NOORD-HOLLAND Zwarte handel leidt tot den chaos DAGBLAD VOOR Ook de ruilhandel is immoreel. Slag bij Krementsjoeg duurt nog steeds voort. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnrcan der Scbager édltle: Schapen: Laan SOI. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG SI OCTOBER 1948. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 246, 2 pagina's. Dch Courant verschijnt dagettfk* Advertentie-tarief. PrU» der gewone advertenties In-dese Editie 11 ct. per m.M. By contract binnen een Jaar te gebruiken belang- ryke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Laaf een nuchfer volk de feiten nuchfer onder oogen zien. Uifeenzeffing van Ir. S. L Louwes. „Er wordt zeer veel over zwarten handel gesproken en bt) dte discussie heerscbt wel eens eenlge begripsver warring. De één trekt het begrip zwarten handel veel ruimer dan de an der." Aldus zelde lr. S. L. Louwes, direc teur van de Voedselvoorziening, In de dageiljksche persconferentie te 's- Gravenhage. Hö vervolgde zijn belangwekkende uiteenzetting aldus: Geen verschil van meening bestaat er over, dat onder den zwarten handel fnoet worden gerangschikt de verboden koop en verkoop tegen de abnormale zoogenaamde zwartebandelprijzen, maar dte één zal ertoe rekenen het meer en meer toenemende goederenruilverkeer tusschen producenten onderling, produ centen en handelaren, en zelfs tusschen handelaren en producenten eenerzijds en consumenten anderzijds, terwijl er zon der twijfel velen zijn, die den verkoop tegen normale of vrijwel normale prijzen buiten de gestelde regelingen, b.v. van den boer aan stedelingen of zelfs van den boer aan zijn eigen arbeiders als niet tot den zwarten handel behoorende beschou wen, Tot goed begrip diene, dat in het bo venstaande al deze vormen en misschien nog andere wel worden getekend onder het begrip zwarten handel. Het hoofdkenmerk van den zwarten handel is. dat met goederen, die voor de verdeeling voor de geheele gemeenschap bestemd zijn, bepaalde particulieren wor den bevoorrecht. Of dit nu al dan niet gepaard gaat met weerzinwekkenden woekerhandel of met een zeer egoïstisch rullsysteem, dat een voudig de niet-bezlttenden van de ge meenschap uitsluit, is eigenlijk een vraag van secundairen aard. Nederland is een zeer dicht bevolkt land; onze bevolkingsdichtheid per ha cultuurland en daarop komt het aan Is alleen maar iets geringer dan de Belgische en wij overtreffen de op ons volgende landen, Duitschland en Enge land, met meer dan 50 pet. Nederland importland. Nederland ls daarom In normale tijden een importland; onze eigen graan- cn peulvruchtenproductie bedraagt, in gewo ne tijden nog niet de helft van hetgeen we aan 'granen, veekoeken e.d. importee ren. Maar, zegt men, dan wordt '-r ook zooveel uitgevoerd van onze dierlijke veredelingsproducten. Zeker, er wordt uitgevoerd. We hadden ln vredestijd een netto uitvoer \-an vleesch; ruim 10 pet, van onze productie: eieren: ongeveer de helft van onze productie: kaas: riet hee- lemaal de helft. En boter, zal men zeg gen, Ja, wij exporteerden meer dan de helft van onze boter; maar importeerden daartegenover bijna de dubbele hoeveel heid aan vetten als grondstof voor spijs- vetten, oliën en margarine. WIJ missen nu den invoer van granen en veevoeder sedert Mei 1940. Wij haitylen toentertijd eroote voorraden, die, dit moge nog wel eens gezegd worden, wat deze artikelen betreft, geheel In Neder land zijn gebleven. Maar wat geeft, dat, zelfs al stellen we deze voorraden op on geveer een binnenlandschen oogst? Se dert Mei 1940 zouden we in normalen tijd hebben ingevoerd tusschen 9 en 10 millioen ton aan granen en veevoeder. Dan wil dit zeggen, dat wil sedert dien tijd voor menschelijke voeding en vee voeding minder ter beschikking hadden pl.m. 8.5 millioen ton of ongeveer de op brengst van ruim 6 binnenlandsche oog sten. Sedert Mei 1940 hebben we het moeten doen met ongeveer rond bere kend 5.5 6 millioen ton. terwijl we nor maal ter beschikking zouden hebben ge had ^>l.m. 15 millioen ton. Of voor iemand, die van groote cijfers houdt: wij hebben gemist in dien tijd ongeveer achtduizend vijfhonderd