NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nieuwe doorbraakpogingen der bolsjewisten verijdeld. WANNEER HET ER OP AANKOMT. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam O Bureau der Sohager édltie: Behagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 1 OCTOBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 229, 2 pagina's. Deee Courant verschijnt dagetQks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dese Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcbeele oplage op aanvraag. Noord-Oost-ltalië wordt van benden gezuiverd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 30 Sept. (D. N. B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede* In den centralen sector van het Koe- "banbruggehoofd mislukte een aanval .van sterke vijandelijke strijdkrachten. Tegen ons afweerfront in bet ge- veohtsgebled van Saporosje hebben, de bolsjewisten, terwijl zij talrijke versche divisies meedoogenloos in 't vuur wierpen en krachtig door slagvliegtuigen gesteund werden, nieuwe doorbraakaanvallen gedaan. Zi) werden overal bloedig afgesla gen. Aan den midden-Dnjepr zette de vij and zijn pogingen, de rivier over te ste ken, op talrijke plaatsen voort. Een eigen tegenaanval wierp de bolsjewis ten uit een bruggehoofd, dat zij in het onoverzichtelijke terrein hadden kun nen vormen. In den centralen frontsector voeren onze troepen in weerwil van de moei lijke weers- en terreinsomstandigheden en onder voortdurende afweer van (ïeels heftige vijandelijke aanvallen de bevolen bewegingen uit. In Italië. Aan bet zuid-Italiaansche front volg de de vijand onze bewegingen over het algemeen slechts met vrij zwakke strijdkrachten. Britsche gepantserde strijdkrachten, die ten zuiden van den Vesuvius krachtig volgden, werden tot staan gebracht. In de achter ons front gelegen stad Napels zijn ter verhin dering van vijandelijke landingen de havenwerken grondig vernield. Tegen oplevende communistische onrust zijn de scherpste maatregelen geno men. De zuivering van noordoost-Italië van Sloveensche en communistische benden in het gebied ten oosten van Görz maakte goede' vorderingen. De bandieten verloren de laatste da gen meer dan 1000 man aan dooden en verscheidene duizenden gevangenen. Terreuraanvallen. Britsche bommenwerpers vlogen in den afgeloopen nacht het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied binnen en wierpen De toestand in Napels. BERLIJN, 30 Sept. - Betreffende Napels verneemt het D.N.B. o.a., dat sedert het den Britten en Amerikanen is gelukt aan de Golf van Salemo aan land te gaan, communisten en andere elementen de rust en orde trachten te verstoren en de Duitsche troepen belemmersn in hun strijd tegen de ge allieerde indringers. De bekende ar- moewijken, die terstond achter de prachtige straten beginnen, boden den bandieten talrijke schuilhoeken, waar uit zij hun nachtelijke overvallen op ravitailleeringsvoertuigen en afzonder lijke Duitsche soldaten ondernamen. Roovend en plunderend drongen zij ook de door de Anglo-Amerikaansche vliegtuigen vernielde stadsdeelen bin nen en trachtten zich te verrijken met de have der door het bombardement getroffen bevolking en met de opgesla gen voorraden. Om dezen haard van on rust uit te schakelen sloegen Duitsche en fascistische eenheden, met mede werking der ordelievende deelen der bevolking hard en vastberaden toe. De bandieten verschansten zich in de stra ten en bliezen talrijke gebouwen op om aan materiaal te komen voor het opwerpen van barrières en straatver sperringen. Zij werden door de Duit sche troepen energiek aangevallen, of schoon Britsche en Amerikaansche vliegers trachtten door aanvallen in