NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verbitterde gevechten aan het Oostfront. De strijd aan twee fronten. Het bendewezen in Zuid-OostEuropa. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Sohager édltle: Behagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1948. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 227, 2 pagina's. Deae Courant verschijnt dagelQks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. BU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Korfoe opnieuw door Duitsche troepen bezet. Terreuraanvallen op Hannover en Brunswijk. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- BER, 28 Sept. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Op het Koebanbruggehoofd werden Verscheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen. De stad Temr- loek werd volgens de plannen vernield ön ontruimd. In het gevechtsgebied ten zuidoosten en ten oosten van Saporosje zette de VijBnd zijn doorbraakpogingen met massale, deels pas aangevoerde strijd krachten voort. Alle aanvallen misluk ten ln verbitterde ^vechten met zware Vijandelijke verliezen. Een Sovjetge vechtsgroep, die tijdelijk in onze stel lingen was binnengedrongen, werd in een tegenaanval teruggeworpen. Aan den Midden-Dnjepr vieien de bolsjewisten wederom tevergeefs de Duitsche bruggehoofden aan. De ge vechten tegen eenige zwakke Sovjet- afdeelingen, die onder bescherming Van de duisternis over de rivier waren gezet, zijn nog gaande. In den centralen frontsector hield de hevige vijandelijke druk onverminderd aan. Verscheidene vijandelijke aanval len aan het Moermanskfront werden uiteengeslagen. Lichte Duitsche vlootstrijdkrachtfn brachten in de Zwarte Zee voor de kust van Taman een Sovjet-kanonneerboot en op de reede van Anapa verscheide ne ravitailleeringsvaartuigen met een gezamenlijken inhoud van 2100 ton tot zinken. In Zuld-Italië. In Zuld-Italië is de druk der Anglo-Amerikanen, die nieuwe strijdkrachten aan land hebben ge bracht, aanzienlijk toegenomen. Terwijl in het gebied van Salerno alle aanvallen werden afgeslagen, hebben onze troepen zich in het ge bied van Foggia volgens de plan nen van den vijand losgemaakt en op voorbereide bergstellingen te ruggetrokken. Foggia werd na de vernieling van alle voor den oorlog belangrllke installaties ontruimd. In Noordoost-Italië en Dalmatië wer den sterke bendengroepen ingesloten. Zij gaan haar vernietiging tegemoet. De Adriatische haven Split, die door troepen van Badoglio gemeenschappe lijk met communistische bandieten werd verdedigd, werd stormenderhand genomen. Op het eiland Korfoe, welks ver radersgarnizoen contact had aange knoopt met de Anglo-Amerikanen, landden na afwijzing van een ulti matum Duitsche bergjagers. Met doeltreffenden steun -van vloot en luchtmacht braken zjj den tegen stand van den vijand, maakten ver scheidene duizenden gevangenen en beketten het eiland. Constitueerende vergadering van de fasc.-rep. regeering. ROME, 28 Sept. (D.N.B.). In de constitueerende vergadering van de Fascistische Republikeinsche re geering onder voorzitterschap van den Duce zijn belangrijke beslissingen op politiek, administratief en militair ge bied en verscheidene besluiten yan so cialen aard genomen"; De Duce wees hierbij op de groote moeilijkheden, die de verwezenlijking van zijn ideeën on der de huidige omstandigheden nog in den weg zou staan zoolang de staat van beleg voortduurt en de legeering „ge- laarst'en gespoord" haar taak moet ver vullen. De Duce herinnerde aan de catastrofale veranderingen in de positie van Italië sedert 25 Juli. Voorts wees de Duce op het goede moreel van het Italiaansche volk, dat zich in deze be proeving voor de overgroote meerder heid schitterend gehouden heeft. Hoe dwaas is de hoop van Badoglio en zijn clique geweest, zoo zeide Mus- solini verder, toen deze verraders