NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Duiische leiders in Hoofdkwartier In Zuid-ltalië druk op den Duitschen linkervleugel. Hevige strijd ten zuiden van Welikije Loeki Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland X.Y. Alkmaar - Yoordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagcn: Laan 301. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 8 OCTOBER 1948. SCHAGER EDITIE. 8."e J :.\rganx.9 No. 236. 4 pagina'». Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertentiea In deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. OPHELDERING. (Van onzen politicken redacteur.) De rede van dr. Goebbels naar aan leiding van het Oogstdunkfeest te Berlijn heeft zeer verhelderend ge werkt. "Door zijn ondubbelzinnige uit spraak over den strijd tegen het Bols jewisme. die aansloot bij de verklaring van Von Ribbentrop kortelings tér ge legenheid van de verjaring van het Driemogendhedcnpact. is thans duide lijk door de hoogste Duitsche instanties de koersrichting vastgelegd. Dit in af wijking van en onder nadrukkelijke te genspraak tot de bonte geruchten, die in den laatsten tijd in het buitenland en ook in ons land over zoogenaamde geheime Duitsch-Russische onderhan delingen en zelfs verdragen in omloop werden gebracht. Dr. Goebbels liet er geen misverstand over bestaan, dat Duitschland zijn ideologische koers te gen het bolsjewisme handhaaft. Hij voegde er aan toe. dat latere Europee- sche geslachten het als de grootste schande van deze eeuw zullen beschou wen. dat de tegenwoordige wereld Duitschland alleen met behulp van re latief kleine bondgenooten het gevaar uit het Oosten heeft laten bezweren. Niet minder opmerkelijk was zijn ver klaring. dat in dezen oorlog de fronten eigenlijk verkeerd liggen. Deze stelling is reeds vaker in het geding gebracht. Het is echter de eerste maal. dat ze uit bevoegde Duitsche mond te hooren was. Ongetwijfeld zullen spitsvondige geesten ook hieruit weer allerlei nieu we geruchten distilleeren. doch 'dr. Goebbels voegde daar onmiddellijk aan toe, dat deze uiting geenszins als een Duitsch beroep op hulp moest be schouwd worden. Het Duitsche oorlogsdoel werd ook ditmaal onverbloemd weergegeven. Duitschland voert uitsluitend een verdedigingsoorlog ter bescherming van redelijke rechten. Er zal onverbiddelijk gevochten worden, totdat de tegenstan der in het Oosten, in het Westen en in het Zuiden murw is gemaakt, tot alle vijanden hun pogingen opgeven, zich in Europeesche zaken te mengen. Het ligt in de Duitsche bedoeling, zoo wel den bolsjewistischen vijand als den Anglo-Amerikaanschen dermate per manent bloedende wonden toe je bren gen, dat zij zich voortaan niet meer aan een tegen Duitschland gerichte frontvorming in Europa wagen. Dat er een Duitsche vergelding tegen de Anglo-Amerikanen, en speciaal tegen Engeland komt. is reeds verschillende malen verzekerd. Het ware volkomen verkeerd, de macht en de reserves van de Duitsche aanvalskracht te onder schatten. Dat hebben de voorafgaande jaren maar al te zeer bewezeri. Harry Hopkins. Roosevelts vertrouwensman in Londen, publiceerde kortelings in het leidende Engelsche dagblad „News Chronicle" de opzienbare bekentenis: „Ik heb met vele mannen van het leger en de marine gesproken en heb tot dus verre nog niemand ontmoet, die geloof de, dat wij een snelle overwinning zou den behalen. Ondanks alle bombarde menten en blokkade is Duitschland mi litair nog solvabel. De troepen heb ben voldoende levensmiddelen, klee ding en wapenen. De productie van oorlogsmateriaal heeft geen last van noemenswaardige uitvallen. Het thuis front heeft geen scheur gekregen. Wij hebben uitsluitend de „voor-werken" ingedeukt. Ondanks de aanvallen van Russische en