NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Onsympathieke profiteurs Drie maanden Sovjet-offensief zonder resultaat. Engeland moet zuinig op zijn menschen zijn. De ttfestand in Italië. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.Y. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Schagcr editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 8 OCTOBER 194$. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 235, 2 pagina's. Deu Courant verschijnt dagelQki. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties ln deze Editie II ct. per m.M. BU contract binnen een Jaar te gebrniken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. De politieke leiding van ons blad. Met Ingang van heden is tot politiek redacteur van het Dagblad voor Noord- Holland benoemd de heer H. J. J. Marinus. De heer Marinus werd op 21 Januari 1913 te Boxmeer geboren. Hoe wel Brabander, werd hij in Limburg, hoofdzakelijk in Venlo, opgevoed, waar hij het gymnasium doorliep. Reeds tij dens zijn gymnasialen studietijd was hij journalistiek werkzaam, het eerst bij een Llmburgsch persbureau. Vervolgens was hij correspondent van verschillende provinciale en landelijke dagbladen, zooals Limburger Koerier, Prov. Noord- Brabantsche en Bossche Courant, Het Volk. De Telegraaf, De Standaard en De Tijd. Als werkstudent studeerde hij aan da universiteit van Nijmegen, waar hij colleges ln de Rechten, Economie en Phllosophie volgde. In de jaren 1934 tot 1938 maakte hij diverse groote bui- tenlandsche reizen, o.a. werkte hij ge- ruimen tijd in Parijs en Berlijn. Na zijn terugkomst in Nederland was hij aanvankelijk als redacteur bij Het Volk werkzaam, eerst in Utrecht en later in Amsterdam. De heer Marinus is tevens hoofdredacteur van het K. Historisch Archief. Hij is lid van de N.S.B. De „dienst" op de Zonnebloemstraat Toen de leden van het voormalige Nederlandsche leger zich in Amersfoort moesten melden voor terugvoering krijgsgevangenschap. trokken velen daarheen, zwaar met koffers beladen. In Amersfoort zage» de meesten naar een vervoermiddel en vonden dit ook, ter beschikking gesteld d<?or eenige ondernemende vervoerders. Tot zoover was alles in orde. Van de financieele vergoeding, die hiervoor gevraagd werd. kon dit evenwel niet gezegd worden De prijzen waren hoog. zelfs veel te hoog. Dit wekte veler ergernis en gaf de Prijsbeheersching aanleiding tot in grijpen. De vervoerders bleken in kor ten tijd groote bedragen te hebben ver diend. De inspecteur voor de Prijsbeheer sching te Amsterdam berechtte onlangs deze zaken. De voornaamste overtre ders. G. H. v. d. Hoek. exRpditeur. Ber- nulfusstraat 24 en G. G. Verschuur, stalhouder. Achter de Kamp lb, beiden te Amersfoort, kregen ieder een boete van 5000,—, waarbij overwogen werd. dat hun handelingen des te ergerlijker waren, omdat hier misbruik werd ge maakt van de omstandigheden, waarin de vervoerde personen verkeerden. An dere bij deze onverkwikkelijke affaire betrokken lieden zijn eveneens beboet. Levendige gevechten bij Welikije Loeki en tusschen llmenen Ladogameer. Vijand versterkt zich Italië. in UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 7 Oct. (DNB). Het opperbevel vsn de weermacht deelt mede: Op het Taman-schiereiland en aan het front tusschen Melitopol en Sa- porosje kwam het slechts tot plaat selijke gevechten. In de zwaarte puntsectoren van het zuidelijke en centrale Oostelijke front werden ook gisteren vijandelijke aanvallen grootendeels In tegenaanvallen af geslagen. Ten zuiden van Welikije Loeki gingen de Sovjets met vrij sterke door vliegtuigformaties ondersteunde Infanterie- en pantserstrijdkrach ten tot den aanval over. De gevech ten zijn in vollen gang. Van het front tusschen Hm en- en Ladogameer wordt melding gemaakt van levendige plaatselijke t gevechts actie. Duitsche duikbommenwerpers vielen in de Zwarte Zee