NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Het nieuwe stadium van dezen oorlog Badoglio's oorlogsverklaring aan Duitschland Sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ultfsvet Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau der Sohager édilie; Behagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Poetrekening 66189. VRIJDAG n OOTOBFR 1943. SCHAGER EDITIE. 81e Jaargang, No. 241, Z pagina's. Dese Courant verschijnt dageïOka Advertent iVt a r 1 e f. Pry* der gewone advertenties In deae Editie 11 ct. per m.M. BIJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Een artikel van Rijksmirrister Dr. Göbbels. „Hot nieuwe 3tadium van dezen oorlog", zoo luidt het opschrift van het jongste artikel van rijksminister dr. Göbbels in ..Das Reich" waarin hij de politiek van Engeland "aan een diep gaand onderzoek onderwerpt. Hij gaat ervan uit dat „niemand thans meer zal willen bestrijden, dat de wereld ln deren vorm uit den oorlog zal komen dan 21j hem is ingegaan." Het leed heeft de volken ziende gemaakt. Zij willen onder geen omstandigheden een her haling van den gruwelijken oorlog en scharen zich daarom des te hechter rond de leidingen, die uit henzelf t< .voorschijn zijn gekomen. De plutocra ten begaan de noodlottige vergissing te meenen, dat zij het volksregime in de landen, dien zij den oorlog opge drongen hebben, uit den weg kunnen ruimen en deze landen weder tot af hankelijkheid van het internationale kapitalisme kunnen brengen. De stakende Engelsche arbeiders beginnen het misdadige spel, dat met hun levensbelangen wordt gespeeld te doorzien en voelen dezen oorlog niet meer als den hunne. Ovepigens is En geland niet zoo rijk aan bevolking, dat het zich zonder gevaar de bloedigste wandelingen door de geheele wereld kan veroorloven. De Britsche eilanden zijn nog slechts in samenwerking met bondgenooten met grooter bevolking in staat oorlog te voeren. Het Britsche volk strijdt in bondgenootschap met partners, die zonder uitzondering zijn erfgenaam willen zijn. Het strijdt tegen een vijand wiens belangen op gebieden liggen, die voor Engeland zonder eeni- ge vitale beteekenis zijn. De kansen der Sovjet-Unie. De minister wijst erop, dat het stre ven der Britsche politiek voor en ln den oorlog steeds is geweest te voor komen, dat in Europa zich een over- heerschende mdcht zou vormen. On danks alles heeft het Duitsche Rijk deze hegemonie-positie. Als men in Londen hoopt deze positie door den oorlog aan het Duitsche Rijk te kun nen ontrukken, dan zal zij bij een over winning van den vijand noch aan Frankrijk overgaan, dat voorloopig uit het spel der werldkrachten verdwenen ls, noch aan Engeland, dat niet de mi litaire voorwaarden bezit om zich haar toe te eigenen, doch hoogstens aan de Sovjetunie, die, altijd volgens Engel sche berekening, alleen in staat zou zijn in een dergelijk geval met succes aanspraak daarop te doen gelden. Zou een Duitsche orde in de Europeesche leefruimte, die Engeland niet meent te kunnen dulden mislukken, dan zou Engeland automatisch komen te staan tegenover een bolsjewistisch-Eurasisch blok van de kust van het Kanaal tot aan Wladiwostok. Wat zou het daar tegenover kunnen stellen? Er zou cp het vasteland dan geen degen meer zijn, waarvan het zich zou kunnen be dienen om verandering in oen toestand te brengen. De Britsche openbare mee ning ziet door den dag van heden dien van morgen niet. Het Engelsche volk gaat in de houding van een overwin naar zijn zwaarste crisis tegemoet. Engeland in elk geval verslagen. „Engeland", zoo vervolgt dr. Göbbels. „heeft zich met dezen oorlog in een avontuur begeven, waaruit het, zelfs verondersteld dat het zou overwinnen, slechts volkomen verslagen zal terug keer en. Engeland is een deelgenoot schap begopnen met bondgenooten. wier behngen in strijd zijn met de Engel sche. Aan het eind van dezen oorlog TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Waffen-SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, op