NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Adempauze aan den Dnjepr verwacht Sovjet-bruggehoofden Purmerenders voor 't Deutsche Obergericht. Max Blokzijl's reis Ziekengeldverzekering. 55 distributiezondaren berecht. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Schagcr édltic: Schagen: Laan 201. f Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 7 OCTOBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang. No. 284, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagerQfcs. AdvVrtentle-tarief. Prijs der gewone advertenties tn dese Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven} voor de gcheele oplage op aanvraag. Mogelijk irekken de Duiische iroepen in den winter nog meer terug. Tegenstellingen in Oost-Europa. Uit de commentaren der Duitsche pers op het verloop van den strijd aan het oostelijke front blijkt, zoo vertelt de ANP-correspondent te Berlijn, dui delijk. dat de Duitsche legerleiding met het bereiken van de Dnjeprlinie een faze van den strijd afgesloten acht en dat men alles» in het werk wil stel len om deze linie voorlooplg te behou den. De Drijepr, langs wiens oevers zich op sommige plaatsen vrij breede moerassen uitstrekken, is voor de bolsjewisten een moeilijk te passeeren hindernis en de Sovjetrussische brug- gehöofden aan den Midden-Dnjepr en ten noordwesten van Dnjepropetrowsk' schijnen voorshands van geen strate gische beteekenis te zijn, zoodat de Dnjepr, naar men dan ook kan aanne men, voorlooplg een verdere ontplooi ing van het Sovjetrussische offensief zal beletten, temeer daar de bolsjewis ten na de drie maanden, die het of fensief reeds geduurd heeft, ongetwij feld een adempauze noodig hebben om hun strijdkrachten te epèeren. Slechts ten noorden van de Zee van Azof, waar sterke Sovjetrussische troe penconcentraties gzijn waargenomen, schijnen de bolsjewisten hun offensief nog niet te willen staken en van Duit sche zijde verwacht men hier dan ook nog vóór het invallen der regenperioui. nieuwe aanvallen. Ten zuiden van het Ladogameer is een toegenomen activi teit der bolsjewisten waar te nemen en het is dan ook niet uitgesloten, dat ook in dezen sector, die geruimen tijd vrij rustig is tjeweest, nieuwe Sovjet- russsiche aanvallen te verwachten zijn. Nieuw Sovjetoffensief in den winter? Een offensief over de geheele linie, zooals de bolsjewisten dezen zomer hebben ondernomen, verwacht men van Duitsche zijde evenwel pas nadat de winter zijn intrede heeft gedaan en de stijf bevroren grond weer operaties met zware pantserlegers mogelijk maakt. De komende winter kan, zoo meent men te Berlijn, in het oosten de beslis sing brengen en men houdt er te Ber lijn rekening mede, dat de Duitsche weermacht in dezen winter nog ver der terug zal moeten wijken, doch ver klaart, dat zulks de bolsjewisten geens zins nader tot de overwinning zou brengen, indien zij er niet in zouden slagen, door het Duitsche front te breken en dit te desorganiseeren. In tegendeel, zouden de Duitschers een doorbraak kunnen verhinderen, dan zou dit voor de bolsjewistische strijdmacht een slag zijn, dien zij aldus de Duit sche opvatting -r- moeilijk' te boven zou kunnen komen. De a-s. driemogendheden- conferentie. Terwijl men dus, zooals uit het bo venstaande blijkt, in Duitsche kringen ten aanzien van de militaire vooruit zichten aan het oostelijke front een ze ker optimisme aan den dag legt, houdt men van Duitsche zijde ook nog uit drukkelijk de mogelijkheid open, dat politieke ontwikkelingen de situatie volkomen zullen wijzigen, zonder dat men uiteraard Sn bijzonderheden treedt Nu de militaire operaties aan het oos telijke front, dat nog steeds het belang rijkste front in Europa is. in de komen de weken aan beteekenis zullen verlie zen, kan het zwaartepunt