een formatie van drie Sovjettorpedojagers aan, die poogde de Zuidkust van de Krim te beschieten. Door bomtreffers werden alle drie de torpedojagers in den grond geboord. Tijdens de harde afweergevechten aan het Koebanbruggehoofd en in den zuidelijken en centralen sector van het Oostelijk front hebben zich het tweede bataljon van het regiment grenadiers 290, de Oostmarksche negende pantser divisie, de Rijnlandsch-Westfaalsche 306de en de Beiersche 337ste infanterie divisie bijzonder onderscheiden. Achterhoedegevechten ln Italië. In Zuid-Italië werden aan de Vol- turno herhaaldelijk vijandelijke infan terie- en pantserstrijdkrachten, meest in tegenaanval, afgeslagen, terwijl in de zuidelijke Appenijnen onze achter hoeden na afweer van krachtige vijan delijke aanvallen langzaam naar het noordwesten uitwijken. In het gebied van Termoli duren de verbitterde ge vechten met den zich versterkenden vijand voort. De luchtmacht heeft in de afgeloopen nacht doelen in het gebied van Londen met brisantcommen van zwaar kaliber aangevallen. Alle vliegtuigen zijn op hun steunpunten teruggekeerd Duitschland strijdt voor een continent. Dr Göbbels in „Das Reich Rijksminister dr. Göbbels gaat in z|jn artikel in Das Reich deze week uit van het feit, dat in de geheele 'wereld na vier jaren oorlog een ze kere moeheid heerscht. Zoo'n moe heid, aldus de minister, is den laat- sten tijd vooral aan den kant van den vijand op te merken. Men mag deze verschijnselen echter in hun vermoedelijk effect niet overschat ten. Afgezien van eenige oorlogs winstmakers en opruiers verlangt op de geheele wereld bijna een ieder naar het einde van dezen reusachtigen wereldstrijd. Maar daar komt het niet zoo zeer op aan. Van belang is veel meer dc vraag, hoe dat einde bereikt kan worden. Hier qchter verschillen de opvattin gen. Onze vijanden willen het Duitsche volk vernietigen, maar wij moeten be- Staans- en ontwikkelingsmogelijkheden eischen, wanneer wij niet wiliep on dergaan. Het eenige, wat wij ons te verwijten hebben, is dat wij er zijn, dat het Duitsche volk voortdurend toe neemt en daarom ruimte om te leven noodig heeft, terwijl het bevolkings aantal der westelijke mogendheden snei daalt en zij dus het bestaan alleen van Duitschland een bedreiging achten- Aangezien alle Duitschers echter niet zelfmoord kunnen plegen, opdat de Engelschen geen angst meer behoeven te hebben, blijft hun niets anders over dan hun land en hun leven te verde digen. Deze strijd is echter zoo verbit terd, omdat Engeland precies weet, dat het zich zoo'n strijd in de toekomst niet meer zal kunnen permitteeren. Het Britsche volk mag in dezen oorlog niet meer dezelfde offers aan bloed dragen als nog in den eersten wereldoorlog, zonder daarbij zijn volksche substantie te verliezen, om nog maar te zwijgen van een even- tueelen derden oorlog. Daarom voert het ook dezen strijd met een zoo ge ring mogelijk gebruik van menschen en is blij, dat de zware bloedoffers door de Sovjetunie worden gebracht. Hot bolsjewistische gevaar- Voortgaande wijst dr Göbbels er op, dat men in Londen de gevaren over het hoofd ziet, die voor het Britsche volk kunnen ontstaan uit de „geest drift voor het bolsjewisme," waarna hij voortgaat: „Ons verantwoordelijkheids gevoel tegenover hetgeen wij Avond land noemen is veel te 6terk, dan dat het zich zou laten benadeelen voor overwegingen van het oogenblik. Wij hebben nooit verheeld, dat wij het ge vaar, dat ons werelddeel bdöreigt, een gevaar voor alle Europeesche volken achten en wij betreuren slechts, dat het inzicht daarin ondanks zijn nabij heid nog zoo weinig gerijpt is. Wat zou bijvoorbeeld het kleine Zweden doen wanneer de ontwikke ling aan het oostelijke front inder daad sou verloopen zooals de jood- sche bladen van Stockholm met zoo veel leedvermaak en geestdrift pro- feteeren en het bolsjewisme op een goeden dag