NOORD-HOLLAND D Vuuk Koeban-bruggehoofd ontruimd. Volewijckers op eigen terrein geklopt door H.DVS! Dacbiad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Sohager édltle: Sohagen: Laan 201. Telefoon 444 ff UJnen). Postrekening 66189. MAANDAG *1 OCTOBKR 1943. SCHAGEE EDITIE. 87e Jaargang, No. 237, pagina's. D?m Courant verschijnt Advertentie-tarief. Pr|Js der gewone advertentie» In de*« Editie 11 ci. per m.M. BU contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Vijandelijke luchtaanvallen op Bremen en Hannover (Jroot aantal meer-motorige geallieerde bommenwerpers neergeschoten. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN D«N FÜHRER. 9 Oct. (D.N.B.) - Het op perbevel der Weermacht maakt bekend: „Aan den Midden-Dnjepr, aan dc monding van den Pripet, ten Zuiden van Qomel en ten Westen van Smolensk zijn fh verbitterde gevechten vijandelijke aanvallen afgeslagen. Aan den Midden- Dnjepr werd in een tegenaanval een Sovjetregiment vernietigd. Ten Zuidwes ten van Welikije Loeki duren de zware gevechten voort. In Zuid-Italië heeft de vijand in den midden-sector zijn felle plaatselijke aanvallen voortgezét, terwijl van het overige front slechts levendige artille rie en verkenningsactiviteit gemeld wordt. Duitsche jagers hebben in het Auld-Grieksche gebied 12 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Een door torpedobootjagers beveiligde Britache formatie kruisers heeft in de Ochtenduren van 7 October in de Aegeïsche Zee een klein Duitsch convooi verscheidene malen aangevallen. Eenige in brand geschoten kleine transportvaar tuigen moesten door hun bemanningen worden verlaten. De Britsche schepen openden daarop opnieuw het vuur op de in het water zwemmende en in rubber- booten drijvende Duitsche soldaten. Twee Britsche kruisers werden, zooals reeds gemeld, bij hun vertrek door bom- treffers van Duitsche duikbommenwer pers zwaar beschadigd. Door het afweer geschut aan boord van Duitsche koop vaarders werden bij het eiland Cos vijf Brttoche bommenwerpers neergeschoten. Bremen aangevallen. Sterke formaties Amerikaansche vliegers zijn gisteren overdag ilP de Duitsche bocht binnengedrongen en vielen Bremen aan. In den loop van verbitterde luchtgevechten en door af weergeschut werden 48 vijandelijke vliegtuigen, voor het meerendeel vier motorige bommenwerpers, neerge schoten. In den afgeloopen nacht hebben Brit sche formaties bommenwerpers opnieuw een aanval gedaan op -Bremen en Han nover. Daarbij leed vooral de stad Han nover aanzienlijke schade. Luchtverdedi- gingskrachten brachten 35 bommenwer pers ten val. Tezamen met 7 boven de bezette Westelijke gebieden en boven den Atlantischen Oceaan neergescflbten vliegtuigen verloren de ^ritten en Ame rikanen binnen de laatste 24 uur 107, voor het meerendeel viermotorige, vlieg tuigen. Het Opperbevel der Weermacht maakt verder bekend: De strUd in het Oosten. Binnen het bestek van de achter- waartsche verplaatsing van het Ooste lijke front is ook het vooruitgeschoven Koeb8nbruggehoofd ontruimd. In den nacht van 8 op 9 October hebben de laatste Duitsche achterhoedetroepen, nadat zij nog van 40 aanvallende vij andelijke tanks er 24 stuk geschoten •hadden, het Taman-schiereiland ver- TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Waffen-SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, op den leeftijd van 17—45 jaar, kan zich vrijwil lig bU de hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbataljon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij, die tot de Germaansche SS in Nederland loetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen, tusschen 18—30 jaar, die aan- meldingsplichtig z|jn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van dc tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan ieder wor den, .die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. 