NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hevige gevechten tusschen Dnjepropetrowsk en Krementsjoeg. Kijkje in clandestiene pamfletten. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. WOENSDAG 20 OCTOBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 245, 2 pagina's. Deae Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties ln deze Editie II ct. per m.M. BU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Slag bij Krementsjoeg slotgedeelte van het Sovjet-zomeroHensief? TERREURAANVAL OP HANNOVER. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 19 Oct. (D.N.B.) - Het Ópperbevel van de Weermacht maakt bekend: „Ten Noorden van de Zee van 'Azof zijn de vijandelijke aanvallen, vergeleken met de voorafgaande dagen, ln hevigheid afgenomen. Zij werden opnieuw onder zware bloe dige verliezen der Sovjets verijdeld. Aan den middenloop van den Dnjepr doet de vijand tusschen Dnjepro petrowsk en Krementsjoeg sinds eenige dagen groote moeite om onder concentratie van sterke strijdkrach ten door ons afweerfront heen te breken. Met de in een sector binnen gedrongen Sovjetstrijdkrachten zijn hevige gevechten aan den gang. Ten Noorden van Kiew werden sterke vijandelijke aanvallen in felle gevechten die verscheidene dagen duurden, opge vangen. In een tegenaanval braken pantserwagens en pantsergrenadiers het taaie verzet van de Sovjets en sneden een vijandelijke gevechtsgroep van haar achterwaartsche verbindingen af. In den centralen frontsector werden de t.en Noordwesten van Tsjernikof, ten Zuiden van Gomel en ten Noordwesten van Smolensk aanvallende Sovjets over al bloedig afgeslagen. Ten Zuiden van Weliklje Loeki veroverden onze troepen na het afweren van vijandelijke aanval len het op de vorige dagen verloren ge- gane terrein in een tegenaanval weer terug. In Italië. Aan het Zuid-Italiaansche front kwam het alleen in de bergen van de Zuide lijke Apennijnen tot levendige plaatse lijke gevechtsactiviteit. In het gebied van Campobasso wierp een eigen aanval Britech-Amerikaansche strijdkrachten uit een taai verdedigde plaats. Tegen aanvallen van den vijand bleven vruch teloos. Terreüraanval op Hannover. Britsche luchtstrijdkrachten drongen in den afgeloopen nacht Noord- en West- Duitschland binnen. Terwijl enkele vij andelijke vliegtuigen bommen lieten vallen op eenige plaatsen, viel de kern der Britsche bommenwerpers Hannover aan. Door dezen terreüraanval ontstond er in het stadsgebied opnieuw aanzien lijke schade. De bevolking leed verliezen. Luchtverdedigingsstrijdkrachten vernie tigden volgens onvolledige berichten 15 vijandelijke bommenwerpers. 5 vlieg tuigen werden boven de bezette Weste lijke gebieden neergeschoten. In den nacht van 18 op 19 October vielen Duitsche vliegtuigen doelen in het gebied van Londen aan." De slag bh Krementsjoeg. De slag bij Krementsjoeg noemt de militaire correspondent van het DNB. het woedende slotgedeelte van bet Bols jewistische zomeroffensief. Hij schrijft: Deze slag vormt in het bijzonder wegens de reeds in de eerste phase tot uiting komende geweldige con centratie van technische wapens een nlenw hoogtepunt van de Bolsjewis tische krachtsinspanningen. Op het laatste oogenblik moet nu toch nog de eindbeslissing geforceerd worden. Doch alle symptomen wijzen er jp, dat de Bolsjewisten ook dezen keer weer geen doorbraak tot stand zul len brengen. De grondelementen van de Bolsjewis tische strategie, massa en getal, dat wil zeggen de waarborging van de mate- rieele en personeele superioriteit, bie den tegenover den Duitschen vijand geen voldoende garantie voor het eind- succes, zooals de ervaring reeds uiten- treure bewezen heeft. Van Duitsche