werkelijk voor zijn grem zen zou staan? Gelooven de Zweden werkelijk, dat het Kremlin hun neu traliteit zal eerbledièen of de Zweed- sche weermacht tol» stand zou bren gen, wat dan klaarblijkelijk de Duit sche niet zou zijn gelukt?. Of zelfs, dat de Engelschen en Amerikanen huji te hulp zouden kunnen en willen snellen? Alle drie deze uitvluchten zijn te na- ief dan dat zij een ernstige weerleg ging verdienen. Wien dus dankt de pers van Stockholm de vrijheid om zich te verheugen over de terugtochtsbewegin gen van onze weermacht aan het ooste lijke front? Toch alleen aan het feit, dat deze weermacht zóó ver voor de Duitsche grenzen is blijven staan, dat het Zweedsche volk niet bang behoeft te zijn. Duitschland verdedigt een continent. De absurditeit van zoo'n aaneenscha keling van omstandigheden, aldus gaat het artikel verder, springt in 't oog Duitschland verdedigt een continent, dat dit heelemaal niet verdient, en per mitteert daarmede zijn volken een na tionaal voortbestaan, dat zij uit eigen kracht in het geheel niet zouden kun nen beschermen of verdedigen. „Wij weten zeer .goed, dat wij met deze constateeringen pijnlijke waarhe den uitspreken. De joodsche woord voerders der neutrale en vijandelijke openbare meening zullen niet dralen ons daarvoor te overstelpen met schan delijke verdachtmakingen. Waarheden moeten steeds een langen weg afleg gen, vóór zij aan het doel komen. Hoe kritiek ook vaak de algemeene oorlogstoestand zich mag ontwikkelen hij geeft toch ook steeds weer het aan schijn aan nieuwe elementen die het recht geven op de grootste verwachtin gen. De oorlog aldus de rijksminis ter bergt vele raadselen in zijn schoot Hoe doorzichtig en duidelijk zij aan het eind schijnen, zoo geheimzin nig en onverklaarbaar zijn zij tijdens zijn verloop Hij staat bijna altijd in zijn beslissende fase voor voortdurend zich vernieuwende crisispunten. Maar dan treden meestal die geschiedenis vormende factoren op, die hem in de hem voorgeschreven baan dringen". ITALIAANSCHE VROUWEN TERECHTGESTELD. Van officieele zijde zijn, naar Radio- Rome meldt, de namen gepubliceerd van drie Italiaansche vrouwen, die door de Anglo-Amerikaansche troepen in Napels gearresteerd en doodgeschoten werden. Een van deze vrouwen was de echtgenoote van een bekenden fas- cistischen hoogwaardigheidsbekleder. Verduister van 18.156.30. 9 OCTOBER 1943. Zon op 6.52. o. 18.02. Maan o. 1.03, O. 16.34 ZONDAG 10 OCTOBER. Zon op 6.54, o. 17.59. Maan o. 3.31, op 17.06. Na drie maanden. In aanvulling op het weermachtbe- richt verneemt het DNB: de Sovjets zijn thans ruim drie maanden met hun groote offensief aan den gang. Op Juli begonnen zij met hun doorbraak pogingen. Op 5 October evenwel staan zij voor het inzicht, dat ten slotte tocb alles practisch vergeefs is geweest, Niet alleen, dat het plan om het Duit sche front op te rollen mislukt is, ook de aanvoer van nieuwe Duitsche reser ves. zooals door de Duitsche tactiek werd mogelijk gemaakt, kon door de Sovjet-leiding niet verhinderd worden. De Duitsche afweer is thans sterker en geconcentreerder dan drie maanden ge- leden, terwijl tegenover deze ver- stérkte Duitsche afweer thans een aanmerkelijk verzwakte Sovjet-aanvals- kracht staat. De wederzij dsche verhouding van krachten heeft door het mislukte groote offensief der Sovjets en door de logi sche uitvoering van het Duitsche af- weerplan een verandering onde-gaan zooals deze van het begin af aan in de bedoeling lag van de Duitsche leiding. Dat de uitvoering van dit Duitsche de fensieve plan door de Sovjetleiding ondanks de grootste offers niet kon verhinderd worden, is de eigenlijke re den voor den oorspronkelijk wel nau welijks in het voornemen liggenden langen duur van het Sovjet-offensief, dat na drie maanden van de zwaarste verliezen nog voor aanzienlijk grootere moeilijkheden staat dan begin Juli. De aanvulling der