NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verdediging van Sicilië opzettelijk slecht voorbereid. Sovjet-landingspoging op de Krim mislukt. Uitgave: Dagblad voor Xoord-IIoJland N.V. Alkmaar Ynordam C 9. Bureau der Scltuger éditic; Schagen: Laan 201. Telefoon 414 (2 lijnen) Postrekening 60189. ZATERDAG 23 OCTOBER 1943. SCHAGFR EDITIE. aargang, No. 248, I pagin Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie II ct. per m.M. Bij contract binnen een jaac te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcheele oplage op aanvrage. De onverbiddelijke kogel MOSKOU GELOOFT NIET IN TRANEN. (Van onzen politieken redacteur.) Zij die vaderlandslievend zijn. die snakken naar het herstel van Neder lands zelfstandigheid, moeten de eenige politieke mogelijkheid, die ge boden wordt, benutten, om hun volk een krachtigen politieken wil te geven Moskou kan ons met zijn Aziatische opvattingen, die daar wellicht een uitkomst zijn. geen gezonde ideeën voor een Staat bieden. Daarvoor heeft hei Westen met zijn veel oudere cul tuur in de geschiedenis te veel ge presteerd. Naar Moskou luisteren, want dat blijkt bij ieder verzet op nieuw het geval te zijn. beteekent, zich blindelings in een politiek van afhankelijkheid storten, waarbij alle afhankelijkheid van nu of van tijden terug slechts gering is. Moskou ge looft niet in tranen, noch van slacht- die te laat hun fouten inzagen, noch van familieleden, die bewust of onbewust hun toehoorigen tot verzet hebben aangespoord. Moskou gelooft niet in clementie, noch in leed of vreugde. Moskou is hard. Zijn lach is een grijns en zijn vreugde de hui veringwekkende wellust van een Sa tan. Het exploiteert het leed van de door het kapitalisme onderdrukten, lokt de tot nationaal verzet beslote nen binnen zijn machtsbereik mis bruikt hen voor zijn eigen doeleinden, die breed van die der misleiden ver schillen en schrikt niet. als zij na~het uitvoeren van zijn boosaardige ver- zetdaden gegrepen worden en vallen. Morkou predikt de bloedige wereld revolutie, mét of zonder Komintern. Met of zonder gebruikmaking van zijn Anglo-Amerikaansche bondgenooten. zooals de in deze dagen te Moskou plaats vindende conferentie eens te meer overduidelijk bewijst. Moskou legt een grime van vaderlandsliefde of ooimoedig godsvertrouwen op zijn brulale tronie, als dit nuttig of tac tisch mocht zijn, Maar het meent er geen steek van. Het gelooft alleen in zichzelf. Moskou misbruikt school jongens of bisschoppen voor zijn doel einden. Waarvandaan ook gehaald, op een paar slachtoffers meer of min der. die het voor zijn hersenschim men in den dood zal jagen, komt het niet aan. Rusland is groot en onme telijk En wat straks in het Westen, dat zich thans onderling laat afslach ten. nog overblijft, kan met zijn bloed de sneeuwsteppen van Siberië kleuren. Moskou predikt de wereld revolutie van het proletariaat, dat zelfde proletariaat van arbeiders en boeren, dat na twintig jaren bolsje wistisch regiem nog even veel nood en ellende in zijn kleurloos eentonig bestaan zonder vreugde kent. als toen hel de wereld in 1918 deed wankelen. Europa en wie Europa willen lei den of daaraan deel willen hebben moeten ten opzichte van Moskou nóg harder zijn! Dat eischl de strijd om het naakte zelfbestaan, het zelfbehoud van een ieder, die toekomst wil heb ben. die deze grootste worsteling aller tijden wil overleven. Duitschland. welks beste zonen da gelijks bij honderden, misschien bij duizenden aan alle fronten sneuvelen, duldt niet, dat zijn strijd om het nationale bestaan. de eindstrijd tevens om de na zooveel eeuwen noo- deloos bloedvergieten eindelijk in het naaste verschiet liggende