NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Succesvolle tegenaanvallen aan het Oostfront. De emigrantenregeeringen en de driemogendhedenconferentie. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Yoordam C 9. Bureau der Schagcr editie; Schaften: Laan 201. Telefoon 441 (2 lynvn) Postrekening 66189. WOENSDAG 13 OCTOBER 1943. SCHAGfeR EDITIE. 87c Jaargang, No. 239, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks A d v e r l e n t i e-t a r 1 e f. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11- et. per m-M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Betrekkelijke rust in Italië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 October (D.N.B Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Tusschen de Zee van Azof en Sapo- rosje is de kracht van de vijandelijke aanvallen als gevolg van den dag te voren geleden zware verliezen ver zwakt. De sovjets werden opnieuw overal teruggedreven. Ook aan de overige sectoren van het Oostelijk front, vooral aan den Mid- dfn-Dnjcpr, aan den mond van den Pri- pet, in het gebied ten zuiden van Go- mel en ten zuidwesten van Welikije Loeki mislukten vijandelijke s.anvallen. In het verloop van de felle ge vechten gingen onze troepen op verscheidene plaatsen, krachtig ge- ■teund door de luchtmacht, tot succesvolle tcftenaanvallcn over. In de gevechten der laatste weken heeft zich ten oorden van de Zee vai Azof de Mitteldeutschc 13e divisie pantserjagers onder bevel van kolonel' Hauser bijzonder onderscheiden. In .Italië. Aan het front van Zuid-Italië onder nam de vijand slechts in den centralen sector ecnige plaatselijke aanvallen. Een tijdelijke bres werd in een tegen aanval gezuiverd. Aan de overige dee- len van het front drongen vijandelijke strijdgroepen bij toenemende activiteit van de artillerie tot onze-gevechtsvoor- poslen door. In de wateren van den Dodecanesus bracht de luchtmacht een vijahdelijk oorlogsvaartuig tot zinken en bombar deerde met goede uitwerking eiland steunpunten van den vijand. De Kommodore van een eskader jachtvliegtuigen, luitenant-kolonel Hans Philipp, drager van het. eikenloof met de zwaarden bij het ridderkruis van het ijzeren kruis, vond in een luchtgevecht den heldendood. Met hem verliest de luchtmacht een der voor treffelijkste jachtvliegers en groeps commandanten, die 206 overwinningen in de lucht heeft, behaald. Kaart van PeiL. Het gebied in de omgeving van Saprf- rosje, waarop de Sovjets hun vergee4- sche aanvallen richten. Men heeft geen vertrouwen in de groote bondgenooten. Volgens berichten 'uit Caïro ziet men in .leidende kringen der daar thans vertoevende emigrantenregeeringen de binnenkort beginnende conferentie te Moskou der ministers van buitenland- sche zaken van de geallieerde regee ringen met' vrij groote bezorgdheid te gemoet. Men vreest, dat zoowel Eden al: Huil door hun regeeringen voorzien worden van zeer ver gaande volmach ten met betrekking tot concessies in een aantal afzonderlijke kwesties, ten einde in ieder geval een positief totaal resultaat op de conferentie te bereiken. De recente verklaringen van Eden aan de yertegenwoordigers van de emi grantenregeeringen, die op zich zety geruststellend geklonken hebben, heeft men niettemin met groote scepsis opge nomen, daar. men uit een reeks van officieele Britsche verklaringen en uit talrijke uitlatirjgen van Londen weet, dat de Engèlsche regeering geneigd is concessies te doen. Evenzeer overtuigd is men dal de Ver. Staten, hoewel zij thans: verklaren, dat zij de door Rus land opgeëischte strategische grenzen niet kunnen erkennen, op éenige pun ten bereid zullen zijn, van dit stand punt af te wijken, wanneer het hun gelukt een toezegging van de Sovjets te verkrijgen in den