geallieerde bommenwer pers zijn de Duitsche troepen nog steeds goed verpleegd. Het Duitsche volk heeft voldoende te eten en vol doende kleeding. Onmetelijke indu strieën in Duitschland en Europa zijn nog volkomen intact gebleven. Duitsch land heeft naar behoefte toevoer van staal en aluminium voor de duikboot- en. vliegtuigproductie'. De productie van deze beide wapenen heeft niet veel af genomen. terwijl de productie van ja gers waarschijnlijk uitgebreid kon wor den. De industriekracht van Japan groeit. Wanneer Japan de veroverde eilanden niet binnen een jaar verliest, zullen zijn reserves aan oorlogstuig zoo ontstellend toenemen, dat het een lan gen verdedigingsoorlog kan voeren, waarbij wij er geenszins zeker van zijn, dat China het nog lang kan uithouden." Niet zonder reden koestert men van Duitsche zijde een realistisch optimis me. waarbij men zich ook niet tot een hiep-hiep-hoera-stèmming laat verlei den. De bombardementen worden niet onderschat. Nieuwe tegenslagen kunnen zich voordoen. Doch zelfs deze op den koop toegenomen, beginnen ook tegen standers in te zien. dat dc geallieerden in het huidige tempo eerst aan het ein de van het volgend jaar de Povlakte zullen bereiken. Met reden wordt be twijfeld. of de geallieerden dan nog voldoende slagvaardigheid zullen bezit ten om den laatsten, beslissenden slag tot een goed einde te brengen. De overplaatsing der Italiaansche regeering. (Van onzen Berlijnschen corres pondent.) De natuurlijke regeering van het fas cistische Italië heeft haar werkzaamhe den met doortastende maatregelen be gonnen. Nadat vanuit Rome was be kend gemaakt, dat alle relaties met het Huis van Savoye waren verbroken en Italië tot een fascistische republiek on der leiding van Mussolini was gepro clameerd, is de zetel der nieuwe re geering van Rome naar Noord-Italië verlegd. Geheel nieuw is deze ingrijpen de maatregel niet, want reeds voor het conflict met Badoglio gaf de Duce een maal te kennen, dat het van niet *.e onderschatten beteekenis zou zijn, al tijd een kerndeel van de ministeries in de nabijheid van het Duitsche hoofd kwartier onder te brengen. Er wordt aan herinnerd, dat de afstand van Ro me naar de kust van Ostia slechts ge ring is en dat de stad der Zeven Heu velen meer dan ooit aan het gevaar van vijandelijke aanvallen is blootge- sield De ligging der vijandelijke lucht havens is van dien aard. dat het ver keer op korteren of langeren termijn belangrijk kan worden belemmerd. Naar verluidt zijn in Zuid- en Midden- Italië, vooral in het bezette gebied, reeds tal van spoorlijnen totaal ver nield. Te Berlijn wordt verondersteld, dat het afscheid van de Eeuwige Stad den Duce en diens naaste medewer kers niet makkelijk is gevallen, omdat hier tallooze offiojgeie gebouwen, bist- Belangrijke uitbreiding van luchtvloot. Rede van den Führer. Op 6 October jj. is een vergade ring gehouden van den Reichsleiter. Qauleiter en Verbandeführer van de Partij, die in het teeken stond van Set voornemen om alle krajhten der natie tot het uiterste in te spannen tot het voeren van den oorlog. De vergadering stond onder leiding van den leider der partijkanselarij, Reichsleiter Bormann. Het woord voerden de rijksminister Speer, generaal-vcldmaarschalk Milch, groot-admiraal Dönitz, de stafchef der S.A., Schepmann, Reichsleiter dr- Ley en Reichsführer S.S., Reichsmi- nister Himmler. In aansluiting op hun samenzijn vertoefden de Reichsleiter en Gauleiter op uitnoodiging van den Führer ln het hoofdkwartier. Overzicht van den Führer. In het verloop van de samenkomst gaf de Führer. aan de verzamelde par tijleiders een uitvoerig overzicht van het verloop van den oorlog en van den huidigen militairen en politieken toe stand. In dit conflict