NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Beslissing van den Oorlog valt in het Oosten. Gevechten aan den Dnjepr. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9, Bureau der Sohagcr édltie: Schagen^ Laan 201. Telefoon 444 (2 IJjnen). Postrekening 66189. DINSDAG R OCTOBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 232, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dageitfks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. BJJ oontract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvraag. Dr. Seyss-Inquart: Europa gaat een betere toekomst tegemoet. TOESTAND AAN DE FRONTEN. Nadat dr. Seyss-Inquart in zijn rede den z.g. zwarten handel scherp gehekeld had en er daarbij op gewezen had, dat vele zwarte han delaren hun duister werk verrich ten onder den naam van „vader landsliefde", maar intusschen er slechts op bedacht zijn, hun eigen portemonnaie te spekken en nadat de Rijkscommissaris vervolgens had medegedeeld, dat de NSB bewa pend werd, om zich tegen de aan slagen te kunnen beschermen, kwam de spreker tot het volgende onderdeel van zijn rede, dat als 't ware tot Leitmotiv had het vrij vaak genoemde „Het gaat goed". Dr. Seyss-Inquart zeide dan: Dat herinnert mij aan een woord dat men hier vrij vaak verneemt: „Het gaat goed". Eindelijk kan ik eens consta- teeren, dat ik dezelfde meening ben toegedaan, als zij, die anders meenen mijn meening niet te kunnen deelen Het gaat inderdaad goed, wanneer ik aan den toestand in het Westen denk Reeds aan het begin van dit jaar, had den wij aan de Westkust van Europa allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen. Wanneer ik mij echter voor oogen stel en ook de bewoners, vooral van de kust hebben gelegenheid eenige waar nemingen te doen wat er sinds Fe bruari van dit jaar hier tot stand ge bracht is, wanneer ik bedenk, dat deze verdedigingslinie niet alleen aan de kust bestaat, dat er bovendien nog speciale centra van verdediging zijn en dat er nog steeds meer bijgebouwd worden, wanneer ik mij voor óogen stel. dat de jeugdige manschappen die bij het begin van dit jaar zijn aangetre den, zich thans na vele maanden in de wapenen geoefend hebben en dat er on afgebroken wapenen worden aange voerd naar de kust en naar de andere centra van verdediging, dan moet ik zeggen: Het gaat hier in het Westen goed. Maar ook uj het Zuiden gaat het goed. Want het is veel beter in den oorlog duidelijke situaties te hebben, dan niet alleen onduidelijke, maar zelfs gevaar lijke situaties, die men met het oog op den kameraad en bondgenoot met in zicht in den wereldtoestand niet radi caal, zooals noodzakelijk zou zijn, met het zwaard te lijf kan gaan. Ik denk aan de situatie in Italië, zooals die ont staan was door het verraad van Savoye, van een Badoglio en van de overige vrij metselaars. Thans is het mogelijk daar openlijk over te praten. Dientengevolge weten wij, dat Afrika niet gehouden kon worden, omdat de aanvoer, die bij de Italianen berustte, niet functionneerde, niet omdat de Italiaansche manschappen te kort schoten; maar als gevolg van het verraad van een deel der Italiaansche generaals. En op Sicilië hebben de ver raderlijke generaals zelfs in den rug de bruggen in de luchtplaten vliegen, ter wijl vooraan onze divisies streden. Niettemin was de toestand op Sicilië zoodanig, dat een half Engelsch leger het nauwelijks heeft weten klaar te spe len, om tegen een versterkte Duitsche pantserdivisie vorderingen te maken. Het kwam slechts zoo veV vooruit, als die pantserdivisie krachtens haar beve len terug ging. Dezelfde ervaring heb ben wij opgedaan in Salerno. Daar wa ren twee Engelsch-Amerikaansche le gers, deels op het punt te landen en deels reeds aan land. De beide