NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Sovjettroepen poogden tevergeefs over dén Dnjepr te trekken. Om de ontruiming van Smolensk. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditie: Sohagen: Laan 20L Telefoon 444 (2 lünen). Postrekening 66189. DINSDAG 28 SEPTEMBER 1948. SCHAGER EDITIE. 37e Jaargang, No. 226, 2 pagina's. Deie Courant versch#nt «ageJtfk*. Ad'vertentle-tarlef. Pr* der gewone advertenties In d«se Editie 11 et. per m.M. BQ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. WEERMACHTSBERICHT Vijandelijke aanvallen in Italië afgeslagen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 Sept. (D. N. B.). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Op het Koeban-bruggehoofd bleven plaatselijke sovjet-aanvallen zonder re sultaat. Nieuwe achter het front gelan de vijandelijke troepen werden vernie tigd. Ten zuidoosten van Saporosje viel de vijand met sterke infanterie- en pant_ 8erstrijdkrachten. door slagvllegtuigen gesteund, aan. De enkele punten, waar de sovjets plaatselijk konden binnen dringen, werden afgegrendeld. Eigen krachtige tegenaanvallen hadden een geslaagd verloop. Daarbij vernietigde een pantserdivisie door in de gereed staande sovjet-strijdkrachten te stooten elf pantserwagens en 62 stukken ge schut. De zware gevechten duren nog voort. Van de bocht in den Dnjepr tot aan den mond van de Pripet tracht te de vijand gisteren weer op tal rijke plaatsen over den Dnjepr te trekken. De meestal in de duisternis gelande gevechtsgroepen werden door onmiddellijk ondernomen te genaanvallen vernietigd of terugge worpen en op een zeer klein gebied opeengedrongen. In den centralen frontsector duren de afweergevechten in de gebieden waar tot dusverre het zwaartepunt lag, met onverminderde hevigheid voort. De bolsjewisten, die hier deels nieuwe strijdkrachten ln het vuur brachten, le den bij de z\yare gevechten zware ver liezen. Aan 'de rest van het oostelijk front had de dag over het algentfeen een rustig verloop. In Italië. Aan het zuid-Italiaansche front on dernam de vijand in het gebergte ten noordwesten en ten noordoosten van Salerno talrijke plaatselijke aanval len, die echter met zware vijandelij ke verliezen mislukten. In den ooste lijken sector hebben onze gevechts groepen na vernieling der verkeersin- stallaties, ongehinderd door den vij and, gedistancieerd en nieuwestel lingen betrokken. Gevechtsvliegtuigen en duikbommen werpers hebben in de Egeïsche Zee 2 torpedojagers zwaar beschadigd, een koopvaardijschip tot zinken gebracht en een tweede groot vrachtschip in brand gebombardeerd. Afzonderlijke vijandelijke stoorvlieg- tuigen lieten in den afgeloopen nacht eenige bommen op west-Duitsch gebied vallen. Er werd slechts geringe schade dangericht. Poging tot aanval op Noordwestduitsch gebied. Vijandelijke formaties bommenwer pers hebben, naar het D.N.B. verneemt, gisterochtend getracht onder bescher ming van zware bewolking N.W.- Duitsch gebied aan te vallen. Hiertoe gedwongen door sterke Duitsche af weer van jagers en geschut wierpen zij hun bommen blindelings op eenige plaatsen ln het gebied van de Duitsche Bocht. Door de geconcentreerde ^Duit- sche afweer vlogen de vijandelijke for maties naar het Noorden weg. RADIOTOESTELLEN IN KONIJNEN HOKKEN. Bij het politie-onderzoek naar het on rechtmatige bezit van radio-ontvangtoe stellen is geconstateerd, dat de radio toestellen, die in strijd met de beschik king van den Höheren SS- und Polizei- führer van 13 Mei 1943 niet zijn Inge leverd, voor het grootste deel steeds op dezelfde wijze verstopt zijn. Zoo wer den b.v. radiotoestellen gevonden in schuren onder stroo en hooi, in voer- kisten, konijnenhokken, op zolders, on der den vloer, in waschmanden, ond^r bedden en bekl^ede meubelen, in ka chels en haarden, in