NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Ontruiming van Saporosje volkomen gelukt. Landstorm Nederland geïnstalleerd. O.S.V. op eigen terrein met 0-5 verpletterd! Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voord&m 0 9. Bureau der Sebager édltle: Sehagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 18 OCTOBER 184S. SCHAGFR EDITIE. 87e Jaargang, No. 243, 2 pagina's. Deae Courant verschijnt dagelijks Advertentle-tarlaf. Prtfa der gewone advertenties ln deae Editie 11 et. per m.M. Btj contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Vijand kreeg niets in handen dan verwoeste installaties. Hevige gevechten in Italië. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 17 Oct. (DNB) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: De op 15 Oct. gemelde ontruiming vut het bruggehoofd SaparosJe vol trok sich volgens de plannen in bet kader van de groote dlstancieerlngs- beweging in het Oosten. Leiding en troepen hebben zich by de uitvoe ring van deze beweging schitterend gedragen en alle wapens, oorlogs tuig, ravltallleerings- en economische goederen over de door den vijand vanuit de lucht en te land bedreig de bruggen over den Dnjepr terug gevoerd. Pioniers hadden aan de vernieling van de voor den oorlog belangrijke Installaties, aan het oversteken van den rivierovergang en aan het op het juiste moment verrichte grondige opblazen van den stuwdam en van alle bruggen een bijzonder aandeel. Aan weerszijden van Melitopol wer den gisteren krachtige bolsjewistische aanvallen afgeslagen en in een tegen aanval gevechtsgroepen van den vijand vernietigd. Hierbij maakten onze troe pen 648 g&vangenen en maakten 50 stukken geschut bult. Ten Zuidoosten van Krementsjoeg zetten de bolsjewisten ook gisteren met geconcentreerde strijdkrachten hun doorbraakpogingen voort. Zij werden ln zware gevechten voor het grootste deel afgeslagen, plaatselijke bressen zijn gedicht. Meer dan 120 tanks wer den daar vernietigd. Ook op andere plaatsen aan den mid denloop van den Dnjepr bleven vijande lijke aanvallen zonder succes. Ten Nrd. Westen van Tsjernikof en ten Westen van Smolensk duren de zware gevech ten onverminderd vbort. In harden af- weerstrijd werd elk succes van den vij and verhinderd. De bolsjewisten leden hierbij zware verliezen. Aan de overige deelen van het Ooste lijke front vonden slechts plaatselijke gevechten van geringen omvang plaats. Italiaansch front. In Zuid-Italië viel de vijand in den Westelijken frontsector onze van de Volturno teruggetrokken gevechtsvoor posten aan. In het gebied van Capua en Campobasso kwam het hierbij tot hevige gevechten. Vijandelijke aanval len van afwisselende sterkte werden afgeslagen. Tijdelijk doorgebroken Britsch-Ameri- kaansche strijdkrachten werden in een nachtelijken tegenaanval teruggewor- pen. Van de overige frontsectoren wordt een toenemende activiteit van artillerie en stormtroepen gemeld. In het Oostelijke deel van de Middel- landsche Zee vielen gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers met goed sup- ces een vijandelijk eilandsteunpunt aan. Enkele vijandelijke storingsvliegtui gen vlogen in den afgeloopen nacht bo ven het Westelijke Rijksgebied en ver oorzaakten door het neerwerpen van enkele bommen geringe schade aan ge bouwen. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombar deerden in den afgeloopen nacht afzon derlijke doelen in Groot-Brittannië. TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor dc Waffen-SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, op den leeftijd van 17—45 jaar, kan zich vrijwil lig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te 'orden voor de Waffen-SS of de Landwacht. TUdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra tevensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbataljon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krtegsmarine kunnen zien aanmelden. Zij. die tot de Germaansche SS in Nederland loetreden willen, kunnen zich -veneens aanmelden. Personen, tusschen 1830 jaar, die aan- meldingspllchtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende liun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan leder wor den, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn choolopirirting ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. 