den leeftijd van 17—45 jaar. kan zich vrijwil lig bü de hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te -orden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbataljon in -Amersfoort. Ook vrijwilligers "voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden Zij. die tot de Germaansche SS tn Nederland loetreden willen, kunnen zich -veneens aanmelden. Personen, tusschen 18—30 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan leder wor den. die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn .choolcpl<-1ding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag,! pres tatie. 18.10.43 9—14.00 uur, Rotterdam. Deut- Eches Haus, Westzeedijk; 19.10.43, '—12 00 uur. Breda. Restaurant Modern. Markt- 1518.00 uur. Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 20 10 43. 9—12.00 uur. Venlo. Deutsches Haus, Egrnondstr 16: 15—18.00 uur, Arnhem. Café Royal: 21.10.43. 9—12.00 uur, Hengelo, Café Modern. Spoor straat 18; 15—18.00 uur. Zwolle, Hotel Gij- tenbeek. 22.10.43, 9—12.00 uur. \ssen. Con certhuls. a. d. Vaart; 15—10 00 tur Gro ningen. Concerthuis, Poelestraat; 23.10 43, 9—12.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 24.19.43, 9—14 00 uur Amster dam, Dam 4; 25.10.43, 9—13 00 uur, Utrecht. N.V.-Huls, Oudegracht 215; 26.10-43. 9—11 00 uur, Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leitsderweg; 27 10 43, 9—14 00 uur, Den Haag, Café den Hout, Bezuldenhoutsche- wcg. Onze mannen In het Oosten hh PK Böhm/O/H/P n» zal Engeland in ieder geval zonder geld. zonder handel, met een gedeci meerde transport- en oorlogsvloot, van het grootste deel van zijn vitale we reldsteunpunten beroofd, staan tegen over een veelheid van volken, waar tegen het waarschijnlijk niet meer zal zijn opgewassen". Het artikel herinnert v aan, dat de Britsche pers de ineenstorting van Duitsohland tegen 9 November a.g. heeft voorspeld. Daarentegen kan worden vastgesteld, dat Duitsoh land zoowel wat voedselvoorzie ning ais bewapening aangaat over zoo rijke reserves beschikt, dat de duur van dezen oorlog ln dit op zicht het land niets doet. Ook de moreelc houding van het Duitsche volk geeft zijn vijanden niet de ge ringste hoop op toegevendheid. Overigens wordt men zich in het vijandelijke kamp er langzaam van be wust dat de moeilijkheden, nu men in het voorterrein van de vesting Europa staat, voor de vijandelijke zijde eerst beginnen. In elk geval heeft de zomer haar niet gebracht wat zij zich ervan had beloofd. Wij hebben onze linies verkort doch zijn daardoJsr slechts sterker geworden, In hoeverre, dat zal de vijand spoedig bemerken. De oorlog, zoo besluit de rijksmi nister, gaat een nieuw stadium in. Elk oorlogvoerend land weegt met het oog daarop zijn kansen opnieuw af. Wij komen er bij dit Balansopmaken alles behalve slecht af. De gunstigste voor uitzichten op de overwinning liggen voor ons open. Geen erkenning als bondgenoot BERLIJN. 14 Oct. (DNB). - Dc nota, die de Italiaansche gezant tc Madrid Woensdagmiddag namens koning Vlc- tor Emanuel III en maarschalk Badoglio aan den Duitsckcn gezant overhandigde en waarin aan de Duitsche regecring werd medegedeeld, dat de Italiaansche regeering zich vanaf den 13den October 's middags vier uur als Ln staat van oorlog met het Duitsche Rijk beschouwt, is hoog stens als document humain sensatio neel. Van het feit zelf kan alleen maar wor den gezegd, dat het te Berlijn reeds veel eerder was verwacht en wel on middellijk nadat Duitschland een aan vang had gemaakt met de maatregelen, waarmee het de publicatie van Italië's capitulatie beantwoordde. Het staat wel zoo goed als vast, dat Victor Emanuel en Ba doglio hebben gehoopt, op een goed- koopere manier van den oorlog af te komen. Het liefst hadden zij Italië uit den oorlog gemanoeuvreerd om vervol gens door Duitschland aan den eenen kant en Engeland en Amerika aan de andere zijde als neutrale mogendheid gerespecteerd te worden. Toen hun al spoedig bleek, dat deze „elegante op lossing" gedoemd was. om tot de vrome wenschen te blijven behooren, hebben zij er van meet af aan hun zinnen op gézet, Italië hoe dan ook in den oorlog te manoeuvreeren aan de zijde der ge allieerden, waarmee de leidende Ita liaansche kringen in overgroote meer derheid minstens innerlijk, maar via vele ondergrondsche wegen ook uiter- lijk steeds de beste maatjes zijn ge- Hevige gevechten in Italië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Oct. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Noorden van de Zee van Azof en aan den middenloop van den Dnjepr zette de vijand gisteren op de bestaande zwaartepunten zijn hevige doorbraak pogingen voort. Zij werden in verbit terden strijd verijdeld. Eenige plaatse lijke bressen werden afgegrendeld. Aan den mond van den Pripet en in het ge bied van Gomel leverden eigen tegen aanvallen, na het afweren van vijan delijke aanvallen, terreinwinst op. Sterke vijandelijke aanvallen in het gebied ten Westen van Smolensk mislukten opnieuw onder bijzonder zware verliezen voor de Sovjets, die daarbij meer dan 50 pantserwa gens verloren. De luchtmacht had door herhaald doeltreffend optreden van sterke for maties gevechtsvliegers en vliegende artillerie een bijzonder aandeel in dit afweersucces. 102 vijandelijke vliegtuigen gingen verloren. Aan de overige deelen van het Ooste lijke front, ook ten Zuidwesten van Welikije Loeki. heerschte slechts plaat- Het Oostelijk oorlogstooneel. Wederom aanvallen op groote schaal. Berlijn, 14 Oct. De "ANP-corres- pondent meldt: De voor dezen tijd van het jaar ab normale weersgesteldheid aan 't Ooste lijke front er heerscht daar in tegen stelling met de Sovjet-berichten, die van zware regens spreken, over het algemeen nog droog, zonnig weer is blijkbaar door de Sovjet-Russische le gerleiding aanleiding geweest, te trach ten. nog voor het aanbreken van de modderperiode. die de activiteit aan dit front grootendeels doet verlammen, door de Duitsche stellingen heen te breken. Waarschijnlijk streeft zij er naar. met het oog op een komend winteroffensief zich van de gunstigst mogelijke uit gangsstelling te verzekeren. Na de be trekkelijke rust der laatste acht dagen zijn de bolsjewisten thans op verschil lende punten weer tot 'aanvallen op groote schaal overgaan en de strijd is aanmerkelijk in hevigheid toegeno men. De strijdpauze is, naar het oor deel van Duitgche militaire kringen ontstaan, doordat de bolsjewisten eeni- gen tijd nooaig hebben gehad om de verbindingen door het achterland, waar de Duitsche troepen vernielingen op groote schaal hebben toegepast, nood druftig te organiseeren. Inmiddels heb ben zij nieuwe strijdkrachten kunnen aanvoeren, die te Berlijn als vrij sterk gekenmerkt worden. Bevoegde Duitsche kringen verklaren, nog niet van een nieuw Sovjet-offensief te kunnen spre ken, doch de strijd is nog in volle ont wikkeling en men houdt terdege reke ning met de mogelijkheid, dat de thans begonnen aanvallen zich tot een groot scheepse!) offensief kunnen ontwikke len. Pogingen tot herovering der Oekraïne. Een der voornaamste oogmerken van het Sovjet-opperbevel schijnt de her overing van de Oekraine te zijn. Hierop althans wijst. de. richting, waarin de bolsjewisten hun aanvallen onderne men. Aan den eenen kant concentree- ren zij hevige aanvallen op de Duitsche verdedigingslinie, die van Saporosje naar de Zee van Azof loopt en den toegang t.ot de Krim dekt. aan den an deren kant trachten zij van de brug- gehoofden uit. die aan weerszijden van Kief op den westelijken oever van den Dnjepr zijn gelegen verder de weste lijke Oekraine binnen te dringen met den onmiskenbaren opzet, tegelijkertijd Kief te omsingelen. De berichten uit Moskou*over de positie van Kief. als mede over een ernstige bedreiging van Melitopol, worden te Berlijn voorals nog sterk overdreven genoemd. Ook in den zoogenaamden ..natten driehoek", het moerassige gebied aan de monding van den Pripet. oefenen tde bolsjewisten een zwaren druk op de Duitsche stellingen uit. In dit onoverzichtelijke gebied dervinden de Duitschers veel hinder van partisanen. die de verbindingswe gen bedreigen en vaak tot vlak achter het Duitsche front doordringen. selijke gevechtsactivitelt. Bij vergeef- sche vijandelijke luchtaanvallen op een eigen konvooi in de wateren van het hooge noorden werden door formaties jagers en torpedovliegtuigen 28 en door de bewakingsvaartuigen van de marine 4 der aanvallende vliegtuigen neergeschoten. In totaal verloren de Sovjets de laatste 24. uur aan het Ooste lijke front en in het hooge Noorden 102 vliegtuigen. 5 eigen machines gingen verloren. In Italië. In Zuid-Italië vielen sterke Britsch- Amerikaansche strijdkrachten gisteren in den sector van den Volturno en ten Noordwesten van Benevento aan. De aanvallen stortten ineen onder het ge concentreerde afweervuur of in tegen aanvallen. Hier en daar worden nog hevige gevechten geleverd. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen plaatsten in de Golf van Napels on een groot vijandelijk oorlogsschip een zwaren treffer. Enkele vijandelijke storingsvliegtul- gen wierpen gisteren boven West- Duitsch gebied lukraak eenige bom- meh uit. Japan en de Philippijnen. De Philippijnen onafhankelijk. MANILLA, 14 Oct. (Domei). - De on afhankelijkheid der Philipijnen is he denochtend afgekondigd door dr. José Laurel, den voorzitter der commissie van voorbereiding voor onafhanke lijkheid in tegenwoordigheid van een groote menschenmenigte. De proclamatie der onafhankelijkheid werd voorgelezên door Laurel, die hier in verkondigde de stichting der Philip- pijnsche republiek. Aan het slot van de plechtigheid werd dr. Laurel geïnstal leerd als eerste president van de Philippijnsche republiek. Met ingang van heden is een eind gekomen aan het Japansche militaire bestuur op de Phi lippijnen. Een verdrag van bondgenoot schap. Na de onafhankelijkheidsverklaring der Philippijnen heeft Japan Donderdag de regeering te Manilla erkend. Tevens is "een verdrag van bondgenootschap onderteekend. Beide landen zullen verbonden zijn door blijvende betrekkingen van goede nabuurschap. Zij zullen nauw samen werken in aangelegenheden van poli- tieken, economischen en militairen aard voor de succesvolle voortzetting van den Groot-Oost-Aziatischen oor log en voor de stichting van een groo ter Oost-Azië. Het hoofdbeginsel der nauwe mili taire samenwerking voor de succesvolle voortzetting van den GrootrOost-Azia- tischen oorlog zal zijn, dat de Philip- 'pijnen Japan elke ondersteuning ten deel laten vallen voor de onderneming van militaire operaties en dat voorts Japan en de Philippijnen nauw zullen samenwerken om het grondgebied en de onafhankelijkheid van de Philippij nen te verdedigen. De nieuwe regeering. Gisteren is automatisch de uitvoeren de commissie de regeering geworden van de Philippijnsche republiek, zij bestaat uit zes administratieve departe menten. President José Laurel is tevens hoofd van het departement van bin- nenlandsche zaken. De Japansche regeering heeft gister een verklaring gepubliceerd, waarin zij er den nadruk op legt. dat de onafhan kelijkheid van de Philippijnen een vi- talen stap voorwaarts beteekent naar de bevordering van de welvaart van Groot-Oost-Azië en de blijvende wel vaart van de wereld. De keizerlijke regeering brengt haar oprechte geluk- wenschen over aan de Philippijnen en zegt, dat deze onafhankelijkheid voor Japan de bron vormt van groote vreug de waarmede een eeuwenoud kwaad in Oost-Azië wordt uitgeroeid en een nieuwe orde wordt bevestigd, die be- baseerd is op ethische beginselen. GELUKWENSCHEN VAN MUSSERT. Ter gelegenheid van diens 43sten ver jaardag op 6 October, zond Mussert een telegrafischen gelukwensch aan den Reichsführer S.S., Heinrich Himmler, waarop telegrafisch een hartelijk dank woord