18.10.43 914.00 uur. Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk; 19.10.43, 9—no uur, Breda, Restaurant Modern, Markt; 15—18.00 uur. Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 20.10 43, 9—12.00 uur. Venlo, Deutsches Haus, Egrnondstr. 16; IS18.00 uur, Arnhem, Café Royal; 21.10.43. 9—12.00 uur. Hengelo. Café Modern. Spoor straat 18; 15—18.90 uur. Zwolle. Hotel GiJ- tenbeek; 22.10.43, 9—12.00 uur. Assen. Con certhuls, a. d. Vaart; 15-18 00 uur, Gro ningen. Concerthuls, Poelestraat: 23.10.43, 912.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat; 24.19 43, 9—14.00 uur. Amster dam. Dam 4; 25.10.43. 9-13.00 i tir, Utrecht. N V-Huis, Oudegracht 245: 25 10 43, 914.00 uur, Amersfoort, Pol. Durehgangslager. Leusderweg, 27.10.43, 9—14.00 uur, Den Haag, Café den Hout. Bezuldenhoutsche- weg. laten en, zonder door den vijand ge hinderd te worden, de Straat van Kertsj overgestoken. Daarmede is de op 13 September volgens de bevel< begonnen ontruiming van het Koeban- bruggehoofd na terugbrenging van alle troepen en voorraden naar de Krim geëindigd. Duitsche en Roemeensche troepen onder opperbevel van generaal-veld- maarschalk Von Kletst en onder leiding van den generaal der pioniers Janecke, hebben daar onder de moeilijkste ge vechtsomstandigheden de laatste maan den alle groote vijandelijke aanvallen bloedig afgeslagen. Infanterie, berg- jagers en pioniers hebben zich in deze zware gevechten ln schitterende samen werking met andere wapens bijzonder goed gehouden. De onder bevel van den luitenant-generaal Angerstein staande formaties van het Duitsche luchtwapen hebben in de succesvolle-afweergevech- ten van het leger en aajr het wrijving loos verloop der tenfgbrenging het grootste aandeel gehad. Transportfor maties hebben zich bij de ravitailleering en latere terugbrenging der troepen op nieuw onderscheiden. In trouwe wapen broederschap hebben formaties van het Roemeensche luchtwapen onder gene- raal-majoor Gheorghiu gestreden aan de zijde hunner Duitsche kameraden. Formaties van de marine onder leiding van den vice-admiraal Kiesertzky heb ben tezamen met pioniers van het leger de geregelde ravitailleering van het Koeban-bruggehoofd ten uitvoer gelegd en zich daarbij, evenals bij de ontrui ming roemrijk gedragen. Lichte Duit sche zeestrijdkrachten hebben in voort durende offervaardigheid de kusten van bet bruggehoofd beveiligd en talrijke van uit zee ondernomen aanvallen der Bolsjewisten afgeweerd. In de harde ge vechten, die van 1 Februari 1943 tot aan de voltooiing der ontruiming aan het front van het Koeban-bruggehoofd ge leverd zijn, verloor de vijand in totaal 14026 gevangenen, 1045 tanks, 291 kanon nen, 2281 vliegtuigen en talrijke lichte en zware infanteriewapens. Zijn bloedi ge verliezen bedroegen ruim 355.000 man. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 10 Oct. (D.N.B.) - Het Opperbevel van de Weermacht maakt bekend: „Bij Melitopol en ten Noorden van deze stad heeft de vijand na aanvoering van nieuwe strijdkrachten zijn aanvallen hervat. Zij mislukten ondanks het ge bruik van sterke formaties infanterie en tanks. Aan de overige deelen van het Oostelijke front deden de Bolsjewisten talrijke plaatselijke aanvallen, die afge slagen werden. De luchtmacht viel in den nacht vijandelijke ravitailleerings- verbindingen aan en vernietigde o.a. tien transporttreinen. Bij een verlies van twee van onze eigen vliegtuigen, werden