enorme verliezen, welke het opstellen van geheel nieuwe legers vereischt, plaatst de Sovjetleiding voor dezelfde moeilijkheden als de voort durende verzorging van den aanvoer over groote, onbegaanbare afstanden. Sovjets verloren sinds Juli 2 mllloen man. Bij de afweergevechten aan het Oos telijke front hebben de bolsjewieken ook de laatste drie maanden uiterst zware verliezen geleden en ongewoon veel soldaten verloren. Sinds Juli van dit Jaar heeft het Sovjetleger alleen 2 millioen man verloren, waarvan on geveer de helft aan dooden en ruim 120.000 gevangenen. Ook de zware ver liezen der,Sovjets aan wapens en ma teriaal zijn een teeken van de felheid der gevechten. Bijzonder zwaar waren de verjiezen aan pantserwagens, die sinds Juli van dit jaar met ruim 20.000 zijn toegenomen. Daarmede bedraagt het aantal der sinds het begin van den veldtocht ln het Oosten kapotgescho ten Sovjet pantserwagens thans meer dan 70.000. Aan kanonnen verloren de. Sovjets bovendien 7000 stukken, zoodat het totale verlies hiervan thans 75.000 stukken bedraagt. De wapenen van het leger en de luchtmacht'haalden de laat ste drie maanden nog 7500 vliegtuigen omlaag. Het aantal der Sovjetvlieg- tuigverliezen is daarmede gestegen tot 52 000. Communisten vormen guerilla-benden. In het gedeelte van Italië, dat door de Anglo-Amerikanen bezet is. onder vinden dezen ernstige moeilijkheden. De talrijke aldaar woonachtige commu nisten weigeren het regime-Badoglio te erkennen en vormen guerilla-benden, die van de thans daar heerschende anarchie weten te profiteeren, De fascisten van hun kant zijn bij dui zenden de bergen in gevlucht en vor- men^ daar een element van bedreiging voor de vijandelijke verbindingslinie. Tenslotte bevinden tienduizenden Ita lianen, die in staat zijn de wapenen te dragen, zich in de door Duitschland bezette gebieden, zoodat Badoglio ook dezen ontberen moet. Strafvervolging tegen fascis tische overloopers. De Zwitsersche radio meldt, dat de Fascistische Republikeinsche Partij heeft besloten, dat tegen de voormalige fascistische partij-dignitarissen, die op 25 Juli j.1. verraad hebben gepleegd, op grond van hoogverraad een strafvervol ging zal worden ingesteld. Nieuw fascistisch partij-insigne. De secretaris van de nieuwe Fascisti sche Republikeinsche Partij heeft be paald. dat het insigne van de Fascis tisch Republikeinsche Partij gelijk zal zijn aan het onderscheidingsteeken, dat door de Italiaansche fascisten van 1919 tot 1925 werd gedragen. Dit ünsigne bestaat uit een lictoren bundel op een ovaal schildje in de nationale kleuren. Een karabijn schiet handgranaten De granaat wordt In den schletbeker, dl» op het wapen n gezet, geplaatst. D* karabijn wordt met een kardoes inplaats van met een patroon geladen. Daar de achletbeker een getrokken loop heeft, krijgt het projectiel na he» afschieten een groote snelheid. Op korten afstand vervangt het 3 c-M. projectiel de handgranaten PK <?chr.1.n'PR7/R/P m NIEUWE REI SE- UND GASTST5ITE- MARKEN". De aandacht van belanghebbenden wordt erop gevestigd, dat nieuwe „Reise- und Gaststatte-marken" ln gebruik genomen zijn, welke Duit sche reizigers uitsluitend in hotels e.d: kunen gebruiken ter verkrijging van de daarop vermelde artikelen tot de daarbij vermelde hoeveelheden. In gebruik genomen zijn: Reise- ond Gaststëtte-marken met rooden ondergrond, met witten op druk voor 50 gram brood. 