harmoni sche ordening van dit continent in zelfstandige en welvarende nationale gemeenschappen, verstoord wordt door uit sloppen of steppen geleide struikrooverspolitiek en ondergrondsch gewroet. De eenmaal ontbrande strijd dwingt Duitschland ertoe, de tegen krachten te vernietigen, die deze ook volgens economische wetten nood zakelijke ordening saboteeren en haar willen vervangen door een ijzeren regiem van den meedoogenloozen knoet, dat voor geen persoonlijkheid, geen autoriteit of welk beginsel ook. dat ons lief is. halt maakt. Wil men een betere sociale orde? Het nationaal-socialisme heeft be wezen. dal het in zes jaren na zoo veel ontbering en ellende en onder lal van andere belangrijke zorgen, meer kon presteeren dan een bols jewistisch regiem met heel wat rijkere hulpmiddelen aan ruimte, grondstof fen en arbeidskrachten in meer dan twintig jaren bereikte, en óók meer dan een kapitalistisch-liberalistisch- democratisch regiem, dat in honderd Jaren onbeperkte heerschappij alle denkbare hulpmiddelen der geheele aarde, die zich gewillig liet uitplun deren en nog „dank u" zei ook. te zijner onbegrensde beschikking had Verraad vah Badoglio c.s. Niet alleen Mussolini, ook Hitier zou uitgeleverd worden. leder die onderscheiden kan. hij oordeele. De veelvuldige processen en ook de terechtstelling van dc beide communisten in de afgeloopen week leeren, dat de sociale nood hetzij in de enkele gemeensclpp, hetzij in de gemeenschap der volkeren, de die pere oorzaak van de huidige wereld worsteling is. Wil men een nieuw, krachtig en zelfstandig Nederland, dat vrijelijk kan beschikken over zijn natuurlijke rijkdommen en arbeidskrachten, dat den socialen nood voorkomen en ieder volksgenoot naar prestatie arbeid en brood en ook veel méér verschaf fen kan? Men vërheffé zijn inzicht tot. een aanpassing aap het wordend gegeven van een Groot-Europeesche ruimte, die op vandaag reeds haar gedurig beslag zou gekregen hebben, indien dit continent niet zooVeel politieke botterikken jarenlang op kosten der gemeenschap had vetgemest! Er is maar één weg. die tot zulk een herstel leidt. Dat is de uitkomst van het lobben over veel vergeefsche moeite en helaas na veel «offers en leed. Er kan opbouwend werk ver richt worden Juist thans, nu onder veel smart een nieuwe wereld bezig is geboren te worden. Groot vader landslievend werk van de hoogste orde en edelste soort. Den weg vergemakkelijken voor het Neder- landsche volk naar een nieuwe en blijde toekomst in eerlijken strijd met open vizier. Doch wie schiet, wordt beschoten Wie zich aan illegale actie tot verzet vergrijpt, vergrijpt zich aan het hoog ste Nederlandsche belang, dat enkel met rust en orde gediend is. Hij stelt zich bloot aan de strengste straf die Publicaties van het Duitsche opperbevel. BERLIJN, 21 Oct. (D.N.B.) Aan dc hand van documenten, die het opperbevel der weermacht ter beschikking heeft gesteld, publiceert ^de „Völkische Bcobachter" de ge schiedenis van het verraad van de Radoglio-kliek en den achtergrond daarvan. De In het nummer van Vrijdag begonnen publicatie dezer onthul lingen, geeft een schildering van het verraad van hoogc Italiaansche militairen in Kroatië. Met den val van den chef van den gcneralcn staf der Italiaansche weermacht, kolonel- generaal graaf Cavallero, in de eer ste dagen van Februari van dit jaar. openbaarde zich voor het eerst de camarilla tegen het fascisme en te gen het bondgenootschap met Duitschland. De opvolger van Cavallero, generaal Ambrosio, trachtte telkens weer nood zakelijkheden en maatregelen der ge meenschappelijke oorlogvoering te sa boteeren, o.a. op den Balkan. Nog len tijde van Cavallero pleegde gen. Roalta openlijk verraad door in overleg met Ambrosio de Servische Cet- niks. de benden, die dagelijks Duitsche formaties uit een hinderlaag aanvielen, te bewapenen en met Italiaansche le vensmiddelen te steunett.