zich verbeelden, dat zij de sporen van 21 jaar onvermoeiden opbouwenden ar beid van het Fascisme met enkele pen- nestreken konden teniet doen. Die Ita lianen, die zich als verraders hebben ontpopt zien hun rechtvaardige strar Te gemoet. Al deze elementen zullen voor hun rechter worden geleid. Mussolini verklaarde dat het nieuwe Italië een modern staatswezen zal zijn, een hechte eenheidsstaat en tegelijk een voorbeeldige sociale gemeenschap, die het vertrouwen van de wereld weer zal weten te winnen. De thans gelukkig overwonnen crisis heeft het Italiaansche volk gelouterd en het goede in het Italiaansche volk te voorschijn gebracht. Mussolini eindigde met den uitroep: „Ons volk kan niet ondergaan zoolang het zich bewust blijft van zijn volksdie kracht." De prachtige gebrandschilderde ramen uH de kerk in De Rijp (N.-H worden door den bekenden glazenier Toon van den Berg hersteld Het werk geschiedt ^odei toezicht van monu mentenzorg CNF/Stuvel/Pax n» Beschermingsvaartuigen van een Duitsch convooi brachten voor de Fransche kust bij Fecamp twee Brit- sche artilleriemotorbooten tot zinken.e Formaties Amerikaansche vliegtuigen trachtten gisteren overdag onder be scherming van het wolkendek over de Duitsche Bocht in Noordwest Duitsch- land door te dringen. Zij werden door eskaders Duitsche jagers tot den strijd gedwongen en verstrooid. Daardoor werd de geconcentreerde aanval, dien de vijand voornemens was te onderne men, verijdeld. Bommen op verschei dene plaatsen en plattelandsgemeenten in het kustgebied veroorzaakten verlie zen onder de bevolking en schade aan woonhuizen. Terreuraanvallen op Hannover en Brunswijk. In den afgeloopen nacht ondernamen formaties Britsche bommenwerpers terreuraanvallen op Hannover en met zwakkere strijdkrachten op Brunswijk. Daarbij ontstonden verliezen onder de bevolking en vernielingen in eenige woondistricten. Jagers en luchtdoelge schut der luchtmacht, alsmede bescher mingsstrijdkrachten der marine scho ten boven Duitschland en het westelij ke gebied 56 voor het meerendeel vier motorige bommenwerpers neer. Aan het Oostelijke front. De A.N.P.-correspondent meldt uit Berlijn: Ten aanzien van de ontwikkeling aan het Oostelijk front toont men in offi- cieele Duitsche kringen een toenemend optimisme, waarbij men er op wijst, dat de Duitsche tegenaanvallen in omvang toenemen. Aan den anderen kant doen zich geleidelijk ook ongetwijfeld de voordeelen van de frontverkorting en wel in het bijzonder de verkorting der verbindingslinies als een voor de verde diging gunstige factor gevoelen, terwijl omgekeerd de ravitailleering der bolsje wisten als gevolg van de verwoestingen in de door hen veroverde gebieden op toenemende moeilijkheden stuiten moet. Intusschen is van een verflauwen van den strijd nog niet veel te merken en, tot dusver door de weersgesteldheid niet gehinderd, zetten de bolsjewisten hun aanvallen voort, waarbij zij hier en daar zelfs versche en vrij sterke reser ves in den strijd hebben geworpen. Naar hier in dit verband vernomen wordt, hebben de bolsjewisten hun strijdkrachten aan het Oostelijk front drievoudig geëchelonneerd, slechts de voorste groep voert den strijd en wordt na eenigen tijd door de in reserve ge houden tweede, resp. derde groep af gelost. Het materiaal blijft steeds in de voorste linie en wordt telkens door de elkaar opvolgende groepen overge nomen. Op het oogenblik zouden de bolsjewisten een „tusschenleger" in het veld hebben, dat men met het oog op de komende regenperiode uit in hoofUzaak bereden troepen bestaat en zeer be weeglijk is. Deze lichte troepen zouden by het invallen van den winter dan weer afgelost worden door een sterk gemotoriseerd winterleger. Uit dit alles kan men wel opmaken, dat met een voortduren van den sovjet-Russischen druk op het Duitsche front te rekenen Is. Aan het Italiaansche