NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verbitterde strijd aan het Oostfront. West-Frisia met 1-8 verpletterd. Kennemers weerstaan O.S.V. Dienstleiter Ritterbusch en Van Geelkerken spreken op vormingsbijeenkomst. BEKENDMAKING. Uitgavei Dagblad toot Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 Ijjnen), Postrekening 60189. MAANDAO 26 OCTOBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 249, 2 pagina's. D«n Couraal verschijn» dsgeHJk» Advsrtentle-tarlsf. Prijs der gewone advertenties In dese Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehaele oplage op aanvrage. Eilanden Leviiha en Stampalia door DuUschers bezei Zware terreuraanval op Kassei. HOOFDKWARTIER v. d. FÜHRER. 24 Oct. (DNB) Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Nieuwe heftige doorbraakpogin gen der bolsjewisten tusschen de Zee van Azof en Saporosje mislukten ook gisteren in zware gevechten, waarbij zich de 3de Oostmarksche bergdlvi- sle onder bevel Van generaal-majoor Wlttmann bijzonder heeft onderschei den. In den nacht van 21 op 22 October werden onze troepen na dagenlange straatgevechten in Melitopol op stel lingen aan den westelijken rand der stad teruggenomen. Uit het gebied ten noorden van Sa porosje en uit het penetratiegebied ten zuidoosten van Krementsjoeg ging de vijand met sterke strijdkrachten gelijk tijdig tot een grooten aanval over. wel kon hij in verschillende sectoréh ter reinwinst behalen, doch onze troepen slaagden er in. in verbitterden strijd de bedoelde doorbraak op te vangen De slag duurt met onverminderde hef tigheid voort. Aan den Dnjepr ten zuidoosten van Kief en aan den mond van de Sosh bleven bolsjewistische aanvallen ook gisteren zonder resultaat. Een eigen aanvalsactie ten noorden van Kief leidde tot verkleining van een bij de gevechten der voorgaande dagen ont stane penetratie. Ook op den derden dag van den in het gebied ten westen van Smolensk voortdurenden afweerslag werden de doorbraakaanvallen, door de bolsjewis ten voortgezet onder een allerhevigst artillerievuur en aanvoer van versche strijdkachten, bloedig afgeslagen. Aan de afweersuccessen in den een- tralen frontsector hebben het 39ste pantsercorps onder bevel van den ge neraal der artillerie Martiniek en de Rijnlandsch-Westfaalsche 253ste divi sie infanterie onder bevel van luite nant-generaal Becker een bijzonder aandeel gehad. De strjjd in Italië. In den westelijken en den centralen sector van het Zuid-Italiaansche front ondernam de vijand na krachtige artil lerievoorbereiding verscheidene plaat selijke aanvallen. Zij strandden meestal reeds in het geconcentreerde vuur voor de stellingen onzer gevechtsvoorposten of in den eigen tegenaanval. In het oostelijke deel der Middel- landsche Zee slaagden Duitsche solda ten, die tijdelijk in krijgsgevangen schap geraakt waren, er in zich te be vrijden. Na versterking te hebben gekregen en met steun van de lucht macht namen zij het door den vijand bezette eiland Levitha in de Dodeca- nesus door een coup de main. Op 22 October landden bovendien formaties der luchtmacht, versterkt door leger groepen op het door Britten en troe pen van Badoglio bezette eiiand Stampalia. Zij sloegen den vijande lijken tegenstand uiteen en bezetten het eiland. Gevangenen en buit wer den gemaakt. Aanvallen op Engeland. In den afgeloopen nacht heeft een formatie Duitsche gev«:htsvliegtuigen met goed resultaat de aan de Engelsche kust gelegen havenstad Great-Yar- mouth aangevallen. Ander