zijde zijn de eerste re serves in den strijd geworpen. De Duit sche leiding schijnt ook nog extra zwaar en zeer zwaar oorlogsmateriaal gestuurd te hebben naar die punten, van waar uit tegenmanoeuvres het meeste kans op succes hebben. Blijkbaar zweeft de Duitsche legerleiding een manoeuvre DE DRIEMOGENDHEDEN- CONFERENTIE. Uitverkoop van Europa. In Berlijnsche politieke kringen slaat men met gelatenheid het verloop gade van de Maandag begonnen Driemogend- hedenconferentie te Moskou. Men con stateert. dat deze conferentie in zeker opzicht de voortzetting beteekent van den uitverkoop van Europa, wanneer alles zou gaan volgens den wil van de deelnemers aan deze conferentie. In dit verband" ziet men met belangstelling, hoe de Engelschen en Amerikanen zich steeds verder distanciccrcn van dc be ginselen der Atlantische Charta en hoe zij de vroegere beloften van garanties en bondgenootschappen verloochenen. Tweede front geëischt- De inleiding tot de conferentie, zoo verklaart men in Berlijn, heeft de „Roode Ster" geschreven, die, evenals reeds de „Prawda" en de „Iswestija", nog eens met alle duidelijkheid den eisch stelt der oprichting van het twee de front. Het orgaan wordt daarbij uit stekend geholpen door de Britsche communisten, die dezen eisch nadruk kelijk bij de Britsche regeering probee- ren door te zetten, waarbij zij er op wijzen, dat de Britsche regeering in het andere geval het vertrouwen van het volk nog meer zal verliezen. Voorts schenkt men in Berlijn aan dacht aan de omstandigheid, dat de Engclsch-Amerikaanschc pers zich vol ledig vereenigt met de stelling van de Sovjets, dat op de Moskousche confe rentie in de eerste plaats militaire vraagstukken behandeld moeten wor den, waarbij in de verschillende uitla tingen der bladen bijzonder kras de wil tot uiting komt om de kleine landen aan de Sovjet-ltyie prijs te geven. voor oogen, die de flanken van de bres sen als steunpunten mede in de afweer- maatregelen betrekken wfl. Natuurlijk kan met zekerheid niets over de Duit sche plannen gezegd worden. Wanneer de slag in zijn tweede phase zal zijn gekomen, hetgeen nog dagen kan duren, zullen dienovereenkomstige aanknóo- pingspunten bestaan. In militaire kringen van de rijkshoofd stad verwacht men, dat de slag voort durend aan intensiteit en ook wat be treft de oppervlakte zal toenemen. Echter ook het weer zal hierbij een woordje meespreken. Hoewel de weers omstandigheden nog geenszins de troe pen belemmeren, zijn zij op het oogen blik toch reeds zoo slecht, dat als ge volg hiervan de activiteit in de lucht aan weerskanten aanzienlijk beperkt moet worden. De Daily Worker schrijft inzake de militaire kracht van de Duitschers in het Oosten: „De Duitschers bieden den Bolsjewisten aan alle frontsectoren zeer fel verzet, daar hun strijdkrachten on danks hun terugtochtsoperaties geheel intact gebleven zijn. Duitschland is nog steeds militair sterk en hecht. Men geve zich niet aan ijdele illusies over: „De vijandelijke legioenen staan nog steeds in het Oosten en het is nog steeds zaak hen op beslissende wijze te verslaan". Van geallieerde zijde heeft men dus nog steeds het voornaamste probleem van deze onopgeloste vraagstukken voor den boeg. De zulveringsoperaties op den Balkan. Tijdens de zuiveringsoperaties tegen benden in Noord-Griekenland hebben de Duitsche troepen naar het D.N.B. ver neemt, verscheidene verzamelplaatsen van munitie en voorraden vernietigd. Ook in het Zuiden van Kroatië heeft de bestrijding der verstrooide benden een gunstig verloop. Op een plaats verloren ae bandieten bijna 500 man aan dooden en verscheidene honderden gewonden. Daarmede fs wederom een gebied tot rust gebracht en