leege, toegedekte tuinvijvers, in prieeltjes, in niet-ge- bruikte voertuigen, onder kolen en aardappelen, in schoorsteenen, in inge bouwde kasten, waarvoor tapijten wa ren gehangen, in bloemstukken in waterdichte kisten in den tuin begra ven, in lichtinstallaties en ten deele zelfs in sanitaire inrichtingen of ande re, nog minder geschikte bergplaatsen. In vele gevallen waren de bezitters der toestellen ten zeerste verrast, als zij tot de ontdekking moesten komen, dat het ondoelmatige verbergen der toe stellen had geleid tot aanzienlijke be schadigingen. en zelfs tot onbruikbaar heid. Sovjet-opmarsch heeft hoogste tempo bereikt. Kozakken gebruikt als voorhoede. Verreweg de belangrijkste gebeurte nis der laatste weken aan het OostelijK front is de ontruiming van Smolensk door de Duitsche troepen. Dit feit ves tigt nu plotseling de aandacht op den noordelijken sector van het front, daï hier ongeveer van Smolensk naar Weli- kije Luki en verder over Kholm, Stara- ja Rusa en Nowgorod naar Leningrad loopt. Aan dezen sector is er tijdens het huidige Russische zomeroffensief ver schillende malen hevig gevochten. Des ondanks waren de aanvallen der Sov jets steeds min of meer geïmproviseerd en werden zij nooit taai volgehouden. In militaire kringen te Berlijn wijst men er op, dat dit geen verbazing be hoeft te wekken, daar de terreinge steldheid hier voor het Roode Leger zeer ongunstig is. Het front volgt in groote lijnen den loop van den Lowat en den Wolchow, twee rivieren-, die uit gestrekte moerassen begrenzen, waar in het milde jaargetijde uitsluitend parti- sanen kunnen opereeren. Eerst wanneer deze moerassen dichtvriezen breekt de tijd aan, dat het Roode leger gelijk ook tijdens het laatste winteröffensief het geval was tot acties van groote ren omvang kan overgaan. Reeds is in den noordelijken sector van het Ooste lijk front de zomer definitief voorbij, maar ondanks eenige koude dagen kan men toch nog niet van het invallen van den winter spreken. Het lijdt wel nau welijks eenigen twijfel, of de Sovjets zullen hier opnieuw storm loopen, zoo dra zij de omstandigheden daartoe gun stig achten. Reeds het vorige jaar is er van Duitsche zijde bij herhaling op ge wezen, dat de Russische strategie er op gericht is, tot eiken prijs door te bre ken naar de Oostzee, om op die manier Finland te isoleeren en het Duitsch Finsche front in het noorden op te rol len. Voorloopig hebben de Sovjets in- tusschen nog andere zorgen. De perio de der herfstregens is thans aangebro ken, en de beruchte Russische modder begint geleidelijk hun ravitailleering, vcoral in de door de Duitschers gron dig verwoeste gebieden, voor moeilijke problemen te plaatsen. Hun sterk ge motoriseerd zomerleger ondervindt meer en meer last bij pogingen om con tact te houden met de Duitsche troepen, om welke reden zij thans speciale snel le formaties laten optreden, veelaL ko zakken, die tegen de ongunstige weers gesteldheden wel zijn opgewasseïl, maar die het nadeel hebben, dat. zjj vrijwel reddeloos verloren zijn, wanneer zij ge dwongen worden, hun krachten met de Duitsche achterhoede te meten. Deze snelle formaties vormen ook de verkla ring van de schijnbare tegenspraak tusschen de Sovjet-propaganda, dat de Russen reeds talrijke bruggehoofden op den westelijken oever van den Dnjepr bezitten, en de zakelijke mededeeling van het Duitsche legerbericht, dat ver scheidene vijandelijke groepen, die er in waren geslaagd den Dnjepr over te steken, vernietigd werden. Aangezien het niet in de bedoeling der Duitsche legerleiding schijnt te liggen, het. nieu we afweerfront langs den Dnjepr op te richten, kan het geen sensatie verwek ken, wanneer het Roode leger er in slaagt, binnen afzienbaren tijd deze ri vier, op bepaalde punten te overschrij den. Alles bij