van wereldhistorische beteekenis, zoo verklaarde de Führer aan het slot van zijn uiteenzettingen, dit conflict dat in z(jn verloop zooals alle groote historische beslissingen zijn eigen rhythme vertoont aan hoogte punten en spanningen, is naast de kracht der wapenen de wil en het uit houdingsvermogen van de dragers der wapenen van doorslaggevende beteeke nis voor de overwinning. De wapenen alleen beteekenen niets, wanneer daar achter niet de wil van de menschen staat. Zonder acht te slaan op de situa tie van den strijd in elke periode, moet de wil, de volharding in het nastreven an het gestelde doel. altijd gelijk zijn- Belichaming van dezen wil is de na- tionaal-socialistische partij. Voor den huidigen strijd om het bestaan van het Duitsche volk is de strijd van de par tij om de macht een voorbeeld ge weest. Nooit heeft zij zich door tegen slagen laten ontmoedigen. Haar strijd vaardige geest, haar energie, haar fel le vastberadenheid en uiterste hulp vaardigheid hebben ook thans weer aan het volk, vooral tijdens de beproe vingen van den luchtoorlog, rugge- graad en houvast gegeven. Waneer het Duitsche volk dezen geest, die zoowel op dc slagvelden als ln het' vaderland tot uiting komt, weet te bewaren, dan kan deze oorlog nooit verloren gaan, doch dan moet en zal deze oorlog een groote Duitsche overwinning brengen. Tot slot verklaarde de Führer: Wij zullen overal toeslaan en nooit moede worden, zoolang ons doel niet bereikt is. Neemt U onwrik baar en vast in Uw hart het geloof mede, dat, wanneer onze wil niet zal wankelen, deze oorlog eindigt met een groote Duitsche overwin ning. Op de vergadering der partijleiders gaven de rijksminister voor Bewape ning en Oorlogsproductie, Speer en zijn naaste medewerkers, een over zicht van den stand der Duitsche be wapening en van de maatregelen, die voortdurend op het gebied der pro ductie genomen worden, teneinde den voorsprong in kwaliteit te behouden, die de Duitsche wapenproductie op ve lerlei gebied, vergeleken met den te genstander. bezit, en die zij op andere gebieden bezig is tot stand te brengen. Deze voorsprong in kwaliteit moet worden aangevuld door de stijging der massaproductie. Het gaat er om, de nog beschikbare reserves aan werk krachten door verdere industrieele wij zigingen in de richting van de bewa- peningsprodcutie en door de totale te werkstelling van arbeidskrachten, vol ledig uit te putten. Slechts de scherp ste maatregelen stellen ons ln staat in dezen strijd de' overwinning te beha len. Het volk. zoo verklaarde de mi nister, is bereid voor deze overwin ning alles te doen en alles te geven. Het is de taak n de leiders van het Rijk om dezen wil van het volk uit te voeren. Generaal-veldmaarschalk Milch gaf een uiteenzetting van het program tof verhooging der productie voor de luchtmacht en gaf. zooals reeds kort gemeld, een beeld van den aanbouw der nieuwe formaties bommenwerpers en jachtvliegtuigen, waarbij 1" het bij zonder aandacht besteed werd aan de nachtjagers. Hij behandelde de technische presta ties, zoowel bij ons als bij onze tegen standers. Met het oog op den voortdu- renden gang in de ontwikkeling van nieuwe wapenen is de kwalitatieve kant der vliegtuigproductie van heel bijzon dere beteekenis. DE LUCHTOORLOG TEGEN DE BURGERBEVOLKING. In een naar aanleiding van het bombardeeren van Helsinki door Sovjet-vliegtuigen in den Finsch- Sovjet-Russischen oorlog aan Fin land en Sovjet-Rusland gerichte boodschap van 1 December 1939 ver klaart Roosevelt o.a. het volgende: „De meedoogenlooze bombarde menten vanuit de lucht op de bur- gerbevloking in onversterkte ste den, die in de afgeloopen jaren bij de oorlogshandelingen in verschil lende deelen der wereld zijn voor gekomen en waardoor duizenden weerlooze mannen, vrouwen en kin deren verminkt en gedood werden, hebben de harten van allen, hetzij man of vrouw met afschuw vervuld en het geweten der menschheid ge schokt. Wanneer tot dezen vorm van onmenschelijke barbaarschheid wordt overgegaan in dezen tijd van den tra- gischen wereldbrand, waarvoor wij thans geplaatst zijn, dan zullen hon derdduizenden die in de verste verte niet aan de vijandelijkheden deel nemen, hun leven verliezen." Duiische iegenmaairegelen rondom Welikije Loeki. