NOORD-HOLLAND dagblad voor Dr. Seyss-lnquart en Mussert spreken te Groningen. Duizendkoppige menigte te Groningen bijeen. Terreuraanval Moordenaars van Luit.-Generaal Seyffardt voor Polizei-Standgericht. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C t. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 60189. MAANDAb 4 OCTOBER 1843. SCHAGER EDITIE. rgang. No. 231, 4 pagina's. Deze Courant verachfjnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prjjs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M BQ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Oogstdankfeest een daad van bezinning. Zwarte handel door dr. Seyss-lnquart aan de kaak gesteld. Dr. Seyss-lnquart tprak Mijnheer Mussert. nationaal-soci&lis ten, nat ionaal -socialistische vrouw zn! Telkenjare ln den herfst, wanneer het boerenjaar zijn einde nadert en de voor bereidingen voor een nieuw worden ge troffen. wanneer een terugblik op den zegen van het verstreken jaar en een blik in de toekomst mogelijk zijn. vie ren wij het Oogstdankfeest als een dag van bezinning en tevens van de gemeen schap. Ik heb me eens voorgesteld, wat op een dergelijken dag gebeurd zou zijn, wanneer de liberale economische en maatschappelijke orde tot taak gesteld was een dergelijken gedenkdag te vie ren. Ik geloof, het zou noch een feest, noch een dank geworden zijn. doch er zouden balansen opgemaakt _,zijn, men zou de beursprijzen gecalculeerd en ten slotte de winst vastgesteld hebben. De genen echter, die winst gemaakt hebben, waren destijds het minste onze boeren. Op deze wijze zou men zich ongeveer 'r liberaal Oogstdankfeest kunnen voor stellen. Het zou er ook in het geheel niet op aangekomen zijn of het een goed of een slecht jaar aan vruchten geweest zou zijn, doch slechts of men goede prij zen op de beurs gemaakt zou hebben of niet. Nationaal-socialisten! Uit een derge lijke vergelijking kan men duidelijk zien, hoe verschillend de fundamenteele opvat ting is waardoor tot voor kort zich nog de Europeesche volkeren hebben laten leiden, van die waartoe nu onde* het natlonaal-socialisme Europa doch voor al de Germaansche volkeren worden opgeroepen. Deze Oogstdankdag is een dag van bezinning, dus van verinnerlijking, van overweging. Het is goed, wanneer men zich somtijds, doch tenminste eenmaal in het jaar, iets verwijdert van het le ven van allen dag, vooral thans, nu dit leven van allen dag door de oor logsgebeurtenissen bijzonder afmat tend is. Wanneer men zoo eens na denkt over den zin van ons werken en het doel van ons handelen, wan neer men eens uitgaat van het .grond beginsel. dat wij juist van den boeren stand kunnen leeren^ van het grond beginsel, dat zaaien, rijp worden, oog sten en dan weer een tijd van rust be- teekent, om den eeuwigen kringloop der natuur opnieuw te beginnen, dan wordt het. ons duidelijk, dat ons leven een zinvolle eenheid vormt, waarin wij als verantwoordelijke en werkende mcnschen zijn geplaatst. Ons leidt niet het onbewuste, instinct van een dier in het veld of in het bosch, doch de gave van het inzicht, niet om ons uit de natuur te rukken, doch om ons uit vrijen wil in deze wetten der natuur te voegen. Het vrijheidsbegrip. Vrijheid is een begrip, dat juist onder ons, Germanen en Arische volkeren, een bijzondere beteekenis heeft. Het is in geen ander ras zoo levendig, doch ook onder omstandigheden zoo verward. De zoekende geest tracht ons steeds weer los te rukken van de natuurlijke ban den, ook uit de banden der menschelijke gemeenschap. Wij verbeelden ons een individu te ziju, dat eigen, meester is en toch leidt deze overmoed tot de twee slachtigheid, die reeds de oude Grieken naar den ondergang heeft gevoerd. Dan slaat deze menschélijke houding om tot het tegendeel, tot een deemoed, die juist het leven en de levensverantwoordelijk heid ontkennen wil. Zij grijpt weer te rug tot de eeuw van ontdekkingen en uitvindingen. De mensch vindt de ma chine uit