NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Corsica op unieke wijze ontruimd. Ten westen van Smolensk hevige gevechten gaande. Duitschers bezetten Hongersnood in Indië. HET WERKPLAN VOOR 1944. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sebager édltie: Behagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 6 OCTOBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 233, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagclQks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deae Editie 11 et per m.M. B(j contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Cos. UIT HET HOOFDKWARTIER DEN FüHRER, 6 Oct. (DNB). VAN Het opperbevel der weermacht deelt mede: Op het Koebanbruggenhoofd wer den hevige doorbraakaanvallen der bolsjewisten bloedig afgeslagen. Aan den Midden-Dnjepr, in het centrum en op ecnige plaatsen in het noor den van het Oostelijke front plaat selijke aanvallen van den vijand. Daarbij kwam het vooral in het ge bied der Pripetmondlng en ten westen van Smolensk tot heftige gevechten, die op het oogenblib nog voortduren. In Zuid-Italië versterkte de vijand zijn druk tegen den Oostelijken sector van het front en landde tegelijkertijd dicht achter ons front bij Termoli. Sterke Duitsche strijdkrachten zijn tot don tegenaanval overgegaan. Corsica ontruimd. In aansluiting op de overbrenging van alle op Sardinië gestationneerde Duit sche troepen naar Corsica werd thans ook dit eiland volgens de bevelen ont ruimd en alle troepen met inbegrip van hun zware wapenen, stukken geschut, pantserwagens. motorvoertuigen. en alle materiaal naar het vasteland over gebracht. Onder bevel van lt.-gen. Von Sen- ger und Etterlin, die als laatste met zün staf het eiland verliet, is hier in voortdurenden strijd tegen de volgende troepen van Badoglio, Gaul listen en Amerikanen en tegen een groote vijandelijke meerderheid ter zee en in de lucht opnieuw een unieke prestatie geleverd. Zelfs dé inscheping van onze laatste vernie- lingsafdeellng kon door den vijand niet verhinderd worden. Evenals de onder bevel van schout- bij-nacht Meendsen-Bohlken en kapi tein ter zee Engelhardt staande forma ties der marine, die. voor het meeren- deel met kleine schepen, de geweldige verVoersprestatie volbrachten, hebben zich transportformaties der luchtmacht bijzonder onderscheiden. De eigen ver liezen bij de totale operatie zijn uiterst gering. Cos bezet. Op 3 October begon in het Oostelijke deel der Middellandsche Zee een lan dingsoperatie van alle weermachts- onderdeelen tegen het ten noorden van Rhodos liggende eiland Cos. In ge vechten. die twee dagen duurden, werd het verzet van den vijand gebroken en het eiland bezet. 600 Man van de Brit- sche bezetting en 2500 man troepen van Badoglio werden gevangen genomen; 40 stukken geschut, 22 vliegtuigon en één schip buitgemaakt. De zuivering van het eiland van de laatste verstrooide resten van den vijand is nog gaande. Duitsche duikbooten hebben in de Middellandsche Zee voor de Noord- Afrikaansche kust uit beschermde vij andelijke convooien 7 schepen met een gezamenlijke^ inhoud van 59.000 ton en een torpedojager tot zinken gebracht. Formaties gevechtsvliegtuigen vielen in hetzelfde gebied een convooi aan en be schadigden volgens de tot dusverre ont vangen rapporten 8 vrij groote schepen zwaar. De Britsche iuchtterreur. Formaties vijandelijke vliegtuigen on dernamen overdag en des nachts ter- reuraanvallen op plaatsen in het Rijn-, Main- en Saargebied. Buitengewoon zwaar werden de woonwijken der stad Frankfort am Main getroffen. Andere vernielingen worden gemeld uit Offen- bach, Mannheim, Ludwigshafen, Worms en Saarlautern. Door luchtverdedi gingsstrijdkrachten