NOORD-HOLLAHD DAGBLAD VOOR Felle doorbraakpogingen tusschen Kiëf en Tsjernigof. De groote standvastigheid van een oorlogvoerend volk. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam O 8. J$ureau der Sohager éditie: Scbagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 661Ü9. VHIJDAO n OCTOBER 1943. SCHAOER EDITIE. 87e Jaargang, No. 247, 2 pagina's. D«M Oonrant verschijnt dagelQks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties ln dexe Editie 11 et. per m.M. contract binnen e«a» jaar te gebrulkei^belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Duitsche luchtaanvallen op Londen en Huil. Militaire industrieele doelen getroffen. erreuraanvallen der Britten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FflHRER, 21 Oot. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In bet penetratlegebled ten Zuid oosten van Krementsjoeg hebben de Sovjets gisteren tijdelijk slechts plaatselijke aanvallen ondernomen, waarmede zU de bres naar de zij kanten probeerden te verbreeden. In gevechten die hier en daar een verbitterd karakter aannamen, wer den deze aanvallen afgeslagen. Aan het front tusschen Kief en Tsjernigof zette de vijand zijn ster ke doorbraakpogingen voort, die telkens "met verscheidene divisies werden ondernomen. Terwijl ten Noorden van Klef alle aanvallen bloedig mislukten, duren de ge vechten ten Noordwesten van Tsjernigof nog voort. - Van de overige deelen van het Oos telijke front worden slechts uit de sec toren van Melitopol, Gomel en ten Zuidwesten van Welikije-Loeki vrij levendige plaatselijke gevechten ge meld. Ten Noorden van Kief heeft zich de gevechtsgroep van de 323e divisie infanterie onder kolonel Glatz door voortreffelijke houding en gevechts prestaties in den aanval en de afweer bijzonder onderscheiden. Aan het Zuid-Italiaansche front ont stonden gisteren geen gevechtshande lingen van beteekenis. Vijandelijke op- dringingspoginger. bij Campobasso en aan den kustweg ten Noordwesten van Termoli werden afgeslagen. Terreuraanvallen. Vijandelijke vliegtuigen drongen gis teren overdag alsmede In den afgeloo- pen nacht onder bescherming van het wolkendek het Rijksgebied binnen en wierpen bommen op eenige plaatsen, waaronder kleine landelijke gemeen ten. Er werd een gering aantal slacht offers gemaakt en er werd schade aan gericht aan gebouwen. Luchtverdedi gingsstrijdkrachten haalden 16 viermo torige Britsch-Amerikaansche bommen werpers en 2 jagers omlaag. Huil en Londen gebombardeerd. De Duitsche luchtmacht ondernam in den nacht van 20 op 21 October een krachtlgen aanval op het havengebied van Huil en bestookte bovendien enke le doelen in het stadgebied van Lon den en aan de kust van Zuid-Engeland met bommen. Een Duitsch vliegtuig ging verloren. Duitsche duikbooten hebben in de MiddellandscheZee van den "Britsch- Amerikaanschen aanvoer 7 schepen met een gezamenlijken inhoud van 54.000 brt. tot zinken gebracht en een ander schip door torpedotreffers zwaar beschadigd. Britsche luchtafweer werkte tevergeefs. Zooals in het hierboven geplaatste weermachtbericht reeds is meegedeeld, hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen in den nacht van 20 op 21 October de Oost-Engelsche havenstad Huil aange vallen. De Duitsche vliegtuigen vielen in het bijzonder doelen in het havenge bied van Huil deels in steile scheer- vluchten aan. Zware brisant- en brandbommen kwamen, naar het DNB verneemt, op de haven- en dokinstallaties aan de monding van de «Humber terecht, waar door branden en verwoestingen wer den veroorzaakt. In denzelfden nacht bestookten an dere Duitsche gevechtsvliegtuigen doe len in het stadgebied