elkaar genomen ziet het er echter naar uit, dat de opmarsch der Sovjets zijn hoogste tempo thans wel heeft overschreden, aangezien het win terleger, dat Moskou geleidelijk naar voren wil schuiven, achter zal blijven bij de .snelheid der Kozakken-regimen ten, die thans de voorhoede vormen. E«n belangwekkende historische vondst In den IJsel tusschen Zutpher en Baak heeft men een steen ge vonden, welke het opschrift draag An. 1354". Hel beti 't hier den gevelsteen van de ouc.e kerk van Wichmond, die door den watersnood van 1583 volkomen werd ver roest CNF/W. P. 2 ij Im.fl hF Boodschap van Mussolini aan het Italiaansche volk. De Duce heeft ter gelegenheid van den verjaardag van het driemogend- hedenpact de volgende boodschap tot het Italiaansche volk gericht: „Ik houd het voor een goed teeken, dat mijn terugkeer naar Italië 'samen valt met den verjaardag van de onder- teekening van het pact, dat het fascis tische Italië, het nationaal-socialisti- sche Duitschland en het rijk van den Tenno onverbrekelijk met elkander heeft verbonden. De republikeinsch- fascistische regeering is vastbesloten in het teeken van den lictorenbundel met alle krachten en in het geloof, dat Italië steeds vervuld heeft, tot de eindoverwinning verder te strijden. De door een internationale kliek, die samengezworen had met eenige verra ders, op touw gezette episode was oor zaak van gevolgen, die voor den afloop van den oorlog beslissend zullen zijn, want Italië kon zich nu van de onder gang. die 't bedreigde, 'n beeld vormen. Het republikeinsch fascistische Italië zal deze dagen der vernedering uit zijn geschiedenis wisschen en met zijn bloed de schande opheffen, die een ontaard monarch wilde brengen over de tradities en het roemrijke verleden van zijn land. De Italiaansche troepen zullen tezamen met de Duitsche en Ja- pansche troepen de wereld bevrijden van een internationale kliek, die geen middel, vooral echter het verraad niet schuwt om onder alle volken en hun overleveringen verwarring te stichten. De Duitsche en Japansche kameraden kunnen er zeker van zijn, dat het driemogendhedenpact door het republikeinsch-fascistische Italië met denzelfden ijver en hetzelfde geloof gehouden zal worden, welke Italië in de verstreken drie jaar hebben bezield. Dat is de wil der frontstrijders, die op zoo vele slagvr'den hun bloed voor het gemc-r-cchapp 'ijke ideaal der drie naties hebben vergoten". De viering van bet negenjarig bestaan ven den Natlonalen Jeugdstorm. Tijdens de toespraak van Max Blokzijl A. Stapf/Reynhoudl/Pax m VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KAMERHUURDERS EN PENSIONGASTEN. Zes eenheden voor zeven maanden. 's-GRAVENHAGE, 27 Sept. De Secr.-Gen. van het Dep. .van handel nijverheid en scheepvaart maakt t a.v de verstrekking van vaste brandstoffen ten behoeve van kamerhuurders en pensiongasten in het a.s. stookseizoen het volgende bekend: Het stookseizoen 1943-44 is gesplits in twee perioden, waarvan de eerste de maanden October tot en met De cember 1943 en de tweede de maanden Januari tot en met April 1944 omvat. Van 1 tot en met 31 October a.s. bestaat voor kamerverhuurders en pensionhou ders, voor zoover deze laatsten min der dan 10 gasten herbergen, bij den distributiedienst gelegenheid tot het indienen van een aanvraag ter verkrij ging van rantsoenbonnen voor de eer ste periode ten behoeve van de ver huurde kamers. Indien deze kdmers worden verwarmd door middel van haarden of kachels moet de aanvraag worden gedaan met gebruikmaking van formulier MD 333-13. Wanneer in het betrokken perceel een centrale ver warmingsinstallatie aanwezig is en aan bepaalde voorwaarden wordt vol daan, zulks ter beoordeeling van den distributiedienst, zal boven het nor male vpor verhuurde kamers vastge stelde rantsoen een toeslag