NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Duitsch oordeel over de Britsch- Portugeesche overeenkomst. De inlevering van Radiotoestellen. Sovjetaanvallen in hevige gevechten afgeslagen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.Y, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditlc: Schagen: Laan 201.' Telefoon 441 (2 lijnen) Postrekening 66189. DONDERDAG M OCTOBER 1M3. BOHAGBR EDITIE. 87e Jaargang, No. 240, 2 pagina's. Dm Courant verschijnt dageRJk* Advortentis-tarlsf. Prijs der gewone advertenties h> dese Editie 11 et. per m.M. BU contract binnen oen Jaar t« gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Britsche politiek van geweld tegenover kleine volken. De indruk in Portugal. Het standpunt van de Wilhelmstrasse ten aanzien van de gebeurtenissen op de Azoren kan als volgt worden sa mengevat: De door Churchill als een „over eenkomst" verkondigde maatregel Is tot stand gekomen onder den drnk van eischen in den vorm van een ultimatum door de Britsche regee ring, gesteld aan de Portugeesche regeering. De Portugeesche regee ring heeft zloh me# het oog op de afpersingen en dreigementen blijk baar niet in staat geacht zich tegen dezen druk te verzetten. Wanneer Churchill zich beroept op een verdrag uit het jaar 1373, dan is hier sprake van een doorzichtigen pro- psgandatruc, daar dit verdrag uitslui tend beschouwd moet worden als een koloniale overeenkomst van bescher ming, die in den loop der tijden reeds lang is achterhaald en ten doel had Engeland de mogelijkheid te geven zich te vergrijpen aan het Portugeesche ko loniale bezit. De thans gesloten over eenkomst vormt 'n nieuwe schakel in de reeds lange keten van woordbreuken, die Engeland tegen Portugal bedreven heeft. In dit verband moet herinnerd worden aan de plechtige verklaringen die Engeland en de Ver. Staten bij de landlngsactie in Afrika tegenover Por tugal en Spanje hebben afgelegd. Men is er te Berlijn van overtuigd, dat bij de actie van Churchill tegen Portugal sprake is van een poging om de Portugeesche neutraliteit in /haar fun dament. te treffen. Bovendien betreft het hier een poging om kort voor het begin van de conferentie der ministers van buitenland3che zaken te Moskou een parade-succes te boeken, en om de gevolgen van de herle vende Duitsche duikbootactie te ver- zorakken. Aan alle overige neutrale staten moot het duidelijk zijn, dat de nieuwe actie tegen Portugal een illu stratie vormt van de politiek van ge weld der Britsche regeering tegenover de kleine volken. In Berlijn was men sinds lang op de hoogte van de voornemens der Ver. Staten en der Britten tegenover de Azoren. Alle vroegere pogingen zijn mislukt op de standvastige houding van de Portugeesche regeering. Pas de stappen in den vorm van een ultimatum van den kant van Engeland hebben het prijsgeven van ckr Azoren bewerkstel ligd. De indruk in Portugal. Hoewel de publicatie geschied is in een vorm waarbij het zwaartepunt ge legd wordt op de handhaving van de Portugeesche neutraliteit, valt het toch niet te verwonderen, dat deze wijziging in de Portugeesche buitenlandsche poli tiek bezorgdheid heeft gewekt en in een algemeene gereserveerdheid tot uiting ls gekomen. Naast den indruk, dat Portugal een van zijn souvereine rechten heeft prijs gegeven, heeft men het onbehaaglijke gevoel, dat de óorlog dichter bij Portu gal in de buurt i9 gekomen en dat is het wat het Portugeesche pubhek het meeste verafschuwt. In politieke kringen, die een Zelfstan dig oordeel behouden hebben, verneemt men scherpe opmerkingen over het bondgenootschap met Engeland, dat voor