millioen kg graan en kracfitvoeder. Men wil aan de hand van deze cijfers nu misschien wel gelooven, dat dit in de structuur van onzen landbouw en van onze voeding ingrijpende wijzigingen EEN IEDER WERKE MEE. De Directeur-Generaal van de Voed selvoorziening, Ir. 8. L. Louwes, heeft een uiteenzetting gegeven van onze voedselvoorziening. Hy heeft in deze belangryke be schouwing laten uitkomen, hoezeer een eeriyke distributie van wat voor allen bestemd is, door den zwarten handel ondermynd wordt. Na een algemeen overzicht van onze voedselpositie te hebben gegeven, beeft de Directenr-Generaal laten uitkomen, dat er geen sprake van is, dat deze door gedwongen export of levering voor het bezettingsleger in ernstige mate benadeeld wordt. Na verklaring van verschillende noodgedwongen genomen maatrege len heeft hy ten slotte in het licht gesteld dat onze voedselpositie niet slechter behoeft te worden, mits iedereen er toe medewerkt den zwar ten handel terug te dringen, daar deze in welken vorm dan ook een gevaar voor ons volk beteekent. moest brengen en dat dit hier en daar groote beperkingen tengevolge moest hebben. Zal ieder van hetgeen er nu nog ter beschikking kan komen nog een eenigszlns dragelijk deel krijgen, dan ls een uiterst nauwkeurige verdeeling nood zakelijk. Nu behoeven niet vepl woorden gewijd te worden aan den wel eens zoo ge noemden „echten" zwarten handel, n.l. den zwarten hnadel, die met het vragen van woekerprijzen gepaard gaat. Dege nen, die zich hieraan schuldig maken, die dus niet schromen den nood hun ner medeburgers op schaamtelooze wij ze te exploiteeren. behoören tot de al lergevaarlijkste misdadigers, die ons volk in zijn midden telt. Heel gevaarlijk en toch ln wezen ook heel erg immoreel is de steeds toene mende ruilhandel. Het moge dan niet zoo'n grove stuitende wijze van hande len zijn als die van den woekerhandel, in wezen verschilt hij er toch niet zoo heel veel van. Het is hier geen bevpordeeling van de eigen portemonnaie, maar men maakt van zijn door omstandigheden nu een maal veal gunstiger positie gebruik om zich nog meer te bevoordeelen. Men gaat geen rijkdommen opstapelen, ver kregen uit den nood van anderen en in zooverre doet het niet zoo weerzin wekkend aan, maar het is een beeld van egoisme, dat ln dezen tijd ook Allesbe halve fraai aandoet. Een voor velen wel aantrekkelijke, ja zelfs van verschillende zijden aangepre zen, clandestiene handeling, is het be schikbaarstellen aan anderen, kennissen, familieleden en ook vreemdelingen, die óf op aanbeveling dan wel op eigen ini tiatief komen vragen om tarwe, kool zaad. rogge, melk of aardappelen, omdat ze thuis te kort komen en dat tegen de normale prijzen, leder moet gevoelen, dat dit in we zen tot hetzelfde resultaat leidt als de andere vormen van clandestiene handel Er wordt onttrokken aan de gemeen schap om een particulier te bevoordee len Een gevaar is, ook in de oogen van degenen, die dit anders wel goed vinden, dat de bevoordeelde de waar gebruikt, voor den zwarten handel of ruiltnnsac- ties, die ook dikwijls op den echten zwar ten handel uitloopen. Dit komt meer voor dan men wel eens denkt. Tk geloof. een veel grooter percentage Van de goederen. die tegen de echte zwarte- handelprijzen verhandeld worden, dan men denkt, in eersten aanleg afkomstig is van deze schijnbaar toch zoo onschul dige transacties. Naar Duitschland Het groote motief, waarom men dezen clandestienen vorm van verkoop in vele kringen niet erg vindt en hij zelfs door ondergrondsche propaganda sterk wordt aanbevolen, ls dat men zegt, dat de waar anders toch naar Duitschland gaat.. Wat is daarvan nu waar? Ik zal mij nu bepalen tot ongeveer de '.natste twee Jaar, wijl dit de tijd ia, dat wij voor het overgroote deel van onze eigen pro ductie hebben moeten leven. Er ls gedurende dien tijd geëxporteerd en er is beschikbaar moeten worden ge steld voor de bezettende macht. Het ls moeilijk om in één cijfer uit te drukken, hoeveel dit nu voor onze voeding beteekent. Misschien ls de v(iag die de menschen ,het meeste interesseert nog: hoeveel zou de voedingswaarde van ons rantsoen hooger hebben kunnen zijn. als