18.10.43 9—14.00 uur, Rotterdam. Deut- sches Haus, Westzeedtfk; 19.10.43. U 00 uur, Breda. Restaurant Modern. Markt" 1518.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord- Brabant. Markt 45; 20 10 43, 9—12.00 uur. Venlo. Deutsches Haus. Egrnondstr 16: 1518.00 uur. Arnhem. Café Koyal; 21.10.43. 912.00 uur, Hengelo, Café Modern. Spoor straat 18; 15—18.90 uur, Zwolle. Hotel Gij- tenbeek; 22.10.43. 9—12.00 uur. \ssen. Con certhuls, a. d. Vaart; 1518 00 uur. Gro ningen. Concerthuls. Poelestraat; 23 10.48. 9—12.00 uur, Leeuwarden, Hutze Schaaf. Breedstraat; 24 19 43. 9—14 00 uur. Amster dam, Dam 4; 23.10.43, 9—13.00 uur. Utrecht N.V.-Huis, Oudegracht 245; 26 10 43. 9—14 00 uur, Amersfoort, Pol. Dnrchgangslager, Leusderweg; 27.10 43, 9—14 00 uur, Den Haag. Café den Hout, öezuidenhoutsche- weg. Verbitterde gevechten aan het Oostfront. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag meldde: In het Oosten heeft de vijand op de bestaande zwaartepunten zijn aan- allen voortgezet. Bijzonder verbitterde ge vechten zijn nog aan den gang ten Zuidoosten van Krementsjoeg, waar de Sovjet# na hevige voorbereiding door de artillerie met sterke strijdkrachten tot den aanval zijn overgegaan. Ook aan weerskanten van Kief. ten Noord westen van Tsjernikof, ten Zuidwesten van Smolensk en ln het gebied van Welikije Loeki ondernam de vijand, door sterke formaties vliegtuigen ge steund, nieuwe doorbraakpogingen. Zij werden overal ln verbitterde gevechten op korten afstand in terstond losbre kende tegenaanvallen afgeslagen. Aan het Zuid-Italiaansche front sloe gen onze vooruitgeschoven gevechts groepen in de vlakte van Campania sterke aanvallen van superieure Britsch-Amerikaansche strijdkrachten af. In deze gevechten grepen snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen doeltref fend in. De bij Capua opdringende vij and werd ten Noordwesten der stad door een krachtigen tegenaanval getrof fen en onder bloedige verliezen afge slagen. Van het. front In de Zuidelijke Apennijnen en in Noord-Apulië worden geen noemenswaardige gevechtshande lingen gemeld. Bii het eiland Elba brachten Duitsche transportvaartuigen een vijandelijke artillerie-snelboot tot zinken en schoten een tweede in brand. Bewakingsstrijdkrachten van de ma rine brachten in den afgeloopen nacht voor de Nederlandsche kust een Brit- sche moto:c§orpedoboot tot zinken. Nantes voor tweederde verwoest. Maarschalk Pétain heeft gisteren, naar Ofi meldt, yerscheidene burge meesters uit de omstreken van dt Loire ontvangen. Onder hen bevond zich ook de burgemeester van Nantes, die op de vragen van het Staatshoofd mededeelde, dal Nantes voor tweederde verwoest was. 2700 huizen zijn deels volkomen vernield. 65 000 personen zijn door de bombardementen in hun bezit tingen getroffen en 100.000 menschen zijn geëvacueerd. De burgemeester van St. Nazaire ver klaarde aan den maarschalk, dat de stad St. Nazaire niet meer bestaat. Op het oogenblik worden nog 500 levens middelenkaarten per maand uitgereikt voor een stad, die vóór den oorlog 45.000 inwoners telde. Landwacht Nederland wordt „Landstorm Nederland". In het Zaterdag verschenen verorde ningenblad zijn opgenomen: 1. Een verordening van den Rijks commissaris betreffende den „Land storm Nederland". Deze verordening bepaalt dat de op gerichte „Landwacht Nederland" met onmiddellijken ingang den naam draagt van „Landstorm Nederland". De be staande rechts- en bestuursvoorschrif- ten worden dienovereenkomstig gewij zigd. De rechten en verplichtingen der leden van de landwacht worden^ door deze naamsverandering niet aangetast. 