en waant zelf te kuftnen schep pen, om te eindigen daar, waar thans en daarom heb ik u deze ontwikkeling der geschiedenis geschetst het bolsje wisme evenzeer eindigt als het ameri kanisme. nl. in de onderwerping van den menschelijken geest aan de machine, in den massawaan van het bolsjewisme of in het beschavingssehabloon van het amerikanisme. I En daarom, nationaal-socialisten, moe ten wij steeds weer worstelen om onzen levensvorm, die ons noch tot overmoed, noch aan den anderen kant tot zelfver nietiging drijft, doch ons vrij en duide lijk en slechts door eigen besluit, plaatst onder de wetten van de natuur en die ons ook tot levenstaak stelt, uit vrijen wil te leven naar de wetten, die aan on zen aard eigen zijn, zoo te leven, dat uit het moeten ons eigen willen groeit. Mjjne kameraden, ik zeg dit juist nu op den Oogstdankdag. omdat de boer degene is, die reeds altijd op grond van zijn arbeid volgens de wetten der natuur moet leven. De stedeling meent menigmaal, dat hij met behulp van zijn machines om zoo te zeggen het tempo van hel na tuurlijke kan overtreffen. Voor hem schijnen er geen tijden te zijn. Hij meent, door zijn machines boven het natuurlijk verloop van de dingen te kunnen uitgroeien. De boer niet. De, boer weet, dat hij in het voorjaar, in elk geval in den herfst, moet zaaien, hij weet, dat het zaad zijn tijd noodig heeft. Hij weet, dat het met zijn arbeid niet alleen gedaan is, doch dat de zegen daarbij moet komen, opdat het zaad opkome. Hij weet, dat. de mensch eerst na het zeaien, na het planten en na het verzor gen tot den oogst kan komen. En daar om meen ik, dat juist op den Oogstdank dag een dergelijke bezinning op het ver loop van het natuurlijk gebeuren goed is Ik heb ook gezegd, dat het niet slechts een dag is van bezinning, doch ook een dag. waarop wij pns bewust worden van de gemeenschap. Wij kunnen ons op dezen dag de harmonische en organische betrekkingen tusschen de boeren en de andere lagen van het volk, dus de ge dachte der geheele volksgemeenschap, voor oogep stellen. Ook hier wijst de weg ons weer een grondbeginsel der boeren: dat men eerst geven moet, om later te kunnen maaien. Het gaat in den huidigen strijd niet om variaties van het leven in de Euro peesche landen. Het gaat er veeleer om of onze Europeesche levensorde über haupt voortbestaan zal met den vrijen boer op den vrijen bodem, o£ dat de in stellingen van het bolsjewisme, van de Kolchose, of die van het amerikanis me, van de farmers, voor ons bindend zullen zijn. Het is ons duidelijk, dat het bolsjewisme het brute geweld, de vol komen slavernij van den boer betee- kent, en dat de farmer, die zoogenaamd woont in het land der onbegrensde mo gelijkheden en in volkomen vrijheid, zich toch geplaatst ziet tegenover de volkomen ongeremde vrijheid van ka pitalistische uitbuiting. Vaak is reeds een kleine verandering van de graan prijzen, die degenen, die de Touwtjes'in handen hebben op de beurs der agrari sche producten, bewerken, voldoende om het bestaan van honderdduizenden farmers op het spel te doen staan. Zij moeten hun 'lani laten liggen en werke loos naar de steden trekken. Doel van den Landstand. De natuurlijke ordening in het leven van den boer en in zijn positie in de volksgemeenschap, waarop thans onze gedachten gericht worden, bevat ook de beginselen volgens welke het boelen- dom hier in Nederland en, naar wij meenen, in elk Germaansch land geor dend moet worden. Daarin ligt de be teekenis en de taak van den Landstand. De Landstand moet de boeren bijeen brengen, hun volgens deze nationaal- socialistische grondbeginselen een plaats geven in de volksgemeenschap en de zorg voor elk afzonderlijk lid van den boerenstand op zich nemen. Het gaat er niet in de eqftte plaats om, dat de landbouwer idividueel een vol maakt nationaal-socialist is, want tot het nationaal-socialisme kan iemand nooit geraken door een beschikking van de overheid. Iemand winnen