NOORD-HOLLAKD DAGBLAD VOOR Doorbraakpogingen bij japorosje algeslagen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditie: Schagen: Laan 201. 0 Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG t OCTOBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No.' 230, 4 pagina's. Deze Courant verochtjnt dagelQks. Advcrtentle-tarlef. Pry* der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. BU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. DE WEEK Binnen en Buiten de Grenzen. IN een bewogen tijd als die, welken wij thans beleven, is slechts weinig bestendig van duur. Wat gisteren was, wordt vandaag omver geworpen en wat morgen zijn zal, is bedekt met een sluier der duisternis De voorbeelden, die deze stelling bewijzen, zijn voor het grijpen. Men denke maar eens terug om maar iets van recenten datum te noe men aan het verraad van Italië, dat achter de coulissen werd gepleegd, ter wijl daarvoor een comedie werd ver toond van het zuiverste water. Een co medie overigens met een zeer tragi- schen inslag, waarvan bij voorbeeld de bevolking van Napels een woordje zou weten mee te spreken. Men denke maar eens aan Stalin, de grootste goochelaai van alle tijden, die met één nocus-po- cub het grandioos opgezette Komintern- kasteel als een kaartenhuisje in elkaar liet storten en die' met één voetstamp een patriarch van Moskou te voorschijn tooverde uit een botlpm, waarin de laatste tientallen van jaren slechts het zaad der godsdienstvervolging welig wortel wist te schieten Men denke aan zoo vele anpere feiten, die zich hier niet alle met name laten noemen, doch die even zoo vele bewijzen inhou den, dat een changement de décor op het wereldtooneel niet heel veel meer moeite met zich brengt dan dit op he tooneel van den Amsterdamschen Stadsschouwburg *het geval pleegt zijn. Niets lijkt op dit ondermaansche bestendig van duur en al moge ook Josef Stalin als weergaloos manipulator en toovenaar, wanneer dit in zijn kraam te pas mocht komen, zijn Ko minternkasteeltje weer even snel v de verbaasde oogen der volkeren doen verrijzen als het thans verdwenen is, men vraagt zich toch wel eens in ge rechten twijfel af, waaraan men nog m feite wèl hou-vast heeft. Overal In het land worden thans de voorbereidingen getroffen voor de groote landelijke collecte ten bate van het Winterhulpwer k van den Nederlandschen Volksdienst. welke op 2 en 4 October a, zal worden gehouden. De vlinderspeldjes worden verpakt CNf/Meijer/Pa* m BEZIET men de zaken in dit licht, lan verdient de rede, deze week door Von Ribbentrop gehouden, bijzon dere belangstelling, waar hierin nog eens nadrukkelijk werd gestipuleerd, dat het IJact van Drie'ondanks de stor men die hierover hebben gewoed, nog altijd onwrikbaar staat in den strijd. Dat het na drie jaren nog immer als een heilig bondgenootschap moet wor den beschouwd, gebaseerd op het le vensrecht van een aantal door do his torische ontwikkeling onrechtvaardig behandelde volken. Doch het was niet slechts om de constatcering Van dit feit, dat aan Von Ribbentrop's rede een groote mate van belangrijkheid niet kan worden ontzegd. Deze dient ook te worden ontleend aan het scherpe licht, dat de Duitsche Rijksminister heeft doen vallen op de motieven, welke vooral Amerika er toe hebben gebracht zich mede in den oorlog te storten. „De tegenwoordige oorlog aldus Von Ribbentrop biedt een nooit terug- keerende gelegenheid om de Am'eri- kaansche exportindustrie van de Euro- peesche concurrentie op de wereldmark ten te bevrijden.Om dit hooger doel te bereiken moeten de Europeesche industrieele- en havensleden kapot, moet alles