meer op de politiek komen te liggen. In dit verband dient ook de confe rentie tusschen vertegenwoordigers van Londen, Washington en Moskou ge noemd te worden. De conferentie om trent den datum waarvan de geallieer den het nog steeds niet eens schijnen te ^sijn, is ontegenzeggelijk van groote beteekenis. Nog bestaat de mogelijkheid om deei te nemen aan het weersport- kamp, dat Zaterdag 9 October a s. vertrekt Flinke kerels van 16 t.e.m. 18 jaar, die aan dit kamp willen deelnemen, kunnen zich Donderdag 7 October a.s van 's morgens 8.30 tot 's middags 2 uur in den Dierentuin In Den Haag voor de keuring melden. Reiskoeten vang( woonplaats naar Den Haag en terug worden vergoed. Volgens verordening van den Rijks commissaris moeten werkgevers er scholen voor deze kampen, die eer maand duren, vrij geven. Werkgevers moeten hetloondoorbetalen en mogen deze maand niet als vacantie rekenen Kosten zijn aan deze kampen nie verbonden, terwijl in de kampei dienstkleeding, schoenen en sport goed, alsmede een zakgeld van 50 Pic per dag verstrekt worden. Daarom aarzel niet langer en laat je Donderdae 7 October a.s. in Den Haag voo het eerstvolgende Weersportkami keuren Stapf/Pax n Tusschen Engeland en Amerika eenenerzljds e:. (je Sovjetunie ander zijds bfestar.n tegenstellingen, die, naar ook uit Engelsche bladen blijkt, hoofd zakelijk Oost-Europa betreffen. Deze tegenstellingen schijnen een verdere ontplooiing der geallieerde krijgsplan nen, o.a. wat den Balkan betreft, in den weg te staan. Zoo zou, naar men te Berlijn meent reeds een invasie in Zuidoost-Europa hebben plaatsgevonden, indien Mos kou zich hiertegen niet had verzet Ook het zevende Amerikaansche le ger en het reeds 300.000 man tellende Fransche leger van Giraud, omtrent de verblijfplaats waarvan men slechts kan raden, staan ongetwijfeld voor nieuwe landingsoperaties gereed, doch men neemt te Berlijn aan, dat vóór afloop der conferentie tusschen de geallieerden geen ondernemingen op groote schaal te verwachten zijn. Uiteraard wordt het uitstellen der conferentie van Duitsche zijde toege juicht, daar hierdoor tijd gewonnen wordt voor het nemen van verdedi gingsmaatregelen. Zouden de besprekingen, die volgens de laatste berichten te Moskou zouden plaatsvinden, de Sovjetrussische wen- schen onvervuld laten, dan verwacht men hiervan in Duitsche kringen een verkoeling der betrekkingen tusschen Moskou en zijn Anglo-Amerikaansche bondgenooten, die op ue geheele situa tie van grooten invloed zal zijn. Inlevering Radiotoestellen. Op 20 October loopt de termijn, binnen welken men alsnog ongestraft zijn radiotoestel' kan inleveren, ten einde. Zij, die, om welke reden ook. tot dusverre verzuimden tot inleve ring ovef te gaan, zullen er goed aan doen, hiermede niet tot het laatste oogenblik te wachten, doch hiertoe terstond over te gaan. Zoo als bekend zijn voor hen, die na 20 October zonder de vereischte toe stemming in het bezit van een radio toestel worden bevonden, de streng ste straffen in het vooruitzicht ge steld. verkleind. Zestien schepen getroffen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 Oct. (DNB) Het op perbevel der weermacht deelt mede: Op het Noordelijke deel van het schier eiland Taman heerscht slechts plaatse lijke gevechtsbedrijvigheid. Een vijan delijke groep, die geland was ten Wes ten van den Koebanmond, werd in ver bitterde gevechten van korten afstand vernietigd. Aan den Midden-Dnjepr misluk ten vijandelijke aanvallen. Door eigen tegenaanvallen werden de Sovjetbruggehoofden verkleind. Aan weerszijden van 4e Pripetmonding duren de zware gevechten voort. Ten Zuiden van Gomels en ten Wes ten van Smolensk bleven herhaal de doorbraakpogingen van den vij and zonder resultaat. IN ITALIË. Op verschillende punten van het Zd.