NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware gevechten bij Welikije Loeki. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édilie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 6^89. DINSDAG 12 0CTOBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 218. 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelQka. Advertentie-tarief. PrUa der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. B|j contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Terreuraanval op West-Duitschland. Anglo-Amerikanen verloren in drie-dagen.208 bommen werpers. HOOFDKWARTIER V. D. FüHRER 11 Oct. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Tusschen de Zee van Azof en Zaporozje hebben de Bolsjewisten hun piet sterke artillerie-, pantser en slagvlie^rstrijdkrachtcn gesteun de aanvallen, die echter strandden op den taaien Duilschen afweer, opgevoerd. Ook aan den Midden-Dnjepr, in het febied ten zuiden van Gomcl en ln het gevechtsgcbied ten westen van Smoiensk zijn alle aanvallen der Bolsjewisten afgeslagen. "■De zware gevechten in het pene- tratiegebied ten zuidwesten vart Welikije Loeki duren onverminderd voort. Gedurende de beide laatste dagen werden aan het Oostelijke front tanks der Bolsjewisten vernietigd, waarvan het overwegende meerendeel in het strijdgebied van Melitopol en Zaporozje. Het luchtwapen heeft in den centra- len en zuidelijken sector met sterke strijdkrachten den afweerstrijd van het leger gesteund, het ravitailleeringsver- keer van den vijand aangevallen en bij drie eigen toestellen, die verloren gin gen. gisteren 48 Bolsjewistische vlieg tuigen vernietigd. Bij de zware afweergeVechten ten Westen van Smoiensk heeft zich de Hessisch-Saarpfalzische 197-ste infan teriedivisie onder aanvoering van den It, generaal Böge bijzonder onder- «cheiden. De strijd in Italië. In Zuid-Italië heeft de vijand een spoorwegsteunpunt in de vlakte van Campagnia aangevallen. Hij werd bloedig afgeslagen. Van het overige front zijn slechts plaatselijke ge vechten onzer gevechtsvoorposten met vrij zwakke vijandelijke ge vechtsgroepen te melden. Duitsche jagers en afweergeschut van het luchtwapen, boord- en marine- afweergeschut hebben boven het Mid- dellandsche Zeegebied 9. voor het mee rendeel viermotorige bommenwerpers neergeschoten. Duitsche duikbooten hebben in harde gevechten op de Karische Zee ten oosten van Nova Zembla, in het noor den van' den Atlantischen Oceaan én op de Middellandsche Zee schepen met een inhoud van 40.200 brt. tot zinken gebracht en twee andere schepen met torpedotreffers zwaar beschadigd. Van de beveiligingsvaartuigen vernietigden zij drie torpedobootiagers en een be wakingsschip. Amerikaansche formaties bommen werpers hebben in den loop van gister middag West-Duitsehland «aangevallen Door brisant- en brandbommen ont stond. vooral ln Munster, aanzienlijke schade in woonwijken. De Dom en. nog drie kerken werden zwaar beschadigd Door den Duitschen afweer. vooral door formaties jachtvliegers, werd een groot deel van den naderenden vijand vernietigd. Tot dusver is gemeld, dat 51. voor het meerëndeel viermotorige bommenwerpers zijn neergeschoten. Daarmede heeft de vijand bij zijn ter- reuraanvallen op het Duitsche Rijks gebied in de laatste drie dagen in totaal 208, meej'endeels viermotorige bom menwerpers verloren. Gerustheid in het Vaticaan. De „Provinci di Comi/ meldt uit Rome: Volgens een bericht uit Vati caanstad is men daar weer volkomen gerust. Ondanks den wensch naar vrede heeft «de wapenstilstand niet geringe ontsteltenis veroorzaakt, daar de voor waarden daarvan in kringen van den Heiligen Stoel groote ongerustheid ver oorzaakten. De Paus en zijn omgeving verwachtten een vrede der rechtvaar digheid waarop de wapenstilstand geen vooruitzicht gaf, De