NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Talrijke vijandelijke aanvallen aan het Oostfront afgeslagen. De verjaardag van het Driemogendheden-pact. Gunstige omstandigheden voor verdediging. Uitgavei Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Schager éditie: 8obagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDBRDAG 36 8RPTEMBER 10*3. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 228, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagerflka. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per m.M. Hij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Sovjettroepen verloren honderden pantserwagens en vliegtuigen. Regenval aan Z.-ital. front. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 29 Sept. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Op het Koebanbruggehoofd hadden krachtige verkenningsaanvallen der bolsjewisten geen resultaat. In het gevechtsgcbled van Saporosje leverden onze troepen ook gisteren zware, maar succesrijke afweergcvech- ten. Tijdelijk verloren terrein werd door tegenaanvallen heroverd. Nieuwe pogingen van den vUand om op eenige plaatsen langs den middcn-Dnjepr aan den westelijken oever terrein te winnen, mislukten. In den centralen frontsector bleven de bolsjewisten ln weerwil van het slech ter wordende weer, aanvallen. Door den taaien tegenstand van onze troepen en energieke tegenaanvallen werden de vij andelijke aanvallen tot staan gebracht. Enkele plaatsen, waar de vijand was binnengedrongen, werden afgegrendeld. In de periode van 26 tot 28 September zijn aan het Oostelijk front 209 sovjet- pantserwagens en 155 vliegtuigen ver nietigd. Van 6 sovjet-bommenwerpers, die de Roemeensche haven Constanza trachtten san te vallen, werden er vier neerge- sohoten door Duitsch luchtdoelgeschut. In Italië. Aanhoudende regenval verhinderde groote gevechtshandelingen aan het zuid-Italiaanschc front. De eigen be wegingen hadden in weerwil van groote moeilijkheden met de regens het voorgenomen verloop. In den afgeloopen nacht verschenen enkele vijandelijke vliegtuigen boven west-Duitsch gebied. Door eenige bom men werd slechts onbelangrijke schade aan gebouwen aangericht. Het aantal vliegtuigen, neergeschoten bij de vijan delijke luchtaanvallen op 27 September en in den nacht van 27 op 28 September, is gestegen tot 65. Naar aanleiding van den verjaardag der sluiting van het driemogendheden- pact heeft de rijksminister van bulten- landsche zaken Von Ribbentrop via de radio het woord gevoerd tot de betrok ken volken. Deze hadden slechts het oogmerk tot beveiliging hunner levensbehoeften ln de hun toekomende ruimte tegen over de volken, die het grootste deel van onze aarde beheerschen en dienst baar maakten aan hun weelderig wel zijn. Alle stappen en pogingen tot vreedza me oplossingen waren vergeefsch. Egoïsme, afgunst en de naakte drang naar beheersching van vreemde landen en volken, dus het puurste imperialis me en wel in den slechtsten zin zijn hierbij de drijfveeren geweest. Zoo kwam het tot de groote worste ling van thans, die voor de toekomst der in het pact van drie verbonden staten voor generaties beslissend zal zijn. De bedoeling van Engeland, Ameri ka en Rusland is ons werelddeel te be heerschen en zijn bewoners lot slaver nij te brengen. De Europeesche arbei ders moeten door vernietiging hunner werkplaatsen werkloos gemaakt en daarmede loonslaven worden van de Anglo-Amerikaansch-kapitalistische of bolsjewistische belangen. Ons goede oude werelddeel moet met 't brutaalste geweld ingelijfd worden bij de unie der sovjet republieken. De Duitsche weermacht heeft daartegenover een muur van staal en ijzer gezet en zal de wapens niet eerder uit de hand leggen