gisteren 49 bolsjewistische vliegtuigen neergescho ten. Kapitein Nowotny verhoogde door acht vliegtuigen neer te schieten het aantal van zijn overwinningen in de lucht tot 231. Het jachteskader 34 meldt zijn 6000e overwinning in de lucht. Bij de gevechten aan het Koeban- bruggehoofd heeft zich het Silezische grenadiersregiment 667 onder bevel van luitenant-kolonel Ufenbach bijzonder on derscheiden. De str|jd in Italië. In Zuid-Italië viel de vijand in enkele sectoren van de Zuidelijke Apenijnen tevergeefs aan. Aan het overige front b.eerschte slechts wederzijdsche activi teit van artillerie- en stormtroepen. Bij de zuivering van het schiereiland Istrië verloren de vijandelijke benden tot dus ver meer dan 4.000 dooden, 6850 gevange nen, 32 stukken geschut, meer dan 2.000 handvuurwapens en meer dan 100 auto's. In de wateren van den Dodccanesos boorden Duitsche duikbommenwerpers van een vijandelijke vlootformatie een torpedojager in den grond en beschadig den een kruiser door verscheidene vol treffers zwaar. Luchtgevechten. Formaties Amerikaansche bommen werpers vielen gisteren overdag enkele plaatsen in het kustgebied van de Oost- choten volgens de tot dusver ontvangen rapporten van de vijandelijke formaties 62 zware viermotorige bommenwerpers neer. Twaalf eigen jagers gingen in de verbitterde luchtgevechten verloren. Een deel der bemanningen is gered. Bewa kingsvaartuigen van een Duitsch con vooi beschadigden in het Kanaal twee Britsche motoëtorpedobooten zwaar. Aangenomen kan worden, dat een der booten verloren is gegaan. In den afgeloopen nacht wierpen en kele Britsche bommenwerpers lukraak eenige brisantbommen neer in het Noord-Duitsche gebied. DE DRIEMOGENDHEDEN- CONFERENTIE. BERLIJN, 8 Oct. - Men neemt te Ber lijn met belangstelling kennis van den overvloed van buitenlandsche berichten, gissingen en verklaringen over de a.s. Driemogendhedenconferentie tusschen Engeland, de Vereenigde Staten en de' Sovjet,-Unie, zonder dat men zich nader uitlaat over de kansen dezer besprekin gen. In politieke kringen is een groote gereserveerdheid t.a.v. de verklaringen uit de verschillende kampen op te mer ken. Een uitzondering vormen de op nieuw opduikende geruchten over derhandsche overeenkomsten tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie, die ook thans door toonaangevende kringen naar het rijk der fabelen worden verwezen. Zondag heeft in Klagenfurt Reichs- leiter Rosenberg in aanwezigheid van Rijksminister Seldte en den Gouwleider o'r. Rainer aan het eind der fegstweek ter herinnering aan de Karinthische volksstemming een rede gehouden over de begrippen eer en vrijheid. De Relchïsrbertsführer. Relchsintnlrter Hierl, ondernam onlangs een reis door het Rijkscommissariaat Oostlar.d. Hij bracht o m. een bezoek aan een groep van den Nederlandschen Arbeidsdienst, die daar vrijwillig aan de opbouwwerk*aamheden deelneemt Relchsarbeitsführer Hierl begroet hier de leider van een afdeeling van den Nederlandschen Arbeidsdienst RAD Krieasber. Kock/Sch/CNF/Pax m DE'STRIJD IN DE LUCHT. Verbitterde gevéchten. Naar het DNB van de leiding der Duitsche luchtmacht'verneemt, hebben de formaties vijandelijke bommenwer pers ook fn den loop van 9 October in den strijd met eskaders Duitsche jagers boven het Oostzeegebied zeer zware verliezen aan materiaal en vliegend personeel geleden. Volgens de tot dus ver ontvangen rapporten is de vernie tiging van 37 viermotorige vijandelijke bommenwerpers met een bemanning van 370 man op ondubbelzinnige wijze vastgesteld. Definitieve cijfers zullen echter eerst na 'n nauwkeurige bestudee ring van alle gevechtsrapporten opge geven kunnen