scheervlucht in te grijpen in de gevech ten. De neergeworpen bommen konden weliswaar het lot van de benden niet tegenhouden, doch richtten in de na bijgelegen woonwijken opnieuw zware schade aan. „Villa „San Michele" op Capri verwoest. De beroemde villa van dr. Axel Munthe „San Michele" op Capri is vol gens het Zweedsche blad Nya Dagligt j Allehanda door de Amerikaansche troepen bij de bezetting van het eiland verwoest. De villa, die gelegen is op een rotsplateau aan de Marina Grande op de Noordkust van Capri is door de Amerikanen uitgekozen als landings plaats. De Amerikanen hebben daarbij meedoogenloos de onvervangbare kunst collectie van dr. Axel Munthe verwoest, waaronder reen bijzonder kostbare ver zameling madonna's. De bevolking van Capri is over dit voorval zeer verbit- terd, temeer, daar de villa van dr Munthe en zijn verzamelingen een der grootste bezienswaardigheden van het eiland vormden. VI NTERFTU OMWERK VI 2-* OCTOBER v Het fraaie affiche, dat Is uitgegeven In verband met de van 2-4 October T te houden landelijke collecte ten bate van het Winterhulpwerk van den - Nederiandschen Volksdienst CNf/Meijer/Pa* m zeer verspreid bommen op woonwijken van verscheidene plaatsen, vooral op Bochum. Eenige kerken en ziekenhui zen werden ernstig getroffen. De be volking leed verliezen. Het aantal neer geschoten vliegtuigen wordt op het oogenblik nog vastgesteld. Duikbooten hebben in den strijd te gen de vijandelijke landingsvloot in de Middellandsche Zee en den vijandelij ken aanvoer op dën Atlantischen Oce aan 6 schepen met een gezamenltjken inhoud van 42.200 ton en een torpedoja ger tot zinken gebracht. Duitsche vloot- strijdkrachten, het afweergeschut van koopvaardijschepen en marlnelucht- doelgeschut vernietigden van 1 tot 30 September 121 vliegtuigen. Aan de geslaagde afweer van den gisteren ge- melden luchtaanval op de haven van Costantza heeft Roemeensch luchtdoel geschut een groot aandeel gehad. Een delegatie bestaande uit hoog* Roemeensche officieren vertoefde onlangs in de verdedigingswerken aan den „Atlantikwall". Op een heuvel aan de steile Bretonsche kust zijn de hooge Roemeensche officieren en Duitsche officieren voor een onderhoud bijeengekomen. PK Trost/O/H/P m Een artikel van Dr. Göbbels in „Das Reich". BERLIJN, 30 Sept. „Wij zijn niet bang voor den vijand. Aan onze zijde staat niet alleen het recht, maar ook de macht. Dat zal blijken, wanneer het er op aankomt". Met deze woorden besluit Rijksmi nister dr. Göbbels in het weekblèd „Das Reich" zijn jongste artikel, dat verschenen is onder het opschrift: „Wanneer het er op aankomt". Hij legt er o.a. den nadruk op, dat in de zen reusachtigen strijd „geen oorlog voerend land niet reeds een doodelijk schijnende crisis heeft doorgemaakt" De Engëlschen hebben haar beleefd na Duinkerken, de bolsjewieken toen onze troepen op het punt stonden Mos kou in de tang te vatten, en de Ame rikanen na Pearl Harbour en na het verlies van de Philippijnen. Het zou meer dan merkwaardig zijn, indien ons Duitschers in dezen oorlog derge lijke harde beproevingen bespaard bleven. Zij zijn voor ons materieel gemakkelijker te overwinnen dan voor de tegenpartij, omdat wij kunnen putten uit een rijken voorraad van in ons bezit zijnde reserves. Maar het verdragen van verliezen en tegenvallers vereischt een zekere trainipg en juist dat mankeert ons. De vijand streeft ernaar, ons onze gunstige kansen op succes uit het hoofd te praten. In het artikel wordt verklaard, dat er „slechts één middel bestaat om den oorlog werkelijk te doen beëindigen en tot een werkelijken vrede terug te keeren: dat is de Duitsche overwin ning. Wanneer ooit in de geschiede