met den grond gelijk, moet hét eene werelddeel dood, opdat het andere leve. Voor Amerika is deze oor log een „zaken"# orlog zooals alles wat men hier doet op nalaat op zake lijke overwegingen is gebaseerd. Deze conclusie, welke ui't de rede kan wor den getrokken, zal velen, die in dit opzicht niet ziende warer». de odijen hebben geopend Men strijdt na tuurlijk voor vrijheid en voor recht maar business zijn óók belangrijk. o TERWIJL aan het zuidelijke front van Europa de toestand vrijwel be stendigd is gebleven, houdt de situatie in het Oosten de volle aandacht op zich geconcentreerd. Hoewel de bolsjewisten zich nog steeds in den opmarsch bevin den en van Duitsche zijde de front verkorting voortd.uurt, is men te Ber lijn te dezen opzichte toch geenszins pessimistisch gestemd, al ontveinst men zich niet. dat de Sovjet-Russische druk vooralsnog wel zal blijven aan houden. Tegenover de voordeelen van een eigen frontverkorting komt den vij and echter, hoofdzakelijk door de lan gere ravitailleeringswegen in een over het algemeen onhferbergzaam oord, wel zeer in het nadeel, wat nu aanstonds bij de aanhoudende regenperiode wel tot schier onoverkoombare moeilijk heden leiden moet. o HET belangrijkste feit uit eigen land ligt in de mededeeling van Mus- sert, dat geleidelijk een aanvang is ge maakt met de uitreiking van wapenen aan het eene deel van ons volk om zich tegen het andere deel te weer te stellen en wij zijn het volkomen eens met de uitspraak, dat dit in wezen als een zeer tragisch iets moet worden be schouwd. Welke gevolgen deze maat regel zal hebben is iets, wïft de naaste toekomst zal moeten uitwijzen. Op het oogenblik kan men de omstandigheden, waardoor dit noodig is gemaakt, be treuren, waarbij dan verder comn^gn- taar overbodig is. Betrekkelijke rust aan het Italiaansche front. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 1 Oct. Het opperbevel van de weermacht deelt mede Aan het landfront van het Koeban- bruggehoofd sloegen onze troepen verscheidene krachtige aanvallen van de bolsjewisten af. Vijandelijke ge vechtsgroepen, die opnieuw poogden te landen, werden vernietigd. In het gevechtsgebied ten Zuidoos ten van Saporosjc leverden de gevech ten van gisteren een volledig afweer- succcs op. De met zeer sterke infantcrie* cn pantserstrijdkrachten onderno men doorbraakpogingen van den vijand werden afgeslagen. De bol sjewisten leden' groote, Moedige verliezen; van 250 aanvallende pantserwagens werden er 140 ver nietigd. Aan den midden-Dnjepr zijn .nog verbitterde gevechten gaande om afzonderlijke, vijandelijke bruggc- hoofden. In verschillende sectoren van het midden en Noorderi van het Oostelijke front werden plaatselijke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen. De luchtmacht kwam met geconcen treerde formati'es gevechtsvliegtuigen, duikbommenwerpers en slagvliegtuigen op doeltreffende wijze in de gevechten ten Zuidoosten van Saporosje en aan den midden-Dnjepr tusschenbeide Een duikboot bracht in de Zwarte Zee een vijandelijk stoomschip van brt. tot zinken. Het Italiaansche front. Aan het Zuid-It?Jiaansche front kwam het gisteren slechts ten Zui den van de Vcsuvius tot noemens waardige gevechten. Aanvallen van Britsche pantserstrijdkrachten wer den daar afgeslagen. In de Middellandsche Zee plaatste de luchtmacht bomtreffers op twee vijandelijke oorlogsvaartuigen en be schadigde deze ernstig. Begeleidende jagers schoten daarbij drie vijandelij ke vliegtuigen neer. Tijdens de vijandelijke luchtaanval len op 29 September en .in den nacht van 29 op 30 September werden on danks het ongunstige weer boven West- Duitschland en 't Nederlandsche kust gebied veertien vijandelijke vliegtui gen neergeschoten. Wat tot zinken gebracht werd. Marine en luchtmacht brachten in September tot zinken: een slagschip, drie kruisers, twintig torpedojagers, drie torpedobooten.. 