worden. De met uiterste verbittering gevoerde luchtgevechten duurden verscheidene uren steeds meer Messerschmitt- en Fokke-Wulf-jagers werden in den strijd geworpen die zich op groo,; hoogte uitstrekte van Jutland tot aan de Dan- ziger Bocht. Bij de nadering der Ame rikaansche bommenwerpers mengden zich ook de Duitsche luchtafweerdivl- sies met zware en zwaarste kanonnen in den strijd. Een gevangen genomen Amerikaansche boordschutter vertelde met ontzetting van de vreeselijke branduitwerking en 't doordringingsver mogen van de munitie der Duitsche ja gers. Een afdeeling Duitsche Messer- schmitt-jagers schoot in negen minu ten tijds van een golf vijandelijke bom menwerpers een geheel „element" be staande uit vier vliegtuigen, die links op zij diep geëcheloneerd naast drie andere ^elementen" vlogen, neer. Aanval op Munster. De Westfaalsche bisschopstad Munster is naar het DNB verneemt Zondag door Amerikaansche bommenwerpers aange vallen. De vijandelijke vliegtuigen wierpen hun bommen midden in het groote, vlakke doel, dat. de stad bij het goede zicht vormde. De Duitsche luchtdoelartillerie, doch vooral de formaties jachtvliegtuigen, die onmiddellijk de vijandelijke machi- aanvielen, sloegen de formaties uit een en verhinderden aldus een concen trische uitwerking van den aanval. De verliezen onder de bevolking zijn aanzienlijk, evenals de schade in woon wijken. aan kerken en aan openbare 'gebouwen. Men is nog niet gereed met het vaststellen van het aantal door de Duitsche luchtverdediging neergescho ten toestellen. Bloedbad in Tsjernikof. BERLIJN, 10 Oct. (D N B.) - De Deut sche Ukraine-Zeitung maakt gewag van een vreeselijk bloedbad, dat de Bolsje wisten bij de bezetting van de stad Tsjernikof onder de Oekrainischc bevol king hebbfen aangericht. Toen de Bolsjewisten weer de stad ren binnengetrokken, werd het daar achtergebleven deel der bevolking door comrhissarissen van de N K W D op een plein bijeengedreven en nadat ongeveer 40 voormalige Gepeoe-functionarissen er waren uitgehaald, doodgeschoten. De Völkische Beobachtcr schrijft naar aanleiding hiervan o.a.; Naast Katyn en Winnitza zal voortaan een derde naam staan: Tsjernikof. De Moskousche agitatie begeleidt den in tocht der Bolsjewistische legers in de door de Duitsche prijsgegeven gebieden niet alleen met groote berichten over de bestorming van sleden, die lang tevoren ontruimd zijn, doch ook met roerende iafereelen over den z.g. geestdrift van oe van de Duitsche heerschappij bevrijde bevolking. Wat daarvan waar is, blijict het beste uit het feit, dat de inheemsche bevolking in de ontruimde gebieden, voor zoover het haar mogelijk was, zich bij het vertrek der Duitsche divisies aan sloot. De wereld zal, slechts in spaar zame gevallen vernemen, wat zich bij den terugkeer dep Bolsjewisten in de door de Duitschers prijsgegeven steden en dorpen afspeelt. Het drukkende stil zwijgen, dat reeds voor den oorlog de meeste terreurdaden van de Sovjet- Unie omgaf, zal ook het lot van de rampzalige menschen omgeven, die nu blootstaan aan de verdubbelde woede van hun vroegere pijnigers. Onze veevoederpositie is moeilijk, maar aardappelenschillen voeden het vee. DE OPBRENGST DER LEGIOENZEGELS. Eerst thans is de opbrengst bekend ge worden van do postzegels die gedurende het tijdvak 1 November 1942 tot en met 2fc Februari 1943 werden uitgegeven en aarvan de netto-opbrengst boven de frankeerwaarde, bestemd was voor het Voorzieningsfonds van het Nederland se-He Legioen 1942 De verkoopprijs van den ze^el van 71/» cent bedroeg 10 cent, die van 12'/« cent werd voor 1.verkrijgbaar ge steld. In vellen werden 1.088.134 stuks a 10 ct. verkocht. De frankeerwaarde daarvan bedroeg 81.610,05 en de toeslag 27.203,35. Van de zegels 1.werden in vel len 527.532 verkocht, frankeerwaarde 65.941.50, toeslag 461.590,50. In bloes: 1 314.240 stuks a 10 ct.. fran keerwaarde 98.568, toeslag 32.856, en 484.844 stuks 1, frankeerwaarde 60.605.50, toeslag 424.238,50. Het totaal der frankeerwaarde be droeg derhalve 306.725,05, het totaal aan toeslag 945 838,35. Vooral in het buitenland is de belang stelling voor deze zegels groot geweest. INSCHRIJVING VAN STUDENTEN. 