9 Reise- und Gaststatte-marken met blauwen ondergrond, met witten op druk voor 50 gram vleesch. Reise- und Gaststatte-marken met groenen ondergrond, met witten op druk voor 30 gram kaas. Reise- und Gaststatte-marken met gelen ondergrond, met witten op druk voor 5 gram boter. Reise- und Gaststatte-marken met gelen ondergrond, met witten op druk voor 62'/t gram boter. Reise- und Gaststatte-marken met bruinen ondergrond, met witten op druk voor 5 gram margarine. Reise- und Gaststatte-marken met oranje ondergrond met witten op druk voor 25 gram „Nahrmittel". Het model der bonnen is vierkant met uitzondering van die voor 62'/. gram boter, die langwerpig zijn. Ze zijn blijkens het daarop aange stipte opschrift geldig tot 6 Fe- brfflri 1944. De aandacht wordt erop gevestigd, dat weigeren om de bovengenoemde „Reise- und Gaststatte-marken" aan te nemen, ernstige gevolgen voon de betrokken hotelhouders enz. met zich medebrengt. DE TUCHTRECHTER LEGT VERPLICHTE VEELEVERING OP. De tuchtrechter te Amsterdam heeft diverse vonnissen gewezen wegens ont trekking van melk, alsmede clandes tiene bereiding van boter en kaas. Hij heeft een veehouder te Sloten, naast een boete van 1000,—, levering van drie koeien opgelegd. De tuchtrechter te Leeuwarden velde een dergelijk vonnis jegens een melk veehouder te Kornwerd. Een landbouwer te Voerendaal moet van zijn kleinen veestapel een koe missen. Het centraal college voor de tucht rechtspraak bevestigde het vonnis van den tuchtrechter te Rotterdam jegens een veehouder te Krimpen aan de Lek: levering van een melkkoe, terwijl in het geval van een veehouder te Hil- legersberg het centraal college aanlei ding had in een boete van 1500.— tot uitdrukking te. brengen, dat „aanzien lijke hoeveelheden melk aan haar wet telijke bestemming waren onttrokken," SCHAGEN. VIA MALA IN THATER ROYAL. De tooneelliefhebbers zullen stellig met voldoening vernemen, dat in het Theater Royal door het Residentie Too- neel zal worden opgevoerd het tooneel- spel in 4 bedrijven van John Knittel Via Mala. Knittel heeft een door hem geschre ven roman zelf tot een drama ver werkt. In dit spel maken we den strijd mee, dien dr. Andreas.von Richenau moet voeren om waarheid en klaarheid te brengen in het verdwijnen van den beest- achtigen vader Lauretz, die op een win ternacht in de Zwitsersche bergen schijnt te zijn omgekomen. Het behoeft geen betoog, dat de uit voering bij de geroutineerde spelers van het Residentie Tooneel in goede handen is en we twijfelen niet of veel plaats- genooten zullen de gelegenheid om dit min of meer befaamd geworden spel bij te wonen, niet willen verzuimen. DE SCHAGER MARKT. Voor de Centrale werden Donderdag 43 koeien, 11 pinken. 9 stieren. 4 gras kalveren, 2 nuchtere kalveren, 106 vette èchapen en 20 varkens aangevoerd. Er waren zeer goede kwaliteiten bij en zeer zware stieren. Op de gebruiksvee- markt valt de aanvoer nog niet mee. Weer geen kalfkoeien aangevoerd. houden de boeren wel vast. wat duide lijk is. Kalm was de handel in tijd- koeien, hoogste noteering 1300,—. Stug was de markt in geldckoeien, de hoog ste noteering was hier 1250.—. In vaar zen was de handel niet wild. De prijs liep tot 1140.— bij een vaste markt. In gewone tijden zaten wij nu in de groote koemarkten. De veebonnen lobpen van week tot week op, gisteren golden ze 1.95. Wat een prijzen! Er zijn met ingang van 26 September eenige wijzigingen gekomen in de rege ling betreffende de aankoopvergunning voor rundvee. De handel in graskalveren was vlug en duur; de prijzen liep van 300,- tot 400.—. Veulens golden van 700,- tot 950,—, weinig aangevoerd. Men hoorde de laatste weken veel hoogere prijzen: de aangevoerde dieren waren wellicht niet van de beste soort. Weer hadden wif een markt van gere gistreerde fokrammen van het Texelsch schapenstamboek in Noord-Holland. De rammen werden heel wat lager ver kocht dan de vorige week, nu was de noteering 150,— tot 250.—. Er was niet veel handel ln ooilam meren. tot 180.—. De handel in fokschapen was slecht, ze noteerden van 225—, tot ƒ260.—. Met elkaar, die van de Centrale mee geteld, waren er 275 stuks aangevoerd Een en ander gaf weer een anderen kijk op de markt. Er was veel belangstel ling. .Op de biggenmarkt heerschte weer een kalme stemming, als prijzen wer den opgegeven 35,— tot 100,—. Op de kippen- en konijnenmarkt gedrukte stemming. Voor dc slacht bekende prij zen per k.g. Het duurste fokkonijn gold 25.