legers zouden door onze beschermingsdivisies weer verdreven zijn, wanneer onze le gerleiding bereid was geweest de offers in bloed op zich te nemen, die de ver nietiging der gelande troepen, onder het vuur van het vijandelijk scheepsgeschut gekost zou hebben. Daar Salerno niet het beslissende punt is, heeft de Duit sche legerleiding anders besloten. Wij zullen wachten, tot de Engelschen en Amerikanen strijd leveren op een plek, waar zij geen scheepsgesthut meer ach ter zich hebben. Het plan was duivelsch. In den rug van de in Italië staande Duitsche divi sies liggende, moesten de Italiaansche troepen naar den vijand overloopen en met één slag een front vormen aan de Alpen in het Noorden. Dit plan is vol komen mislukt. Deze prestaties moeten wij ons voor oogen houden, want zij be wijzen de trefkracht van onze troepen en de superioriteit van onze leiding. De fascistische legioenen, die Maarschalk Graziani thans opstelt, zullen volwaar dige militaire bondgenooten zijn. Al vertegenwoordigen deze fascistische le gioenen ook maar een deel van het door verraderlijke generaals aangevoerde Italiaansche leger, militair gezien zul len zij toch waardevoller zijn, dan het in zijn kern goede, maar in zijn leiding slechte Italiaansche leger. Italië een toetssteen voor allen. Toen de ontwikkeling in Italië zich begon te voltrekken, wees ik er öp, dat Italië een toetssteen zou zijn, voor Ita lië, voor onze vijanderrr voor allen. Een onderzoek^van de politieke ontwikke ling toont nu aan, hoe gunstig en nut tig deze gebeurtenissen voor ons ge weest zijn. Men beweert altijd, dat er na de liquidatie van de autoritaire stelsels een sterke democratische regeering zal optreden. Deze regeering zal in staat zijn, de verschillende daartoe in aan merking komende landen in een Weste lijke, den Engelschen en Amerikanen welgevallige, maar niettemin Europee- sche ordening te houden. Wat hebben wij in Italië beleefd? Toen Badoglio de poging ondernam het fascisme om zeep te brengen, versche nen er aan den zg. burgerlijken kant slechts meer politieke kerkhofdeser teurs en klauterden op de redactieze tels. Zij hadden er geen benul meer van wat er werkelijk in de politiek omgaat en wat voor het volk van belang is. De eenigen, die actief zijn opgetreden en wier onderwerping een zekere in spanning vordert, zijn de communisten geweest. Dat is het beste bewijs, waar de weg naar toe le4dt, wanneer de Wes telijke mogerulheden *iets op touw zet ten. Het eindigt met het communisme en wel pas goed, wanneer het Oosten rechtstreeks invloed zou verkrijgen. BESLISSING VALT IN HET OOSTEN. Nederlanders en Duitschers! Eén ding Is volkomen duidelijk: de be slissing valt in het Oosten. Het Wes ten en ook het Zuiden zullen de be slissing niet brengen. In het Oosten wordt beslist, of dit Europa nog z\jn oude bestaan van duizenden jaren zal behouden of niet. Er bestaan hier te lande een aantal menschen, die meenen, dat in het Oost ten het nationaal-socialisme en het bols jewisme elkaar zullen vernietigen, dat dan de Engelschen en Amerikanen West- Europa zullen binnenkomen en aan een grens, waarover men het nog niet eens is, het opdringen van het bolsjewisme zullen tegenhouden. Deze lieden geloo- ven zelfs, dat dit in feite de geheime plannen zijn van de menschen in Enge land en Amerika, die aan de touwtjes trekken, dus van Churehill of Roose- velt. Onverschillig van welken aard de jongste plannen van Churehill en Roo- sevelt zijn, ik kan hier vaststellen, dat Engelschen en Amerikanen met 't bols jewisme op leven en dood zijn verstrikt, zoodat zij niet anders kunnen dan Eu ropa prijs geven. Moeten de bolsjewis ten den oorlog opgeven, dan is hij ook verloren voor de Engelschen en Ame rikanen. En