's-GRAVENHAGE. 9 Oct. - Van de zijde van het departement van Opvoe ding, Wetenschap cn Kultuurbcscher- ming wordt de aandacht erop gevestigd, dat inschrijving als student voor den >us 1943/44 aan een der universitei ten en hoogescholen slechts mogelijk is tot en mef 15 October. Alleen in zeer bijzondere gevallen zal inschrijving na dien datum mogelijk zijn. PROF. DR. G. W. KERNKAMP OVERLEDEN. Zaterdagochtend is te Utrecht in den ouderdom van bijna 79 jaar plotseling overleden, prof. dr. G. W. Kernkamp, oud-hoogleeraar in de algemeene en vaderlandsche geschiedenis aan de uni versiteit van Utrecht. Prof. Kernkamp werd te Hoorn geboren. In 1890 behaal de hij den doctorstitel. In 1901 werd hij benoemd tot hoogleeraar aan de uni versiteit te Amsterdam, in de algemee- en vaderlandsche geschiedenis. In 1903 volgde zijn hoogleeraarsbenoeming te Utrecht. Daar heeft hij tot 1935 ge doceerd, toen hij werd benoemd tot buitengewoon hoogleeraar aan de Rot- terdamsche Handelshoogeschool. Zeer bekend was prof. Kernkamp als hoofd redacteur van de „Groene Amsterdam mer", van 1920 tot 1929. in welke pe riode het blad zeer grooten bloei ken de. De begrafenis geschiedt Dinsdag a.s. te 2 uur op de derde algemeene be graafplaats. Onze mannen In het Oosten PK BittchschuKe/O/HP oi Verduister van 18.006.45. 12 OCTOBER. Zon op 6-88, o. 17.54. Maan op 5.04. O. W.58 DUITSCH VOOR NEDERLANDERS. NEOERLANDSCH VOOR DUITSCHERS. De taalcursussen der Nederlandsch Duitsche Kuituurgemeenschap beginnen de komende week. Nog slechts enkele dagen resteeren er derhalve om zich te laten inschrijven. Er zijn cursussen voor beginners, ge vorderden en goed gevorderden en bo vendien een cursus in Dui'.sche letter kunde, Als besluit van den cursus voor goed gevorderden kan het diploma van de Duitsche Academie behaald worden. Men kan zich aanmelden en inlichtin gen inwinnen bij de plaatselijke secre tariaten der NederlandschDuitsche Kuituurgemeenschap in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Gouda, Utrecht, Haarlem, Arnhem, Nijmegen, Bussum, Amersfoort, Apeldoorn, Groningen cn T,eeuwarden. AMERIKAANSCHE BOEKHOUDING .Mijne Heeren, Engeland] credit- oosten kunnen wij ons al besparen". Fritz Bock/Orbis/Holland/Pax m HET AANTAL PATIËNTEN PER TANDARTS. De Commissaris, belast met het toe zicht op de ziekenfondsen, heeft het voorloopig vastgestelde maximum-aantal direct en indirect verzekerden per tand arts, dat 6000 bedroeg, verhoogd tot 8000 personen. Wanneer het aantal verzekerden, dat thans bij een tandarts is ingeschreven, het nieuw gestelde maximum overtreft, dan zal dit aantal geleidelijk moeten worden verminderd, waarbij als norm is gedacht aan een vermindering van circa 500 personen per half jaar, De eerste vermindering zal dan op 1 Januari 1944 plaats h bben. In bijzondere gevallen kunnen afwij kingen van het gestelde maximum wor den toegestaan, bij voorbeeld ten be hoeve van tandartsen van gevorderden leeftijd, in plaatsen, waar slechts een tandarts is gevestigd, alsmede ln fonds- gebieden, waar de bevolking een bijzon dere samenstelling vertoont. Zijn twee echtgenooten