NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware gevechten bij Krementsjoeg. Uitgave: t Dagblad voor N'oord-IIolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sc-hager editie: Schatten: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) - Postrekening 60189. DINSDAG 19 OCTOBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 241, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijka Advertenti e-t a r I e f. Prjjs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarie\Yn voor de gebeele oplage op aanvrage. Bolsjewisten wilden hei zuidelijk froni omsingelen I Duitsche kwaliteit boven bolsjewistische kwantiteit. De- militaire correspondent van het D.N.B. schrijft, dat het Oostelijke front van Melitopul fbt in het ge bied ten zuiden van .Welikije Loeki in het toeken van een nog grootcre Sovjet-activiteit staat. Nergens in de geilede krijgsgeschiedenis vindt men episoden, die vergeleken kunnen worden met de gebeurtenissen, wel ke zich sedert den zomer van 1941 op de slagvelden van Oost-Europa afspelen. Dat geldt niet alleen vopr de cijfers van menschen en materiaal, die hier met elkander 3§orstelen, het geldt even zeer voor den tijdsduur der slagen, en Vooral voor het l'ejt der steeds weer intredende plotseling^ veranderingen in de situatie, zonder dat een dergelijke abrupte verandering ten slotte doorslag gevend zou zijngeweest, tep aanzien van de militaire eindbeslissing, waar naar beide partijen streven. Ook vroe gere oorlogen hebben ongetwijfeld plot selinge, onverwachte wijzigingen in de situatie gekend, maar dan gaven die reeds aan, naar welke zijde de oorlogs- fortuln zich zou keeren. Anders, aldus vervolgt de correspon dent van het D.N.B.,'is het in dezen strijd om het bestaan van Europa, die thans reeds \wee en een kwart jaar duurt. Hier is de eeuwige verandering in zekeren zin tot de wet der gevechts leiding geworden en het ziet er naar uit, dat in deze grootste worsteling der wereldgeschiedenis hij de overhand zal krijgen, die deze wet op strategisch superieure wijze weet toe te passen Kwaliteit boven kwantiteit. De groote Duitsche distaneïeeringsbe- weging behoort ongetwijfeld tot de prachtigste toepassing van een dergelijk inzicht. Want zij heeft een wijziging in de situatie te voorschijn geroepen' welker systematiek alle critici heeft verrast. Elk militair deskundige heeft met verbazing gezien hoe hier de kwa liteit niet alleen tegen de kwantiteit opwoog, maar haar zelfs de voorwaar den voorschrijft, waaronder de kwan titeit zich moet uitputten. Men moet af wachten. of het zuiver mechanische antwoord van het Sovjetcommando, zoo als dat thans vooral in het gebied van Krementsjoeg naar voren komt, noemenswaardige mate afbreuk kan doen aan de dynamiek der Duitsche strategie. Bolsjewistische concentratie bf| Krementsjoeg. In elk geval kan voorloopig worden opgemerkt, dat het zwaartepunt der ge vechten tijdens het weekeinde weer verplaatst is en wel naar het gebied van Krementsjoeg. Hier hebben de bolsje wisten een strijdmacht geconcentreerd, zooals men slechts kent van hun door braakpogingen tijdens de hoogtepunten van hun zomeroffensief. Zij hebben alles samengebracht, massa's artillerie, pant serwagens. slagvliegtuigén en vele in fanteriedivisies. om van dit bruggen hoofd uit de Duitsche linies te doorbre ken. Hun aanval is vooral naar het zuiden gericht. Het operatieve doel is daardoor duidelijk: het gehecle Duitsche zui delijke front moet wat de bolsje wisten den laatsten tjjd reeds zoo vaak .tevergeefs hebben geprobeerd doof omsingeling vernietigd wor den. Door hun numerieke meer derheid slaagden de bolsjewisten er in, bjj hun eersten stormloop in de Duitsche stellingen binnen te drin gen. De Duitschcrs werpen thans nieuwe divisies in den strijd. De bolsjewisten blijven voortdurend pogen een doorbraak forceeren door in golf na golf aan te vallen. Het ziet er echter naar uit. dat zij ook In het verdere verloop van de gevechten het nagejaagde doel niet zullen bereiken. Men kan dit aannemen op grond van het feit, dat de Duitsche tegenmaat regelen, die zeer omvangrijk zijn, reeds thans den voornaemsten stoot