vliegtuigen bombardeerden afzonderlijke doelen in Zuid-Engeland. Op den Atlantischen Oceaan plaat sten gevechtsvliegtuigen bomtreffer op twee landingsschepen, waarvan één als vernietigd kan worden beschouwd. In den nacht van 22 op 23 October vond in het Kanaal een gevecht plaats tusschen eigen torpedobooten en een superieure formatie Brifsche krui sers. Hierbij behaalden de Duitsche strijdkrachten een volledig succes. Zij brachten een Britschen kruiser tot zinken en torpedeerden bovendien twee torpedojagers. Aan Duitschen kant werden geen schade en verliezen ge leden". HOOFDKWARTIER V. d. FÜHRER 23 Oct. (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „In de gevechten tusschen de Zee van Azof en Saporosje werd gisteren na een buitengewoon harden strijd een groot afweersucces behaald. Daarbij heeft zich behalve de uitste kend strijdende infanterie onze artil lerie bijzonder onderscheiden". In het gebied ten zuiden van Kre mentsjoeg, waar de vijand was door gedrongen, heeft de luchtmacht door herhaalde zware aanvallen van sterke formaties gevechtsvliegtuigen en vlieg tuigen voor den strijd op korten afstand de stootkracht der aanvalsformaties en de troepenbewegingen der bolsjewisten in sterke mate verlamd. Het kwam gisteren ifl dit gebied slechts tot plaat selijke aanvallen van infanterie en pantserwagens. Deze werden in harde gevechten afgeweerd en tijdelijke door braken ongedaan gemaakt. Een tegen- TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Waffen-SS en den Landstorm. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, op den leeftijd van 17—45 jaar. kan zich vrijwil lig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, dunr der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of bü het SS-Wachtbataljon in Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Kriegsmarlne kunnen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche SS in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen, tusschen 18—30 jaar, die aan- meldlngspllchtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan leder wor den. die na minstens een ]aar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. 26.10.43, 914.00 u.. Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leus- derweg; 27.10.43. 9—14.00 uur. Den Haag. Café den Hout, Bezuidenboutscbeweg. aanval wierp vijandelijke strijdkrachten ondanks hardnekkigen tegenstand ver terug. Onze aanvalsvoorhoede viel daarbij vijandelijke marcheerende co lonnes en bezette plaatsjes aan en bracht den vijand groote verliezen toe. In de Dnjepr-lus ten zuidoosten van Kief en in het gebied ten noordwesten van Tsjernigof werden talrijke sovjet- aanvallen in hevige gevechten afgesla gen. Ten westen van Smolensk zette de vijand ter weerszijden van den auto weg na buitengewoon hevige artille rievoorbereiding zijn doorbraakpogin gen voort. Op verschillende plaatsen waar de vijand in ons front was bin nengedrongen werd door de onmiddel lijk begonnen Duitsche tegenaanvallen, ondanks verbitterden vijandelijken te genstand. een deel van het verloren terrein herwonnen. De beide laatste dagen werden aan het Oostelijk front 218 sovjetpantsers kapotgeschoten. Van het Zuid-Italiaansche front wor den. behalve levendige verkennings actie van beide zijden, geen gevechts handelingen van beteekenis gemeld. Krachtige formaties Duitsche ge "vechtsvliegtuigen hebben de vijande lijke ravitailleeringshaven Napels ge bombardeerd en door treffers op ha veninstallaties en