voornaamsten eisch dien Huil naar Moskou mee brengt n.1. den eisch van de Russische toetreding tot den oorlog tegen Japan. Men verwacht, dat de Russen welis waar een officieele deelneming aan den oorlog zulten weigeren, maar dat er met hen valt te praten over het be schikbaar stellen van steunpunten. Naar men te* Caïro vreest, zal de tegeneisch van de Sovjets be staan in het verleenen van de vrye hand op den Balkan, in Polen en in het gebied van de Oostzee, waar bij de Russen wellicht de Amerika nen zoover tegemoet zullen komen, dat zij op het huidige tijdstip zuilen afzien van een afbakening .'.er grenzen en zich zullen tevreden stel len met een garantie voor de ver vuiling van hun „rechtvaardige strategische en politieke eischen" bij de definitieve regeling -na den oorlog. Verduister van 18.00—6.45. 14 Oct-: Zon op 7.02, onder 17.50. Maan onder 7.42, op 18.48. Een bevestiging van deze vrees ziet de emigrantenkringen te Caïro in ci> uitlatingen van de „New York Times" van Zondag, waarin dit vooraanstaande Amerikaansche blad zich bezig houdt met het verschil in houding tusschen de Russen en de Anglo-Amerikanen te genover de door Duitschland bezette landen en pleit voor een aanpassing van de houding der westelijke geal lieerden bij de politiek van het Krem- lin alsmede voor de bevordering van de revolutionnaire partisanenbeweging. Het weer belemmert de operaties niet. De krijgsverrichtingen aan het Oos telijke front blijven in omvang beperkt Nadat van Sovjet-Russische zijde nog maals een poging was gedahn, aan het front tusschen Saporosje en de hoord- Jcust van de Zee van Azof een door braak te forceeren, waartoe sterke strijdkrachten waren opgesteld, is hot ook in dezen sector .weder aanmerke lijk stiller geworden en van Duitsche zijde meent men dan ook te kunnen zeggen, dat deze aanval mislukt is. Ook aan den Midden-Dnjepr, waar aanvallen en tegenaanvallen elkaar af wisselen. blij ft de strijd binnen be perkte afmetingen. Ten westen van Smolensk hebben de bolsjewisten hun pogingen, door het Duitsche front te breken blijkbaar nog niet opgegeven en zij blijven hier ver woed aanvallen. In dezen sector heb ben de Duitschers thans een verkorte verdedigingslinie betrokken. Ook in 't gebied ten zuidwesten# van Welikije Loeki hebben de aanrWcn der bolsje wisten. die naar menweet de Duit sche verdédigingsstellingen zijn binnen gedrongen, nog niets aan hevigheid verloren. Al deze aanvallen zijn echter, naar men te Berlijn verklaart, tot dus ver afgeslagen. Na de regens der voorafgaande we ken is. hei. thans overal aan het Ooste lijke front zoo. dat de operaties hier van- nog geen hinder ondervinden. KONING VICTOR EMANUEL GEEN KEIZER MEER. Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft de onderstaatssecretaris v. h. Britsche Ministerie van buitenland- sche zaken Dinsdag in het Lagerhuis de vraag, of de Britsche regeering den Italiaansehen koning nog steeds erkent als Keizer van Ethiopië met „neen" beantwoord. TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Waffon-SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, op den leeftiid van 17—45 jaar, kah zich vrijwil lig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te 'orden ▼oor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt niet betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de Landwacht oX bij het SS-Wachtbataljon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche SS In Nederland toetreden willen, kunnen zich -veneens aanmelden. Personen, tusschen 18—30 jaar. die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstel llng,. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis vai) de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-SS kan ieder wor den. die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de olficiersop ei- ding heeft bewezen. Zijn choolop!"e ng is niet «doorslaggevend -ieslissend vior bevordenjig zijn- karakter, sedrig, pres tatie. 18.10.43 9—14 00 uur. noUcrdam, Dcut- schcs Haus, Westzeedijk. .9 10 43. lz 00 uur. Breda, Restaurant Modern. Markt- 15—18.00 uur. Den Bo-cn, Hotel Nooid- Brabnnt. Markt 45 20 10 53. 9—12.00 uur, Venlo. Deutsclios Haus. Ëgmonostr 1G. 15—18 00 uur. Arnhem, Cifé ltoyal; 21.10.43. 9—12.00 uur, Hengelo. Café Mode-n Spoor straat 18; 15—18.00 uur. Zwoilc. Hjlfl Gij- tenbeek; 22.10.43, 0—12 00 uu-, \ssen. Con certhuis, a. d Vaart; 15—13 00 t'Jr Gro ningen, Concerthuis. Poeles'i-.at23.10 43, 9—12.00 uur, Leeuwarden. Huize Schaaf, Breedstraat; 24.10 43. 9—14 00 -uur /vmsicr- dam. Dam 4: 25.10 43, 9—13 J0 our. Utrecht N.V.-Huls, Oudegracht 215; 25 10 43. 9—11 00 uur. Amersfoort, Pol Dnrehgangslager, Leusderweg; 27.10 43, 9—14 00 uur. Den Haag, Café den Hout, Bezuidenhoutsche- weg Onza mannen in het Ooiten PK Buichichufte/O/H/P nt BritschPortugeesche overeenkomst betreffende de Azoren. STOCKHOLM, 12 Oet. (DNB) - Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Churchill vandaag in het Lagerhuis me degedeeld, dat de Portugeesche regee ring zich op Britsch verzoek bereid verklaard heeft, Engeland bepaaide faciliteiten op de Azoren toe te staan, opdat de Britsche koopvaardij op den Atlantisehen Oceaan beter beschermd kan worden. De overeenkomsten zijn van tijdelijken aardj zoodat alle Bnt- schc strijdkrachten bij het einde der vijandelijkheden van de Azoren terug getrokken zullen worden. Groot-Britan- nië zal den Portugeezen op de Azoren den noodigen militairen en anderen aanvoer doen toekomen. De overeen komst bevat niets, dat op de een of andere wijze Invloed zou kunnen uit oefenen op den nog steeds bestaanden wansch der Portugeesche regeering. een politiek van neutraliteit op he'. Europeesche vasteland te handhaver en daardoor een vredeszöne op het Iberi-y s.he schiericiand te vormen. Het standpunt der Portugeesche rcgecring. De Portugeesche regeering heeft van middag den tekst van de verklaring ge publiceerd. Hoewel zij oprecht wensehte de neutraliteit te handhaven, toeschouwt zij deze als aan voorwaarden gebonden, met het oog op een eventueel in wer king treden van de Engelsch—Portu geesche alliantie, zooals dat het geva^ zou zijn, wanneer de Britsche regee ring met een beroep op die alliantie faciiileit.cn zou verlangen. De Portu geesche regeering, die steeds de Ver plichtingen, voortvloeiende uit het nict- aanvalsverdrag en de aanvullende pro tocollen met Spanje, is nagekomen heeft kunnen conslaleejen, dat in dit opzicht haar politiek door de Britsche regcering niet slechts gerespecteerd, maar met sympathie gadegeslagen is. Zij heelt in Spanje reeds een uitvoerige verklaring jver de aangelegenheid der Engelsch-- ortugeesche betrekking afgelegd. De opvatting in Duitschland De diplomatieke correspondent van ..et DNB. dr. Siegfned Ilorn, schrijf! d. 12 October: Deze Anglo-Portugeesche overeen komst heeft in Berlijnsche politieke kringen geenszins verrassing gewekt aangezien sedert eenigen tijd een toene mende activitc.t van Engelsche en Amerikaansche agenten te Lissabon en Oporto kon worden waargen men en de laatste dagen de geruchten over aanstaande Anglo-Amerikaansche actie legen deze Portugeesche eilandengroep talrijker werden. Ook op de heden ln de Wilhelmstrasse gehouden conferentie voor de buitenlandsche pers had men zich van bevoegde Duitsche zijde t.a v deze kwestie uitgelaten op een wijze, waaruit kon worden afgeleid, dat men op de hoogte was van den politieken pn militairen achtergrond van dit titans actueel geworden vraagstuk. Als men hier op dit oogenblik