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 8 Oct. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Van het geheele Oostelijke front wordt levendige plaatselijke ge- vechtsactie gemeld, die in eenige sectoren een grooteren omvang aan nam. In het gcvechtsgebied ten z. van Welikije Loeki werd ook gis teren verbitterd gestreden. De bolsjewisten poogden met steun van slagvliegtuigen een plaats, waar zij den vorigen dag waren binnenge drongen, uit te breiden. Duitsche tegenmaatregelen zijn begonnen. Sterke formaties gevechtsvlieg tuigen en vliegtuigen voor den strijd op korten afstand van de Duitsche luchtmacht kwamen den gehcelcn dag op doeltreffende wijze in de zware afweergevechten tusSchen- beidc. De 7e pantserdivisie onder bevel van generaal-majoor Von Manteuffel heeft zich in de gevech ten aan den Midden-Dnjepr door kordate aanvallen en taai volharden roemvol onderscheiden. In Zuid-ltalië werden in den Voltur- no-sector verscheidene vijandelijke pantseraanvallen afgeslagen. In de z. Apennijnen namen de gevechten in hevigheid toe. Na een verbitterde worsteling werden de pogingen van sterke Britsche strijdkrachten om bij Termoli den linkervleugel van ons front in te drukken en te omsingelen verijdeld. torische opgravingen en standbeelden herinneren aan de activiteit van het fascisme, terwijl Mussolini vanaf het balkon van het Palazzo Venezia meer malen zijn meesleepcnde redevoerin gen heeft gehouden. Omtrent de nieuwe verblijfplaats van de republikeinsche regeering worden geen nadere bijzonderheden bekend ge maakt; al net eender als ten opzichte van het hoofdkwartier van den Führer, is hier strikte geheimhouding voorge schreven. Naar uit Rome wordt gemeld heeft men een stad in de nabijheid van het hoofdkwartier tot. regeeringscentrum ingericht. In Italiaansche kringen te Berlijn hoort men vertellen, dat men daar over onderaardsche gewelven be schikt. die met een zware betonnen dekking tegen vijandelijke aanvallen züa beschermd In het oostelijke deel van de Middel- landsche Zee plaatsten Duitsche duik bommenwerpers treffers op twee vijan delijke kruisers en bombardeerden zeer effectief artilleriestellingen van een vijandelijke eilandbasis. De luchterreur. Britsche luchtstrijdkrachten wierpen in den afgeloopen nacht bommen op plaatsen in het gebied van de Duitsche Bocht en ondernamen met schending van de Zwitsersche souvereiniteit ter- reuraanvallen op plaatsen in het zuid- west-Duitsche gebied. Vooral te Stutt- gart ontstond vrij groote schade. Negen vijandelijke vliegtuigen werden neerge schoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den nacht van 7 op 8 October Lon den en Norwich aan en veroorzaakten in beide steden uitgebreide branden. Van het Italiaansche oorlogstooneel. De militaire correspondent van het DNB schrijft over den toestand op het Italiaansche oorlogstooneel nog het vol gende: In Zuid-ltalië is de druk der Britten op den linker Duitschen vleugel ver sterkt. De vijand heeft hier nieuwe re serves aangevoerd. Tevens streeft hij ernaar, van zee uit zijn operaties te land zoo nadrukkelijk mogelijk te steu nen. Hij heeft echter zijn doel, n.1. de Duitsche troepen door zijn actie bij Ter moli omsingelend aan te