Portugal niets dan nadeeltn op»e- vert. Engeland maakt van zijn bondge nootschap met Portugal gebruik om steeds nieuwe concessies af te dwingen. Het is kenmerkend, dat deze nieuwe zet van de Britsche politiek juis-, geschiedt op het moment, dat voor de Angel- Saksische scheepvaart het gebruik van de Azoren van dringende beteekenis wordt met het oog op de nieuwe aan valsgolf van de Duitsche duikbooten. De Portugeesche pers. De ochtendbladen houden zich in uit voerige commentaren met de gebeurte nis bezig, maar zij houden zich binnen het kader van de aan de pers verstrek te instructies, die de minister-president persoonlijk aar. de hoofdredacteuren der bladen heeft verduidelijkt. In dezen zin wordt het sluitem van een verdrag met Engeland beschouwd als een succes van de Portugeesche buitenlandsche politiek en als de logi sche consequentie van het 600-ja^r oude bondgenootschap tusschen Engeland en Portugal. Het blad Seculo legt grooten nadruk op de handhaving van de neu traliteit alsmede op het fett, dat de troepen na afloop van den oorlog van de eilanden worden teruggetrokken. Alle bladen wijzen in hun opschriften speciaal op deze beide punten. Ook wordt er aan herinnerd, dat het Iberi sche blok behouden blijft. In een hoofd artikel wordt o.a. gezegd, dat het gaat om een mogelijkheid waarmede de Por tugeesche buitenlandsche politiek altijd reeds rekening heeft gehouden en in het bijzonder minister-president Sala- zar, die vaak in zijn redevoeringen zelf verklaard heeft: „Het toelaten van vreemdelingen in een deel van het Portugeesche eilandenrijk is noch een daad van geweld, noch een eisch die ons vaderlandsche gevoel zou kunnen kwetsen." Het lan.d moge met vertrouwen de toekomstige gebeurtenissen tegemoet zien. Het zal noch ontbreken aan de kracht om zoo noodig het bezit held haftig te verdedigen, noch aan den manlijken geest om de beproevingen, die wellicht nog te wachten staan, standvastig te verdragen. Duitsche voorzorgsmaatregelen. In toonaangevende kringen der Rijks hoofdstad wordt te kennen gegeven, dat het gejuich der Anglo-Amerikanen over hun coup ten aanzien van de Azo ren wellicht ietwat voorbarig is. De mi litaire, resp. strategische voordeelen, die men zich aan gene zijde van de be zetting belooft, zullen, zoo wordt ver klaard, waarschijnlijk dóór Ie voor zorgsmaatregelen opgeheven worden, die van Duitsche zijde in volle bekend heid met de sedert lang ondernomen manoeuvres tijdig genomen zijn. Ook Zweden op genade of ongenade overgeleverd. STOCKHOLM, 13 Oct, (ANP). - Al- leen die Zweed, die geen greintje ver stand bezit of van een zinloozen haat vervuld is, kan het doodelijke gevaar loochenen of onderschatten waarin Zweden zich zal bevinden op den dag waarop Duitschland den strijd zou sta ken. Tot deze conclusie komt het eerste van een aangekondigde reeks artikelen in Dagsposten onder het opschrift „Ook Zweden op genade of ongenade overgeleverd?" De schrijver verklaart, dat de door de Zweedsche pers gevoerde propaganda het meerendeel der Zweden van hun nationale instinct beroofd heeft. Hoe kan een verstandige Zweed gelooven, dat men zich gemakkelijker zou kunnen schikken in een Russische overheer- sching van Europa dan in een Duitsche. Waar de Sovjet-Unie zal blijven staan wanneer Duitschland vernietigd werd, weet niemand, misschien zelfs niet eens Stalin zelf. Vast staat echter, dat zij zich niet zou laten ophouden voordat zij de wateren van den Atlantischen Oceaan op de een of andere plaats zou hebben bereikt. Noorwegen zou in dat geval onder vinden, dat het Duitsche juk hoe zwaar het ook gevoeld wordt, in