nis een volk tot in de kleinste hut besloten was een opgedrongen oorlog alleen met de overwinning te beëindi gen, dan thans het Duitsche volk. Geen macht ter wereld zal ons ertoe kunnen dwingen, af te zien van ons elementaire recht op vrijheid, een le ven vol van nationale onafhankelijk heid en mogelijkheid tot ontwikkeling. Een volk dat. zooals het onze, zooveel heeft meegemaakt en zooveel geof ferd heeft, is tot alles besloten. Het gevaar heeft ons onvermoede krach ten gegeven. Wanneer, aldus dr. Göbbels, de Jood- sche journalisten in Londen thans fan- taseeren over een opmarsch naar Ber-" lijn, dan maken wij hen ter afkoeling van hun verhitte zenuwen slechts er op attent, dat er naast de geweldige betonnen bouwwerken van onzen At lantischen wal nog plaats genoeg is voor Engelsche massagraven. Blijk baar is den Britschen staatslieden de razende terreur der Engelsch-Ameri- kaansche luchtmacht tegen ons vader land min of meer naar het hoofd ge stegen. Hierop valt in de eerste plaats ?e antwoorden, dat tot dusver nog nooit een klap onbeantwoord gebleven is. Ons antwoord heeft soms wel lang, wellicht zelfs erg lang op zich laten wachten, maar gekomen is het altijd. De Engelsche en Amerikaénsche boomen mogen de laatste maanden wat grooter zijn, maar tot den hemel zullen zij niet groeien. De minister legt er dan den nadruk op, dat „Wij mee- nen het recht te hebben deze taal te uiten uit het volledige inzicht van onze militaire mogelijkheden". Zij is allesbehalve grootspraak. Wij zijn abso luut zeker van onze zaak en dat is het tenslotte wat den doorslag geeft. Deze oorlog zal in tegenstelling tot den eer sten wereldoorlog niet met de leugen beslist worden. Een oproep van Mussolini. ROME. 29 Sept. Op het moment, dat hij zich belastte met de functies van chef van den nieuwen, republi- keinsch-fascistischen staat heeft de Duce aan de Italianen den volgenden oproep gezonden: „Met de door den ministerraad van 26 Sept. 1943 goedgekeurde verklaring, is de nieuwe republikeinsch-fascisti- sche staat in het leven getreden, die in de binnenkort bijeen te roepen consti- tueerende nationale vergadering de bevestiging zal krijgen van zijn defi nitieve constitutioneele functies. Tot die dagen belast ik mij heden met de taken van het hoofd van den nieuwen, republikeinsch-fascistischen staat". (w.g.) Mussolini. Verduister v. 19.307.30 u. 2 Oct. Zon op 7.40, onder 19.18 uur. Maan op 10.41, onder 21-00 uur. VOOR DUITSCHERS TER KENNISNEMING. De Commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en Hoogere SS en Politieleider maakt bekend: Ingevolge de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsehe gebied betreffende de re gistratie der Duitschers zijn alle in Ne derland woonachtige Duitschers ver plicht zich bij het voor hun woon plaats bevoegde registratiebureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aantal Rijks- duitschers 'tengevolge van onbekendheid met deze verordening in het bijzonder bij verhuizing binnen Nederland en naar het buitenland de bepalingen de zer verordening niet naleven. Ik roep derhalve alle tot aanmelding gehouden personen, onder verwijzing naar de bij de verordening bedreigde straffen, op zich bij het bureau van den Politie-of- ficier bij den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor de provincie hunner woonplaats bij vestiging uit het buitenland, bij verhuizing binnen Ne derland en bij vertrek naar het buiten land schriftelijk of mondeling aan te melden. Deze verplichting geldt ook voor per sonen, die tot het Duitsche volk be- hooren, maar in het onzekere zijn be treffende hun nationaliteit of als sta- tenloos worden aangemerl*. De ver