13 motortorpedo- booten. 1 duikboot en verscheidene duikbooten van het kleinste type. twee mijnenzoekers, twee bewakings vaartuigen en twintig landingsbooten. Beschadigd werden: een slagschip, 18 kruisers. 17 torpedojagers. 1 torpedo- boot. 8 motortorpedobooten. 15 lan- dingsboten en 5 andere oorlogsvaartui gen. Voorts werden 55 koopvaardij schepen met een gezamenlijken in houd van 315.700 brt. en een transport zeilschip tot zinken gebracht of ver nietigd en 133 andere schepen met «een gezamenlijken inhoud van meer dan 600.000 brt. beschadigd. De schade aan talrijke getroffen oorlogs- en koop vaardijschepen is zoo groot, dat ook een deel dezer schepen als vernietigd kan worden beschouwd. Rijksminister Speor en Ger>«raalveld- moarschalk Milch in gesprek na een demonstratie van nieuwe wapens, welke plaats vond tot besluit van een door den Rijksminister voor bewape ning en oorlogsproducHe bijeenge roepen erbeldsvergaderkig DE SITUATIE AAN HET OOSTFRONT. De Dnjepr een gunstige ver dedigingsiinie. BERLIJN. 1 Oct. De ANP-corres- pondem, feeldt: In hei{^algemeen kan gezegd worden, dat de situatie aan het Oostelijke front de laatste dagen geen ingrijpende wij zigingen heeft ondergaan. De bolsje wisten vallen met onverminderde he vigheid aan, doch groote successen blijven achterwege. Hoewel dit voor een deel een gevolg z«fl zijn van hel feit, dat de Dnjepr de verdediging aanmerkelijk begunstigt, schrijft men van Duitsche zijde het succes bij de afweer van Sovjet-Russische aanvallen in hoofdzaak toe aan de gunstige uit werking van de toegepaste trontver- korting. Wel zeer sterk is dit. volgens Duitsche berichten tot uiting gekomen in den sector ten Z.O. van Saporosje. waar de Sovjet-Russische legerleiding blijkbaar me* alle geweld een door braak door Zuidelijke front wilde forceeren, tot welk doel zij verscheide ne infanteriedivisies en gemotoriseer de brigades had geconcentreerd om al dus in dezen sector een zwaartepunt te vormen. Desondanks bleek de Duit sche afweer te sterk en de pog.ngen der bolsjewisten zijn dan ook. rjaa- men van militaire zijde alhier ver klaart. voor honderd procent miiiukt. De stad Saporosje is nog steeds in han den der Duitschers. Daarentegen schijnt de positie van het ongeveer halverwege tusscjien Kiew en Dnjepro- petrowsk aan den Dnjepr gelegen Kre- mentsjoeg onhoudbaar geworden, doch tot dusver is de ontruiming der stad nog niet bekend gemaakt. Het aantal bruggehoofden. dat de bolsjewisten aan den W. oever van den Dnjepr hebben kunnen vormen, is nog gering en sterke strijdkrachten hebben zij niet over de rivier kunnen brengen Groote operaties op dezen oever van den stroom .zijn dan ook voorshands niet te verwachten. Wat de weersgesteldheid aan het front betreft, wordt in het centrale deel zware regenval gemeld, doch aan de andere deelen van het front zijn de O04f ui* bcwoaeo. Havenwerken van Napels vernield. Een munitieschip ontploft. Met het oog op een eventueel nood zakelijke ontruiming der stad zijn, al le havenwerken en amilitaire installa ties van Napels, die den tegenstander van nut zouden kunnen zijn. door de Duitsche bezetting vernield. In de ha ven waren door de Engelsch-Ameri- kaansclie bombardementen reeds groo te verwoestingen aangericht en wel in het bijzonder door het bombardement, dat ongeveer drie maanden geleden heelt plaatsgevonden. Bij die "gelegen