front. Na een pauze, noodig voor de her groepeering der strijdkrachten, zijn de geallieerde strijdkrachten in Italië weer tot den aanval overgegaan en wel van een front uit, dat van Duitsche zijde als volgt wordt aangegeven: In het westen langs den zuidrand der heuvels van het schiereiland Sorrento over Salerno en de zuidelijke hoogten van het Vicene-gebergte en vandaar ongeveer langs dc rivier dc Ofante naar Barletta in het oosten. Terwijl op den linkervleugel waar de Duitschers gunstige stellingen bezet houden, vrij wel geen vorderingen zijn gemaakt, heeft het op den rechtervleugel ope- reerende achtste Britsche leger thans de vlakte van Foggia bereikt, welke van belang is wegens de aanwezigheid van verscheidene vliegvelden, die ech ter, naar aangenomen kan worden, door de Duitschers voorloopig onbruikbaar zijn gemaakt. Herfstwedstrijden in Avegoor. 's-GRAVENHAGE. 28 Sept. Op Zondag 3 October a.s. zullen in het SS-Ausbildungslager Avegoor de eerste Germaansche herfstsportwed- strijden in Nederland worden gehou den. Als punt één staat op het program ma de herfstkampioenschappen der Germaansche SS in Nederland, als punt twee herfstkampioenschappen van de SS- und Polizeisportgemein- schaft Niederland en ten slotte verge lijkingswedstrijden tusschen de Hltler- jugend en Jeugdstorm. Avegoor .is. voor de Nederlandsche SS-mannen' een begrip geworden, hier hebben de meesten hun eerste oplei ding ontvangen. Een opleiding, die hen niet alleen maakte tot lichamelijk weerbare mannen, maar die ook de ge dachte meegaf voor het leven, van het Groot-Germaansche rijk, waarvan de vormen moeten groeien en aan welks totstandkoming zij nu reeds kunnen werken door hun aandeel bij te dra gen in den strijd voor de toekomst van Germanje De lichamelijke opvoeding neemt in Avegoor een zeer belangrijke plaats in, als onderdeel van de opvoedig tot een soldateske levenshouding. Zij moet la ten aanvoelen, dat het iets heerlijks is. wanneer men zich mag inzetten voor het bestaan van zijn volk; zij moet vreugde wakker roepen over het feit. dat men zich weerbaar weet en een geest van weerbaarheid aankweeken. De lichamelijke opvoeding in Avegoor beoogt den jongen man, die eigen schappen te doen verwerven, welke hij moet bezitten om den strijd te moeten doorstaan. In dit licht moet men de komende wedstrijden in Avegoor zien, een spor tieve krachtmeting, die de kameraad schap doet grenen en blr-ien tot nieu we kracht van ons oudg werelddeel. Da Friesche scheepsbouwer D. Huismans uk Hindeloopen vervaardigt ia zijn tijdelijke werkplaats in het tentoonstellingsgebouw van het openlucht museum te Arnhem modellen van Zulderzee-vlsschersvaartuigen, welke bestemd zijn voor het op ie richten Zulderzee-museum Een botter in wording CNF/W. P. Zeijlemaker/Pax nt Geallieerde ambitie op den Balkan. Italianen voorzien de benden van wapenen. BERLIJN, 28 Sept. (C. D.). De capitulatie van Italië heeft een nieuw element ln den huidigen strijd gebracht, n.1. den bendeoorlog op groo te schaal in z.o. Europa. Ongetwijfeld is het op den Balkan de Joegoslavische generaal Michailowitsch geweest,, die zich met resten van het verslagen Joe goslavische leger in de bergen van Bosnië en Herzegowina had terugge trokken, die meermalen van zich deed spreken. Ook in het N. van Grieken land is het bendenwezen sinds de in tocht van de Duitsche en de Italiaan sche troepen in Athene nooit geheel uitgestorven. Ondanks al het relief, dat de geallieerde propaganda van meet af aan aan den „strijd der Joegoslavische en Grieksche patriotten" gegeven heeft, was deze voor het totaal der oorlog voering onbeduidend. Dit bleek wel het duidelijkst, toen generaal Michailo witsch een reis naar Caïro en Londen ondernam. Hij werd met veel eerbetoon ontvangen, maar het eigenlijke doel van zijn escapade geallieerde hulp verleening bereikte hij niet. De