van benden gezuiverd. Kan deze oorlog plotseling eindigen De militaire medewerker van het Londensche avondblad „Evening Stan dard" heeft zich de vraag gesteld, of de huidige oorlog plotseling kan eindigen. Geallieerde deskundigen en staats lieden hebben al meermalen de plank mis gesl^en, als zij zich waagden aan optimistische voorspellingen. Hij de militaire medewerker zou er echter in de eerste plaats op willen wijzen, dat het zeer gezond zou zijn, op een langduri- gen oorlog te rekenen. Het Duitsche leger is momenteel numeriek nog even sterk als het afgeloopen jaar, terwijl de Duitsche strijdkrachten over een uit muntende uitrusting beschikken en even als vroeger een groote dapperheid aan den dag leggen. Steeds weer zooals ook thans tijdens de terugtrekkende be wegingen in het Oosten leveren zij het bewijs, ook de moeilijkste situaties meester te zijn. (C.D.) Verduisteren van 17.45-7.00 21 Oct.: Zon op 8.14, onder 17.35. Maan onder 14.47, op 23.40 (2.42 L.K-) CONFERENTIE IN HET HOOFDKWARTIER. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Oct. (D.N.B.) - Ten besluite van een door den chef van het opperbevel der Weermacht ge organiseerde bijeenkomst, waarop door vooraanstaande personen van staat en partij referaten over wereld beschouwing en binnenlandsche poli tiek werden gehouden, heeft de Führer de deelnemers ontvangen en tot hen gesproken over den politie- ken en militairen toestand. Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door de bevelhebbers der wèerdistricten, de opperbevelhebbers van de opper commando's der marine en de com- mandeerende admiraals, alsmede door de commandeerende generaals der Luftgaukoramando's met hun chef-artsen en chef-intendanten, voorts door een aantal'hooge officie ren en ambtenaren der oppercom mando's. CONTROLEUR VAN DEN C.C.D. VERMOORD. Slachtoffer door zwarte bende neergeschoten Twee controleurs van den C.C.D., de heecen H. W. Muller en J. H. Be zaan, belden 27 jaar oud en beiden te Soest woonachtig, waren op den Eemweg te B&arn op oontrfile, toen zU ter hoogte van de bocht ln den weg, naby café Kuyer, gerucht ach ter zich hoorden en wlelryders uit de richting Eembrugge zagen naderen, zy stelden zich ter zyde van den weg op en gaven met een roode lan taarn aan de wlelryders het sein tot stoppen, onder vermelding, dat zy ambtenaren van de Ryksoontróle waren. Een der wielrijders bleef achter bij de anderen en op vermoeden, dat deze er tusschen uit wilde trekken, begaf con troleur Bezaan zich naar hem toe en informeerde wat er vervoerd werd, daarbij constateerende, dat 'n zich op de fiets bevindende zak vleesch inhield. Tegelijkertijd riep ook controleur Mul ler. dat hij zakken vleesch bij de andere wielrijders had aangetroffen. Controleur Bezaan begaf zich weer naar zijn colle ga, doch werd hierbij aangevallen. Hij kreeg een stevigen kla'p en trappen te gen den onderbuik, waardoor hij het bewustzijn verloor en op het rijwielpad bleef liggen. Toen hij weer bij kennis kwam, zag hij op den overigens bij avond zeer stillen weg, twee wielrijders uit de riah- ting Baarn naderen en riep om hulp. Een der wielrijders heeft hem naar café Kuyer gebracht, terwijl de an dere bij de ri'wielen achterbleef. Zoo- dra de man het slachtoffer naar café Kuyer had gebracht en de politie was gewaarschuwd, kwam deze helper bij zijn tochtgenoot terug met de mede- deeling, dat er nog een slachtoffer moest zijn. Na eenig zoeken in het donker vond men inderdaad op den parti culieren weg van een nabywonen- den veehouder nog een gewonden man liggen, die nog teekenen van leven gaf. Toen de politie en de gemeente-arts even later op het ter rein van de misdaad arriveerden, was