-. Eén suikerbon voor October? 's-GRAVENHAGE. 7 Oct. Ten gevolge van enkele maatregelen was in de suikerpositie van ons land een zoo danige verbetering ingetreden, dat het Rijksbureau voor de Voedselvoorzie ning in Oorlogstijd eenigen tijd geleden kon aankondigen, dat het aanvankelijk voornemen, de suikerdistributie over een periode van vier weken stop te zet ten. geen doorgang behoefde te vinden. Wel moest men rekening blijven houden met de mogelijkheid, dat het voor de eerste helft van October bestemde halve kilogram, pas later beschikbaar gesteld zou kunnen worden. Echter zijn moeilijkheden, waarmede het vervopr te kampen heeft gekregen, oorzaak, dat één der ter verbetering van de suikerpositie getroffen maatrege len tot dusverre zonder effect is ge bleven. Het zijn ook vervoersmoeilijk- heden die bewerken, dat de aanvoer van suikerbieten in de inmiddels aan gevangen campagno minder vlot ver loopt dan voor een ongestoorde suiker- voorziening in den tijd van overgang van den ouden naar den nieuwen sui- keroogst noodzakelijk geacht moet worden. Deze omstandigheden hebben er toe geleld, dat, ofschoon voor de eerste helft van October Inmiddels één sui kerbon U aangewezen, het voorals nog niet vaststaat, of voor de tweede helft van deze maand de bonaan wijzing reeds op het daarvoor vast gestelde tijdstip zal volgen. Dat beteekent derhalve, dat het niet uitgesloten ls, dat men met de op den thans geldenden bon verkregen sui ker wellicht de geheele maand Octo ber zal moeten toekomen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTEBIJ f1000 14227 16702 t 400 8225 17153 19295 t 200 4599 8008 f 100 4502 5196 5985 13577 14054 15806 18003 20192 BENOEMD. Bij besluit van den Burgemeester is met ingang van 1 November a.s. be noemd lot doodgraver de heer Joh. de Lange te Barsingerhorn. Bij besluit van den Burgemeester is benoemd tot gemeente-timmerman de heer F. Koning, alhier, ingaande 1 Octo ber j.1. POLITIE. Gevonden: een gebloemd schort, een zwarte vulpen, een kinder-portemon- naietje, eenig geld, een pet, een jon gensbroek en een bruin portemon- naietje. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Jan F., z. v. J. H. Mod der en R. Keesman. Jacob J.. T. Bijpost en M. Ram. Pieter J., z. v. P. J. Llgtelljn fn B. J. M. Greven- broek (geb. te AU*niar). Ondertrouwd: Dirk Blaauboer te Arnhem en Jantje Kuijper. Overleden C. Zut, oud 76 J. van der Veen, oud 71 J. (overleden Alkmaar). SCHAGEN NIEUWS. Programma Zondag 10 Oct. Zaandijk I—Schagen I. Vertrek per trein 12 uur. Aanvang 2.30 uur. J. J. Slikker, d.; Th. de Weger en T. Schoorl, a.; G. C. Anneveldt, S. Grootes en R. v. Haren, m.; D. Schoorl, G. J. Boontjes, J. Peetoom, Joh. Mos en Stam, v. Res.: J. Kater. Gel.: Joh. Bremer. Grensr.: G. Rempt. Schagen 2—Oudorp l, Aanvang 2.30 uur. P. Schoorl (aanv.). d.; J. Kuilman en A. de Wit. a.; T. Moransart, H. Vollen en A. Slikker, m.; P. Dekker. Jb. Ypey, J. v. d. Ben, A. v» d. Pijl en Joh. Fran sen, v. Res.: P. Slilc. Schagen 3—Winkel 3. Aanvang 12 45 uur. P. Biesboer, d.; J. v. Til en C. Slikker, a.; H. Hijman. P. Slik en Jb. Schoorl, m.; Th. v. Rooij, J. H. Kuljl, P. Smit, H. v. Veen en W. Servaas, v. Wie heeft een enkelkous van Joh. Fran sen ln zijn koffer medegenomen? Sint Victor junioren—Schagen Jïnioren Vertrek per trein om 10.15 uur. Aanvang 11.45 uur. Kort, d.; H. N. de Graaf en A. Mo lenaar. a.; L. de Jager. H. Kaper (aanv.) en P. Kip. m.; Joh. de Nijs. H. de Graaf, Vel, P. Verra en C. Annevelt, v. Res.: Jb. v. d. Pijl (grensrechter) en Bleeker. Begel.: A. Ertks en G. Kip. Schagen A-adsp.—Helder A-adsp. Aanv. 11.30 uur. Chr. Bakker, d.: H. Heiligers (aanv.) en N. Tromp, a.; S. Koning, P. Wardenaar en K. Borst, m.; N. Verduin, G. Schouten. H. Voorthuizen, P. de Boer en K. Domper, Reserve: C. Spaans (grensrechter) en W. Schouten. Begel.: E. de Jongh en M. de Haas. Koegras A-adsp.