voor het nationaal-socialisme is een taak, die bepaald met den hartstocht eéner missie in ons leeft, teneinde de medemenschen te overtuigen, dat de weg van de na tionaal-socialisten de juiste Is. In den Landstaqd is het de voor naamste taak, dat elkeen een goed en redelijk landbouwer is. De leiding van den Landstand richt zich naar de ver- eischten van het werkelijke en van de verantwoordelijkheid bewuste leven van het hoerendom. De taak van den Landstand is er zoowel een Van vak- kundigen aard alsook een taak van menschelijke leiding. Mijn taak kan het slechts zijn, den weg voor den Land stand te effenen. Voor de boere* in den Landstand spreekt het vanzelf, dat- zij dezen weg in eigen verantwoordelijk heid opgaan, den weg die tenslotte leidt naar het welzijn van den boer als ook naar het welzijn van de geheele volksgemeenschap. De boerenstand bevindt zich op het oogenblik inderdaad in geen gemakke lijke positie. Wij zijn in het vijfde oor logsjaar geplaatst voor beperkingen op velerlei gebied, die ontstaan uit den to talen oorlog, 'welke door onze vijanden vooral was ondernomen om ons door economische afsnoering te veretikken. Dat blijft natuurlijk ook niet zonder in vloed op den landbouw. Er zijn produc tiebeperkingen en er zijn verhoogingen in de kosten der productie. Er bestaan moeilijkheden in het verkrijgen van vee- vc&der, moeilijkheden, die in den Ne derlandschen landbouw als veredelings- bedrijf van bijzonderen aard eèn bijzon dere beteekenis hebben. Gevoelig zijn ook de moeilijkheden voor het verkrij gen vai\ de noodige meststoffen, omdaï de hooge prestaties van den Nederland- schen landbouw, die vooraan staan, niet alleen in Euiopa, maar in de geheele wereld, ook een rijkelijken aanvoer van meststoffen vereischen. (Zie vervolg pagina 2). Reeks van aanslagen gepleegd. De groep stond onder leiding van den communistlschen arts dr. Kas lijn en van den student in de medi cijnen en halfjood Hans Katan. De halfjood Hans Katan heeft de op dracht gegeven tot den moord op luitenant-generaal Seyffardt, com mandant van het Nederlandsche Vrijwilligerslegioen. De voljood Leo Frijda heeft tezamen met den communistischen arts dr. Kasten op. 5 Februari 1943 in Den Haag den moord op luitenant-generaal Seyf fardt uitgevoerd. De arts dr. Kastün die het doodeiyfie schot op luit.-gen. Seyffardt heeft gelost en zich bo vendien heeft schuldig gemaakt aan den moord op den leider van het departement van Volksvoorlichting rar. Reydon. op 9 Februari 1943 in Voorschoten, heeft bij zijn arrestatie zelfmoord gepleegd. Hans Katan heeft bovendien, samen Nederland vierde hef Oogsidankfeesf. In tientallen grootere en kleinere plaatsen in ons land is gister het Oogstdankfeest gevierd, door Duit- sche en Nederlandsche nationaal-so cialisten. Op Slke bijeenkomst heb ben een Duitsche en een Nederland sche spreker het woord gevoerd. Verreweg de belangrijkste samen komst was die in de „Harmonie" tc Groningen, waar de Rijkscommissa ris, Rijksminister Seyss-lnquart, en Mussert een duizendkoppige menig te hebben toegesproken. Voor dit indrukwekkende Oogstdankfeest in het Noorden van ons land waren honderden en honderden Duitsche cn Nederlandsche nat.-socialisten naar de hoofdstad der provincie gestroomd om getuige te zijn van het gespro ken woord van de belangrijkste staatslieden van ons land. Op eenvoudige, sobere wijze was de versiering in de groote zaal aangebracht. Het podium was geheel met roode be kleeding gedrapeerd met rechts het ha kenkruis op lange, neerhangende banen en links de banen met het N.S B.