hebben kunnen neutraliseeren. Duitsche successen Een succes van beteekenis behaalde ook de Duitsche %fweer in het gebied van Militopol en ten noorden van Kief. wa ir de bolsjewisten eveneens massale aanvallen deden Van hier af naar he'. noorden wordt de situatie in belangrijke mate gekenmerkt "door vastberaden Duitsche tegenaanvallen, die alleen in den ..natten driehoek" tusschen Pri- pet en Dnjepr voorloopig geëindigd zijn. n.I. door de overwinning van luit -gene raal Hossbach Noordwestelijk van Tsjernikof en zuidelijk van Gomol du ren de zware, heen- en weergolvende evechten nog voort. Ook bij Orsja en Newel is de gevechtsactie weer toege nomen. Heb'weer is de laatste degen ziender- oogc-n slechter geworden. Hier en daar is de herfstregen begonnen. Men kan echter nog niet zeggen, dat de modder- periode een aanvang heeft 'genomen. De eerstvolgende dagen en weken zal er dus nog verbitterd gevochten worden. TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Walfen-SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, op den leeftijd van 1745 jaar. kan zich vrijwil lig bij de hieronder vermeide adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de WafXen-SS of den Landstorm. TUdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt niet betrekking tot Uo verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen In Nederland moeten blijven, kunnen dienst, nemen bij den Landstorm of bij het SS-Wachtbatalji/n in Amersfoort. Ook vrijwilligers «voor de Duitsche Kriegsmaryie kunnen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche SS in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen, tusschen 18—30 jaar. die aan-» meldingspUchtlg ztfn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-SS kan leder wor den, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. 20.10.43, 912.00 uur, Venlo, Deutsches Haus. F.gmondstr. 16: 15—18 00 uur. Arn hem, Cafe Royal; 21.10 43 9—12.00 uur, Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; IS—18.00 uur. Zwolle, Hotel Gijtenbeek; 22.10.43, 9—12.00 uur, Assen, Concerthuls, a. d. Vaart; 1518 00 uur, Groningen Concerthuis. Poclesiraat: 23.10.43, 9—12.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf. Breed- straat; 24.10.43, 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 4; 25.10.43.^—13.00 uur, Utrecht N.V.- huls, Oudegracht 245; 26.10.43. 9—14.00 u.. Amersfoort. Pol. Durchgangslager, Leus- derweg; 27.10.43, 9—14.00 uur. Den Haag Café den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Onxe mannen In het Oosten tt PK Wlgfoiii/O/H/P DE GEVECHTEN IN ITALIË. Slechts bii Capua een geallieerd succesje. 1 De Berlijnsche A.N.P.-correspondent meldt: De gevechten in Italië, die de vorige week in allé felheid waren opgelaaid zijn thans weer in hevigheid afgenomen Het geveehtsgebied wordt hier in twee öeelen gescheiden door de Apennijnen die een belangrijk obstakel vormen voor de gecombineerde operaties. Het vijfde Amerikaansche leger, dat aan de westkust opereert, is zoodoende ge scheiden van het achtste Britsche leger aan de oostkust, dat bij zijn opmarsch naar het westen de moeilijk passeer bare bergen op zijn weg vindt. De hevigste gevechten der laatste da gen hebben zich aan de westkust afge speeld. Hier heeft het vijfde leger thans den noordelijken oever van de Voltfirno bereikt, welke rivier thans In het zui den en oosten een grens van het ge vechtsterrein vormt. Als gevolg van den door het terre:n begunstigden Duitschen tegenstand zijn de Amerikaansche troepen er slechts op Capua in ge slaagd het Duitsche front in te druk ken en de Volturno over te steken Thans, zoo verklaart men te Berlijn is een hergroepeering der Anglo-Ameri- kaansche strijdkrachten noodig. als ge volg waarvan een pauze in detf strijd is 'ngetredeh. De operaties worden ten zeerste bemoeilijkt door de reepos, die het terrein volkomen doorweekt heb ben. GROOTE WAARDE AAN VERBORGEN GOEDEREN VERBRAND. Een hevige birnenbrand heeft gewoed in het magazijn van de firma Raming aan de Kleine Bleekstraat te Eindhoven' Deze opslagplaats was geheel gevuld met markiezen, meubelen, ledikanten, matrassen, gordijnen, closetrollen, een