voor het bolsjewistische gevaar voor Europa de finitief uit den weg geruimd is. Wat Europa van de Engelschen en Amerikanen te verwachten zou hebben, daarvoor kan Italië als voorbeeld wor den aangehaald. Als een van zijn eerste handelingen verklaarde Mussolini. dat het driemo- gendhedenpact evenals voorheen ook voor Italië van kracht blijft en dat het fascistische republikeinsche Italië weer schouder aan schouder met de andere bondgenooten in den strijd tegen de ge meenschappelijke vijanden zal staan. Ik ben van meening, aldus Von Ribben trop, dat het feit, dat juist vandaag op den verjaardag van ons pact de Duce naar Italië is teruggekeerd en de eer ste vergadering van de fascistische re publikeinsche regeering van Italië houdt, een gunstig omen voor de toe komst zal zijn. Hij sprak vervolgens zijn beste wen- schen uit voor de toekomst. De overrompeling op Spitsbergen Nadat de grenadiers Barentszburc met zijn militaire Installaties vernielt hebben, worden verdere steunpuntei van den vijand aan Kaap Linné aan gedaan PK RehoiVH H/St/P m Rede van Sjlgemltsoe. De Japansche minister van Buiten- landsche Zaken. Sjlgemitsoe, heeft, in uitwisseling met de rede van zijn Duitschen ambtsgenoot, von Ribbentrop, een radiorede tot Duitschland gericht. Japan is vastbesloten, den gemeen - schappelijken strijd tot het zegevieren de einde voort te zetten. Sjigemitsoe zeide tenslotte, dat hij er niet genoeg den nadruk op kon leggen, hoe onvoorwaardelijk noodzakelijk het voor alle Oost-Aziatische volken is, dat deze oorlog gewonnen en daardoor hun levensrecht verzekerd wordt. Gelukwenschen. De minister heeft een telegram van gelukwensch ontvangen van den rijks minister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop. 't Telegram herinnert aan de schitterende overwinningen, die de spilmogendhe- den tegen de gemeenschappelijke vij anden hebben behaald, en verklaart, dat deze oorlogsresultaten niet slechts vertrouwen in de schitterende eind overwinning in dezen porlog geven, waarin het nationale lot der spilmo- gendheden op het spel staat, maar ook den spilnaties een toekomst in geluk en vrijheid waarborgt. Telegrammen van den Führer. Ter gelegenheid van den derden ver jaardag van het driemogendhedenver- drag heeft een telegramwisseling plaats gevonden tusschen den Führer en dc staatshoofden der verbonden landen alsmede tusschen de ministers van bu' tenlandsche zaken, waarin de strijdw der door het pact vereenigde staten t< uiting komt. Zij blijven strijders voor Europa. Talrijke Italiaansche eenheden in Zuid Frankrijk hebben zich, evenals ln vele andere deelen van Italië, na hun ontwapening ter beschikking van de Duitsche weermacht gesteld. Zij willen onder Duitsche leiding den strijd om de vrijheid van Europa voortzetten. De namen der vrijwilligers, die zich met afschuw van het verraderlijke Badoglfo-regime hebben afgekeerd en den Duce trouw willen blijven, worden geregistreerd PK Jesse^Sch/CMF/P m Nog geen verslapping der bolsjewistische aanvallen. HET BEZOEK VAN DEN AARTSBISSCHOP VAN YORK AAN MOSKOU. De aartsbisschop van York heeft zijn bezoek aan Moskou geëindigd. Ten be sluite heeft hij den zegen gekregen van den Sovjet-Russischen patriaren Ser- gius. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de aartsbisschop tijdens zijn bezoek zeer hartelijke betrekkin gen aangeknoopt met de leiders der sov jet-Russische kerk en maatregelen ge troffen voor het bezoek der sovjet-Rus sische kerkdelegatie aan Engeland. - Naar de Britsche berichtendienst meldt, is ex-koning Peter van Zuid- Slavië met zijn gevolg te Cairo aange komen. Premies van de ziektewet verhoogd van 1.7 tot 3 procent. Werknemer betaalt 1 pet. en werkgever 2 pet. 