werkelijkheid tamelijk licht was vergeleken met dat gene. wat het land na een Russische overwinning te wachten staat. VICTOR EMANUEL UITSLUITEND: KONING VAN ITALIë. LISSABON, 13 Oct. (DNB) - Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft de minister van sta^t, Law, heden in het Lagerhuis het volgende bekend ge maakt: „Het is volkomen ontoelaatbaar, dat de koning van Italië de titels voert van „keizer van Ethiopië" en „koning van Albanië" die vervat zijn in zijn decreet van 23 September. Deze beide titels zijn daarin geplaatst „door een vergis sing van ondergeschikte Italiaansche ambtenaren". De regeering-Bai^oglio heeft toegezegd, dat de koning voortaan slechts genoemd zal worden „koning van Italië". TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Waffen-SS en de Landwacht. Het SS-ErsatzkommaQdo deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, op den leeftijd van 17—45 jaar, kan zich vrijwil lig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te -'orden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tildens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de Landwacht of bij het SS-WachtbatalJon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche SS in Nederland toetreden willen, kunnen zich ^veneens aanmelden. Personen, tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldingspllchtlg zUn voor de tewerkstel llng, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder wor den, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn .chooloplricUng is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. 18.10.43 914.00 uur, Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk; 19.10.43, 112 00 uur, Breda, Restaurant Modern, Markt: 1518.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45: 20 10 43. 9—12.00 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16: 15—18.00 uur. Arnhem, Café Royal; 21.10.43, 9—12.00 uur, Hengelo, Café Modern, Spoor straat 18; 1518.00 uur, Zwolle, Hotel Gij- tenbeek; 22.10.43, 9—12.00 uur, \ssen. Con certhuis, a. d. Vaart; 15—18 00 uur Gro ningen. Concerthuis, Poelestraat: 23.10.43, 9—12.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 24.19.43. 9—14 00 uur. Amster dam, Dam 4; 25.10.43. 9—13 00 uur, utrecht N.V.-Huis, Oudegracht 245; 25 10 43, 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol Durchgangslager. Leusderweg; 27 10 43, 9—14.00 uur, Den Haag, Café den Hout, Bezuldenhoutsche weg. Onze mannen in hel Oost< ten H PK JokmltVOiWP - Ter nagedachtenis aan den oplOFebr. van dit jaar door moordenaarshand gevallen W.A.-man H. Bannlnk werd te Haarlem op zijn gral een gedenk- teeken onthuld en aan de iamllle overgedragen. De commandant der W.A., mr. A. J. Zondervan reikte aan de mannen ven het .Vendel Bannlnk' armbanden uit CNF/Frense/Pax m RÉDE VAN KROATISCHEN MINISTER-PRESIDENT. De nieuwe minister-president dr. Nicola Manditsj heeft een toespraak ge houden tot het Kroatische volk. De eerste zorg der regeering ls de moreele en materieele versterking van de Kroa tische weermacht. De tweede belang rijke taak ziet de regeering in de waar borging van de voedselvoorziening in het bijzonder voor den kleinen man. De Kroatische staat heeft volledig begrip voor de ondersteuning van het Duit sche rijk en zijn weermacht. Sedert de oprichting van den Kroatischen staat tot op heden heeft de Duitsche regee ring alle jpogingen om den onafhanke- lijken staat Kroatië te versterken, ge steund. Schouder aan schouder met het onoverwinlijke leger en alle verbonden volken zal Kroatië den strijd tegen de vijanden van Europa tot de eindover winning