onvermijde lijke Duitscjie reactie ifc gevolgd. Nie mand in het Vaticaan heeft het ge waagd zich uit te laten over den tekst van den wapenstilstand en met betrek king tot de capitulatie van Badoglio en niemand heeft gevreesd dat de Duit sche 'reactie op welke wijze dan ook de neutrale houding van den kleinen Vati- caanschen staat en de vrijheid van den Paus zou schenden. De Duitsche weer macht is zeer voorzichtig en correct, overschrijdt nergens de grenzen van het Vaticaan en stoort op geenerlei wijze het verkeer ln Vaticaanstad. Kroatische regeering treedt af. AGRAM, 11 Oct. (D.N.B-) Officieel wordt medegedeeld: Van middag Is onder voorzitterschap van den Kroatischen minister-president een ministerraad gehouden. Aan deze ver gadering namen alle ministers deel, die bij deze gelegenheid hun portefeuille? beschikking stelden, opdat de Poglafnik een nieuwe regeering kan ormen. Na den ministerraad werd minister-president dr. Manditsj door den Poglafnik ontvangen, aan wien dr. Manditsj het besluit van den minister raad mededeelde. TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Waffen-SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezon.le Nederlander, op den leeftijd van 17—45. jaar, kan zich vrijwil lig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te -"orden voor de Waffcn-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbataljon ln Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarlne kunnen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche SS tn Nederland loetreden willen, kunnen zich ->veneens aanmelden. Personen, tusschen 18—30 jaar, die aan- meldingsplichtlg zUn voor de tewerkstel ling. kunnen zich evbneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan ieder wor den. die na minstens een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn chooloplciding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn; karakter, gedrag, pres tatie. 10.10.43 9—14.00 uur. Rotterdam, Deut- «ches l-Iaus, Westzeedijk; i9.10.43, 12 00 uur, Breda, Restaurant Modern, Markt: 15—18.00 uur, Den Bosch, i-Iotel Noold- Brabant. Markt 45; 20.10 43. 9—uur. Venlo, Deutschcs Haus, Egrnondstr. 16: 15—18.00 uur, Arnhem. Café Hoyal; 21.10.43, 9—12,00 uur. Hengelo. Café Modern, Spoor straat 18; 15—18.00 uur. Zwolle, Hotel Gij- tenbeek; 22.10 43. 0—12.00 uu', \ssen, Con- cerlhuis, a. d. Vaart; 15—18 00 uur, Gro ningen. Concerthuis. Poetestraat; 23.10.43. 9—12.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 24 10 43. 9—14 00 uur. Amster dam. Dam 4; 25.10.43, 9—13.U0 uur. Utrecht. N.V.-Hvils, Oudegracht 245; 26 10 43, 9—11.00 uur, Amersfoort. Pol. Durehgangslager. Leusdenveg; 27.10 43. 9—14.00 uur. Den Haag, Café den Hout, Bezuldenhoutsche- weg. Onte mannen b» het Oosten y, PK Stengl/O/WP m Hongersnood in Bengalen. Het bericht van den correspondent van de ,,The Irish Press" afkomstig uit New Delhi geeft een ontzettend beeld van den hongersnood in Benga len. k ben, zoo schrijft hij, juist van Calcutta. een stad van 2 millioen zielen en de hoofdstad van de provincie Ben galen met meer dan 50 millioen men schen, naar New-Delhi teruggekeerd Duizenden menschen in Calcutta en in andere deelen van Bengalen zullen nog voor den volgenden oogst sterven en dan zal er voor de overlevenden niet genoeg voedsel zijn. Wanneer men des ochtends een wandeling maakt door het Calcutta van thans vindt men do zijnen dooden op.de straat liggen Min stens 150 menschen sterven dagelijks al'een al in deze stad, zij sterven in zoo groote hoeveelheden, dat de stedelijke autoriteiten de lijken niet snel genoeg kunnen verbranden. Ik zag gezin na gezin in vijf tot zes meter diepe rijen staan langs lange hui zenblokken om een bord dunne meel- soep te krijgen, die in de enkele aan wezige volksgaarkeukens wordt