2. Een verordening van den Rijks commissaris tot aanvulling der veror dening no. 39/1941 houdende bepalingen omtrent den burgerlijken stand van Duitschers in het bezette Nederland sche gebied. 3. Een besluit van den Sccr.-Gen. van het Dep. van Justitie betreffende de op heffing van de militaire strafkamer van de Arrondissementsrechtbank tc 's- Graveifnage. 4. Een besluit van den Secr.-Gcn. van het Dep. van Opvoeding, Wetenschap eh Kuituurbescherming tot aanvulling van het besluit no. 116/1940 betreffende de gelden, verschuldigd wegens het bij wonen der lessen aan de Rijksuniversi teiten en de Technische Hoogeschool te Delft. Krachtens dit besluit kan iemand, die in den loop van een studiejaar tot as sistent wordt benoemd, een deel van het gestorte collegegeld gerestitueerd krijgen. Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1943. 35-JARIGE SLACHTOFFER VAN MOORDAANSLAG. Te Apeldoorn is Zaterdagmorgen een moord gebeurd, waarvan de ongeveer 35-jarige heer Dobbelman te W.iessel het slachtoffer is geworden. Nadat zich reeds Vrijdagavond om half elf twee personen aan de afgelegen wo ning van den heer D. hadden vervoegd, doch hem toen niet te spreken konden krijgen, kwamen Zaterdag om 8 uur deze bezoekers terug. Het meisje waar schuwde den heer D., die zich daarop naar de voordeur begaf. Eenigen tijd later vond men op de stoep van de woning het lijk van den heer Dobbel man. Verduisteren van 17.45-7.00 19 Oct.: Zon op 7.11, onder 17.39 uur. Maan onder 13.20, op 21.50 uur. Onze tnennen In het Oosten kk PK WlflJom/Q/H/P m DOODVONNISSEN VOLTROKKEN. Tegen twee communisten 'l-GRAVENHAGE, 16 Oct. Officieel wordt bekend gemaakt: Het door het Dultiche Obergerlcht op 24 Augustus 1943 tegen de communisten Louis Jansen en Jan Dleters uit Amsterdam ge velde doodvonnis is na onderzoek van de kwestie der gratleverleenlng voltrokken Jansen en Dleters, die reeds vóór den oorlog hooge fnncties bekleedden In de communistische party, hebben ook de laatste Jaren deze vernietigende agitatie voortgezet en ln bel&ngrUke mate sabota ge bedreven. Hieromtrent verneemt het A.N.P. nog de volgende bijzonderheden: De beide veroordeelden behoordeD reeds sinds de jaren 1930 en 1931 tot de toen nog toege laten comm. partij. Reeds ln het Jaar 1938 bekleedden zij hooge offlcleele func ties. Toen de C.P.N. ln Juli 1940 door de bezettende overheid werd ontbonden elke verdere actie aan haar werd verbo den, richtten Jansen en Dieters een ille gale communistische organisatie op. Als toonaangevende en verantwoordelijke le den van de leiding hier te lande waren Jansen en Dleters ln zeker opzicht de ziel van deze illegale agitatie. ZIJ waren voor die taak bijzonder geschikt, daar zij de door de Komintern te Moskou uitgegeven parolen en richtsnoeren voor de ontkete ning van machinaties der wereldrevolutie heel nauwkeurig kenden. Volgens hun eigen mededeeltngen zijn Jansen en Dle ters vóór den oorlog minstens éénmaal in Moskou geweest om instructies ln ont vangst te nemen. Zooals alle andere communistische landsorganisaties moest ook deze organi satie door het aanzetten tot stakingen en door terreur de roode wereldrevolutie hel pen voorbereiden. Zoo was b.v. het bloe dig oproer in Amsterdam ln het jaar 1934 dat door de toenmalige Nederlandsche re geering slechts door het gebruik van mi litaire machtsmiddelen kon worden on derdrukt, te wijten aan den woelarbeid van de C.P.N.hetgeen duidelijk gebleken ls uit de bekentenis van de beide veroor deelden. Ook op buitcnlandsch politiek ge bied handelde de C.P.N volgens de aan wijzingen van Moskou. In de aanwerving van vrijwilligers en het bijeenbrengen van geldmiddelen voor het rood-Spaansche le ger had de beklaagde Dieters. als leider van de inzamelingsactie in Nederland, een toonaangevend aandeel. In deze eigen schap Is Dieters toen ook naar Spanje ge reisd. waar hij besprekingen gevoerd heeft met de roode leiders. Ook na het verbod van de C.P.N. door de bezettende overheid in Juli 