werden gisttren 41 vijandelijke vliegtuigen, voor het groot ste deel zware bommenwerpers, neer geschoten. De Duitsche weermacht ondernam in den afgeloopen nacht een reeks afzon derlijke aanvallen op belangrijke ob jecten in Engeland, Aan de West-Franschp kust kwam het in den nacht van 3 op 4 October tot een gevecht tusschen lichte Duit sche vlootstrijdkrachten en Britsche torpedojagers. Eén vijandelijke torpedo jager werd getorpedeerd. Op eenige an dere werden talrijke artilerietreffers ge plaatst. De Duitsche formatie keerde met geringe schade op haar basis terug. DE VRIJHEID VAN DEN PAUS In de kathedraal van Sevilla heeft Zondag de kardinaal aartsbisschop Seguar het woord feericht tot een duizendkoppige menigte. Hij ver klaarde o.m., dat er geen aanleiding bestaat om gemeenschappelijke ge beden voor de vrijheid van den Paus te doen houden. Als eenige kardi naal van Spanje staat hij in direct contact met den H. Vader en kan hij derhalve met beslistheid vast stellen. dat deze geen gevangene is. Het is onverstandig zich te laten vangen door dergelijke ongegronde geruchten, want de pauselijke waar digheid is te heilig dan dat men daarmede kan speculeeren. Tegen gemeenschappelijke gebeden voor een spoedigen vrede is echter niets geen bezwaar. DRIE ZIEKENHUIZEN VERWOEST. In aansluiting op het weermachtbe- richt kunnen wij nog het volgende melden: Bij den door Britsche bommenwer pers gisternacht ondernomen terreur- aanval op Frankfort am Main zijn, naar het DNB verneemt, drie ziekenhuizen volkomen verwoest, waaronder één kinderziekenhuis. Van de 150 bedolven kinderen konden er tot dusverre geborgen worden. Het opruimingswerk wordt met de grootste snelheid voort gezet. Niéuwe gevechten in Italië. De militaire kringen te Berlijn ver klaarden Dinsdag, dat het Italiaansche front na de evacuatie van Napels be weeglijker geworden is. De Angelsak- sers verhoogen den druk op beide vleu gels van het front. In het Oosten heb ben zij gepoogd, achter de Duitsche linies in de streek van Termoli te lan den. Gevechten zijn aan den gang, maar zij hebben den toestand aan den linker Duitschen vleugel niet ernstig gewij zigd. Naar verder van de Italiaansche grens wordt gemeld, is de grens aan beide zijden nog gesloten. Vernomen wordt, dat in heel Noord-Italië na de dagen van strijd en paniek weer volledige rust is ontstaan en dat de bevolking weer kalm aan het werk is gegaan. Itali aansche douanebeambten op Zwitsersch grondgebied hebben hun posten weer betrokken en men verwacht, dat dezer .dagen, als gevolg van de stabilisatie in den toestand, het kleine grensver keer hervat kan worden. Pogingen om naar Zwitserland te ontkomen, hebben bijna volkomen opgehouden. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart, tijdens zijn rede op het oogstdankfeest te Groningen CNF/Otto/Pax m Onzo veevoederpositie is moeilijk, ma: aardappelenschillen voeden het vee. De „Daily Herald" bevat een ver schrikkelijke schildering® van den hon gersnood in Indië. Voortdurend rijden de ziekenauto's door de straten van Calcutta om mannen, vrouwen en kin deren, die van honger op straat zijn ineengestort, naar het ziekenhuis te vervoeren. De ziekenhuizen zijn prop vol en steeds meer slachtoffers van den grooten hongersnood vullen dagelijks de ziekenzalen. Ziekeninrichtingen, die plaats bieden aan 40 patiënten, zijn thans met 80 tot 90 bedden bezet. Er heerscht een schrikbarend gebrek aan verplegend personeel. Er is n.1. één verpleegster beschikbaar per 53.000 in woner-» van het Indische volk. dat 400 millioen zielen telt. Een Nederlander tegen drie Sovjet-oificieren. SS.P.K. Tijdens de harde afwecr- gevcchten van de laatste dagen in het Zuidelijk deel van