plichting tot aanmelding geldt even eens voor Duitschers uit het vroegere Oostenrijk, voor Sudetenduitschers er voor Volksduitschers uit de Oostgebie- den. De verplichting tot aanmelding be staat ook voor het geval, dat personen ter vervulling van hun dienstplicht voor de weermacht worden opgeroe pen. Bij minderjarigen is de wettelijke vertegenwoordiger, eveneens wannes; hij zelf geen Duitscher is, voor de na koming van deze verplichting tot aan melding verantwoordelijk. Aanmelding kan mede geschieden bjj de bulpregistratiebureaux bij de „Orts gruppen der N.S.D.A.P.". SS-Obergruppenführer und General deb Polizei, get. RAUTER. MUSSERT SPREEKT VOOR DE VROUWEN V/N FRONTSTRIJDERS. De Beweging moet gewapend zijn. Op een kameraadschapsmiddag voor de vrouwen en andere familieleden van de frontstrijders, -welke gistermid dag in „Musis Sacrum" te Arnhem werd georganiseerd onder auspiciën van de Nat. Soc. Vrouwen Organisatie (NSVO) hebben de leider Mussert en de landelijke leidster der NSVO, mej. L. M. Couzy de ruim drie honderd vrouwen en moeders toegesproken. In den aanvang van zijn rede verge leek de Leider de beweging met een groot gezin, waarin van tijd tot tijd weieens ruzie wordt gemaakt, maar als het puntje bij paaltje komt staan de gezinsleden schouder aan schouder. Natuurlijk, ook de NSB heeft vele tekortkomingen. Is dat niet normaal, indien we bedenken dat de Kerk in haar tweeduizendste jaar nog fouten heeft, terwijl wij pas in ons twaalfde jaar zijn? Wij hebben derhalve het recht om niet volmaakt te zijn. Op onzen weg naar de sociale ge rechtigheid voor ons volk hebben wij weinig bloemen ontmoet, wel veel doornen. En men kan nu ook niet be paald zeggen dat wij altijd den wind in de zeilen hebben gehad. Vele feiten keeren zich tegen ons. Het is dan ook geen wonder, dat sommige NSB-ers met lange gezichten rondloopen. Maar we hebben ook weieens den wind in de zeilen, b.v. toen de Duce op zoo'n meesterlijke wijze uit zijn gevangen schap werd bevrijd. Na zulk een feit kunnen we er weer een tijdje tegen. Strijdende zijn wij hard geworden. Ook de Nederlandsehe vrouw heeft het harder dan de Duitsche vrouw. Valt in Duitschland een man aan het front, dan weten de achterblijvenden zich immers omringd door de zorgen van alle "andere volksgcnooten, terwijl hier in ons land zulk een moeder of vrouw nog wordt gehoond. In deze dagen worden hier zelfs brandstichters en sluipmoordenaars op ons losgelaten. Wapens uitgedeeld. Honderdduizenden zijn nog met blindheid geslagen. Daarom ook zijn wij er dezer dagen toe overgegaan om honderden geweren en revolvers uit te reikfi» aan onze boeren. En nog hon derden van onze leden na hen zullen wij van wapenen voorzien: de bewe ging moet gewapend zijn! (langdurig applaus). In ons hart moeten wij droevig zijn over het tragische feit. dat wij bewa pend moeten worden tegen ons volk. De laatste doodvonnissen van het Po lizeic'mdgericht te Assen in herinne ring brengend, zei Mussert; Alle ter dood veroordeelden hebben verklaard, dat zij waren aangezet door anderen, die zelf buiten schot zijn gebleven. Het dagblad „De Standaard" moge ^ian nog kort geleden geschreven hebben, dat in zijn krengen geen sluipmoorden naars te vinden zijn, maar dan moge ter illustratie dienen dat van de elf veroordeelden er neger gereformeerd en twee Christ. gereformeerd waren. Een bewijs, dat ook de kerken haar tekortkomingen hebben. Honderddui zenden haten ons. Maar zij blijven toch onze volksgenooten. Wij vervolgen on zen weg en op dezen weg heb ik alles gedaan om verder onheil te voorko men. Spr. meende goed te doen nog eens de waarschuwende stem te laten weerklinken, in de oprechte