ligplaatsen van sche- pen en in opslagplaatsen van mate riaal groote branden veroorzaakt en belangrijke schade aangericht. In het. oostelijk deel van de Middel- landsche Zee viel de luchtmacht met vrij sterke strijdkrachten een eiland steunpunt van den vijand aan. Terreuraanval op Kassei. Formaties Britsche bommenwer pers vlogen in den afgeloopen nacht naar Midden- en Zuidwest-Duitsch- land cn ondernamen In de eerste plaats een zwaren terreuraanval op de stad Kassei, waar vernielingen aan woonwijken werden aangericht. Onder de bevolking ontstonden ver liezen. Strijdkrachten der luchtverde diging hebben volgens tot nu toe be schikbare rapporten 48 zware bom menwerpers vernietigd. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht wederom doe len in het stedelijk gebied van Londen gebombardeerd. De verdediging van Noord-Italië. BERLIJN, 23 Oct. - Een oorlogsver slaggever schrijft over de verdedi gingsmaatregelen aan de Ligurische kust: Terwijl ten Noorden van Napels aan het Volturnofront de bodem dreunt van het gevechtslawaai en de Anglo-Amerikanen voortdurend nieu we reserves in den strijd werpen, om al strijdend voet voor voet naar het Noorden op te rukken met enorme bloedige verliezen, staan in Opper- Italië Duitsche divisies met ijzeren vastberadenheid gereed. De onder op perbevel van maarschalk Rommel in Italië strijdende en gereedstaande di visies hebben zich voorbereid op evea- tueele nieuwe, verrassende amphibie- operaties der Engelschen en Amerika nen in het gebied van de Tyrrheensche en Ligurische Zee, dus aan de West kust van Italië en in het gebied van de Adriatische Zee. Wanneer men de verdedigingszöne van de Italiaansch- Fransche grens tot aan Spezia over ziet, kan men constateeren, dat de verdedigingsmaatregelen een stand hebben bereikt, die elke verrassing uitsluit. Daarbij omvat de 'afwecr- zóne niet alleen de kustlijn, die be zaaid is met kazematten en mitfail- leurnesten, met voorhereide mijnenvel den en prikkeldraadversperringen, doch diep geëchelonneerd ook het achterland met zijn gebergte rijk aan kloven en doorstroomd door vele ri vieren en beken. Het is een dol waagstuk met landingsbooten de steile kust door de gevaarlijke branding te naderen, hoewel het bij kalme zee niet geheel en al is uitgesloten. Wat er aan betere landingsmogelijkheden overblijft, wordt, ingenomen door klei ne havens en vrij groote kuststeden De verdediging is niet lineair, zij is vlak, en zoo men wil in het gebergte, kubiek: naast, achter en boven elkan der gelegen. Slechts aan 't ervaren oog, gewapend met een verrekijker, ver raadt het landschap iets van de loopen van het geschut, de in de rotsen ge bouwde mitrailleurnesten, de scheeps- batterijen en zware mortieren. In de .dalen bevinden zich de infanterie- teenheden, die den onmiddellijken tegenaanval moeten ondernemen, en die gereed staan voor den strijd, even als de ..tijgers het stormgeschut" Nederlandsche Vrijwilliger» bij de Duitsche oorlogsmarine. De degelijk- sche dienst vangt aan met ochtendsport, waaraan allen enthousiast deelnemen. De terreinloop maakt de spieren lo» en verdrijft het laatste restje ver moeidheid Andres/Recla/Pax m Verduisteren van 17.30-7.15 26 Oct.: Zon op 7.23, onder 17.24. Maan op 3.58, onder 16.56. Eerste verliespunt voor Hermes. Rijksminister Rust is ter bezichtiging van Duitsche opvoedingsinrichtingen in Nederland aangekomen. Links Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss- Inquart, naast hem Rijksminister