-Gen. Ambro sio, chef van den generalen staf van het leger, zoowel als generaal Roatta saboteerden deze bevelen tot ontwape ning der Cetniks. Erger nog, deze wer den door hem systemalisch tegen de DuitSchers gesteund. Zelfs lieten de Italianen het geheele gebied, dat door hen bezet was, aan de Cetniks over. Italiaansche generaals wezen den steun van den Duitschcn bondgenoot af en zaten met de bandieten aan één tafel, om te onderhandelen over hun vrijen aftocht. De gemeenschappelijke acties tegen de communistische benden van den te Moskou voor den part.isanen_ oorlog geschoolden Tito bewezen, dat Roatta ook hier tot verraad besloten was. Het lag in de bedoeling van Roat ta een basis voor een Anglo-Ameri- kaansch landingshoofd aan de Adriati- sche Zee te scheppen. Vandaar dat hij er steeds weer op zinspeelde, dat het 't beste zou zijn, hem het opperbevel over alle operaUvs in het gebied van Kroatië. Montenegro en Albanië over te dragen, De Duitsche minister Von Ribben- trop en de plaatsvervangende chef van den staf der Duitsche weermachtslei- dïng brachten tijdens een bezoek aan Rome deze gebeurtenissen ter sprake. Hoewel de Duce zich in het bijzijn van Ambrosio op niet mis te "erstane wijze uitsprak voor de ontwapening van en den 'strijd tegen de Cetniks, wees Ambrosio beide dingen den volgenden dag van de^ hand. De uitvlucht van Am brosio, cfat geen troepen beschikbaar waren voor de door den Duce verlangde acties tegen de benden, en dat deze veeleer in den strijd tegen de ommunis- ten gebruikt werden, en dat de strijd tegen de Cetniks niet slechts een mili taire mai»t ook een politieke aangele genheid was. en dientengevolge ook gemeenschappelijke richtlijnen niet konden worden vastgesteld, blijkt sa botage te zijn geweest Toen de Duitsche acties tegen de Cet niks begonnen, waagden Italiaansche commandanten .te dreigen met geweld tegen die Duitsche formaties Italianen defileeren met Servische benden. Op den 28stcn Juni, den St Feils- dag, zag men Italiaansche eenheden te zamen met Servische benden defilee ren voor hun raddraaiers De onver schilligheid van de Italiaansche leiding werd bijzonder duidelijk, toen de eilan den Pantelleria en Lampedusa zonder eenige noodzaak overgegeven waren. Het krachtig versterkte Pantederio had een bezetting van 12.000 man en Kon zich maandenlang handhaven. De diep in de rotsen aangebrachte vorslerkings- installaties waren zoo goed. dat de be de oorlog kent, - het zich opstellen voor een muur voor het ontvangen van den onverbiddelijken kogel. De tijden zijn zwaar en bitter. Oor deel en inzicht worden vertroebeld door een imaginaire toekomst, die achter ons ligt. De hypotheek van het verdwenen regiem presenteert dagelijks opnieuw zijn lasten Zooveel jaren onbezorgd stoeien in hei voor geborchte van de hel, die men den hemel waande, laten zich niet in een pennestreek ongedaan maken Maar de strijd is tot dat punt aangeland, waarop de wet van de prairie spreekt' gij of ik. Naar wat men voordien was of dacht wordt niet gevraagd Wie niet met ons is. is tegen ons' Wie zich. daartoe door Moskou Londen of Amerika aangespoord, op het slagveld waagt, loopt gevaar. Wanneer men aan het front staat, kan en moet men zich verdedigen Wan neer men overwonnen is. heeft men '.ijn recht op verder verzet verbeurd. Dan kan men enkel al zijn aandacht lan den wederopbouw wijden om den boedel, die door laffe vluchtelingen n deplorabelen toestand in den steek