van Londen. Er werden verscheidene branden na ontploffing der bommen waargenomen. De Britsche afweer wierp, talrijke nachtjagers in den strijd, die echter niet in staat waren de Duitsche for maties te dwingen van koers te ver anderen en te voorkomen, dat belang rijke militaire en industrieele doelen in Huil en Londen werden gebombar deerd. Nederlaag voor Amerikanen. Aan het Zuid-Italiaansche front za gen de Britten en Amerikanen zich door hun zware verliezen, de voorgaan de dagen geleden, gedwongen hun for maties te hergroepeeren. Derhalve werden op 19 en 20 October slechts plaatselijke, zij het -ook deels hevige gevechten geleverd. Op den rechter Duitschen vleugel drongen de Amerikaansche strijd krachten aan de bocht van de Vol- turno stroomopwaarts op. Zij leden echter bij Dragoni en ten Oosten hier van bij Rocco Romana bloedige ne derlagen en moesten tijdelijk ver overde plaatselijke terreinwinsten als gevolg van de energieke tegen aanvallen van onze troepen weer prijsgeven. In den centralen sector naderden vij- andèlijken strijdkrachten dichter de Duitsche hoofdstellingen. Ten Zuid westen van Campobasso vielen sterke Britsche troepen na een voorbereiding door de artillerie van verscheidene uren driemaal achter elkaar het door onze troepen den vorigen dag stormen derhand veroverde plaatsje Baranello zonder succes aan. Hier, evenals ten Noorden van Campobasso, zijn de ge vechten nog aan den gang. In den Oostelijken sector blijven de krijgsoperaties beperkt tot wederzijdsch artillerievuur en plaatselijke ge vechten tusschen vooruitgeschoven af- deelingen. Duitsche stormtroepen, die in het gebied ten Zuidwesten van Ter moli oprukten, maakten gevangenen én zware wapens buit, terwijl een Britsche aanval langs 'den kustweg bloedig wetd afgeslagen. Sovjet-doel niet bereikt. Met het oog op den overvloed aan optimistische berichten over den toe stand aan het front in de Sovjet-Unie moet men, naar de Daily Sketch ver klaart, vragen welke beteekenis deze berichten hebben. Zij veranderen, zoo verklaart het blad, vooral niets aan het feit, dat de Sovjets nog steeds honder den mijlen van Duitschlands grenzen verwijderd zijn en dat hun terreinwinst geenszins het belangrijkste is, want het komt op de vernietiging van de Duitsche militaire kracht aan. Juist dit doel echter hebben de Sovjets nog in de verste verte niet bereikt. De Daily Mail waarschuwt zijn le zers er voor, het algemeene niveau van het Duitsche leger en zijn moreel te onderschatten en verklaart, dat het Duitsche leger nog steeds vastbera den in den oorlog is, over rijke erva ringen beschikt, sterk is en goed geleid wordt. WIE ZICH ONTTREKT AAN DE TEWERKSTELLING, WORDT GESTRAFT. 's-GRAVENHAGE, 21 Oct. - De kan- toorbediênde Westenend uit Nijmegen, de vroegere politiebeambte Scholten uit Tilburg, de schilder Bos uit Eist, de bakker Van Campenhout uit Tete- ringen, de bedrijfsleider Theodorus van Asseldonk, de timmerman Leenders en de kantoorbediende Bernardus van As seldonk hadden van het Arbeidsbureau te Nijmegen bepaalde plaatsen in Duitschland aangewezen gekregen voor het verrichtten van arbeid. Zij onttrok ken zich aan de tewerkstelling door zich op oneerlijke wijze „Ausweise" voor het kleine grensverkeer te verschaffen, waarmede zij in de nabijheid van de grens werk zochten. Het Duitsche Ober- gericht heeft tegen hen gevangenis straffen uitgesproken van 5 tot 8 maanden. Het eiland Ko» In DuiUche handen. Rond zevenhonderd Britten gingen op Koi In Duitsche krijgsgevangenschap PK Bauer/H H/St/P m De uitwisseling van krijgsgevangenen. Onze Berlijnsche correspondent tele foneerde ons heden