-em bleem. Voor het spreekgestoelte en ver der over de geheele breedte van het po dium was een omlijsting van gele en rood-brulne herfstbloemen aangebracht, terwijl zoowel op den achtergrond als ter afsluiting van het geheel naast het tooneel groote gebronsde adelaren zicht baar waren. De stafmuziek van den Arbeidsdienst speelde o.l.v. kapelmeester Leistikov vóór den aanvang der vergadering vroo- Iijke marschmuziek. Vóór het podium waren opgesteld zangkoren van de Hit- ler-Jugend en den Jeugdstorm. Reeds geruimen tijd vóór de aankomst van de hooge gasten was de groote zaal reeds tot in alle hoekeu bezet. Vele hon derden moesten zich met' een staan plaats tevreden stellen, terwijl in neven- zalen en in den tuin, alsmede voor het gebouw nog honderden en hond«rd<ri 't gesproken woord via de luidsprekers konden volgen. Op de eereplaatsen zagen wij o.m. de Beauftragten van de provincies Gronin gen, Friesland en Drente, resp. dr. Con- ring, Ministerialrat Ross en Oberbc- reichsleiter Sellmer, den commissaris van de provincie Groningen en den gemachtigde van den Leider, den heer Jb. Maarsingh. Enthousiaste begroeting. Precies half twaalf kondigden juich kreten van buiten het gebouw aan, dat dt Rijkscommissaris en de Leider met hun staven waren gearriveerd. Met een donderend hou-zee geroep werden dr. Seyss-Tnquart en Mussert verwelkomd bij hun binnentreden. Alle aanwezigen verhieven zich van hun plaatsen en brachten den gasten met opgeheven rechterarm den groet. Nadat op plechti ge wijze de vaandel intocht had plaats gevonden, opende Obergemeinschafts- leiter Paul dit Oogstdankfeest met en kele korte woorden. Vervolgens zongen zoowel de Hitler-Jugend als de Jeugd storm oogstliederen en werden toepas selijke nat.-soc. spreuken gezegd Het eerst sprak daarna de Leider Mussert, die in zijn rede dank aan God bracht voor den dit jaar te verwach ten goeden oogst en die naast dank aan op München Taman ongemerkt ontruimd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 Oct. (DNB). - Het opper bevel der weermacht maakt bekend Aan het Koebanbruggehoold en in den zuidelijken en centralen sector van het Oostelijke front deed de vijand gis teren plaatselijke aanvallen, die. hier en daar na harden strijd, afgeslagen werden. De stad Taman werd, zonder dat de vijand het merkte, na vernieling van alle voor den oorlog belangrijke instal laties,! ontruimd. Aan' den midden Dnjepr gelukte het vijandelijke landingshoofden verder te verkleinen. Den taai strijdenden vijand werden daarbij- zware verliezen toege bracht. Bij de afweergevechlen ten zuidoosten an Saporosje hebben zich het jager regiment no. 138 onder leiding van lt. kol. Graaf von der Goltz, een onder leiding van majoor Von Gaza staande tankgroep en de stormgeschutafdeeling 243, benevens de leger-tankjagey- afdeeling 721 bijzonder onderscheiden. Aan het Zuid-Italiaanschc front heerschte slechts geringe gevechts activiteit. Anglo-Amerikaansche strijd krachten volgden onze achterhoede troepen. die na vernieling van alle voor den vijand belangrijke installaties lang zaam naar het noorden uitwijken. In het noordelijke deel van hét eiland Corsica hebben Duitsche gevechtstroe pen verscheidene aanvallen van troe pen van Badoglio. benden en Gaullis tische bataillons Marokkanen afgesla gen. Door tegenaanvallen werden den vijand zware, bloedige verliezen toege bracht. Talrijke gevangenen werden binnen gebracht. Vijandelijke vliegerstrijdkrachten heb ben overdag uit groote hoogte en onder bescherming van wolken bommen ge worpen op Emden en andere plaatsen in het kustgebied der Duitsche Bocht. In den afgeloopen nacht zijn sterke formaties Britsche bommenwerpers on der nieuwe schending van Zwitserscb territoriaal gebied naar ZulS-West- Duitschland gevlogen. Een terreuraan val op München veroorzaakte verliezen onder de bevolking en vrij groote schade in de stad. Luchtverdedigingsstrijd krachten schoten volgens de tot dusver ontvangen berichten 7 vijandelijke vlietuigeo neer. Het luchtwapen heeft in den nacht van 2 op 3 October vliegvelden en an dere militaire doelen in Zuid- mi Mid den Engeland bestreden. Het weermachtbericht van Zaterdag deelde o.m. het volgende mede: Napels ontruimd. Na grondige vernieling van alle voor den oorlog belangrijke installaties te Napels en het wegvoeren der