Rust Wf Blldberichter Frltz/Stapf/Pax m Op een drukbezochte vormingsbij eenkomst van N.S.D.A.P. en N.S.B., welke Zondagmiddag in den Stads schouwburg te Tilburg is gehouden, hebben Dienstleider W. Ritterbusch, wnd commissaris-generaal voor Bij zondere aangelegenheden en de plaats vervanger van den Leider. Van Geel kerken een rede gehouden. Van Dienstleiter Ritterbusch was het de eerste publieke rede. welke hij hield in zijn functie van Leiter van het Arbeitsbereich der partij. Beiden herdachten den overleden Hauptdienstleiter Fr. Schmidt. Van Geelkerken noemde dezen een voor beeld van nat.-socialistische trouw en plichtsvervulling. Dienstleiter Ritterbusch verklaarde uit denzelfden geest en dezelfde Idee te leven als die welke zijn vriend Schmidt bezielden. Daaraan voegde hij de verzekering toe, dat ook hem een onverbreekbare kameraadschap met de N.S.B. bindt. Rede van Van Geelkerken. Van Geelkerken wees er o.a. op, dat verschillenden, die het nat.-soc. met den mond beleden, zich in moeilijke oogenblikken terugtrokken. Dat is,geen wonder. Als je op marsch bent, ver lies je altijd wel wat, en zulke indi viduen kan men beter kwijt dan rijk zijn. Eerste vereischte voor het nat.-soc. is, dat het karakter geeft in alle le vensuitingen, opdat we niet beïnvloed worden door de omstandigheden. Hot nat.-soc. is iets waarvoor de enkcltftg verantwoordelijkheid aanvaardt en niet vreest onpopulair te zijn. Vervolgens vestigde Van Geelkerken de aandacht op de neiging om te ver vallen in critiek en negativisme. We wisten allemaal precies wat er bij de Duischers fout is. Zouden we de En gelschen en Amerikanen beter kennen, dan zouden ze ons nog een graadje er ger blijken dan de Duitschers ze af schilderen. Hun mentaliteit wordt reeds geteekend door het 'feit. dat zij het voor hun inval op Sicilië noodig vonden daar in één nacht een stadje 45000 inwoners weg te vagen. Er bleven er slechts 2000 overzij noemden dat een militaire noodzake lijkheid. Wat de kwestie der bewapening van de N S B. betreft, ieder lid dient in dit verband te beseffen, dat hij niet te genover zijn volk staat doch i n zijn volk, en dat hij zich niet in de verdedi ging moet laten dringen, doch het doel in het oog moet houden. Ons volk moet de nat.-soc. levenshouding aanvaarden, opdat het niet meer vervalle in de oude. Vóór alles is vertrouwen noodig. In een goddelijke rechtvaardigheid, die niet kan gedoogen dat Europa ten prooi valt aan bolsjewisme, jodendom en amerikanisme, en vertrouwen in de leiding van den Führer. Alleen in de innigste verbondenheid halen we het eind. misschien uitge kleed en naakt. Maar het Europa, dat dan gebouwd zal kunnen worden, zal ons zijn, een nat.-socialistisch Eu ropa. dat rechtvaardigheid inhoudt voor ieder volk. Geeft de koe de schillen dan geeft de koe melk- NATIONALE INDISCHE REGEE RING VERKLAART DEN OORLOG. SJONAN (Singapore), 24 Oct. In een persgesprek heeft: Soebhas Chan- dra Bose medegedeeld dat de voorloo- pige Indische regeering Engeland en den Vereenigden Saten den oorlog heeft verklaard. Dit is natuurlijk, al dus Bose, omdat die beide landen er verantwoordelijk voor zijn, dat Indië onderdrukt wordt. De wereld weet, dat de nationalistische Indiërs reeds lang in oorlog zijn met Engeland. Niet temin is het noodig. dat de voorloopi- ge regeering den oorlog verklaart, om haar houding tegenover Engeland en de Vereenigde Staten duidelijk te be palen. .Onze oorlogsverklaring." aldus ver volgde Bose. ..is