's-GRAVENHAGE, 29 Sept. Reeds gedurende geruimen tijd bestaat een be langrijk onderscheid tusschen de pre mie, die de Raden van Arbeid ingevolge de ziektewet heffen en de bijdragen, die de bedrijfsvereenigingen voor dit doel van de werkgevers vorderen. Terwijl de premie voor de bij de Raden van Arbeid aangeslotenen in het algemeen 1.7 pet. bedraagt, berekenen de bedrijfsvereeni gingen premies van dooreengenomen 4 pet. Van deze premies mag maximaal 0.85 pet. ten laste van den werknemer worden gebracht. Bij besluit van den Secretaris-Generaal van het Departe ment van Sociale Zaken zijn de premies der Raden van Arbeid, die uit financieel oogpunt niet langer verantwoord moch ten heeten. thans aan een herziening onderworpen. Daarbij is de premie tot 3 pet. verhoogd. Voor 22 bedrijven, die een meer dan normaal gevaar voor ziek te opleveren, zal. evenals voorheen, een hoogere premie in rekening worden ge bracht. De premies varieeren hier tus schen 3l/> en 6 pet. Voor de werkver ruiming is de premie op 7 pet. vastge speld, met uitzondering van de hoofdar beiders, waarvoor 3% pet. in rekening worut gebracht. Ten aanzien van perso nen, die werkzaamheden verrichten ten behoeve van voor de oorlogvoering di rect van belang zijnde installaties (vliegvelden, verdedigingswerken, enz.) is de premie op 6 pet. gesteld, voor zoo ver de werkzaamheden worden verricht ter plaatse waar de evengenoemde ob jecten zich bevinden Van de verhoogde premie wordt 2 pet. door den werkgever cn 1 pet. door den werknemer gedragen Momenteel beta len beiden 0.85 pet.. Ook bij de bedrijfs- vereehigingen zal de grens van het pre mie-verhaal op den arbeider tot 1 pet. woiden verhoogd. Wat de uit een en ander vout i et be drijfsleven voortvloeiende lasten be treft moge worden gewezen op het feit. dat de premies der Raden van Arbeid verhoudingsgewijs al bijzonder voordee- lig zijn geweest, terwijl zij, ook na de verhooging. nog aan den lagen kant blijven. Voorts dient niet uit het oog te worden verloren, dat de uitvoering van de ziektewet slechts voor een gering deel bij de Raden van Arbeid berust Van het totale loonbedrag, dat ingevol- de ziektewet voor premieberekening in aanmerking komt, is namelijk onge veer zeven achtste bij de bedrijfsveree nigingen in administratie. Ten aanzien van de kosten, die de uitvoering der ziektewet in totaal voor het bedrijfsle ven met zich brengt, heeft de thans in gevoerde prcnveverhoog.ng dan ook slechts een btoperkte beteekenis. DE AMBTSPERIODE VAN TIJDELIJK AANGESTELDE AMBTENAREN. 's-GRAVENHAGE. 29 Sept. - De Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied heeft bepaald, dat de ambtsperiode van in actieven dienst zijnde ambtenaren, die op grond van een rechtsvoorschrift die van ^pu bliekrechtelijke lichamen inbegrepen voor den duur van een bepaalden tijd zijn benoemd en na afloop van de zen tijd voor de voortzetting van hun functie herbenoemd moeten worden, wordt verlengd tot 31 Maart 1944, voor zoover de bevoegde autoriteit hun geen ontslag vvleent. BERLIJN, 29 Sept. - De A.N.P.-cpr- respondent meldt: Bij de lezing van de weermachtsbe- richten der laatste dagen valt het .op, dat deze teri aanzien van de situatie aan het Oostelijke front weder geheel an ders geformuleerd zijn dan, laten wij zeggen, voor den val van Smolensk. Terwijl voorheen gewezen werd op de 'rontcorreclie en de frontverkorting, egt het opperbevel der Duitsche weer- nacht thans meer den nadruk op de Duitsche tegenaanvallen, waaruit men zou kunnen afleiden, dat men van Duit sche zijde voornemens is, den bolsje wisten verdere terreinwinst ernstig te betwisten. Naarmate de herfst voortschrijdt, worden de omstandigheden ook gunsti ger voor de verdediging, daar de