omdat de Engelschen en Amerikanen dit precies waren, zijn zij ook zonder bezwaren bereid, heel. Eu ropa op te offeren. t Zij hebben het al gedaan. Zij heb ben den Balkan uitgeleverd, de Griek- sche en de Joego-Slavische emigran- tenregeering uit Londen verwijderd, zij hebben Polen prijsgegeven. Dat zijn de bewijzen, dat deze lieden daarginds, on verschillig of zij in het geheim zoo of anders willen, met Moskou zoo ver strikt zijn, dat de bolsjewieken hen als een Shylock eenvoudig aan hun woord kunnen houden. De laatste hoop die* die lieden daarginds hebben is, dat althans de Duitschers de voorspiegelingen van Churehill en Roosevelt, dat men zich met het bolsjewisme kan- verstaan, niet ernstig opvatten. Maar de geesten, die zij hebben opgeroepen, laten hen niet los. Mijnheer Stalin heeft ergens een orthodoxen priester opgegraven, hem tot aartsbisschop gemaakt en speelt nu naar buiten den confessioneel ver draagzaam man. Niemand in Engeland en Amerika zal dit van hem gelooven. Maar zij moeten doen alsof zij ïtet ge looven. Ja, de aartsbisschop van York moet naar Moskou reizen en daar een niet te overtreffen bewijs leveren van grenzelooze huichelarij. Maar het is zeer interessant, dat te gelijkertijd, terwijl het bolsjewisme en communisme worden voorgesteld als vrienden van den godsdienst, de bekende Engelsche schrijver Welles een boek laat verschijnen onder den tital: „Crux Atanaja". In dit boek wordt -de huidige oorlog gekenmerkt als een wereldomspannenden strijd met het doel zich te bevrijden van den wurgenden Octopus, waarmede de katholieke kerk bedoeld is. Welles spreekt daarbij een speciaal persoon lijk woord van verdoemenis uit aan het adres van het hoofd van de katho lieke kerk, Paus Pius XII. Het be stempelt hem als den openlijken vij and van alle scheppende en opbou wende denkbeelden, die de katho lieke geestelijkheid dwingt slechts dat gene te lezen, wat hij wenscht, en wiens wezen stamt uit het duisterste tijdperk. Dat moet toch aanleiding ge ven tot nadenken. Dat is dat commu nisme en bolsjewisme, dat thans in Engeland niet genoeg bevorderd en ge prezen kan worden. Onze verhouding tot het Amerika nisme is duidelijk geworden uit de ervaringen van het jaar 1919. Wat men ons thans vandaar wil brengen, is inderdaad precies hetzelfde, alleen nog Versterkt, wat wij in 1919 beleefd heb ben. Het is de invasie van een ma teloos uitbuitende kliek van sjache raars, van menschen die niets anders voor hebben dan het cultureele leven, het zedelijke leven en het mpreel van een volk werkelijk en volkomen te ver nietigen. Het is de invasie van het sadistische jodendom, dat niets anders wil dan de Germaansche volkeren met wortel en tak volkomen uit te roeien. Dat is een resultaat van het bolsje wisme uit de tweede hand. Voor ons is hét Amerikanisme van mijnheer Roosevelt in niets sympathie ker en in niéts onverdraaglijker dan het bolsjewisme van Stalin. Wij zullen hier deze kust van Europa met uiter ste hardnekkigheid verdedigen, hoe ook de gebeurtenissen in het Oosten verloopen, opdat deze ziekte, die de kiem des doods voor onze Europee- sche cultuur in zich draagt, wordt af geweerd. Helpt Duitschland in den strijd! In dit verband kan ik spreken over de bijdrage, die het Westen van Europa kan leveren. Die bijdrage kan 'altijd weer slechts uit één ding bestian. ons te helpen in den strijd, dien wij, nationaal- socialisteh. om Europa voeren, hetzij in 'het Oosten, hetzij hier in het Westen. Dat is echter de eenige voorwaarde en tevens ook de ^stellige garantie, dat deze volkeren, de Nederlanders en alle anderen, door de vervulling van deze voorwaarde, n.1. (toor hun optreden voor Europa, hun TOlksche vrijheid en onafhankelijkheid zullen bewaren en