van commentaar afziet, dan is dat, omdat men aanvul lende inlichtingen, vooral uit Lissabon, afwacht. Niettemin hoort men in Ber lijnsche politieke kringen de opvatting, dat Portugal zeer klaarblijkelijk zich onder sterken Anglo-Amerikaansc'nen druk bereid verklaard heeft tot conces sies, d;e in Engeland en de Ver Staten* onmiddellijk naar voren worden ge bracht als een buitengewoon waarde volle creditpost in hun strijd tegen Duitschland en dan ook propagandis tisch uitgebuit worden. (De Azoren vormen 'n Port. provincie bestaande uit 9 eilanden en eenige klip pen in den Atlantisehen Oceaan. Zij strekken zich in drie groepen over een afstand van 630 m. in Z-NW, richting uit. De e landen die zich steil uit de 4 KM. diepe zee verheffen, zijn van vulkan ischen oorsprong. Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 260.000. Zij zijn meest allen van Portugeeschen bloede. Red. Dagbl. v. N.-H.) De vernielde katholieke kerken in Duitschland. Op een bijeenkomst van het presi dium van het Duitsche Episcopaat is dezer dagen te Berlijn medegedeeld, dat de bevoegde rijks- en gemeente- autoriteiten tot nu toe aan de katholie ke kerk in veertien steden vervan gingsgebouwen ter beschikking hebben gesteld voor de tijdens luchtaanvallen vernielde kerken In zeven andere ste den konden voor het doel geschikte ruimten, zooals zalen, door kleine .ver bouwingen ingericht worden voor het houden van godsdienstoefeningen. Ook in die gevallen hebben de in aanmer king komende stedelijke besturen fi- nancieelen steun verleend. Naar verder bekend werd liggen thans reeds ontwerpen van prominente Duit sche architecten gereed voor den bouw van nieuwe kerken, die na den oorlog zdilen worden gezet in plaats van de vernielde. Interessant is daarbij. dat de meeste van deze nieuwe kerken geen klokken nu er zullen krijgen, doch zoogenaamde elecirische klokkenspel- installaties. Deze hebben het voordeel van belangrijk lagere vervaardigings- kosten, en de slechts geringe kosten an aanbrenging in den klokkentoren, terwijl dc klankschoonheid niet bij de orgincele klokkenspelen ten achter blijft. Dayr deze installaties ook in kerken worden aangebracht, waarvan de klokken tijdens den oor log werden ingeleverd, is te verwach ten, dnjr binnen twee <tol drie jaar zes tig procent van alle kerken in Duitsch land voorzien zullen zijn van electri- sche klokkenspel-installaties. EEN CONFERENTIE DER DUITSCHE BISSCHOPPEN. BERLIJN. 12 Oct. (Interinf) Naar vandaag in toonaangevende katholieke kringen te Berlijn bekend is gewor den zijn de Duitsche katholieke bis schoppen voornemens dit jaar nog een conferentie te houden. Het staat nog niet vast of de plaats van bijeenkomst het traditionecle Fulda zal zijn. Even min kon men iets gewaar worden, om trent de aanleiding van deze tweede conferentie, die waarschijnlijk begin December zal bijeenkomen. VERRADERS Juda* Ucarioth; .Ik ben de grootste verrader, dia er bestaat*. Vietor- Emanuel.En wat denkt U •{an npij. co'lega?" Zuk/Orbls/Holland/Pax m Mussert bezoekt het Ned. Arbeidsfront. Mussert bracht Maandag, vergezeld van General-Komm.ssar Z. B. V. Rit- terbusch en den Obmann van het Deut sche Arbeitsfront, Kretschmar, een be- zpek aan het N A F. en cenige van zijn instellingen. Te Amsterdam in het groote gebouw van ,.De Arbeiderspers" leidde de di recteur, de heer H. J. Kerkmeester het gezelschap rOnd. ^Vervolgens begaf div zich naar het ..Huis van den Arbeid" in de P. C. Hooftstraat, waar de landelijke leidini van het N.A.F, is gevestigd, waar de Arbeidsfronlleider een uiteenzetting gaf van het ^cle werk, dat ten behoeve van de Nedcrlandsche \verkers in Duitschland wordt vcrri"t# Hier werd een korte film over het' Arbeidsfront, vertoond. Kortelings heeft het Arbeidsfront het nieuwe vo'rmingsoord ..Drakenburg" in gebruik genomen, dat gelegen is in de fraaie omgeving van Hilversum. D," vormingsoord neemt in het Arbeid; front een belangrijke plaats in en het was dan ook begrijpelijk, dat de leider en Genertl-Kommissar Ritlerbusch zich vervolgens daarheen begaven. Hier hield de leider een rede. waarin hij in het bijzonder er op wees, dat het nat.