dit slachtoffer, dat controleur Muller bleek te zyn, reeds overle- Onzs mannen ln hot Oosten Vf PK W. Klerk/O/H/P m TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt V voor de Waffen-SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, op den leeftijd van 1715 Jaar, kan zich vrijwil lig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm. TUdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of btj het SS-WachtbatalJon ln Alnersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen, tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldlngspllchtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder wor den, die na minstens een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: kafakter, gedrag, pres tatie. 21.10.43 8—12.00 uur, Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; 15—18.00 uur, Zwolle, Hotel Gljtenbeek; 22.10.43, 9—12.00 uur, Assen, Concerthuls, a. d. Vaart; 15—18.00 uur. Groningen, Concerthuls, Poelestraat; 23.10.43, 9—12.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breed- straat; 24.10.42, 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 4; 25.10.48 9—18.00 uur, Utrecht N.V.- huis, Oudegracht 245; 26.10.43, 9-14.00 U., Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leus- derweg; 27.16.43, 9—14.00 uur, Den Haag Café den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Geeft de koe de schillen dan geeft de koe melk- den. Hy had een groote wond aan het achterhoofd en naast zyn lichaam lag een byi, zoodat ver moed werd, dat het slachtoffer met die byi was gedood- Bij het sectie-onderzoek is evenwel gebleken, dat zich in het achterhoofd 2 kogels bevonden, die den dood moe ten hebben veroorzaakt, de ledige hul zen van deze kogels werden den vol genden morgen gevonden. Onmiddellijk na de ontdekking van de misdaad werd een uitvoerig onder zoek ingesteld. Het vermoeden rees, dat men hier te doen had met eenige Amsterdamsche clandestiene slachters, gezien de hoeveelheid vleesch en het gereedschap, dat werd aangetroffen Eenige arrestaties werden verricht; het onderzoek is echter nog ln vollen gang, doch vordert goed. De overledene was gehuwd en vader van 1 kind. De toestand van controleur Bezaan is bevredigend. Misselijk mengsel van gehuichelde oranjeliefde. Geraffineerd bolsjewistisch propagandagedoe. In het jongste radiopraatje van Max Blokzyi heeft deze ons als 't ware een kykje doen nemen in de clandestiene pamfletten en daarby duidelijk laten uitkomen, hoe de verkapte communisten in de „Oran jekrant" achter een monarchistisch masker tegen de „regeering" in Londen van leer trekken en tegeiy- kertyd van „de Oranje-zwymelaars" in eigen land spreken. Ik heb zoo zei Blokzijl een ille gaal ding, „De Oranjekrant" geheeten, voor mij liggen dat zich met een radio rede van koningin Wilhelmina bezig houdt. Het pamflet verklaart, die rede „met groote belangstelling te hebben beluisterd, bekent, doet althans alsof, dat die rede „in vele opzichten een hart onder den riem heeft gestoken", om dan echter den communistischen aap uit de mouw te laten komen door op te merken: „In de redevoering van onze koningin waren echter twee punten, waarop wij meenen te moeten terugkomen en waar tegen wij niet mogen nalaten onze be denkingen aan te voeren". En nu moet men het volgende misse lijke mengsel van gehuichelde oranje liefde en het meest geraffineerde bol sjewistische propagandagedoe ter ken nis nemen: „Koningfei Wilhelmina meldde ons", zoo zegt het pamflet verder, „dat onmlddeliyk na de bevryding van ons geliefd vaderland een mili tair bewind zich met het bestuur van 's lands zaken zou belasten. We erkennen de noodzakeiykheld van een uiterst kortstondig