voortzetten. Een laatste vermaan. De Höhere SS- und Polizeif^hrer maakt bekend: Aan mijn bekendmaking van 2 October 1943, volgens welke aan de personen, die hun radiotoestel voor zoo ver dit valt onder den inleve- ringspllcht, vóór 20 October 1&43 inleveren, vrijheid van straf wordt toegezegd, hebben reeds duizenden gevolg gegeven. Er wordt nogmaals nadrukkelijk op gewezen, dat tegen personen, die na 20 October 1943 nog, zonder daartoe gerechtigd te zijn, in het bezit zijn van een radiotoestel, met bijzondere strengheid zal worden opgetreden. Tegen hen kunnen volgens par. 10 van mijn verordening van 13 Mei 1943 betreffende het verbeurd verklaren van radio-ontvangtoe stellen gevangenisstraffen en boeten tot een onbeperkten omvang wor den uitgesproken. Bovendien kunnen tegen hen maatregelen der Sicherheitspolizei bevolen worden, in het bijzonder oók verbeurdver klaring van hun roerend en onroerend vermogen. Ik vestig er in het bijzonder de aandacht op, dat ik in ieder geval van niet inlevering of van heimelijk wegwerken van een toestel als eersten strafmaatregel last zal geven tot onmiddel- Hjlfe verbeurdverklaring van het geheele huisraad met Inbegrip van de meubels ten gunste van slachtoffers van bombardemen ten. De vrijstellingen. Er wordt nogmaals op gewezen, dat slechts die personen vrijgesteld zijn van den plicht tot inlevering van hun radiotoestel, die in het bezit zijn van een officieele voorloopige „Bescheinigung". De officieele voorloopige „Bescheinigungen" zijn op volgorde genummerd, aan de eene zijde bedrukt met Duitschen, aan de andere met Nederlandschen tekst. Bovendien moeten de „Bescheinigungen" voorzien zijn van een dienststempel der Dienststelle, die de Bescheinigung heeft uitgereikt. Alle andere Bescheinigungen van Dienststellen of personen zijn on geldig en beschermen de bezitters niet tegen bestraffing, wanneer de toestellen niet voor den vastgestelden termijn worden ingeleverd. Wie een verzoek om vrijstelling van de inleveringsverplichting heeft ingediend en tot heden nog niet de bovengenoemde Bescheini gung heeft ontvangen moet zijn verzoek als afgewezen beschouwen en derhalve zijn radiotoestel onverwijld inleveren. Verduister van 18.006.45. 15 Oot-: Zon op 7.04, onder 17.47. Maan onder 9.00, op 19.16. In twee dagen 142 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 13 Oct. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan den Dnjepr viel de vijand gis teren den geheelen dag het brugge- hoofd Saporosje en onze stellingen in den sector ten zuidoosten van Kief met sterke strijdkrachten aan. In hevige gevechten werden de aanvallen afge slagen en 137 pantserwagens kapotge schoten. Plaatselijke bressen werden afgegrendeld. Aan den mond van den Pripet en ten zuiden van Gomel heroverden pantsertroepen en grenadiers In krachtige tegenaanvallen verschei dene plaatsen, die op de vooraf gaande dagen waren verloren ge gaan. Ten noorden van Gomel en ten wes ten van Smolensk ondernamen de Sowjets met bijeengeraapte strijd krachten nieuwe doorbraakpogingen. In verbitterden strijd behaalden onze troepen daar weer een volledig af- weersucces. Van de overige deelen van het Ooste lijke front, vooral uit de sectoren van de Zee van Asof en ten Zuidwesten van Welikije Loeki wordt melding ge« maakt van vrij levendige plaatselijke gevechtsactie. Op 11 en 12 October schoten jagers en luchtdoelartillerie aan het Oostelijke front 142 Sovjetvliegtuigen omlaag. Ze» eigen machines woeden vermist. Aan het Zuid-Italiaansche front wen» gisteren de wederzijdsche activiteit van de artillerie aanzienlijk versterkt. Verscheidene