grooten voorraad kapok, cocosweefsels en andere artikelen, die bestemd zijn voor de inrichting van woningen en welke in den winkel zoo goed als niet meer te krijgen waren. In het magazijn bevond zich een groote berg cokes en de meubels en twee auto's, die binnen in waren gestald, waren daardoor aan het oog onttrokken. De brandweer is er in gosla;»gd een belendend perceel, waarin zich groote hoeveelheden levensmiddelen bevonden, voor het vuur te redden. Ook is nog een gedeelte van hel magazijn zelf, waar matrassen, vulling voor meubels enz. waren neergelegd, gespaard. Dat gene, wat echter is vernield of water schade heeft geleden, is niet gemakke lijk op zijn juiste gebruikswaarde te schatten. De schade loopt echter -in de hon derdduizenden. De brandweer stond voor een moeilijke taak, temeer daar men in het magazijn eerst had getracht met eigen krachten het vuur te blus- schen, zoodat de brandweer pas tegen den middag werd gewaarschuwd. Het vuur zou ontstaan zijn, doordat een jongen in den loop van den ochtend een gloeiende lucifer liet vallen bij een stapel markiezen. Vandaar heeft het zich met groote snelheid over het gebouw verspreid. Van bevoegde siijde wordt nog opge- 'mcrl^ dat het hier een grooten voor raad^ gebruiksgoederen betreft die blijkbaar met speculatieve bedoelingen verhjprgeiv'werden gehouden en dat de ze meerendeels tegenwoordig niet ver vangbare goederen thans als gevolg van die speculatieve overwegingen zijn vernietigd. LAAGHARTIGE BEDRIEGER VEROORDEELD. Door Duitsche Obergericht. De blikslager Jan van 't Klooster heeft zich aan voortdurend bedrog schuldig gemaakt door aan vrouwen van Nederlanders, die door de Duitsche politie waren gearresteerd, voor te spie gelen. dat hij in slaat was, da.or het verstrekken van geld de Duitsche poli tiebeambten tot vrijlating der arrestan ten te bewerken. Op grond van deze voorspiegeling is hij er tn geslaagd, zicli bedragen te verschaffen van 1000 tot 2500 gulden. In werkelijkheid wist van 't Klooster nauwkeurig, dat fiij vol strekt niet in staat was de vrijlating der arrestanten te bewerkstelligen. In de gegeven omstandigheden heeft het Obergericht ook geconstateerd, dat hij volgens de voorschriften van par 4 de Volkssch.idlingsverordnung" overtre een heeft. De bevoegdheid van de Duitsche po litie en de Duitsche gerechtshoven om tegen Nederlandsche staatsburgers we gens strafbare handelingen op te tre den is een gevolg van de door den oor log onstane bezetting van Nederland. Deze door den oorlog veroorzaakte bui tengewone omstandigheden heeft van 't Klooster zich ten nutte gemaakt oir van de bloedverwanten der gearres teerde personen, die in hun zorg om het welzijn van hun familieleden 'ot alle offers ber»id waren. op bedriegelijke wijze geldsommen los te krijgen houding van den beklaagde is des te verwerpelijker, daar hij wist, dat zi.in slachtoffers ten deele lieden waren, die in slechte financteele omstandigheden verkeerden. Daarbij komt bovendien, dat hij op de meest ernstige wiize het aanzien geschaad heeft van de Duitsche politie en de Duitsche autoriteiten door met zijn voorspiegelingen den indruk te wekken alsof hij in staat zou V'n de Duitsche. politiebeamb'en om te koopen. Na overweging van dit alles werd in 't Klooster als „Volkssrhiidling" wegens bedrog tot 4 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. De nieuwe vleeschbonnen. S-GRAVENHAGE, 18 Oct. - Van 19 tot cn met 30 October geven de bonnen „Vleesch 43A" cn „Vlccsch 44A" recht op het koopen van 100 gram vleesch (been inbegrepen) of van 1 rantsoen vleeschwnrcn. Gedurende hetzelfde tijd- vak. geven de bonnen „43B Vleesch" en ,.44B Vleesch" recht op het koopen van gedeelte van bovengenoemde hoe veelheid vleesch of vleesehwaren. DOORBRAAKPOGINGEN MISLU1CT, In den centralen sector. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 18 Oet. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Ten noorden van de Zee van Azof zijn vrij sterke vijandelijke infante rie- en tankaanvalien afgeslagen. Ten zuidoosten van Krementsioeg leverden onze troepen gedurende den gehcelcn dag zware afweerge- vechten tegen aanvallende sterke vijandelijke strijdkrachten Daarbij werden gisteren weer 43 tanks kapot geschoten. Een onder leiding van lt.rgeneraal Hossbach staand Duitsch tankcorps heeft in gevechten, die twee weken heb ben geduurd, een gevaarlijke vijande lijke doorbraak aan de monding van den Pripet verijdeld en in tegenaanval twee infanteriedivisies en een tankbri gade der Sovjets vernietigd. De viian<" verloor 3500 getelde dooden, bijna 2000 kanonnen en een groot aantal tanks, nantsergeweren. granaatwerpers en an dere zware en lichte infantericwapens In den centralen sector van het front hebben de bolsjewisten ten noordwesten van Tsjernikof en ten westen van Smolensk hun herbaalde doorbraakpogingen voortgezet ert met vrij sterke strijdkrachten ook ten zuiden van Welikije Luki onze stellingen aangevallen. De vijand werd overal na harde gevechten en door vaslberaden eigen tegenaanval len afgeslagen en plaatselijke j>ene- traties werden afgegrendeld. De door lt.-generaal Schlemmer ge leide Saksische 134ste divisie infante rie verdient voor haar schitterende hou ding bij de zware gevechten ten noord oosten van Gomel bijzondere waardee ring. Van het Italiaansche front Tn Zuid-Ttalië Is het slechts op eenige plaatsen van den westelijken en centra len sector van het front tot plaatselijke gevechten gekomen. Aanvallen van BritschAmerikaansche strijdkrachten in de Volturnobocht werden afgesla gen. Bij de gevechten van de vorige dagen brachten onze troepen verschei dene honderden Britten en Amerikanen als gevangenen binnen. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in het oosten van de Middellandsche Zee voltreffers met bommen geplaatst op een vijandelijken kruiser. In den afgeloopen pacht hebben eenige vijandelijke vliegtuigen een ge ring aantal bommen geworpen in wes telijk en noordelijk gebied van Duitsch land. Het luchtwapen heeft gisteren over dag en gedurende den nacht afzonder lijke doelen in Zuid-Engeland. vooral in Londen, met succes aangevallen. Eén vliegtuig keerde niet terug. Mr. Rost van Tonniigen over de sluipmoorden. „WU vechten tot het einde!" GRONINGEN. 18 Oct. - In ,Ons Huis" te Groningen sprak dezer dagen Mr. M. M. Rost van Tonningen op de eerste volksvergadering, welke dit jaar alhier werd gehouden. Mr. Rost 'van Tonningen begon met te rtjjzen op den tjjd van groo te politieke spanningen, welken «ij heden beleven. Reeds te lang' is de Nationaal-Socialistische Beweging misbruikt door con.iunctuurridders, maar nu wordt het tijd, dat deze de Beweging verlaten; doen zij dit niet vrijwillig, dan zullen wij hun wel aan het verstand brengen, dat zij moeten gaan (applaus). Vervolgens behandelde spr. de be wapening der leden. Wij laten ons niet grijpen, vooral, niet sinds wij gewapend zijn. Een wapen is tegelijk een eer en een plicht, reeds bij de Germanen. Wij vechten daarmede tot het einde en geven het nooit vrijwillig af. De sluipmoorden. Onze Leitter wil nog immer niet waaraan ik mede debet ben dat voor onze door sluipmoordenaarshand geval len kameraden gijzelaars moeten boe ten. Maar wanneer een van ons in een dergelijk gefval wordt gewond en dan om hulp vraagt, zooals te Meppel is geschied, terwijl dan die hulp wordt geweigerd, mijne kameraden, wanneer ik in de buurt was geweest, dan had ik dien weigeraar neergeschoten (applaus). Het is onze heilige plicht de ophitsers, sluipmoordenaars en hun handlangers neer te schieten en rücksicntslos uit te roeien. Deze oorlog is genadeloos ge worden door de Joden, welnu wij zul- leA nu ook van onzen kant genadeloos strijden. De geestelijke hitsers. speciaal die op den kansel, houden zich echter jammer buiten schot. Het Rijk. Wij strijden voor het Rijk. Wat betee- kent dat? Wanneer overal in Europa de Germaansche cultuur kapot wordt gesmeten, dan bloedt ons hart, omdat het bloed spreekt. Elk stuk cultuur in Europa, hetzij Latijnsch of Germaansc'n, is ons een dierbaar goed. Natuurlijk hebben wij binnen de Beweging indivi dueel verschillende wereldbeschouwin gen en leggen deze voor aan onzen Lei der. Ons vertrouwen |n hem is echter zoo, dat wij ons houden aan hel. parool dat. hij geeft. Het groote