militair be wind, maar we hebben kennis ge maakt met een min of meer uitvoe rige brochure, welke uit Engeland ons overwaaide en waarin beang stigende suggesties worden gepo neerd." Welaan voor alle luisteraars, die lie ver rond Nederlandsch dan dit wonder lijke taaltje voorgezet krijgen, merk ik op, dat de schrijver zeggen wil: „plan nen waar we niks van moetan hebben". Hit neemt aan, dat deze brochure van „hoogerhand" komt en nu begint hij al dadelijk van leer te trekken: „Het Nederlandsche volk wenscht, na drie en een half jaar van knecht schap, niet een nieuwen vorm van dictatuur te zien ontstaan", zegt het pamflet, en gaat verder: „Wy willen hierop nog in het geheel niet aan voeren, dat ons vertrouwen in het militaire apparaat volkomen nihil is. De oorlogsdagen van 1940 hebben ons onomwonden de onbeduidend heid der hoogere militairen getoond. De éénige herinnering, die wy aan hen hebben bewaard is, dat onze officieren naast fuiven, champagne- zwelgen en eigenbelang wisten te deraonstreerenDoor de kennis van de geschiedenis weten we maar Al te wel, wat militair bewind in wezen beduidt. Militarisme en groot kapitaal zyn twee handen op één buik". Aldus de „Oranjeklant" als antwoord aan Radio-Oranje. Wie is Mr. Burger? Het tweede bezwaar van dezen zich noemenden „Oranjeklant" tegen de ko ninklijke radiorede is dan, dat de ko ningin in eigen persoon de benoeming van den volkomen onbekenden mr. Burger tot minister aankondigde. „Mr. Burger", zegt het pamflet, „is een advocaat uit Dordrecht en zoowel in het politieke leven als ln de illegale wereld een volslagen on bekende. Dat de heer Burger eerst in Mei j.1. uit Nederland naar Enge land wist te ontkomen, zegt ons niets. Wél verwondert het ons, dat aan iemand als mr. Burger, van wiens kwaliteiten er in Nederland duizenden rondloopen,het zoo ui terst subtiele en belangryke wdrk als de organisatie van het naoor- logsche bewind is toevertrouwd." Ik moet zeggen, aldus Max Blokzijl, deze illegale schrijverij begint mij veel sympathieker te worden, vooral als ik dan verder lees, dat dit geschrift, na in het voorbijgaan aan een anderen pamfletschrijver een veeg uit de pan te hebben gegeven, omdat die blijkbaar iets tegen de politieke sluipmoorde naars had gezegd, op de laatste pagina een verslag geeft van Koninginnedag- 1943 in Nederland en begint met de woorden: „De vierde verjaardag van onze Koningin is in Nederland slecht ge vierd. Het Nederlandsche volk als zoodanig heeft dezen dag weinig demonstratief herdacht. Wy vragen ons af of. nu dc bevryding van den nazi-tyran zoo ongekend naby schynt, of wy juist dezen verjaar dag niet hadden moeten aangrypen, om onze onderlinge verbondenheid dnideiyk en onmiskenbaar te de raonstreeren. Waar bleven aJ die brave, knikkende, geniepige, fluis terende Oranje-zw-ymelaars toch? zy gluurden tusschen de spleten van hnn raamgordijnen door, om te zien of Anderen de kat de bel dnrfden aanbinden. In plaats van hun eigen vindingrykheid aan te wenden, om dezen dag tot een dag van glorieuze nationale eenheid te maken en hnn liefde voor onze Ko ningin naar buiten te demonstree- ren en zoodoende anderen een riem onder het hart te steken, vertoonde vrywel niemand van deze categorie de noodige durf en strijdlust." Nou, nou zou ik willen opme'rken is dat niet een beetje erg onvriende lijk gezegd door den (verkapt bolsjewis- tischen) „Oranjekrant"? Ik heb wel de gelijk een dame met een oranje bloe metje op dien dag gezien, maar overi gens: de schrijver heeft géén ongelijk; het was alles samen genomen toch een dooie boel, met vorige oorlogsjaren vergeleken. Ach ja men begint er hier langzaam maar zeker achter te komen, dat