hoop dat die terreurdaden nu zullen ophouden. ^Onze tegenstanders werpen ons graag voor de voeten, dat wij er alleen maar op uit zijn om baantjes te krijgen Als dat zoo was. dan zouden wij ons ook wel andere dingen kunnen ver oorloven. Maar om een voorbeeld te noemen dat den NSB-ers hoogere rantsoenen zouden worden toebedeeld, heb ik met opzet niet gewild, omdat ik van het standpunt uitga, dat wij een stuk van het volk zijn en dat onder alle omstandigheden ook behooren te blijven. De prestaties der frontstrijders. Sprekend over de prestaties van Ned. frontstrijders. zeide de Leider, dat, mits goed opgeleid, de Ned. sol daat zeker niet voor een Duitschen strijder behoeft onder te doen. Tienduizenden onzer weten het, dat zij een jongen hebben moeten wagen om een man te winnen. Bij een oorlog tusschen Engeland en Duitschland alleen zou ik me kunnen denken, zoo sprak Musseri verder, dat de een voor Duitschland. de ander voor Engeland is. Maar hier is het voor of tegen het bolsjewisme. Het gaat in uiterste consequentie om onze kinde ren. En bij alle politieke verwarring in ons land hebben onze tegenstanders zich niet over ons te beklagen, maar wij over hen. (Applaus.) Waar thans man nen van ons volk vallen, daar vallen zij voor onze jeugd. Voor haar wordt geleden en gestreden. Ook door fami lieleden van onze frontstrijders. Be denkt echter allen wel, zoolang er nog een Nederlandsch soldaat buiten onze grenzen staat, zoolang zal ik als leider der beweging pal staan. Schrijft hun in uw brieven, dat zooals ik op hen aan het front vertrouw, zij op mij kunnen bouwen en vertrouwen. (Applaus.) Voor de rede van den leider heeft de landelijke leidster der N S V O., mej. L. M. Couzy, een rede uitgesproken, waarin zij deed uitkomen, dat ons volk valt en staat met de vrouwen van Ne derlandsehe frontstrijders. (Applaus.) Na zijn rede hebben de Leider en mevr. Mussert en mej. Couzy zich ge- ruimen tijd ongedwongen met de ge wonde frontstrijders onderhouden. De aanval op een konvooi bij den Helder. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: Ejj den in het weermachtsberic'nt dezer dagen gemelden aanval van Brit sche vliegtuigen op een Duitsch kon vooi ten Zuidwesten van Den Helder zijn. naar op grond van de gevechts rapporten thans is vastgesteld, niet slechts zes, doch in totaal tien vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. D* afweer van den met superieure lucht strijdkrachten ondernomen luchtaanval is, naar het D.N.B. verneemt, een voor beeld voor een koelbloedige en daar door succesrijke bestrijding van den tegenstander in een uiterst moeilijke» positie. Het Duitsche konvooi was juist bezig in kiellinie Den Helder binnen te loo pen, toen de aanval door ongeveer 4050 jachtkruisers en torpedovheg- tuigen werd ondernomen. Bovendien bevonden zich nog ongeveer 1520 jagers in afwachting. De vijandelijke toestellen vlogen eerst op aanzienlijken afstand evenwijdig met het konvooi. Tegen 1 uur keerden zij en vlogen van zee uit op het konvooi af. Toen de vijand een hevig afweervuur ontmoette, vormden zich drie formaties. De eerste viel van voren, de tweede in het mid den aan. terwijl de derde een groote bocht -maakte om van landzijde schepen te bestoken. De jachtkruisers beschoten het konvooi, hevig met boordwapens, om den weg vrij te ma ken voor de t'orpedovliegtulgen. Bom men werden tijdens den ongeveer een kwartier durenden aanval niet. uitge worpen. De Duitsche bemanningen bewaarden bij de hevige beschieting hun kalmte en sloegen alle aanvallen der jachtkruisers af, terwijl tegelijk aandacht werd be steed aan de torpedovliegtuigen. Bijna alle afgeschoten torpedo's werden ont