werd ontvangen. Ter gelegenheid' van het 10-jarig be staan van het Vlaamsch Nationaal Ver bond, zond de Leider eveneens een tele gram aan Dr. H. J. Ellas. leider van het V.N.V. De koelen loeien om aar dapp elschillen. wecst. Er valt nauwelijks aan te twijfelen, of de regeering van maar schalk Badoglio zou reeds den Ben Sept. In het schuitje der geallieerden zijn overgestapt, wanneer Churchill en Roo- sevelt hiertegen niet hun veto hadden uitgesproken. Het kan niet worden ontkend, dat het verkrijgen van de Engelsche. Ameri- kaansche en Sovjet-Russische toestem ming voor het meedoen van Italië aan den oorlog, een succes is voor de poli tiek van Badoglio. De omstandigheden waren namelijk hoegenaamd niet gun stig. De Engelsche openbare meening en ook het meerendeel der Engelsche bla den hebben duidelijk genoeg laten blijken, dat zij het als twee heel ver schillende dingen beschouwen, gebruik te maken van verraad en zich te enca- nailleeren met de verraders. Wat den doorslag gaf. Het lijdt overigens ook geen twijfel of het zijn uitsluitend de uitgeleverde Italiaansche oorlogsschepen en vlieg tuigen, alsmede de werkeloos rond hangende Italiaansche troepen ge weest, die hier den doorslag hebben gegeven. De Italiaansche oorlogs bodems kan men uitstekend gebrui ken tegen Japan. De Italiaansche sol daten, die nu uiteraard ln het kader van de bruikleenwet prompt van nieuwe wapenen zullen worden voorzien, kunnen in het vuur worden gebracht tegen het Duitsche front in Italië. De politieke oorlogvoering. Voor de politieke oorlogvoering, die in Londen steeds de hoofdrol speelt, verwacht men ongetwijfeld een ver hoogde activiteit van die elementen in midden- en Noord-Italië, die tegen de republikeinsch-fascistische regeering zijn gekant. Intusschen heeft Badoglio het nog steeds niet zoover gebracht, als hij hoopte te komen. Hij is er na melijk niet in geslaagd, van de geal lieerden 'zijn erkenning als bondgenoot te verkrijgen. Italië wordt in de ge meenschappelijke EngelschAmeri- kaansch—Russische verklaring slechts aangeduid als i„mede-oorlogvoerende mogendheid". De bepalingen van den wapenstilstand blijven ongewijzigd van kracht. Elke eventueel© verzachting van deze voorwaarden wordt afhankelijk gesteld van „Italië's bijdrage tot de ge meenschappelijke oorlogvoering". Men kan "hier zeer zeker een tege moetkoming aan de scherpe critiek der Engelsche openbare meening in lezen op de meer dan slappe houding der Italiaansche troepen, die tegen betrek kelijk zwakke Duitsche formaties op de Ionische eilanden en op den Dodecane- sus zware nederlagen leden. Maar des ondanks betreft het hier geenszins alleen maar een rethorische zinswen ding. Badoglio's strijdkrachten. Hier wordt een ernstige waarschu wing gericht aan de strijdkrachten die Badoglio thans op de been gaat bren gen. Omtrent deze strijdkrachten is, behalve dan wat het uitgeleverde/deel van de vloot betreft, niets met zeker heid bekend. Het staat vast, dat 'n deel van het Italiaansche luchtwapen gehoor heeft gegeven aan het bevel van gene raal Eisenhouwer, om naar Cyprus, Egypte en Lybië te vliegen en zich daar te laten interneeren. Hoe groot dit deel is. valt echter niet na te gaan. Wat ten slotte het landleger betreft: Biet 7e Ita liaansche leger, dat in Zuid-Italië stond, is vermoedelijk zoo goed als geheel on der geallieerde controle geraakt. Voor de meest Zuidelijk gelegerde afdeelin- gen van het 5e Italiaansche 'eger. dat in midden-Italië stond, geldt misschien hetzelfde. Van het 2e Italiaansche leger, dat ln hoofdzaak den Balkan bezette, is bekend, dat het in het Noorden ge- meene zaak heeft gemaakt met de op standelingen, terwijl het elders door de Duitschers is ontwapend, ofwel met de Duitschers strijdt, ofwel zich in onher bergzame gebergten heeft teruggetrok* ken. De verwoestingen te Munster. MUNSTER, 14 Oct. (DNB). Behalve het Clemens-Ziekenhuis, welks vernie tiging bij den terreuraanval der