ver strekt. Ik zag kinderen vuilnishoopen doorzoeken naar iets eetbaars. Ik zag oude vrouwen, met wanhoop in de oogen, die te zwak wyen om te bede len, In een van de grobte hotels te Cal cutta werd juist het diner geserveerd en op het menu stonden 17 gangen Waarom al deze ellende? Het antwoord van de Indische pers ts een aanklacht tegen de Britsche re geering omdat zij geen maatregelen heeft genomen, niettegenstaande zij de hongersnood zag aankomen. Zij heeft zonder rekening te houden met de wan hopige voedselpositie der bevolking de En^elsche troepen van de Birmagrens naar Bengalen laten terugstroorrten en deed niets om de verwoestende gevol gen van de cyclonen en overstroomin- een.van het afgeloopen jaar te verzach ten of het ontoereikende distributie apparaat aan ,de veranderde omstandig heden aar» te passen. De burgemeester van Calcutta heeft een beroep gedaan op Roosevelt om schepen mef levensmiddelen te zenden Doch de Amerikaansche consul-gene raal te Calcutta antwoordde dat graan- transporten afhankelijk zijn van vele door den oorlog gecompliceerde vraag stukken. Hoop. dat de dingen beter zullen wor den. beslaat er niet voor den eerstvol- genden rijstoogst einde Januari Doch ook dan zal er niet genoeg zijn voor allen. VOORHEEN EN THA^S „Nu Hylord, wat «chreef U vroeger altijd zoo mooi?" - - - r „Nu, komt er nog wat van 7" „Sovjetrusland, het land van de massa moorden, van het barbarisme, de verdierlijking, het gruwelijkeI" „Goed, uitstekend, en hoe schrijft men thans ondanks Katyn over zijn boridgenooten „Sovjetrusland, oprechte democratie, vjjend der menschheid, gelukbrenger van Europal" „Goed zoo, U heeft mijn volste achting" E. O. Plauen/Orbls/Holland/P'ax m VAREN DES NACHTS IN ZEEUW'SCHE WATEREN VRIJ. De Dienststelle van den Wehrmacht- befehlshabqr in den Niederlanden maakt bekend: Met ingang van heden wordt het va ren des nachts in de Zeeuwsche wate ren tot nader order veroorloofd. Nieuwe terreuraanval op Nederlandsche burgerbevolking Op 10 October hebben Anglo- Amerikaansche vliegers een vr|j groot aantal brisant- en brandbom men geworpen op s een woonwijk van een stad In het Oosten des lands. Een vr|j groot aantal woon huizen werd vernield. De verliezen der Nederlandsche burgerbevolking bedragen volgens de tot dusver ont vangen berichten 87 dooden en ruim 100 gewonden. Verscheidene der aanvallende viermotorige bommen werpers werden neergeschoten. LUCHTAANVAL OP DUITSCHE VERBANDPLAATS. Naar het D.N.B. verneemt, is den Oden October een hoofdverbandplaats der Duitsche troelen aan het Zuid- Italiaansche front door Britsch—Ame rikaansche vliegers met bommen be- tookt. Deze in strijd met bet volken recht zijnde aanval veroorzaakte onder de gewonde soldaten en het verplegend personeel aanzienlijke verliezen. De verbandplaats was als zoodanig duide lijk gekenmerkt door witte doeken me* rood kruis. De Itali'aansche minister voor Natio nale verdediging heeft bepaald, dat in het kader der Fascistisch-Republikein- sche weermacht een zwarthemdencorp? gevormd wordt, dat naast de andere onderdeelen de traditie der militie moet •oortzetten. VERPLAATSING DEPARTEMENT VAN KOLONIëN. 's-GRAVENHAGE, 11 Oct. - In ver hand met de a.s. verhuizing van het departement van koloniën naar Zut- phen kunnen tot nader bericht ten de- partemenie geen bezoeken worden ont vangen. Correspondentie kan voorloo- pig nog wörden gezonden aan he'. tegenwoordige adres te 's-Gravenhage, Carel van Bylandtlaan 12. Mond- en klauwzeer in Nederland. Sedert het begin van dé maand Juli van dit jaar is het aantal gevallen van mond- en klauwzeer in Nederland in niet onbelangrijke mate toegenomen. In het bijzonder in Friesland, Noord en Zuid-Holland en Utrecht kwam een groot aantal gevallen voor, ook in Grp- ningen en Drente breidde