gelaten is. op te knappen Wanneer men dan door den overwinnaar niet ils overwonnene behandeld, doch in daat gesteld wordt, gelijk in rechten en plichten te deelen en eraan mede 'e werken, opdat een duurzaam be land van vrede en welvaart gelegd wordt, moet men zulk een in dc ge schiedenis uniek edelmoedige moge lijkheid met beide handen aangrijpen om een sociaal betere maatschappij op te abouwen dan die er was. Dat /.egt het gezond?» en nuchtere ver stand. dat men eeuwenlang als een bijzondere eigenschap van het Neder landsche volk heeft geprezen. zetting van het eiland bij de door bom menwerpers ondernomen luchtaanval len in den loop van een geheele maand nauwelijks 50 man aan dooden cn ge wonden verloor. Desondanks heesch de commandant de witte vlag onmiddellijk nadat de eerste granaten van bet scheepsgeschut insloegen en de Ion dingsvloot in zicht was gekomen Lam pedusa werd zonder eenigen weerstand overgegeven aan kleine in rubberboo ten gelande Amerikaansche comman do's. Opzettelijk de afweer slecht voorbereid. Roatta, opperbevelhebber op CiciLë, had de afweer met \>pzet volkomen gebrekkig voorbereid. Nog slechter was het gesteld met de kustverdediging van Calabrië. In Mei 1943 bood het opper bevel van de weermacht het „commtin- do supremo" mot het oog op de te ver wachten landing op Sicilië aan de in zuid-Italië staande strijdkrachten met verscheidene divisies te versterken. Dit werd afgewezen, nadat men den Duce over de werkelijke krachtsverhouding onjuist had ingelicht. Toch merkte Ro atta. die intusschen chef van den ge- neralen staf geworden was, enkele da gen na de landing op 15 Juli tegen zijn officieren op, dat er, wanneer Duitschland geen moderne beweeglijke formaties ter hulp zond, slechts ten verdediging overbleef op de lijn Genua Rimini. Juist in dien tijd echter ver langde de leiding der Italiaansche weermacht van het Duitsche opperbe vel Steeds dringender het opperbevel ook over de Duitsche troepen in Italië, nadat zij reeds tevoren van veldmaar schalk Kesselring had verlangd, dat de ze den staf van zijn medewerkers zou verkleinen.. Openlijk verraad. Op 10 Juli by de landing op Ciei- lië bleek openiyk verraad in het spel. Met uitzondering van enkele troepen boden de Italiaansche divi sies op de Engelsch-Amerikaanschc landingsplaatsen In het geheel geen tegenstand. ZU gaven zich over. lie pen naar den vijand over of ont ruimden zonder strijd cn zonder vernielingen aan te richten de mili taire installaties op de landings plaats. Er waren talryke voorbeelden van sabotage en verraad. De com mandant van «Je Daliimnsihc troe pen In de haven van Augusta. hoe wel die in het geheel nog niet was aangevallen, liet alle verdedigings installaties opblazen, de benzine opslagplaatsen in brand steken en alle stukken geschut vernielen. De DiSce, van Duitsche zijde inge licht, verlangde van den koning ver- cordeeling van den verrader. Victor Emanuel weigerde. Den Men Juli poog den Italiaansche deserteurs den vijand de eenige terugtochtsbasis der Duitsche divisies Catania in handen te spelen. Het. herstel van de beschadigde start banen der vliegvelden werd gesabo teerd en het. Duitsche opperbevel mank: tenslotte elke verdere hulpver leening ervan afhankelijk dat Italië nu eindelijk ook zijn krachten zou inspan nen' voor de verdediging van zijn eigen bc.dem Generaal Ambrosio beloofde al le Duitsche eischen te vervullen, doch hirld geen enkele van zijn beloften. Hitier zou overgeleverd worden. Het grootste verraad der geschie denis echter zou zyn voltooiing vinden in een door het Huis Savoye op touw gezettcn aanslag op den Fiihrer. Badoglio gelastte den Ita- liaanschcn militairen