- socialisme nog geen vaste afgeronde gestalte heeft aangenomen en z:ch nog in de beginphase van zijn;ontwikkeling bevindt. Het zal nog wel 40 of 50 jaar duren, alvorens het nalionaa'-socialis- me vasten vorm zal hebben aangeno men. Velen begrijpen den ontwikke- lingsgang niet en verwarren de wer kelijkheid van heden met het praclische nationaal-socialismc. Zij vragen: Is dit nu nationaal-socia'isme? Wij antwoor den: Neen, dit is geen nationaal-socia- lisme, maar oorlog, aldus cfe Leider. Onze volkskracht, de arbeidskracht va ij onze werkers is voor een groot deel gewijd aan de oorlogvoering Voor ons bestaan blijft steeds minder over. Als wij er echter ifi slagen door alle moeilijkheden heen onze arbeidskracht en ons verstand te bewaren, dan zul len wij boven dit. dieptepunt in de ge schiedenis uitkomen. Dan zal ook de Nederlandsche arbeider het hooge le vensniveau hebben bereikt, dat het nationaal-sociaüsme zich ten doet heeft gesteld. Dan zal het velen gemakke lijker vallen ons te gelooven Het N A.F. zal het leeuwendeel van deze groote taak. den Nederlandschen wer ker een betere toekomst te verzekeren, te vervullen hebben. Wij moeten er komen in het vaste geloof, dat alleen als Duitschland de zen oorlog v/int. ons volksbestaan ver zekerd is Zou- dit niet het geval zijn, dan zou alles verloren zijn. omdat Eu ropa en daarmede ook ons land in de klauwen van het bolsjewisme zou ko- Wij zullen den ingeslagen weg ver volgen en door .alle moeilijkheden heen zal het nationaal-socialisme zegevieren, aldus besloot de Leider. 1 koelen loeien om aardappelschillen. Begrafenis van Prof. Dr. P. Zeeman. Op de Algemeene Begraafplaats te Haarlem ^an dc Klevgrlaan is gister middag het stoffelijk overschot van den dezer dagen overleden prof. dr. P. Zee man, oud-hoogleeraar in de experimen- teele natuurkunde aan dc Amsterdam- sehe Universiteit ten gravc gedragen. De belangstelling, vooral uit universi taire kringen, was buitengewoon groot In de aula. waar dè met bloemen over dekte kist werd opgebaard, sprak na mens de Amsterdamsche Universiteit, prof. dr. J. P. Wibaut. wegens verhin dering van den president-curator •Spreker achtte het eon groot voor recht, dat prof Zeeman gedurende 4" jaren aan de Amsterdamsche Univer siteit verbonden is geweest. Zijn werk en vooral zijn ontdekking van de mag netische spectraallijnen is van funda- menteele beteekenis geweest voor dc oplossing van tal van wetenschappe lijke problemen. In de internationale wetenschappelijke wereld was hij een geziene persoonlijkheid, wiens werk hem overal op den voorgrond plaatste en die het aanzien van ons land. p wetenschappelijk gebied ten zeerste heeft verhoogd. Namens een kring van vrienden sprak prof. dr. J. H. Schollc. Hij haaide een'ge persoonlijke herinneringen op en verklaarde er trotsch op te zvin met pi-of. Zeeman te hebben rpogen samen werken. Prof. dr. H. B. Dorg- .0 sprak namens de Nederlandsche natuurkundige ver- eeniging en dankte voor de gastvrij heid. die deze vereemging zoo vaak in het Zeeman-laboratorium hoeft geno ten. Spr. Schetste den ontslapene als een pionier der wetenschap, wiens baan brekend werk voor velen een voorbeeld en aansporing is geweest. Voorts spraken nog de oudste zwa ger. de heer J. C. N. Lebret en oud- vice-admiraal Zeeman, broer van den overledene, waarna de baar grafwaarts werd gedragen. Hier dankte vicc-admiraal Zeeman voor de getoonde belangstelling. NAJAARSTENTOONSTELLING VAN ARTI". AMSTERDAM. 