het volgende: BERLIJN, 21 Oct. Naar in de Wil- helmstrasse wordt medegedeeld, zijn er op initiatief van het Zweedsche Roode Kruis onder leiding van graaf Folke Bernadotte en den Zweedschën koning en vlce-president van het Roode Kruis minstens 4000 Britsche krijgsgevange nen tegen Duitsche -J»rijgsgevangenen uitgewisseld. De officieele ruil van militaire en civiele krijgsgevangenen stuit op moei lijkheden, daar 4340 Britsche personen via Gothenburg de terugreis naar hun land konden voortzetten, terwijl slechts 832 Duitsche krijgsgevangenen van de ze route gebruik konden maken, daar de anderen tusscnen Oran en Marseiile worden uitgewisseld. Om de 'hierdoor ontstfne moeilijkheden uit den weg te ruimen, moesten de Britsche transport schepen Empres of Russia en Atlantic met de Duitsche krijgsgevangenen Maandagochtend ln Gothenburg bin- nenloopen, om' na de ontscheping on middellijk een zeer groot aantal Brit sche krijgsgevangenen aan boord te kunnen nemen. Terwijl het door de Duitsche en Zweedsche spoorwegmaatschappijen ge organiseerde transport van Britsche krijgsgevangenen een vlot verloop had, ondervond de aankomst van Britsche schepen met Duitsche krijgsgevange nen een vertraging van 35 uur, zoodat ze pas Dinsdagmiddag in plaats van Maandagochtend arriveerden. Voor het vefdere transport der Brit sche krijgsgevangenen had men reeds Zondag het Zweedsche schip Brott- mingholm gereed liggen. De met de booten Meteoor en Rügen vervoerde krijgsgevangenen moesten aan boord blijven en het toeval wilde, dat een Duitsch geneesheer nog op het laatste nippertje bij een der Britsche krijgs gevangenen een operatie aan de blinde darm kon verrichten. Voor de Duitsche krijgsgevangenen staat de verzorging onder toezicht van den Duitschen gezant te Stockholm, Dr. Thomson, terwijl de Duitsche Wehrmacht eenige vertegenwoordigers naar Zweden heeft gezonden om de Duitsche kameraden bij aankomst te Begroeten. Geeft de koe de schillen dan geeft de koe melk. DE DUUR VAN DEN OORLOG. Amerikanisme viert hoogtij. De vraag, hoelang de oorlog nog zal duren, wordt in vele kringen in Enge land en de Ver. Staten besproken, zoo schrijft het Britsche weekblad „New Leader". Ten bewijze daarvan citeert het blad een recente uitlating van den waarnemenden Amerikaanschen chef voor vlootoperaties vice-admiraal Fredc- rlc J. Horne, die zeide, dat de hoofdzaak is, de productie van oorlogsmateriaal en schepen te organiseeren voor een oor log, die op zijn minst tot 1949 duurt. Dit is volgens den vice-admiraal volstrekt niet pessimistisch. De „New Leader" meent, dat men om te zien wie in de Ver. Staten werkelijk belang heeft bij den langen duur van den oorlog, slech s eens de New-Yorksche financieele bla den behoeft in te kijken. Daarin vindt men opschriften als: „Vredesgeruchten drukken katoenaandeelen" - „geruchten over vredesvoelhorens veroorzaken da ling van 4 tot 6 punten" Een Ameri kaansche katoenverbouwer heeft zelfs in het Amerikaansche weekblad „New York Call" een gedicht gemaakt op deze baisse-stemming, dat als volgt luidt: „O hades, wanneer deze oorlog snel afloopt gaan al onze winsten naar den duivel. De katoenkoersen dalen met den dag. Iedereen is in de put, dat men zooveel over den vrede praat" 40.000 SPOORWEG DIEFSTALLEN IN 1942! Dieven krijgen harde slagen. Een groot aantal- rechercheurs der Ned. Spoorwegen, welk aantal het vorig jaar met vier en twintig man werd uit gebreid, werkt dag en nacht om paal en perk te stellen aan de rooverijen, waar aan de Spoorwegen, en In de eerBte plaats de verzenders van goederen, bloot staan. Hun werk is welhaast troosteloos te noemen. Het is een