beiden tand arts, dan zal het maximum op 10.000 kunnen worden gesteld, tenzij blijkt, dat belde echtgenooten een volledige tand heelkundige practijk uitoefenen. Over dc toe te laten afwijkingen van het gestelde maximum behoudt de Com missaris zich van geval tot geval zijn beslissing voor. Aan de fondsen is ver zocht de nieuwe regeling in overleg met de tandartsen-deelnemers uit te voeren. Dit overleg wordt van veel belang ge acht. OSV wint van ZFC; West-Frisia speett gelijktegen RCHZaandijk klopt Schagen; Hollandia's nieuwe groote overwinning. Verrassingen in de 1e klasse. Opnieuw lyeft de eerste klasse voer eenige verrjüsende uitslagen gezorgd, waarbU als bijzonderheid gemeld kan worden, dat twee kam- pioensclubs een nederlaag te slikken kregen: A.D.O. en Willem n, de laatste nog wel op eigen veld! Daarnaast mag apart genoemd wor den de nederlaag van Blauw Wit tegen Haarlem en het gelijke spel van DWS tegen DFC. In district I was de wedstrijd Vole wijckers—Her mes natuurlijk de belang rijkste en de Schiedammers haalden 't stoute stukje uit, om de Amsterdam mers de eerste nederlaag toe te bren gen, nog wel op eigen terrein! Daarmee zijn de papieren van Hermes natuurlijk gestegen, af kan de volgende week de situatie wel weer geheel anders zijn. Want zoo'n enkele nederlaag deert De Volewijckers niet en nu temeer niet, waar DWS. ook een concurrent, een puntje verspeelde bij DFC. dat zich blijkbaar gaat herstellen. En nog minder deert haar deze ne derlaag, nu ADO zoo onverstandig was. om in Rotterdam van Sparta te verlie zen. Dat was wel een der grootste ver rassingen van dezen Zondag. De neder laag was verdiend, al kwam Sparta ook heel goedkoop aan het tweede en derde doelpunt, die beide in buitenspel-posi tie werden gemaakt. Stormvogels liet zich op eigen veld verrassen door Xer- xes. dat een betere voorhoede bezat. In district II was VUC—VSV de groo te ontmoeting, welke voor een uitver kocht huis werd gespeeld. De Hage naars hadden nog geen enkel punt ver loren. maar VSV had tot nu toe ge toond. mede tot de allersterksten te behooren. Het werd een zeer goede wedstrijd met levendig voorhoedespel van beide kanten en de uitslag 33 is dan ook een zeer juiste belooning ge worden voor het vertoonde spel. Feyenoord bleek nog juist in staat om haar aloude rivale Ajax met 2—1 te kloppen, zoodat de Rotterdammers een gevaarlijke concurrent blijven voor de leiders. Blauw Wit liet zich op eigen terrein verrassen door Haarlem, de clulj, die al de jaren door voor verras singen zorgt, 't Gooi verloor v. Emma en DHC van RFC. We hadden van de Delftenaren meer verwacht. In het Oosten wist Quick haar stad- genoote NEC niet te slaan; integendeel NEC was sterker en verdiende de zege geheel. Go Ahead moest in Almelo ge noegen nemen met een gelijk spel tegen Heracles wat geen slecht resultaat is terwijl Wagcningen en Enschede de punten deelden* In het Zuiden liet Willem II zich thuis kloppen door Eindhoven, dat zich dus direct hersteld heeft van de zware nederlaag tegen PSV. Datzelfde PSV leed nu een gevoelige nederlaag tegen MVV. terwijl NAC van de diverse re sultaten van deze en de vorige week profiteerde: gisteren werden de Spech ten door NAC geklopt. BW won met 5—0 van Longa, zoodat de Bossche club ook gaat meetellen. In het Noorden won Heerenveen slechts met 7—1 van Leeuwarden, terwijl Achil- les van Sneek won. De Groningsche ontmoeting tusschen GVAV en Be Quick eindigde ln een zege voor de gasten. Overigens verwijzen we naar de uit slagen. KFC of OSV? Jammer, dat WFC een vrijen dag had. Want we kunnen het nog niet geloo- ven. dat de Wormerveerdcrs werkelijk serieuze