. V. 3 3—0 A'delft 2—HRC 2 3—8 Alkm. B. 2—WFC 3 7—4 N.H. Afdeeling. Schoorl I Zeevogels II (Z. n.o.g.) Schoorl a—Alkm. B. a 20 LSW II—Hugo B. I 1—8 Winkel IDTS II 5—8 DTS III— Con Zelo II (C. no.g.) Con Zelo a—DTS b 1—2 DTS aAlcmaria c 50 sïx 9 m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1