worden verstrekt ten einde den exj. oitant der inrichting in staat te stellen de in aan merking komende kamers centraal te verwarmen. Laatstbedoelde inrichtin gen moeten de brandstoffen aanvragen op formulier MD 333-14, dat voor de eerste periode in duplo moet worden ingediend. Verhuurder en huurder moeten samen aanvragen. Alle aanvragen moeten zoowel door den kamerverhuurder of pensionhou der als door de kamerhuurders of pen siongasten worden ingevuld. Een huur der. die meer dan één kamer heeft ge huurd, mag slechts voor een van deze kamers brandstoffen aanvragen. ter wijl. indien verscheidene personen sa menwonen, slechts door één van dezen een aanvraag mag worden ingediend. De distributiediensten reiken voor el ke periode drie bonnen „Een eenheid brandstoffen" per verhuurd gedeelte uit, zoodat het totaal rantsoen voor het stookseizoen 1943-44 zes eenheden zal bedragen. Alle kamerbewoners dienen dus zoo zuinig mogelijk te stoken. De bonnen moeten op dooy den distributiedienst nv':c tijc";'iopen worden afgehaald door den verhuurder, die hierbij de distributiestamkaarten van zichzelf en van alle huurders, met uit zondering van personen van Duitsche nationaliteit, moet medebrengen. De kolen eigendom van de huurders. Evenals in het vorige jaar was be paald, worden de te verstrekken brand- stoffenbonnen en derhalve ook de hier op te verkrijgen brandstoffen het ei gendom van den kamerhuurder of pen siongast. die verplicht is de benoodig- de brandstoffen te betrekken bij den leverancier van den betrokken pen sionhouder of kamerverhuurder. Hoe wel hij dus tot dit doel de brandstof- fenbonnen aan den kamerverhuurder of pensionhouder ter hand moet stel len. blijven bedoelde bonnen echter zijn eigendom en kan hij dus bij ver huizing de door hem gekochte brand stoffen dan wel de resteerende brand- stoffenbonnen medenemen. Kamer verhuurinrichtingcn. Het bovenstaande is niet van toe passing ten aapzien van eventueel te verstrekken toeslag voor kamerver- huurinrichtingen of pensions met cen trale verwarming en evenmin ten aan zien van de bonnen, die worden uitge- EERSTE BIJEENKOMST DER REP. FASCISTISCHE PARTIJ TE AMSTERDAM. De Republikeinsch Fascistische Par tij te Amsterdam heeft Zondag, haar eerste bijeenkomst gehouden, die zeer druk bezocht werd. Na een kort inleidend woord van den plaatselijken leider der Republi keinsch Fascistische Partij te Amster dam, kameraad Stefanelli. sprak de landsgroepenleider, dr.. Rotelli, over zin en doel van den Immer voortduren- den strijd der fascisten, die juist op- dit moment met de grootste vastbeslo tenheid moet worden ter hand geno- De naamsverandering der fascistische partij in Republikeinsch Fascistische Partij is niet slechts uiterlijk, zij brengt de nieuwe, grootere opgaven, die de Duce haar gesteld heeft tot uit drukking. en de verplichting alle krachten te geven aan de vernieuwing. De bijeenkomst, die ook werd bij gewoond door kameraden uit Utrecht en Arnhem, eindigde in een krachtige betuiging van trouw aan Duce en Führer. De Japansche regeering heeft in een buitengewone bijeenkomst de nieuwe fascistisch-republikeinsche regeering van Italië, onder leiding van den Duce, erkend. reikt voor pensions met tien o£ meer gasten, of voor de pensions. waarin geen hoofdbewoner aanwezig if, zoo als hieronder zal worden omschreven. De hiervoor te verstrekken bonnen zijn het eigendom van den verhuurder. Pensions met tien of meer gasten en pensions, waarin geen hoofdbewoner aanwezig is, ontvangen, évenals verle den jaar, hun rantsoen ten behoeve van de gasten na invulling van het aanvraag formulier Br. C 250. Deze pensions zijn, voor zoover zij reeds in 1942-43 tot deze groep behoorden, in middels door de brandstoffencommis- sie aangeschreven. Mocht dit tot op heden niet zijn