bin nen niet te langen tijd te verwachten regenval ook de intensiteit der Sovjet- Russische aanvallen moet doen ver slappen. Ook het feit, dat de Sovjet- Russische legerleiding juist met het oog op de komende modderperiode steeds meer lichte bereden troepen ln den strijd brengt, kan naar het oordeel van Duitsche militaire kringen den bolsjewisten van eenig nut zijn, zoolang hun zwaardere formaties niet door het Duitsche front zijn gebroken. De lichte troepen kunnen wel een doorbraak uit buiten, doch deze zelf moeilijk tot stand brengen. Derhalve gelooft men in De- voegde kringen alhier, dat de wissel ng van het jaargetijde ook een verflau wen der bolsjewistische aanvallen ten gevolge moet hebben, zij het ook, dat men rekening houdt met de mogelijk heid, dat deze tusschenpeTode spoedig gevolgd zal worden door een winter offensief, waarvoor van Sovjet-Russi sche zijde alle voorbereidingen schijnen te zijn getroffen. Ook van Duitsche zijde verklaart men hierop volkomen voorbereid te zijn. Zoonoodig biedt de uitgestrektheid van het door de Duit- schers bezette gebied der Sovjet-Unie de mogelijkheid, zich op een nog dichter bij de grens gelegen linie terug te trekken. Intusschen is van een verslappen- der bolsjewistische aanvallen nog weinig te bespeuren en van bolsjewistische Nieuwe distributiegoederen. 's-Gravenhage, 29 Sept. Bij be schikking van den Secretaris-generaal van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart zijn de volgende goederen, welke vallen onder het opgerichte Rijks bureau voor glas, kemariek- en houtpro ducten, aangewezen als distributiegoe- deren in den zin van art. 4 der distri butie wet: Huishoudelijke gebruiksvoorwerpen kramerijen; muziekinstrumenten; kan toor-, school-, teeken- en schri'fbehoef- ten, uitgezonderd die, welke geheel of voor het grootste deel uit papier ver vaardigd zijn, alsmede met uitzondering van inkt, kantoormaohines en -instru menten, copieerapparaten, enveloppcn- sluitmachines, numeroteurs en stem pels; religieuze artikelen, uitgezonderd die, welke geheel of voor het grootste deel uit textiel of papier bestaan; speelgoederen en sport- en spelartike- len, uitgezonderd die, welke geheel of voor het grootste deel uit textiel of pa pier bestaan; opticiënsartikelen; photo- grafische artikelen; uurwerken; gasmas kers; smeltkroezen van grafiet; etala gepoppen en wasfiguren; rendiermos; sponsen, penseelen, kwasten, borstel werk. RIJKSBUREAU VOOR GLAS. KERAMIEK- EN HOUTPRODUCTEN INGESTELD. Met ingang van 29 September is in gesteld het Rijksbureau voor glas, ke ramiek- en houtproducten, dat de werk zaamheden overneemt van de sectie ke ramische industrie van het Rijksbureau voor verwerkende industrieën, uitge breid met het beheer van de tot nu toe onder het Rijksburau voor hout te Am sterdam ressorteerende houtproducten en van een aantal andere artikelen. Het is gevestigd te 's-Gravenhage, Ju- liana van Stolberglaan 29. BURGERGEÏNTERNEERDEN. •s-GRAVENHAGE, 29 Sept. Ter vermijding van verwarring en van ad ministratieve moeilijkheden en tevens om aan belanghebbenden inlichtingen te kunnen verschaffen omtrent de mo gelijkheden van correspondentie met burger-geïnterneerden in Japan en in de door Japan bezette gebieden (Ned. In- dië en elders) verzoekt het informatie bureau van het Ned. Roode Kruis al len, die rechtstreeks eenig bericht van of omtrent deze geïnterneerden mochten, hebben ontvangen, hiervan mededeeling te doen aan de afdeeling van genoemd bureau, Dr. Kuyperstraat 9 te 's-Gra- venhage. Gevraagd wordt opgave van naam, kamp en eventueel interneeringsnum- mer, alsmede van het adres van de naaste familiebetrekkingen in Neder land. zijde stelt men blijkbaar alles in het werk om