attaché te Ber lijn. den Fiihrer namens den koning te verzoeken, onverwyid naar Italië te komen, om met den Koning cn de regeering-Badoglio de maatrege len tot versterking van den tegen stand tegen den gemeenschappeiykcn vgand te bespreken. Dc uitnoodiging werd van dc hand gewezen, zy werd gedaan, op een oogenblik. dat tot de uitlevering van den Duce reeds was besloten. Thans staat vast, dat de verraders met den vijand hadden afgespro ken, hem behalve den Duce ook den Führer over te leveren. Het spreekt vanzelf, dat het Duitsche 'opperbevel reeds bij de eerste teekenen van het Italiaansche dubbele spel de noodige maatregelen natn om op te tre den tegen het verraad en de voorgeno men uitlevering der Duitsche divisies. Indien het Italiaansche opperbevel werkelijk den vijand in de kaart speel de. moest men aannemen, dat de eerste stoot gericht zou zijn tegen de Duitsche troepen op Sicilië. Daar echter een Anglo-Amerikaansche landing in het gebied van Napels of Rome de Duitsche strijdkrachten op Sicilië zou hebben af gesneden en vernietigd, bleef niets an ders over dan dc ontruiming van Sicilië Om dezelfde reden werden ook in Ca labrië slechts zwakke Duitsche strijd krachten achtergelaten. Het gebied Napels-Salerno-Rome-La Spezia en Ge nua werd tegenover het plan van Roatta onder de speciale hoede van Duitsche divisies gesteld Bovendien werden de urenswegcn naar Duitschland *n "rankrijk voldoende beveiligd Het kwam den Duitschcn maat regelen (e stade, dat de Amerikanen de capitulatie van Italië te vroeg publiceerden. Op 8 September krerg men In liet hoofdkwartier van den Fiihrer kennis van eeu te 18.45 uur verspreid bericht van den zender Clncinati, dat Italië zich onvoor- L>e nieuwe postzegel »ar. 4 ctwelke door het Staatsbedrijf der P.T.T. in omloop zal worden gebracht CNF/PTT/Pax rxr waardeiyk had overgegeven. Terwyl dc Duitschers nog by dc Italiaan sche rcgcering om opheldering ver zochten, werden onverwyid alle Duitsche troepen in Italië, in Zuid- Frankryk en op den Balkan in dc hoogste paraatheid gebracht- De Italiaansche koning en Badoglio verzekerden zelfs nog op dit oogenblik bij hoog en bij laag, dat Italië er niet aan dacht zijn bondgenoot in den steek te laten. Generaal'Roatta en de verte genwoordiger van Badoglio spraken de capitulatie verontwaardigd tegen en noemden het bericht een onbeschaamde Britsche propagandaleugen. Te 19 45 uur echter bevestigde.de Duitsche zaakgelastigde te Rome de capitulatie van Italië. Groote moeilijkheden werden overwonnen. Met het oog op den nieuwen militai ren toestand in Italië bevonden de for maties der Duitsche weermacht zich overal in de moeilijkste posities Op Sardinië stonden de Duitsche divisies tusschen vijf tot zes Italiaansche en moesten zij zich langs de zeer ver sterkte Italiaansche eilandstellingen een weg b en naar Corsica, waar een andere Duitsche divisie gedwongen was van de zuidkust van het eiland door sterke Italiaansche troepen naar Bastin door te stooten. In het gebied van Rome stond het sterkste Italiaansche leger, 7 divisies keurtroepen Temidden van deze slerke strijdkrachten harldpn twee Duitsche divisies stellingen betrok ken ten noorden en ten zuiden van Rome. In Noord-Italië en bij de Alpen passen had het regime van Badoglio de formaties opgesteld, die hij het stevigst in de hand meende te hebben Ook aan de verbindingswegen van Karinthtë naar Tstrië waren de Duitsche formaties om geven door numeriek veel sterkere troepen van Badoglio. Nog ongunstiger was de toestand op den Balkan. De ge heele kust van Dalmatië was bezet door 18 Italiaansche divisies en de Duitsche divisies zagen zich geplaatst voor de taak zoo spoedig