kampioenscandidaten zijn. Veeleer gelooven we. dat de strijd dit- jaar weer zal gaan tusschen OSV en KFC. waarbij dan West Frisia als ge vaarlijke derde genoteerd mag worden KFC had weliswaar veel moeite met de Kennemers en de magere 0—1 is meer een compliment voor de thuisclub dan voor KFC. maar de punten zijn binnen. Veel duidelijker was de zege welke OSV behaalde op ZFC: 3—0 en dat nog wel op het terrein van de Zaan- sche! West Frisia speelde in Haarlem gelijk tegen RCH. wat op zich zelf geen slecht resultaat is. Voor Alkmaar was het een goede dag; de Boys speelden thuis gelijk tegen HBC (al had HBC de overwinning eigenlijk ook verdiend) en Alcmajia kwam met een kleine overwinning op Santpoort weer terug in de Kaasstad. In de 3e kl. A deed Schagen ver keerd- het liet zich door Zaandijk klop pen! Een groote verrassing is dit echter niet. want Zaandijk behoort in werke lijkheid tot de sterkste clubs in deze afdeeling en zal ongetwijfeld een de.' grootste concurrenten blijven van Scha gen en QSC. Succes wis: het thuis riet verder te brengen dan tot een gelijk spel en dat Is toch niet geheel volda-.n- de. DTS had in de 3e klasse B veel meer moeite met Halfweg, dan we verwacht hadden. Weliswaar wonnen dc Oud- karspelieren met 1—0, zoodat de beide puntjes in elk geval veroverd werden maar erg overtuigend is de zege niet Helder deed goed werk door den zeer lastigen uitwedstrijd legen TYBB te winnen, 't Werd 4—2, wat wel zoo on geveer de verhouding weergeeft. Kin- heim verraste vriend cn vijand door 'n fraaie 4-2 zege op HFC, terwijl Bloe- mendaal voor eenzelfde succes zorgde en met 4—2 van Schoten won. De Zand. voortmeeuwen deden, wat verwacht werd: ze klopte Tcrrasvogels met 3-0. De vierde klassers. In de 4e klasse A zorgde LSVV er wel voor, niet voor de tweede maal *n nederlaag te krijgen: de Langedijkerr. wonnen gisteren van N. Niedorp met 3—0. geheel verdiende cijfers. Atlas daarentegen moest thuis met evn gelijk spel genoegen nemen tegen Oudcsluis, wat ons van Atlas tegenvalt. En dan zorgt BKC voor een verrassing; het klopte in een uitwedstrijd Wieringer- waard met 2—1. Tenslotte wist Vronc thuis nog juist met 2—1 van Watervo gels te winnen. ZAANDIJK—SCHAGEN 2—0. Het zat Schagen niet mee in den wed strijd. die het gisteren aan de Zaan legen Zaandijk speelde. Het was een partij tusschen twee gelijkwaardige en 't zag er naar uit, dn', de ploeg, die het eerste doelpunt met de overwin ning zou gaan strijken. Zoo I's het ge komen ook en de Schagenaren mogen slechts betreuren, dat het de Zaankan- ters waren, die het eerst het doel wis ten te vinden. De wedstrijd begon overigens al slecht voor Sparta. Want nadat er nog pas een minuut gespeeld was., moes4 Slem Grootes uitvallen. Hij kreeg last van dezelfde blessure van verleden week en het ziet er naar uit. dat hij zich even rust zal moeten gunnen, al vorens zUn plaats in de Schager gele deren weer ln te nemen. Ook zonder hem wisten onze plaats- genooten tot de rust de stand blank te houden. Het was een gelijkopgaande partij, maar de Schager-aanval die do vorige week zoo goed was, liep ditmaal dood op de uitstekende Zaandijker-ver dediging. In de geel-zwarte voorhoede viel vooral Stam opomdat die er al heel erg uit was. Na de hervatting kreeg het publiek aanvankelijk een herhaling te zien van wat"in de eerste helft geboden werd. Totdat ongeveer een kwartier voor het eind Zaandijk geluk had en op goede wijze de leiding nam? Schagen zette toen alles op alles en had pech. Want door alles op den aanval te zetten, ver waarloosde het de verdediging eenigs- zins met het gevolg, dat Zaandijk een minuut voor het einde aan