—Schagen B-adsp. Ver trek om 10.30 uur vanaf de Markt. Aanv. 11.30 uur. K. Kansen, d.; W. de Jongh en J. Mun- tjewerf, a.: P. Annevelt (aanv.). A. Del ver en J. Kolenbrander, m.; L. v. d. Kuit, C. Kabel. K. Rol, C. Tuinman en J. van Vliet, v. Res.: P. Schroevers (grensrechter) en Joh. Sijnesael. Begel.: A. Vader en Jn. Boontjes. Schagen C-adsp,—Alcm. Vlctrlx J-ad?p. Aanvang wedstrijd om 10.15 uur. ~i. v. d. Kuit (aanv.), d.; P. Koning en Lakeman. a.; K. Bruin, W. Schroevers cn K. Schoehuis. m J. Hopman. M. Eike lenboom, Jb. Schouten .Tbzn W. Boersen en O. de Graaf. v. Res.: S. de Boer (grensrechter) en H. Hijmans. Begel.: W. Domper. Mededeelingen: Afberlchten voor Junioren en adspiran- ten bij W. Domper. Uiterlijk Vrijdag. De reserve-spelers behooren voortaan gekleed op het terrein aanwezig te zijn. Zaterdagmiddag vanaf 2 uur trainen. Wieringermeer. De btetenoogst op gang. Met den oogst van suikerbieten Is op verschil lende bedrijven een aanvang gemaakt. Naar verluidt ls het suikergehalte vrij hoog. Inmiddels Is met de verlading naar de diverse fabrieken een aanvang ge maakt. Opnieuw diphtherie. Thans, na een stille periode, is opnieuw een geval van diphtherie geconstateerd te Middenmeer. Middenmeer. Benoeming bU de P. T. T. De heer A. Heerschap, voorheen kantoorhouder bij de P. T. T. te Middenmeer, ls thans be noemd tot kantoorhouder te Andijk-Oost. Indiensttreding l Dec. a.s. Plaatsing inrijpoorten. Bij de R.K. kerk te Middenmeer wordt een 2-tal inrij poorten geplaatst: één olj den ingang der kerk, de andere bij den Ingang der R.K. begraafplaats. Het monument op de be graafplaats ls afgewerkt, behoudens het bronzen Christusbeeld. Tooneelavond Joh. Kaart. Voor een stampvolle zaal trad het gezelschap Joh. Kaart Woensdagavond op in de tooneel- zaal Smit. Deze avond is een groot suc ces geweest. Zeer voldaan keerden de talrijke bezoekers hulswgart^ TWEE WERELDEN. (Van onzen politicken redacteur.) De jongste rede van den Rijkscom missaris op het Oogstdankfeest te Gro ningen biedt heel wat nuttige stof tot diep nadenken. Welk een hemelsbreed verschil bieden de beelden, die hti over de positie van den boer van vroo- ger en thans oproept. Wij weten allen uit eigen ervaring, hoe wéér rijn woorden zijn. Het zijn twee werelden, waarbij iedere boer. die nuchter na denkt, niet lang talmen zal in dte keuze, onder welk regiem hij het eer lijkst en billijks! zijn zwaren arbeid beloond krijgt. In de oude wereld waren het de beursmenschen. die door hun speculaties de waarde van de landbouwproducten bepaalden. De boeren en de belangen van het boe renbedrijf. het welvaren van de boe renfamilie. of de zoon evenals zijn vader het bedrijf kon voortzetten, dat alles interesseerde hen niet. Hoofd zaak was dat de beursmenschen door hun transacties groote winsten kon den maken. Den eenen keer golden landbouwproducten hun speculaties, een andere maal roken ze meor winst ln koper, tin, petroleum of wat ook. Dan konden de boeren, wier produc ten niét ln de gratie waren, maar zien. hoe ze hun hooge bedrijfskosten en andere lasten konden betalen. Het liefst hadden de beursmannen nog. dat er heelemaal geen boeren bier te lande waren. Dan konden ze land bouwproducten elders opkoopen. on derling versjaggeren en met hooge winsten door speculaties op de markt brengen. Of de arbeiders dan meel, brood, aardappelen en dergelijke beta len konden, was hun zorg niet. Met deze willekeur en speculaties Is grondig afgerekend. De boer ls een heilig bezit voor den Staat geworden. Hij en zijn bedrijf vormen de rugge- graat van de gemeenschap. De land bouw geniet een voorkeursbehande ling, zooals hem ln de geschiedenis van den Jongsten tijd nog niet ten deel gevallen ls. Dat is geen oorlogsver- schijnsel. Geenszins Ieder, die iets