- Italiaansche front viel de vijand ter sterkte van een compagnie tot een ba taljon onze achterhoede aan en werd hij overal met verliezen afgeslagen. De gevechten met de bij Tcrmoll gelande vijandelijke gevechtsgroep duren nog voort. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen opereerden met succes tegen concentraties van pant serwagens en voertuigen en brach ten drie groote landingsbooten met een gezamenlijken inhoud van meer dan 5000 ton tot zinken. Bij de zuiveringsgevechten in Istrië werden talrijke gevangenen en een om vangrijke buit gemaakt. De bandieten leden bovendien zware bloedige verlie zen. Zestien schepen getroffen. Bij den gemelden aanval op een vij andelijk convooi voor de Noord-Afri- kaansche kust plaatsten volgens defini tieve rapporten formaties der lucht-- macht oom- en torpedotreffers op in totaal zestien schepen met i-en geza menlijken inhoud van 130.000 ton. Een deel der schepen kan als vernietigd worden beschouwd. Sterke formaties der luchtmacht vie len een steunpunt van den vijand in het Oosten der Middellandsche Zaé aan en bombardeerden in de Egeïsche Zee een vrachtschip van middelbare groot te in brand. De vijand verloor gisteren in het Mid- dellandsche-Zeegebied en boven het be" zette gebied in het Westen 21 vliegtui gen, voor het meerendeel zware vier motorige bommenwerpers. Bij de gevechten op het eiland Cor sica heeft een SS-stormbrigade zich bijzonder onderscheiden. Drie Sovjet-torpedojagers in den grond geboord. Het DNB meldt nog uit Berlijn: Duitsche duikbommenwerpers hebben op 6 October in de Zwarte Zee ten zuidwesten van dê Krim drie Sovjet torpedojagers in den grond geboord. Onder de tot zinken gebrachte torpe dojagers bevond zich de moderne torpe dojager Charkof, die in 1936/37 ge bouwd is. Het schip had een waterver plaatsing van 2200 ton en liep 43 ^aoopen. Germaansche Herfstwedstrijden te Avegoor. SS-OBERGRUPPENFUHRER RAUTER STELT NIEUW SPORTPARK IN BEDRUP. Op den dag waarop de Germaansche wereld het Oogstdankfeest vierde, heb ben de Germaansche SS In Nederland en de SS- en Politie-sportgemeenschap Nederland haar wedstrijden om het Herfstkampioenschap gehouden. Tevens hielden de Hitlerjugend en de Jeugd storm vergelijkingswedstrijden. Deze gebeurtenis op athletiek gebied viel samen met het feit, dat SS-Ober- gruppenführer Rauter het nieuwe sport veld van het SS-Opleidingskamp Ave goor in gebruik stelde. De wedstrijden werden door zeer vele autoriteiten bijgewoond. Daaronder wa ren de Befehlshaber der Waffen SS, vertegenwoordigers van Partij en Staat en van de Duitsche Jeugd-organlsaties. nagenoeg alle hoogere functionnarissen der N.S.B., de voorman der Germ. SS Feldmeyer. alsmede de plaatsvervan gend Leider Van Geelkerken als hoofd van den Jeugdstorm, vertegenwoordi gers der Nederlandsche politie, enz. In den namiddag toonden de Rijks- commisaris en de Leider speciaal nog hun belangstelling, door een deel der wedstrijden te komen bijwonen. De overdracht van het sportveld had des morgens plaats. De SS-Obergruppenführer Rauter, ontvangen door den commandant van het kamp, SS-Hauptsturmführer dr. Brendel, inspecteerde de voor het ter rein opgestelde eerecompagnie, de com pagnie Germaansche SS, alsmede het muziekkorps der Waffen SS. waarna dr. Brendel sprak over de beste Ger maansche prestatie. Spreker dankte SS-Obergruppenführer Rauter voor den grondslag, welken hij hiermede legde en voor den steun dien hij Avegoor steeds verleende. Nadat SS-Hauptsturmführer dr. Bren del hem het sportveld als gereed voor de overdracht had gemeld, sprak SS- Obergruppenführer Rauter zijn vreugde uit over de# totstandkoming. Hij her innerde daarbij nog eens aan de open stelling der Turn- en Exercitiehal in dit voorjaar en vestigde er in dit ver band de aandacht op, dat het nieuwe sportveld der SS-mannen niet alleen in levensbeschouwend opzicht opvoedt. Het maakt hen geestelijk en lichamelijk tot weerbare mannen. Spreker hoopte, dat het baanbrekend werk hier zou worden voortgezet *n nog prestaties te zien zou geven en in dit verband bracht hij dank aan den commandant en de organisatoren, als mede aan de deelnemers der wed strijden. Verduister van 18.156.30. 