het Oostelijk front stieten snelle, gepantserde eenheden in tegenaanvallen in de vijandelijke mas sa's en brachten deze zware vprliezen toe. Bij deze naar verhouding kleine Duit sche gevechtsgroepen onderscheidden zich steeds weer afzonderlijke Unter- führer en manschappen door bijzonder koelbloedig optreden en niets ontziende vermetelheid. Een voorbeeld daarvan vormt de daad van den Nederlandschen vrijwilliger SS-Rottenfiihrer De Roo van een verkenningsafdeeling. De afdeeling viel tezamen met een afdeeling stormgeschut van het leger een door sterke vijandelijke strijd krachten bezet dorp aan. Met de daar op zittende pantsergrenadiers rolden de stukken geschut door het dorp. Toen deze tijdens het hevige gevecht doelen ontdekten en aanvielen, zag de SS- Rottenfiihrer op tien tot vijftien meter afstand van zijn stormgeschut een goed gecamoufleerd pantserafweerkanon, dat den loop juist op zijn geschut richtte. Het grootste gevaar dreigde. Met tegen woordigheid van geest sprong De Roo op den grond en overwon de drie Sov jetofficieren, die het stuk bedienden, met een automatisch p'istool. Vervol gens kon hij zich opnieuw onderschei den. Een stuk stormgeschut was door verscheidene«4reffers niet meer in staat te manoeuvreeren. terwijl alle bedie ningsmanschappen gewond waren. De Roo liep door het vijandelijke vuur, haalde allen eraf en sleepte hen stuk voor stuk terug. SS-Kriegsberichter RICHARD OEDER. Commandowisseling in Rotterdam. REDE VAN MUSSERT. UTRECHT. 5 Oct. - De persdienst van de N.S.B. deelt mede: Ter gelegenheid van een commando wisseling in het district Rotterdam der N.S.B. heeft Zaterdag een leden-appèl plaats gevonden in de Riviera-hal van de Diergaarde Blijdorp te Rotterdam. De burgemeester van Rotterdam, ir. F. E. Muller, als districtsleider der N.S.B., heeft afscheid van zijn kamera den genomen in verband met zijn be noeming tot Gemachtigde van den Lei der in algemeenen dienst, belast met speciale opdrachten. In zijn plaats voor Zuid-Holland is de heer M. J. A. van Iersel benoemd. Vele'Nederlandsche en Duitsche auto riteiten woonden de bijeenkomst bij. Ir. F. E. Muller deelde mede, dat de Leider hem een andere taak had gege ven. Verantwoording afleggende van zijn werk, zeide spreker, dat hem de moed in de schoenen was gezonken, toen hij als geboren Utrechtenaar naar Rotterdam moest vertrekken. De taak was hier van de Beweging iets tje ma ken en dit doel is bereikt. In October 1941 was de verkoop van „Volk en Vaderland" 4500 exemplaren en dit is gestegen tot 13.000 exempla ren. In net gemeente-apparaat met 20.000 man personeel zaten 30 leden, tl\^ns zitten zoowel in hooge als in lage functies 1200 leden. Na geïnstalleerd te zijn door ir. Mus- sert, voerde de nieuwe districtsleider, M. J. A. van Iersel. het woord, waarna Mussert over den toestand van het oogenblik sprak, Wij zijn, aldus Mussert, ruim drie De directeur-generaal van Winterhulp Nederland, de hoer F. W. van Vloten, heeft het Winterhulpseizoen 1943 1944 geopend. Een overzicht tijdens de rede van den heer Van Vioten CNF/MeiJer/Paxm jaar bezet, doch ik spreek namens u als ik zeg, dat de Duitsche soldaat zich in Nederland voorbeeldig heeft gedragen. Een deel van ons volk is anti-Duitsch, doch dit is een oorlogsverschijnsel. Bij een Engelsche bezetting zou men veel erger anti-Engelsch zijn geweest. Het is nu eenmaal een groote ramp bezet gebied te zijn. Had Hitier Nederland niet bezet, dan zou de strijd hier hebben gewoed en niet bij Salerno. De wal in het Oosten is teruggeoo- men\Er zijn er ook onder onze tegen standers, die dit minder prettig vin den. maar wij hebben vertrouwen in de solidariteit van Europa, die onze eenige redding is. gegrondvest op ons geloof en ons vertrouwen, dat het zegevie rende Duitschland onder Hitier geen meester zal zijn om ons te knechten, doch dat wij weer vrij zullen kunnen leven. Wij snakken naar den opbouw in nat.