garandeeren. Dat verbindt ons, Ne- derlandsche en Duitsche nationaal- socialisten. Dat verbindt mij met den heer Mussert, die met sdjn N.S.B. een vastberaden heraut is in dezen strijd. Hij is het, die aan het Nederlandsche volk steeds weer voorhoudt, welke weg leidt naar het duidelijk voor oogen stellen van eigen eer. maar tevens naar de verdediging van de eigen volksche vrijheid. En maakt o zich geen zorgen. Stellig komt de dag. waarop deze kruisweg, dien u, Leider, met uw partijgenooten thans bewandelt, door het Nederlandsche volk zal erkend worden. Dan zal het Neder landsche volk inzien, wat het nationaal-socialisme in de N.S.B. en den Leider Mussert voor de Nederlanders beteekent en betee- kend heeft. Wellicht zijn er dan nog ergens in een hoekje een paar vastberaden lieden, die tenslotte geen anderen kreet meer zullen sla ken dan: „de oorlog moet een einde nemen, zelfs op gevaar af, dat de nationaal-socialisten hem winnen". Wij bevinden ons in het vijfde oor logsjaar en het zou verkeerd zijn te veronderstellen, dat dit vijfde oorlogs jaar geen ernstige geestelijke belasting beteekent. De, gebeurtenissen, die in het Zuiden en in\het Oosten zijn ontstaan en de hevigheid van de bomaanvallen zijn zware belastingen. Maar die zijn er ook in Engeland. Het is zeer opmerke lijk, dat Churehill, die indertijd steeds gesproken heeft over bloed, zweet en tranen, opeens zenuwachtig wordt en de propaganda,' die over een langdurigen oorlog spreekt, wenscht te vervangen door de bolsjewistische propaganda, dat de oorlog nog dit jaar kan worden ge wonnen. Dat beteekent, dat de stem- ^ming in Engeland een aanmerkelijk dieptepunt bereikt moet hebben, onge veer zooals hier in bepaalde kringen, die een dergelijke aanvuringsbehoefte aan termijnen hebben, waarbij de opti misten met drie weken, de pessimisten met drie maanden rekenen. Dat is een zeer bedenkelijk teeken voor het Engel sche moreel, maar ook voor die van de vijandig gezinde Nederlanders. Betere toekomst tegemoet. Het staat ons duidelijk voor oogen, dat de zware belasting, die op alle nationaal-socialisten en vooral, op bet Duitsche volk drukt, uren van moede loosheid en van twijfel kan brengen, maar tevens ook uren van den weer stand, want dan treedt aan het licht, welk een kunnen en welk een geloof er in de menschen steektv Het kun nen schraagt de menschen, die hun -strijd om het bestaan boeren, hetzij ip het Westen, hetzij in het Oosten. Wanneer de anderen zouden overwin nen, zou er niets meer zijn, dat het leven in Europa waard maakt, geleefd te worden. De plaatsen van de Euro- peesche cultuur, de bakermat van het Arische ras in de geheele wereld, zou den vernietigd worden, dat weten wij. Evengoed weten wij dat onze oorlogs doelstellingen goed en rechtvaardig zijn. Wanneer wij, nationaal-socialis ten ons handhaven, dan zal er in heel Europa geen mensch zijn, die niet een betere toekomst tegemoet kan zien, Natuurlijk mag men niet altijd uitgaan van datgene, dat er eens was. Het rad der geschiedenis draait niet terug. Men moet in een vijfde oorlogsjaar uitgaan van den oorlogstoestand en dan kunnen wij slechts zeggen: Wanneer wij deze geweldige som van krachten, die wij thans in de machine der vernietiging moeten steken, voor een socialen op bouw kunnen gebruiken, dan zal het in Europa goed worden en dan zal het ook hier in Nederland weer mooi zijn om te leven, voor den Nederland- schen boer en voor den Nederland- schen arbeider. Wanneer wij winnen, hebben ook de anderen nog lang niets te vreezen. Im mers, de Engelschen hebben hun we reldrijk aan de Amerikanen en niet aan ons verloren. Wat echter de Amerika nen betreft, zou ik het volgende willen zeggen: Kunt U zich voorstellen, is het dankbaar, dat