12 Oct. De Maatschap pij „Arti et Amicitiae" te Amsterdam opent Zaterdag '.3 October a s. te 3 uur haar najaarstentoonstelling van kunst werken. vervaardigd door leden der Maatschappij. ftEEDS 115 DOODEN. DOOR TEft REL'R AA.W AI- IN HET OOSTEN. VGRAVENHAGE, 12 Oct. Het aantal dunden bij den tcrrcnraanval van Anftlo-Amerikaansche vlieger» op 10 October .1943 op woonwijken van een stad in het Oosten des lands is intussfhcAot 115 gestegen. Gemeenschapszin bij ramp. 's-GRAVENHAGE. 12 Oct. - Reeds korten tijd na het plaatsvinden van de ramp. die Zondag jl. uit de lucht eon onzer steden" weder zwaar heeft getrof fen, kwamen de verschillende diensten in actie om de eerste hulp te bieden en de zorg op zich te nemen voor de dooden en gewonden. Ook de N.V.D, was spoedig ter plaatse en nam de - noodige voorbereidende maatregelen, om op Maandagmorgen onmiddellijk te kunnen beginnen me', de uitreiking van sehadekaarten. het verstrekken van warme maaltijden, overbruggingsstcun, enzoovoort. Grocte tegemoetkoming in het over winnen van de eerste moeilijkheden werd ondervonden door de welwillende, houding van de bevolking ten opzichte van de slachtoffers. De burenhulp is nl ook in Twente nog steeds gebruikelijk en zoo konden nagenoeg alle getroffe nen zonder hulp van officieele Instan ties gedurende den eersten nacht wor den ondergebracht. Verscheidene inwo ners stelden voorts den N.V D spon taan hun geheele woonruimte ter be schikking om onderdak te verleenen. Anderen die gedn levensmiddelen ter beschikking konden stellen wilden gaarne voor het. verstrekte voedsel be talen. Kortom, de bereidwilligheid der burgerij was in het algemeen* boven alen lof verheven. Intussehen kreeg het Schadekaarten- bureau in het centrum der stad den eersten stroom van slachtoffers te ver- we-ken. om in samenwerking met de gem. evacuatiecommissie. den gern distributiedienst en de schade-enquête commissie voor onderdak, kleeding en de noodige gelden te zorgen, terwijl op andere plaatsen warme maaltijden wer den uitgedeeld. Zoodoende kon door doeltreffende hulp reeds spoedig in de voornaamste behoeften worden voorzien en het leven in de geteisterde stad \4eder eau nor maler aanzien verkrijgen. Melkventer verkocht taptemelk voor volle. Tot zeer zware straf veroordeeld. Dc melkventer C .'van Houten te Eindhoven, die wegens het vervalschen van volle mo'k door evenveel tapte melk bij te gieten en deze voor volle melk te verkoopen. door een inspecteur van de prijsbeheersching te 's Herto- genbosch tot 1600 boete en betaling van 2000 in de kosten van het. geding, sluiting voor goed van zijn bedrijf met verbod om gedurende 30 jaren zijn beroep van melkventer uit te oefenen, is veroordeeld, is in hooge:' beroep door het hoofd van dc prijsbeneersching op nieuw tot dezelfde straf veroordeeld en daarenboven tot ogtaling van 2000 voor de kósten vanv dit laatste geding. COMMISSARIATEN VAN POLITIE OPGEHEVEN. •s-GRAVENHAGE, 12 Oct. - Bij be sluit van den secr.-gen van het Dept. van Justitie zijn. gerekend van 1 Maart 1943, opgeheven de commissariaten van politie in de gemeente Amsterdam Arnhem, Eindhoven, 's Gravenhage Groningen, Haarlem. Rotterdam en Utrecht. Bij besluit an dien secr.