-soc. geest, doch dan moet eerst de oorlog gewonnen zijn. Eenmaal zal een ommekeer ten goede komen en daarom ruil op u de taak stand te hou den. De Beweging is de toekomst der natie. Zij is politiek de dragende fac tor in Nederland, want z ij moet de natie bewaren. Daarom is de Bewe ging punt een. twee en drie bij al uw" handelen. Beseft dit en blijft doorstrij den. Onze taak is een voorbeeld te zijn, zoodat ons volk erkent, dat men zich voor steun of hulp tot onze functiona rissen kan wenden. Metalen huishoudelijke 4 artikelen. Afleveringsverbod uitgebreid. Ingevolge bekendmaking in de Staats courant van 4 October 1943 is het be staande verkoop- en afleveringsverbod voor bepaalde metalen huishoudelijke artikelen, voor zoover het betreft ver koop en aflevering door fabrikanten en handelaren, met uitzondering van de detailhandelaren, uitgebreid tot de vol gende, geheel of gedeeltelijk van me taal vervaardigde artikelen: bakvor- mon. beugels voor weckflesschen, broodmessen, incl. broodzagen, draad- treeften, draadzeven, fleschopeners, gieters, kachelpijpen incl. ellebogen, keukenmessen, koffiemolens, kolenkit ten. nachtpotten, pansponzen. paple pels, raspen, scheerapparaten, stofblik- ken. strijkijzers (niet elctrlsch). trech ters. tuinharken en tuinschoppen (van kleine maat, bestemd voor gebruik door particulieren) voorraadbussen, vuilnis emmers. waschstampers. Te zijner tijd zullen nadere mededee- lingen worden gedaan omtrent de wij ze, waarop en de voorwaarden waar onder weder tot verkoop en aflevering van bovengenoemde artikelen mag worden overgegaan. De plaatsvervangende perschef van de rijksregeering. Stabslèlter sündermann, heeft in Den Haag gesproken .voor een grooten kring van vooraanstaande Jour nalisten Zijn uiteenzettingen betroffen vooral den psychologlschen kant van het oorlogsgebeuren. Jan van Zuiphen 80 jaar. Donderdag 7 October wordt Jan van Zutphen, de alom bekende voorzitter van „Zonnestraal", tachtig Jaar. Jan van Zutphen is de man geweest, die overal propaganda maakte voor de t.b.c.-bestrijding en die onvermoeid was. waar het er om ging gelden voor dit doel te verzamelen en hij heeft zich daarbij, niet het minst door zijn joviale rondborstigheid, een groote populariteit verworven. Vele functies heeft hij in zijn leven bekleed, o.a. statenlid, raads lid, lid van de staatscommissie voor voorlichting omtrent wettelijke maat regelen tot bestrijding der t.b.c., be stuurslid der parkherstellingsoorden en vele andere, doch zijn groote vermaard heid verwierf hij toch als voorzitter van „Zonnestraal". De tachtigjarige viert op 7 October dezen heugelijken dag in den familie kring, terwijl op Vrijdag 8 October in „Zonnestraal" een kleine huldiging in den beperkten kring van patiënten personeel zal geschieden. BEDRIJFSVOORLICHTING IN DE WIERINGERMEER Economische zwendel in Brabant. Leenvrouw ontmaskerd. De Bossche Economische Dienst heeft dezer dagen een „leenvrouw" ontmaskerd, die er wel zeer erger lijke praktijken op na hield. De vrouw had de gewoonte gel den uit te leencn aan huismoeders, die op de een of andere wijze in geldverlegenheid waren geraakt. Hierbü berekende zij uiteraard een zeer hooge rente. Het gebeurde echter vaak. dat haar slachtoffers de schuld niet op tijd konden aflossen, in welk geval de vrouw met moei lijkheden dreigde, tenzij haar cliën te de distributiebescheiden van haar gezin afstond. Verschillende huishoudens in de volksbuurten kwamen op deze wijze to taal zonder