8 OCTOBER 1943. Zon op 6.51, o. 18.04. Maan o. 23.49, op 15 55. 9 OCTOBER 1943. Zon op 6.52, o. 18.02. Maan o. 1.03, O. 16.34. Batterijenvoor zaklantaarns. De distributieregeling. 's-GRAVENHAGE, 5 Oct. Het feit, dat de winter voor de deur staat, zal ongetwijfeld de belangstelling voor zak lantarenbatterijen weer doen stijgen. In verband hiermee volgt hieronder nog eens een samenvatting van de thans voor deze batterijen geldende distribu- tieregeling. Gedurende de derde distributieperio de (15 Maart—1 Mei 1943) en in minde re mate ook daarna heeft het Bureau voor de Metaalverwerkende Industrie te Den Haag aan tot aankoop van bat terijen gerechtigden zoogenaamde „re- peteerende koopvergunningen" uitgege ven. Als gerechtigden werden be schouwd: doktoren, verpleegsters en anderen, die batterijen voor de uitoefe ning van hun bèroep noodig hadden, Gebroken werd toen met het systeem, waarbij telkens nieuwe koopvergunnin- gen op aanvrage werden uitgereikt. Op deze „repeteerende" koopvergun ningen kan door den handel het daar op vermelde aantal batterijen worden -verstrekt, telkens wanneer een publica tie van het bureau in de dagbladen de leveranciers daartoe machtigt. Prac- tisch verschijnt thans iedere maand zulk een publicatie, de gerechtigden hadden dus niets anders te doen dan zich onder overlegging van hun repe teerende koopvergunning, te laten in schrijven bij den leverancier, die daar op zijn toewijzing verkreeg, en zich vervolgens aan het begin van iedere periode tot dezen leverancier te wen den. De bevoorrading der detaillisten ge schiedt niet automatisch. Deze moeten telkens opnieuw de gewenschte hoe veelheid batterijen bij den grossier be stellen. Hiernaast zijn ook koopvergunningen verstrekt, voorzien van een stempel „speciale toewijzing". Deze komen niet voor herhaalde leverantie in aanmer king. Grootverbruikers kregen een aparte toewijzing, slechthoorenden een maandeüjksche toewijzing. Uit een en ander blijkt dat de dis tributie van zaklantaarnbatterijen ge durende den zomer niet heeft stilge-' staan. Methet oog op den langeren dagduur werden toen alleen de perio den, welke thans ongeveer 30 dagen bedragen, ruimer genomen. Voor het indienen van een aanvrage zulks tuurlijk alleen, indien men tot de ca tegorie der gerechtigden behoort wordt geen formulier verstrekt. Zü kan, voorzien van de noodige gegevens, in briefvorm tot genoemd bureau worden gericht. Voor bepaalde categorieën als binnen schippers, leden van E.H.B.O., luchtbe- schermingspersoneel, enz. zijn de be treffende vakorganisaties ingeschakeld. Zoo nu en dan zal het mischien ook niet-gerechtigden mogelijk zijn van in stallateurs en detaillisten een batterij te betrekken. In verband met de ver minderde houdbaarheid is het dezen namelijk toegestaan niet afgehaalde batterijen aan het einde van iedere pe riode tegen den vastgestelden prijs van de hand te doen. Koeien en kalveren geslacht Langdurige tuchthuisstraffen. De landarbeider Bastiaan Versluis en de schilder Willem Cornelis Sterk, bel den woonachtig te Spijk, hadden beslo ten, gezamenlijk door den handel in vleesch geld te verdienen. Te dien ein de kochten zij een aanzienlijk aantal schapen en slachtten die clandestien, waarop zij het vleesch met winst ver kochten. Met het oog op de hardnek kigheid, waarmede zij gedurende