was sende stroom die bijna niet te keeren is. De eigen recherche der Spoorwegen arresteerde in 1942 totaal 229 dieven, maar dit is slechts een klein percentage van de dieven die nog rondloopen en hun misdadigwerk iederen dag be drijven. Zooals de procureur-generaal bij het Haagsche gerechtshof, mr. van Vloten, ter zitting van het Hof mededeelde, zal de justitie met groote kracht tegen spoorwegroovers optreden Ter illustra tie van dit voornemen vermeldde de procureur-generaal, dat in 1942 totaal 38.041 diefstallen werden gepleegd uit spoorwegloodsen. Doch de eerste drie maanden van dit jaar bedroeg dit aan tal diefstallen reeds ruim 13.000. In 1942 werden totaal 4075 spoorwagons open gebroken en daaruit goederen gestolen, de eerste drie maanden van dit jaar be droeg dit aantal 803. Bij deze diefstallen komen dan nog een paar duizend dief stallen op de perrons en van expres- goederen, zdódat in 1042 meer dan 40.000 spoorwegdiefstallen werden gepleegd. Welk een enorme schade toegebracht wordt aan de Spoorwegen, valt te be grijpen. Het is het algemeen belang, dat het noodzakelijk maakt zoo scherp mo gelijk deze rooverijen tegen te gaan, velen vertrouwen thans met angst en vreeze hun goederen aan de Spoor wegen toe. De justitie zal, dit bleek ook uit de eischen, welke de procureur- generaal tegen spoorwegciiev|^ die te recht stonden, stelde, harde slagen voor de spoorwegroovers gaan uitdeelen. VIJANDELIJKE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. BERLIJN. 21 Oct, (DNB). Vrij sterke formaties Britsche bommenwer pers zijn vannacht het Rijksgebied bin nengevlogen en zijn op groote hoogte doorgedrongen tot het gebied tusschen Elbe en Oder. Zonder dat er eenig uitzicht wag. lieten zij lukraak hier en daar bommen vallen. Tot dusver is geconstateerd, dat tien Britsche bom menwerpers zijn neergeschoten. DE BELASTING OP GRATIFICATIES. AMSTERDAM. 21 Oct. De Centrale Fersdienst van het Nederlandsche Ar beidsfront schrijft ons: Het departement van Financiën heeft op verzoek van het Nederlandsche Ar beidsfront, dat ten deze samenwerkte met den Gemachtigde voor den Arbeid, de navolgende regeling getroffen, welke in hoofdzaak als een herhaling en uit breiding van een soortgelijke regeling voor het jaar 1942 is te beschouwen. Bij het uitcetalen van een door den Gemachtigde voor den Arbeid goed gekeurde gratificatie zal de verschul digde belatling niet berekend worden volgens de hoogere maatstaven welke gelden 'voor gratificaties in het alge meen, doch volgens de voor belangheb benden veel gunstiger Jabellen der loon belasting. Blijkens een aan de directeuren der Moed, uithoudingsvermogen, standvastig heid, de kenmerken van het Duitsche volk. Dr. Göbbels In „Das Reich TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Waffen-SS en den Landstorm. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, op der leeftijd van 17—45 jaar. kan zich vrijwil lig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, dunr der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of bij het SS-Wachtbataljon ln Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarlne kunnen zich aanmelden. Zij. dte tot de Germaansche SS In Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen, tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldlngspllchtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan leder wór den. die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie^ 23.10.43. 9—12.00 uur,\ Leeuwarden, Huize Schaaf. Breed- straat: 24.10.43, 9—14.00 uur. Amsterdam, Dam 4; 25.10.43, 9—13.00 uur, Utrecht N.V.