de ziekte zich in vrij ernstige mate uit. In Zeeiand en Limburg komt de ziekte tot op heden slechts sporadisch voor. Hel mond- en klauwzeer, in België „La Cocotte" genoemd, is een besmet telijk lijden met ™en buitengewoon grillig en onberekenbaar karakter. Om trent de oorzaken van het optreden én het al of niet ernstig uitbreiden, tasten we dan ook nog vrijwel, in het duister. Omtrent de z.g. epidemiologie der ziekte is nog weinig bekend. Er is geen af doende verklaring van het. feit, dat de ziekte thans in Nederland uitgebreid voorkomt, terwijl in Duitschland, België en Denemarken slechts enkele gevallen per maand worden waargenomen; Gelukkig Is het lijden ditmaal niet van kwaadaardigen aard ei\ het aantal sterfgevallen gering, zoodat geen vrees behoeft (e worden gekoesterd, dat door het heerschen van het mond- en klauw zeer de voorziening van zuivel en zui velproducten ernstig in gevaar zal wor. den gebracht. De Veeartsenijkundige dienst heeft van den beginne af zijn uiterste krach ten ingespannen om uitbreiding te^en te gaan. Men moet thans evenwel reke ning houden met groote verkeersmoei lijkheden, gebrek aan personeel, enz Het is overal gebleken, dat een af doende bestrijding van het mond- er klauwzeer uitsluitend met politioneele maatregelen echter niet mogelijk is. Daarom is naar andere bestrijdings middelen omgezien, waarbij in dt eerste plaats gedacht is aan voorbehoedende enting. Deze enting is op zeer kleine schaal, bij wijze van proef in Neder land reeds met succes toegepast. Bin nenkort zal een instituut worden ge opend, waar bedoelde entstof op groote schaal zal kunnen worden bereid. Na dere bijzonderheden over een en ander zullen over enkele dag"en mogen worden verwacht. Aardappelschillen in de groote steden. Het ophalen van aardappelschillen in de grootere steden is zoodanig georga niseerd, dat het slechts van de huis vrouw afhangt, of elk schilletje in de koeienmaag terecht komt. Als de goedgevulde schillenemmer op tijd klaar staat, zorgt de ophaler voor de rest. In Amsterdam alléén al ko men 330 van gemeentewege aangestel de ophalers driemaal per week aanbel len bij de bewoners van de wijk, waar voor zij een inzamelvergunning hebben. Het totaal van hun opbrengst is 900 ton afval .per week. Rotterdam met 185 ophalers brengt het tot 600 ton. In Den Haag wordt door 180 ophalers 400 ton bij elkaar gebracht. Utrecht met 40 op halers bereikt 135 ton per week. Onze vier grootste steden bij elkaar zorgen er op die wijze voor, dat met n .21)00 ton afval een 10.000 stuks melkvee per week wordt gevoed Zorgt er voor huismoeders, dat die schillen van uw huisgezin als ge de aardappelen niet in de schil get er steeds bij zijn. Verduister van 18.006.45. 13 Oct.: Zon op 7.00. onder 17.52. Maan onder 6.23, op 18.94. ONTHULLING GEDENKTEEKEN VOOR WEERMAN BANNINK. Op 10 Februari van dit jaar is te Haarlem de WA-man H. Bannink door moordenaarshand gevallen. Zijn kame raden hebben op zijn graf een eenvou dig. doch stijlvol gcdenktecken doen plaatsen, dat Zondagmiddag aan de fa milie ls overgedragen. Tevoren had voor het Gouvernementsgebouw ln Den Hout, de algemeene commandant, mr. Zondervan, Inspectie gehouden en arm banden met het opschrift „Vendel Ban nink" uitgereikt. Op de begraafplaats sprak, na den heerbancommandant op- perhopnian C. L. Swaalf.