-gen is. ge rekend van 1 Maart 1943. in verband met zijn benoeming ;ot majoor der staatspolitie, eervol onrs'agen als com- nvssaris van politie te Arnhem, de heer M Zoll, vroeger inspecteur van Politie le Alkmaar. SCHAGEN. RIJKSPOSTSPAARBANK. In den loop van den maand Septem ber werd aan het postkantoor te Scha- gen en ressort op spaarbankboekjes in gelegd 69.154.83 en terugbetaald 15.999.86, Het aantal nieuw uitgege ven boekjes bedroeg 22. Dirkshorn. Vischwedslrijd „De Dobber". Op 10 October hebben de mannen van „De Dobber' een vischwedstrijd gehouden langs de kade van de „Westerend". Piet Stroet en CorSpoor slaagden er tn ieder een baars te verschalken"van 19.9 cm. Als Piet Kant tegen „etens tijd" een stoot op een oude scheepstoe ter geeft ten tecken dal de wedstrijd is geëindigd, blijkt dat dc prijzen ge wonnen zijn door: P. Stroet na loting met C. Spoor gr. baars le pr.; A. v. d Sluis 2e pr.; C. Koster 3e pr.; J. Rijs 4e pr.; W. Kistemaker 5e pr.; G. Kant 6e pr.; P. de Vries 7e pr.; R. Kant 8e pr. Als altijd droeg ook deze wedstrijd een gezellig karakter. St. Maarten. „Simultaan-sceance", - Zaterdagavond 1. hield de heer W. Kaan van Noord- Scharwoude tegen de leden van de schaakclub „St. Maarten" een simul taan-sceance, Van de 19 partijen won hij er 15, speelde 1 remise, terwijl hij 3 partijen verloor, Een uitstekend resul taat dus. Hij speelde winst tegen J. Bloemen. A. Boontjes, K. Boontjes, P Bronder. K. Doets. C. Eriks, J. Eriks P. I-Ieneweer, B. Jonker, J. Jonker, C, Krijgsman (het eerste slachtoffer), J Krijgsman (die van tevoren verzekerd had te zullen winnen, doch,' ondanks zijn wanhopige pogingen, om zich aan deze belofte te houden, op keurige wijze werd ingemaakt), S. Krijgsman, Wiers- ma en J H. Wplters. Hij speelde remise tegen H van Geobergen en hij verloor van mr. R. Kooiman. Wh. Koordes en K. Numan. A s. Zaterdag zal met de wintercompetitie worden aangevangen. Gespeeld wordt in café „Rust en Lust' van den heer Repko, Harenkarspel. Waterschapsbenoemingen Tot op volger van den heer Jn. Spaans werd als bestuurslid van de Banne Haren- karspel benoemd verklaard de heer C. Berkhouwer te Dirkshorn. De heeren L. J. Poland. bestuurslid en P. Dekker. Hoofdingeland van ge noemde'Banne werden herbenoemd De heer L. J. Poland, bestuurslid Noorwegen een wegwijzer voor ons land? (Van onzen politicken redacteur.) Tal van factoren wettigen de ver onderstelling, dat de poi>(ieke ont wikkeling in Noorwegen en Nederland parallel verloopt. Beide landen wor den tot dc leefruimte van den Gcr- maunschen volksaard gerekend. Jn Jïeide landen werd een soortgelijke bestuursstaf, met ccn rijkscommissa ris aan het hoofd, met de civiele lei ding belast. In Noorwegen als ia Nederland bestond vóór de bezetting een autochtone vernieuwingsbewe ging, die zich op de grondgcdach'en van dc nieuwe politieke, cconom>cho en cultureele beginselen, zooals ei c in het Duitsche nationaal-socialisme hun culminatiepunt bezitten. tot taak gesteld had. een synthese van natio nalisme en socialisme to» stand te brengen, die door den tot burgeroorlog omslaanden klassenstrijd en de econo mische en politieke crises van de laatste tientallen jaren onafwijsbaar aan de orde werd gesteld. De be stuursmaatregelen der bezettingsmacht ginds en hier waren navenant, In vrij wel dezelfde cadans als in Noorwegen, werden hier de Neurenbergsche ras senwetten, de ontbinding van oude pc#tieke partijen en van v. 'eenigin- gen. de verheffing dor vernieuwings beweging tot Staatspartij en deszeifs Leider tot Leider van het volk ten uitvoer gebracht Verschillen traden eerst op. toen Quisling, de Förer van Nasjona] Sam- ling, tot minister-president werd be noemd. waardoor het interregnum op het gebied van het binnenlandsche bestuur opgeheven werd. Over de die pere motieven dezer verderstrekkende ontwikkelingen kan men slechts gis sen. Een der argumenten zou kunnen zijn, dat de Noorsche vernieuwings beweging reeds vóór de bezetting, tijdens het parlementaire systeem, ministerabel was. Voorts zou men kun nen aanvoeren, dat de constellatie van Staat en volk in Noorwegen be langrijk minder