ravitail- leeringsgoederen werd de stfid aan den voorzichtig volgenden vijand overge laten. Formaties Amerikaansche bommen werpers trachtten Vrijdag overdag doe- ien in .Zuid-Duitschland aan te vallen. Zij werden door krachtige jachtafweer al ver vóór de Duitsche grens aan gevallen en gedeeltelijk tot het laten vallen van haar borfimen boven zee en tot omlteeren gedwongen. Enkele for maties. die er in slaagden dieper in Duitsch gebied door te dringen, wer den hardnekkig achtervolgd en voor het grootste deel van haar doelen weg gedrongen. Door het werpen van bom men op eenige plaatsen ontstonden ver liezen onder de bevolking en schade aan woonhuizen. Vrijdagnacht ondernamen Britsche bommenwerpers een terreuraanval op Rijnlandsch-Westfaalsch gebied. Vooral te Hagen ontstonden aanzienlijke scha de in woonwijken en-verliezen onder de bevolking, Volgens tot dusverre binnengekomen rapporten werden bij deze aanvallen 24 viermotorige bom menwerpers neergeschoten. Leiders der terreurgroep deels nationalistische, deels Joodsche studenten. De door het Polizeistandgericht in Amsterdam op 30 September 1943 op grond van de Verordening tot bescherming van de openbare orde van 9 Januari 1943 ter dood veroordeelde 19 Nederlanders hebben deel uitgemaakt van een terreurgroep, die vooral op het oog had moorden te plegen op vooraanstaande Nederlandsche personen, alsmede aansla gen te doen op spoorlijnen en'daardoor Indirect de Duitsche bezettende overheid te treffen. De leiders van de terreurgroep zijn deels nationa listische, deels Joodsche studenten geweest, die zich onder leiding van vroegere leden der Communistische Party Nederland verbonden hadden om daden van geweld te plegen. De terroristen hebben het klaar gespeeld zich te voorzien van wapenen en on tplofbare stoffen, die ten^deele vaji bnitenlandsche herkomst waren. met den voljood Leo Frijda, deelgeno men aan den moord op den Nederlan der van Blom op .25 Juni 1943 in Am sterdam en bovendien aan de moorden op den vroegeren Nederlandschen mi nister van landbouw dr. Posthuma 3 Juni 1943 in Hengelo, op den leider van het ministerie van Volksvoorlichting, mr. Reydon op 9 Februari 1943 in Voor schoten, op den politie-vaandrig Post man op 24 Juni 1943 in Amsterdam, den rijwielstaller Hoff op 2 Juni 1943 in Amsterdam, op den Nederlandsehen eersten luitenant van poltie Kaay op 3 Juli 1943 in Enschede, op den Neder landschen tandarts de JongeCohen op 22 Juli 1943 in Amsterdam, alsmede aan de pogipg tot moord op den Nederland schen politieagent Blonk en diens echt- genoote op 15 Juli 1943, terwijl hij voorts opdracht heeft gegeven tot een reeks andere moorden op vooraan staande Nederlandsche personen, welke niet zijn uitgevoerd. Hans Katan is de drijfveer van alle door leden der ter reurgroep uitgevoerde spoorwegaansla gen en brandstichtingen geweest en heeft zelf aan verscheidene harfdelin- gen deelgenomen, De vol-joodsche student in de medi cijnen. Leo Frijda. die heeft deelgeno men aan de oprichting van de terreur groep, heeft behalve de moorden op luitenant-generaal Seyffardt en op den Nederlander Blom, den moordaanslag gepleegd op den rijwielstaller Hoff te Amsterdam. Hij heeft het doodelijke schot op Hoff gelost. De veroordeelde leeraar in de natuurkunde Johannes van Mierlo heeft op de plek var misdaad hulp verleend. Leo Frijda heeft voorts samen met Kat^n twee spoorwegaanslagen uitge voerd en in Juni 1943 geprobeerd om in een bioscooptheater te Den Haag door middel van een brandbom brand te stichten. Tandarts in spreekkamer doodgeschoten. De student Sapc Kuiper heeft op 22 Juli 1943 den Nederlandschen tandarts de JongeCohen in diens spreekkamer doodgeschoten en twee schoten gelost op diens echtgenoote, die gewond werd. Medeplichtige is de gymnastiekleeraar Henri Geul. die eveneens met een pistool gewapend is geweest. Geul had zich pas op 20 Juli 1943 bij de terreur groep aangesloten en zich bereid ver klaard