bonnen te zitten en de be rooide huismoeders moesten dan weer naar de leenvrouw om bij haar tegen fantastische prijzen levensmiddelen zonder bon te koopen. Bij de huiszoe king in de woning van de vrouw vond de politiij een kistje met ruim 3000 gul den. terwijl men In een geheime berg plaats een groote partij vet, eieren, bo ter, kaa* cn wijn vond. Op een andere plaats ih de woning kwam een enor me hoeveelheid textiel voor den dag. Bij het voortgezet onderzoek bleek, dat in deze zaak nog andere personen waren betrokken. De inspecteur voor de Prijsbeheer- sching heeft inmiddels de leenvrouw een boete van 2500 gld. opgelegd. Jarenlang haar klanten bedrogen. De economische politie te Vught heeft r.aar aanleiding van binnengekomen klachten dezer dagen een onderzoek in gesteld bij de winkelierster M. Weyts Naaykens op het Marktveld aldaar. Het onderzoek bracht aan het licht, dat de vrouw reeds jarenlang op geraf fineerde wijze haar klanten bedroog. Onder de weegschaal had zij een ge wichtje van 50 gram bevestigd, waar door de koopers op alle artikelen dit gewicht te weinig ontvingen. Tevens had zij de gewoonte van de boter en- de kaas dunne plakjes af te snijden, j terwijl zij daarenboven nog haar arti- I kelen enkele centen te duur verkocht, In den loop van den tijd had zij op de ze wijze uiteraard een aanzienlijke ■overwinst gemaakt. De inspecteur voor de Prijsbeheer- sching heeft deze zaak reeds berechten de vrouw een boete van 3000 gulden opgelegd. Clandestiene schoenfabriek. Te Kaatsheuvel (N.-B.) heeft de po litie een clandestiene schoenfabriek ontdekt, welke was gevestigd in een stilgelegd bedrijf. De schoenen, die hier werden ver vaardigd en die een waarde hadden van ongeveer 6 gulden, werden verkocht voor 82.50 per paar. Een aantal Kaatsheuvelsche schoen makers bleek in deze zaak be trokken te zijn. Zij verkochten het hun ten behoeve van hun klanten toege wezen leer voor grof geld aan de „fa brikanten". Reparaties konden dan ook vrijwel nergens worden uitgevoerd. Ruim 70 paar schoenen zijn door de politie iij beslag genomen, terwijl tegen een groot aantal personen procesver baal is opgemaakt. Het onderzoek ^duurt voort. Verkoopweigering is strafbaar 'S-GRAVENHAGE. 5 Oct. Herhaal delijk ondervindt men bij een bezoek aan 'confectie-kleedingmagazijnen, dat de winkelier de uitgestalde heeren- en jongenskleeding niet wil verkoopen. Verschillende voorwendsels worden dan als motief opgegeven. De onwil van den winkelier om te verkoopen vindt somtijds zijn oorzaak in de hoop op een nieuwe prijsregeling, die het uit zicht op hoogere prijzen zou openen. Met nadruk wordt er op gewezen, dat het eigenmachtig stopzetten van den verkoop, onder welke voorwendsels ook, het strafbare feit van verkoopwei gering oplevert, indien blijkt, dat het achterhouden van goederen geschiedt met het voornemen deze later tegen hoogere prijzen te kunnen verkoopen. Verduister van 18.156.30. 6 OCTOBER. zon op 6.47, O. 18.08. Maan op 14.16, O. 22.44. 7 OCTOBER. Zon op 6.49, o. 18.06. Maan op 16 10. O. 26.48. De proefveldresultaten van 1943. INTERESSANTE INLEIDINGEN VAN Ir. DIJKEMA EN Dr. Ir. DOEKSEN. Onder voorzitterschap van den heer G. P. Klstemaker had Donderdagmiddag in Hotel Smit te Mtddenmeer een druk be zochte vergadering plaats van de Ver. voor Bedrijfsvoorlichting in de Wierin- germeer. 