nationaal-soci- alistische doel: de sterke mensch, een gezond kind en een gelukkige toekomst, blijft ons evenwel steeds voor oogen. Sommigen zeggen: „Wij willen geen Duitschers worden". Zooals echter een DE STRIJD IN DEN STILLEN OCEAAN. Japansche aanvallen op Bocna. Van een Japansche basis io het Zui delijke deel van den Stillen Oceaan wordt gemeld, dat Japansche lucht strijdkrachten in den nacht van 14 op 15 Oct. gevlogen hebben boven Espirit u Santo op de N\be. Hebriden en vijande lijke inrichtingen in de haven en op de kaden alsmede stellingen luchtdoelge schut en schepen hebben ernield. Op ve le pjaatsen werden voorts tijdens dezen aanval branden veroorzaakt. Alle^Jai pansche vliegtuigen keerden behouden op hun basis terug. Van een Japansch steunpunt wordt voorts gemeld, dat Japansche vliegtui gen der marine in dc schemering van 14 October de vijandelijke stellingen te Boena op Nieuw-Gulnea hebben aange vallen. Het gelukte hun, de vijandelijke militaire installaties te vernietigen, hoewel zij hevig afweervuur ontmoet ten. 14 schepen tot zinken gebracht. Naar het Japansche hoofdkwartier omtrent de aanvallen op Boena meldt, werden 14 vijandelijke transportschepen tot zinken gebracht en werd een trans portvaartuig van middelbare grootte zwaar beschadigd. De Japansche vlieg tuigen geraakten met ruim honderd vij andelijke machines in gevechten gewik keld. waarbij 14 vijandelijke toestellen werden neergeschoten. De Japansche verliezen bedroegen 15 toestellen, waar van een deel zich op de vijandelijke doelen heeft gestort. Groninger ook in Holland steeds een Groninger blijft, zoo is toch nok het Duitscher worden niet onmogelijk. Er is dank zij onze frontsoldaten een bloed- gemeenschap ontstaan, die niet te ver breken is. De thans daar gebrachte of fers zullen onze toekomstige levens voorwaarden bepalen. "Wij N.S.B.-cs mogen medespreken omdat wij de meeste offers hebben gebracht. (Appl.) Adolf Hitlcr, de Europeesche Führcr. Spr. ging vervolgens de ontwikkeling van den persoon van den Fiihrer na van Duitsch Führer tot Europeesch Führer. De aaneensluiting van het Groot-Duitsche Rijk maakte hem Groot-Duitsch Führer. Toen de Joden in Engeland den oorlog deden uitbre ken, word hij tot Germaansch Führcr. Toen wij in Mei 1940 gevangen waren en op 10 Mei de Duitsche machines za gen vliegen, zacen wij die als redders van Germanje. Heeft de Führcr echter deze ontwikkeling zelf gewild? Aan de hand van verschillende feiten maakte spr. duidelijk hoe dit door de omstan digheden is geworden Uitvoerig ging spr. hierna in op de kwestie Italië Mussolini. Het verraad van Badoglio - waarachter de kerk en dc hierna vol gendc bevrijding van Mussolini maak ten Hitier tot Europeesch Führer. De Anglo-Amerikaansche bom bardementen. Wanneer thans de gangsters uit Ame rika een volledige cultuurvernietiging -van Europa op touw hebben gezet, dan heeft dit tengevolge, dat een groote Europeesche verbondenheid is ontstaan De Führer gaat door met zijn strlja- methode en laat zich heusch niet aflei den. Het Duitsche volk heeft reeds veel geleden. In 1648 was het een volk van 4 millioen menschen en thans zijn er 80 millioen. Ook thans zullen wij strij den t^t het bittere einde, maar it dc ruines zal wederom een krachtig volk opstaan, een volk van sterke menschen met gezonde kinderen en een gelukkige toekomst. Verduisteren van 17.45-7.00 20 Oct.: Zon op 7.12, onder 17.37 uur. Maan onder 14.08. op 22.43 uur. CALCUTTA EEN DOODENSTAD. STOCKHOLM. 18 Oct. (DNB). Naar „United Press' uit New Delhi meldt, komen 130.000 Indiërs om in de straten der Bengaalsche steden. Hef agentschap verklaart in verband hiermede, dat de officieele Britsche cijfers ..niet in over eenstemming zijn met de werkelijk heid." De minister voor Indrë, Amcry, heeft verklaard, dat slechts 1000 personen per week in Bengalen verhongeren. Tn waarheid, aldus „United Press", is het sterftecijfer alleen voor de stad Cal- eutta hooger. In de Rrovincies kan men rekening houden met 9000 dooden per week. Een lid van de wetgevende ver gadering van Bengalen heeft Calcutta een „doodenstad" genoemd. AARDAPPELSCHILLEN ZIJN VAN GROOT BELANG