- heerbanvor- mingsleider van Noord-Holland, die o,a zaide, dat weerman Bannink in den geest verder strijdt in de gelederen van de WA. Tenslotte herinnerde mr. Zon dervan aan de velen, die de laatste maanéen als slachtoffer vap terreur zijn gevallen. Thans is ons geduld ten einde, zeide spreker. De Beweging wordt bewapend' en wij zullen^ een ein de maken aan de terreur. Ons bezielt de geest van het front en wij zullen uit roeien wat uitgeroeid moet worden. Nadat een krans bji het gedenkteeken was gelegd werd langs het graf gedefi leerd. AVONDSPREEKUUR VAN TANDARTSEN. De Commissaris, belast met het toe zicht op de ziekenfondsen acht het ge- wenscht, dat vcrplicht-verzekerdfn, die overdag om gegronde redenen, met na me wegens hun werkzaamheden, regel matig buiten hun woonplaats, zoo noo- dig 's avonds tandheelkundige hulp kunnen ontvangen. Er dient dus op één of meer avonden per week een tandarts (of tandheelkundige) beschikbaar zijn, die hulp verleent, tenzij de be handeling eenig uitstel kan lijden en binnen enkele dagen op een gewoon spreekuur mogelijk moet worden ge acht. Bij voorbeeld op een vrijen Zater dagmiddag. Men kan 'n rouleeringssystecm invoe ren, zoodat alle in een bepaalde plaats wonende tandartsen met fondspraktijk beurtelings beschikbaar zijn voor alle verzekerden. T.a.v. indirect-verzekerderi en huis personeel kan worden aangenomen, dat zij op de gewone spreekuren kunnen komen. Dit geldt ook voor rechtstreeks verzekerden, die in hun woonplaats werken. MARKER VISSCHERS ZWAAR BEBOET. Tijdens een speciale zitting ten raad- huize te Edam veroordeelde mr. Hat- !tyk namens de inspectie voor de prijs- beheersching vijftien visschers van het eiland Marken, die paling ver boven den vastgestelden prijs hadden ver kocht tot zeer hooge boeten. Een hun ner werd zelfs veroordeeld tot beta ling van 6000. vier visschers moetten 4000 betalen, de overigen 3500, 2000 en minder. De koelen loeien om aardappelschillen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. f 1.000: 1831 7199 9002 13372 14197 20918 21503 f 400: 10844 f 200: 4171 5053 11971 12269 13905 18209 -29008 f 100: 2905 5680 9278 10392 11922 13482 14895 15601 16554 17874 SCHAGEN. Oude vrouw verdronken. Gistermorgen, toen de vader der ouden van dagen, die op het oogenblik gehuisvest ^ijn in de ijsclubtent, zijn oudjes goeden morgen kwam wenschen, bleek een vrouwtje, Aatje v. d. Post, geëvacueerde uit Den Helder, spoorloos verdwenen. Men verwonderde zich daarover aangezien ze zwaar ziek was en in het geheel niet kon lnopen. ter wijl haar zenuwen, als gevolg van een doorgestaan bombardement, geschokt waren Men ging onmiddellijk zoeken en na ongeveer een half uur werd de vrouw gevonden op een afstand van pl m. 50 meter in de sloot achter de school met den bijbel, waarin ze was verdronken. Dr. Kamminga, die de lijk schouw verricffhé, kon slechts den dood constateeren. - SCHAGER DAMCLUB. De uitslagen van de onderling ge speelde competitie luiden als volgt: klasse: KosEriks 02; v. Montfoort Bremer 2—0'; Stuijt—v. d. Oord 1 SprenkelingBruin 02; De Vos— Eriks 20; v. d. OordBlaauboer 02; BruinWinkel 02; Sprenkelingv Montfoort -02. ,2e klasse: BoonackerSchipper 2—0 Heemskerk—Domper 02: Mienes—Ma" rees 20; HeemskerkPeetoom 2—0; Domper—Mienes 02; Marees—v. Rui ten 2—0; Boonacker—Schot 2—0. 3e klasse: PoolDe Dreu 02; De VriesPool 1—1; C. PortcgiesBakker 11; De DreuDe Vries 1—1; Baars- v. d. Vorst 02. Noordscharwoude. Koorn's Variété Revue. Over het algemeen gaat de belangstelling var. het Langedijker publiek meer uit naar een goede- tooneelvoorstelling. Voor variété gevoelt 'men niet zooveel. Men is dan ook den laatsten tijd op dit gebied niet verwend geworden. Het viel meestal niet erg mee. Dat zal wel de oorzaak zijn geweest, dat de zaal van „Concordia" Zaterdagavond niet geheel uitverkocht was, toen Koorn's Variété Revue daar werd op gevoerd. Dit was echter geheel ten on rechte, want het gezelschap had zeer zeker eert volle zaal verdiend. Alle medewerkenden hebben zich van hun beste zijde laten zien en het zeer vlot afgewerkte programma heeft den aan wezigen zeer voldaan. Men heeft dit meermalen duidelijk doen blijken. Daar waren de Kamiki Hawaiians, die in een passende belichting