heid werd een ln de haven liggend sclnp getroffen, waardoor aan boord brand uitbrak. Een groote menschen- mtn gte was naar de haven gestroomd om den brand gade te slaan, hoewel zij zich daardoor aan een groot gevaar blootstelden, daar het schip geladen was met munitie. Vergeefs trnchve de politie de menigte te verdrijven. De gevolgen waren verschrikkelijk. Het schip vloog in de lucht en honderden werden het slachtoffer van de ontplof fing. die in de havenwijk geweldige schade heeft aangericht. Eerst thans heeft tnen de gebeurtenis van Duitsche zijde kunnen onthullen, daar anders den tegenstander waardevolle gegevens in handen zouden zijn gespeeld. Meer dan tweehonderd kinderen gedood. Bij den aanval van Amerikaansche bommenwerpers op de 3000 inwoners tellende slad'ÉEsens in de middaguren van 27 September, zijn volgens de Bre- mer Zeitung 102 kinderen gedood Esens', dat ver -af ligt van iedere mili- tpire of militair economische installa tie, werd door een op groote hoogte vliegende formatie aangevallen, die bij volkomen helder zicht haar bommen op den kern der stad wierp. In de na bijheid van het marktplein werden twee schoolgebouwen getroffen. In het eene waren 15- tot 16-jarige meisjes van een „Landjahrlager" onderge bracht. in het andere kregen 90 jon gens en meisjes onderwijs. De kinde ren waren bij het alarmsignaal ge vlucht naar den kelder van het Land- ahrheim en juist hier drongen de bommen meters diep in den weken moerassigen bodem. Daarbij kwamen 22 Landjahr-meisjes en 80 schoolkin deren om het leven. BEKENDMAKING. Blijkens de bekendmaking van den 'i.neral-Kommissar für das Sicher- heitswesen d.d. 28 Augustus 1943 die nen zij (uitgezonderd Rijksduitschers, of burgers van het protectoraat Bohe- men en Moravië. en burgers in dienst van een binnen het afgesloten gebied 'iggende instantie van de weermacht. Waffen-SS, Duitsche politie. O.T. jenz.. voor wie een speciale, regeling geldt), die het „Verteidigungsbereich Hoek van Holland" wensehen te betreden, daartoe vergunningen bij mij aan te vragen. Tot dat ..Verteidigungsbereich" be hoort niet alleen Hoek van Holland maar ook het grootste gedeelte van de g meente 's-Gravenzande en een deel van de gemeente Naaldwijk. Ik wijs erop. dat alleen aanvragen in be- tiandeling worden genomen. welke naam en volledige voornamen, geboor tedatum- en -plaats, woonplaats en adres, alsmede het nummer van het persoonsbewijs van de(n)gene, te wiens (wier) behoeve de vergunning wordt angevraagd, bevatten. Indien de gel digheidsduur van de eventueel ver leende vergunning is verstreken, moe ten de ..Ausweise" oogenblikkelijk aan mij worden toegezonden. Indien op de aanvraag geen antwoord volgt, moet worden aangenomen. dat geen ver- nning is verleend. Rotterdam 24 September 1943. De politiepresident J. J. BOELSTRA. Maandag 4 October hoopt te Drieber gen prof. dr. R* de Josselin de Jong oudleeraar in de ziektekundige genees kunde aan de universiteit te Utrecht, zijn 75sten verjaardag te vieren." Verduister v. 19.307.30 u. Oct. Maan op 10.53, onder 20.29. 4 OM. Mmo op UM, ODtler *L06. BEKENDMAKING. Der Höhere 88- und Polizeiführer deelt mede: BU beschikking van 13 Mei 1943 is door den Höberen SS- und Polizei- führer de inleveringsplicht voor alle radio-ontvangtoestellen afgekon digd. De kring van personen die van den inievcringsplicht waren vrijge steld. was nader aangegeven. De inleveringstermijn is intusscben verstreken en verreweg het groot ste deel van de bevolking beeft aan zijn plicht voldaan. Het onrechtmatig achterhouden van toestellen werd zooals reeds herhaaldciyk in de pers is gepubliceerd