VOOR MENIG VEEBEDRIJF. We beschikken -in ons land al lang niet meer over het vroeger zoo over vloedige krachtvoeder voor ons vee, dat van overzee moest worden aangevoerd. Hu we, wat de veevoeder-positie be treft, geheel op ons zelf zijn aangewe zen, hebben de levensmiddelen-afvallen groot* waarde gekregen. Immers, die afvallen worden door de koe omgezet in melk en daaruit produceeren wij weer den kostbaren zuivel. Daarom mo gen geen afvallen verloren gaan. Ieder, die de belangen van ons volk dat is dus ook van zichzelf en van zijn gezin vóór staat, werke er toe mee, dat deze afvallen zooveel mogelijk aan de volksvoeding ten goede komen Vooral de sterk melkdriivende aardappelschil len spelen hierbij eèn rol. Zij mogen niet vermengd worden met groentenaf- vallen, want anders kunnen die schil len niet bewaard worden als veevoeder voor den winte'\ (De groehtenafvallen zijn uitmuntend voedsel voor geiten en konijnen). Laten de huismoeders er vooral aan denken dat menig veebedrijf „drijft" op de aardappelschillen Men geve ze dus aan de wijkophalers mee. Geeft de koe de schillen dan geeft de koe melk. Studiedagen van het N.G.V. 170 Noordhollanders kregfrtes! Het Ncd. Gymnastiek Verbond organi seert al eenige jaren verschillende z.g. studiedagen voor leiders en voorturners van gymnastiekvoreenigingen. Ook dit jaar zijn dergelijke cursussen op touw gezet en één daarvan werd Zondag in A'kmaar gehouden. Deze Noordholland- sehe studiedag, waaraan een 170 turners uit geheel Noord-Holland boven het IJ deelnamen, werd voor de leeraren een groot succes, niet omdat er met veel animo gewerkt werd,-maar omdat men er van verzekerd kan zijn. dat de lei ders van gymnastiekverecnigingen met behulp van hun voorturners de nieuw behandelde stof straks in hun eigen ver- eenigingen zullen laten beoefenen. Dat is natuurlijk ook de bedoeling, al n.oct jnen o i. den opzet van deze studie dagen veel uitgebreider zieni Zooals im mers alles, groeit ook de turnsport en tlaarom is het noodzakelijk, dat gymnas tiekleraren Voortdurend op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het turnen. En hoe kan men dit beter doen dan door het volgen van dergelijke stu- ciebij eenkomsten'' De heer Wgggclaar behandelde Zondag c'e z.g. grondgymnastiek en de gymnas tiek met hulpverleening. Hij beschikt over een massa oefenstof had het ge luk. dat alles op duidelijke wijze naar vören te brengen en toonde met dit al les, hoe het zeer goed mogelijk is. om te turnen, zonder van toestellen gebruik te maken. De gymnastiekbeoefening met hulpverleening heeft fteovendien nog het voordeel, dat in 't algemeen de beoefe ning veel levendiger wordt, omdat ook de niet-dirccte-werkers toch meedoen. Mevr. v. d. Most—Leyerweerd behan delde de rhythmische gymnastiek en ver der knotsoefeningen. Ook zij had een zeer sterk varieerend programma, dat logisch was opgebouwd en dat, mits goed uitgevoerd, nuttig is voor het ge- heele lichaam. Mevr. v. d. Most lette daarbij zeer streng op de uitvoering der oefeningen en toonde aan, dat niet alle rhythmische gymnastiek aan haar doel beantwoordt. Óf liever: ze demonstreer de, hoe ook hóar oefeningen door een verkeerde uitvoering het beoogde doel voorbij streven. Intüsschen: de dag is zeer leerzaam geweest voor de 74 dames en 93 heeren, zelfs als men nog wil opmerken, dat er eigenlijk te»veel stof verwerkt moest worden in een te korten tijd. Als nu de leiders maar -bedenken, dat ook zij straks beginnen met de grondbeginselen, dan komt men een heel eind. De heer van Rijswijk, bondsbestuur- der, sprak aan het begin van den dag een kort openingswoord. Verder was het bondsbestuurslid von Eekeren den ge- heelen dag aanwezig. De organisatie was in handen van den turnkring Alkmaar en Omstreken. D.E.M.