4 Werkplan 1944. Nadat eerst eenige huishoudelijke zaken waren behandeld, werd aan de orde ge steld het werkplan voor 1944. Dit zeer royaal opgezette plan omvat tal van be- mestlngs- en cultuurp roeven, enquettes en grondonderzoek. Voorts voorlichting en inrichting van een cursus voor aardap pelselecteur. Aan den heer Dvjkema was verzocht een „bouwboek" samen te stel len, waarin op de bedrijven allerlei ge gevens kunnen worden genoteerd. Het werkplan werd goedgekeurd onder dankzegging aan de commissie, die het had samengesteld. De voorzitter verleende vervolgens het woord aan Ir. Dijkema tot het houden an zijn voorloopige beschouwingen over de proefvcldresultaten van 1943. ^.an de hand der gehouden enquèttes had spr. de hoeveelheden zaaltarwc en -rogge berekend, die onder normale om standigheden noodig waren. Daarbij was gebleken, dat ca. 5 kg. zaaizaad méér was benoodigd voor elke week, die later werd gezaaid. Voorts, dat een bemesting van 200 kg. kas voldoende was. terwijl de opbrengst bij nauwen rij-afstand ver reweg het grootst was. in het bijzonder bij geringe bemesting. Het beste bleek de "1 cm. rij-afstand bij 175 kg. zaaizaad. Deze proeven werden voortgezet ln 1943, waarbij de ervaringen van 1942 werden bevestigd. Aan de nand van een en ander gaf spr. e volgende richtlijnen: Zaaidat. Jullana Carsten's V 25 cm. 20 cm. 25 cm. 20 cm. 1 Oct. 150 kg. 162.5 kg. 120 kg. 125 kg. 15 Oct. 160 kg. 175 kg. 120 kg. 137.5 kg. 1 Nov. 170 kg. 187.5 kg. 140 kg. 150 kg. 15 Nov. 180 kg. 200 kg. 150 kg. 162.5 kg. 1 Dcc 190 kg. 212.5 kg. 160 kg. 175 kg. Hierbij is in het bijzonder rekening ge houden met de vermoedelijk geringere hoeveelheden stikstofbemesting, die het volgend jaar beschikbaar zullen zijn. Uitvoerig behandelde spreker daarop de relatieve korrelopbrengst der verschil lende wlntertarweraSsen. Juliana had het in dit opzicht goed gedaan, Carsten, die veel last van roest had. moest het geheel afleggen. De Lovlnk kon meekomen met de Jullana. is echter zéér schotgevoel'g. De Alba bleek een aanbevelenswaardig ras, doch is niet méér winterhard dan de Juliana. Van de roodzadige rassen was de Astra dit jaar het best. De opbrengst was even groot als van de Carsten en 't ras ts min stens even winterhard. Men dient deze nog nieuwe soort de noodtge aandacht te schenken. Van de roggesoorten had de Brands Ma rlen 't het best gedaan. De erwten hebben veelal geleden door de voetziekte. Enkele rassen bleken daar tegen goed bestand, zoo b v. de Rondo Het gevolg was. dat deze soort niet minder dan 76 pet. méér opbracht dan de Unica. Waar de Rondo ook ln normale Jaren goed kan meekomen, ver dient ze opmerkzaamheid. Onder de zomertarwe blijft de Blanca het meest aanbevelenswaardig. De ande re soorten leden zwaar onder roest Overigens bleek, dat de zomertarwe zoo vroeg mogcHIk dient te worden gezaaid. De gewoonte om begin Maart stikstof te strooien, bleek volkomen gerechtvaar digd. Ook bij iets latere bemesting schijnt de kunstmest zijn werk nog goed te doen. Deze materie dient echter, ln het bijzonder voor de Wieringermeer, nog na der te worden onderzocht. Nadat verschillende vragen door leider naar bevrediging waren beant woord, kreeg Dr. Ir. J. Doeksen woord, die zou spreken over: Resultaten van het onderzoek naar het optreden van de erwtenblad roller (wormstekigheid ln erwten). Alvorens de eigenlijke ziekte te behan delen. behandelde Inleider de levenswijze van het kleine bruine motje, dat kwaad veroorzaakt. Kannibalisme onder de rupsen. Het rupsje overwintert ln den grond ln een eigen gespannen zpinseltje. De diep te, waarop het zich bevindt is v%p geen beteekenis. Tegen het voorjaar komt het naar boven, verpopt zich en weldra ver schijnt het vlindertje. Dit zoekt, blijkbaar echter niet doelbewust, de erwtenvelden, die het alleen herkent, wanneer ze ln bloei staan. Eenmaal in deze velden, is het motje moeilijk te vinden. De eitjes worden willekeurig op de plant gelegd en zijn daarop practisch niet te ontdek ken. Uit de eitjes komen rupsjes, die zich onmiddellijk begeven naar