er geen export was en als er niets voor de weermacht beschikbaar was ge steld. Dit cyfer meen ik naar beste we ten te kunnen vaststellen op onge veer 7 A 9 pCt. Dit wil zeggen, dat. als er in 't geheel niets geëxpor teerd was en als er niets voor de weermacht was beschikbaar gesteld en we alles hier hadden kunnen op eten, wat aan voedingsmiddelen er uit ls gegaan, we 7 9 pCt. méér voedingswaarde hadden gekregen* Van 6ommige artikelen hadden we niets of vrijwel niets méér gekregen, b.v.'van brood en boter. Van andere artikelen was het percentage wel van beteekenls, wat het laatste jaar betreft zouden we b.v. pl.m. 10 pet. meer kaas hebben kunnen geven. Van vleesch was dit in het laat ste jaar zelfs 25 pet. en ook van peul vruchten heeft export plaats gehad en wel het laatste jaar pl.m. 20-25 pet. van onzen oogst. Van groente zou het nog meer beteekend hebben, als we alle jtu geëxporteerde groenten werkelijk hadden kunnen opeten. Dit wa6 van verschillende groenten zeker niet het geval (komkom mers, tomaten, andijvie, kool, koolrapen e.d.)/Niemand kan evenwel ontkennen, dat onze groentepositie in dezen zomer vrlj- wat gemakkelijker geweest was, als we geen export hadden gehad. Op dit lijstje ontbreken twee onzer voornaamste exportproducten, n.l. boter en eieren, wijl die nu niet meer worden geëxporteerd, evenmin als consumptievet- ten. Van onzen ln 1939-1940 gevormden voorraad vet heeft een belangrijke export plaats gehad (ruim één derde), terwijl tot Juni 1941 ook regelmatig boter is geëxpor teerd, zij het dan niet in zulke groote quanta als normaal. Sedert dien heeft de vet- of liever olie- export zich bepaald tot technische olie (speciaal lijnolie) en heeft de boterexport opgehouden. Wel moeten wij een klein deel onzer productie beschikbaar stellen voor onderhoud van het bezettingsleger. Boter geruild tegen margarine Toch is er in dezen zomer nog weer bo ter geëxporteerd, maar dit is een gevolg geweest van een op ons verzoek gedane ruiltransactie. Toen in dezen winter de melk- en daardoor de boterproductie enorm tegenviel, was het slechts mogelijk om de distributie van spijsvetten eenigs zlns te blijven regelen zonder rantsoen- verlaging, doordat we van Duitschland een zekere hoeveelheid spijsvetten en olie leenden, die als margarirte in de consump tie zijn gebracht en die we nu weer als boter moeten terugleveren. De eieren, die verplicht moeten worden Ingeleverd door de pluimveehouders, wor den niet geëxporteerd. Ze worden onge veer voor 1/5 deel ter beschikking gesteld van het bezettingsleger en de rest blijft voor zieken, ziekenhuizen enz., terwijl de meeste eieren, die nog worden geprodu ceerd, vrij zijn. Men vergete niet als men over eieren praat, dat wij vroeger wel on geveer de helft onzer eieren exporteerden, maar dat onze pluimveestapel tot op 1/10 van zijn vroegeren omvang is geslonken en dat de voedingstoestand van dezen pluimveestapel ongunstiger is en een kip kan ook geen eieren produceeren, als ze niet behoorlijk wordt gevoed. Onze vroe gere pluimveestapel consumeerde naar schatting ong. 800.000 ton graan, dit is bij na onze oogst aan broodgraan. Toen onze voorraden op raakten, stonden we dus voor het vraagstuk: of nan den mensch dan wel aan de kip, en hetzelfde geldt zij het niet ln zoo'n scherpe verhouding voor het varken, den voorrang te ge ven. Waar het nuttig effect van de gra nen voor den mensch direct zoo enorm veel grooter is dan wanneer we deze aan de kip en het varken geven en in den vorm van eieren en vleesch ter beschik king krijgen, daar is de keuze niet moei lijk. Kippen en varkens moesten verdwlj- n<HÓe lijkt het nu ln de toekomst? Met TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Waffen-SS en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, op den leeftijd van 1745 jaar, kan zich vrijwil lig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffeo-SS of den Landstorm. TUdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of bij het SS-Wachtbataljon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarine kunnen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche SS ln Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen, tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldlngsplichtlg zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan leder wor den, die na minstens een jaar diensttijd zijn '.geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding, is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. 