er een zin bestaat: „Wanneer wij ook sterven, de Ver- eenigde Staten moeten leven"? Gelooft ge. dat de Amerikanen ooit met een dergelijke kracht van wil den oorlog kunnen voeren? Maar wij komen met dezen zin voor de wereldgeschiedenis. Wij zeg gen: „Wanneer wij ook sterven. Duitschland moet leven". Daarom zijn wij er volkomen zeker van. dat wij een weerstandskracht opbrengen, die de tegenpartij nooit kan overwinnen. Dat is ons kunnen, kameraden. Bij dit kunnen komt het geloof, dat onze leiding het goede wil. Kameraden! Nederlandsche en Duitsche nationaal-socialisten, het lot heeft ons den Führer gegeven. De Führei' ie niet een mensch die uit eenigcrlei bevoorrechten stand komt. De Führer is een mensch. die uit de arbeidersklasse komt, dien het lot den vader vroegtijdig heeft ont nomen. om hem te plaatsen voor alle beproevingen. De Führer fs als mensch gebleven wat hij was: de eenvoudige man van zijn volk. Adolf Hitier kent alle zorgen, kent allen kommer, die eiken volksgenoot afzonderlijk treft. Hij heeft alles meebeleefd en in zich bewaard. Dat is de bron van zijn groote kracht. Nooit heeft hij zich van zijn vólk verwijderd. Hij staat er midden in als een van ons. Dat is voor ons de groote waarborg, dat deze strijd op leven en dood voor het groote sociale rechtvaardige doel eener v nieuwe ordening van het Europeesche en het Germaansche leven gevoërd wordt volgens waarachtige beginselen der waarheid en der sociale rechtvaar digheid. En daarom zullen wij met den Führer overwinnen. En daarom zullen wij uit dezen oorlog nog slechts als fanatiekere nationaal- socialisten te voorschijn komen om te beginnen aan ons vredeswerk. Heil den Führer. Hier heeft de afweer uitstekend werk verricht Het vliegveld Is bezaaid met brokstukken van vijandelijke machines PK Kreutzer/H H/St/P m Kassei doelwit van de luchtterreur. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 4 Oct. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Verscheidene plaatselijke Sovjet- aanvallen op het verkleinde Koeban- bruggenhoofd werden bloedig afgc- slJ^en Aan den Midden-Dnjepr leverden de eigen aanvallen op de vijan delijke gevechtsgroepen, die de rivier waren overgestoken, in weerwil van den heftigen tegen stand goede resultaten op. In het gebied van de Pripetmonding en in het gebied ten westen van Smo- lcnsk vielen de bolsjewisten ook gisteren met vrij sterke strijd krachten tevergeefs aan. In de overige sectoren van het Oos telijke front vonden daarentegen slechts plaatselijke, zij het soms ook levendige, gevechten plaats. Het Italiaansche front. Aan het Zuid-Italiaanschc front werden in het gebied ten noorden van Napels en ten noordwesten van Foggia eenige door pantserwagens ondersteunde aanvallen van Britsch- Amerikaansche gevechtstroepen af geslagen en daarbij verscheidene pantserwagens vernietigd. Op het eiland Corsica vied de vijand gisteren meermalen ae stellingen Van onze achterhoede rondom Bastia aan. Hij werd echter na korten strijd terug geslagen. Diverse benden vernietigd. Duitsche* troepen zetten in Jetnie de operaties tot vernietiging van com munistische benden met succes voort. Na zuivering van het gebied ten oos ten van Görz werden thans de gebie den ten oosten en zuidoosten van Triest bevrijd en daarbij verscheidene ben- dengroepen tot den strijd gedwongen en vernietigd. Terreuraanvallen. Formaties vijandelijke vliegtuigen bombardeerden gisteren overdag plaat sen in het bezette gebied in het Wes ten. Er ontstonden verliezen aan men- schenlevens en aanzienlijke vernielin gen. vooral in de woonwijken van eenige Nederlandsche steden. In den afgeloopen nacht vielen vij andelijke bommenwerpers Kassei aan. De schade, hoofdzakelijk in de oude stad, is