op den Westelijken oever van den Dnjepr den opmarsch voort te zetten. Deze pogingen stuiten echter op hardnekkigen tegenstand, zoodat de kleine groepen bolsjewisten, die zich op den Westelijken oever hebben gevormd, in een weinig benijdenswaardige positie schijnen te verkeeren. De Dnjepr, die op het oogenblik als het ware de rug- gegraat is van het grootste gedeelte van het tegenwoordige front, begunstigt de verdediging uiteraard ten zeerste. An ders is de situatie evenwel in het ge bied vafi Smolensk, waar geen natuur lijke hindernissen den opmarsch der bolsjewisten kunnen stuiten, zoodat de Duitsche verdediging hier ongetwijfeld voor een moeilijke taak staat, temeer daar hier een zwaartepunt der Sovjet- Russische aanvallen ligt. EéN PAARDJE VOOR EEN KOETS 1VJET EEN PAARTJE. 's-GRAVENHAGE, 29 Sept. - Met ingang van 1 October ls bepaald, dat trouwpartijen slechts zullen mogen worden uitgevoerd met rij tuigen besponnen met één paard, terwijl het aantal völgrijtuigen tot twee moeten worden beperkt. Wijzigingen en aanvullingen van de ziektewet. 's-GRAVENHAGE. 29 Sept. Blij- kens een in het Verordeningenblad op genomen besluit van de Secr.-Gen. der Dep. van Sociale Zaken en van Finan ciën tot wijziging en aanvulling van de ziektewet wordt aan artikel 6. eerste lid, toegevoegd: „Het loon van arbeiders, die voor den werkgever fok werkzaamheden of dien sten verrichten anders dan ten behoeve van diens onderneming, wordt, voor zoover het is verdiend op dagen, waar op de arbeider tevens in de onderne ming van zijn werkgever heeft gewerkt, voor de toepassing van deze wet geacht geheel in onderneming te zijn ver diend". Voorts is in art. 29 een bepaling inge voegd. volgens welke de" verzekering van dengene, die. hier te lande zijn woonplaats hebbende, als opvarende op een binnenvaartuig werkzaam is in dienst van een in Nederland gevestigde onderneming, niet door verblijf buitens lands eindigt, tenzij hij krachtens de wet van het land waar hij verblijft, tegen geldelijke gevolgen van ziekte is ver zekerd. Art. 37. zevende lid, is gewijzigd in dien zin, dat aan een verzekerde, die in het jaar, voorafgaande aan haar beval ling, op ten minste 156 werkdagen ver plicht verzekerd is geweest, bij haar bevalling een kraamgeld van 55 gulden wordt verstrekt. In gevallen, waarin daarop krachtens de ziektewet geen aanspraak bestaat is o.m. bepaald, dat een vrouwelijke ar beider in den zin der ziektewet, die niet verplicht verzekerd is ingevolge die wet. bij haar bevalling tegenover haar werkgever aanspraak heeft op een kraamgeld van f 55, indien zij in het jaar, voorafgaande aan haar bevalling op ten minste 156 werkdagen niet ver plicht verzekerd is geweest ingevolge de ziektewet. Verder wordt in het acht ste lid van genoemd artikel bepaald, dat aan de echtgenoote van een verze kerde. die in het jaar. voorafgaande aan de bevalling zijner echtgenoote, op ten minste 156 dagen verplicht verze kerd is geweest, bij haar bevalling een kraamgeld van f 55 wordt verstrekt, tenzij zij daarop aanspraak heeft krach tens het bepaalde in het 7e lid van dit arltkel of het 8e lid van art. 55. Toegevoegd wordt een nieuw 9e lid, luidende o.m.: Aan de dochters, stief- en pleegdoch ters van een verzekerde, die gedurende de laatste 3 maanden vóór haar beval ing met den (de) verzekerde in gezins verband hebben geleefd, wordt bij haar bevalling een kraamgeld van f 53 ver strekt. indien de verzekerde in het jaar, voorafgaande aan de bvalling. op ten minste 156 werkdagen verplicht verze kerd is geweest. Aan artikel 56 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt: ..De gehuwde vrouw kan ten aanzien van het in deze wet gereg Jde kraam geld alle handelingen, het geven van kwijting en het verschijnen in rechte daaronder begrepen, zonder bijstand van haren man verrichten". Distributienieuws. Weer drie brandstof feii- bonnen aangewezen. BESTELLINGEN OP DE VORIGE BONNEN HEBBEN VOORRANG. 