vallen, deson danks niet bereikt en lijdt hier. even als in de Zuidelijke Apennijnen en in den sector van de Voltura, zware ver liezen. De geheele onderneming in Zuid- ltalië wordt hem steeds kostbaarder. De vijand wordt genoopt steeds meer strijdkrachten naar de bergdalen te brengen dan hij aanvankelijk bereken de. Daaruit blijkt een der Duitsche tac tische doelstellingen: zoo groot mogelijk vijandelijke contingenten te binden er vervolgens door geringe eigen strijd krachten te vernietigen. Terreuraanval op Noord- Duitsch kustgebied. Sterke vjjand iike luchtstrijdkrach ten hebben in de middaguren van f October. naar het DNB verneemt, eer terreuraanval ondernomen op Noord- Duitsch kustgebied. Vooral in het centrum van de stad Bremen ontstonden omvangrijke ver nielingen ln woonwijken zoowel als schade aan openbare gebouwen cultuurmonumenten. De bevolking leed yorlUceu. Bij een tegenaanval moeten de Sturmgeschütze de actie der grenadiers ondersteunen. De bataljonscommandant, Major Vielhauer, drager van Wet Ridderkruis, bespreekt met de Sturmgescbützführer de laatste bijzonder heden van den aanval Pk PatroM/O/H/P m In de afgeloopen oorlogsjaren, zoo zeide hij o.a., heeft de Duitsche lucht macht 35 millioen bommen geworpen, meer dan 61000 vijandelijke vliegtui gen neergeschoten, zes millioen brt. vijandelijke scheepsruimte tot zin ken gebracht en 12.9 millioen brt. vij andelijke scheepsruimte beschadigd. Met dezelfde kracht, met dezelfde energie en vastbeslotenheid, die tot deze prestaties hebben geleid, vat de Duitsche luchtmacht ook de groote eischen aan, die de zware luchtoor log aan het huidige oogenbllk stelt en zij ziet met vertrouwen de toe komst tegemoet. Zooals eveneens reeds kort vermeld, sprak groot-admiraal Dönitz over den strijd der Duitsche marine tegen rle zeeverbindingen van den vijand. Hij schilderde strategie en tactiek der con- vooislagen op den Atlantischen Oceaan De tonnage-oorlog der duikbooten. zoo zeide hij, blijft- ondanks groote, door nieuwe technische uitvindingen ver oorzaakte schommelingen van het suc- de grootste zorg der vijanden van Duitschland. De stafchef der S.A.. Schepmann. sprak over de taak der S.A. op het ge bied van de wereldbeschouwing. Hij bracht verslag uit over het werk der S.A. en gaf een overzicht van haar prestaties in den oorlog. Deze oorlog, zoo zeide hij. wordt niet alleen door het front gevoerd, maar ook door de „Heimat". Hij vermeldde de hooge bloedige of fers. die de S.A. en haar leiding in de zen oorlog brengen. De S.A. Is vervuld van geloof en harde vastberadenheid tot den strijd. De zegen van deze strijd vaardige houding zal groeien uit de nationaal-sociaüstische partij en uit het Duitsche volk. Rede van Himmler. De Reichsführer S.S. en Reichsminis- ter van Binnenlandsche Zaken, Himm ler, behandelde een aantal vraagstuk ken van de oorlogvoering en van het binnenlandsche bestuur. Hij sprak in het verloop van zijn uiteenzettingen over de bijzondere houding van het Duitsche volk na vier oorlogsjaren en over het hooge krijgsmoreel van de Duitsche natie. Er bestaat geen defaitisme onder het Duitsche volk. zoo verklaarde de Rijks minister van binnenlandsche zaken. In- dividueele verschijnselen op dit gebied worden meedoogenloos uitgeroeid. Wie de zaak van den vUand dient en door het verspreiden van defaitisme het Duit sche volk in zijn zwaarsten levensstrijd in den rug aanvalt en daarmede het le ven van allen bedreigt, moet sterven als straf voor zijn daad en als waarschu wing voor anderen. Alle pogingen van den vijand om ons van binnen uit door verraad ten vaf te brengen, zijn tot mislukken gedoemd, daar kan de tegenstander zeker van zijn en op dat punt kan het .Duitsche volk gerust zijn. De Reichsfuehrer