geen propaganda-truc. Wij zullen door onze handelingen be wijzen, dat wij denken te doen wat wij zeggen. Ik zelf zou een dergelijk be sluit niet genomen hebben indien ik niet volledig vertrouwde, dat wij onze besluiten ten uitvoer zullen leggen". Indische nationale leger op weg naar Indië. Naar Domei uit Sjonan meldt, heeft Soebhas Chandra Bose in een interview vandaag medegedeeld, dat het Indische natiolale leger reeds x>p weg is naar den vijand. Een terugtocht komt voor de Indische soldaten niet in aanmer king. Zij gaan of voorwaarts, of ster ven voor de bevrijding van het moe derland. De voorloopige regeering heeft totdusver nog geen oproep gericht tot Tsjoengking, omdat de tijd hiervoor nog niet gekomen is. Bose wees er echter op. dat dit zal geschieden zoo dra het Indische nationale leger Assam en Bengalen verover heeft. Bose deelde tenslotte mede. dat de coorloopige regeering en het Indische nationale leger hun hoofdkwartier in Birma hebben gevestigd, Dienstleiter Rtiterbusch sreekt. Dienstleiter Ritterbusch zeide, dat de Rijkscommissaris indertijd heeft ver klaard. dat het er om ging het Neder- landsche volk te „winnen". Dit zou geschieden langs den weg der inner lijke overtuiging. Hierop is de kame raadschap met de N.S.B. en het gelijk- berechtigd-zijn gebaseerd. Met nadruk verklaarde spreker, dat deze strijd om ziel en geest van het Nederlandsche volk uiteindelijk alleen kan worden uilgevochten en gewonnen door haar die de politieke wildraagster is in dit land. door de N.S.B. Tusschen Duitschers en Nederlan ders is een hoogere gemeenschap mo gelijk dan die, gebaseerd op interessen, n.1. een gemeenschap van geest en idee in het nationaal-socialisme. Hierin vinden we ons tevens in ons gemeenschappelijk bloed. De nat.-socia list moet zijn strijd richten op het in nerlijke, op den geestelijken wil van het volk. Vervolgens ging Dienstleiter Ritter busch na wat nat.-socialisme eigenlijk inhoudt. Het kan nimmer de bedoe ling der Duitsche nat.-socialisten zijn. aard en wezen van het Nederlandsche volk aan te tasten. Wat zij zich in lan gen strijd verworven hebben, kunnen zij niet op een presenteerblaadje over reiken. In dezen zin is het nat.-socia- lisme geen exportartikel. De Duitsche nat.-socialisten willen slechts mede helpen Nederland tot hoogste schoon heid. bloei en kracht te brengen. Spreker schetste hierna het groote en machtige gebouw der Groot-Ger- maansche gemeenschap, dat het geheel zal overkoepelen, waarin de Nederlan ders zich naar aard en wezen ruim zul len kunnen bewegen en ontplooien. Over den vorm daarvan behoeft men zich niet al te zeer te bekommeren. Die komt vanzelf terecht. Wanneer we eerst-maar de zege hebben bevochten. Alle beproevingen zijn noodzakelijk en een eisch van het lot dat de volken toetst. Nadat spr. aan de hand van een brief aan "Irameraden. welken hij als Kreis- leiter eens had geschreven, de figuur van Adolf Hitier in al haar kracht had doen uitkomen, besloot hij zijn rede met er op te wijzen, dat de nat.