194f) werd het contact met Moskou gehandhaafd Reeds de oprichting van de illegale orga nisatie geschiedde volgens richtsnoeren, die door de Komintern aan de communis tische landsorganisaties waren uitgegeven voor het geval zij verboden werden Onder den druk van de omstandigheden veranderde de C P.N. weliswaar haar vor men van organisatie, maar haar praktij ken bleven dezelfde. In den winter van 1%!0 zette zij aan tot een staking bij de werkverschaffing te Amsterdam en ln Noord-Hólland, en in het voorjaar van 1941 riep'zij op tot een algemeene staking, een ophitsing, die in de dagen van 25 en 26 Febr. ook eenig succes had. Een ande re poging, om op 6 Maart 1941 een staking te verwekken, mislukte. Aan de organisa tie van deze staking heeft vooral Jansen een groot aandeel gehad Na het uitbreken van den oorlog tegen de Sovjet-Unie tn Juni 1941 kreeg de ille gale C.P.N. uit Moskou nieuwe richtsnoe ren ter verscherping van haar actie. Spe ciaal eischte Moskou toen de vorming van gioepen partisanen. die met gebruikma king van patriottische denkbeelden, daden van terreur en sabotage moesten plegen. De beide beklaagden besloten tot hef uitvoeren der eischeo van hun Moskovi sche lastgevers, en Inderdaad werd toen een z.g. „moordcentrale" opgericht, die daarna meer dan 60 daden van sabotage op Nederlandsch rteoled heeft gepleegd. Om de uitvoering van misdadige aansla gen te waarborgen, schrokken de be klaagden voor geen middel terug. Zij heb ben zelfs toegegeven, dat een lid van hun eigen organisatie, dat hun niet volkomen betrouwbaar leek. oo hun bevel werd vermoord. Een ander lid van hun organl- Radiotoestellen van geëvacueerden. Van bevoegde zijde wordt medege deeld. dat geëvacueerden,, voorzoover zij in het bezit zijn van radiotoestellen welke zijn opgeborgen ln verzegelde vertrekken in de door hen verlaten wo ningen, hierdoor niet zijn ontheven van hun verplichting om hun toestel vóór 20 dezer in te leveren. Zij kunnen hiertoe, ook indiep zij thans in een andere gemeente verblijf houden, in hun tegenwoordige woon plaats de tusschenkomst der politie in roepen, die dan zorgt voor de ontzege ling van het bedoelde vertrek om dit, na verwijdering van het in te leveren toestel, opnieuw te verzegelen. Hetzelfde geldt ten aanzien van ge heel afgesloten woningen van geëvacu eerden, en die daarin één of meer ra diotoestellen hebben achtergelaten, ir welk geval de politie voor de opening en weder sluiting dier woning zorgt. DRIELING GEBOREN. Zaterdagavond is in de kliniek van „De Volharding" te 's-Gravenhage een drieling geboren, twee Jongens en een meisje. Ieder der kinderen woog meer dan zes pond. De kinderen zijn geboren uit het echtpaar Donkers-Voorduyn, Ary Prinsstraat 38. Zoowel moeder als kinderen maken het goed. satie is aan dit lot slech's ontkomen door het tijdige ingrijpen der politie. Volgens de eigen mededeellngen van de beklaagden dienden alle ondernemingen overeenkomstig den wil van de bolsjewis tische machthebbers te Moskou ertoe, de openbare orde in Nederland omver te werpen, de bezettende macht schade te berokkenen en het land rijp te maken voor een bolsjewistisch oewind. Het is daarbij niet zonder belang, dat volgens hetgeen in het proces werd ge constateerd. door Moskou in de eerste maanden van het Jaar 1943 aanwijzingen zijn verstrekt voor de illegale communis tische organisaties fn West-Europa, vol gens welke toebereidselen getroffen moes ten worden voor een latere uitgebreide uitwissllng van bevolking met het doel, de voor een communistisch bewind onge schikte elementen te verwijderen en op hun plaats betrouwbare bolsjewisten te vestigen. Als leidende kopstukken van deze orga nisatie waren Jansen -_-n Dieters geweten loos genoeg, om gebruik te maken van elke kans, die zich aan hen voordeed om dit hun gestelde doel te bereiken. De houding van bepaalde Nederlanders, die elke daad van sabotage als 'n vaderlands lievende handeling prijzen, kwam hun daarbij zeer van