tot medewerking bij elk soort daden van terreur. Op 15 Juli 1943 heeft Sape Kuiper tezamen met den student Johannes Kalshoven, die zich in Mei 1943 tot medewerking bij dadên van terreur be reid had verklaard, den moordaanslag gepleegd op den Nederlandschen poli- tie-agent en diens echtgenoote. Johannes Kalshoven heeft op den politic-agent Blonk geschoten, terwijl Sape Kuiper verscheidene schoten heeft gelost op de echtgenoote van Blonk, die haar man te hiflp snelde en voorts nog een schot op den politie-agent Blonk. Blonk en zijn echtgenoote wer den. zwaar gewond. Kuiper heeft ook medewerking verleend aan den moord op den rijwielstaller Hoff. Op 24 Juni 1943 heeft Kuiper gepro beerd brand te stichten in een bios cooptheater te Amsterdam, waar hij een brandbom had verstopt in een door hem opengesneden logezitplaats. Doordat de helsche machine tijdig kon worden verwijderd, is de brand voorko.- men. Tezamen met den jood Leo Frijda en den eveneens veroordeelden student in de medicijnen Olaf Thomsen heeft Kuiper in een huis te Amsterdam een groot, aantal brandsassen gemaakt. In den veroordeelde Johannes van Mierlo, die werkzaam is geweest als leeraar aan de machinistenschool te Amsterdam en die nauwe betrekkingen onderhield met de communistische party, hebben de jonge terroristen een hunner geestelijke leiders gevonden Van Mierlo heeft een speciale sabo- tage-groep georganiseerd. Behalve dat hy medeplichtig was $an den moord op Hqff, den eigenaar van de fietsenstalling, heeft hij opdracht gegeven voor, den op 20 Augustus 1943 gepleegden moord op den Nederland sche politiekapitein Woerts in Bussum. in Engelsche opdracht schikkingen ge troffen voor den moord op een voor aanstaande Nederlandsche persoonlijk heid en in drie gevallen informaties ingewonnen voor voorgenomen moord aanslagen. Ook medeplichtige vrouwen. Louis Boissevain, leerling op de ma chinistenschool, die een leidende rol in de terreurgroep speelde, heeft in op dracht van den halfjood Hans Katan en van den journalist Maarten van Gilse en met hulp van de eveneens gearres teerde studente Reina Prinsen Geer- lings op 3 Juli 1943 te Enschede den eerste luitenant der Nederlandsche po litie Kaay doodgeschoten. Louis Boisse vain heeft voorts op 20 Aug. 1943 met hulp van de intusschen gearresteerde Geertruida v. Lier twee schoten gelost óp den Nederlandschen politie-kapiteir. Woerts ln Bussum, waardoor deze zwaar gewond werd. Deze moordaanslag is gepleegd op verlangen van een andere terreurgroep, die als belooning had beloofd vuurwa penen te zullen leveren (binnenkort zal deze andere terreurgroep zich voor het Polizeistandgericht te verantwoorden hebben) Tenslotte heeft Louis Boissevain als leider van e?n specia.le terreurgroep aanwijzingen gegeven voor het ten uit- voerleggen van spoorwegaanslagen en een reeks andere spoorwegaanslagen voorbereid. God den nadruk legde op de plichtsbe trachting van den boer en den boeren arbeider. Dat zoovele tienduizenden een voudige menschen dag-in, dag-uit hun plicht doen is een van de fundamenten van de geheele samenleving. Na gewe zen te hebben op den schandelijken toe stand van voor den oorlog, toen het voedsel werd vernietigd, zeide Mussert dat, alhoewe? de tijden zwaar en moei- ïyk zijn, nog niemarid in Nederland van honger is omgekomen. In dezen oorlog kunnen de nat.-soc.-beginselen niet wor den doorgezet Maar het oog blijft ge richt op 'n sterken, doelbewusten Land stand. Aan het eind van zijn rede zeide de Leider, dat door de kameraadschap tusschen-de Duitsche en Nederlandsche rat.-socialisten een begin is, gekomen van de samenwerking tusschen de Ger maansche volken. De Rijkscommissaris, dr. S e y s s-I n- ouart heeft in een uitvoerige rede er op gewézen, dal het Oogstdankfeest een daad van bezinning is, waardoor wy on ze gemeenschap bewust zijn geworden Ook de Rykscommissaris heeft als een der eerste noodzakelykheden aangewe zen een goedgeriehten Landstand. Voor Nederland met zijn dichte bevolking is juist op landbouwkundig terrein een bij zondere- taak weggelegd. Sprekende over de kolonisatie zeide hij, datalleen "de knapsten zullen gaan. En de knapste is hy, die vrijwillig gaat.