aanzienlijk. De bevolking leed verliezen. Luchtverdedigingsstrijdkrachten ver nietigden bij deze aanvallen 44 vijan delijke vliegtuigen. Twee andere, waar onder een viermotorige vliegboot,. wer den neergeschoten boven de wateren ten westen van Engeland. De luchtmacht bombardeerde in den afgeloopen nacht vliegvelden en andere militaire installaties jh Groot-Brittannië. Duitsche vèr- dragendc batterijen beschoten in den afgeloopen nacht de Britsche kust en plaatsten treffers te Rams- gatc, Deal, Dover en Folkestone, Amerikaansche vliegtuigen boven Duitsch gebied. Maandagochtend zijn Amerikaansche formaties bommenwerpers, naar het DNB verneemt, bij zeer heiïg weer, West-Duitschland binnengevlogen. In felle 'luchtgevechten dreven de Duit sche jachteskaders de vijandelijke gol ven bommenwerpers uiteen. Afweer geschut greep eveneens met goed ef fect in de afweer in. De vijand leed verliezen aan vliegtuigen en aanzien lijke verliezen aan vliegend personeel. Verspreid uitgeworpen bommen ver oorzaakten eènige schade in woonge bieden en verliezen onder de bevol king. BAKKERSARBEID EN -BEZORGING OP ZATERDAG. De secr.-generaal van het Dep. van Sociale Zaken heeft voor het tijdvak van 15 October 1943 tot 19 Maart 1944 een nadere regeling vastgesteld voor den bakkersarbeid en de broodbezor ging op den Zaterdag. Deze regeling, welke gelijkluidend is aan die van het overeenkomstige tijdvak van 1942-'43. komt in hoofd zaak hierop neer. dat op Zaterdag om 2 uur des ochtends met den bakkers- arbeid mag worden aangevangen. .Voorts is, wat de broodverzorging betreft, bepaald dat de bakkers deeg en brood, dat na 8 uur des namiddags van den vorigen dag gebakken of op gewarmd is. gedurende het tijdvak, waarvoor deze regeling geldt, op Za terdag des ochtends van 8 uur af mogen vervoeren, terwijl de verkoop of aflevering om 9 uur mag beginnen. GEEF DE AARDAPPELEN- SCHILLEN AAN DEN OPHALER MEE. De vuilnisemmer is een gemak kelijk voorwef-p in foet huishouden. Alles wat afgedaan heeft of van geen nut meer is, wordt in -den vuilnisemmer geworpen. Hoeveel aardappelschillen en groente-afval len zouden er vóór den oorlog wel niet verdwenen zijn in de vuilnis emmers van -de Nederlandsche huis houdingen? Zeker, de „schilleman" kreeg er zijn deel van, maar heusch. het was maar een bescheiden deel Nu, in dezen oorlogstijd, msg niets meer in den vuilnisemmer verdwij nen, dat ons nog van verder nut kan zijn. Dat is een Nederlandsch belang. De 5000 ton schillen, die in CO van de belangrijkste gemeenten van ons land per week wordea opge haald, kunnen 30.000 koeien voeden. Dat is niet veel. zal men misschien zeggen, maar het is wel veel als men bedenkt, dat dit voedsel ten goede komt aan koeien d!e juist daar gehouden worden, waar het bijzonder te pas komt, namelijk in de buurt van de groote steden van ons land. Helpt de koeien en de koeien helpen u. Bewaart de aard appelschillen en geeft ze aan den ophaler mee. DE NIEUWE VLEESCH- BONNEN. De bonnen 41A en B en 42A en B aangewezen. Van 5 October tot en met 16 October geven de met „vleesch 41A" en de met „vlcesch 42A" gemerkte bonnen recht op het koppen van 100 gram vleesch (been inbegrepen) of van een rantsoen vleeschwaren. Gedurende hetzelfde tijdvak geven de met „vleesch 41B" en de met „vleesch 42B" gemerkte bonnen recht op het koopen van 1/4 gedeelte van voornoem de hoeveelheid vleesch of v/leeschwa- Nietfwe rantsoenbonnen voor brood en vleesch. 