—SUCCES 0—0. Niet onverdienstelijk was het gelijke spel van Succes in Beverwijk tegen D EM., waar de uitslag dubbelblank gehouden werd, zoodat Succes tegen de verwachting in met 1 puntje huiswaarts kon keeren. D.E.M., dat in de eerste helft het winüvoordeel had, trad direct doortas tend Baanvallend op. Het 'spel werd echter te kort gehouden en de spelers deden te veel alleen, waardoor een peuterig spel ontstond. Hierdoor kreeg het goed verdedigende Succes telkens gelegenheid op tijd in te grijpen. D.E.M. trachtte voorts met veel schie ten iets te bereiken, doch meestal ge schicdde dit van te grooten afstand, zoodat keeper De Bie, die in prima vorm was, er weinig moeite mee had. Succesaanvallen. minder talrijk weliswaar, waren niet van gevaar ont bloot, doch over het fclgemeen was de oorhoede niet tegen de eveneens sterke D.E.M.-verdediging opgewassen, al deden zich ook eenige goede kansen voor. Rotgans b.v. schoot eenmaal kei hard tegen de lat. Jammer was, dat J Lont moest uitvallen, waardoor Metse laar de rcchtsbaekplaats ging innemen en Edens als rechtsbuitgp inviel Dit be- leekende nog verdere verzwakikng van len aanval. Metselaar voldeed uitste kend als back. De nog jeugdige Steig- stra speelde als linkshalf weer een zeer goede partii en maakte zich o.m. zeer erdienstelljk door de afdoende bewa king van den gevaarlijken D.E.M.- rechtsbuiten. Na de rust trad Succes wat meer aanvallend op. doch er werd van de kansen geen gebruik gemaakt Een schot Van Hartman werd, naar het schijnt, achter de doellijn gekeerd, doch dit ontging den scheidsrechter, die ove rigens uitstekend leidde. Er werden in dc tweede helft aan beide zijden nogal veel corners genomen, evenwel zonder resultaat Ook de verwoede pogingen van D.E.M. om in de laatste ongen- blikken den strijd te haren gunste te beëindig^p, mislukten. KOEDIJK II—'T VELDT II 6—4, Zondagmiddag had de wedstrijd plaats tusschen Koedijk II en 't Veldt II. Koe dijk is het eerste kwartier sterk in de meerderheid, wat tot uitdrukking komt :n een keurig doelpunt van den mid- voor (1—0). 5 minuten later had V.Z.V geluk en het wordt 1—I. V.Z.V. blijft gevaarlijk opdringen met als resultaat dat de stand spoedig 1—2 is. Dan Is Koedijk weer aan de beurt en met de ist leiden de gastheeren met 3—2. Na de thee is het een gelijke strijd, de stand wordt geleidelijk opgevoerd tot 6—4, zoodat K.S V. een verdiende over winning heeft behaald. N, NIEDORP II—S.VAV. 2—6. Dat N. Niedorp II het zwaar tegen S.V.W. uit' Heer-Hugowaard zou heb ben. stond wel vast. doch een derge lijke nederlaag hadden we toch nie: verwacht. De groen-witten verdienden de overwinning in alle opzichten. Het was voor de eerste maal. dat ze hier in Nieuwe Niedorp speelde'n. Hun eer- si e optreden was dus wel succesvol. N Niedorp speelde beduidend minder dan in de voorgaande wedstrijden. Wel was de tegenpartij sterk, doch dat mag nim mer een reden zijn om het bijltje er bij neer te leggen. En het geregeld veran- Noorwegen een wegwijzer voor ons land? iii. (Van onzen poiiiickcn redacteur.) Wanneer men Musserts rede tijdens de belangwekkende bijeenkem op den Goudsberg van 31 Juli 1342 her leest, heeft men ccnlg houvast om trent de aan een hooger orgaan af tc stane functies, waarop we in het tweede artikel over Noorwegen doel den. Mussen noemde in dit verband in de eerste plaats de g'moen: bap- pelijke verdediging van Europa; in cie tweede plaats de bevordering van de gemeenschappelijke weivaart. Een gemeenschappelijke verdediging houdt in dat een Europeesche weermacht in het leven geroepen wordt, die tot taak zal krijgen, heel dit cont ent te verdedigen. Het Nederlandsche aandeel aan d'e weermacht zal in ver houding tot de Duitsche een sterkte ^moeten hebben als overeenkomt met de verhouding tusschen het totaal aantal Nederlanders en het totaal aan tal Duitschers. Voor een economische samenwerking van Europa leveren niet alleen deze oorlog, doch ook de veelvuldige crises sedert 1918 een zeer krachtig argument. Het spreekt eigen lijk vanzelf, dat de Europeesche sta ten het elk voor zich moeten afleggen tegen de continentale economische politiek van de U.S.A.! zeker van ge heel Amerika, ook tegen die van de Britsche Dnmin ons en straks tegen het Groot-Oost-Aziatisch blok. Slechts een vereenigd Europa zal zich doel matig tegen de stijgende economische machtsuitbreiding van buitcn-Euro- pecsche gebieden kunnen verdedigen. We behoeven s'echts te herinneren aan het, met de jaren stijgende, ont stellende productie-overschot, dat