ben den leefden in de schier ontoegankelij ke bergen van den westelijken Balkan, vanwaar zij overvallen ondernamen op spoorwegen, bruggen, Duitsche en Ita liaansche transporten. Zij vormden een zware belasting voor de plaatselijke bevolking, die gedwongen werd de noo- dige levensmiddelen af te staan Mi chailowitsch „betaalde" weliswaar, maar in eigen gedrukt noodgeld die voorts herhaaldelijk blootstond aan maatregelen van „mobilisatie" der weerbare mannen en die vooral bij de Duitsch-Italiaansche zuiveringsexpedi- tiek der „verschroeide aarde" toepas ten, maar bovendien nog strafexpedities organiseerden tegen degenen, die „sa- menheulden met den vijand". Nu in den laatsten tijd de ambitie der geallieerden meer en meer uitging naar den Balkan, ligt het voor de hand, dat er plannen werden gesmeed om het bendewezen in dienst te stellen van de geallieerde strategie. Zoodra men te Caïro meen de te kunnen verwachten, dat de ca pitulatie van Italië een groote verwar ring teweeg zou brengen op den Bal kan, waar talrijke Italiaansche divisies waren gestationneerd, haastte men zich, een commissie van Engelsche en Fran sche officieren naar „het hoofdkwar tier der Joegoslavische ^patriotten" te zenden, klaarblijkelijk om Michailo witsch het opperbevel voor een belang rijk deel uit handen te nemen. Sinds dien verschijnt er dagelijks een „leger- bericht van het Joegoslavische bevrij dingsleger", dat door Reuter en United Press over de geheele wereld wordt verspreid. Deze Joegoslavische patriot ten" vormen een zeer heterogeen gezel schap en bevat o.a. bewoners van Bos nië en Herzegowina, met versterking van Sloveensche groepen en Kroaten. Zoowel deze Slovenen als deze Kroa ten zijn practisch communisten, wat van een groot deel der oorspronkelij ke strijdkrachten van Michailowitsch niet kan worden gezegd. Als een voort vloeisel der capitulatie van Italië zijn er verder in den midden-Balkan an dere Servische groepen in opstand ge komen en hebben hier en daar Italiaan sche strijdkrachten gemeene zaak ge maakt met deze partisanen. Op die ma nier kwamen de benden in het bezit van wapenen. Naar het schijnt ook tanks. Dit zonderlinge gezelschap be zet in hoofdzaak de meest onherberg zame Balkangebergten, waarvan zij echter het transportwezen in niet ge ringe mate kunnen storen. Van het N. naar het Z. bivakkeeren zij in de ber gen rond om Laibach, in het Kapella- gebergte, in het Banatergebergte. in de bergen van Bosnië en Herzegowina, in de zwarte bergen van Montenegro en noord-Albanië. Van deze „uitgangsba ses" uit hebben zij aanvankelijk de Dalmatijnsche kust van Fiume tot de Golf van Dagusa overstroomd. Ver volgens begonnen zij een geconeentreer- den aanval op het schiereiland Istrië èn de provincie Venetië, om daar een eigen regeering te vestigen. De Duit sche tactiek is er steeds op gericht ge weest, deze partisanen zooveel moge lijk in hun bergen te houden en hen, wanneer ze al te ver opdrongen, daar in terug te jagen. Zoo werden de ben den eerst uit Triëst en vervolgens uit Fiume verdreven, terwijl het er naar BESLUITEN VAN HET JAPANSCHE KABINET. Het Japansche ministerie van voor lichting deelt mede, dat de kabinets raad heeft besloten tot het instellen van een ministerie van wapening, tot het opheffen van het bureau voor het ontwerpen van plannen en het minis terie van handel en tot het bijeenroe- en van een driedaagsche buitengewo ne rijksdagzitting, p beginnende op 25 October. De regeering van Mandsjoekwo en die van Roemenië en Bulgarije heb ben de nieuwe fas: stisch-repub'.ikein- sche regeering van Italië erkend. uitziet, dat zij hun positie in de aan grenzende, vroeger Joegoslavische, ha venstad Soesjak ook wel niet lang zul len handhaven. Kroatische troepen heb ben Spalato bezet en schijnen nu op te rukken naar het N.