zoete zangen van de Zuidzee zongen, verder de Rieber- ties. rijwielacrobaten en Jongleurs, die op hun éénwielige fietsen verscheidene zeer goed geslaagde toeren verrichtte -.. Lou Marti, de muzikale excentriek wist den aanwezigen eenigen lijd zeer te vermaken met zijn optreden als muzi kale clown, terwijl hij na de pauze als de matroos Lodewijk de zaal deed schudden van den lach, door de wijze, waarop hij zijn ervaringen verhaalde, Mon de Vries bewees een uitstekend accordeon-pianist te zijn, Kees Ver hulst oogstte veel succes als zanger en als Oom Kees met zijn sprekende pop; met een vlot praatje laschte hij de verschillende nummers aan elkaar. Het extra-nummer, Jack Bradford, humoris tisch Jbngleur, voldeed uitstekend. Kortom, het was een avond van goed verzorgde, beschaafde kleinkunst. M. Kuiper. Kindcrmlddag Koorn's Variété Revue De kindermiddag, welke Koorn's Variété Revue in „Concordia" heeft gegeven ls een succes geworden. Bijna 500 kinderen hebben een prettigen mid dag gehad en veel genoten van de pop penkast met Jan Klaasscn en Katrijn, Oom Kees met zijn sprekende pop en den clown Loutje met de bellen. De zangwedstrijd met de kinderen slaagde uitstekend. La Tzigane. Ook de vierde uitvoe ring van do operettevereenigiryï „Cae- cilia" met La Tzigane is uitstekend ge slaagd. De zeer talrijke aanwezigen, de zaal was weer tot de laatste plaats bezet, hebben meermalen getoond, het gebodene zeer op prijs te stellen. Lange dijk Voor de onderstaande tuinbouwproduc ten zijn de fl39i'acht?r vermelde nieuwe maximum-veillngpi'ijzen Vastgesteld met Ingang van Dinsdag 12 Ocfo'oev# Xropsla (glas) I boven 15 leg per 100 st. t 3. II van 12—15 kg f 2.50, natuurila I boven 18 kg f 2.50, II van 15—18 kg f per 100 stuks, peen zonder iof van 60—500 gr. ongewas- schen l 4, Schorsjneeren I f 1G/.0. II f 11, veldsla f 15, postelein i 16, sjalotten f 8 peen z. lof (geel) van' 500—1000 gram on- feewasschen f 2. tomaten fionge kas) I fm IV l 22, bonken f 16, groene kool f 4. kas- boonen f 36.50, stokbaonen xprlnccsse) f 26.50. snij en spek f 19, Ftamboonen witte z.dr f 19. overige soorten f 16, ra- menas f 3, ongewasschen herfsiknollen f 2 per«100 kg. Bospeen f 8 per 100 bos Wintertje! en aanvang 'der scholen. In verband met de Invoering van den wintertijd zijn de schooluren met Ingang van 11 October a.s. als volgt: Van li Oc tober tot 1 December 8.45—11.45 en 13 30— 15.30 uur; gedurende de maand Decembei van 9—11.45 en van 13.30—1S.30. Vanaf 1 Januari zijn de schooltijden weer zooals zt] van li October tot 1 December waren Politic. Gevonden: een bankbiljet van f 10. Verloren: bruine leeren heerenporte- monnale met Inhoud. Bruine leeren da- mesportemonnaie met inhoud. Vermist: een damesrijwiel. Inl. bij don groepscom mandant der marechaussée te Broek op Langendijk, Dijk 620a. ..Jong Leven" met ..De Firma Bender Co." van Henk Bakker. Over eeni gen tijd zal de tooncelveröeniging ...long Leven" met een nieuw stuk voor het voetlicht komen. Men heeft het stuk „Fir ma Bender Co." van den bekenden auteur Henk Bakker ln studie. De sleepdienst voor het kool thuis- halen. Naar wij vern-men, zal de sleep dienst voor het thulshalen van de win terknol over ongeveer 34 dagen in dienst worden gesteld. Zuidscharwoade. BridgeWedstrijd. - De in hotel „De Roode Leeuw" alhiier gehouden bridge- wedstrijd, waaraan door 28 personen werd deelgenomen, had den volgenden uitslag: Oneven lijn: A. KappelD. v. Seven- ter 24 pnt. 2e pr. (1090 pl. punten); Beerse—G. Vroling 37 pnt.; J. Heidsma G. van Rijn 28 pnt.r" J. v. d Abeele- K. Ruiter 24 pnt. 3e prijs (480 min.