gaf ver volgens een overzicht van den opbouw en de militaire prestaties van de Waf- fen-S.S. Daarbij deelde 'hij o.a. mede. dat de twee jongste in opleiding zijnde gevechtsformaties de namen zullen krij gen: „Frundsberg" en „Goetz von Ber- lichinge". Bijzonder opmerkelijk was ook zijn verklaring over de bepaald voorbeeldige strijdvaardige houding van Duitsche volksgroepen in het buitenland, waarvan bijv. één niet minder dan 14r' van haar totale numerieke sterkte be schikbaar gesteld heeft als vrijwilligers. Reichsleiter dr. Ley maakte tijdens de bijeenkomst de oprichting bekend van 'n grootscheepsch Duitsch „Wohnungs- hilfswerk", dat er toe ^noet dienen om in den vorm van de gemeenschappelijke hulpverleening de oprichting van een voudige noodwoningen op het platteland te bewerkstelligen en daardoor bij dragen tot het overwinnen der moeilijk heden van de bommenterreur. De noodwoningen, waarvan eenige voorbeelden na afloop onder leiding van dr. Ley bezichtigd werden, omvatten twee vertrekken, een woonkeuken en een slaapvertrek. Bovendien wordt elk huis omgeven door een tuintje. Thans rt da tijd wear aangebroken dat de bloembollen In den grond gaan. Met een speciale rol worden de regelt getrokken, waarin de boüen Van Geelkerken over de bewapening der N S.B. Sluipmoordenaars moeien gehangen worden. Woensdagavond heeft de Plaatsver vangend leider der N.S.B., Van Geel kerken. een rede gehouden in de groote zaal van het Concertgebouw te Am sterdam. Verscheidene Duitsche en Hollandsche autoriteiten, o.a, de Beauf- tragte van den Rijkscommissaris voor de stad Amsterdam, woonden deze bijeenkomst bij. In het bijzonder heeft Van Geelker ken er op gewezen, dat de Beweging zal worden bewapend. De Beweging is trotsch op het in haar gestelde vertrou wen. Wanneer men wil doorgaan met moorden zullen er aldus spr. voor iederen man van ons drie van hen gaan. Wij staan, zoo zeide hij, in liefde en vertrouwen tot het Volk, maar als men denkt ons te kunnen trappen, dan is het oogenblik gekomen waarop het re- volutionnaire element in het nat.-soc. aan het woord zal komen. Spr. be treurde het, dat de Duitsche overheid den sluipmoordenaars den kogel geeft Ze moeten gehangen worden. Spr. deelde mede, dat thans 28000 leden der Beweging in directen oor- logsdienst staan en onderstreepte de trouw der nat.-soc. aan Adolf Hitier en aan den Leider. Hij zeide er van over tuigd te zijn, dat het Gods weg is, dai de menschen zich door strijd en offers een plaats op de aarde kunnen verwer ven en besloot zijn rede met een op wekking tot onverflauwde voortzet ting van den strijd. BOEREN EN TUINDERS. WEEST OP UW HOEDE! De Landstand-persdienst mtldt: Het spreekt vanzelf, dat in dezen oor logstijd bij een nijpend tekort aan kunstmeststoffen door handelaren ge poogd wordt bepaalde producten in gang tp doen vinden bij boeren en tuin ders, welke naar hun beweringen vóór de kunstmeststoffen niet onderdoen. Zonder een bepaald product te be oogen, willen wij er echter onze boeren en tuinders op wijzen, dat zij, alvorens deze producten te koopen en te gebrui ken, deze dienen te laten onderzoeken door een land- of tulnbouwconsulent of landbouwonderwijzer te plaatse, die in staat is het aangediende product naar zijn waarde en gehalte te onder zoeken. Boeren en tuinders, weest dus op Uw hoede! Verduister van 18.156.30. 10 OCTOBER. Zon op 6.54, o. 17.59. Maan op 3.21, o. 17 05. 11 OCTOSEK. Zon op 6.56, o. 17.56. Maan op 3.42, o. 17.33. 