21.10.43, 9—12.00 uur, Assen, Concerthuis, a. d. Vaart: 15—18.00 uur. Groningen, Concerthuis. Poelestraat; 23.10.43, 9—12.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breed- straat; 24.10.43.' 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 4; 25.10.43, 9—13.00 uur. Utrecht N.y.- huis. Oudegracht 245; 26.10.43, 9—14 00 Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leus- derweg; 27.10.43, 9—14.00 uur. Den Haag Café den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Levendige gevechfsacfivifeif bij de Volfurno. Onze mannen ln hei Oosten ffy PK Buschschulle'O/H/P m Bolsjewisten vorderen niets. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 20 Oct. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Ten noorden van de Zee van Azof hebben de Sovjets opnieuw ons front aangevallen. Ten zuidoosten van Krementsjoeg duren de zware afweergevechten met onverminderde felheid voort. Tusschen Kiew en Gomel zjjn op verscheidene plaatsen uitgevoerde vflandeiyke doorbraakaanvallen na verbitterde, den geheelén dag aan houdende gevechten afgeslagen. Aan het overige oostelijke front heb ben zich alleen ten zuidwesten van We- likije Loeki en ten noorden van het Ilmenmeer plaatselijke en voor ons suc cesvolle gevechten voorgedaan. In de wateren van Vardö hebben formaties jagers en jachtkruisers op nieuw een vijandelijken luchtaanval op een Duitsch ravitailleeringsconvooi ver ijdeld. Zonder eigen verliezen werden 14 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. In Zuid-Italië is het In de bocht van de Volturno en in het gebied van Campobasso tot levendige ge vechtsactiviteit gekomen. Na wissel- valiigen strijd werden Amerikaan- sche strydkrachten uit een tydeiyk verloren gegane plaats ten noorden van Capua teruggeworpen. Uit de andere frontsectoren worden weder- zijdsch artillerievuur en succesvolle eigen stoottroepactiviteit gemeld. Beveiligingsvaartuigen der marine hebben boven het Nederlandsche kust gebied gisteren zes Britsche vliegtuigen neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht doelen in het gebied -van Londen aangevallen. Belangrijke gevechts driehoek. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft, dat de slag bij Krement sjoeg zich heeft uitgebreid tot de groot- 1 ste krachtsinspanning, tot dusver door de bolsjewisten ontplooid, zonder dat zij er in geslaagd zijn het gebied van penetratie te vergrooten Door de diepe Sovjet-penetratie in de Duitsche stellingen tusschen Kre mentsjoeg en Dnjepropetrofsk op den westelijken oever van den Dnjepr is een gevechtsdriehoek ontstaan, waarvan de basis ongeveer wordt gevormd door de lijn Krementsjoeg—Dnjepropetrosfk en waarvan de top Z.-W. van die lijn ligt. Nog steeds vallen de bolsjewisten met de grootste hevigheid aan. Na hun aanvankelijke successen zijn zij er ech ter niet meer in geslaagd, den slag ver der naar het zuiden of westen uit te breiden. Dit moet worden toegeschreven aan de bliksemsnelle reactie van het Duitsche commando, dat met het oog op de buitengewone nuqierieke meerderheid van den vijand in men schen en materiaal de Duitsche di visies heeft teruggenomen, om zoo den eepsten hoofdstoot te kunnen opvangen. Volgens alle berichten, die beschikbaar zijn, is dat ook ge lukt. De hevigheid van de worsteling is daarbij niet verminderd. Integendeel, zij is nog toegenomen, waaraan ook het weinig gunstige weer niets kan veran deren. Bolsjewisten zoowel als Duit- schers concentreeren op groote schaal nieuwe formaties en nieuw materiaal. Interessant is het. dat de Duitsche luchtmacht over het geheele gebied in actie is gekomen, hoewel het weer dat niet zou doen denken. Zij heeft blijk baar tot taak, de uitwerking te nouttv Nederlandsche Vrijwilliger» bij de Dullsche Oorlog»marine. Tijden» den vrijen tijd In het kamp. De mannen