pas. Onomwonden ver klaarden de beklaagden, dat juist de ar geloosheid van deze kringen voor de aan ledental zeer kleine terreur- en sabotage groepen der illegale communistische orga nisaties pas de voorwaarden gebracht heeft voor de uitvoering van de afzonder lijke misdaden, die gericht waren op het verre doel van de omwenteling. Belde beklaagden verklaarden, dat de sociale wantoestanden na den eersten we reldoorlog hen in de armen van het com munisme gedreven hadden Jarenlange werkloosheid en het gebrek aan uitzicht om onder het wanbegrip der vroegere re geeringen en der vroeger heersehende par tijen ooit een door beroep en door sociale omstandigheden gewaarborgd leven te kunnen-, leiden, hadden in hen onder den Invloed der communistische gedachtenwe- reld een haat doen ontwikkelen tegen el- ken bezittende zonder meer. De misdadige methoden, die Moskou hun had voorgeschreven en de verschrik kelijke gevolgen van hun vernietigenden arbeid haddén den laatsten tijd bij hen ln toenemende mate een afschuw van hun eigen leven doen verwekken. Zij hadden tenslotte duidelijk ingezien, dat langs dien weg in geen geval een betert toekomst zou ontstaan voor het Nederlandsche volk en vooral niet voor de arbeiders. Het was hun echter duidelijk geweest dat de een maal door hen ingeslagen misdadige weg ook henzelf in het verderf zou storten Door de voortdurende misdadige hande lingen der beklaagden was volgens par 1 der „Ordnungsschutzverordnung" van Mei 1943 de toedracht der sabotage gebleken die met den dood gestraft moet worden. Het gevaar van het bolsjewisme en Amerikanisme. Nog eens de sluipmoordenaars en plunderaars. Zeshonderd minnen ven den Nederlandschen Landstorm ston den in stramme houding aangetre den op het binnenplein van een ka zerne ln ons land, waar Zondagmor gen de beëedigingspiechtigheld van dit nieuwe contingent plaats had in tegenwoordigheid van den Leider van het Nederlandsche volk, Mui- sert, en den Höheren SS- und Pt>- lizeifUhrer, Obergruppenführer Rau- ter. Onder de tftlrtyke aanweslge autoriteiten bevonden zich voorts de secretaris-generaal der N.S.B., Ir. Huygen. Heerbanlelder J. Meulen- berg en Onderstormleider Bettink ais vertegenwoordiger van den oorman der Nederlandsche SS, als mede talrijke andere functionaris sen van de Nederlandsche en Duit sche partij-instanties. De commandeur van den Landstorm Nederlander, SS-Oberführer Knapp, sprak als eerste zijn mannen toe en wees er op, dat zij den eed van trouw op den Führer aller Germanen Adolf Hitier aflegden op een oogenblik, dat voor de toekomst van Europa en hun eigen vaderland beslissend moest wor den geacht. Door dezen eed, aldus Ober- führer Knapp, betuigt gij uw trouw aan den Führer, uw lotsverbondenheid met de Germaansche volkeren en uw geloof in de nieuwe orde van Europa Gij verklaart daarmede tevens, dat het Nationaal-Socialisme voortaan steeds bij al uwe handelingen het richtsnoer zal zijn. Musscrt spreekt. De L.eider, die hierna het woord nam wees op de belangrijkheid van dezen dag. Er wordt thans, aldus Mussert. geschiedenis gemaakt en wij moeien daaraan deelhebben? Hij herinnerde aan de groote daden onzer voorouders in een glorierijk verleden. Na de schijn neutraliteit der Nederlandsche regeer ders vóór 1940 in het licht te hebben gesteld, besprak de Leider de huidige ontwikkeling der Nationaal-Socialisti- sche revolutie. Indien er geen Nationaal-Socia lisme geweest was. zoo riep de Lei der uit. dan zou het bolsjewisme nu niet aan den Dnjepr staan, maar hier. Dat cr nog een Europa it. is reeds de onvergankelijke verdienste van het nationaal-soclalisme. De democratie had dit nooit' klaarge speeld. Adolf Hitier is ons geschonken, opdat Europa zou leven. Dat dit Europa weerbaar moet zijn is duidelijk. In de Germaansche weermacht van de toe komst moet Nederland zijn plaats heb ben. Thans staan hier nog 600 man Eens zullen het, er 600.000 moeten zijn. die aan de bescherming van de Euro- peesche levensruimte