12 OCTOBER. Zon op 6.58, o. 17.54. Maan op 5.04, o. 17.58. Onze veevocderpositic is moeilijk, maar aardappelenschillen voeden het vee. T eraardebestelling Evert Smit. Vrijdagmorgen vonc) op de begraaf plaats te Koog aan de Zaan de teraarde bestelling plaats van den heer Evert Smit. ln leven o.a. directeur van de Zaanl. Stoomdrukkerij v. h. E. N. Smit Ez. en het Dagblad „De Zaanlander'. Tevoren had een plechtige rouw dienst plaats ln de Ned. Herv. Kerk. De groote Kooger kerk was geheel gevuld met belangstellenden. die van deze plechtige uitvaart getuigen wilden zijn en in stillen weemoed een afscheids groet wenschten te brengen aan den beminden doode. Onder de aanwezigen werden opge merkt de burgemeester van Koog aan de Zaan en Zaandijk; van het Dagblad voor Noord-Holland waren aanwezig de hoeren mr. Otten en S. Koning com missarissen; de heer F. Butter, alge meen-directeur; de heer C. Krak, direc teur. er, de hoofdredacteur de heer H, P. van den Aardweg. Voorts dr. G. N. Honig, dr v. d horst. ^lr. P. C. E. Mee rem Terwogt en nog tallooz? an deren. Als eerste nam ds. G Hornstra het woord. Veel he.ft dit gebouw aan je te danken, aldus spreker. Gedurende 16 Jaar was je diaken en in het laatste jaar ouderling. Met blijmoedigheid heb je als zoodanig je taak volbracht en haar tot een goed einde gebracht. Namens de geheele kerkelijke gemeente danken wij je voor je werk en bidden je toe. dat je de rust zult hebben gevonden, die overblijft voor Gods kinderen. De heer J. J. Dinkelberg voerde het woord namens het gezamenlijk perso neel. Wij staan, aldus spreker, aan de baar van een edel mensch. wiens toe genegenheid en vriendschap zoowelen van de t^cdrijfsgenooten der Zaanland- sche Stoomdrukkerij jarenlang mochten ondervinden. Reeds op 18-jarigen leel- tijd werd de heer Smit met zijn broe der geroepen de zaken van z'n vader over te nemen Dat de onderneming gedurende de afgeloopen 40 jaar is uil- gegroeid tot den omvang van heden, bewijst, dat wij thans in den heer Smit een geboren zakenleider ten grave dra gen. Doch wanneer wij ons moeten neerleggen bij de ondoorgrondelijke besluiten der Voorzienigheid, dan voe len wij het aan. dat op ons slechts die eene plicht rust; als dank voor wat de heer Smit voor zijn medewerkers is ge weest. in zijn geest te trachten voort te bouwen op het prachtige levenswerk, dat hij na zulk een welbesteed en op offerend bestaan heeft nagelaten De heer S. Koning was de tolk van den Raad van Commissarissen van de N.V. Dagblad voor Noord-Holland en roemde den overledene als een krach tige persoonlijkheid, die aangewezen was, om als voorzitter van den Raad van Commissarissen op te treden. Namens de directie, redactie en ad ministratie van het Dagblad voor Noord- Holland getuigde de heer F. Butter in een magistrale rede van de groote waardeering voor den persoon van den heer E. Smit. Zijn trouw ten opzichte van het Dagblad voor Noord-Holland was onkreukbaar en hij hield niet van plooien. Het Dagblad voor Noord-Hol land is dankbaar voor hetgeen de heer Smit voor het jonge bedrijf heeft gedaan. Burgemeester W. F. Allan van Koog aan de Zaan roemde den heer Smit als een krachtige persoonlijkheid, actief in alle zaken en een echte Kooger in hart en nieren. Namens de vereeniging „De ZaaUftlrc Molen" sprak de heer Ph. Beeraink. De heer G. J. Honig getuigde van z'n grooten weemoed namens de Zaanland- sche Oudheidkamer. Nadat eenige familieleden het woord hadden gevoerd, dankte tenslotte de heer Evert Smit Jr. allen, die een laat sten groet hadden gebracht en door hun aanwezigheid blijk gaven van hun deel neming. Aan de geopende groeve bad ds. Horn stra het ..Onze Vader", waarmede de plechtigheid was beëindigd. Een edel, een goed mensch en tevens een echte Zaankanter van- groot for maat was ten grave gedragen, die in de gedachten van zeer velen niet zal wor den vergeten. Duitsche tegenaanvallen tusschen Pripet en Dnjepr. Terwijl reeds gisteren in het Duit sche VVeermaclitbericht melding werd gemaakt van levendige gevechten in het merengebied om en bjj Weli kije Loeki, wordt er thans op gewe zen, dat er speciaal ten Zuiden van deze plaats verbitterd wordt gestre den. Het blgkt thans, dat de Bolsjewis ten. in dezen sector oVer een breed front tot een- aanval op grooten schaal zijn overgegaan. Naar aanleiding hiervan schrijft de Berlijnsche A.N.P.