plaatselijke aanval len van Britseh-Amerikaansche strijdkrachten in het dal van den Volturno en in de Zuidelijke Apen nijnen werden onder hevige, bloe- Badoglio verklaart Duitschland den oorlog. EEN MAATREGEL WELKE PRAC- 'I'ISCH GEEN BETEEKENIS HEEFT, BERLIJN, 13 Oct. (ANP). Volgens den Britschen berichten dienst heeft de clique van Badoglio Duitschland den oorlog laten ver klaren. Een „officieele mededee- ling" zou in den loop van vandaag den Duitschen ambassadeur te Madrid overhandigd zijn. Te Berlijn wordt een dergelijk bericht .net begrijpelijke ironie ontvangen, daar het feit als zoodanig slechts een sluitsteen vormt van het verraad, dat voor de geschiedenis zijn stempel heeft gedrukt op koning Victor Emanuel, Badoglio en zijn lieden. De practische uitwerking van dezen maatregel is van weinig beteekenis. In feite strijden reeds weken elementen, die aan Enge land en Amerika onderhoorig' zijn, tegen de Duitsche troepen in Italië. Er wijzigt zich dus niets in den toestand, zij het dan dat, naar men heden in Berlijn verklaart, Badoglio en zijn lie den thans ook door een nieuw docu ment van Britsche zijde hun onderwer ping aan de smadelijke Engelsche eischen bekrachtigen en voor de open bare meening der wereld te kennen geven, dat zij voor hun zuiver persoon lijke belangen o'ok niet meer terug schrikken voor de smerigste handel wijze. Als belangwekkend wordt in Berlijn hoogstens het feit naar voren gebracht, dat de kring van Badoglio als zooge naamde „medeoorlogvoerende macht" niet slechts aoor Engeland en de Ver. Staten doch ook door de Sovjet-Unie is erkend, waarmede het uitstrekken van den invloed van Sovjet-Rusland tot andere dan haar eigen belangensfeer betreffende kwesties officieel wordt ge documenteerd. dige verliezen voor den vijand af geslagen. In het gebied van de Middellandsche Zee bombardeerde de luchtmacht met goed gevolg een vijandelijk eiland steunpunt en ondernam een doeltref- fenden aanval op haven en vliegveld van Ajaccio. De Sovjet-Unie moet geheel Europa tot aan het Kanaal bezitten. LISSABON, 13 Oct. (ANP). - Met het oog op de internationale debatten over den invloed der Sovjet-Unie in Europa» die thans gevoerd worden, wijst men In anti-bolsjewistische kringen in de Portugeesche hoofdstad op den over vloed van volkomen ondubbelzinnige stemmen over dit onderwerp uit de Ver. Staten. Zoo heeft de bekende Ame- rikaansche publicist Dewitt Mackenzie reeds op 3 Augustus in het dikwijls van officieele zijde geïnspireerde blad „Phi- ladelphia Inquirer" geschreven, dat men er algemeen van overtuigd is, dat de Sovjet-Unie na den oorlog door de macht der gebeurtenissen Oost- en Centraal-Europa en misschien zelfs geheel Europa tot aan het Kanaal zal beheerschen. Men zal dan allerlei ver anderingen zien en er zal misschien in vele volken een ontwikkeling naar het communisme komen. Wanneer men zich dergelijke uitlatingen vo»r oogenJioudt, zoo wordt in deze Portugeesche kringen verklaard, kan men slechts met de somberste voorgevoelens de voorberei dingen voor de Driemogendhedenconfe.