- Duidelijk heeft dr. Seyss Inqunrt het bedrijven van zwarten handel aan de kaak gesteld en in dit verband ook zijn visie gegeven op de jongste moordaan slagen. waardoor het noodzakelijk is ge worden de N.S.B. te bewapenen. Nadat spr. elk der oorlogsfronten uit voerig onder de loupe had genomen en met namë had verklaard dat de beslis sing in het Oosten za! vallen, drong de Rykscommissaris tenslotte aan op saam- hoorigheid van de Duitsche en Neder landsche nationaal-socialisten. Met het zingen van de volksliederen werd idit Oogstdankfeest besloten. De moordenares van politie- president Kerlen gegrepen. 's-GRAVENHAGE, 2 Oct. - Officieel wordt bekend gemaakt, dat de moor denares van politie-president Kerlen uit Utrecht reeds kort nadat de daad was gepleegd, door cJe Sicherheitspoli- zei in Amsterdam kon worden gear resteerd. De arrestatie kan pas nu openbaar worden bekend gemaakt, om dat anders het onderzoek inzake de personen op den achtergrond en de medeplichtigen van de moordenares ge vaar zou hebben geloopen. De moordenares is de 22-jarige stu dente in de rechten Geertruida van Lier Zy is een half-Jodin. Bij haar arres tatie droeg zij drie geladen pistolen bij zich. Bij het verhoor door de politie heeft zy behalve het vermoorden van politiepresident Kerlen ook reeds de voorbereiding van andere moordaan slagen bekend. Opmerkelijk is het feit, dat de moor denares met cynische openhartigheid verklaarde ook een belangrijk aandeel te hebben gehad in de voorbereidingen voor den moordaanslag op den kapitein van politie Woerts te Bussuih. Aanvan kelijk heeft zij het voornemen gehad ook dezen aanslag zelf te plegen. De moordaanslag op den kapitein van politie Woerts in Bussum heeft, zooals bekend, reeds in de zitting van het Po lizeistandgericht te Amsterdam op 30 September 1943 zyn vergelding gevon den. De medeplichtigen van de moordena res en de personen op den~hehtergrond zyn inmiddels eveneens gearresteerd en gevonnist. Treinaanslagen mislukten. De atudent Antoon Plcyte heeft *ich langen tijd met den werktuigkundigen Jan Karei Boissevain bezig gehouden met het vervaardigen van hc-lsche ma chines en ontplofbare stoffen. Beiden hebben zich ook vijandelijke ontplof bare stoffen weten te Verschaffen Antoon Pleyte en Jan Karei Boisse vain hebben -eind Mei 1943 door het aanbrengen van ontplofbare fcdingen een aanslag gepleegd op een Dmtschen frontverlofgangerstrein. die niet gelukt Is. Tezamen met onbekende personen heeft Antoon Pleyte nog een anderen aanslag op een Duitschen verlofgan- gerstreln beproefd. Een derde aanslag op een Duilsch militair transport is hem evenmin gelukt. De door Jan Ka- rel Boissevain vervaardigde ontplof bare stoffen zijn gebruikt bit andere aanslagen De kantoorbediende Gideon Boisse vain. de letterkundige Walter Brandligt en de journalist Maarten van Gilse heb ben zich als leden der terreurgroep jaren lang bezig gehouden met het ver vaardigen en in omloop brengen van yervalsehte persoonsbewijzen voor in illegaliteit leyende Nederlanders Zij hebben verder in radiotoestellen die moesten worden ingeleverd, brandsas sen ingebouwd met het doel. dat gebou wen met de daarin bijeen gebrachte radiotoestellen in brand zouden ge raken. Gideon Boissevain en Maarten van Gilse hebben voor ontplofbare mid delen gezorgd en twee aanslagen op spoorlijnen uitgevoerd, die niet gelukt zijn. Gideon Boissevain heeft ook voor den moord op een politie-ambtenaar een afspraak gemaakt met andere leden der groep. Commuhistische saboteur*. De pikeur Remiens en de radiotech nicus Antoine Th. Broeckman warer* reeds r.nds jaren Ud van communisti sche sabotagegroepen. In Maart en Mei 1943 hebben zij twee mislukte spoor wegaanslagen