-O., naar Sinj. De strategisch belangrijke posities, welke de benden plotseling in handen hebben gekregen, zijn daarmee voor hen ver loren gegaan. Van bevoegde Duitsche zijde geeft men voorts te verstaan, dat het geen al te groote moeilijkheden met zich mede kan brengen, ook de spoorlijnen en we gen, die de partisanen nog in handen hebben, weer te veroveren. Het bendewezen zal echter wel een probleem zyn, dat ged: ide den oorlog nauwelijks geheel 1 worden opgelost. Op de felste wijze iuakt men intusschen bet gedrag van de Italia nen, die zelf zware offers hebben gebracht in den strijd tegen de Bal- kanbenden en die deze thans van de modernste wapenen voorzien, tenein de ben in de gelegenheid te stellen, den vroegeren bondgenoot in den rug aan te vallen. Nieuwe burgemeesters. ■s-GRAVENHAGE, 28 Sept. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Commissaris-generaal voor be stuur en justitie heeft ben-emd: Ir. H. A. Maas te AmL-.erdam tot burgemeester van Helmond; J. Timmermans te 's-Hertogenbosch tot burgemeester van Diessen; H. R. Bruininga tot burgemeester van Odoorn met gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Roden; P. ten Hoorn te Amsterdam tot bur gemeester van Sleen; A. R. Dijkstra te Emmen tot burge meester van Eelde; E. A. van Daalen is Ermelo tot bur gemeester van Den Ham; den burgemeester Ph. A. J. Schipper van Ouddorp tevens tot burgemeester van Goedereede en Stellendam; P. C. Callenfels te 's-Hertoglnbosch tot burgemeester van Vlissingen; J. C. Koert te Wolphaartsdijk tot bur gemeester van Wolphaartsdijk. Moordaanslag te Zaandijk. Maandagavond te half 10 vond op het Hazenpad te Zaandijk een moordaan slag plaats op den Zaandijker W. Korf, die in de deur van zijn woning stond. Een voorbijganger vroeg hem iets. waarbij hij terzelfder tijd op K. schoot. Zwaar, gewond werd het slachtoffer naar het Gem. Ziekenhuis te Zaandam overgebracht, waar men constateerde, dat de kogel precies langs het hart gegaan was. Omtrent de beweegrede nen van den moordaanslag tast men nog volkomen ln het duister. werp geen scherpe voorwerpen tusschen de aardappel schillen. 's-GRAVENhXge, 28 Sept. Wat (doet u met uw oude scheermesjes? Die vraag is nog nooit afdoende be antwoord. maar één ding is zeker: die oude mesjes mogen in geen geval ge worpen worden in den emmer, waarin moeder-de-vrouw het huisafval be waart. t.w.: aardappelschillen, etens resten, enz., want dit afval is bestemd om er ons vee mee te voederen. Eén mesje kan de dood van een melkkoe ten gevolge hebben, als het met de aardappelschillen in de maag van de koe terecht komt. Ook een naald of elk ander scherp voorwerp kan ernstige schade toebrengen aan het vee. In plaats van de melkproductie te verhoo- gen, door middel van de aardappelschil len. die zoo prachtig melkdrijvend wer ken. zou men. door onachtzaamheid, niet alleen een stuk vee smartelijk doen lijden, maar tevens de melkproductie benadeelen. Wat u dus ook met uw oude scheermesjes doet. gooi ze nooit 'usschen de aardappelschillen. „Scherp" te geen veevoeder. „Scherp" vermoordt ons vee. begrafenis van den tooneelschrijver albert van waasdijk. Op de Algemeene Begraafplaats Crooswijk te Rotterdam is Maandag ter aarde besteld het stoffelijk over schot van den Rotterdamschen toonegl- schrijver en -criticus Albert van Waasdijk. Een groote schare belang stellenden verzamelde zich aan de groeve. Daar sprak de heer Wanting namens de directie en de hoofdredactie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Veer tig jaren lang heeft de overledene schet sen en feuilletons voor die krant ge schreven en spreker noemde dit werk wellicht het beste, dat van Waasdijk heeft geleverd. staatsloterij. 's-GRAVENHAGE, 28 Sept. Hoofd prijzen Staatsloterij: 1000.-: 6156 8505 10303 14042 400 V: 1201 4093 14374 17607 17888 100.