- rentie te Moskou volgen. De nieuwe fascistische regeering. ROME, 13 Oct. (DNB). - Het recente besluit van de republikeinsch-fascisti- sche regeering behelst, naar de Italiaan sche pers meldt, het bijeenroepen van een constitueerende vergadering te zij ner tijd ten behoeve van het nemen van bèsluiten over regeeringsvorm en be ëindiging van de huidige constitu- tioneele crisis. De constitueerende ver gadering zal op grond van verkiezingen gevormd worden en in volledigen om vang de volkssouvereiniteit verwezen lijken. Haar bijeenroeping vooronder stelt een weloverwogen voorbereiding van de openbare meening. De repnblikeltuoh fascistische partij. De secretaris der republikeinsch- fascistische partij, Pavollni, heeft richt lijnen uitgevaardigd betreffende opne ming in de partij. Het onderzoek van de verzoeken om opgenomen te worden is de taak van een commissie van drie in iedere provincie. De richtlijnen be palen, dat meedoogenloos moeten wor den afgewezen degenen, die den Duce en het fascisme hebben verraden onge acht vroegere verdiensten, daarentegen moet een grootmoedige houding aan genomen worden jegens leden van andere partijen, vooral partijen met re- publlkeinsch standpunt. De partij zal grootendeels een partij van jonge men- schen zijn en haar aanhang hebben In kringen der arbeiders, boeren, kleine employees, technici en in de vrije be roepen. Plutocraten en lieden, die zich verrijkt hebben moeten verre gehouden worden. Bij toelating wordt den hoog- sten prijs gesteld op fatsoenlijkheid van karakter en een flinken strijdersgeest „EEN NEDERLANDSCHE VROUW AAN HET WOORD". 's-GRAVENHAGE, 13 Oct. - De titel van het praatje van Max Blokzijl, uit te zenden 1n de serie brandende kwes ties op Donderdag 14 Oct. 1943 over den 'zender Hilversum 1 om 18.45 uur, luidt: „Een Nederlandsche vrouw aan het woord". De koeien loeien om a ar dappelsoh illen. Vertegenwoordiging van moeder of voogden. B(j verzoeken tot vaststelling van vadersehap. Het Rijkscommissariaat maakt be kend: In aansluiting aan artikel 8 der ver ordening ter uitvoering van de veror dening betreffende de verzorging van kinderen van leden van de Duitsche weermacht in de bezette gebieden van 13 Februari 1943 (Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, bekendmaking no. 39/1943) heeft de Rijkscommissaris met betrekking tot de vertegenwoordiging van moeders of voogden bij verzoeken om vaststelling van het vaderschap, de navolgende re geling getroffen: Bij het indienen van het verzoek en in de procedure voor den krijgsraad moet de moeder of de voogd zich doen vertegenwoordigen door den leider van het Bureau voor Volkswelvaart in het arbeidsgebied van de N.S.D.A.P. in Ne derland, tenzij de moeder is bevallen in een tehuis van de „Lebensbom". In dit geval is de gemachtigde van de „Lebensbom" gerechtigd om ale ver tegenwoordiger op te treden. Tevens wordt bekendgemaakt, dat in Nederland voor de beslissing over bo venbedoelde verzoeken de onderstaan de krijgsraden bevoegd zijn: 1. Voor aanspraken tegen leden van het leger: „Das Gericht des kommandierenden Generals und Befehlshabers der Trup- pen des Heeres in den Niederlanden (Standort Utrecht)", 2. Voor aanspraken tegen leden van de oorlogsmarine: „Das Gericht Admi- ral in den Niederlanden ln Utrecht", 3. Voor aanspraken tegen leden van de luchtmacht: „Das Feldgericht des kommandieren den Generals und Befehlshabers lm Luftgau Holland mit dem Sltz in Am sterdam". EEN NOODEXAMEN OP DE MIDDELBARE SCHOLEN. Het plan bestaat op de middelbare scholen en gymnasia een nood-examen in te stellen voor jongelui uit de hoog ste klassen, die tusschen 1 October en 31 December 19 jaar worden. De be doeling is, zoo meldt de „Haagsche Crt.", dat dit examen nog voor 1 Janua ri 1944 wordt afgenomen door direc teur en leeraren van ae scholen. Het diploma, dat wordt verkregen wanneer het noodexamen met gunstig gevolg zal zijn afgelegd, zal dezelfde rechten geven als het normale diploma. Evenals voor het eindexamen 1943 zul len de eischen voor dat van 1944 in verband met de ongunstige tijden wor den vereenvoudigd. SCHAGEN. IN OPLEIDING. Onze