'Met ingang van 3 October zijn ooit 'voor de artikelen brood (voor vier rantsoenen en voor één rantsoen) en vleesch (voor één rantsoen), de rant soenbonnen vanv nieuw model in ge bruik genomen. De thans voor deze artikelen in om loop zijnde rantsoenbonnen blijven gel dig tot 27 November a.s. voor de wis selbonnen voor een half en een kwart rantsoen brood en voor een kwart rant soen vleesch worden geen nieuwe mo dellen in omloop gebracht, zoodat deze ook na 27 November a.s. geldig blijven HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 1.000: .15253, 16132, 18499. 400 3289, 7793, 9465, 16427, 18535, 19145, 21714. 200: 14343, 18454, 21922. 100: 4214, 5477, 8662, 13781, 15836, 17321, 20589, 20956, 21202, 21649. Uitreiking nieuwe Bonkaarten. Van 4 tot en met 30 October. '9-GRAVENHAGE, 4 Oct. - Do Plaat selijke Distributicdiensten reiken van 4 tot cn met 30 October a.s. tegen over legging van de stamkaart en tegen in ontvangstneming van een bon van het inlegvel bonkaarten voor voedingsmid delen, uit, cn wel aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 oen bonkaert K 122; aan houders van een inlegvel K 2 of L 2 een bonkaart K 222; aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonkaart K 322; aan houders van een inlegvel K 4 of L 4 een bonkaart K 422. Zij, die geboren zijn tusschen 3 Oc tober en» 1 November van de jaren 1922, 1929 en 1939, dienen hun inlegvel te ruilen, alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen. Men kan zijn kaarten uitsluitend af halen bij den distributiedienst der ge meente, waar men in het bevolkings register is ingeschreven. Een uitzonde ring wordt gemaakt v_or schipper-, woonwagenbewoners (voor zoover zij zijn opgenomen in het centraal'bevol kingsregister). gedetacheerde marc- chaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. en voor hen. die ten gevolge van oorlogsomstandigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der kaarten wordt dia bon van het inlegvel verwijderd, waarvan het nummer overeenkomt mot hel" nummer der uitgereikte bonkaait voor voedingsmidelen. Voorts wordt rechts naast het vakje S 12 der stam kaart een kruis geplaatst. Bij uitreiking van bonkaarten voor bijzonderen arbeid, welke gedurende deze periode eveneens plaats heeft, wordt rechts naast het vakje S 12 een aanteekening geplaatst. Men ga direct bij ontvangst der kaar ten na of men alle bescheiden, wanrop men recht heeft, ontvangen heeft. La tere reclames worden niet in behande ling genomen. Een bataljon der Sovjets rukt tegen de Duitsche linies op. Een batterij Duitsche nevelwerpers wordt ter ondersteuning van de infanterie bij het afslaan van den vijandelijken aanval Ingezet^ De mannen snellen naar het geschut PK Scheffler/DV/R/P m SCHAGEN. TAXATIE-PAARDENMARKT. Op de gister gehouden paarden markt werden aangevoerd 6 paarden, waarvan de prijzen \Érieerden van ƒ250,— tot 850,— Er waren 5 paarden beschikbaar voor de ve'rdeeling. Op de vrije veulenmarkt waren niet minder dan 28 dieren aangevoerd. De prijzen liepen hier van- ƒ800.— tot 1500.—. KOMT. ZIET EN HOORT! Op Zaterdag 9 October zal in zaal Tgesz het Zijper Salon-Orkest met zang van Jan Meyer en met koor en solis ten van de Koorvereeniging „West- Frisia", onder leiding van den heer Nico Snel, een aantrekkelijk program ma van „kleinkunst door amateurs" ten uitvoer brengen. Beide vereenigingen. het Salon-Orkest en „West-Frisia," zijn met het instu- deeren van het programma begonnen, toen bleek, dat de jaarlijksche operette uitvoering (dit jaar zou „Der Zigeu nerbaron" voor het voetlicht zijn ge-, bracht) wegens de tijdsomstandigheden niet kon doorgaan. Iets nieuws in dit programma zijn de arrangementen door den dirigent van de nummers „Nonnenkoor uit de Ca sanova". „Vergisz-mich-nicht" en „'s Avonds in de Taveerne". We wenschen den dirigent en zijn medewerkers gaarne succes. VLEESCHKEURINGSDIENST KRING BARSINGERHORN. De Commissie van Uitvoering van den Vleeschkeuringsdienst in den Kring Barsfhgerhorn vergaderde op Vrijdag 