— - 9906 12526 14586 16779 17147 20015 21720 INSPECTEUR^ VAN DEN LANDSTAND ONTSLAGEN. De heer P. Kout Jr., te Warder, dezer dagen door den economisehen rechter to Alkmaar veroordeeld tot een maand gevangenisstraf wegens assistentie bij een clandestiene slachting, U op staan- den voet uit zijn betrekking van In specteur bij den Nederiandschen Land stand in Noord-Holland ontslagen (L.S.P.D.).. Verduister v. 19.157.30 u. 30 September. Maan op 8.20, onder 20.12. „1000 ton aardappelschillen beteekent een week voedsel voor 5000 koeie.i." SCHAGEN. De groote kortebaan-draverij. Allouez kampioen van Nederland. Gisteren had de tradltioneele draverij plaats, waaraan dit Jaar in verband met het 60-Jartg bestaan der harddraverijver- eeniglng het kortebaan-kamploenschap van Nederland was verbonden. Ondanks diverse onaangename omstandigheden, kan er toch nog worden gesproken van een succesvollen dag. Er waren goede paarden, er Is goed gereden en het pu blick was, trots alles, nog ln behoorlij ke getale aanwezig. Een en ander was een sprekend bewijs van de groote popu lariteit. die deze draverij ln den loop der Jaren heeft verworven. Eater zulten de danszalen wel weer eens massa's pu bliek trekken. dan zullen weer dichte drommen genieten van het ook tradltio neele vuurwerk, dan zal het marktplein weer daveren van de orgels <*r draai molens. Voor de draverij hadden 15 paarden Ingeschreven, 12 daarvan waren opgeko men. Deze 12 vormden samen een uitge lezen gezelschap, waarvan echter Allouez zonder twijfel het beste paard was en dit ook bewees te zijn, zoodat het bulten den prijs van f 2000 plus een kunstvoor werp of een plaquette voor den eigenaar en een kunstvoorwerp voor den pikeur tevens het kortebaankamploenschap 1943 van Nederland verwierf. De totale uitslag was als volgt: l Allouez, eigenaar en berijder J. de Vlieger. 2 Anzolor, eigenaar J. de Vlie ger, berijder L. Combee. 3 Bruno. eige naar W. Rlnsma, Berllkum, berijder K. Kramer. 4 Dictator Spears, eigenaar en berijder Ph. Knljnenburg. Den Haag. Totallsator: le omloop: Allouez w. f 1.50, pl, f 1.50, Apzolor f 3.50. Bruno f 4.30, Dictator s f 160; 2e omloop: Al louez w. f 1.50, pl. f 1.60, Anzolor f 2.70. Noordscharwoade. Uitvoering „La Tzigane". - De tweede uitvoering van de operettevereeniging „Caecilia". onder leiding van den heer Herman Zaal, met de operette „La Tzi gane", welke Zondag voor een geheel uitverkochte zaal werd gegeven, is we derom een groot succes geworden. Het publiek toonde zich zeer voldaan met het gebodene. Langedijk. Tegen den verkoop van ondermaat- sche visch. - In de Dinsdug te houden ledenvergadering van de vissehersver- eeniging, afd. Geestmerambacht, zal een voorstel worden behandeld om een strenge strafbepaling te maken tegen 't in voorraad hebben en verkoopen van ondermaatsche visch. Oadkarspel. Voor beroep bedankt. - Ds. W. A. Nell Nederl. Herv. predikant alhier, heeft voor het beroep naar Maastricht be dankt. Zaidscharwoade. Een voetballer te water. Maan dagmiddag was een aantal jongens op straat aan het voetballen ter hoogte van het café Jansen. Een der knapen ging zoo In het spel op, dat hij, toen hij hard achter den bal aanliep, niet be merkte den slootkant te zijn genaderd. Een flinke trap! De bal vloog de- lucht in ende sportman in de sloot. Gelukkig was er spoedig hulp bij de hand, zoodat het enthousiaste voet ballertje er met den schrik en een nat pak afkwam. Het winterwerk begint. Maandagavond werd ln de zaal van den heer P. Kramer alhier «een bijeen komst gehouden ter inleiding van het winterwerk van de Ned. Herv. kerk. De consulent, ds. Prins van Wijngaarden uit Alkmaar, heeft de niet zeer talrijke aanwezigen met een kort woord het doel van dezen avond uiteengezet. Hij wekte speciaal de jongeren op. de cate chisaties te gaan volgen, opdat zij lee- ren kennen, wat het geloof beteekent. Met eenvoudige voorbeelden uit zijn dagelijksch werk gaf spr. aan, welke