- huls, Oudegracht 245; 26.10.43, 9—14 00 u Amersfoort. Pol Durchgangslager, Leus- derweg; 27.10.43, 9—14.00 uur. Den Haag Café den Hout, Bezuidenhoutscheweg. In een nieuw artikel in het week blad „Das Reich" met als opschrift „Dc standvastigheid van een oorlog voerend volk" schrijft Rijksminister dr. Göbbels o.a.: Iedere groote oorlog is aan 't ein de toch hoofdzakelijk altijd beslist door de taaiheid, die dr. Göbbels het voornaamste clement van de over winning noemt. Ons falen in No vember 1918 heeft ons over de heele wereld, vooral bij onze vijanden, den naam gegeven, dat wy in onze mo- reele standvastigheid bijzonder vat baar zijn. Daarom is het thans zoo moeilijk voor ons om deze zelfde wereld, voornamelijk echter onzen vijanden aan het verstand te bren gen, dat de iueenstorting van 1918 een eenmaal voorkomende tragische gebeurtenis in onze geschiedenis is geweest, die zich niet herhalen kan en ook niet herhaald zal worden. Onze vijanden hopen hier tevergeefs op. Met beslistheid legt de minister den nadruk er op, dat Duitschland niet het minste aan oorlogspotentieel of aan strategische waarde verloren heeft van datgene wat het bij het begin van den De boordschutter van een verkennings vliegtuig van het type F W 189 speurt voortdurend naar den vijand en wan neer deze zich vertoont, wordt hem het eene salvo na het andere tegemoet Qtwonder» PK Lledtke/O/H/P m oorlog reeds bezat. De vijand, zoo schrijft hij, heeft slechts een fractie veroverd van datgene, wat wij hem in den loop van de drie eerste oorlogsjaren hebben afgenomen, waaruit zonder meer de conclusie kan worden getrokken, dat wanneer wij in September 1939 den moed hebben bezeten om den ons op gedrongen oorlog om ons leven te be ginnen. wij thans des te meer moed kunnen en moeten hebben om den oor log met alle kracht en al het geloof in de overwinning voort te zetten. Dr. Göbbels wijst er op, dat het op zichzelf nog niet veel zegt, dat het Duitsche volk aan menigvuldige geva ren, ten dcele zelfs van ernstigen aard, blootstaat. Dit zal, zoo verklaart hij, alleen dan van tragische beteekenis zijn, wanneer wij als leiding en als volk niet de kracht zouden bezitten om hierop op de juiste wijze te reageeren. doch dit is geheel uitgesloten. Wat ons Duitschers in November 1918 ontbrak en aan welk gebrek wU toentertijd ten onder gingen, dat staat ons thans in voldoenden om vang ter beschikking: politiek be grip voor de historische grootheid van dezen oorlog, moed, uithou dingsvermogen, standvastigheid en taaiheid. W(j kennen zeer nauwkeu rig^ de voorbijgaande zwakten van onze positie, maar av\j zien daardoor niet onze kracht en dc hiermede ge paarde gaande kansen op de eind overwinning over het hoofd. Wij hadden in den afgeloopen zomer, zoo gaat de minister verder, enkele mi litaire tegenslagen te verdurèh, die in hoofdzaak veroorzaakt zijn door het verraad van het Italiaansche konings huis. Ook onze distancieeringsbewegin- gen aan het oostelijke front hebben daarin haar oorsprong, daar wij voor de beveiliging van het zuiden divisies uit het oosten moesten terugtrekken, waardoor een verkorting van ons oos telijke front noodzakelijk werd. Deze gebeurtenis staat echter in geen ver houding tot het gevaar, dat het afvallen van het aan Badoglio onderhoorige Italië naar den wil van onze vijanden voor ons had moeten medebrengen. Het is onrechtvaardig alleen datgene te zien, wat gebeurd is. Men moet ook hier tegenover stellen datgene, wat zou hebben künnen gebeuren. De genoem de operaties hebben onze oorlogvoering voor een buitengewone belastingproef geplaatst, doch onze vijanden hebben maar een Irieine fractie bereikt van dat gene, wat zij wilden bereiken. Duitsche