van de grondstellingen van de mo derne. vanuit Duitschland gepropa geerde economie-opvattingen gehoord heeft, weet, dat de boerenstand de basis is, waarop de moderne Staat de nieuwe gemeenschap grondvest. Land bouwgrond mag niet meer voor spe culatieve doeleinden misbruikt wor den. Voor de instandhouding van een gezonden boerenstand zijn doeltreffen de wetten uitgevaardigd. Door het intoomen van beursspeculaties, het ordenen van de markt naar autar kische principes, waardoor in de eer ste plaats de producten van eigen bodem beschermd warden, kunnen de tergende vernietiging van landbouw producten. zooals wij die in Neder land Jarenlang met schaamte hebben moeten aanzien, niet meer voorkomen en worden de boeren voor hun inge spannen arbeid naar recht en billijk heid beloond. Ondanks de onmiskenbaar gunstigere voorwaarden, waaronder de boeren thans leven en werken, doen zich voor hun bedrijven toch nog een reeks van moeilijkheden voor, die ook de Rijkscommissaris niet verzwegen heeft. Daarbij was In de eerste plaats sprake van moeilijkheden met den 4 veestapel. Iedereen weet. dat dit een normaal oorlogsverschijnsel ls. waar aan ölet te ontkomen valt. Oorzaken zijn o.a. de blokkade en de afsnoering van buitenlandsche toevoeren. Ook Engeland en zelfs de Amerikaansche farmers hebben daarmee te kampen, om van de Russiche boeren, die heele maal geen bezit hebben, maar te zwij gen. Het zijn echter moeilijkheden van voorbijgaanden aard. Eveneens is dat het geval met de serie ongemak ken, die de specifieke veredelings- hedrijven in deze oorlogsjaren onder vinden. De Rijkscommissaris heeft echter verzekerd, dat deze beperkin gen vervallen zoo gauw Nederland volledig in de nieuwe Europeesche economie is ingeschakeld. Waar deze problemen zoo nauw met de behoef ten van een normale maatschappij verbonden zijn. is er geen twijfel, of deze gunstige perspectieven zullen ook bewaarheid worden. De positie, die de boerenstand in dit Staatssysteem inneemt, is er een waarborg voor, dat zijn belangen ook het eerst be hartigd zullen worden. En dit temeer, daar de geheele maatschappij straks op een ruime levensmiddelenbevoor rading. die uitsluitend door naleving van deze beloften verkregen kan wor den, zal aandringen. De gunstige positie van den boer heeft een gezonde uitwerking op het geheele maatschappelijke leven. Ouderen onder ons. die zich de wan toestanden van den vorigen wereld oorlog herinneren, toen Nederland zelfs niet direct in den ootfcz betrok ken was. zullen volmondig erkennen moeten, dat de levensmiddelenpositie ditmaal belangrijk beter geregeld is dan destijds. Thans is veel ruimere armslag verkregen en wordt de voor raad. die telkens door de landbouw productie verkregen wordt, billijker en rechtvaardiger verdeeld. Ook het prijzenniveau steekt zeer gunstig bij de vroegere verhoudingen af. De boer heeft een gezonder en veiliger be staan gekregen. Zijn bedrijf behoeft niet meer door premies in het leven gehouden te worden. Hij is niet meer van speculaties van meestal volks vreemde elementen afhankelijk. Hij weet. dat de arbeid en inspanning, die hij zich getroost, niet vergeefs zijn, dat zij ook beloond zullen wor den. En vooral, dat men zijn bedrijf als een der waardevolste schakels van de maatschappij erkent en bescherm», De praktijk heeft in deze vier oor logsjaren onomstootelijk bewezen, dat arbeiders, ambtenaren, middenstan ders. de geheele maatschappij daarvan de voordeelen plukt. H. J. J. M. Nieuwe burgemeesters. Het Rijkscommissariaat maakt bekend, dat de Commissaris-generaal voor Be stuur en Justitie heeft benoemd tot bur gemeester van Heiloo den heer C. L. Swaalf te Heemstede en tot burgemees ter van Beemster den heer M. v. d. Kuur, zulks onder gelijktijdig eervol ont slag uit de functie van waarnemend burgemeester van Hoogkarspel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1