's-GRAVENHAGE, 29 Sept. De Se cretaris-generaal van het Dept. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat van 1 October 1943 tot en met 29 Februari 1944 elk der bonnen „20 BV", „21 B.V." en „22 B V" van de voor het stookseizoen 1943/44 uitgereikte brandstoffenkaart „T 116" recht geeft op het koopen van één een heid vaste brandstoffen met uitzonde ring van fabi ieksturf. Ten aanzien van handelaren, die nog geen bestellingen op reeds eerder voor het stookseizoen 1943/44 geldig verklaar de brandstoffenbonnen hebben uit ie voeren, geldt het voorschrift, dat deze bestellingen met voorrang moeten wor den uitgevoerd. Met betrekking tot de brandstoffen- voorziening van kamerbewoners, die in tegenstelling tot de overige huisbrand verbruikers niet in de gelegenheid kon den worden gesteld een gedeelte van hun winterrantsoen reeds in de zomer maanden op te doen, is den handel me degedeeld, dat op de aan deze categorie van verbruikers in de maand October uit te reiken rantsoenbonnen voor de eerste periode, eveneens met voorrang moet worden geleverd. Kleinere en grootere huis brandverbruikers. Van 1 October 1943 tot en met 30 April 1944 #rteeft elk van de met „brandstoffen één eenheid periode 5", „brandstoffen één eenheid periode 6", „brandstoffen één eenheid periode 7" en „brandstoffen één eenheid periode 8" gemerkte bonnen eveneens recht op het koopen van één eenheid vaste brand stoffen met uitzondering van fabrieks- turf. Deze periodebonnen zijn uitge reikt ten behoeve van kleinere huis brandverbruikers in de groepen B, C, D en E-rood, alsmede aan verbruikers, welke een rantsoen hebben ontvangen voor de verwarming van een zich in hun woning bevindende ruimte voor bijzondere doeleinden. De grootere huisbrandverbruikers in de groepen B, C, D en E-rood dat zijn zij, die van de brandstoffencommis- sie, waaronder zij ressorteeren, 'n iden titeitskaart hebben ontvangen wor den binnenkort door den plaatselijken distributiedienst opgeroepen, teneinde op een door dezen dienst nog nader be kend te maken dag de toewijzingen voor de vijfde, zesde, zevende en achtste periode in ontvangst te nemen. Ook de hier bedoelde toewijzingen geven geen recht op het betrekken van fabrieks- turf. Bij beschikking van den £ecr.-gen. van het Dep. van Handel. Nijverheid en Scheepvaart zijn paarlen, saffieren, ro bijnen en smaragden aangewezen als distributiegocderen in den zin van art. 4 der distributlewét. OPEISCUB AARHEID GELDVORDERINGEN JOODSCHE PERSONEN. Het verordeningenblad van 28 Sep tember publiceert een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederl gebied t. a. v. de aanzegging van do opeischbaarhcid van niet door hypo theek gedekte geldvorderingen van joodsche natuurlijke of rechtspersonen of vereenigingen van personen. Hierin wordt vastgesteld, dat de bepalingen der verordening no. 37/1943 betreffende de aanzegging van de opeischbaarheid van door hypotheek gedekte geldvorde ringen van joodsche natuurlijke of rechtspersonen of vereenigingen van personen van overeenkomstige toepas sing zijn op niet door hypotheek ge dekte geldvorderingen van elke soort. BESPOEDIGING VAN HET IN- EN UITLADEN. 's-GRAVENHAGE. 29 Sept. De Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied heeft aan de ver ordening ter bespoediging van het in- en uitladen bij het spoorweg- en bln- nenscheepverkeer de volgende bepaling toegevoegd: Indien ten aanzien van den belasting- of douanedienst voorschriften ln acht genomen moeten worden, rust op den vervoerder de plicht dezelve na te ko men dan wel zorg te dragen, dat deze worden nagekomen. „1000 ton aardappelschillen beteckent een week voedsel voor 5000 koelen." DE DRIEVOUDIGE MOORD TE SCHIEDAM. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft gister ln hooger beroep arrest ge wezen in de zaak van den drievoudi- gen moord te Schiedam, waarvoor vier verdachten terecht hebben gestaan. De 32-jarige Joh. Bremond en de 56-jarige J. M. Woltering werden wegens moord en medeplichtigheid aan moord tot le venslange gevangenisstraf veroordeeld, de 40-jarige P. Hartland tot 20 jaar ge vangenisstraf wegens medeplichtigheid, waarbij het Hof de hardhoorendheid van verdachte als verzachtende omstan digheid deed gelden en de 26-jarige Magdalena Llgthart tot negen jaar ge vangenisstraf. De Rotterdamsche rechtbank had Bre mond en Woltering tot levenslange ge vangenisstraf veroordeeld, Hartland tot 20 jaar en Magdalena Ligthart tot zes jaar gevangenisstraf. Verdachten hebben op een avond in Augustus 1942 drie joodsche vrouwen onder het voorwendsel haar naar een schuilplaats te brengen, van het leven beroofd door ze in de Maas te werpen, nadat zij zich eerst van het geld der vrouwen meester hadden gemaakt. Verduister v. 19.307.30 u. 1 Oct. Zon op 7.S9, onder 18.20 uur. Maan op 9.30. onder 20.35 uur. SCHAGEN. HET REIZIGERS VER VOER OP DEN DAG DER HARDDRAVERIJ. Op 28 September waren de verschil lende treinen naar hier extra versterkt cn zoo was er dan ook steeds voldoende plaats voor het vervoer der bezoekers van en naar Schagen. Er kwamen per trein op het station Schagen circa 1700 reizigers aan, die vervoerd werden op een plaatskaart. 't Totaal aantal reizigers is echter belang rijk grooter geweest, aangezien hierbij dient te worden opgeteld zij die reisden op abonnementen, weekkaarten en zij, die kostelooze vervoerbewijzen bezaten. POLITIE. Gevonden: een elui met inhoud, een bankbiljet, een kindervest, een bonte das, een groene ceintuur en een speel- hondje. Verloren: een donkerblauw ceintuur van een meisjesmantel, een zwarte vul pen, een polshorloge, een bruin gevlam de vulpen, een donkergrijs konijn, een verchroomd polshorloge, een vulpen en een bos sleutels. ROODVONK. Alhier doet zich een geval van rood vonk voor bij een 26-jarigen man. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Frederika J. M., d.v. H. B. M. Vermeer cn T. A. v. d. Vloet. Jan. z.v. J. de Vet en A. G. Ootjers. Arle, A. Kapitein en A. M. Kruit. Aal tje T. d.v. E. Schipper en T. Sloterdijk. Johannes M., z.v. J. Handgraaf en A. M. Dito. Roelf. z.v. F. Bosma en G. N. Slikker. Ondertrouwd Koop Bosma te Den Helder en Sijtje A. Band. Getrouwd: Arie Bakker en Agatha M. D, Lingeman. Overleden: Cornelis Slik, 68 jaren, echtgenoot van Maartje Kroon. Oadkarspel. Dr. J. D. BIERENS DE HAAN. t. In den ouderdom van 77 jaar overleed dr. J. D. Bierens de Haan, Wonend te Aerdenhout, letterkundige en oud-pre dikant der Nederlandsch Hervormde kerk. In 1891 werd dr. Bierens de Haan predikant te Ootmarsum en diende voorts Hoogland en Roozendaal (Gld.). In 1906 nam hij ontslag teneinde zich aan de wijsbegeerte te wijden. Vele ge schriften van hem zagen het -licht. In vele wijsgeerige organisaties nam hij een vooraanstaande plaats in. Herkozen. - Bij de gehouden verkie zingen werden de heeren C. Wagenaar L. Kalverd.'jk herkozen, resp. als dag. bestuurslid en hoofdingeland van de Banne Oudkarspel. „Zeemansvrouwen" door het gezel schap Bouber een groot succes. - Dins dagavond heeft het gezelschap Bouber in de zaal van den heer Van Liempt een uitvoering gegeven met het be kende stuk „Zeemansvrouwen" van Herman Bouber. De zaal was totaal uit verkocht en de zeer talrijke aanwezi