geschied dan dienen do brandstoffen zoo spoedig mogelijk op formulier Br. C. 250 te worden aangevraagd SCHAGEN. EEN SUCCESVOLLE SPINSTER. Op de te Nieuwe Niedorp Zondag ge houden tentoonstelling van eigen ge sponnen wol en daarvan vervaardigde artikelen werden aan onze plaatsgenoo- te Mevr. Berkhouwervan Stipnaan niet minder dan vijf prijzen toegekend. Voor de afdeeling kleeding van gespon nen wol 2 eerste, 1 tweede en 1 derde prijs, en voor de afdeeling „van oud nieuw" een eerste prijs. Mevrouw B. die in een stil uurtje de tentoonstelling bezocht, werd door eenige bestuursle den hartelijk toegesproken. Men was vol lof over het door haar ingezonde- ne. Ofschoon de prijsuitreiking eerst 's avonds laat zou plaats vinden en mevr. B. daar niet aanwezig kon zijn, werd de haar toegekende prijs (die, de tijdsomstandigheden in aanmerking ge nomen lang niet mis was) reeds direct aan haar overhandigd en dankbaar aan vaard. Mevr. B. zelf was zeer enthou siast over de overige gesponnen arti kelen, die. volgens haar, niets minder te waardeeren waren. H.S.V. „DE BAARS". Zondag hield bovenstaande vereeni- ging haar derden wedstrijd in het Noordhollandsch kanaal bij de Stolpen. Met 20 deelnemers werd deze wedstrijd, waarin vijf halve uren werd gevischt onder leiding van den heer D. Domper aangevangen. Er werd heel weinig ge vangen. In fotaal werden 20 baarzen verschalkt. De prijswinnaars waren C. Wit, groot- ste#baars, 26'/« c.m.; grootste aantal J. Broeke 4 stuks; R. Ratelband en A Struyf ieder 3 stuks; F. Wiechman en M. Pepers ieder 2 stuks; P. Naber, Jb. Snijders, P. Keuris en A. Brommer ieder 1 stuks. 9 deelnemers hadden niets gevangen. Op de prijsuitreiking, welke direct na afloop volgde, sprak de secretaris den wensch uit, dat de voorzitter, die wegens ziekte verhinderd was, den vol genden wedstrijd weer mee zou kun nen vissehen. Bijzondere dank kwam de heeren M. Roggeveen en J. Rogge veen toe voor het vrijwillig afstaan van de prijzen. Tot slot riep de secre taris de aanwezigen een tot weerziens toe op 31 October a.s. Onderlinge Rijvereeniging „West-Friesland". Ter gelegenheid van het beëindigen van het wedstrijdseizoen 1943 heeft „West-Friesland" haar jaarlijkschen onderlingen wedstrijd verreden. De vereeniging telt thans 23 leden en belooft in de toekomst weer van zich te doen spreken. Ze kan terugzien op een goed geslaagden wedstrijddag. De uitslag was als volgt: Individueele dressuur voor gevorder den (4 prijzen): 1 K. Reijne Kz. 8 pun ten, 2 Gb. Hoogland 7.9 p.. 3 mej. E. Vries 7.9 p.. 4 A. Boontjes 7.1 p. Individueele dressuur voor beginne lingen, 4 prijzen: 1 mej. Tr. Zwaan 6.2 punten, 2 mej. Tr. Vlam 6 p., 3 C. Schoen 5.3 p., 4 K. Vlam 4.5 p. Tally-Ho: 1 K. Reijne Kz.. 2 A. Boontjes, 3 mej. Tr. Zwaan. 4 C. Zwarts, 5 mej. Nel Brak, 6 mej. Riek Stammes. Springen: 1 mej. Nel Brak 2 straf- punten, eindcijfer 12. 2 A. Boontjes 8 strafpnt,, eindcijfer 7, 3 G Zandstra 6 strafpnt., eindcijfer 6, 4 mej. E. Vries met 8 strafpnt., eindcijfer 5, Als de veelzijdigste ruiter werd aan gewezen de heer A. Boontjes. Het ge middeld gehalte van het geheele rij- kunstig vertoon, was algemeen goed te noemen. Gaat zoo voort „West- Friesland"! Noordscharwoude. Het nieuwe hoofd der O. L. school. - Naar wij vernemen zal het nieuwbe noemde hoofd der O. L. school, de heer M. Kriek van Ursem, op 1 Novermber a.s. In dienst treden. Sociëteit „Vriendenkring". - m de Vrijdag gehouden ledenvergadering van de sociëteit „Vriendenkring" (Con- cordia) werd besloten, deel te nemen aan den te Amsterdam te houden kolf- wedstrijd. Er was een brief ontvangen van den heer L. Mallekote. die dank bracht voor de hartelijke wijze, waarop hij bij zijn vertrek naar Hoorn werd ge huldigd. Hij neemt volgaarne het ee- re-lidmaatschap' der vereeniging aan. Voor het komende seizoen zullen weer biljart- en kolfwedgtrijdea ga- houden worden. Getracht zal worden voor de biljartliefhebbers onderlinge wedstrijden te organlseeren met leden van andere sociëteiten aan den Langc- dijk. Vier nieuwe leden werden geballo teerd. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd wegens vertrek van den heer Mallekote de heer Jac. Prijs gekozen, die deze benoeming aannam. Wanneer de omstandigheden zuiks toelaten, zal het 25-jarig bestaan der Sociëteit in Februari a.s. op eenigszins feestelijke wijze worden herdacht. Broek op Langendijk. Beroepen. - De Chr. Geref. Gemeen te alhier heeft een beroep uitgebracht op ds. Henstra van Haarlem-Noord. Heer-Hagowaard. Zwijntjesjager. - Zondagmorgen tij dens de vroegmis in de R.K. kerk der parochie van den H. Dionysius heeft een onbevoegde kans gezien zich mees ter te maken van een buiten de kerk geparkeerde tandem. Als buit heeft hij tevens nog een voorwiel medegevoerd. Meerdere personen schijnen den dader tegen gekomen te zijn. Aartswoad. Een zeldzaamheid. - Als een buiten gewone zeldzaamheid kan vermeld wor den dat in den tuin van den heer A. van der Meer bijna dagelijksch nog aardbeien van den kouden grond wor den geplukt. Winkel. Bouwvergunning. - Door den burge meester der gemeente Winkel is, ter waarneming van de taak van burge meester en wethouders, aan de firma Gebr. Schoonbergen en Van den Kom mer te Winkel, vergunning verleend tot het oprichten van een bergplaats voor motorbrandstof. Handbal. - Winkel I kreeg Zondag morgen D.T.S. I op bezoek. Al gauw werd de stand op 1—0 in het voordeel van de gasten gebracht. Doch na de rust, welke inging met een 10 voor sprong, kwam Winkel meer en meer in den aanval. Van de handen van Annie Wit kwamen twee ballen en van Jèns Fijnheer een in het net van het D.T.S.— doel terecht, zoodat Winkel dezen wed strijd met 3—1 won. Voetbal. - Winkel II speelde Zondag middag tegen D.T.S. II. Hoewel D.T.S. technisch sterker was, wist men deze overmacht niet in punten om te zetten. Aan beide zijden werd met wisselende kansen gestreden, waarbij de stand ge leidelijk werd opgevoerd tot 33. Hoogwoud. Kolven. - In de kolfbaan van den heer D. Bakker vond een 25-slagenwedstrijd plaats, waaraan 29 kolvers deelnamen oa. uit Barsingerhorn, Venhuizen, Spanbroek, Opme'er, Wognum en Nieu we Niedorp. Er werd gekolfd volgens het systeem, dat derde klas kolvers een voorgift kre gen van 6 punten per partij, tweede klassers een voorgift van 3 punten per partij en eerste klassers zonder voor gift. De uitslag was: 1. L. M. v. d. Steen hoven, Hoogwoud, 263 punten; 2. J. Boes, Spanbroek, 253 punten en 3 R. N. C. de Boer, Opmeer, 240 punten. Serieprijs le en 2e serie: G. Bos te Hoogwoud, 109 punten; serieprijs 3e en 4e serie: J. Schermer, Hoogwoud, 110 punten. Tabak&pl&nteu gestolen. - De vee houder G. W. de Boer heeft bij de po litie aangifte gedaan, dat van zijn ta baksplanten ongeveer 20 kg. bladeren was gestolen. De politie stelt een onderzoek in. Wieringerwaard. Koorn's Variété-Revue. - Het was voor een overvolle zaal bij den hee» Breed, dab Kees Verhulst met een leuk praatje den middag opende en aan dacht vroeg voor Wim Bos, die een 3-tal nummers ten beste gaf op de accordeon. Hij had zeker geen last van rheumatiek in zijn vingers. De Kamika Hawaiïans, een 3-tal aardige jonge dames, hebben met hun zang en spel veel bijval geoogst. Het applaus was ten volle verdiend. Kees Verhulst zong aardige liedjes, waarvan veel verloren ging door het pianospel, dat te luid was, We mogen verder niet vergeten te noemen Lou Marti, de muzikale excen triek. De meest verschillende instru menten werden door hem bespeeld. Na de pauze heeft hij als Lodewijk. de vroolijke matroos, blijk gegeven in staat te zijn om de aanwezigen harte