weken. Slechts één Duitsch schip werd beschadigd, doch kon de haven worden binnengebracht. De vijand betaalde zijn mislukten aanval met het verlies van tien toestellen, Beaufighters cn Beau- forts, die brandend in zee stortten. De stem der SS. Luistert op Zondag 3 October van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1. op golflengte 415 meter, naar de Stem der SS. Onderwerp: Op genomen in de Germaansche SS. „1000 ton aardappelschillen beteekent een week voedsel voor 5000 koelen." TERUGBETALING OP BOEKJES VAN DE RIJKSPOSTSPAARBANK. De rechtstreeksche terugbetaling, na vertoon van persoonsbewijs, op boek jes van de Rijkspostspaarbank door al le kantoren in Nederland is uitgebreid tot gemachtigden en wettelijke verte genwoordigers van inleggers. Nadere inlichtingen over bewijsstukken enz. vei&iittfXen de ausUtaatorea. Diêtributienieuws. TEXTIELPUNTEN GELDIG VERKLAARD. s-GRAVENHAGE, 29 Sept. - Met In gang van 1 October a.s. worden de pun ten 51 tot en met 60 van de Textiel- kaarten voor vrouwen en meisjes van 15 Jaar en ouder, gemerkt „V 215" en de punten 11 tot en met 20 van de Tex- tiel-toeslagkaart voor jongens en meis jes van 15 tot 18 jaar, gemerkt „V 715" voor den aankoop van textielproducten geldig verklaard. NIEUWE BON VOOR HONDEN EN KATTENBROOD. •s-GRAVENHAGE, 29 Sept. - Van 1 tot en met 31 October a.s. worden op bon 19 van de Voederkaarten voor hon den dezelfde hoeveelheden hóndenbrood beschikbaar gesteld als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon no. 19 van de Voederkaart voor honden brood (groep K.) wordt over vermelde periode llA kg kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 31 Oct. is bon no. 19 van de vermelde kaarten ongeldig. KOUSENBON VOOR MANNEN EN JONGENS BOVEN 15 JAAR. Met ingang van 1 Oct. a.s. is van de Textielkaarten voor mannen en jon gens van 15 jaar en ouder, gemerkt „V 115", bon „M" voor den aankoop van een paar kousen geldig verklaard. Bij inlevering van bon „M" dient tevens het vereischte aantal punten te worden afgegeven. NIEUWE BON VOOR GENERATORBLOKJES. 's-GRAVENHAGE. 30 Sept. Van 1 October t.e.m. 31 December 1943 geeft de met „Periode F" gemerkte bon, als bedoeld in artikel 2 van de Generatorbeschikking 1942 no. 1, recht op^het koopen van 50 kg. generator blokjes. Andere dan de hierbovenge- noemde bonnen zijn derhalve na 1 Oc tober niet meer geldig. UITLOTING STAATSLEENINGEN. 's-GRAVENHAGE. 30 Sept. De wnd. Secr.-Gen. van het Dep. van Financiën maakt bekend, dat het be drag der uitgegeven schuldbekentenis sen der 3V^ pet. staatsleening 1942, welke op 1 December 1943 aflosbaar zullen zijn, door hem is vastgesteld op f 50.000.000.— en dat de uitloting hier van zal plaats hebben op Maandag 11 October a.s. Het bedrag der uitgegeven schuld bekentenissen der 3 pet. staatsleening 1936, welke op 1 December 1943 aflos baar zullen zijn, is door hem vastge steld op f 5 000 000. De uitloting hier van zal eveneens plaats hebben op Maandag 11 October a.s. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 's-GRAVENHAGE. 30 Sept. f 10.000.—: 3430. f 1.000.—: 3212, 7108, 14335, 19612. f 400.— 5639, 9877. 17312. 20882, f 200.— 2969. 3437, 13743. 13802. f 100.—: 5892. 6531, 8397. 11848, 14082, 14640, 14913, 16334, 17266, 17975, 20641. Regeling der schoolartsendiensten. De Secr.