na een snel ingrepen der Duitsche justitie ge straft. Behalve dat het toestel verbeurd werd verklaard, werden telkens ook hooge geldboeten en gevangenisstraffen opgelegd. Teneinde dien personen, die uit wanbegrip, onbedachtzaamheid of om andere redenen niet tUdig hun inleveringsplicbt zijn nagekomen, gelegen heid te geven dit alsnog te doen. zonder zi^h bloot te stellen aan gevaar van bestraffing, deelt de Höhere SS- und Polizeiführer in over eenstemming met den Rijkscommissaris het volgende mede: Onder den inleveringsplicht vallende, echter nog niet ingeleverde radio-ontvatagtoestellen, moeten onverwijld schriftelijk aan het volgende adres worden aangegeven: Hoofdbestuur der P.T.T.. Arnhem, Rochus- straat 13. Bij deze aanmelding moeten de naam. woonplaats en straat van den eigenaar en het merk en het nummer van het toestel worden opge geven. Wanneer een aanmelding wordt gedaan, vindt geen enkele strafvervol ging plaats, mits het toestel dan tot en met 20 October 1943 op het be treffende bureau van de Nederlandsche politie, in plattelandsgemeenten bü den betreffenden burgemeester, wordt ingeleverd. tegen personen, die ook na het verstrijken van dezen termijn nog in het bezit zyn van een radio-ontvangtoestel Zonder dc officieele speciale toestemming te hebben, zal met bijzondere strengheid worden opgetreden. Der Höhere SS- und Polizeiführer DEN HAAG. (w.g.) RAUTER. 2 October 1943. SS- Obergruppenführer und General der Polizei. Inzake de vandaag gepubliceerde beschikking van den Höheren SS- und Polizeiführer, verneemt het A.N.P. nog het volgende: De beschikking van den Höheren SS- und Polizeiführer van 13 Mei 1943 inzake de inlevering van radio-ontvangtoestellen bepaalde, dat alle radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeeien onmiddellijk in gaande verbeurd verklaard wefden. Van den dag der publicatie dezer beschikking af mocht derhalve noch de eigenaar noch de bezitter vrij over de verbeurdverklaarde voorwerpen beschikken. Deze voorwerpen moesten veeleer binnen de officieel medegedeelde termijnen ingeleverd worden, voorzoover de bezitter geen verzoek om vrijstelling had inge diend en in het bezit was van de behoorlijk geteekende en gestempelde,- van een loopend nummpr voorziene, strook van het verzoek tot vrijstel ling. Van 13 Mei 1943 was derhalve zonder bijzondere toestemming hel afstaan of in bezit nemen en daarenboven ook het vervaardigen, doch ook het beschadigen wan radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -on- derdeelen verboden. Derhalve heeft iedereen, die een radio-ontvangtoestel verkocht, weg gegeven of uitgeleend heeft zich evenzeer aan een strafbaar feit schuldig gemaakt als diegenen, die een dergelijk toestel gekocht, geleend of 'als geschenk aangenomen heeft. De toestellen moesten voorts op grond van de plaatselijke publicaties op de inleveringsbureaux worden ingeleverd. Hij, die zijn toestel om de i een of andere reden niet op den vastgestelden tijd op het betreffende inleveringsbureau heeft ingeleverd, heeft zich eveneens strafbaar gemaakt, Deze bepaling gold natuurlijk niet alleen voor de eigenaars, doch ook voor de bezitters of bewaarders van een dergelijk toestel, die in elk geval den plicht hadden voor de tijdige inlevering zorg te dragen. In het bij zonder was ook b.v. ieder gezinshoofd verplicht voor een eventueel afwezig familielid of medegebruiker van de woning de beschikking tot inleve ring na te komen. Na het verstrijken van de vastgestelde inleveringstermijnen hebben de bureaux der politie en posterijen steekproeven genomen en daarbij vastgesteld, dat weliswaar verreweg het