1 October 1943 's namiddags half drie ten kantore van de inrich ting. Afwezig waren de vertegenwoordi gers van Schagen, Barsingerhorn en Harenkarspel. De voorzitter, de heer P. Pluister, opent met een woord van welkom, waarna de notulen van de vergadering van 20 Mei onveranderd worden vast gesteld. Medegedeeld wordt, dat de Prov. Griffie bezwaar heeft gemaakt tegen het sluiten van een rekening-courant- leening, met de bepaling dat de hoofd som jaarlijks met 1/15 gedeelte zou terugloopen. Met de Boerenleenbank te Schagen is nu een vaste leening gesloten van 72.840,tegen 3l/t% voor den duur van 15 jaar met een bepaling, dat voor het gedeponeerde kasgeld SVï'/o zal worden vergoed. De begrooting van den keuringsdienst sluit in ontvangst en uitgaaf op een bedrag van 15.568,20 met 2470,62 voor onvoorzien- en de begrooting van den destructor met noodslacht- plaats op een bedrag van 45.667,89 met 698,61 voor onvoorzien. Ten aanzien van de salarissen wordt besloten aan te sluiten bij het peil van het gemeentelijk personeel en gebruik te maken van de mogelijk heid om deze te verhoogen tot 100/95 maal de nu geldende salarissen. Na "gehouden rondvraag volgt on der dankzegging sluiting. Schagerbrug. De klok slaat weer. In navolging van andere plaatsen, is men er ook hier toe o.vergegaan spoorrails in den toren aan te brengen ter vervanging van öe klok. Hoewel niet ideaal, valt h^»- sultaat toch mee: we kunnen thans tot op tamelijken afstand weer hooren „hoe laat het is". En dat is hier wel zeer noodig, omdat een juiste tijdaan wijzing op de torenklok ontbreekt. 't Zand. Fiels gestolen. Nadat mej. K. zich even in een winkel had begeven, kwsrn ze tot de onaangename ontdekking, dat haar rijwiel medegenomen was. Diphtherie. In het gezin van don heer T. alhier is diphtherie geconsta teerd. Een rechtzetting. Van de zijde ven den heer v. d. B.. groentenhandelaef alhier, vernemen wij het volgende: Vóór 14 dagen is een bedrag van f 38 uit de geldlade van v. d. B. verdwe- nen. Booze tongen hebben nu het ge rucht verspreid, dat mevr. v. Schie zich aan dezen diefstal zou hebben schuldig gemaakt, welk nieuws zich als een loopend vuurtje verspreidde, bit ge rucht nu wordt door v. d. B. ais on waar gekwalificeerd. Mevr. v. Schte bleek in deze zaak van alle schuld vrij te zijn. Broek op Langendijk. Met emeritaat. - Ds. F. ten Cate, doopsgezind predikant te Leiden, gaat met emeritaat. Ds. ten Cate. die dit jaar juist 40 jaar predikant is geweest, begon zijn loopbaan in 1903 te Broek op Langendijk. Noordscharwoade. Herkozen. De heer G. Heeringa alhier is met bijna algemeene stemmen herkozen als bestuurslid van den Noord-Schar won der polder. La Tzigane. Ook de derde uitvoering van de operette „La Tzigane" door „Cae- cilia". welke Zondag in „Concordta" werd gegeven, is uitstekend geslaagd. Het zeer talrijke publiek (de zaal was weer geheel uitverkocht) heeft weer ccn mooien mid dag gehad. Naar wij vernemen, is ook de vijfde uitvoering reeds uitverkocht. Koedyk. -Voetbalwedstrijd. - Zondagmiddag werd onder leiding van scheidsrechter Booy de wedstrijd Koedijk I—Schoorl I gespeeld. Voor de rust wist Schoorl de leiding te veroveren en met den stand 2—1 in het voordeel der gasten werd gekeerd. Koedijk, hoewel wat onfortuinlijk door enkele buitenspel- ballen, was in het veld de mindere. Schoorl was technisch veel beter. In de tweede helft wisten de bezoe kers den stand op te voeren tot 4J, zoodat ze met een overigens verdiende zege huis-toe konden gaan. Het was een goede partij met veel fraai open spel. aoodat ook het publiek het veld voldaan verliet. Onze veevoederposiMe is moeilijk, maat aardappeienscbUIen voeden hel vee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1