alle onze kerheid een eind te maken door den stand op 2—0 te brengen. Er had weinig aan gemankeerd of het was 1—1 ge weest. Zoo wist even voor het eind Peetoom een bal uitstekend in te kop pen. Dat de Zaandijker doelman he' leer bemachtigde mocht haast een wonder heeten, maar het lukte hem. Toen ten slotte de scheidsrechter voor de laatste maal floot, had Schagen zijn eerste nederlaag te pakken. Een volgende maal beter!! ATLAS—OCDESLUIS 3—3. Hoewel Atlas wei iets te weinig kreeg is het haar niet mogen gelukken om ook Oudesluis er onder te krijgen. Ne men wij echter het aantal kansen als maatstaf dan had Oudesluis misschien nog wel meer recht op de overwinning dan de thuisclub. Het spel van Oude sluis was veel meer in breedte en de kansen, die daardoor ontstonden, waren vaak gevaarlijker dan die van de thuis club, welke haar heil maar steeds weer zocht in het vervelende korte spel. Voor al de beide binnenspelers begingen steeds weer dezelfde fout en het gevolg was een opeenhoping van spelers waar tenslotte geen doorkomen aan was. De rechtsbuiten der gasten, een let-* wat_houterige knaap met een deson danks prima schot, krëeg in de laatste periode eenige kansen, die zeer zeker de overwinning der gasten had kunnen zijn. Eenmaal schoot hij echter op dc lat, terwijl bij de tweede maal de fluit van den scheidsrechter juist even eer der was dan het doelpunt en het doel punt dus feitelijk juist een seconde te laat kwam. Atlas was over het algemeen veel sterker dan de zwarte Spoorbuurtbe- woners en met een weinig hersenwerk had de overwinning voor de rust al een feit kunnen zijn. De doelman weerde zich echter uitstekend. Oudesluis wist het eerst te doelpun ten in een periode dat Atlas het meest ln den aanval was Een handige door braak bracht haar het eerste doelpunt en het duurde vrij lang voordat de thuis club kans zag den gelijkmaker te for- ceeren. Een corner van rechts liep Wijker in het net. In de tweede helft was het wederom Oudesluis dat de lei ding nam, al was de doelschop, die Greef veroorzaakte ook een presentje. Atlas werd nu goed wakker en achter elkaar maakte Visser twee doelpunten en had zoodoende weer de leiding. Tien minuten voor het eind maakte de midvoor der gasten op zeldzame wijze gelijk. Een buitengewoon goed gericht schot verdween onhoudbaar voor Looy in het net. VOETBALUITSLAGEN. DISTRICT I VolewijckersHDVS 2-3 SpartaADO 4-1 StormvogelsXerxes 1-4 EDO—HBS uitgest. DFC—DWS 2-2 DISTRICT II Blauw WitHaarlem 1-2 't Gooi—Emma 1-2 VUC—VSV 3-3 DHC—RFC 0-2 Feljenoord—Ajax 2-1 DISTRICT III Enschedesche Boys Tubantia 2-1 (gestaakt) Quick—NEC 3-4 Wageningen Enschede 0-0 HeraclesGo ahead 1-1 DI9TRICT IV MVV—PSV 5-1 BW—Longa 3-0 De Spechten—NAC 3-6 NoadMaurits 4-3 Willem IIEindhoven 3-6 Spekholzerhefde Roermond 6-3 DISTRICT V GVAV—Be Quick 0-2 SneekAchilles 2-3 HSC—Velocitas 1-1 Heerenveen Leeuwarden 7-1 Veendam—LSC 3-4 Tweede klasse A KennemersKFC 0-1 RCH—West-Frisia 1-1 ZFCOSV 1-3 Alkm. Boys—HBC Santpoort—Alcm. V. Tweede klasse B Zeeburgia—Hercules SpartaanVolendam Vr.schaar—H'sum 2-0 Watergraafsmeer— DWV 0-3 HVC—AFC 4-2 Derde klasse A Zaandijk—Schagen 2-0 SuccesKW M 0-1 3-3 3-2 3-2 3-3 Derde klasse B BI.daalSchoten 4-2 TIJBB—Helder 2-4 Zandvoortmeeuwen Terrasvogels 3-0 Kinhei m—HFC 4-2 Halfweg—DTS Vierde klasse A LSWN.-Niedorp AtlasOudesluis ■Vieringerwrd.BKC VponeWatervogel* 2-1 Res. tweede klasse A Stormvogels 2-EDO 2 5-2 HFC 2-WFC 2 3-2 Kennemers 2-VSV 2 2-1 AFC 3-RCH 2 1-1 Alcm. V. 2-Helder 2 3-2 Res. derde klasse A Alcm. V. 3-ZFC 3 1-6 KW 2-HRC 2 1-1 OSV 2-Zaandijk 2 1-0 .Assendelft 2-WFC 8 3-2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1