bezwaren er dikwijls door de jongeren van 15 tot 17 Jaar worden gemaakt tegen den godsdienst en hoe de ouders daar veelal tegenover staan. Zij laten hun kind vrij, zeggen zij, maar spr. toonde aan, dat dit niet waar is. Men heeft zijn kinderen in deze dingen voor te gaan. Onafhankelijk van de vraag of men belijdenis wil doen, is het goed, kennis te pemen van de geloofszaken. Eerst dan kan men er over oordeelen, hoewel dit geenszins een eenvoudige zaak is Het geloof is maar niet iets, dat men zoo ineens „heeft". Het is wel degelijk iets, dat in den mensch moet groeien. Aan de hand van eigen erva ringen schetste spr. op bevattelijke wijze, hoe zich deze ontwikkeling vol trekt. Mevr. Zaadnoordijk uit Oudkarspel heeft met het declameeren van een drietal gedichten, den aanwezigen eenige mooie oogenblikken bezorgd. Ds. Prins van Wijngaarden vertoonde na de pauze een serie lantaarnplaatjes van het werk van Albert Schweitzer en een serie door hem zelf genomen kleurenfoto's. Vooral deze laatste, waar onder zeer goed geslaagde plaatjes, werden zeer door de aanwezigen be wonderd. Wierin gen. Zondagmiddagconcert. - Zondagmid dag gaf onze plaatselijke muziekvereeni- ging „Harmonie" een openlucht-uitvoe ring op het Kerkplein te Hippolytushoef. Onder leiding van den plaatsvervangend dirigent den heer P. Bruul werden eeni ge nummers ten gehoore gebracht, die door het publiek dat in groote getale was opgekomen, met een hartelijk ap- p'aus werden beloond. Politie. - Verloren een armband. Ver mist een pink. Gevonden een paar been pijpen en eenige rijwielbanden herstel- henoodigdheden. Inlichtingen bij don gemeentebode. Filmvertooning. - Op Woensdag 6 October a.s. zal in de foyer van Cinema de Haan te H'hoef, te 2 uur nam een film worde-1 vertoond genoemd „Elcc- troblijspel." De bljeeaJwmet georga niseerd door dc Nederlandsche Vrou wen ElectrlcltelUverceniging. Onderwas. - In verband met dc In voering van het 8e leerjaar^ waardoor bij den aanvang van den nieuwen cursus geen leerlingen da school verlieten en door de toelating van leerlingen tot de nieuwe cursu3 is het leerlingental op da O.L.-scholen zeer toegenomen en hooger dan ooit tevoren Op de O.L.- school te H'hoef is de 300 zelfs over schreden, n.1. 303, te Westerland goan 144, te Dan Oever 156 en te OoBterland 84 leerlingen school. De Vroolijkc Westfriezen. - Zondag avond hield Jan Buisman met zijn „Vroolijke Westfriezen" een uitvoering in de concertzaal „Wiron" te Den Oever. Vooral de heer Buisman met zijn boerenvoordracht oogstte veel suc ces. Mevr. Meyl en mcj. Zeeman zon gen aardige liedjes, terwijl de gooche laar prof. Cakie het publiek aange naam bezig hield. De muzikale ver zorging was ln handen van den heer Rijn Zeeman. Het is jpmmer dat het clubje geen goeden conférencier bezit. Dit zou den uitvoeringen zeker ten goede komen, W armenhuizen. Restauratie Ned. Herv. Kerk. - Ten einde te kunnen komen tot restauratie van het mooie en oude kerkje to War- menhuizen is een commissie tot stand gekomen bestaande uit de heeren dr. G. J. W. E. van Hesteren, arts; W. Gut- ker, kerkelijk ontvanger; ?b. Wo3tr», bouwkundige; H. Nolet, burgemeester, allen alhier; F. J. M. Pinxter, nptaris te Schoorldam; D J. C de Leeuw, districtshoofd P.E.N, te Schagen; J. L. Lutjeharms, leider onderzoek v. d. be treffende kerk, Schagen; G. Nobel, voorzitter Hist. Gen. Oud West-Fries land. Lutjewinkel: Th P. II. Wortel. Stads-archivaris der stad Alkmaar, Ie Alkmaar. Het is te hopen, dat boven staande commissie na haar werkzaam heden te hebben aangevangen, zal kun nen bewerkstelligen, dat het mooie mo nument in ons Hollands Noorderkwar tier, gerestaureerd kan worden, zoodat het voor ons en ons nageslacht bewaard zal kunnen worden. Dit ral vermoede lijk wel mogelijk zijn, indien do bur gerij, wanneer een beroep op haar go- daan wordt, zal medewerken