grootste deel van de bevolking aan de genoemde beschikking had voldaan, doch dat echter in vele ge vallen uit wanbegrip, onbedachtzaamheid, ten deele ook uit angst voor een financieel verlies of om het toestel voor later te behouden aan den inleveringspTTcht niet was voldaan. Overeenkomstig de geldende bepalin gen moesten deze gevallen.aan het Duitsche Landesgericht voor berech ting worden aangegeven, zooals het publiek ook door herhaalde berichten in de dagbladen heeft vernomen. Der Höhere SS- und Polizeiführer heeft thans besloten een ijaderen termijn voor de inlevering vast te stellen tot en met 20 October 1943, binnen welken tijd de eigenaars en bezitters resp. bewaarders in staat zun tot inlevering over te gaan, zonder zich aan een strafvervolging bloot te stellen. Principieele voorwaarde voor vrijdom van straf is daarbij dat de eigenaar, bezitter en bewaarder van nog niet ingeleverde en niet uit drukkelijk vrijgestelde radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onder deden onverwijld, dat beteekent dus binnen den kortst mogelijken ter mijn na het bekend worden der nieuwe beschikking, het feit van het be zit schriftelijk met de in de nieuwe beschikking genoemde bijzonderheden aan het aangegeven bureau der P.T.T. opgeeft. Over de bevoegde inleve- ringsbureaux. waar deze voorwerpen dan tot en met 20 October 194.J moeten worden ingeleverd, zullen nog plaatselijke bekendmakingen volT gen. De plaatselijke bureaux van de Nederlandsche politie- in platte lands-gemeenten de burgemeester geven op verzoek ook inlichtingen waar zich de inleveringsbureaux bevinden. Zooals reeds gezegd, zijn tot dusverre slechts steekproeven genomen. Na het verstrijken van den naderen inleveringstermijn zullen de be voegde autoriteiten alle gevallen van inbreuk op de beschikking van 13 Mei 1943 met bijzondere strengheid vervolgen, daar dan niemand meer de mogelijkheid heeft te beweren, dat hij zich van de draag wijdte van zijn handeling niet bewust geweest is. De bevoegde autoriteiten zijn in het bezit van de voormalige radio- luistervergunningen. de afleveringsbewijzen en garantielijsten van de radiohandelaren en van andere overeenkomstige bewijsstukken* en zijn derhalve ook in staat om te controleeren of bepaalde, wat betreft het type en fabrieksnummer nauwkeurig bekende toestellen ook daadwer kelijk zijn ingeleverd Daarenboven mag het als bekend verondersteld worden, dat er voldoende mogelijkheden van technischen en politio- neelen aard zijn om elk radiotoestel op te sporen. Bij een beweerde ter beschikkingstelling van een radiotoestel aan een ander persoon vóór 13 Mei 1943 zal de; oorspronkelijke kooper van liet: toesteJ moeten kunnen aantoonen aan wien hij het betreffende toe stel heeft gegeven. Ook die personen, die een radioontvangtoestel om iemand een pleizier te doen in bewaring genomen hebben of bij wie verpakte of gesloten voorwerpen zijn gedeponeerd, waarin zich een radio-ontvangtoestel zou kunnen bevinden, dienen wel te beseffen, dat. zij zich dan ook door een niet-inlevering als medeplichtige of mede dader strafbaar maken, wanneer zij het nalaten zich te overtuigen van den werkelijken inhoud van het bij hen achtergebleven voorwerp. Het spreekt vanzelf, dat een verbergen van voorwerpen die vallen onder den plicht tot inlevering, hetgeen herhaaldelijk op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen in huizen en tuinen is vastgesteld, alleen maar een dienovereenkomstige verzwaring van straf met zich moet medebrengen. Voorts spreekt het vanzelf, dat de plicht van inleveren niet alleen betrekking heeft op één toestel van