-pnt. P Blijleven—W. «Bergen 32 pnt.; KoomenJ. Kramer 39 pnt.; Jb. Zijp L. Overtoom 22 pnt. Ie prijs. Even lijn: C. Bakker—A. Bruin 26 pnt.; 2e prijs: A. Bakker—C. Borst 30 pnt.; P. v. d. Molen—M. v. d. Molen 17 pnt. Ie prijs: N. Kaan—P. Deutekom 27 pnt.; H. KramerC. Bras 27 pnt. 3e prijs; M. Goudsblom—M. Zijp 39 pnt., A. Jonker—N. Jonker 30 pnt. Wieringerwaard. Gemcenteavond. De VCJB met de jeugdclub hééft met de opvoering van het leekenspel „Jan van den Dom" op Zaterdag- en Zondagavcfnd groot suc ces geoogst. Voor zoover er ruimte was in de kerk, waren alle plaatsen be zet; de eerste avond waren er ongeveer 240 en op Zondagavond ongeveer 275 personen. Aan de voorber.eiding met de vele décors heeft de heer Kalis zeer veel werk gehad, doch hij kan met vol doening op zijn werk terugzien. De heer Kalis opende, waarbij hij deed uitkomen, dat men wilde trachten met opvoering van dit spel. dat in de 14e eeuw speelt, het geestelijk leven ook in onze gemeente meer op te wek ken. Nadat gezamenlijk was gezongen „Ambrosiaanse Lofzang", gaf de heer Berkhout in goed gekozen woorden een inleidingv over het leekenspel, Spr. Qeed uitkomen, dat dit ielfe anders is dan gewoon tooneelspel. In dit leekensDèl zit bezieling. Zooals reeds gezegd, had de opvoering zelf groot succes. De hoofdpersoon Jan stond voor een zwa re keuze, toen hij rioest beslissen of hij zou optreden als bouwmeester van den Dom van Utrecht dan wel of hij te samen met Agnes door het l_even zou gaan. Na zwaren strijd verkreeg zijn hoogmoed de overhand en verliet hij Agnes om een bouwplan te maken. Dit werd met succes bekroond, doordat vol gens dit plan de Dom werd gebouwd, echter vond hij voor zich zelf toch geen voldoening, vooral toen hij een bood schap ontving, dat Agnes was overle den. Hij vroeg ontheffing van zijn werk, waarna we hem later in het klooster terug vinden. Nadat de Dom was voltooid werd hem, als afgeleefd grijsaard toegestaan, nog eenmaal het \tferk te zien. Het waren twee zeer goed geslaagde avonden. Van verschil lende kanten hoorden we zeggen: Zul ke gemeegteavonden moestem we wat meer hebben. Harenkarspel. Noodlottig ongeval. Zondagmiddag waren enkele jongens, die van het voetbalveld te Waarland kwamen, achter op een melkauto van de Zuivel fabriek te Lutjewinkel geklommen, ten eindd wat vlugger thuis te zijn. Voor een van de jongens, den negen jarigen Piet Dekker Wzn., is dit ritje noodlottig geworden. Toen de auto langs zijn ouderlijke woning reed, sprong hij er af. Helaas kwam hij daar bij voor een der -achterwielen terecht en wel zoodanig, dat dit over zijn hoofd Wel stopte de chauffeur onmid dellijk. het ongeluk was toen echter reeds geschied. De terstond ontboden geneesheer kon slechts den dood constateeren. Begrijpelijkerwijze is de verslagen heid der ouders zeer groot. Den chauf feur. die zeer onder den indruk was an het geval, treft niet de minste schuld. Tegen den zwarten handel. (Van onzen politiekcn redacteur). Na de jongste rede van den Rijks commissaris in Groningen, waarin een krachtiger bestrijding van den zwarten handel werd aangekondigd, heeft men in de dagbladen reeds kunnen lezen, dat met die be6trijdingsactie reeds een grondig begin is gemaakt. Enkele zwarte handelaren in clandestien ge slacht vleesch en clandestiene slagers werden tot zware straffen veroordeeld. Men ls gauw geneigd, over zulk een bericht achteloos heen te lezen. Alleen tuchthuisstraf is geen kleinigheid! Het IS de strengste straf, die onze wetge ving kent. Wanneer dat nog niet helpt, is het te verwachten, dat nog scherpere strafmethoden ingevoerd zullen worden, waarbij het wegvoeren in_ concentratie kampen, wat reeds een enkele maal werd toegepast, aLs voorbeeld mag gel-" den. Deze uitermate strenge straffen dui den aan, dat de bevoegde instanties het in den laatsten tijd opnieuw sterk opwoekerend euvel den kop willen indrukken. Het publiek laat zich veelal met den zwarten handel in,*omdat het daarin nog een