-Gen. van het Dep. van So ciale Zaken heeft nadere regelen ar- steld voor de organisatie van de schoolartsendicnsten. welker aantal, aanzienlijk wordt uitgebreid. De in- tensivecring van het geneeskundig schooltoezicht heeft reeds belangrijke vorderingen gemaakt. Het geneeskun dig schooltoezicht wordt uitgeoefend: a. op de openbare dagscholen voor voorbereidend. gewoon. uitgebreid, voortgezet en buitengewoon L.O.. b. op de openbare dagscholen voor lager nijverheidsonderwijs, voor zoover dit betreft de scholen voor een ambacht of handwerk en de scholen voor huis houden. landboüwhulshouden, vrouwe lijke handwerken cn maatschappelijk werk; c. op de overeenkomstige bij zondere scholen. Het geneeskundig schooltoezicht om vat: a. het toezicht op den gezond heidstoestand van de leerlingen; b. het toezicht op den gezondheidstoe stand van het personeel dezer scholen, voornamelijk ter vaststelling van aart- doeningen. welke, gevaar of schade kunnen veroorzaken voor de gezond heid van de leerlingen of hinderlijk voor het onderwijs zijn: c. het hygië nisch toezicht op de gebouwen, inrich tingen en speelterreinen: d. het ver strekken van advies over de plannen van nieuwe of te vernieuwen school gebouwen en over aan te schaffen schoolinventaris en andere hulpmid delen bij het onderwijs; c. het advlsee- ren over vast te stellen leerplannen, vacanties en roosters van lesuren, als mede omtrent andere aangelegenhe den van schoolbygiëne; f. het genees kundig onderzoek van de onderwijzers, die voor een benoeming in aanmerking komen, tenzij op andere wijze In dat onderzoek is voorzien. De schoolarts mag niet optreden als behandelend geneesheer. Elk der aan gesloten gemeenten draagt in de kos ten van het geneeskundig schooltoe zicht bij naar verhouding van het aan tal inwoners. In bijzondere gevallen kan de rege ling bepalen, dat elk der aangesloten gemeenten bijdraagt naar verhouding van het aantal leerlingen. NED. KRIJGSGEVANGENEN OP JAVA. •s-GRAVENHAGE. 30 Sept Er kunnen thans inlichtingen worden ver strekt omtrent krijgsgevangenen, bene den den rang van officier, beginnende met de letters ko tot en met de letters Zij, die inlichtingen wenschen om trent vorenbedoelde krijgsgevangenen, gelieven zich te melden tot het infor matiebureau van het Nederlandsehe Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage, onder opgave van naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en zoo mogelijk stamboeknummer, mi litairen rang en laatst bekende stand plaats. SCHAGEN. SCHAGEN-NIEUWS. Programma Zondag 3 Oct. '43. Schagen 1—Succes 1, aanvang 2.30 u J. J. Slikker, d.; Th. de Weger, T Schoorl, a.; C. C. Anneveldt, S. Grootes, R. v. Haren, m D. Schoorl, G. J Boontjes, J. Peetoom, Joh. Mos, P Stam, v.; res. P. Smit. Alcm. V. 4—Schagen 2. vertrek per trein 10 uur, aanvang 12 uur. P. Schoorl (A), d.; J. Kuilman, Ab. de Wit, a.; Th. Moransart, H. Volten, A. Slikker, m.; P. Dekker, J. v. d. Ben, A, v. d. Pijl, Jb. Ypey, Joh. Fransen, v.; res. H. Mid delbeek; gel. T. v. d. Kuijt. B.K.C. 3—Schagen 3, vertrek vanaf markt 9 uur, aanvang 10 uur. P. Bies- boer, d.; C. Slikker, J. v. Til (A), a.; Th. v, Rooy, Jb. Schoorl, P. Slik, m.; J. Weeland, D. Leeuwenkamp, J. H. Kuijl, H v. Veen, W. Servaas, v.; res.: wordt nader aangewezen. Junioren AD.T.S. A-Jun., aanvang 10 uur. P. Kort, d.; H. N. de Graaf, A. Molenaar, a.; G. Vel, H. Kaper (aanv.), Jb. v. d. Pijl, m.; C. Anneveldt, F. Blee- ker, H. de Graaf. P. Verra, A. y. Nieuwkoop; res.: P. Kip (grensrechter), L. de Jager, Joh. de Nijs; begeleiders: E. de Jong en J. E. L. v. Ketel. Schagen B-adsp.