een Jonge peul. Nu doet zich een eigenaardigheid voor: Ontmoeten twee rupsjes elkaar daar. dan vallen ze elkaar aan en één legt het af. Kannibalisme onder de rupsen! Bij ge ringe aantasting door de ziekte vindt men zeer zelden meer dan één rupsje per peul. Het diertje knaagt zich door de schee van de peul en. eenmaal binnen, begint het met het aanvreten van de erwt. Het ontwikkelt zich snel. knaagt een gat door de peul en laat zich vallen op den grond. Wordt een rupsje ln zijn ontwikkelings gang onderbroken, dan wacht het rustig tot de erwten weer zacht beginnen te worden of het zoekt een jonge peul. Dit Jaar, dat betrekkelijk droog was, was slecht voor de ontwikkeling der rupsjes. Men kon massa's verdroogde exemplaren aantreffen. Iedere rups vreet ca. 28 erwten aan. Wat kan men «egen de ziekte doen? Het is een moeilijke materie en men ls er nog lang niet. Toch zijn enkele richt lijnen aan te geven, waardoor de^schade kan worden beperkt. Aangezien slechts 3—3 erwten worden aangevreten, dient men erwtenrassen te kiezen met e^ groot aantal erwten per peul. vjaar de diertjes zich steeds onmidoel- UJk op een bloeiend erwtenveld neerla ten. moet theoretisch de rand het ergst aangetast zijn. Spr. adviseert daarom de erwtenperecclen zoo groot mogelijk te ma ken en deze steeds vierkant te houden. Aangezien de rupsjes overwinteren in den grond, waarop het vorige jaar erw ten zijn gebouwd, dienen de nieuwe per- ceelen daarvan zoo ver mogelijk verwij derd te zijn. Ook verdienen kort-bloelende erwtenras sen de voorkeur. Spr. heeft het vorige Jaar een groot aan tal monsters genomen, ten einde gegevens te verkrijgen omtrent de gemiddelde aan tasting per soort en omtrent de plaats, waar de ziekte het sterkst optrad. Hoe ingrijpend deze kan zijn. moge blijken uit het feit, dat hier en daar 95 pet worm- steklghcid werd gevonden. Deze proefne mingen waren nog niet ten einde, terwijl dit Jaar helaas geen personeel kan worden gevonden om wederom monsters te ne men. De gevoeligste rassen schijnen te zijn de Hala en de Gruno. terwijl het N.O. van den Polder vooralsnog het beste gebied schijnt Deze gebieden zijn echter het laatst uitgegeven, zoodat men zal moeten afwachten hoe alles zich hier verder ont wikkelt. Het best hield zich de Unica. Nadat ook deze spreker verschillende vragen had beantwoord, kon de voorzlt- terx sluiten na een hartelijk dankwoord aan de beide Inleiders. 1 EVERT SMIT. t Maandagavond is plotseling overle den de heer Evert Smit. directeur van de Zaanlandsche Stoomdrukkerij te Koog aan de Zaan en o.m. ook presi dent-commissaris van het „Dagblad voor Noord-Holland" De heer Evert Smtt. die 58 >aar oud geworden ls, voerde op energieke wij ze de directie van het door hem van zijn vader overgenomen bedrijf, waar aan de uitgave van het bekende dag blad „De Zaanlander" was verbonden. Als pres.-comm. was de heer Smit voor het bedrijf van het „Dagblad voor Noord-Holland" van groote beteekenis; zooals begrijpelijk kan worden geacht is hem het niet meer ^Ifstandig uit komen van zijn blad na aan het Jiart gegaan, maar de groote interesse wel ke hij aan den dag legde om ook nog in deze tijden van de krant te maken, wat er van te maken was, deed welda dig aan. Als president-commissaris voerde hij op zeer rechtschapen wijze het algemeen beleid, waardoor dit zeer moeilijke bedrijf zijn functie ln do maatschappij nog kon vervullen. Zijn plotselinge ziekte welke di rect reeds het ergste deed vermoeden heeft verslagenheid onder de wer kers aan dit blad gebracht. Naast tal van plaatselijke bestuurs functies vervulde de heer Smit ook mooi landelijk en provinciaal werk; sljn liefde voor natuur en historie was alom bekend, zoodat