soort patriottische hel dendaad ziet. Het meent n.1., dat dp in den zwarten' handel gebrachte goederen dan tenminste niet naar Duitschland gaan. Deze veronderstelling is volko men onwaar. De Rijkscommissaris ver klaarde in zijn rede tc Groningen nog eens nadrukkelijk, dat deze bewering slechts een valsch voorwendsel .van oorlogswoekeraars is om hun onvader- landschlievende duistere praktijken schijnheilig te maskeeren. Wat Duitsch land noodig heeft, krijgt het toch wel! Daaraan doet alle zwarte handel geen afbreuk. Men had intusschcn kunnen weten, dat de bezettingsmacht over vol doende middelen beschikt om zich de goederen, die zij noodig heeft, te ver schaffen. Duitschland ontvangt niet meer dan het Landoorlogsreglement bepaalt. Al wat in den zwarten handel omgaat, wordt niet aan Duitsche leve ranties onttrokken, doch gaat verloren voor de rechtvaardige verdeeling, zoo als de distributie ze zeer sociaal regelt. De zwarte'handelaren benadee- len niet de Duitsche bezettingsmacht, noch de Duitsche oorlogvoering, doch alleen en uitsluitend hun eigen landge- nBoten, doordat ze eenerzijds de hoog- noodige distributiegoederen b.v. onder de toonbank houden en anderzijds tegen ontstellende prijzen de goederen aan de toch reeds beter gesitueerden versjacheren. Het is de Overheid vol komen ernst door een krachtige actie dit euvel grondig uit te roeien. Het is een specifiek Nederlandsch belang. De kampioen der eenjprige' stieren op de najaarskeuring van geregistreerd rundvee, welke te Midden Beemrter werd gehouden CNF/J. Zeïilemaker/Pax m Koedijk. Een zeldzame gast, Als een bijzon derheid mag zeker vermeld worden, dat hier ter plaatse in de boomen een eekhoorn is gezien. In een hollen boom maakt het diertje reeds voorbereidin gen voor den aanstaanden winter. Af en toe ziet men hfn zich te goed doen aan een appel of^pcer'. die nog m de ruchtboomen is blijven hangen. Daar het fruit, echter betrekkelijk \haarsch is. is het begrijpelijk, dat deze zeemde gast niet steeds even welkom is. Hier ligt een 'mooie taak voor de Koedijker schooljeugd om door het verzamelen van een flinken voorraad eikels de provisiekast van heer Eek hoorn te vullen en daardoor indirect 'n eind te maken aan den fruitroof. Callantsoog. Kerkelijke opbouw. In het kader van den kerkelijken opbouw werd hier een Zondagsschool opgericht^ die voor- loopig onder leiding van mevr. Re- horst zal staan. Ook is opgericht een zangkoor, dat bereid is mede tc wer ken aan de binnenkort weder aan te vangen kerkdiensten^ Dit koor wordt gedirigeerd door meester Prins. Oadeslais. Ver. voor Reizende Bibilr theken. Weer heeft de Vereenigmg voor Rei zende Bibliotheken een 100-tal boeken ter beschikking gesteld om de lange wintera zonden-op fe vroolijken en nuttig te besteden. Ook vakboeken op allerlei gebied zijn wetferom te beko- 1 bij het hoofd der school alhier die als boekbeheerder zich be'.ast met het uitreiken der werken, t.w. Vrijdags middags van pl.m. 4—5 uur. Anna Paalowna. ,Een bonte Zoiftagmiddag" Op Zondag 17 October a.s. wordt in de zaal van den heer Kossen aan de Spoorbuurt een Bonte middag georganiseerd door de zwemvereeniging ,,'t Oude Veer". Het programma is zeer aantrekkelijk en het is te verwachten, dat velen dezen middag zullen» bezoeken. Als medewer kenden noemen we o.a. het „O.V. Jeugdkoor" o.l. van don heer Sinke en het Poldcrsehe Dansorkest „De Paloa's" Verder zullen eenige mooie zwemfilms worden vertoond, o.m. een aardig filmpje genaamd ,,'t Oude Veer" (een korte reportage; opgenomen, gemon teerd en ..ten tooneele gebrach*" door den heer W. Egmond) en ten slotte zul len door eenige O,V.-leden ..schetsjes" e.d, worden opgevoerd. Zoodat het ge heel een middag vol afwisseling zal zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1