-correspondent d.d. 8 October o.m. dat de laatste lagen in het gebied ten Zuiden van Welikije Loeki sterke Sovjet-Russische troepenconcen traties waren vastgesteld, die een aanval deden verwachten. Vlak achter het front loopt hier de be langrijke spoorlijn van Leningrad over Witebsk naar het zuiden en tegen het aan deze lijn gelegen Newel is de groot- sle kracht der aanvallen gericht. Ten noorden van deze stad zijn Sovjet-Rus sische tanks door de Duitsche stellingen gebroken, waartegen van Duitsche zijde maatregelen worden genomen. De strijd woedt intusschen met groote hevigheid voort. Terwijl berichten uit Moskou gewagen van een hervatting van het offensief aan het geheele front, zijn volgens Duitsche berichten in de overige sectoren van het. front de laatste dagen geen veranderin gen ingetreden en blijft de strijd hier beperkt tot plaatselijke gevechten. De Sovjet-Russische berichten hebben te Berlijn verwondering gewekt, daar van een nieuw offensief geen sprake is. Moskou meld' thans plotseling de vor ming van een drietal bruggenhoofden op den westelijken Dnjepr-oever ei. de ver overing van Taman, alles feiten, die reeds dagen geleden van Duitsche zijde zijn toegegeven. De Sovjet-Russische be richtgeving kan men dan ook van Duit sche zijde niet. anders verklaren, dan dat het hier een manoeuvre betreft, waar van het doel evanwol niet duidelijk ia, Bluf van den vjjand. Ook de militaire correspondent van het D.N.B. houdt zich bezig met de nieuwe gevechten aan het Oostfront en schrijft o.a., dat de pogingen der Sov jets in het gebied van Welikije Loeki met als centrum Newel zonder twijfel gebaseerd zijn op de bedoeling om ook hier ruimte te winnen, daar het meren- en moerassenterrein juist daar bij het aanbreken van de modderperiode geen of slechts uiterst moeilijke en kostbare bewegingsoperatie% toelaat. De Bolsjewisten hebben vrij sterke strijdkrachten opgesteld. Hun aanval leidde echter voorshands in een leege ruimte, daar de Duitschers hun troepen uit den smallen aanvalssector hadden la ten afzwenken. Derhalve was reeds de voorbereiding door de artillerie der Sov jets van geen nut. De plaatselijke bres nam de Duitsche leiding op den koop toe en deze wordt thans weer gezuiverd. De strijd neemt dientengevolge aan hevigheid nog toe. Dat geldt vooral voor het gebruik van pantserwagens en ge vechtsvliegtuigen. Voor deze onderneming en voor de gevechten aan de overige sectoren geldt echter in het geheel niet het begrip van een nieuw begonnen „al gemeen offensief" der Sovjets, zoo- als de vijandelijke berichtgeving wil doen gelooven, want in werkelijk heid zijn er aan het geheele front In het Oosten geen factoren ontslaan, die buiten het kader vallen van plaatselijke gevechtshandelingen. In militaire kringen van de rijkshoofd stad bestempelt men derhalve dc ken merking der gevechten door den vijand als bluf. waaraan waarschijnlijk poli tieke beweegredenen ten grondslag liggen Duitsche tegenaanvallen tos- schen Pripet en Dnjepr. De Duitsche tegenaanval die met suc ces is ondernomen tusschen den mond van de Pripet en den Dnjepr. hooft ge leid 'ot de verovering van verscheidene plaatsen alsmede tenslotte tot dc ver eeniging van de Duitsche aanvalsgroe pen. Dc toestand der hier staande Sov jets is door deze ontwikkeling aanmer kelijk slechter geworden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1