mogelijk de kust te be reiken om 'n landing der Anglo-Ameri- kanen te verhinderen. Op Rhodos stond 't kleine Duitsche garnizoen tegenover 40.000 Italianen Van deze stellingen uit werd de Duitsche tegenstoot met zooveel kracht, snelheid en nauwkeurigheid ingezet, dat het niet alleen den troepen der verraders, maar ook den vyand den adem benam. Reeds 48 uur na het bekend worden van het verraad was Rome dooi Duitsche troepen bezet cn de verbinding met het Duitsche leger in het gebied van Salcrno en Napels tot stand gebracht. In Noord-Italië dwong generaal-veld- maarschalk Rommel de Italiaansche formaties tot capitulatie en bracht hij de spoorwegen en wegen van Karin thië en Tirol naar Noord-Italië onbe schadigd In Dultscr.e hanJen Genua en Spezia we-dm bezet, het Etsch-dal en de steden 11 het gebied van Bologna, 'trom; cn Cremcna gezuiverd. Triest genomen en meer dan 90 000 Italianen ontwapend. a Ook op den balkan verloor het mee- rendeel der Italiaansche troepen reeds bij den eersten Duitschcn stoot de wa pens. In de Egeïsche Zee werden de Italiaansche oorlogs- en koopvaardij schepen door de Duitsche marine over genomen De vliegvelden en havens aan de Adriatischc kust werden bezet Aan hel einde der actie waren tr. plaaU van de tien Duitsche divisies, die in handen van de vijanden moesten worden ge bracht, meer dan 30 Italaansche divisies ontwapend! Verduisteren van 17.45-7.00 24 Oct.: Zon op 8.19. onder 17-28. Maan op 1.45 onder 16.14. 25 Oct.: Zon op 7.21. onder 17.26. Maan op 2.50, onder 16.36. AMSTERDAM. 22 Oct. - Op 1 Nov. a.s. wordt in het. Stedelijk Museum een hoogst belangrijke tentoonstelling op het gebied van de jeugdopvoeding geo pend. De Nederlandsche Jeugdhei'berg- •ntrale zal daar dan nl. gedurende :n maand een zeer aantrekkelijke expositie hbuden. het jeugdherbergwerk betreffende. De opvoeding van de jeugd is een van de brandende vraagstukken van dezen tijd en vooral het leiding geven aan de stadsjeugd, waaronder de crimi naliteit steeds stijgende is. brengt in dezen tijd zijn bijzondere moeilijkheden met zich. Een van de groote opgaven tegenover de jeugd: het terugvoeren naar de natuur, het in goede kameraad schap genieten van het buitenleven, is opgelost door dc Nederlandsche Jeugd- herbergeentrale De leidende gedachte, het doel en het werk van dit instituut, zullen op deze tentoonstelling duidelijk en overtuigend tot uitdrukking komen Vermelden wij nog. dat deze tentoon stelling tot 30 Nov. open blijft en gratis toegankelijk is. De bedoeling is. deze expositie ook in andere steden van ons land te houden. BOLSJEWISTISCHE TERREUR. Massa-executies en massa-branden. Er vergaat «een dag zonder dat uit de door de Duitschers ontruimde ge bieden in het Oosten nieuwe afschrik wekkende berichten worden ontvangen over de bolsjewistische terreur. De zwaar beproefde bevolking leeft in een voortdurenden doodsangst en probeert met achterlating van alles voor de bol sjewistische beulen te vluchten. Dui zenden leven weken met hun kinderen in dc bosschen verborgen, doch slecht^ weinigen slagen erin om zich achter $Je linies der Duitsche troepen in veilig heid te stellen. Intusschen plunderen de bolsjewistische horden dc woningen en laten zij geheele plaatsen in vlam men opgaan. Na een marsch van vüf dagen, waar bij hij zich overdag moest schuilhou den. is de uil Rosslawl gevluchte Sov- jet-bestuursinspecteur Wladimlr Woy kof erin geslaagd de Duitsche linies te bereiken. Hij had gelegcnhrid om op zijn vlucht het moorden en het vernie tigingswerk van het speciale bolsjewis tische commando der NKWD tu zien Alleen tusschen Smolensk en Rosslawl werden volgens zijn rapport in de laat ste veertien dagen 54 plaatsen in de asch gelegd. Bij de massa-executies zijn minstens 6000 personen vermoord. 