lijk te laten lachen. De Kamika Hawai- ians besloten den middag met als slot nummer Rose Marie. De aanwezigen gingen zeker voldaan huistoe. Fietsen gestolen. - Zaterdagavond zijn van een stuk land aan de Tweewegen 2 fietsen gestolen. Twee personen gingen konijnenvoer zoeken en legden daarbij hun fietsen een paar honderd meter ver het land in. Toen ze naar huis wilden gaan, waren de karretjes verdwenen. Wieringerwerf. Mond- en klauwzeer. - Bij de landbou wers S. Andringa, C. Gutker en de ProefboerderlJ voor landbouwwerktuigen Is onder de veestapel mond- en klauw zeer uitgebroken. Wieringermeer. Dievegge veroordeeld. - Nauwelijks was de 30-jarige G. Z., die een kort tijdje in de gevangenis gezeten had we gens diefstal van tarwe, ontslagen ge worden, of zij meende ln de Wieringer meer een Azameling van bonnen t< kunnen houden Helaas, de boeren ble ken niet erg royaal en behielden de bonnen liever zelf. Toen Geertje ech ter toevallig op een boerderij een kof fer vond, waarin ook bonnen lagen, nam ze schielijk een aantal bonnetjes en een pakje shag weg Haar daad kwam aan het licht en Maandagmiddag hoorde ze den politie rechter in Alkmaar haar tot één maand vonnissen. HANDELSREGISTER. Wijzigingen. Alkmaar: Dagblad voor Noord-Holland N.V., Voordam C 9, Statuten gewijzigd tn het bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 22 September 1943 No. 1491. Langedijk: Noord-Hollandache Brand waarborg Mij., Dorpsstraat A 137, benoe ming proc.houder. Zljpe: Th. Kraakman. Groote Sloot C 67, landb.bedr., rechtsvorm gewijzigd. NIEUWE PRIJZEN VOOR TUINBOUWPRODUCTEN. De koolprijzen iets verhoogd Met ingang van Dinsdag 28 Septem ber zullen de onderstaande tuinbouw- De Jeugd marcheert I (Van onzen Haagschen redacteur.) Zondag was het negen jaar geleden dat de Jeugdstorm in Arnhem werd opgericht. In deze negen jaren heeft d< Jeugdstorm met vele moeilijkheden te kampen gehad, want het spreekt van zelf dat de democratische machtheb bers. die gev.-end waren ook de jeugd voor hun duistere doelstellingen te mis bruiken. direct op maatregelen zonnen waarmede zij deze nieuwe organisatie het voortbestaan onmogelijk zouden kunnen maken. Het begon reeds in de laatste maan den van 1935. De Hoogc Raad beves tigde het vonnis in een proefproces aan- gaande het uniformverbod. De Jeugd storm werd practisch ..politiek" ver klaard. Het resultaat was dat de Jeugd storm op 28 Januari 1936 ontbonden werd. Enkele dagen later werd echter een nieuwe vereeniging opgericht met een beginselverklaring waaruit zelfs de meest spitsvondige verpolitiekte jurist geen politiek streven meer kon distil- leeren. Nu moest de Jeugdstorm dus wel met rust gelaten worden en zag men steeds meer jongens en meisjes ln de- fleurige zwart-oranje-blauwe unifor men verschijnen, keken steeds meer glundere gezichten vanonder de Urker karpoets vol vertrouwen de wereld in. De Nederlandsche jeugd marcheerde! alle verdachtmaking en tegenwerking ten spijt, achter de meeuwenvaan. Maar juist het succes dat de Jeugdstorm had en de aantrekkingskracht die hij op de Nederlandsche jeugd bleek te hebben, verdroot Colijn en zijn medewerkers. Dus werd de Jeugdstorm op den 13den September 1938 geplaatst op do lijst van voor ambtenaren verboden organi saties. Machtsterreur moesi de demo craten die voelden dat hun greep naar de Nederlandsche jeugd een mislukking dreigde te worden, helpen. De Jeugdstorm gaf cchtér geen kamp. de hoofdstormer trad in Maart 1939 af. kaderleden werd verboden lid te zijri van eenige politieke partij of beweging. Ook dit mocht echter niet haten en daar bovendien terreuraanslagen op de bij den Jeugdstorm aangesloten kinderen dreigden, werd de Jeugdstorm in Januari 1940 ontbonden. Toen kwam de oorlog met als gevolg dat enkele weken later, op 8 Juni 1940. ae