gecompliceerd dan in ons land is. Noorwegen is in veel ster ker mate een land op en voor zich zelf. Vreemde invloeden als gevolg van internationale betrekkingen heb ben zich ginds nimmer zoo krachtig laten gelden als ten onzent, waar door ginds de interne tegenstand ook geringer is. Dat men ten opzichte van ons land tot dusverre nog niet eenzelfden stap heeft ondernomen, zou daarop her leid kunnen worden, dat de daartoe competente instanties de ontwikke ling hier nog niet zoo rijp achten. Het kan echter ook zijn. dat men hier een ontwikkeling van anderen aard, dus een nieuw procédé wil toepassen. Dit andere procédé zou dan, van spe cifiek Nederlandsch standpunt uit bezien, hetzij gunstiger of ongunstiger kunnen zijn, naar gelang een meer dere of mindere mate van zelfstan digheid wordt verleend. Op grond van tal van overwegingen kunnen we moeilijk aannemen, dat hier een gunstiger procédé dan in Noorwegen zou toegepast worden. Het Neder landsche volk heeft in zijn lange, menigmaal hoogstaande cultuur en geschiedenis bewezen, dat het een zelfstandig en levenskrachtig geheel kon zijn. De kerngedachte der N S B. is juist, de kracht van dit geheel, dat vóór 1940 den rand van zelfontbinding bereikt had. door een algehee'.e poli tieke vqrnieuwingsactie te doen her leven. De numerieke bijdrage, de bruidschat van Nederland aan econo mische en volksche waarden bij zijn tweede Huwelijk met het Nieuwe Europa, is ongetwijfeld belangrijk grooter dan die van Noorwegen. Ne derland heeft bewezen, dat het met een oppervlakte van 35.000 km2 be staansmogelijkheid aan 9 millioen menschen kon geven. Noorwegen biedt met een oppervlakte van 322.600 km1 nauwelijks aan 3 millioen een bestaan. Gezien het prestatieprincipe van volk en bodem kan Nederland derhalve als belangrijker partner be schouwd worden. Mussert heeft herhaaldelijk te ken nen gegeven, dat hij voor Nederland een zelfstandigheid nastreeft, welke die van Finland of Hongarije even aart. Gezaghebbende Duitsche per soonlijkheden erkennen de billijkheid van dezen staatkundigen eisch. Zij zien echter in het probleem van Ne derlandsch toekomstige positie in het Nieuwe Europa een tweevoudig ka rakter. De Europeesche ordening be rust op een staatkundig denken. De Germaansche ordening, waarin zich Nederland als Germaansch volk naast of boven de Europeesche ordening te rangschikken heeft, berust op het v#ksche principe. De vorm van de Germaansche ordening moeten we bij gebrek aan concrete denkbeelden laten rusten. Wat de mogelijke vorm van de staatkundige Europeesche ordening betreft levert de jongste ontwikkeling in Noorwegen een nuttige bijdrage, waarover meer in een tweede artikel. Men zie hiervoor het Januari nummer van Vorming van de N.A.D. H. J. J. M. en P. Dekker, Hoofdingeland van ge noemde Banne werden herbenoemd. Tot molenmeester van de Slootgaard polder werd berebenoemd de heer L. J. Poland. Tot bestuurslid van den Waarland- polder werd herbenoemd de heer L. Jonker. Tot watermolenaar van genoemden polder werd. als opvolger van den hr. Ant. Borersen. welke dat ambt meer dan 25 jaar heeft waargenomen, be noemd de heer H. C. v. d, Heijden te Oudorp. Wieringeruiaard. Een Pluimvee- en Konijnenfokvereen. Dezer dagen had een vergadering plaats om te komen tot oprichting van een Pluimvee- en Konijnenfokvereeni- ging. Behoudens goedkeuring der be trokken autoriteiten zal de oprichting met ingang van 1 Januari een fe;t zijn. Het voorloopig bestuur werd als volgt omengesteld: C. Bakker, voorz.; J. Re:risma, secr.: K Schei'-, penningm.; K Koster en J. Pool-Wit. comm. De ereeniging zal de naam dragen van Pluimvee- en Konijnenfokvereen. voor Wieringerwaard e.o. „Nut en Sport".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1