1800 mannen, onder wie 14-jarigen en grijs aards. werden yi strafcompagnieën opgenomen en onmiddellijk naar het front gestuurd. De rest van de bevol king werd door de bolsjewisten voor het verrichten van dwangarbeid naar het Oosten weggevoerd. KIND DOOR EEN PANTER GEGREPEN. Weer een ongeluk in tic Diergaarde Blijdorp. ROTTERDAM, 22 Oct. Opnieuw is in Diergaarde Blijdorp een meisje ge grepen door een panter. Het kind. het 10-jarig meisje R. Hoogerwerf wo nende aan den Nieuwen Binnenweg te Rotterdam, was gistermiddag bezig over het 90 c.r. hooge hek heen ver- Nederlandsche Landstand. DE VOORLOOPIGK LEIDING. 's-GRAVENHAGE. 22 Oct. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft den boe renleider voor de provincie Friesland B. J. Bicrma tn Het Bildt belast met de voorloopige leiding van den Nederland- schen Landstand. Bij het waaarncmen van deze functie voort hij den titel van „waarnemend hoofd van den Neder- landschen Landstand'.. Dc Rljkscommissari - heeft aan den burgemeester P. F. Tammcns te Gro ningen het algemeen toezicht opgedra gen over den Nederlandschen Land stand. Op grond van deze taak is hij bevoegd, de hem noodzakelijk voor komende aanwijzingen te geven ten aanzien van het werk van den Ncder- landschen Landstand. snaperiiigen naar den panter te wer pen, welk hok aan de onderzijde is dichtgemaakt, sinds eenige maanden geleden ook een kind het slachtoffer van dezen zelfden panter werd. Het meisje scheen er ontevreden over te zijn. dat verschillende versnaperingen, die zij wierp, den panter niet bereik ten. Op een gegeven oogenblik begon zij zonder op he gcvaal tc letten over het hek heen te klimmen. Nauwelijks was het binnen .het perk aangeland, of de pantei nam een sprong cn' greep het meisje beet. Er ontstond natuurlijk een geweldige paniek Van alle kan ten kwamen de menschen gillend toe- loopen, maar nicinnnd durfde binnen de kooi te gaan om het kind bijstand te verleenen. Gelukkig was dc tuinman van do Diergaarde, de 31-jarige Leo den Wild, moediger. Zonder zich om het gevaar dat hij liep. te bekommeren, klom hij ook in het perk cn ontrukte het kir>ci aan dc klauwen van het roof dier. Daarbij liep hij zelf een groote scheurwond aan den linkerarm op, ter wijl het meisje hevig bloedde aan hoofd en armen. Beiden moesten naar het ziekenhuis aan den Coolsingel worden overge bracht waar gelukkig bleek, dat de verwondingen niet al te ernstig waren. Aan de uitbreiding der talrijke 'stellingen op vele plaatsen aan de kust der Middellandsehe Zee hebben de mannen van den Relchsarbeitsdienst* een belangrijk aandeel. Een RAD-afdeelIng op een der wegen, die zich langs de steile kust uitstrekken, op marsch naar het werkobject RAD PK Starnberger/Sch/CNF/P m Geslaagde luchtaanval op vijandelijk convooi. Sovjet-aanvallen breiden zich uit. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüIIRER, 22 Oct. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend Aan het Oostcllijke front hebben de Sovjets hun aanvallen tot nieuwe frontscctoren uitgebreid. Tusschen de Zee van Azof en Saparosje is de vij and na lievige vuorbercicftng door de artillerie opnieuw tot den aanval over gegaan. doch werd onder zware ver liezen in hoofdzaak afgeslagen. De gevechten duren nog voort. In het strüdgebied ten .Zuidoosten van Krc- mentsjoeg probeerden de Sovjets ook gisteren hun bres aan de zükantcn uit te breiden. In de hevige, nog voortdurende gevechten, werd een doorgebroken vijandelijke panlstr- groep in de pan gehakt. Ook in de Dnjepr-bocht ten Zuidoosten van Kief verliepen vi.iande.ijke