deel zullen ne men. Gij zijt de pioniers, aldus spreker. Pionier-zijn is zwaar, zeer zwaar, maar ook zeer schoon. Wanneer het noodig zhl zijn, wahneer onze kust zal worden aangegrepen, wanneer de Engelsche en Amerikaansche aanvallers ons land tot strijdlooneel zouden uitkiezen, dan zult gij niet aarzelen uw plicht te doen om den vijand van Europa terug te drin gen in zee. Heerenveen door H.S.C. verdiend geklopt. A D O. verliest opnieuw. v- We hebben het reeds eerder gezegd: deze competitie is er een van vele en groote verrassingen. Zoo ook Zondag weer- wit) had gedacht, dat Heeren veen 'n nederlaag te slikken zou krij- gen-1 Wie verwachtte een zware ne derlaag van O.S.V., dat n.1. op eigen terrein speelde? Wie zou een neder laag van het sterke Hollandia heb ben durven voorspellen Zoo gaat het maar door; week in, week uit. In district I gaat Hermes fier aan den kop met 12 punten uit zes wedstrijden. Zondag moest D.F.C., dat er overigens nog niet veel van terecht brengt, er met 40 aan gelooven De Schiedammers worden op den voet gevolgd door de Volewijckers. die het stoute stukje uit haalden A.D.O. op eigen veld een verdiende 1—2-nederlaag toe te brengen en door H.B.S., dat met 3—1 van Storm vogels won, doch niettegenstaande dat een matigen indruk maakte. D.WS. en E.D.O. spelen weliswaar een interes sante rol, doch verliezen te veel pun ten door gelijke spelen, zoodat ze thans al Mn de middenmoot zitten met Sparta en Xerxes, die elkaar Zondag ontmoet ten. waarbij Sparta de sterkste bleek. In district II staat V.U.C. bovenaan. De Hagenaars profiteerden van hun schotvaardige voorhoede, die gister voor een 83-overwinning zorgde op R F C. en die in 6 wedstrijden 29 doelpunten m^akie! V.S.V. blijft echter de Hage- aars op den voet volgen en won thuis an 't Gooi met 3—0. Ook Haarlem deed uitstekend werk en wist nu zoowaar gelijk te spelen tegen Feijenoord. AJax daarentegen stelde teleur door met 02 van D.H.C. te verliezen en dat nog wel in eigen omgeving. EmmaBlauw Wit werd een benauwde Amsterdamsche overwinning. In het Oosten leed N.E.C. een gevoe lige nederlaag tegen A.G.O.V.V., dat thans aan den kop gaat. Quick kon het thuis niet bolwerken tegen Wageningen en verloor met 24, zoodat deze Nij- meegsche club thans een zeer beschei den positie inneemt op de ranglijst. In het Zuiden verloor Willem II al weer een punt, nu ln den thuiswedstrijd tegen Spekholzerheide. Ook N.A.C. ver giste zich en werd door de niet sterke Maurits met 1—3 geklopt Eindhoven speelde gelijk tegen Noad, Longa won van P.S.V. en B.V.V. had geen moeite met de Spechten, die met 0—7 geklopt werden. Ten slotte verloor Roermond van M.V.V. Aan den kop gaan thans Eindhoven. M.V.V.Willem II en N.A.C. met resp. 14, 12, 11 en 10 punten uit 8 wedstrij den. In het Noorden zorgde H.S.C. voor 'n groote verrassing: het klopte het sterke Heerenveen met 42. Het werd een verdiende overwinning. H.S.C. nam de leiding. Heerenveen maakte gelijk en veroverde zelfs in 2e helft de leiding. Vanaf dat moment kwam H.S-C. los en doelpuntte door snel open spel nog drie keer! Tweede klasse A. In de 2e klasse A was de groote ne derlaag van O.S.V. wel de allergrootste venassmg. O.S.V. kon het juiste tegen spel niet vinden tegen R.C H„ dat zeer snel en vlot combineerde en plotseling epi productieve voorhoede had. 't Werd 5—0 voor de Haarlemmers. Ook W.F.C. blijft goed doorgaan. Thans werd H B C met niet minder dan 15 geklopt" de snelle aanvallen van W.F.C. bleken te gevaarlijk voor de niet te sterke ach terhoede van H.B.C. K.F.C. zorgde niet alleen door een 51-zege op Santpoort voor een goeden dag. maar de neder laag van O.S.V. is haar natuurlijk dub bel welkom, West-Frisia blijft in de kopgroep, mede dank zij een 42-over- winning op De Kennemers, terwijl ook Z.F.C. in de bovenste helft blijft door een kleine 2—1-zege op Alcmaria. dat wel erg teleurstelde tegen het zwakke spel der Zaandammers. 