op de kamer der 4de groep van de 2de afdeeling behoeven voor een bezoek aan den kapper niet ver te gaan, want een van hen hanteert de »chaar op vakkundige wijze Andres/Stanf/Pex m absolute zekerheid kan niemand die toe komst voorspellen en zeker niet In oor logstijd, maar voor zoover op dit moment de vooruitzichten lijken, zou ik zeggen, dat de export zal afnemen. Vermoedelijk ls het bovenstaande niet ln overeenstemming met datgene, wat ve len zich, ln de war gebracht door allerlei geruchten en veronderstellingen, van den omvang van den export hadden voorge steld, Ernstige gevolgen. Als men deze cijfers ziet, dan zal men moeten concludeeren, dat. hoewel het cij fer van 7-9 pet., waarmede wc de voe dingswaarde van ons rantsoen zouden kunnen verhoogen. van beteekenis is. vooral in een tijd, dat dit rantsoen de mi nimumgrens genaderd is, het ook weer niet zoo is, dat het alleen de export is. die de moeilijkheden veroorzaakt. Zeker is dit cijfer niet zoo. dat iemand zou kunnen zeggen: „Laat de boel maar in 't honderd loopen. dan gaat het tenminste niet naar Duitschland.zooals nu van verschillende zijden ter verdediging van den zwarten handel wordt aangevoerd Zeven tot negen procent van onze tot3le productie kan de bezettende overheid zich altijd wel verschaffen, als ze dit wil, en gesteld, dat ze in dit geval niet méér nam, dan zouden wij net als nu 91-93 pet. over houden, maar dan onder volkomen chaoti sche toestanden. Het maakt een geweldig verschil, of we deze hoeveelheid eerlijk en gelijk matig kunnen verdeelen over de bevol king. zoodat ieder zijn deel krijgt, dan wel of we voor de verdcellng den zwar ten handel laten zorgen. In dit laatste geval krijgt de een, die toevallig veel geld of veel kennissen op het platteland of onder fabrikanten of winkeliers heeft, veel meer dan hem toekomt en de an der krijgt minder of niets. Het zijn de armen, de maatschappelijk weinig weer baren, die de dupe worden. Als dit ge beurde, dan zouden we den hongersnood in grooten omvang zijn intrede zien doen met zijn begeleiding van moreele en ma- terleele verwording. Men kan zich dc gevolgen hiervan niet ernstig genoeg voorstellen. Het gevolg zou zijn een ver scheurd volk, verwildering op zedelijk en geestelijk gebied, terwijl de gevolgen voor de volksgezondheid. speciaal van de opgroeiende jeugd, in geen jaren weer goed te maken zouden zijn. Bij onze productie, al dan r.let ver minderd met den exoo-t ln den om vang als nu. kan het volk als geheel zich niet voeden als normaal. Dit U-kort voor allen is niet aan «e vullen. w wel voor enkelen, maar als -Ut 'sïls'.e ge beurt, wordt het tekort voor do eersten grooter en de hongersnood is '-en schre de dichterbij gekomen Dat is het gevolg van den zwarten handel, van den ergst cn lot dien, door velen beschermden, goedbedoelden Tot nu toe is het gelukt, hoewel wij sedert ruim drie jaar onzen grooten im port moesten missen, hoewel wij een be zettingsleger gedeeltelijk moeten voeden en hoewel wij een deel van onze pro ductie voor den export moesten beschik baar stellen, het Nederlandsche volk te voeden, niet ruim. maar zoo. dat ernsti ge gevolgen van ondervoeding konden worden afgewend. Meer kunnen we niet doen nu onze voorraden geheel op zijn. nu de kunstmestvoorziening moeilijker wordt; maar veel slechter behoeft het ook niet te worden, in sommige opzich ten kan het zelfs wat gemakkelijker gaan. mits en dit-is de absolute voor waarde de verdeeling zoo goed moge lijk blijft, dus dat de zwarte handel zich niet alleen niet uitbreidt, maaii- wordt teruggedrongen. Mepr dan ooit is waar. dat tusschen ons volk en den honger alleen staat de organisatie van de voedselvoorziening. Als die organisatie het niet meer kan houden, ls de ellende da3r. Op enkele oogenblikken heeft men al even gevoeld wat het beteekent, als de organisatie.' door welke oorzaak dan ook. niet regel matig loopt en de verdeeling in de war komt. zooals Wj groente in den voor zomer en bij boter ln het voorjaar. Men stelle zich eens voor. wat het beteekent. als dit geen uitzondering, n aar regel wordt. De Nederlanders hebben zich al tijd zelve gaarne een nuchter