ge- ruimen tijd hun bedrijf voortzetten, ver oordeelde het Deutsche Obergericht Versluis tot een tuchthuisstraf van vijf jaar en Sterk tot drie jaar tuchthuis straf, beiden bovendien tot een boete van 300 gulden, subs. nog ^s maanden tuchthuisstraf. Gewetenlooze Purmerender- Als bijzonder gewetenloos clan destien slachter moest zich de boe renknecht. Antonius Molkenboer uit Purmerend met een aantal van zijn afnemers voor het Deutsche Oberge richt verantwoorden. Molkenboer heeft op de meest gewetenlooze wij ze een aanzienlijk aantal runderen en kalveren clandestien geslacht en bij den zwarten handel in vleesch een buitengewoon grooten omzet bereikt. Het Obergericht veroordeelde hem deswege op 30 September 1943 tot zes jaar tuchthuisstraf en een boete van Zetel der Italiaansche regeering. Waarom verplaatst? BERLIJN, 6 Oct. (DNB). Met de verplaatsing van den zetel der Italiaan sche regeering uit Rome naar een stad in Noord-Italie is, naar de correspon dent van 'de „Beriiner Börsenzeitung', dr. J. Schmitz Forst, meldt, een ver plaatsing van het politieke gewicht ten uitvoer gelegd, welke docy den oorlog noodzakelijk is geworden. Het besluit van de onder Mussolini staande nieuwe •egeering om Rome als regeeringszetel op te geven is niet, aldus de correspon dent, een onder den druk van den vij and genomen maatregel, maar een vrij willig besluit van groote 'draagwijdte De Republikeinsche regeering van Ita lië gaat naar het noorden omdat daar, aangeleund tegen Midden-Europa en den Duitschen bondgenoot, de arbeids- en strijdbasis van Italië ligt. Het zou zijn valsche feiten voor te spiegelen en den toestand onduidelijk voorstellen, wanneer men. aldus de correspondent verder, de fictie in stand zou willen hou den dat Rome deze taak zou kunnen verrichten. Rome kan dit niet. omdat het uit zee in gevaar is en aangezien ook zijn verkeersverbindingen, gezien de ligging der vijandelijke vliegvelden, voor korter of langer tijd verbroken kunnen worden. twintigduizend gulden, subsidiair nog een maand tuchthuisstraf voor elke niet betaalde duizend gulden. Zijn voornaamste afnemers waren de melkhan 'alaar Hein Demmers, die veroordeeld werd tot 3 jaar tucht huisstraf en 2500 gulden boete, de ar beider Dirk Salm en de slager Hein Koning, die béiden werden veroor deeld tot twee jaar en zes maanden tuchthuisstraf en tot boeten van 1000 en 2000 gulden; voorts de koffiehuis houder Cornelis Johannes Vijselaar en de hotelhouder Arend Hendrik van Linge. wier delicten werden ge straft met een jaar en drie maanden tuchthuistraf voor beiden en voor Vijselaar bovendien met 300 «ulden boete. De employé Simon Spaans, die binnen betrekkelijk bescheiden gren zen was gebleven, kwam er met een jaar tuchthuisstraf af. Dit proces heeft op buitengewoon scherpe wijze het verwerpelijke optre den van de clandestiene slachters cn hun afnemers in het licht gesteld. Ie der moet het zich Voor gezegd houden, dat een dergelijk optreden niet verbor gen kan blijven. De veestapel staat on der zóó scherpe controle, dat het er slechts op aan komt, wanneer er weer eens controle plaats vindt. Dat kan nu eens korter, dan weer langer duren. Al tijd echter kan verwacht worden, dat de daad ontdekt wordt. In het onderha vige geval zijn de straffen der afne mers van het vleesch vastgesteld naar de grootte van de gekochte hoeveelheid, De opgelegde boeten bedragen in to taal meer dan de winst, verkregen door den clandestienen handel in vleesch. Onze veevoedcrpositic is moeilijk, maar aardappelenschilien voeden het vee. VLIEGERS OPLATEN STRENG VERBODEN. "s-GRAVENHAGE, 6 Oct. De Com- misaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid wijst erop, dat het verboden en strafbaar is, vliegers van welken aard ook op te laten. Tegen overtredin gen zal ingevolge de verordening van den Secr.