-socia listen onder Hitiers leiding liever zul len sterven dan eapituleeren. Beide redevoeringen oogstten luiden bijval. Moord te Schellinkhout. BEJAARDE VEEHOUDER HET SLACHTOFFER. In het vredige dorp Schellinkhout, onder den rook van Hoorn, is groote beroering verwekt door een moord, welke aldaar in den nacht van Vrij dag op Zaterdag is gepleegd cn waar van de 72-jarige veehouder G. Palen- styn, vader van den voor enkele ja ren overleden burgemeester dezer gemeente, het slachtoffer is gewor den. De heer Palenstijl» bewoonde een boerderij aan het Noordeinde van het dorp, welke onlangs door hem was ver kocht, omdat hij met het oog op zijn leeftijd plaatsing wilde zoeken in een tehuis voor ouden van dagen. Zoolang deze aangelegenheid echter niet haar beslag had gekregen, mocht hij op de boerderij blijven, waarvan hij de eeni- ge bewoner was. Van deze gunstige omstandigheid heeft men waarschijnlijk gebruik gemaakt om hier binnen te dringen, waarschijnlijk met het oog merk van roof, waarbij men vermoe delijk den ouden man zoodanig met 'n hard voorwerp heeft geslagen, dat deze hierbij het leven heeft gelaten. Deze vreeselijke ontdekking werd den vol genden morgen gedaan door een nog jeugdigen kleinzoon van het slachtof fer, die een bezoek aan de boerderij kwam brengen en hier nog alles geslo ten vond. De postbode van het dorp, die juist passeerde, heeft hierop direct alarm gemaakt en de autoriteiten ge waarschuwd. Zooals reeds gezegd, wijzen de om standigheden, zooals deze zich voorde den, er op, dat roof het motief is ge weest tot dit misdrijf, doch, in hoeverre een belangrijk bedrag aan geld wordt vermist, kon nog niet worden nage gaan. Het feit, dat de man alleenwo nend was en een zeer gesloten natuur had, bemoeilijken inj dit opzicht het onderzoek, dat door de politie dadelijk met kracht ter hand is genomen. Een groote wanorde is niet aangericht, ter wijl het b.v. opmerkelijk is, da een doosje met levensmiddelenbonnen, dat zich op de tafel bevond, onaangetast is gebleven. De heer Palenstijn was een achtbaar ingezetene der gemeente en gedurende vele jaren bekleedde hii de f 'notie van voorzitter van het polderbestuur. Het aantal personen,dat zich van honger ziek geworden in de ziekenhui zen te Calcutta bevindt, bedraagt reeds meer dan 10.000, zoo meldt de statesman volgens een bericht van den Britschen berichtendienst uit Calcutta. In vele streken zijn ziekten uitgebroken, daar dc menschen onverteerbare groenten en planten gegeten hebben. Het was een beste das voor KFC Niet alleen, dat de Koogcrs een welis waar benauwde overwinning behaal den op de Alkm. Boys, een overwin ning, die echter verdiend wa», maar die niet op fraaie wijze bevochten werd, maar daarnaast verloren haar concurrenten een of meer punten. OSV wist het tegen de Kennemers niet verder te brengen dan tot een gelUk spel en WC speelde in Zaan dam eveneens gelijk tegen ZFC. De laatste uitslag mocht verwacht worden, de lste is voor ons geen groote ver rassing, want we weten, dat de Kenne mers op eigen veld lastige tegenstan ders ztjn. Intusscben zag KFC dus, hoe haar naaste concurrenten met gelijke spelen tevreden moesten zijn. Echter, wat de Koogers niet verwacht hadden, was de groote nederlaag welke West-Frl6la te slikken kreeg ln Santpoort. Met niet minder dan 8—1 wonnen do Sant poorters. De Enkhulzers misten weliswaar hun uitstekenden midvoor, maar dat ver klaart toch niet de groote nederlaag Deze moet veeleer geroeht worden ln een to taal uit-vorm zijnde ploeg, die den ge- heelen middag nsar haar vorm liep te zoe ken Alcmarla verraste vriend en vijand door Naar de Höhere SS- und Poil- zeiftihrer Nordwest mededeelt, heeft 't Polizeistandgericht Amster dam den 22sten October 1943 de volgende Nederlandsche staatsbur gers ter dood veroordeeld: Den <ctudent Johan Kemper, ge boren 27 October 1922 te Bussum. 2) Den student Martinus Raben, geboren 27 December 1922 te Pa- lcmbang (Nederlandsob-Indië). 