gepleegd. Zij hebben verder in het voorjaar van 1943 met andere daders over vallen gepleegd op den bankier v. Loo- keren Campagne in Rlaricum. den makelaar Honing in Soest, op het huis Witte Burcht in Soest, op een vrouw in Laren en op een villa in Lage Vuursche, om geld. levens middelen. kleedingstukkcn en per soonsbewijzen op Ce eischen. In de eerste drie gevallen hebben *U zich toegang tot de huizen verschaft, door zich uit te geven voor leden van dc Duitsche Sicherheitspolizei. Eind Juni 1943 hebben zy een roof- overvai gepleegd op een transport distributiebescheiden in Lage Vuursche. Remiens. die ook aan de vervaardiging van valsche persoonsbewijzen heeft medegewerkt, heeft bovendien reeds eind Mei 1942 een opslagplaats van stroo van de Duitsche weermacht in brand gestoken. brandstichting ge pleegd in het Arbeidsbureau te Amster dam en deelgenomen aan den aanslag op het Bevolkingsregister te Amsterdam op 27 Maart 1943. De kantoorbediende Anton J. Th. Ko- reman is ter dood veroordeeld. omd,at hij den pikeur Remiens. na diens deel neming aan den aanslag op het Am- sterdamsche Bevolkingsregister. in zijn huis heeft opgeborgen en diens pistool in bewaring heeft genomen, hoewel hy op de hpogte was van diens medewer king aan de actie van sabotage. Tegen den monteur Viktor van Swie- ten is de doodstraf uitgesproken, omdat hy sinds jaren een pistool in bezit had en dit wapen, ondanks het desbetref fende bevel, dat de bezettende overheid heeft uitgevaardigd, niet heeft ingele verd. voorts omdat hy zyn pistool heeft overhandigd aan de mede-veroordeel den Remiens en Broeckman voor even- tueeie verdediging tegen Duitsche poli- tie-beambten en tenslotte omdat hy een pistool van Remiens in bezit heeft ge nomen om dit wapen te repareeren. De student in de medicijnen Johann Roemer heeft zich verzepen aan de verordening tot bescherming van de openbare orde. doordat hU op 10 April 1943 door het aanbrengen van een brandsas gepoogd heeft brand te stich ten in de Universiteit te Amsterdam, ten einde de door de Nederlandsche studenten afgelegde verklaringen van loyaliteit te vernietigen en tegen 3e loyaliteitsverklaringen te protesteeren. Ook zyn handeling is door het Stand- gericht beschouwd als dienende om de openbare rust en orde in Nederland te verstoren. Het geestelyke contact van de door het Polizeistandgericht Amsterdam op 30 September 1943 veroordeelde Neder landers met de illegale communisten is vooral tot stand .gebracht door den 32-jarigen Petrus Pootcrs. zonder be roep. Pooters is reeds op jeugdiger leeftUd lid der communistische partij Nederland geweesr heeft leidende func ties in deze party bekleed en zich na ontbinding der communistische partij Nederland bezig gehouden met het roi stand brengen van hèt contact der ille gale communisten met de kringen van nationalistische studenten eenerziids en met sabotagegroepen anderzijds Jaren lang heeft hy verboden politieke rede voeringen voor Nederlandsche studen ten gehouden en studenten gerecruteerd voor terreurgroepen. Pooters heeft deel gehad in de oprichting der op 30 Sep tember 1943 veroordeelde terreurgroep en heeft van al haar handelingen ken nis gekregen, zonder dat hy zelf actief aan daden van geweld deelnam. Wegens het oprichten van een ge heime organisatie en wegens het nie? aangeven der hem bekende geweld- delicten. dat wordt voorgeschreven door de verordening tot bescherming der orde. is hij eveneens ter dood ver oordeeld. De behandeling tegen verscheidene vrouwen, die als leden der terreurgroep gearresteed zyn, alsmede tegen andere medeplichtigen zal op byzonderc wdjzc geschieden Verduister van 18.156.30. DINSDAG S OCTOBER 1S43. Zon op fi.46. o. 18.11. Maan op !3.13. o. 21.60. WOENSDAG 6 OCTOBER 1943. Zon op 6.47, o. 18.08. Maan op 14.16, O. 22.44. 21.10 uur e. k. ,1000 ton aardappelschillen beleekent een weck voedsel voor 5000 koeien."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1