3e klasse A. In de derde klasse A wonnen de lei dende ploegen, zoodat er eigenlijk geen verandering in de situatie ontstond Wel had Q S C heel veel moeite mét Beverwijk, dat slechts een 0—1-neder- laag kreeg, wel had ook Zaandijk slechts na de .allergrootste krachtsin spanning de K.V.V.-ers kunnen klop pen en was dus alleen de Sehagen- zege op G.V.O. (31) een vrij duidelijke overwinning, maar de punten bleven ten slotte allemaal bij de leiders. D.E.M. en Succes speelden een puntloos spel In 3 B won Helder van Bloemendaal met 30. Overigens was het een beste dag voor Helder: D.T.S. speelde gelijk tegen Klnheim. wat een mooi .succesje is voor de Kinheimers. H.F.C en Zandvoortmeeuwen deelden de punten ook al, Schoten zakte heel leelijk af door een onverwachte nederlaag tegen Half weg en Terrasvogels was eigenlijk de eenige club behalve Helder, die deed, wat verwacht werd: zij won met 2—1 van T IJ.B.B 4e klasse A. In de 4e klasse A ook al verrassingen, met als gevolg, dat de leidende ploegen punten verloren Zoo noteerde B. K. C. haar eerste nederlaag: Allan, dat op bezoek was, won met 2—0! Ook Texel kreeg onverwacht een nederlaag te slik ken op eigen veld: het onberekenbare Vrone won met 2—1. Verder zorgde Oudesluis voor een kleine 01-nederlaag van Q. S V. V., terwijl tenslotte Water vogels en Wieringenvaard de punten deelden. VOETBALUITSLAGEN. DISTRICT I. ADODe Volew. Xerxes—Sparta HBSStormv. DWS—EDO Hermes DVSDFC DISTRICT II. EmmaBlauw Wit VSV—'t Gooi RFC—VUC AjaxDHC HaarlemFeyenoord 11 DISTRICT ITI. AGOVV—NEC 4—1 Quick—Wageningen 24 EnschedeHeracles Go Ahead— Ensch. Boys DISTRICT IV. Willem II—Spek'hei 0—0 1—4 3—1 1-1 4—0 2—3 2—0 3—3 0-2 uitg uitg. 3—2 4—2 MauritsNAC RoermondMVV EindhovenNOAD De Spechten—BW TONGA—PSV DISTRICT V. VelocitasGVAV AchillesBe Quick 3—1 0-3 4—1 0—7 2—1 LSCSneek Leeuwarden Veendam HSCHeerenveen DISTRICT I. 2e klasse A W.-Frisia— De Kennemers 42 OSV—RCH 0—5 Al cm. Victrix—ZFC 1—2 HBC—WFC 1—5 KFCSantpoort 51 2e klasse B. Volend.—Zeeburgla 31 Hilversum i De Spartaan 24 DWV—DOS 1—0 AFC—Watergraafsm. 3—1 Hercules—HVC afg. 3e klasse A. QSC—Beverwijk SehagenGVO KW—Zaandijk DEM—Succes 3e klasse B. Helder—Bloemendaal 30 TerrasvogelsTIJBB 31 HFCZandvoortm. 1—1 1-0 3—1 2—3 0-0 DTSKinheim 1—1 Schoten—Halfweg 34 DISTRICT I. 3e klasse D. De Meer—De Germ. 42 J.H.K.—Hollandia 2—1 WMSSDW 3—1 WAPurmersteyh 60 DI8TRICT I. 4e klasse A. Oudesluis—LSW 1—0 BKC—Atlas 0-2 Waterv.Wiering.w. 21 TexelVrone 12 Res. 2e klafse A. WFC 2—Stormv 2 5—1 VSV 2—HFC 2 1—0 RCH 2— De Kennemers 2 23 Alcm. Victrix 2 AFC 3 3—1 Helder 2—EDO 2 2—2 Res. 3e k!a$sc A. HRC 2Alcm. Vic. 3 uitg. Zaandijk 2—KW 2 1—3 Alkm. Boys 2— Assendelft 2 74 WFC 3OSV 8 2—4 overeenstemming met Oen Rijkscommissaris en den HAheren SS- tind Polizelfflhrer heb Ik be paald, dat In de toekomst niet meer Landwacht zult heeten, maar Landstorm. AU zoodanig zult tg thans geïnstalleerd worden en als zoodanig ztyt gty trouw verschuldigd aan Adolf Httler en de door hem aangewezen leiders. Mussert las daarop dc eedsformule voor. Na de beëediglng, welke hierna plaats had, werd het woord gevoerd door SS- Obergrunpcnführer Rauter. Rede van Rauter- Na in het kort de omvorming van de Landwacht tot Landstorm te hebben gememoreerd, kondigde spr. dc oprich ting van Land- en Stadswachten aan. Spreker wees ln dit verband op da lange reeks van aanslagen, welke werd geopend met den sluipmoord op gene raal Seyffardt, en welke werd voort gezet met moorden op secretaris-gene raal Reydon en diens echtgenoote. oud- minister Posthuma, nationaal-^ocialisti- sche burgemeesters en Nederlandsche polltie-ambtenaren De Leider van het Nederlandsche volk verzette er zich aanvankelijk tegen dat met de wapens in de hand stelling zou worden genomen tegen de moordenaars. Deze bleven echter doof voor alle waar schuwingen. Toen dezer dagen in Dren te weer een Nederlandsche boer. wiens zonen aan het Oostfront strijden, me* zijn vrouw het slachtoffer werd van de sluipmoordenaars, was het echter duidelijk, dat