Ameri- kaansche bommenwerpers op het stad- gebied van Munster reeds gemeld werd, werd ook de Raphaëls-Kliniek 't slacht offer van de Amerikaansche bommen, waarbij, naar thans blijkt, 72 ordezusters den dood vonden. Bovendien werd door de bommen 'n groot aantal kerken zwaar beschadigd, o.a. de Dom, de Lamberti- kerk, de Ueberwasser-kerk, de Domini caner-kerk, de Apostelkerk en de Cle- mens-kerk. Onder de zwasr beschadig de gebouwen der stad bevinden zich voorts het bisschoppelijk paleis, het Landesmuseum en de universiteit. De oude prachtige patriciërshuizen aan de Prinzipalmarkt. werden eveneens groo tendeels slachtoffer van den terreur aanval. Aan deze historische burger hulzen dankte Munster zijn karak teristieke beeld. ZWARE VERLIEZEN DER GEALLIEERDEN, Vormaties vijandelijke vliegtuigen, die vandaag over België en Noord-Frank rijk het z.w. van Duitschland Binnen drongen, hebben, naar het D.N.B. ver neemt, door de onmiddellijk in werking tredende Duitsche luchtverdediging uiterst zware verliezen geleden. Vol gens de tot dusverre binnengekomen rapporten zijn er minstens 70, voor het meerendeel viermotorige, bommenwer pers neergeschoten. Men kan aanne men, dat dit cijfer nog zal" stijgen, daar door de invallende du'sternis een ver der onderzoek werd verhinderd. Nader wordt bericht, dat het aarital neergeschoten bommenwerpers tot 90 is gestegen. AARDBEVING GEREGISTREERD. Jena 14 Oct. (DNB). In den nacht van 13 op 14 October hebben de instru menten van de ..Reichsanstalt für Erd- bebenforschung" te Jena om 0 uur 25 min. 7 sec. een vrij sterke aardbeving opgeteekend op een afstand van onge veer 320 km. De trilling der instrumen ten hield ongeveer 5 min. aan. Als haard komt vermoedelijk in aanmer king het Zuidwest Duitsche gebied in de streek van de Schwëbische Alb. Nederlandsche Vrijwilliger» bij de DiHUcba oorloflimarlne. Da beSediglng. Da commandant tchouwt da troepen Andrei/Stapf/Pox m Verduister van 18.006.45. 15 Oct.: Zon op 7.01, onder 17.47 uur Maan onder 9.00, op 19.16 uur. 16 Oct-: Zon op 7.05, onder 17.45 uur. /Haan onder 10.13, op 19.46 uur. NIEUWE BURGEMEESTERS. De commissaris-generaal voor Beatuur en Justitie heeft tot burgemeester be noemd; P. J. E. Dekker, burgemeester van Oudetonge, onder eervol ontslag uit deze functie, tot burgemeester van Harlingen; G. W. FrDling, burgemeester van Baarderadeel. onder eervol ontslag uit deze functie, tot burgemeester van Tietjerksteradeel; ir. H. Höltke te Dordrecht tot burgemeester van Gorin- chem; den heer J. L. Brinkerink, Oude tonge tot burgemeester van Oudetonge en Nieuwetonge; den heer B. J, van Ham, Hoogezand, tot burgemeester van Sappemeer; ir. F. J. Overbeek, Hengelo, tot burgemeester van Hardenberg en den heer C. J. Werkhoven. Witmarsum, tot burgemeester van Wonseradeel, VREDEGERECHTSHOF. Noodweer. 's-GRAVENHAGE, 14 Oct. - Het vredegerechtshof heeft uitspraak ge daan in de zaak van J. J. B. te Den Dolder, die 's nachts, toen hij rumoer in zijn tuin hoorde, met een bijl naar eenige N.S.B.-ers geslagen heef!. Dc vrederechter te Utfecht veroordeelde hem tot 1 maand gevangenisstraf we gens mishandeling. Het Hof heeft noodweer exces aan wezig geacht en verdachte 'ontslagen van rechtsvervolging. OVERWERK BIJ BEROEFSGOEDE- RENVERKEEK LANGS DEN WEG. 's-Gravenhage. 14 Oct. Bij beschik king van den Gemachtigde voor den Arbeid is in de loon- en vaeantierege- ling voor werknemers, werkzaam in 't beroepsgocderenvervoer langs den weg. een bepaling opgenomen, krachtens welke als overwerk wordt beschouwd alle arbeid, welke wordt verricht boven een arbeidsduur van 55 uur per week, met dien verstande, dat ten aanzien van voerlieden de arbeid boven een arbeidsduur van 60 uur per week als overwerk dient te werden aangemerkt. Voor overwerk boven het normale uiirloon wordt een toeslag van 25 betaald. Het normale uurloon wordt berekend door het weekloon te deelen door 55. zulks geschiedt t.a.v. de voer lieden