gen zullen zich den gang ïaar 't Huis de Brederode zeer zeker niet betreu ren. Alle leden van het gezelschap hebben het hunne toe bijgedragen om van dit stuk „met een lach en een traan", eeen gave vertolking te geven. Het publiek, dat zeer met het spel mee leefde, gaf meermalen blijk, het ge- bodene op hoogen prijs te stellen. Na elk bedrijf klonk een luid applaus op. Het was een mooie avond. VISSCHERSVEREENIGING „GEESTMERAMBACHT". Het vervoeren en verkoopen van ondcrmaatsche visch zal zwaar gestraft worden. Dinsdagavond vergaderde de vis- schersvereeniging „Geestmerambacht" ten lokale van den heer J. Dekker te Oudkarspel, onder leiding van den heer W. Kliffen. Deze vergadering werd gehouden op Verzoek van een negental leden die er over klaagden, dat er visschers zijn, die ondermaatschen snoek vangen en verkoo" pen. Dat is wel een treurig .verschijn sel. De voorzitter begrijpt niet, wat die menschen bezielt. Er ls nu toch wel een stuk brood te verdienen zonder dien on dermaatschen snoek! Men weet nu ze ker, dat men het volgende jaar heele-* maal neits meer vangt. Wanneer er aal te kort ln den polder is, wordt geklaagd en aangedrongen om jongen aal te plaatsen en nu dit. Wat moeten we daar tegen doen? Verscheidene leden lieten hun mee ning hooren. Er waren er die de over treders een jaar geen vergunning wil den geven, anderen levenslang, terwijl voor den aanbrenger een premie in uit zicht werd gesteld. Na nog eenige besprekingen besloot men dat degene, die betrapt wordt op het vervoeren of verkoopen van ondermaatsche visch (behalve wlt- visch) zijn vergunning voor een jaar verbeurt. Den aanbrenger zal een pre mie van 25.worden uitbetaald. Hetzelfde geldt voor het in den verbo den tijd verkoopen van visch. In de rondvraag werd nog geklaagd over de vele snoekhengelaars in den polder ondanks het verbod. Meer toe zicht is wel gewenscht. Noordscharwoude. Biljartwedstrijd. - In café De Vriend schap van den heer N. Jonker werd Zondag, Maandag en Dinsdag een bil jartwedstrijd op de vlotbrug gehouden. 'De uitslag van dezen wedstrijd was: le pr. P. Kraakman Sz. 92 pnt.; 2e pr. Th. Korve^80 pnt.; 3e pr. W. Weel 80 pnt.; 4e pr. A. Goudsblom 77 pnt.; 5e pr. P. Engering 77 pnt.; 6e pr. F. Bekker 74 pnt.; 7e pr. Jb. Berkhout 74 pnt. De volgende heeren wonnen alle een at- tractieprijs: D. Kramer, G. Jacet, J. Kraakman Cz., P. Stoop. J. Brammer, P. Muilboom, J. Kruier Hz. Na de prijsuitreiking heeft de heer Jonker aan alle aanwezigen nog een gratis consumptie uitgereikt, hetgeen zeer op prijs werd gesteld en een aar dig slot was van dezen gezelligen wed strijd. Zaidscharwoade. Voor beroep bedankt. - Ds. C. P. Borgman, voorganger der Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden te Middel burg heeft voor het beroep dat doorjde Ned. Herv. Gemeente te Zuid-SchdT- woude en Koedijk was uitgebracht, be dankt. Texel. WInterdicnst T.E.S.O. - Op de booten van T.E.S.O. zal de winterdienstregeling a.s. Maandag 4 October in werking tre den. Vanaf dien datum zal zoowel in de week als op Zondag slechts twee maal gevaren worden, De laatste dienst van Tekel ls op werkdagen 13.45 en op Zon en Feestdagen 14.30. De laatste dienst van Den Helder is op werkdagen en op Zon- en Feestdagen op 16 uur. St. Maarten. Ondcrhandsche verkoop. - Bij onder- handschen verkoop is het café van den heer M. Kuiper te Valkoog in eigen dom overgedragen aan den heer Wisse- kerke te Schagen. Verloren: Een huissleutel. Inlichtingen gemeentesecretarie. Benoeming. - Bij besluit van den bur gemeester is de heer J. Tuyn, le ambt. ter*secretarie, met ingang van 1 Octo ber a.s. beoemd tot ambtenaar van 4*n burgelijken stand.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1