volk genoemd. Laat men nu deze feiten nuchter onder oogen zien en men zal tot de conclusie komen, dat de^ zwarte handel, in welken vorm dan ook. een gevaar voor het volk betee kent. liseeren van de vijandelijke artillerie, die hier op ongekende schaal optreedt. In Berlijnsche militaire kringen verheelt men niet. dat van den af loop van dezen slag veel afhangt. Het schijnt het doel van het Duit sche commando te zijn, met zoo klein mogelijke offers door uitwij kende bewegingen en tegenaanval len een linie te handhaven, van waaruit de overgang van herfst- naar winterveldtocht het gemakke lijkste bewerkstelligd kan worden. Ook in de andere sectoren zijn de bolsjewisten actief. Blijkbaar willen zij den Duitschers verhinderen, troepen weg te nemen voor het gebied van Krementsjoeg. doch deze .overweging berust op een verkeerde veronderstel ling, aangezien de Duitschers over ge noeg vrije krachten beschikken. Tusschen de Zee van Azof en Melito- pol en noordelijk en zuidelijk van den weg naar Smölcnsk zijn de bolsjewisti sche aanvallen verminderd, zoodat ze nog slechts plaatselijk genoemd kunnen worden. Daarentegen heeft de Duitsche luchtverkenning in het gebied van Le ningrad omvangrijke offensieve voorbe reidingen der bolsjewisten waargeno men. zoodat men binnen afzienbaren tijd ook hier een nieuwe golf van Sov- jetaanvallgn most verwachten. RIJKSMINISTER RUST IN NEDERLAND. 's-GRAVENHAGE, 20 Oct. Rijks- minster Rust is ter bezichtiging van Duitsche opvoedingsinrichtingen in Ne derland aangekomen. Na een hartelijke begroeting door Rijkscommissaris. Rijksminster Seyss-lnquart, werd eerst een bezoek gebracht aan de school voor opleiding van onderwijskrachten te Heer bij Maastricht; Vóór het schoolge bouw inspecteerden de Rijksministers met hun gevolg de in het uniform der Hitlerjugend opgestelde jongemannen. In een schoolplechtigheid sprak Rijks minister Rust tot de toekomstige jon ge onderwijzers over de verantwoorde lijke taak van den onderwijzer, vooral in den tijd van strijd, dien het Duitsche volk nog te wachten staat. „Gy moet met de menschen, die u in handen worden gegeven een nieuwen tijd, een nieuwe- wereld opbouwen", zeide de minister. Na de plechtigheid woonden de minister en de Rijkscommissaris ver schillende lesuren en den gemeenschap- pelijken middagmaaltijd der jongelui bij. Op de bezichtiging van de school te Heer zullen bezoeken aan andere opvoedingsinrichtingen in Nederland volgen. DE REDE VAN MR. ROST VAN TONNINGEN. In het verslag van de rede, door mr. M. M. Rost van Tonningen dezer dagen te Groningen gehouden, is een storende fout geslopen, waardoor een misvatting zou kunnen ontstaan. Daarojn herhalen wij hier, wat de spreker in werkelijk heid heeft gezegd, n.l. „dat, zooals een Groninger in Holland steeds een Gro ninger blijft, ook het Duïtscher worden niet mogelijk is". De aandachtige lezer zal inmiddels voor zich zelf waarschijnlijk reeds deze rectificatie hebben aangebracht. A. M. DE JONG OVERLEDEN. 's-GRAVENHAGE, 20 Oct. De schrij ver A. M. de Jong is op 18 October des avonds in zijn woning te Blaricum door onbekende daders overvallen en door een revolverschot gedood. De Jong werd op 29 Maart 1888 te Nieuw Vosmeer (N.-B) geboren. Hij be zocht te Delft de Rijksnormaalschool, waarna hij van 1906 tot 1919 al-s onder wijzer werkzaam was. In 1919 trad hij in dienst van het dagblad „Het Volk". Voorts werkte de Jong eenige jaren aan letterkundige bladen. Den laatsten tijd wijdde hij zich uitsluitend aan de lette ren. De inlevering van radio toestellen. 'S-GRAVENHAGE. OM. Op Instructie van den Hóhercn B.S.