het heil toch niet uit En geland is te verwachten. Méérnóg minder uit Moskou! Want wij weten wel, dat al dat senti- menteele gedoe rondom een gevluchte dynastie in de „Oranjekrant" maar camouflage is en uit den koffer van de bolsjewistische propagnda afkomstig is! „Sowjet-Nederland langs een korten omweg", zoo behoorde de titel van dit pamfle» te luiden. Wat er op staat, n.1. „Om Ncèrlands toekomst", is mislei dend: „Om Neêrlands ondergang" ware juister! DE ZIEKTEVERZEKERINGSPREMIE. AMSTERDAM 19 Oct. De centra le persdienst van het Nederlandsche Arbeidsfront schrijft ons: In de dagbladen is een dezer dagen het nieuwe premietarief voor de Ra den van Arbeid gepubliceerd. Door den leider van de onderneming zou de gevolgtrekking kunnen worden gemaakt, dat met de betaling van het voorgeschreven premiepercentage aan al de verplichtingen ten- aanzien van de wettelijke ziekteverzekering is voldaan. Ter voorlichting zij teneinde mis verstand te voorkomen er op gewe zen, dat bij ongunstige uitkomsten door de Raden van Arbeid op de reeds vast gestelde premie nog een navordering kan worden geheven. Evenzoo is reeds eenige malen door de Rijksverzekeringsbank een nahef- fing op de premie voor de ongevallen verzekering gedaan. EERE-DOCTORAAT PROFESSOR VAN DAM. 's-GRAVENHAGE 19 Oct. Ter ge legenheid van haar 125-jarig bestaan heeft de universiteit Bonn aan een aan tal bekende geleerden het eere-doc- raat verleend. Onder hen bevindt zich ook de hoogleeraar der universiteit van Amsterdam, dr. J van Dam. aan wien dit eerbetoon ten deel viel als waardeering van zijn wetenschappe lijke verdiensten op het gebied van de Germanistiek. BRANDSTOFFFENBIJSLAG VOOR ONDERSTEUNDEN. 's-GRAVENHAGE. 18 Oct. - De secre taris-generaal van het departement van Sociale Zaken heeft goedgekeurd, dat in het tijdvak van 17 October 1943 t/m. 15 April 1944 aan ondersteunde werklooze arbeiders, alsook aan ondersteunde kleine grondgebruikers (boeren en tuin bouwers) wederom wekelijks een brand- stoffenbijslag -zal worden verstrekt. Van 17 October t'm. 20 November 1943 en van 5 Maart t/m 15 April 1944 wordt een ultkeering gegeven van 1.— per week. Gedurende de.overige weken zal de bijslag 1.30 per week bedragen. Volgens melding in de Parijsche bladen is de bekende Fransche schrij ver Romain Rolland op den leeftijd van 75 jaar overleden. Herziening der gemeente- financiën. Belastingbronnen voor provincie en gemeente. •s-GRAVENHAGE, 16 Oct. In de Ned. Staatscourant zijn opgenomen: a. Het besluit houdende nadere voor zieningen met betrekking tot de ftoco- elën van de provinciën. b. Het besluit tot vaststelling van alge- meene regelen met betrekking tot uitga ven van werklozenzorg. c. Het besluit betreffende de flnauoé- eele verhouding tusschen het rijk cn de gemeenten. BIJ deze besluiten worden voorzienin gen getroffen, krachtens welke de pro vinciën en de gemeenten de beschikking krijgen over belastingbronnen ter ver vanging van de vroegere opcenten bij de rijksinkomsten- resp gemeentefondsbe- lastlng en op de vermogensbelasting Bovendien worden daarin geregeld de reorganisatie van het gemeentefonds en de gevolgen van de opheffing van het werkloosheid ssubsldlefonds. Het onder n. «noemde besluit verleent aan de provinciën de bevoegdheid tot heffing van ten hoog;te 50 opcenten op de hoofdsom der personeete belasting Wat het onder b. genoemde betreft, worden reeds de werkloosheidsuitgaven geheel ten laste van het rijk genomen. Overwogen wordt bepaalde ultgaVen voor vakontwikkeling, herscholing an Jeugdzorg, met betrekking tot bij het rijksarbeidsbureau ingeschreven werk looze arbeiders eveneens voor 10", rijks subsidie ln aanmerking te brengen