renswaardig. bewonde- Wij weten precies welke groote eischen in de afgeloopen vier maanden aan ons oostelijk leger zijn gesteld en thans nog gesteld worden. Wanneer een zoo grootscheepsch opgezette terugtrek kende beweging desondanks' met de grootste discipline en in de grootste or de uitgevoerd wordt en hierbij troepen en materiaal in een omvang worden teruggebracht, dat de vijand het in het geheel niet'wagen kan cijfers over het aantal gevangtenen en den buit te publi- ceeren, dan beteekent dit ten overvloe de nog eens te meer, dat de Duitsche weermacht in het vijfde oorlogsjaar zich in een staat bevindt, die alleen maar bewonderenswaardig genoemd kan wor den. Dit geeft ook de vijand onvoor waardelijk toe. De woorden- succesvolle terugtocht wijst de minister hierbij uit drukkelijk van de hand, omdat zij, naar hij z«t. slechts eert betrekkelijke gcl- dighro bezitten Want. vanzelfsprekend is elk opgeven van veroverd gebied absoluut gezien een verlies, doch wanneer dit onver mijdelijk geworden is, beteekent het een relatieve winst voor zoover dit over het geheel genomen zonder ern stige verliezen kan worden uitgevoerd. En dat is gebeurd. De vijand ls er niet in geslaagd belangrijke deelen van de Duitsche strijdkrachten af te snijden of te omsingelen of een buit te verove ren, die in een belangrijke verhouding staat tot zijn krachtsinspanningen en verliezen. Hierin moet de winst van deze operaties voor Duitschland wor den gezien. Defensieve successen. Tenslotte herinnert de minister er nog eens aan, dat deze oorlog het Rijk werd opgedrongen door zijn vijanden, dus dat hij voor Duitschlanfl in den waarsten zin van het woord een verdedigingsoorlog is. Wij zijn, zoo zeide Kij, in het strijd perk getreden om ons leven te bescher men en elk middel moet ons recht zijn om deze bescherming doeltreffend te waarborgen. Zooals wij zoo dikwijls of fensieve successen behaald hebben, zoo moeten wij tijdelijk genoegen nemen ook met defensieve successen. Het zal onze taak moeten zijn deze als uitgangs basis van een nieuwe, belangrijke ver sterking van onze algemeene oorlogs positie uit te breiden. Dat is mogelijk en zal ook gebeuren. In den eeuwigen op en neergang van den oorlog moet steeds éér. ding bestendig en onveranderlijk blijven: dat is de taaiheid der oorlog voering en de vastbeslotenheid om Te overwinnen. Boven de wisselvalligheid van de krijgskansen staat de standvas tigheid van een oorlogvoerend volk. Verduisteren van 17.45-7.00 33 Oct.: Zon op' 7.18, onder 17.30. Maan op 0.42, onder löJiO. directe belastingen gezonden richtlijn, geldt deze regeling indien aan de vol gende voorwaarden is voldaan: a. de gratificatie moet worden toege kend in den vorm van hetzij een weekloon hetzij een gedeelte van een weekloon of van een maandloon, b.v. 1/4 maandloon. J/2 dagloon. (weekloon); b. de gratificatie mag het loon van één week, c.q. een kwart van het loon van één maand, niet overtreffen; c. de gratificatie mag slechts éénmaal en wel hetzij met St, Nicolaas. hetzij met Kerstmis, hetzij met Nieuwjaar worden toegekend (de regeling is mitsdien niet van toepassing indien bij twee of bij alle drie dezer gele genheden een gratificatie wordt toe gekend en evenmin op gratificatiën welke bij andere gelegenheden wor den toegekend: d. de gratificatie moet tusschen 30 No vember en den dauropvolgenden 15en Januari worden uitbetaald. De voordeelen welke door de boven gegeven regeling zijn bewerkstelligd, komen in het kort dus hierop neer, dat waar de gratificaties als bovenbedoeld thans voor de berekening der loonbe lasting als deel van het loon galden, en niet als