-Gen. van het Dep. van Jus titie van 6 September 1940 (verordenin genblad stuk 25 nr. 133) streng worden opgetreden. In het bijzonder wordt de aandacht erop gevestigd, dat ouders, opvoeders en andere met toezicht be laste personen krachtens de verorde ning van den Secr.-Gen. van het Dep. van Justitie over het toezicht op min derjarigen van 5 Augustus 1943 (veror deningenblad stuk 23 nr. 85), wanneer zij het strafbare gedrag der minderja rigen door behoorlijk toezicht hadden kunnen verhinderen, kunnen worden gestraft met gevangenisstraf of hechte nis tot zes maanden of boete tot 300 gulden. door Noord-Brabant. Als waarnemend propagandaleider der N.S.B. heeft Max Blokzijl met tusschenpoozen van cenige dagen de voornaamste Brabantsche steden be zocht, waar groote volksvergaderingen werden gehouden, die zeer druk wer den bezocht. Onder het gehoor be vond zich steeds een gVoot aantal po litieke tegenstanders. Dezer dagen werd de slot-vergadering te 's-Hertogenbosch gehouden. Na korten tijd zal de heer Blokzijl een bezoek brengen aan vele Branbantsche fabrieken. Het plan hiervoor is in bewerking. Op de vraag hoe de Brabander in het algemeen staat tegenover het Na- tionaal-Socialisme, antwoordde de heer Blokzijl, dat hij in dat gewest een sterke neiging tot den nieuwen tijd had ontmoet. Hoewel er tegenwerking bestaat van geestelijke en andere con servatieve elementen, zou de positie van de bewoging veel beter zijn. Ook thans is er in het Zuiden een duidelij ke stemming tot „meegaan" merkbaar. Bovendien heeft hij daar veel waarde volle elementen aangetroffen. Voorts sprak de heer Blokzijl zijn voldoening uit, over de energie en wils kracht der industrie in dat gewest. De heer Blokzijl verzekerde, dat hij zeer aangename ervaringen aan zijn Bra- bantschen tocht had. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ, f 50.000: 10102. f 2.000: 16567. f 1.500: 14771. f 1.000: 13090. f 400: 1032. 2625, 4378, 5360, 8069, 10482, 16364, 17361. f 200: 2298, 5704. 11269, 21175. f 100: 2542, 2743, 2886. 2966, 5421, 5929. 6513, 10924, 11245, 16877, 17396, 20227, 21469, 21841. Van de zieken geldverzekering werd in den laatsten tijd in toenemende mate misbruik gemaakt, zoodat het noodzakelijk werd om diegenen, dje eens een paar dagen thuis willen blij ven, omdat het werk hun niet aan staat, te laten gevoelen, dat zulk een spijbelen zich wreekt in een belang rijke vermindering van inkomsten, Daartoe is in de Ziektewet een wijzi ging aangebracht De tot dusver gel dende voorschriften kenden aan de verzekerde arbeiders bij ziekte gedu rende 26 weken een ziekengeld van 80 pet. van het dagloon toe, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tus schen ziekten van korteren of lan geren duur. Onlangs is echter een bepaling in gevoerd, op grond waarvan na het verstrijken van drie verplichte wacht- dagen, gedurende de eerste zes dagen, waarover uitkeering wordt verstrekt, een ziekengeld van 50 pet. van het loon wordt gegeven. Daarna heeft de normale uitkeering van 80 pet. van het loon plaats. Indien evenwel de ongeschiktheid tot werken langer duurt dan vier weken, verkrijgt de verzekerde achteraf nog een uitkee ring, waarbij hem het gedurende de eerste zes dagen minder betaalde wordt vergoed. De bedoeling van dezen maatregel is om het in deh laatsten tijd opgeko men verschijnsel van te lichtvaardige ziekmeldingen te beteugelen, zonder dat daarbij de werkelijk ernstige pa tiënten. met een ziekte van langeren duur, worden getroffen. Deze Immers krijgen later het aanvankelijk minder ontvangene uitbetaald. Nadrukkelijk zij er op gewezen, dat de getroffen maatregel, die slechts noode werd genomen, een tijdelijk karakter draagt.Het ligt in de