om tot dit mooie doel te geraken. Wieringermeer. Herhaalt zich de historie? Dc besle turf zit onder in het schip. - Door eigen motorische kracht voortbewogen, door klieft een handig scheepje Woensdag morgen de Wieringermcer-kanalen, met als bestemming de sta-' waar de blijk baar rijke last moest v. rden afgeleverd. Hoewel hier niet, zooais de Bredasche historie verhaalt, soldaten werden ver voerd, trok de diep met ruige mest ge laden schuit, bijzonder de aandacht der Middenmeersche politie. Dientengevolge werd bevel tot stoppen gegeven, de politiemannen gingen aan boord en togen ten onderzoek. Niets dan mest zei de schipper. De werkelijkheid bleek echter geheel anders. Ook hier zat ,,de beste turf onder in het schip". Niet minder dan 100 zakken tarwe waren netjes geborgen in de schuit, gecamou fleerd door de mest. De kostbare lading, welke bestemd was voor de residentie, werd op last der politie gelost en ont trokken aan den greep der zwarte han delaren. In dit verband zijn ln voorloo- pige verzekerde bewaring gesteld dc landbouwer U. te Wieringermeer, een zekere P., vervoerder der lading, als mede een handelaar uit Den Haag. Middenmeet. Een kanjer. De heer J. v. d. M. had het genoegen aan de hengel een paling te bemachtigen ter lengte van 62 e.M. Het gewicht was meer dan 1 kg. Een uitkomst in vleeschlooze dagen I Jalianadorp. Landbouwwintercursussen. - Evenals voorgaande jaren, zullen te Julianadorp weer landbouwwintercursussen worden gehouden. Aan den cursus voor vol wassenen (productiecursus) kan deelge nomen worden door personen, die bij den aanvang van den cursus 21 jaar oud zijn. Aanmelding voor 30 Sept. a.s. Aan den algemeenen landbouwwintercursus kan deelgenomen worden door leerlin gen, die voor 1 October a.s. 15 jaar oud zijn en voldoend lager onderwijs hebben genoten. Aanmelding ook voor 30 Sept. a.s., bij den leider van beide cursussen, den heer J. Henderikx, Sumatrastraat 5, Den Helder, en eiken werkdag, behalve 's Zaterdags, van 15.4516.30 in de Ster der Hope, Julianadorp. St. Pancras. Politie. - Verloren voorwerpen; regen mantel, vulpen, étui met vulpen en vul potlood. dameshandschoen. Gevonden voorwerpen: portemonnaie met Inhoud, ceintuur, Jas. konijn, tan denborstel. Inlichtingen te bekomen bt] M. Rol, Post-commandant der Marechaus see te Slnt-Pancras. Dirkshom. Ovegeplaatat. - Den heer M, W. de Weyze, opperwachtmeester bij de ma rechaussee, standplaats alhier, wordt per 1 October overgeplaatst naar Ber gen. De heer de Weljze, die hier eeni ge jaren de politie heeft gediend, heeft zich doen kennen ale een hu maan politieman. Kolhorn. Algemeene vergadering Burgernnt. - Zondagmorgen werd bij den heer C. Droog de 15e algemeene vergadering van het Burgernut gehouden. Na opening door voorzitter Kaper werden notulen en jaarverslag voor gelezen en goedgekeurd. De kas sloot met een batig saldo van 76.86. Vervolgens komt ter tafel het winter- programme. Het bestuur was zeer pes simistisch en wilde, gezien de vele moeilijkheden en vele werkzaamheden de heele zaak naar gunstiger tijden verschuiven. De aanwezige leden wa ren het hier echter lang niet mee eens en zagen liever de zaak als vanouds doorgaan. Voorz. Kaper was echter door zeer drukke werkzaamheden verhinderd ook maar eenige medewer king te geven en gaf den raad dan maar een anderen voorzitter te zoeken. Nu veel heen en weer gepraat werd be sloten om Vrijdag nogmaals te verga deren en dan met aanwezigheid vatt meerdere leden en zoo mogelijk van de tooneelkern, die altijd voor het nut verkt. Zoo mogelijk zal de heer Egberts worden gevraagd de leiding op zich te nemen. Kolhorners denk om uw sym» phatleke „Nut", toon uw belangstelling en kom a^. Vrijdag naar dezer zeer be langrijke vergadering. Het gaat om het aijn of niet siin van het BuwemuL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1