aanval len ondanks sterk gebruik van strijd krachten zonder succes, mu uitzonde ring van een inmiddels afgegrendelde plaatselijke bres. Tfcn Noorden van Klef werd door een eigen aanvalsaetie een belangrijke riviersector bereikt en van den vijand gezuiverd. Ten Noordwesten van Tsjernigof vingen onze troepen de steeds her haalde doorbraakpogingen der Sovjets in verbitterde gevechten op. Ook ten Westen van Smolensk nam de gevechtsactie weer toe. De vijand, die aan weerskanten van den autoweg met krachtige .ondersteuning van artil lerie en slagvhegers over een smal front aanviel, werd afgeslagen. Een landingspoging van de Sovjets, die met zwakke strijdkrachten aan de Oostkust van de Krim werd onderno men. mislukte. Van de rest van het Oostelijke front worden vergeefsche vijandelijke pogingen gemeld om dc Wok-hof en de Newa over te steken alsmede een succesvolle eigen aanvals- onderneming ten Zuidwesten van Weli- ke-Loeki Duitsche eskaders gevechtsvliegtuigen en vliegende artillerie tezamen met Roemeensche slagvliegers grepen her haaldelijk in de afweergcvechten in cn ondernamen bijzonder herige aanvallen op vijandelijke concentraties en troe penbewegingen in het penetratiegebied ten Zuidoosten van Krementsjoeg Op 30 en 21 October werden in luchtge vechten en door luchldoclartillcric 190 Sovjet-vliegtuigen vernietigd, terwijl 6 eigen machines verloren gingen. Luite nant Lang. Staffelführer in een eskader jachtvliegtuigen, behaalde gisteren 12 overwinningen in de lsfht. Betrekkelijke rust in Italië. Aan het Zuid-Italiaansche front heerschte slechts in den Westelijken sector plaatselijke gevechtsactie. In dc wateren ten Westen van Algiers deden Duitsche gevcchts- en torpedovliegtui gen een aanval op een vrij groot vijan delijk konvooi. Verscheidene transport schepen en een bewaklngsvaartuig wer den getroffen De vernietiging van een deel- van deze schepen kan zeker ge acht worden. Vüf vliegtuigen keerden van dit optreden niet terug. Dc luchtstrüd in het Westen. Enkele Britsche storingsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht luk raak eenige bomen laten vallen in het Noordwestelijke Rijksgebied. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen drongen in den nacht van 21 op 22 October tot Londen door en plaatsten bomtreffers in de als doel aangewezen gebieden. Volgens de definitieve be richten- van de luchtverdedigingsstrijd krachten heeft de vijand bij zijn aan vallen van overdag en des nachts op het Rijksgebied op 20 October niet 18. maar 28 vliegtuigen verloren. TEGEN HET BOLSJEWISME. Het SS-Ersalzkommando deelt mede: Icaere gezonde Nederlander, op den leeftijd van 17—45 Jaar. kan zich vrijwil lig bij dc hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffcn-SS of den Landstorm TUdcns de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt mot betrrkking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of by het SS-WachtbatalJon tn Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmnrlne kunnen zich aanmelden Zij, die tot de Germaansche SS in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen, tusschen 1830 Jaar, die aan- meldingspllchtle zijn voor rtr tewerkstel ling, kunnen alch eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder wor den. die na minstens een Jn.ir diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn- karakter, gedrag, ores tatie. 114 10 43 9-14 00 uur. Amsterdam. Dam 4 25.10.43. 9-tï.oo uur. utrecht N V.- huls, Oudegr.ii ht 245: M.10.43. 9—14 00 u., Amersfoort, Pol Durehgangslager, Leus- der weg; 27.t0.43, 9—14.00 uur. Den Haag Café den Hout, Besuidenhoutscbewog.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1