plaatsgenoote. mej. Nanny de Nijs. is als cursiste aangenomen ter opleiding tot kantoorbediende bij de PT.T. aan het kantoor te Alkmaar. T uitjenhorn. „De Duivel in de Vrouw". Het gezelschap Antoon Verheljen heeft Zondag en Maandag in de tooneelzaal van de heer Duijves het tooneelstuk „De duivel in de Vrouw", een spel van hebzucht in 5 bedrijven door Karl Schönherr opgevoerd. De geschiedenis speelt ln Tirol, in een berghut, en alle bedrijven worden ln de woonkamer van deze berghut afgespeeld. Het stuk kenmerkt zich door een wonderlijk stijgende climax, welke zijn hoogtepunt bereikt in het 5e bedrijf. Deze zware opgaaf werd vertolkt door mevr. Rie Elking, die strijdende voor haar liefde buiten haar schuld uit groeit tot een gearffineerde duivelin. Ook over het spel van Antoon Ver heljen was men buitengewoon tevre den. Peter Verstraten, de schijnbaar onverschillige brigadier is een jonge kracht vpn het gezelschap, die zeer geapprecieerd werd. De eerste opvoe ring. die wij bijwoonden, leek ons toe soms niet door het publiek (hoofdzake lijk jongelui van 16—20 jaar van „bei derlei kunne") te worden begrepen. Er werd gelachen, als er heelemaal niet gelachen behoefde te worden, wat voor de spelers zeer hinderlijk was. terwijl men ook moet leeren, dat men wan neer de gong hj dit geval een oode Noorwegen een wegwijier voor ons land? u. (Van onzen politicken redacteur). De parallele ontwikkeling der po litieke verhoudingen, die in velerlot opzicht tusschen Noorwegen en Ne derland bestaat, en waarop we tn een eerste artikel Ingingen, heeft een nieuw aanknoopingspunt gevonden tn de ofhctëele verklaring, die Rijks», commissaris Terboven op 25 Septem ber j.1. in een bijeenkomst van Noor- sche partijleiders namens den Führw aflegde. Volgens de „Deutsche Zoi- tung ln Norwegen," van 27 September j.1., luidde da belangrijkste passage in het Duitsch: „Dabei iat es der uneb- Snderliche Wille des Führers, nach dem slegreichen Ende dieses Schick- salskampfes ein nationale* und sozie- listisches Norwegen in Frelhelt und Selbstandigkelt erstehen au lassen, das nur jene Funktionen in die höhere Ebene einer europöischen Gomein- schaft abgibt, die für die Sicherheit Europas auf alle Zeiten unabdingbar slnd, weil diese Gemeischaft allem entscheidender Trager und Garant dieser Sicherheit sein kann und sein wird". (Met een'ge vrijheid t,o.v. het woord Ebene vlakte, plateau, dat zioh bij een zingetrouwe vertaling -ln .het Nederlandsch nroeilijk handhaven kan, zetten we deze passage als volgt over: „Het is de onveranderlijke wil van den Führer, na den zegevieren den afloop van dezen strijd een natio naal en socialistisch Noorwegen ln vrijheid en zelfstandigheid te laten ontstaan, dat slechts ten behoeve van een hooger orgaan der Europeesche gemeenschap die functies afstaat, die dit hooger orgaan ter verzekering van het voortbestaan van Europa onvoor waardelijk voor alle toekomst noodig heeft, omdnt deze gemeenschap al léén de beslissende drager en garant van deze verzekering kan en zal zijn"). In het reeds aangehaalde nummer van de „geutsche Zeitung in Norwe gen" stond ook in groote trekken de rede van Quisling, bij die gelegenheid uitgesproken, weergegeven. Enkele passages geven aan do verklaring van den Führer nog een bijzonder relief. Hij zeide o.a.: „Over de Europeesche nieuwe orde is veel gesproken en veel geschreven zonder dat echter daar over veel concreets bekend gegeven werd. Eén ding is echter zeker; een groote gedachte krijgt eerst dan effectieve kracht, wanneer zich de vormen verwezenlijken, die als doel gedacht zijn. Slechts in een georgani