- uod PollzellOhrer wordt de termijn voor «e Inlevering: van do radio-appa raten. waarvoor een inlevering*!.licht instaat, lil verband met den grooten toeloop bU de Inleveringsbureaux met twee dagen, dn* tot en roet 22 October verlengd. LUILEKKERLAND IN TILBURG. Voor meer dan een ton gehamsterd. De economische politie heeft een in val gedaan in het café van P. v. d. Loo aan den Korrelschen weg te Tilburg, waar, naar men vermoedde, dingen ge beurden, die het daglicht niet konden zien Het bleek, dat v. d. Loe-in een ver trek achter het kleine cafézaaltje een soort gelegenheid voor „duurdere" klanten had ingericht. Een en ander bleek echter een zoodanigen omvang aangenomen te hebben, dat men werke lijk van een" „zwart" luilekkerland kon spreken. In het pand bleken honderden fles- schen jenever, whisky, champagne, rhum, wijnen en likeuren voorradig te zijn, alsmede groote partijen echte kof fie, thee en cacao, blikken kip, ham en andere vleeschwaren, een enorme voor raad boter, vet. kaas en eieren, kisten toiletzeep, balen rijst en suiker en sta pels datnes- en heerenstoffen. Een en ander mag, naar „zwarte" prijzen gerekend, zeker op een totale waarde van ver over de honderdduizend gulden beroot worden. Drie groote vrachtauto's waren noo- dig om den inhoud van dit clandestiene paradijs naar het politiebureau te trans- porteeren in afwachting van de beslis sing die de prijsbeneersching en de economische. instanties in deze zeek zullen nemen. DE TECHNISCHE DAG. Het programma voor den Technisohen Dag. welke 14 November a.s. wordt ge houden, is als volgt samengesteld: Groningen: Noord—Oost. Tilburg: ^uid—West. Rotterdam: RotterdamDen Haag. Amsterdam: AmsterdamHaarlem. Utrecht; UtrechtZwaluwen. GorinchemBondselftalRotterdam- sche tweede klassers. Zutphen: BondselftalTwentsch elft. Zaandam: Zaansch elftalAmster- damsche 2e. 3e en 4e klassers. De buitenlandsche werkers in Duitschland. Zy werken ook voor eigen volk. BERLIJN, 19 Oct. (D.N.B.). In de nieuwe aula van de universiteit te Berlijn zijn vandaag op uitnoodiging van den Reichsorganisationsleiter dr. Ley de buitenlandsche rijks- en gouw- verbindingslieden van het Duitsche Ar beidsfront voor èen werkvergadering bijeengekomen. De bijeenkomst vond plaats onder het motto: „Europa over wint" en werd een demonstratie van de socialistische solidariteit van de met Duitschland samenwerkende Europee- sche volken. Vlaggen van 21 Europee- sche naties versierden de vergaderzaal. Oberbefehlshaber Otto Marenbach heette als zakelijk leider van het D.A.F. de aanwezigen welkom, waarbij hij er op wees, dat het D.A.F. in de buiten landsche arbeiders niet alleen maar 'n object van de tewerkstelling ziet, waar mede een onbezette arbeidsplaats wordt vervuld, doch nog veel meer den Europeeschen mensch en den medestrij der voor het gemeenschappelijk doel. In den strijd van de volken van Europa tegen het bolsjewisme zijn de gecon centreerde economische en arbeids krachten van het continent even be langrijk als de strijdende legers en de wapens. De millioenen werkers uit ge heel Europa dragen zoodoende op direc te wijze ook bij tot de redding en be veiliging van hun eigen vaderland en volk. Ook al wordt in oorlogstijd ge streefd naar een maximumprestatie, dit geschiedt toch niet ten koste van de ge zondheid, zooals spreker nader stipu leerde. Wat het D.A.F. deed. De leider van het bureau voor de te werkstelling van het D.A.F., Ober- bereichsleiter Mende, deelde mede. dat het systeem van het verzorgen van de buitenlandsche arbeiders prachtige re sultaten heeft afgeworpen. De vele millioenen buitenlandsche arbeiders zyn in 22.000 door het D.A. F. verzorgde kampen ondergebracht. Eenentwintig wekciyks verschijnende bifltenlandsche bladen en tydschrif- ten met een totale oplaag van 750.000 exemplaren staan hun ter beschik king. Voor kampbibliotheken zijn al leen iji dit jaar 235.000 boeken en 350.000 brochures aangeschaft, 90.000 liederenbundels, 27.000 gramofoonpla- ten, 5000 muziekinstrumenten, boven dien instrumenten voor zestig volle dige orkesten, -1910 radiotoestellen en 11.000 sporttoestellcn zijn de laatste maanden beschikbaar gesteld. 3800 taaicursussen met 167.000 deelne mers, 4000 kampsportfeesten. 5760 grootere K.D.F.