afzonderlijk inkomen, de belasting dienovereenkomstig een zeer belangrijke verlaging heeft ondergaan, welke in sommige gevallen tot een derde of zelfs nog minder is teruggebracht. Vijf geslachten van een der oudste Westfriesche stammen waren deter dagen op den 92sten verjaardag van, mevr. de wed. C. Besseling— Ruiter te Venhulzen bijeen Rechts zittend de 92-Jerige, achter haar staande haar dochter, daarnaast haar kleindochter, links zittend haar achterkleindochter met op haar schoot de Jongste telg uit dit geslacht, die nog maar 6 weken oud Is. Mevr. Besseling Ruiter heeft 11 getrouwde kinderen, die 64 kin deren hebben en deze hebben weer 137 kinderen C NF/Kulper/Pax m DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 24 October van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hil versum I, op golflengte 415 meter, naar de' Stem der SS, onderwerp: De Edda, DE De onverbiddelijke kogel Hypotheek van hot verdwenen regiem. (Van onzen polltleken redacteur.) Dè terechtstelling van twee commu nisten, die als leiders jarenlang open lijk in Nederland revolutionnniron woelarbeid verrichten en na de bezet ting een illegale actie van verzet in het leven riepen, die in een roekeloo- ze sabotage- en bloedige moordcen- trale ontaardde, geeft aanleiding een beroep op het nuchtere en gezonde verstand te doen, dat men eeuwenlang als een bijzondere eigenschap van het Nederlandsche volk heeft geprezen. Onlangs bij het groote Amstcrdam- sche sabotageproces heeft men met ontzetting kunnen vaststellen, hoe jon gelui, door verkeerd begrepen vader landsliefde gedreven, in de handen van gewetenlooze politieke avonturiers vielen en successievelijk na de eerste kleine politieke misdrijven tot steeds grootere misdaden, tot roof, doodslag en moord werden aangezet. Die jonge lui zagen en wisten niet, dat deze ge wetenlooze avonturiers zelf nimmer ook maar ln één opzicht één enkele simpele daad van maatschappelijk nut hebben gesteld, dat ze veelal niet in staat waren op zijn minst voor zich zelf een boterham met eerlijk werk te verdienen, maar dat zij er wel den mond van vol hadden een stad. een staat, een continent, een wereldrijk te besturen. De beide thans terechtgestelde com munisten waren oorspronkelijk arbei ders. Zij waren voortgekomen uit het grauwe kleurlooze proletariaat van de groote steden. Door een zelfzuchtige kortzichtigheid van een kapitalistisch, bekrompen burgerlijk regiem konden zij in de maatschappij geen ordelijk bestaan vinden. Zij hadden werkloos heid en bittere ellende gekend. Zij hadden geen plaats kunnen innemen in de maatschappij, die aan den eenen kant huizen in rijkdom deed pralen, vrouwen met dure pelsmantels en ju- weelen deed omhangen voorraadschu ren tot den nok deed vullen, doch aan den anderen kant het nuchtere en ge zonde versland miste, dal ieder volks genoot recht heeft op arbeid en brood en recht op deelgenootschap in dc aanwezige welvaart. Land en %'olk in Nederland waren rijk. Er was wel vaart voor ieder mogelijk geweest. Dat hier communisme kon gedijen, zooals uit de communistenopstand in 1934 in Amsterdam is gebleken, ls een mis daad van de vroegere machthebbers. Een gezonde volkshuishouding heeft den plicht, ertegen te waken, dat de kloof tusschen de verschillende door de natuur gegeven geledingen van de maatschappij niet tot. klassenstrijd en revolutionnaire sociale spanningen ontaarden kan. Een regiem moet daar toe alle maatregelen, die noodig zijn om misstanden op te ruimen, durven nemen. Anders verliest het zijn be staansrecht, Dan brengt het de op bil lijkheid, rechtvaardigheid en naar prestatie vastgelegde orde aan het