andere maatregelen moesten worden genomen Dan waren er nog de aanvallen op distributiekan toren en op transporten, waatbij dui zenden, tienduizenden levensmiddelen kaarten ln handén der plunderaars vie len. zoodat verschillende gemeenten zonder distributiebescheiden kwamen te zitten. En dit, waar de Rijkscommissaris zich alle moeite heeft gegeven om de voedselpositie van het Nederlandsche volk te deKken Thans zullen nieuwe nat'onaal-socialistische organisaties in het leven worden geroepen die tot taak zullen hebben de bescherming van hun partijgenooten op zich te nemen en de voedselpositie en de verdeeling der voedingsmiddelen te verzekeren. Burgemeesters hadden onvol doende begrip. Dat deze maatregel genomen moest worden valt terug op een deel der bur gemeesters en politiebeambten, die in dezen onvoldoende begrip hadden be toond en in gebreke zijn gebleven op de juiste wijze tegen deze aanslagen op te treden. De Nederlandsche Nationaal-Ho- cialisten zollen thans den weg der zelfbescherming bewandelen. De nieuwe Stad- en Landwacht zal ge weren dragen. De leden zullen de bevoegdheid hebben om leder aan te houden voor legitimatie of onder zoek op wapens. Zij zullen den strtfd tegen de terroristen aanbinden on der commando van den Leider der W.A., Zondervan en den voorman der Germaansche SS. Feldmeyer. Obergruppenführer Rauter besloot zijn rede met de woorden: Kameraden van den Landstorm, het is vandaag een eeredag. nu gij den eed op Adolf Htt ler hebt afgelegd. Gij zult dezen eed gestand doen. Weest goede kameraden en gedraagt u als waardige Nationaat- Socialisten. Wij staan in een moeilijken tijd. Dat wij den Führer hebben om ons te leiden, daarvoor kunnen wij niet dankbaar genoeg zijn. Wij staan teza men bij de bestrijding van den gemeen- schappelijken vijand en wij zuljen strij den tot de eindzege ls behaald. Met een driewerf Sieg Heil op den Führer en het spelen van het Deutschlandlied. het Horst Wessellied en het Wilhelmus werd deze indrukwekkende plechtigheid besloten. SCHAGEN. CABARETVOORSTELLING N.A.F. Naar we vernemen zal op Woensdag 20 October in het Theater Royal een cabaretvoorstelling worden gegeven, georganiseerd door de werkgemeen schap Vreugde en Arbeid. Hieraan zal medewerken het radio orkest Jac. der Kinderen Voorts Jova- nita, cabarettière en J. Vos Imitator. DE VROOLIJKK WEST-FRIEZKX. zaterdagavond gaven De Vroolflke WesNFrlezen, het ensemble van Buis man, een geslaagde uitvoering fn de zaal van hotel Igesz. Het programma werd geopend door „De Optimisten", de bekende amateurs- band uit Den Helder, die veel succes hadden. Hierop stelden De Vroolijke West-Friezen zich voor, waarna Buis man op verzoek ..De Holland-België wedstrijd" ten beste gaf Een hartelijk applaus was zijn loon. Tini Zeeman zong enkele nummers met orkest en Frahcien Meyll liet en kele liederen hooren met begeleiding van piano. Beide zangeressen hadden succes, vooral de laatste. Professor Cakie deed de zaal genie ten van zijn onbegrijpelijke toeren en ten slotte besloot de band, die zich ook tusschen de nummers door had laten hooren, het programma van vóór de pauze. Dit was tevens voor dezen avond het afscheid der Optimisten, die zoo goed in den smaak bleken to zijn geval len, dat ze op het daverend applaus een extra-nummertje ton beste gaven. Na de pauze werd de plaats der Op timisten ingenomen door een Hawailan orkest, dat een dankbaar gehoor vond. Tini Zeeman zong weer en Buisman had veel succes met een nummer van lieajes met samenzang. Professor Caide trad weer op en toen ten slotte Buis man de volle zaal dank zegde, was het geheele programma nog niet afgewerkt. Met het oog op den tijd moesten een aantal nummers achterwege blijven. Het was een gealaagde avond. Het publiek legde af en toe een waar ent housiasme aan den dag en we galooven. dat acteurs zoowel als toeschouwer* tevreden de zaal verlieten, tand per MnbeldverpaMrtn#

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1