door 'het weekloon te deelen door 60. Deze beschikking treedt in werking op 18 October 1943. LOONEN EN ARBEIDS VOORWAARDEN IN HET BLOEMBOLLENBEDRIJF. Voor dc regeling van loonen en an dere arbeidsvoorwaarden in het bloem- bollenbedrijf in deze provincie is een beschikking uitgevaardigd. T. a. v. de werktijden is vastgesteld, dat deze in het tijdvak 1 Juni tot en met 31 Augus tus loopen van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's middags. In de overige maanden wordt gewerkt van het licht worden tot aan het donker worden, doch niet eer der dan 7 uur 's ochtends en niet later dan 6 uur 's middags.. Andere werk uren worden als overuren beschouwd. Op Zaterdag eindigt de werktijd om 1 uur 's middags. Er zijn drie schafttijden De eerste schafttijd vervalt, indien de arbeid later aanvangt dan om half 8. Voor planten, dekken spitten (10-24 duim) delven (24-36 duim), mest varen, mest kruien en mest lossen, mest ver- deelen en inspitten, wieden, rooien en bollen pellen moeten de accoordloonen zoodanig worden gesteld, dat gemiddeld bij behoorlijke prestatie 20 V# boven het vastgestelde tijdloon kan worden ver diend. Voor alle andere werkzaamhe den geldt het vastgestelde tijdloon. Een bepaling is opgenomen, dat "bij beëindiging van het dienstverband door den werkgever een voorgeschreven ontslagbewijs moet worden uitgereikt. Het is den werkgever vprboden een arbeider te werk te stellen, die niet dit of een ander bewijsstuk kan too- nen. waaruit blijkt, dat hij zijn vorige dienstbetrekking op regelmatige wijze heeft verlaten, tenzij de tewerkstelling .geschiedt door tusschenkomst of in opdracht van het Gew. Arbeidsbureau. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 15000 no. 5441. 1500 no. 18841. 1000 met premie van 30.000 no. 5640. 1000 no. 1346. 400 nos. 8106. 8171 en 14106. 200 nos. 5511, -5758, 9626, 10452, 10740, 15304, 16341 en 19365. 190 nos. 10150, 11087, 11183, 12805. 14838, 15607, 1G619, 16915, 17222 en 20970. SCHAGEN. SCHAGEN-NIEUWS. Programma Zondag 17 October. Schagen IG.V.O. I. Aanvang 2.30 u. Doel; J. J. Slikker. Achter; Th. de Weger, T. Schoorl. Midden: G. C. An- neveldt, Joh. Mos, R. v. Haren. Voor: D. Schoorf, G. Boontjes, J. Peetoom, J. v. d. Bon, P. Stam. Res.: wordt nader aangewezen. Oudorp ISchagen II. Vertrek per trein 12 uur. Aanvang 2.30 uur. Doel: P. Schoorl (aanv.). Achter: J. v. Til, A. de Wit. Midden: Th. Moran- sart, A. Slikker, P. Slik. Voor: P. "Dek ker. Jb. Ypey, J. Kuilman. A. v. d. Pijl, Joh. Fransen. Res.: J. H. Kuijl, P. Smit, W. Servaus Gel.: K. S. Legult. Schagen junioren AA'cmaria Vic- trix junioren B Aanvang 10 15 uur. Doel: P. Kort. Achter: H. N. de Graaf, A. Molenaar. Midden: Jb. v. d. Pijl, H. Kaper (aanv), P. Kip. J. de Nijs, F. Bleeker, H. de Graaf, G. Vel, P. Veix&. Reserve: L, de Jager (grensrechter) en C. AnneveWt. Begeleiders: E. de Jong en J. Peetoom. B.K.C. Ti—Schagen A adsp. Vertrek per trein om 9.45 uur. Aanvang 10.30 u. Doel: Chr. Bakker. Achter: H. Hei ligers (aanv.). N. Tromp. Midden: S. Koning, K. Borst, P. Wardenaar. Voor: N. Verduin, G. Schouten, P. de Boer, Voorthuizen, O. de Graaf Jr. Reser ve: K. Domper (grensrechter) en A. Delver. Begeleiders: C. van Barneveld en C. Besteva ar. Alcmaria Victrix H adspSchagen C adsp. Vertrek per trein 10.15 uur. Aan vang 11.15 uur. Doel: G. H. v. d. Kuit (aanvoerder). Achter: Joh. Sijnesaal. J. Lakcman. Midden: H. Hijmnns, V/. Boersen, S. de Boer. Voor: J. Hopman. Eikelenboom, Jb. Schouten Jzn., W. Schroevers, R Koning. Reserve: W. Schouten (gr©na rechter). Begeleider: -W. Domper. DE SCHAGBR MARKT. De aanvoer op de gebruiksveemarkt neemt nog niet hard toe. Alle weken hebben we ongeveer denzelfden aan voer. Er is zeker nog niet door allen aan de leveringplicht 1943 voldaan, an ders werden er wel meer aankoopver gunningen uitgegeven. De leveringsbon nen worden steeds duurder; vandaag werden deze verkocht voor ƒ2.