seerde en krachtige samenwerking op den grondslag van nationale zelfstan digheid kunnen de volken van Europa hun krachten tegen het bolsjewisme en de ontbindende machten inspan nen. De moreele en nationale kracht, die in de volken woont, moet ontwik kelingsmogelijkheid gegeven worden, opdat Europa zijn innerlijke tegen stellingen, die zoowel tusschen de na ties onderling als ook in de afzonder lijke naties bestaan, overbruggen kan De Europeesche volken moeten zich met elementaire kracht tot een ge meenschappelijk front in dezen groo ten strijd, Europa's onafhankelijk heidsstrijd, aaneensmeden laten. De Europeesche revolutie en de vrij heidsstrijd moeten een proces worden, dat de volken van Europa vereenlgt, zooals de Amerikaansche revolutie en de Amerikaansche vrijheidsstrijd de staten van Amerika vereenigdev-' Europa om een Germaansch blok te organiseeren is niet alleen het belang rijkste oorlogsdoel, het ls ook het be langrijkste politieke oorlogsmiddel. Deze Europeesche nieuwe orde en de verzekering van een sterke zelfstan dige positie voor Noorwegen ls het belangrijkste doel, dat wij op het oogenblik hebben". De verklaring, die Rijkscommissaris Terboven namens den Führer af legde. is een belangrijke bijdrage tot concrete vormgeving aan de gedach ten over de Europeesche-Tvieuwe or dening. Voor-het eerst wordt hier uit bevoegden mond nadrukkelijk vastge legd, dat de Europeesche gemeen schap een afstand van bepaalde poli tieke functies van de staten voor onderstelt. Dat is volkomen natuur lijk. Zelfstandigheid 16 een even be perkt begrip als vrijheid en vrije wil. Iedere gemeenschap, of die nu van personen of van staten ls, elscht af stand van bepaalde rechten. Wat deze personen of staten afzonderlijk niet konden bereiken, bereiken zij door het vormen van een gemeenschap, die door middel van een centsale organl- satie'de anders verspreid tobbende of zelfs elkaar onderling bestrijdende krachten bundelt en tot een grooter effect aanwendt. Zelfs ieder verdrag of overeenkomst, die een staat sluit, beteekent ln wezen een beperking van zijn vrijheid en zelfstandigheid, of dit nu een Volkenbond, een Pact van Drie of een Atlantic Charter geldt. De functies, die volgens de verkla ring van den Führer afgestaan moe ten wordap. zijn niet genoemd. Men kan er voqrloopig dus slechts naar gissen. Hieraan kan men zich echter met de» te grooter kans op juistheid wagen, naarmate men zich zorgvuldi ger van het wezen der heerschende Europeesche machten oen beeld vormt. Over deze af te stane functies in een derde artikel. In het gister opgenomen artikel staat: „Op grond van tal van overwegingen kunnen we moeilijk aannemen, dat hier een gunstiger procédé dan in Noorwe gen zou toegepast worden". De belang stellende lezer zal reeds begrepen heb ben dat hier het woord gunstiger ver- vangen moet worden door ongunstiger. schel gaat. men op zijn plaats be hoort te zitten. Op veel plaatsen moet men nog leeren. hoe men een tooneel- voorstelling behoort Mj te wonen. De tooneelaankleeding was heel goed. ook de grime, hoewel wtj ons de vrouw anders gedacht hadden. Borsmgerhorn. Ingekomen personen: Wed. M. Eg- bers—Goossens v. Zwolle n. Kolhorn E 30. H. B. de Lange. v. Wieringer. leer n. Waardpolder G 68; M. Jimmink en gezin v. Den Helder n. woonschip Kol horn. M. v. Weelde, van den Helder n. Kolhornerkade B 43; J. D. Hcijllgers en gezin van Den Helder naar Barsinger- horn. Dorpsstraat B 13. Vertrokken personen: C. Schoor! naar Amsterdam, Olympiakade 50: J. Talsma, naar Groningen, Kveneweg 4,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1