glij den, veroorzaakt het ontevredenheid, roept het revolutie op en plaatst daar door de geheele maatschappij voor den afgrond. De ware schuldigen aan de lange reeks van terechtstellingen, die in den loop der laatste jaren voltrokken wer den, zijn de heerschers van gisteren, die schuldbewust meercndeels tijdig den door hen overigens zoo hypocriet ge prezen vaderlandschen bodem met alle schielijk bijeen te rapen rijkdommen verlieten. Alle terechtgeetelden, ook deze beide communisten, die, nadat ze eenmaal al6 gevolg van de egoïstische kortzichtigheid van het overleefd re giem uit de normale gemeenschap bui tengesloten waren, van de kleine tot de groote misdaad, tenslotte tot poli tieke avonturiers opgroeiden, alle slachtoffers zijn de pijnlijke wissels van de politieke hypotheek, waarmee een liberalistisch-kapilnlistisch-demo- cratisch regiem het Nederlandsche volk ln den loop der laatste decenniën heeft belast. Eenmaal den weg van illegale actie betreden, is er geen weg meer terug. Het wordt dan een cyclus als de ont wikkeling, die uit een kleinen leugenaar een dief, inbreker, roover en moorde naar maakt. Het proces van illegale actie begint bij schampere opmerkin gen, verbreiding van kwaadwillige ge ruchten. die hardnekkiger worden ron<Jgestrooid naarmate men zekerder weet, dat ze valsch verzonnen zijn, geheime vlugschriften, aanslagen op militaire en economisch belangrijke inrichtingen. Het draait op moord uit. Ondanks alle eerlijke, rechtmatige en met oproeping van alle krachten geboden tegenstand bleek toch een ontwikkeling onafwendbaar, dat de Duitschers de verantwoordelijkheid voorde rust en orde in dit land te dragen kregen. Zij stellen hun tegen standers niet ujt een soort sadisme te recht. Zij, die in de oorlogsdagen wa penen droegen, weten wel beter. Maar Duitschers, noch Britten, noch Ame rikanen en allerminst de Sowjets, dul den na overgave nog verzet. Niet zoozeer, wegens het verzet op zich zelf, dat geen stroobreed de oorlogs plannen veranderen zei, doch uit sluitend, omdat de Duitschers èn in hun eigen belang èn in hef belang van het Nederlandsche volk, ter ver mijding van noodeloos bloedvergieten van vele onschuldigen. orde en rust willen handhaven. Zij beschikten over voldoende militaire macht om dit land, toen het militair op zijn sterkst was, te beheerschen. Zij be zitten een met alle middelen uitge rust en ervaren politle-apparaat. om eiken verzethaard na korten oflangen tijd uit te roeien. Dat. heeft de* trieste reeks van terechtstellingen bewezen. (Slot volgt.) CONFERENTIE MOSKOU. TE Het diner duurde tot in de middaguren. STOCKHOLM. 21 Oct. <PNB). De Sovjet-Russische commissaris van Bui- tenlandsche Zaken. Molotow, heeft Woensdagmiddag volgens een bericht van don Britschen nieuwsdienst uit Moskou een officieel diner gegeven aan de Engelsche en Amerikaansche deel nemers aan de conferentie. Naar Rus- sigcho zedfi duqrde bot dunsr tol in o# middaguren, in aansluiting hierop be gon de tweede plenaire zitting dor con ferentie, die ruim twee uur duurde. Behalve Molotow was ook Lltwinow aanwezig, wiens aandeel gan de be- sprekingen „zeer belangrijk" wordt ge noemd. Met het oog op de aanwezig heid van Cordell Huil, die 71 jaar oud ls, is afgezien van de ln Moskou zoo geliefde nachtzitting. De besprekingen van 20 October hebben waarschijnlijk, naar dit bericht zogt, oen militair ka rakter gedragen. Cordell Huil en Eden waren omringd door hun militaire raad gevers. Van bolsjewistische zijde heb ben waarschijnlijk verscheidene maar schalken deelgenomen aan de hesprc- WSÖC xao .W

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1