in de vóóroorlogsjaren in ieder Euro peesch land tot groote schade van on dernemers, arbeiders en boeren en tot groot ongerief van het nationale bedrijfsleven de binnenlandsche markt kwam verpesten. Ook zonder dezen oorlog bestond de noodzaak, dat een krachtige samenwerking op econo misch gebied voor de Europeesche staten tot stand kwam. Anders zou den de Europeesche staten elk voor zich en alle gezamenlijk tegen de buiten-Europeesche concurrente zijn bezweken voorzoover zij niet reeds goeddc^s bezweken waren. Zoolang de Europeesche levens ruimte niet definitief is vastgesteld, ontbreken concrete gegevens over de economische vormen en kunnen zij ook nog niet vastgesteld worden Zeker is in ieder geval, dat deze sa menwerking niet op den gronds'ag van het kapitalisme gebaseerd kan zijn, omdat juist deze grondslagen' de diepe economische ontreddering opgeroepen hebben en daardoor mede de diepere oorzaak van dezen oorlog vormen. Uitvloeisel van het beginsel van de economische samenwerking zou kun nen zijn, dat een Europeesche munt voet voor het verkeer naar buiten wordt ingevoerd en dat er een con stante verhouding tusschen de natio nale muntstelsels onderling wordt vastgelegd. Ook lijkt het noodzakelijk, dat de buitenlandsche betrekkingen van een Europeeschen staat tot een buitcn- Europeeschen staat in een centraal punt samenkomen. Even noodig zal een planmatige productie zijn. zij het, ook met volledig behoud van het wezenskenmerk van een doelmatig bedrijfsleven het bezit erkennende ondernemersprincipe, Hoe iedere staat voorts vérder zijn eigen interne aangelegenheden van kuituur en bestuur wenscht te rege len, moet de bevolking van eiken staat door eigen aanleg, inzicht en bekwaamheid overeenkomstig zijn aard en traditie laten bepalen, mits maar waarborgen gegeven worden, dat in eigen vrijheid volkomen zelf standig gekozen vormen niet aan de Europeesche gemeenschap vijandig zijn. Het spreekt vanzelf, dat de uit schakeling van de joden voor geheel Europa een niet te ontwijken voor waarde zal zün. gelijk men om de zelfde redenen evenmin zal dulden, dat zich nog restanten van interna tionale organisaties met destructieve tendenzen, zooals Komintern, vrij metselarij enz., in Europa handhaven. Duitschland heeft in den korten tijd van zes jaren bewezen, dat Het met geen andere rijkdommen dan louter den nationalen bodem en de volkskracht na allen nood en ellende door middel van het nationaalsocia- lisme een staat kon bouwen, die ge zonder, doelmatiger en krachtiger bleek dan alle andere staten ooit met welke andere democratische, liberale, kapitalistische of bolsjewis tische systemen ook hebben kunnen bereiken. Dit groote feit mag men in dezen oorlog nimmer uit het oog verliezen. Duitschland houdt stand tegen een serie tegenstanders, die elk voor zich twintig jaren lang in alle vrijhei^ en ongestoordheid in elk opzicht over grootere mogelijk heden beschikten en onder heel wat gunstigere omstandigheden konden gedijen. Door ons deelgenootschap aan den Germaanschen volksaard hebben we de mogelijkheid evenals Noorwegen op dezelfde voorwaarden doch langs eigen lijnen van ontwikkeling een nieuw Nederland te stichten. Wat Quisling voor Noorwegen bezig is te voltooien, streeft Mussert vopr Ne derland na: een krachtige en zelf standige staat, waarin geen klassen strijd, doch sociale eendracht, geen economische crises, doch welvaart heerschen. Het nuchtere inzicht in de mogelijkheden zegt, dat naarmate een breeder volksdeel aan het nood zakelijk vemieuwingswerk deel neemt, ruimere zelfstandigheid zal verkregen worden. deren van opstelling was ook zeer fou tief. Had aanvankelijk N. N. de leiding met 2—1, in zeer korten tijd had ..de Waard" de leiding overgenomen, waar na die geregeld werd vergroot. En zoo als dat altijd gaat de club, die achter staat, gelukt niets meer. Zulks in tegenste'.l'ng met de ploeg, die aan de winnende hand is. die plotseling over groote kracht schijnt te beschikken. De heer Groot hanteerde de fluit, zooals we dat zoo langzamerhand van hem eo- woon zijn, d.w.z. beslist onpartijJ correct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1