3) Den distributie-ambtenaar Ka- rel Raben, geboren 21 Januari 1918 te SoeAbaja (Nederlandsch-Indic). 4) Den student Johan Schimmel, geboren 7 April 1919 te Amsterdam. 5) Willy van Breukelen. zonder beroep, geboren 27 Februari 1921 te Amsterdam. 6) Den student Herman Ruyg, ge boren 19 Januari 1923 te Russum. 7) Den arts Antonius Teliegen, geboren 25 Mei 1907 te Zwolle. 8) Den' student Abraham Cornelis Kuiper, geboren 28 Augustus 1922 te Arnhem. De veroordeelden hebben zich in het geheim verbonden met het doel moordaanslagen te plegen op perso nen uit het openbare leven in Ne derland. sabotagedaden te verrich ten. ondergedoken personen met geld en levensmiddelenbonnen steunen en spionnage te verrichten. De groep heeft in nauwe betrekking gestaan tot de door het Polizeistand gericht Amsterdam den 30sten Sep tember 1943 veroordeelde terreur groep waartoe de communist Louis Boissevain en de moordenaars van luitenant-generaal Seyffardt hebben behoord, en is een voortzetting daar van geweest. De veroordeelden heb ben zich schietwapenen en munitie verschaft. De veroordeelde Johan Kemper heeft bovendien zich schul dig gemaakt aan medeplichtigheid aan den moordaanslag op den poli- tie-ambtenaar Woerts te Bussum en den op 3 September 1943 gepleegden moord op den politiepresident van Utrecht Kerien. De onder 1 tot 7 ge noemde daders hadden afspraken ge maakt voor moorden en sabotageda den. die ingeval zij tot uitvoering waren gekomen, de openbare orde in de bezette Nederlandsche gebieden hadden kunnen verstoren. Reeds in deze afspraak voor misdaden heeft het Standgericht een vergrijp gezien tegen de voorschriften betreffende de handhaving van de openbare or de van 9 Januari 1943. Het meeren- deel der daders, in het bijzonder den arts Antonius Teilegen. heeft actief spionnage fredreven. Door het snel le arresteeren van deze veroordeel den is het de Sicherheitspolizei ge lukt de sabotage-organisatie. waar van de voornaamste deelnemers reeds op 30 September 1943 zijn ver oordeeld. in vollen omvang te ver nietigen. Het vonnis is na onderzoek van de gratiekwestie aan zeven veroordeel den Vrijdag 5.1. door den kogel vol trokken. De distributie-ambtenaar Karei Raben. een broer van den ter dood veroordeelden en doodgeschoten Marinus Raben, werd begenadigd, daar hij niet in die mate als de ove- rfge veroordeelden zich aan terro risme had schuldig gemaakt. OUD-MINISTER WASZINK OVERLEDEN. Op 62-jarigen leeftijd is Zaterdag te Breda overleden mr. M. A. M. Waszink, oud-minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen en oud-burgemeester, laatstelijk yan Roermond, Mr. Waszink werd 18 Mei 1881 te Maastricht geboren. Hij studeerde aan de universiteit van Amsterdam en was vervolgens enkele jaren te Maastricht hoofdcommies ter gemeentesecretarie, daarna van 1912—1926 burgemeester van Heerlen en van 19261929 minis ter. Na zijn aftreden als bewindsman van het departement van onderwijs vervulde mr. Waszink tot 1934 het ambt van burgemeester van Roermond. een fraaie 4—1 sege op RCH, dat een weok geleden nog wel OSV met groote djferi geklopt had. Beteekent dit ccn terugvin den van den goeden vornribu Alcmarla, of was de zege van RCH op OSV een uR- vl leger? De stand in 2 A is: KFC T S 2 0 11—7 U WFC 6 4 2 0 tl—4 1* OSV 7 4 12 14-11 9 ZFC 7 2 2 2 11—12 1 West-Frisia 7 j l lï—17 7 Alcmarla 7 3 0 4 13—16 8 HBC 6 2 "1 2 16—19 i Alkm. Boys «12 3 10—is 4 Santpoort 7 2 0 5 19—19 4 RCH 3 113 19—11 3 Kennemers 5 113 6—10 3 