—. Bui tengewoon hooge prijzen! De handel in tijdkoeien was stug-duur, hoogste no teering 1400.Evenzoo was de han del in geldekoeien: deze liepen ook tot 1400.—. Vaarzen tot 1100.—. Handel in graskoeien was vlug en duur, met ƒ500:— als hoogste noteering. Dc prijzen van gebruiksvee zijn wel in stijgende lijn! Voor de Centrale waren aangevoerd 34 koeien, waaronder stie ren, 6 pinken, 5 graskalveren, 9 nuch tere kalveren,'52 schapen en 38 varkens. De prijzen van veulens liepen van ƒ600 1500, er was weinig in te doen. Vandaag was d® laatste markt van ge registreerde fokrammen van het Texel- sche schapenstamboek in N.-Holland. Het was wel te merken, dat de besten er al reeds eerder uitgenomen waren, want de noteering was een stuk lager dan de vorige markt. Nu was de notee ring tot 200.De handel scheen wel te gaan. Van prijsuitdeeling hebben wij dit jaar niet vernomen. De noteering van oude rammen was 225300, fok schapen liepen tot 240, handel stug. In ooien was ook weinig handel, prijs tot 190. Biggen oude prijzen, kalme handel. De handel in kippen was vlug duur. In konijnen was de handel zeer kalm, vooral geen hooge prijzen. ACHTSTE LEERKRACHT BENOEMD. Als achtste leerkracht aan de O.L. school, alhier, werd benoemd de heer P. A. Weisz, te Uithoorn. Oadkarspel. Wllly Derby in 't Huls de Brede- rode. - Tal van bewonderaars van Willy Derby hadden zich Woensdagavond op gemaakt om dezen jubileerenden zan ger van het levenslied dien velen slechts kenden van radio of gramofoon, in levenden lijve te' zien of te hooren De zaal van 't Huis de Brederode was geneel bezet met een publiek, dat zich zeer enthousiast toonde over het ge- bodene. Vooral het optreden van den jubilaris viel uitstekend in den smaak. Hierbij bleek wel, hoe bekend de lied jes van Derby zijn. Reeds na de eerste woorden van zeer oude liedjes zong leder mee. Ook de nieuwe, de ernstige, als „Mammie geef mij een paardje" en de leutige, zooals van Oom Jan, die zijn hondje ging uitlaten en van de geit in de trap van de Lange Voorhout; op de echte Derby-manier gebracht, wer den zeer on prijs gesteld. De overige medewerkenden hebben ook het hunne bijgedragen tot het welslagen van de zen avond. De twee Cavelli's bespeel den hun accordeons op schitterende wijze, de zingende zusjes brachten met veel succes liedjes, voor elk wat wils, ten gehoore. Roland Wachter toonde zich een vlot conferencier en ook ln zijn transformatieschets was hij goed op dreef. Jack Miller zorgde voor een pas sende begeleiding. De zilveren jubilaris werd namens eenige aanwezigen door Jan van Alfen gecomplimenteerd ln een gedicht, dat het leven van den artist zeer juist weergaf. Bloemen en zeer origineel een eigen gebakken „stoet" werden als stoffelijke blijken van waardeerihg overhandigd. M. Kuiper. Programma D.T.S. - Zondagmiddag komt de sympathieke Velscr Club „Kin- heim" bij DTS op bezoek. DTS I, dat momenteel met 9 punten uit vijf wed strijden aan den kop gaat, kan, wan neer men speelt voor wat men waard is, dezen wedstrijd, zij bet dan met ge ring verschil, winnen. Kinheim moet over een goede ploeg beschikken, ge zien de keurige prestatie van Zondag 1.1. toen de kampioenen met een 42- nederlaag werden naar huis gestuurd. Kinheim zal zich daarom niet zoo maar gewonnen geven. DTS zal natuurlijk al het mogelijke doen. om den kop te hou den, zoodat ongetwijfeld een zeer spannende en tegelijk faire wedstrijd verwacht kan worden. De opstelling van het eerste elftal luidt: W. v. d. Ho ven, d.: C. Kroon en J. J. Schuitemaker, a.; C. Rootjes, P. Tromp en L. Kalver- dijk, m.; H. Kuiper, J. Groen, E. Bos, J. Carnas en C. de Waard, v. Het programma luidt als volgt: Oud karspel: DTS IKinhelm I; Hoogwoud: Grashoppers 2—DTS 2; Oudkarspel: DTS 3—Con Zelo 2 Sint Panera?: Vrone 2DTS 4; Alkmaar- Alkmaar Jun. a DTS Jun. a; Oudkarspel: DTS a— Alkm Boys a; Oudkarspel: DTS b— DTS c. Vertrek vanaf café Jansen: DTS 4 en Jun. a,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1