bedoe ling hem ongedaan te maken, zooüra het verschijnsel, waartegen hij zich- keert, een einde neemt. Drukke dag voor den Aikmaarschen Economischen Rechter. Brandstoffenbonnen en tabakskaarten verhandeld. Voor den economischen rechter, mr. Meijer, hadden zich Woensdag 55 ver dachten. in 43 zaken, wegens overtre ding van de distributiebepalingen te verantwoorden. Als eerste stond terecht Jacob Kok. gemeente-werkman te Enkhuizen, voor het vervoeren van 300 kg. aardappelen. Tot zijn verontschuldiging voerde hij aan, dat hij toch moest eten. Vonnis 50 of 10 dg. Voor het verkoopeh van een schoenen bon kreeg Maria Prent, huisvrouw te Oostzaan, 15 of 3 dg. Louis Nottelman, incasseerder te Den Heldgr, had 12 extra brandstofbonnen verkocht en werd daarvoor beboet met 100 of 20 dg. De Heldersche kellner Jan C. W. Leeuwen had 3 liter jenever voor brandstofbonnen geruild. Ook dit mag niet en daarvoor zal hij 10 moeten betalen of 2 dg. moeten opknappen. De rechter vond het pijnlijk, dat verd. zijn jenever ook kwijt was geraakt. De 45-jarige bankwerker Bijlsma te Oudesluis had 3 extra brandstofbonnen voor 24 gekocht en geruild voor drie flesschen jenever. De jenever was hem echter niet geleverd. Eisch 40 of 4 dg. Vonnis 30 of 6 dg. Anke Brinksma, bankwerker te Den Helder, had 3 extra brandstofbonnen verkocht. Het O.M., mr. Feitsma, nam aan, dat verdachte een bonnenhandel dreef; eisch 50 of 10 dg. De verdediger, mr. dr. Buiskool, wees er op, dat verdachte het gedaan had om een tekort voor zijn examengeld aan te vullen, van handel was geen sprake. Vonnis 30 of 6 dg. De 28-jarige Jacob Boon uit. Hippoly- tushoef had aan Brinksma drie brand stofbonnen verkocht, omdat hij geld noodig had; eisch 40 of 8 dg; vonnis 25 of 5 dg. De losse arbeider Willem van Wijhe uit Zwolle had een tabakskaart ge kocht: vonnis ƒ20 of 4 dg. De huisschilder Jan Kraan uit Urk had de tabakskaart verkocht; vonnis 20 of 5 dg. De Alkmaarsche electricien A. B. Mei man had een levensmiddelenkaart ge kocht en kreeg een uilbrander van den officier, omdat hij beweerde, dat zijn vrouw de kaart gekocht had. Tenslotte zeide. hij, dat hij wel wilde aannemen, dat hij het had gedaan. Dit was niet voldoende, zoodat de zaak tot 3 Nov. werd aangehouden. Petrus Molenkamp t£ Alkmaar had een levensmiddelenkaart gekocht voor eigen gebruik. Toen hij hoorde, dat de kaart gestolen was, had hij haar terug gebracht. De rechter vond het feit ernstig, om dat het niet mogelijk moet zijn, dat zij, die over geld beschikken, zich voe- aingsmiddelen kunnen toeëigenen die voor anderen bestemd zijn. Vonnis 100 of 20 dg. De Hoornsche huisvrouw Geurtje de Boer had 3 voedingsmiddelenkaarten verkocht; eisch 25 of 5 dg; vonnis conform. A. Heine te Den Haag had de kaarten gekocht; eisch ƒ100 of 20 dg.; vonnis dito. De 30-jarige kapper A. P. Worms- becher uit .Winkel had 215 kg. tarwe en 100 kg. rogge in voorraad gehad en de controleur had den indruk, dat hij zwarten handel dreef, wat door den ver dediger, mr. dr. Buiskool werd bestre den. Verdachte verklaarde, dat de hoe veelheden voor eigen gebruik dienden en niet aan anderen toebehoorden. De controleurs M. Lastdrager en K. Wiersma bleven hun meening handha ven, dat W. een gewiekste zwarte han delaar was, maar aangezien zij dit nim mer hadden kunnen constateeren, vond de rechter dit wat gevaarlijk. Het O.M. veronderstelde, dat niet vast was komen te staen, dat verdachte zwarte handelaar was. Het leelijke van de zaak was, dat verdachte zijn voorraad bij anderen had opgeslagen. Voor Jiet voorhanden hebben van een grootere partij graan dan waartoe htj gerechtigd was. vorderde het O.M. 300 boete of 60 dg. De verdediger wees op verdachte's groot gezin en op het feit, dat hij de hoeveelheden in kleine partijen