verscheidene toestellen in het bezit of eigendom van den betreffenden persoon, doch ook op alle niet uitdrukkelijk officieel vrijgestelde toestellen. Hij, die zijn toestel na 13 Mei 1943 gratis of tegen vergoeding heeft afgegeven, doet er goed aan eveneens onverwijld aan het in de nieuwe beschikking genoemde bureau van de PTT het feit van de afgifte van het toestel met nauwkeurige gegevens omtrent dengene aan wien men het heeft afgestaan met nauwkeurige omschrijving ^an het toestel op te geven. Hij kan, wanneer het toestel dan tijdig wqrdt ingeleverd, eveneens op vrijdom van straf rekenen. Om onduidelijkheden over verkregen vrijstellingen van toestellen te vermijden, wordt nadrukkelijk verklaard, dat alleen die toestellen als vrijgesteld kunnen worden beschouwd, waarvoor de bezitter het on derste strookje van het genummerde officieele vrijstelling-formulier voor het indienen van een verzoek tot vrijstelling bezit, dat cloor de daartoe gerechtigde instantie van handteekening en dienststempel moet zijn voorzien. Deze strookjes vormen de voorloopige vrijstelling, als definitieve gelden de nieuwe radioluistërvergunningen, die thans door de PTT worden verstrekt en die nauwkeurige gegevens bevatten over den bezitter der vergunning en over het vrijgestelde toestel. Andere b.v. schriftelijke vrijstellingspapieren van een of andere in stantie zijn niet geldig. Alleen deze genoemde voorloopig of definitief vrijgestelde radlo-pntvangsttoestellen, -toebehooren en -onderdeelen behoeven derhalve niet te worden ingeleverd. De beschikking van den Höheren SS- und Polizeiführer van 13 Mei 1943 voorziet in gevangenisstraf of geldboeten tot een onbeperkt be drag, niet alleen voor den directen dader doch ook legen iederen mede dader, aanstichter of medeplichtige. Daar na 20 Oct. 1943 tegen de schuldigen met bijzondere strengheid zal worden opgetreden, is te verwachten, dat de strafmaat vergeleken met de tot dusver behandelde gevallen nog belangrijk zal worden verhoogd Verduisteringsplicht. De Commissaris-Generaal voor de Veiligheid wijst cr op. dat. nu dc duis ternis vroeger intreedt, het nauwlet tend inaehtnemen der verduisterlngs- voorschriften van nog meer gewicht is. Den laatsten tijd heef. men vaak moeten constatecrcn, dat. in weerwil van alle vermaningen, door onvoldoen de inachtneming der verduistering-- voorschriften de veiligheid van dc ge meenschap lichtzinnig ln gevaar werd gebracht op een wijze, die gelaakt meet worden Een strenger optreden ccr autoriteiten is daardoor onvermijdelijk. Terwijl totdusverre meestal slechts geringe boeten aan verduisteringszon daren werden opgelegd, waarbij men rekening hield met de omstandigheden, dat veelal vergeetachtigheid en nalatig heid de overtredingen tegen de ver duisteringsvoorschriften hadden ver oorzaakt, moet voortaan in alle geval len in beginsel een minimum-boete van 25 gulden worden opgelegd. Bovendien zal in bepaalde gevallen, vooral bij herhaalde overtredingen, de stroomtoe voer bij den overtreder voor minstens veertien dagen worden afgesneden en tevens de verbeurdverklaring der gloei lampen wordort bevolen. In gevallen van bijzonder grove na latigheid en van herhaling zal de stroom toevoer voor nog langcren tijd worden afgesneden en bovendien door he: ge recht straf worcftyi opgelegd. In dit ver band wordt er éft gewez.cn. dat over tredingen van de verduisteringsvoor schriften tevens een delict tegen de al- gtmeene luchtbeschermingsplichten in den zin van par. 8 der Luchtbescher mingsverordening vormen, en dat dien overeenkomstig ook dc in par. 15 der t.uchtbeschermingsverordening bepaalde strenge