-uitvoeringen naast 18.000 eigen uitvoeringen van de kam pen in de laatste maanden geven in grove trekken het beeld weer van de cultureele zorg. Rede van Sauckel. De algemeen gemachtigde voor de te werkstelling, gouwleider en stadhouder Fritz Sauckel, legde den nadruk erop welke groote beteekenis het D.A.F. als de grootste en geweldigste socialisti sche instelling ter wereld toekomt voor de overwinning van een nieuw en be ter Europa. Wanneer Duitschland In deze geweldige worsteling om 't voort bestaan van het F.uropeesche cultuur contingent niet alleen het bloed van zijn eigen zonen moet eischen, doch ook op zijn jeugd, zijn vrouwen en moeders een beroep doet voor geweldi ge arbeidsprestaties, dan volgt het des ondanks niet het voorbeeld van de plu tocratische staten, die den buitenland- schen arbeider meedoogenloos exploi teeren, verbruiken en tenslotte weg werpen Het Duitsche volk, zoo zeide Sauckel verder, brengt in zijn geheel overwel digende offers om do Duitsche en daar mede de Europeesche overwinning te waarborgen. Het verlangt van de mil lioenen buitenlandsche arbeiders niet meer of nog lang zooveel niet als het zelf in elk uur doet. Deze tewerkstelling van vreemde na ties in het Rijk, zoo verklaarde Sauckel onder stormachtige toejuichingen, be lichaamt in zich reeds het nieuwe, on herroepelijk komende zegevierende Europa. Het zal den vijand nooit geluk ken het Rijk te berooven van de nood zakelijke Europeesche arbeidskrachten. De medewerking van de volken van Europa, waartoe ook millioenen goed willende arbeiders uit de sovjet-repu bliek behooren, zal en moet de dood steek zijn voor die joodsch-bolsjewistl- sche wereldorde, die ondanks den rijk dom van deze aarde de werkende inen- schen laat verhongeren. Uitgaande van de steeds herhaalde bewering van Duitschland's vijanden dat Duitschland met de buitenlandsche arbeidskrachten het paard van Troje zelf in zijn land gebracht heeft, ver klaarde Reichsorganisationsleiter dr. Ley vervolgens, dat iedereen, die in Duitschland leeft, kan bevestigen, dat de beste verstandhouding met de bui tenlanders bestaat. De buitenlandsche arbeiders hebben gezien dat in Duitsch land iedere volksgenoot de hoogere be langen van de gemeenschap stelt boven de persoonlijke belangen. SCHACEN. UITKEERING WINTERHULP. Evenals vorige jaren zal ook ditmaal Winterhulp in vele gevallen den nood verzachten. De gezinnen, die in aanmerking wen- schen te komen voor Winterhulp, wor den verzocht vóór 1 November hiervan schriftelijk mededeeling te willen doen aan den heer W. C. Schmalz, Hoogzijde E 114, Buurtschapshoofd N.V.D. POLITIE. Gevonden: een bakfiets,.een ceintuur, een werktasch met inhoud, een porte monnaie, een taschje, een levensmidde lenkaart, een tasch met inhoud en een rood portemonnaltje met inhoud. Verloren: een aktetasch, een ceintuur, 3 stamkaarten, een „Osmla" vulpen, een donkerblauwe dameshandschoeo. een verchroomd armbandhorloge, een bruine portemonnaie met inhoud, een zwart beursje en een bruine mantel met grijs astrakan. DIPHTHERIE. Naar wij vernemen doet zich ln deze •gemeente een geval van diphtherie voor bij een 16-jarigen jongen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Arendje Grietje, d, v. J. C. Rutgendijk en J. Bruin. Jan Willem, r. v. R. Band cn A. Blaauboer. Jeannette, d. v. C. D. Scheltus en B. de Leeuw. Margaretha Maria. d. v. C. P. Stam en F. A. G. Hendriks. Anna Catharlna, d. v. A. w. N. Ploeger en C. de Wit. Ondertrouwd Jacob Schram «n Berendina Hensums. Getrouwd Koop Bosma en Sljtje Band. Cornells D. van der L4ndè en Wljnanda Koeten. Overleden: Anna Kuljs, 73 J„ echt- genoote van A. Ktesellng. Aaltje van de Put, 56 Jr. (woonplaats Den Helder), DEN HELDER TOT „SPERRGEBIET" VERKLAARD. Met ingang van 1 November a.s. is de gemeente Den Helder tot „Sperr- gebiet" verklaard. Tot dien datum kan ieder zioh nog vryeiyk ln de gemeente bewogen, zonder ln het bezit te moeten zyn van de desbetreffende „AnzweLs". Per 1 November a-s. evenwel dient ledore inwoner van dc stad een „AtwtwHg" te bezitten, evenals allen, die daarin tljdeiyk verblijven of dc gemeente voor korteren duur bezoeken. Er zyn vele personen, die hnn werkzaamheden in Den Heider heb ben, doch aldaar geen nachtverblijf bezitten. Indien men in zulke geval len recht meent t« hebben op een „Auswcls", dicnc men zich tc wenden tot het Duitsohe Evacuaticbureao. Stationspark 11. Den Helder. Dergr- lijke verzoeken kunnen mondeling geschieden. Schriftelijke verzoeken kunnen b(J den burgemeester van Den HeMcr worden Ingediend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1