had gekocht en aan den bewaarder een half mud had afgestaan. Vonnis 250 of 50 dg. Peter Oud. ever®ens te Winkel, had ook tarwe enz. in voorraad gehad en stond volgens het procesverbaal van de rparechaussée algemgen als een zwarte handelaar bekend. Een positief feit te dien aanzien bestond er echter niet. Verdachte beweerde, dat hij ten on rechte als zwarte handelaar bekend stond. De tarwe had hij door arenlezcn ver kregen en de verdediger, mr. dr. Buis kool, legde vijf verklaringen over van personen, die verdachte toestemming tot het arenlezen hadden gegeven. De erwten had verdachte gekocht. Het O.M. vorderde omdat verdachte geen familieleden heeft- waarvoor hij moet zorgen, en er aanwijzingen be stonden, dat verdachte zwarte han delaar was, ƒ300 of 60 dg. met de toe zegging, dat hij een volgende maal ge vangenisstraf zal vorderen. Mr. dr. Buiskool was van oordeel, dat verdachte het slachtoffer was van praat jes uit eigen scheersalon. Vast stond, dat verdachte geen zwarte handelaar is. Verdachte heeft te zorgen voor zijn huishoudster en haar kind. Verwerpt men dit. dan moet er 75 kg. tarwe voor de huishoudster worden afgetrokken. De man heeft vier evacuées uit Den Hel der in huis en is met hun lot begaan, al heeft hij geen onderhoudsplicht. Von- is ƒ250 of 50 dg, Jacob Doorn, arbeider te St. Maar ten, had twee valsche tabakskaarten voor 1 per stuk gekocht. De rechter oordeelde dit een zeer ongewonen prijs en merkte op. dat ver dachte voor de politie verklaard heeft ze voor ƒ0.50 te hebben gekocht; von nis 15 of 3 dg. De kleermaker L. v. d. Berg te Den Helder had een distributiestamkaart In onderpand gegeven voor geleend geld; vonnis 1 maand gevangenisstraf. De caféhouder J. G. Nagengast. die het geld voor de stamkaart als onder pand had geleend, kreeg eveneens 1 maand gevangenisstraf. De Alkmaarsche grondwerker Jan Koeleman had voor iemand op diene tabakskaart een pakje sigaretten ge haald, maar de kaart verkocht en kreeg deswege 25 of 5 dg. De 24-jarige huisvrouw A, C. Spier dijk uit Barsingerhorn had valsche snoepbonnen in 'voorraad gehad om ze uit te geven. Bij haar was één kg. sui ker in beslag genomen. De rechter noemde het ëen ernstig feit en wees ver dachte erqp. ■flat het de vraag zou zijn of ze wel naar huis kon. Snikkende ver klaarde ze daarop, dat ze het maar een maal gedaan heeft, op verzoek van een buurvrouw; eisch 1 maand gevangenis straf. Verdachte verzocht een geldboete, mededeelende dat haar moeder haar daarvoor wil helpen. Vonnis 250 boete of 50 dg. Mej. Elisabeth Mostert te Opperdoes had twee brandstoffenbonnen in voor raad gehad, terwijl ze er maar één had mogen hebben. Ze vertelde, dat ze die van het distri butiekantoor had ontvangen, wat de rechter verwierp, aangezien de zaal: op het distributiekantoor klopte. Op de vraag hoe het het vorig vorig jaar in het café met de brandstoffen was ge gaan. verklaarde ze zich dit niet meer te kunnen herinneren. Ze bleek zeer bespraakt en slechts toen de officier haar dreigde met ver wijdering, hield ze zich stil.; eisch ƒ25 of 5 .dg.; vonnis conform. De Heldersche filiaalhouder K. L. J. Luiten had een tabakskaart gekocht, doch verzekerde, dat hij zich niet meer met den zwarten handel inliet: von nis ƒ50 of 10 dg. 75 of 15 dg. kreeg T. C. de Vries utt Amsterdam, die In do Wieringermeer klompen voor broodbonnen had geruild. De autogenlsch lasseher T. J. Jansen, die in samenwerking met De V. het zelfde had gedaan, kreeg ook 73 of 15 dg. Een 12-tal zaken werden tot 3 No vember aangehouden, waaronder een achttal uit Den Helder, wegens het vatsch invullen van fomulieren voor extra levensmiddelen, omdat in deze zaken een Duitscher met een tolk ge hoord moest worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1