strafmaatregelen (arrest en ge vangenisstraf, in gevallen, die als sabo tage moeten worden beschouwd, -nder omstandigheden ook strengere straffen) kunnen worden bevolen. Bovendien moet bij bijzonder veelvuldige en her haaldelijk op dezelfde plaats voorkomen de overtredingen worden overwogen. den stroomtoevoer voor meer huizen, onder omstandigheden vqor geheele wij ken en plaatsen, af te sluiten, indien door afzonderlijke maatregelen het be- oogde doel niet zou worden bereikt. Men mag aannemen, dat met het oog op het gevaar, dat voor een -rootere ge meenschap de stroomtoevoer z.ou worden afgesloten./ alle belanghebbenden uit zichzelf door wederkeerige hulp en con ti ole zorg zullen dragen voor het juiste inachtnemen dfer verduisteringsvoor schriften. Straf voor den moord op generaal Seyffardt, minister Posthuma e.a. Naar de Höhere SS- und Polizeifüh rer Nordwe6t mededeelt, heeft het Po- lizelstandgericht Amsterdam den 30sten' September 1943 de volgende Nederlan ders ter dood veroordeeld: 1) Den Joodschen student in de me dicijnen -Leo Frijda uit Amsterdam, geb. 1 Augustus 1923 te Amsterdam. 2) Den student in de biologie (half- jood) Hans Katan uit Amsterdam, geb. 9 Augustus 1919 te Hilversum. 3) Den student Sape Kuiper uit Delft, geb. 3 Februari 1924 te Arnhem. 4. Den natuurkundeleeraar Johan- nes van Mierloo uit Nw. Amstel, geb. 2P October 1907 te Den Helder. 5. Den gymnastiekleeraar Henri H Geul uit Amsterdam, geb. 12 Mei 1916 te Blora op Java. 6. Den student Johannes Kalshoven uit Amsterdam, geb. 31 December 1922 te Amsterdam. 7. Den leerling der machinisten- school Louis Boissevain uit Bussum, geb. 27 Juni 1922 te Arnhem. 8. Den student Antoon Pleyte uit Delft. geb. 8 Juni 1917 te Amsterdam. 9. Den kantoorbediende Gideon Boissevain vuit Amsterdam, geb. 6 Juni 1921 te Schiedam. 10. Den werktuigkundige Jan Karei Boissevain uit Amsterdam, geb. 24 Mei 1920 te Schiedam. 11. Den letterkundige Walter Brand- ligt uit Epc (Gelderland), geb. 14 Mei 1901 te Kampen. 12. Den journalist Maarten van Güse uit Amsterdam, geb. 12 Juni 1916 te München. 13. Den pikeur Dionysius Remiens uit Amsterdam, geb. 6 September 1919 te Schoorl. I. Den radiotechnicus Antoine Th. Broeckman uit Blaricum, geb. 18 Juli 1011 te Laren. f 15. Petrus Pooters. zonder beroep, uit Amsterdam, geb. 28 Augustus 1911 te Amsterdam. i. Den student in de medicijnen Olaf Th. Thomsen uit Amsterdam, geb. 17 December 1919 ia Banstang (Ned. Indië). Den kantoorbediende Anton J Th. Koreman uit Amsterdam, geb. 11 De cember 1915 te Semar ng op Java> Den monteur Victor van Swieten uit Eemnes, geb. 11 November 1906 te Rijswijk. 19. Den student in de medicijnen Johann Roemer uit Amsterdam, geb. 24 Februari 1921 te Amsterdam. De doodvonnissen zijn na onderzoek van de gratiekwestie in de vroege och tenduren van den lsten October 1943 vol trokken. Daarmede hebben de moorden op lui tenant-generaal Seyffardt. commandant van het vrijwilligerslegioen „Nederland" en op minister Posthuma en andere lei dende persoonlijkheden in Nederland, een aantal spoorwegaanslagen en een aantal roofovervallen hun vergelding verkregen. Een uitvoerig verslag over de behande ling voor het Polizeistandgerlcht Am sterdam op 30 L'eptember 1943 zal nog volgen. Eervol ontslag van den Boerenleider. VGRAYENHAGE. 1 Oct. - Het rijkscommissariaat deelt mede: Dc RUkscoramissaris voor het be zette Nederlandsche gebied beeft met ingang van 30 September 1943 den heer E. J. Roskam op diens verzoek eervol ontslagen uit z(jn functie van boerenleider van den Nederlapdzcheo L»d»«wd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1