Het begrootlngsjaar zal voortaan sa menvallen met het kalenderjaar. De bedragen, welke der gemcerften over 1942 uit de eerste afdeelins van het ge meentefonds toekomen (ultkeering in de Jaarwedden van burgemeester en secre taris. een formeele ultkeering en een ultkeering per Inwoner), zullen zoo spoe dig mogelijk worden vastgesteld. Ken tweede geeft uitkcertngen aan steunbe hoevende gemeenten Do ondernemlngsbelastlng. voor zoover zU geheven wordt boven het vermenlg- vuldlgingsctjfers 1. komt rechtstreeks aan de gemeenten ten goede. De gemeenten krijgen met Ingang van het belastingjaar 1944 bevoegdheid 190 opcenten op <V- grondbelasting voor de gebouwde en lil) opcenten op de grondbelasting voor de ongebouwde eigendommen te heffen. Het ls niet de bedoeling, dat de nieu we be!astlnghetflngsbevoegdh§id van de provinciën leidt tót verzwaring van den belastingdruk Voor zoover de provinciën niet ten volle van de haar toegekende nieuwe be voegdheid behoeven gebruik te maken, zal verlaging van den belastingdruk tn noodlijdende gemeenten plaats vinden Zoolang de huidige buitengewone om standigheden voortduren zal van ge meenten. welke op steun van het rijk zijn aangewezen, worden verlangd, dat de gemeentelijke opcenten op de perso- .neele belasting zoo hoog wor den opgevoerd, dat zij. tezamen met de provinciale opcenten, tenminste een op brengst geven, gelijk tweemaal de op brengst van de hoofdsom. Aangezien de meeste gemeenten vroeger 80 opcenten op de gebouwde en 20 opeenten e-p de ongebouwde eigendommen hieven (en daarnaast het rijk resp. 120 en 100). zul len. vermits de opccntenhefflng voor het rijk voor 1944 nlot meer plaats vindt, schommelingen worden voorkomen. In dien de gemeenten de vroegere rtjksop- centen behoudens 10. welke san het pro vinciaal belastinggebied zijn toegevoegd voortaan ten bate van de gemeente gaan heffen. Men bedenke, dat ln voorkomende ge vallen niet de opcenten op de grondbf» lastlng, doch veeleer die op de personeel Ie belasting ln aanmerking komen om te worden gebruikt als sluitpost voor de gemeente-begrooting. SCHAGEN. NAJAARSSTIERENMARKT EN -KEURING. De inschrijving voor de op 28 October a,s. te houden najaarsstierenmarkt en -keuring is gesloten. Aangemeld werden in het geheel 114 stiertjes. Ze zijn af komstig van de volgende fokvereeni- gingen: Bar6ingerhornSchagen 62, St. Maartensbrug 5, N.-Niedorp 18, Wierin- gerwaard 10. Harenkarspel 15, Lutje winkel 2, Opmeer 2. Er wordt gekeurd in 2 rubrieken, de eerste bevat dieren geboren vóór 15 Maart, de tweede'dieren geboren na 15 Maart 1943. Men deelt ons mede. dat goed fokmateriaal aanwezig zal zijn. Zoo zullen er afstammelingen komen van 'n aantal bekende stieren als Bertus Ade- ma (eig. K. Reyne en Jm. Blaauboer), Dorus (eig. A. Koopmans en Jb. Reyne), Frans D (eig. H. Nobel), Kroontjes Frans (eig. J. Bakker), Frans 265 van Groenhoven (eig. D. Sleutel), De Ver wachting (eig. Jb. Zwaan). Als merkwaardigheid kunnen we ver der nog vermelden, dat de bekende fokker N. Spaans uit. Barsingerhorn aanwezig zal zijn met niet minder dan 12 stieren. Langedijk. Schaakvereeniging „Schaakmat". - De uitslagen van de voor de winter competitie gespeelde partijen luiden als volgt: Eerste klasse: J. Smit—W. Kaan 0—1; J. J. KroonJ. Klinkert afgebr.; C. P. Witsmeer—G. Goudsblom afgebr.; D. Koorn—J. Ootjers 1—0; H. Hart—J. Krijgsman 1—0: H. Stins—H. J. Schut 0—1; H. J. Schut—J. Klinkert 0—1; W. Kaan—J. Krijgsman 0—1; G. Gouds blomH. Bouwens 10; H. Bouwens J. Ootjers 0—1. Tweede klasse: F. A. Scholtes—Jb Bakker afgebr.; Jb. Lindeboom—J. Heidsma 0—1; K. de Vries—J. Kamper 1—0; A. Coppens—Th. Smit afgebr.; W. Koordes—C. Krijgsman 