Nationale Jeugdstorm opnieuw werd opgericht en nog voor het einde van dat jaar 10.000 leden telde. Hiermede was de Jeugdstorm de grootste alge- meene jeugdorganisatie van het land geworden. Verschillende padvindersorganisaties sloten zich bij den Jeugdstorm aan. sportvelden en oefengelegenheden wer den ter beschikking gesteld en medi sche controle werd ingevoerd. De tijd van opbouw was begonnen! Het spreekt vanzelf dat de Jeugd storm het ook in deze oorlogsjaren niet gemakkelijk heeft. Een groot deel van ons volk tracht nog steeds de jeugd te „bewerken". Op school, ja zelfs in het gezin, hebben de jeugdige storrr.ers en stormsters meermalen te kampen met. moeilijkheden, die hen in den weg wor den gelegd door onderwijzers en ouders die weigeren te begrijpen dat al deze blijmoedige en levenslustige jongens en meisjes voor hun levenshouding be zieling vinden in de spreuk: „In Gods vertrouwen alles voor het Vaderland." En dat het niet bij deze spreuk blijft, maar dat de jeugdstormers ook de daad bij het woord voegen hebben zij bewe zen. die zich vrijwillig voor het Oost front meldden en daar nu strijden voor de toekomst van Europa. Dan zijn er de honderden die werkzaam zijn bij den Landdienst in het Oosten. En mochten dit nog niet bewijzen zijn en wenseht men andere voorbeelden, dan herinne ren wij aan het werk dat door den Jeugdstorm is verricht, toen Amsterdam en Rotterdam door terreuraan vallen waren geteisterd en de jeugdige storm sters en stormers dag en nacht in touw waren om het leed en de ellende die over talrijke gezinnen kwamen, zooveel mogelijk te verzachten. Zondag was het negen jaar geleden dat de Jeugdstorm werd opgericht en het is goed dat wij van deze gelegen heid gebruik maakten eens na te gaan wat er intusschen bereikt is. Deze terugblik geeft moed voor de toekomst, want hoewel het vaststaat dat door de Jeugdstorm ook in de ko mende jaren nog veel strijd geleverd zal moeten worden, zeker is het dat de jonge werkers voor de toekomst van ons land en volk. niet versagen zullen, maar dat zij, bezield door hun ideaal niet zullen rusten, voordat de geheele Nederlandsche jeugd achter de meeu wenvaan marcheert. Een nieuw jaar is aangebroken. Nieuwe kwartieren worden Ingericht, kaderleden ontvangen een grondige op leiding,' propaganda werkt op volle kracht, steeds meer nieuwe leden stroo- men toe. Het kan zijn dat vele ouderen nog steeds hun heil zien in sabotage of al- wachten. dat een groot deel van ons volk meent dat „het goed gaat" en de „bevrijding" nadert, de jeugd is wijzer, zij begrijpt haar tijd, zij is zich bewust van haar verantwoordelijkheid. De jeugd marcheert! producten de daarachter vermelde prijzen gelden: Roode en gele kool evenals savoye- kool f 3.70 per 100 kg., hetgeen een verhooging beteekent van f 0.20 per 100 kg. De bloemkoolprijzen zijn met f 0.30 per 100 stuks verhoogd voor de sortee ringen I t.e.m. III; deze zijn nu sort. I f 14.50, II f 11.50, III f 8.50; postelein f 13, spinazie glas f 15. roode uien f 7. ongewasschen gele peen boven 50 gram f 2.50. kasboonen f 35. ramenas f 3.50, prei boven 10 mm. f 7, tot 10 mm. f 3, zuchetti f 3, alles per 100 kg. ALKMAARSCHE OPLICHTINGS AFFAIRE. Naar wij vernemen, zal de zaak tegen de drie Alkmaarders v, G., V. en H., die dit voorjaar wegens oplichting van een Haarlemschen jood tot gevangenis straffen werden veroordeeld, vermoede lijk Donderdag 28 October a.s. door het Hof te Amsterdam ln hooger beroep behandeld worden. EEN WELKOME AANVULLING OP DEN DISCH. Da amateurhengelaar Douwe Bakker te Hoogwoud had het zeldzame geluk een snoek te vangen van 17 pond en de respectabele afmeting van ruim 1 ma ter, De bek van dit monster is zoo groot, dat een flinke mannenvuist ar in ver dwijnt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1