hij door deze groote belangstelling hiervoor zitting had ln de besturen ,van „Heemschut", „De Hollandsche Molen" en „Het Noord- hollandsche Landschap", terwijl de Zaansche Oudheidkamer en de Vereeni- ging „De Zaansche Molen" meermalen veel aan zijn interesse voor deze stich ting hadden te danken. Vrijdagmorgen zal de heer Smit te Koog aan de Zaan ter aarde worden besteld. SCHAGEN. DE VROOLIJKE WEST-FBIBZBN >v KOMEN. Ons plaatselijk ensemble, dat-In den afgeloopen tijd in geheel Noord-Hol land-Noord met steeds stijgend succes is opgetreden, zal 16 October a.s. in de tooneelzaal van den heer Igesz te Scha- gen debuteeren. „De Optimisten", het bekende orkest o,Lv. Arie Geils met refreinzang van Tinie Zeeman, zal dezen avond mede werking verleenen. Dit orkest, dat uit 12 personen bestaat, heeft reeds veel van zich doen spreken, evenals het Hawaiïan-ensemble „De Kalua's". Het hoofdnummer echter zal zijn Jan Buis man met zjjn vroolijke West-Friezen ln boerenleut en vroolijkh^id. Ds. EIKEMA NAAR ZAANDAM. Op 31 October a.s. doet ds. Elkems intrede te Zaandam, waar hij zal wor den bevestigd door ds. J. v. Kuiken te Amstelveen. HANDELSREGISTER. Nieuwe inschrijving: Oude Niedorp: Fa. Gebroeders Bakker, De Weel 145. land- an tuinbouwbedrijf enz. Bestuurswijziging: Bergen: Noord-Hol- landsche Mij. tot Exploitatie van Autobus- dlenstondernemlng „Bergen Binnen", Pr Hendriklaan 5. Opheffing: Oude Niedorp. N.V. Zui velfabriek „Niet Getocht" in Uq., 't veld Jalianadorp. Koegras-nieuws. Zondagmiddag moest Koegras 1 bij Call&ntsoog I op bezoek. Koegras had 3 Invallers en dit liet zich geducht merken. Driemaal had Koegras de leiding en driemaal maakte Callants- oog gelijk. 3—3 was de eindstand. Het ls te hopen dat Koegras de volgende keeren volledig uitkomt, anders ziet het er duis ter uit. Zondagmorgen ls Koegras a bij W.waard a op bezoek geweest. Met 3—8 werden de adspiranten geslagen. Zondag 10 Oct.: Koegras 1—SRC 1, 3,80 uur; Koegras a—Sehagen b, 11.30 uur. Droevig ongeval. De ongeveer 14-Ja- rlge J. B. viel Maandagmiddag van öjn fl^ts en werd bfj een omwonende binnen gebracht. De geroepen geneesheer, dr. Swaters kon slechts den dood oonetatec- TASCH MET BONNEN VERDWENEN. VERLOREN IN TREIN NAAR SCHAGEN. Zaterdagmiddag reisde de heer D. Kaan, winkelier aan de Vlamingstraat te Den Helder no. 37-39, met den trein van 17.05 vak Den Helder naar Seha gen. Juist was de trein na aankomst in Sehagen weer vertrokken in de rich ting Alkmaar, toen de heer Kaan tot de hoogst onaangename ontdekking kwam. dat hij zijn tasch in de coupé had laten liggen, Zijn schrik was dubbel groot, omdat in die tasch zich verschillende toewijzingen, losse rantsoenbonnen en andere distributiebescheiden bevonden, welker totale waarde zóó groot is, dat het verlies ervan voor de zaak van den heer Kaan funeste gevolgen moet hebben. Een direct ingesteld onderzoek bracht aan het licht, dat na aankomst in Alk maar de tasch was meegenomen door een tweetal heeren. die in Sehagen wa ren ingestapt, en in Alkmaar overstap ten in den electrischen trein richting Amsterdam, hetgeen was geconstateerd door een medereiziger, aan wien de beide heeren op het Alkmaarsche per ron zelfs nog geïnformeerd hebben naar de herkomst van de tasch. op welke vraag hij op dat oogenblik uiter aard nog geen antwoord kon geven. De politie te Sehagen. die het onder zoek verder ter hand heeft genomen, zet dit met kracht voort, teneinde tasch plus inhoud weer boven water te brengen. Wij hopen, dat de distributiebeschei den aan het slachtoffer teruggegeven zullen worden. In ieder geval is 't sig nalement bekend van hen. die de tasch medenamen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1