0—1; G. v. Loe- nen—A. Coppens 1—0; W. Koordes—G. v. Loenen 10; Th. Smit—Jb. Bakker 10; W. Koordes—J. Lindeboom 01. Derde klasse: W. Muller—P. Rusten burg 0—1; C. Kliffen—N. v. d. Abeele 01; H. van Zanten—J. van Hout 1—0; J. van Hout—P. Rustenburg 0—1; C. Kliffen—W. Muller 0-1. Noordscharwoade. Politie. - Gevonden: (in het water) een splinternieuwe groene emaille gas- ketel. Inlichtingen bij den heer Van der Mars. Middenmeer. Inwijding R.K. begraafplaats en kruis- djonument. - Zondagmiddag had op de R.K. begraafplaats onder groote be langstelling van parochianen alsook van vele anderen, onder leiding van Deken Kuijs, de plechtige inwijding plaats van de R.K. begraafplaats, aMRlede van het pas opgerichte kruismonument. Onder de .zeer vele aanwezigen merkten we op o.a. als genoodigden den ZeerEerw heer pastoor Braak en kapelaan Van Ba- «kel, die voor deze gebeurtenis hun vroegere standplaats nog eeoa ©et mi bezoek kwamen vereeren en tevens assistentie bij de plechtigheden ver leenden, Voorts waren aanwezig de ar chitect van het Kruismonument, de heer Keesom, de uitvoerder, de heer Zwart, alsmede de gemeente-architect van de W.meer, de heer Dijkstra, 't hoofd van het Staatsboschbedrijf in de Wie- ringermeer, de heer B. J. v. d. Bremen en de heeren B. Wassink en Dompse- laar, met wier assistentie de werk zaamheden op het kerkhof werden uit gevoerd. Prompt te 2 30 uur kwamen de gees telijkheid en de verzamelde R.K. zang koren in processie» de plechtigheid ope nen. Na eenige inleidende gezangen werden door Deken Kuijs het kerkhof en daarna het kruismonument Ingewijd. Voorts hield pastoor Langendljk een toespraak, waarbij hij alle aanwezigen welkom heette en daarna hartelijk dank betuigde aan allen, die rechtstreeks of zijdelings hadden medegewerkt aan de totstandkoming van het kruismonument. Hierna herdacht hij de zielen van allen, die op het geheele kerkhof begraven liggen, waarna door een groep meisjes in spreekkoor een kruishulde wajd uit gevoerd. De plechtigheid werd besloten met het houden van een kort Lof, waarna sluiting volgde. Den Oever. Koorns Variété-Revue - Zaterdag en Zondagavond gaf „Koorns Variété-Re vue" een uitvoering in de concertzaal „Wiron" te Den Oever. Lou Marti was daar met zijn muzikaal programma en in zijn creatie „De /roolijke matroos". Kees Verhulst, de conferencier en buik spreker, wist het publiek aangenaam bezig te houden en kondigde op origi- neele wijze de nummers aan. Het da mestrio „De Kamlkl's" brachten de altijd weer graag gehoorde Hawaiïan- muziek ten gehcore en werden met een dankbaar applaus beloond. De pianist en accordeonist. Wim Bos, liet het pu bliek genieten. Alles bijeen een avond waarover het publiek ten zeerste vol daan bleek. Wieringen. Gevonden. - Een bankbiljet en een ceintuur. Inlichtingen bij den gemeente bode. POLITIE. Gevonden: Heerenpolshorloge, baby pakje. padvlndersrlem, zak aardappelen.' Verloren: Pop mei rood jurkje schulfluik van auto. Barsingerhorn. Inentingen. - In de eerstvolgende we ken zullen er ln de gemeente Barsinger horn weer eenige kostelooze inentingen zijn. De koepokinenting voor kinderen van 02 jaar vindt plaats te Barsinger horn op 28 October a.s. ten huize van dokter Werner om 2 uur namiddag en te Kolhorn op 21 Oct. a.s. in de consis torie der Ned. Herv. kerk om 2.30 uur r..m. Bovendien bestaat er nog gelegin- heid om kosteloos te laten inenten tegen diphtherie en roodvonk en wel voor kinderen v. 1 t m. 14 j. Deze Immu- nisaties vinden plaats te Barsingerhorn op 22 Oct. a.s. om 2.15 uur n.m. in de Ned. Herv. Kerk en te Kolhorn op 26 Oct. a.s. in de O. L. school om 9 30 uur X-O.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1