—Watervogels adsp., aanvang 12.15 uur. K. Kansen, d.; Anneveldt, J. Muntjewerf, a.; C. Tuinman, J. Kolenbrander, P. Schroe- vers, m.; L. v. d. Kuit, M. Eikelboom, K. Rol, W. Boersen, J. v. Vliet, v.; res: C. Kabel (grensrechter), KI. Schoehuis; begeleider: G. Kip'. Mcdcdeeling: Zaterdag 2 October a.s. worden a f 1 e adspiranten om 2 uur op het terrein verwacht, voor het spelen van onderlinge wedstrijden. Scheids rechter G. J. Boontjes, trainer: J. Kuil man. Succes A-adsp.Schagen A-adsp., invang 10 uur. Chr. Bakker, d.; P. Wardenaar. N. Tromp, a.; S. Koning, H. Heiligers, K. Borst, m.; N. Verduin, G. Schouten, H. Voorthuizen, P. de Boer, K. Domper, res.: W. de Jong (grens rechter), O. de Graaf; begel.: A. Eriks en Z. de Haan. Vertrek om 9 uur van af de markt. Geschorst wegens wangedrag voor 3 wedstrijden: O. de Graaf Sr.; A. Duinker; H. v. Geebergen. Voor Junioren en Adspiranten alle afberichten voortaan bij W. Domper, Noord. DE SCHAGER MARKT. Voor de Centrale waren er Donderdag 82 koeien, lfi pinken. 10 graskalvercn. 22 schapen en 40 varkens aangevoerd. Kalf- koelen waren er niet. De tljdkoeien He pen tot f 1400. De geldekoeien tot f 1200. beiden met een kalmen handel. De han del in vaarzen was goed. Kalfvaarzen tot f 1200 duur. De graskalveren Hepen van f SS0—f'450 duur en vlug. Bij de koeien is van lagere prijzen nog geen sprake, hoe wel men bij het Invoeren van aankoop vergunningen gedacht had dat de prijzen wel wat zouden zakken. Vooral voor het Jongvee is het den laatsten tijd hard ge stegen. Op de wolveemarkt was het een aardige drukte. Er waren keuringen van geregistreerde fokrammen ln Het Texelsch Schapenstamboek. Deze werden dan ook te koop aangeboden. Wat wij er van hoorden scheen do markt wel iets te vroeg te zijn. Na 7 Oct. en 14 Oct. zijn ze er weer. De prijzen varieerden van f 200f 300. Ook waren er op de vrije markt aangevoerd met dezelfde prijzen en kalmen handel. Ooilammeren Hepen van f 140—f 180 (stug). Magere schapen (fok) van f 260—f 340 (stug). Er ls nu een ander beeld op de markt Als de aan- voervcrgunnlngen goed loopen zal er steeds meer aangevoerd worden. Nu hoor den wij weer eens prijzen voor de big gen van f 50—f 100. Op de konijnen- en hal weer kalm. Qu EEN WELKOME AANVULLING OP DEN DISCH. De amateurhengelaar Douwe Bakker te Hoogwoud had het zeldzame geluk een snoek te vangen van 17 pond en de respectabele afmeting van ruim 1 me ter. De bek van dit monster is zoo groot, dat een flinke mannenvuist er in ver dwijnt prijzen voor geslacht Wij boorden van jonge kippen prijzen tot f 39 per «tuk. Over het bezoek viel niet te klagen. W leringen. Buitenkansje. - Wij hooren wel eens spreken van visscherslatijn. doch wat hier volgt is toch werkelijk de waar heid. Woensdag werd door den heer J. Scheltus te Den Oever 7000 pond paling gevangen. Het lijkt ons toe, dat dit toch wel een unicum is. 't Zand. Mond- en klauwzeer. - Onder de koeien van den heer R. ia mond- en klauwzeer geconstateerd.' Veel animo. - Dat er behoefte aan een gymnastiekvereniging was, blijkt wel uit het feit. dat er zich nu al meer dan honderd leden hebben opgegeven. Paard werd schichtig. - Toen de heer W. S., met zijn glazen wagen bespan nen met een 4-jarigen hengst ter hoogte van den heer v. d. Kroon aan den Schinkeldijk reed. kreeg het dier plot seling het wild in de beenerr. doordat er een ruiter onder aan de dijk reed. met het gevolg, dat alles van den dijk geraakte. Een juffrouw, die achter in den wagen zat. liep door de glasscher ven kwetsuren in den nek op. De heer S. moest naar huis gebracht worden en klaagde over inwendige pijnen in den rug. De wagen werd geheel ver nield. Wieringerwaard. Gemeente-avond. - Zaterdag 9 en Zon dag 10 October zal in de Ned. Herv. Kerk een leekenspelopvoering plaats hebben. De jongeren zullen daarin de levensgeschiedenis uitbeelden van „Jon van den Dom", den bouwmeester van den Utrechtschen Domtoren. Wij hopen dat deze eerste leckenspeluitvoering een succes mag worden voor de spe lers, die ook zelf de sober gehouden teö wsifet'a.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1