ADO speelt gelijk. We hadden het Zaterdag reeds gezegd: Hermes ging een zeer moeilijken wedstrtjd tegemoet tegen ADO, omdat dc Haegsche club op eigen veld nog altijd een zeer ge vreesde tegenstander 1». Welnu, ADO heeft het klaar gespeeld, om Hermes een gelijk spel af te dwingen, zoodoende er voor zorgende, dat H-DVS het eerste verltcs- puntje noteerde. Van dit gelijke spel profiteerden In de eerste plaats de Volewljckers. die natuur lijk zonder veel moeite van Xcrxcs won nen en nu meteen een puntje op Hermes zijn tngcloopen. Verder zskten DWS en EDO nog Iets meer af, dank zij twee gelijke spelen, welke zij noteerden. DWS speelde tegen Stormvogels gelijk cn dat resultaat ls een compliment voor do IJ- muidenaren, die daarmee toonden, dat hun toestand heelemaal ntet hoopeloos U. En EDO wist het op eigen terrein niet ver der te brengen dan een gelijk spel. nog wet tegen DFC, dat ander' dit seizoen lang niet op volle toeren speelt. In District n slaagde VSV er ln, om ln het Stadion te Amsterdam gelijk te spe len tegen Blauw wit: een uitalag. welke zeker niet slecht genoemd mag worden voor de Velzenaren. Er was nog een gelijk spel dat opviel. VUC wist het thuis niet verder te brengen dan een 2—2 spel tegen AJax. We hadden van VUC meer ver wacht. doch haar verdediging had de grootste moeite met de Ajax-voorhoede Van deze twee gelijke spelen profiteerde Feyenoord, dat met 2—1 van DHC won, ook al een uitslag, welke wijst op span ning! en dat dus een puntje Inliep op beide concurrenten. Haarlem schijnt groote plannen te heb ben. Nu weer won het ln Dordt ven Em ma en nog wel met 40. 't Gooi en RFC speelden gelijk, wat normaal ls. In het Oosten zorgde Wagen lngen voor een verrassing het klopte op den Berg het sterke AGOVV, waardoor de kansen van Go Ahead en NEC gestegen ztjn. Go Ahe3«t zelf won van Enschede met 32 en NEC had met Tubantta niet de minste moeite: 8—9! Heracles en Qulck speelden gelijk. In het Zuiden zorgde Longa voor een verrassing, want het klopte zoowaar Wil lem II met 2—0. Op deZb manier wordt Willem II vast nipt kampioen. Eindhoven daarentegen omzeilde een lastige klop door tegen MW gelijk te spelen, wat een uit stékende prestatie ls op het veld ln Maastricht, NAC had geen moeite met NOAD: 7—0 en PSV stuurde de Spechten ook al met een flinke nedeHaag huis waarts. PSV won met 3—2. BW stelde iets teleur door tegen Roermond slechts gelijk te spelen In het Noorden won Hedrenveen met 3-fl en nam dus duidelijk revénche. LSC sloeg Leeuwarden met 4—1, wat vrijwel nor maal is. terwijl Veendam zich thuis liet kloppen door Achilles. dat zoo nu en dan uitstekend voor den dag komt. De Gronlngsche clubs prefereerden dezen Zondag gelijke spelen. Be Qulck en Velo- cltas konden geen van belde doelpunten Sneek en GVAV zagen kans één keer het doel te vinden. 't Is wel eens anders geweest in d® stad Groningen! Herstel van Beverwijk. Dat Schagen het moeilijk zou krijgen in Beverwijk lag voor de hand, maar dat de Beverwijkers een groote 6-2 zege konden noteeren, had niemand verwacht. Voor de rust ging het nog, al was ook toen Bever wijk sterker (2—1). maar na de hervatting was Schagen de kluts kwijt en toen kwam de groote nederlaag. Zaandijk deed beter werk en klopte DEM met 5—1. Wel zeer duidelijke cijfers! Het was ln dit geval jammer, dat QSC vrijaf had. Succes en HRC deelden de punten ln een puntloos gelijk spel en GVO was juist sterk genoeg om KW te klop pen (1—0). De stand ln 3 A is thans: QSC 6 S 1 0 11 19-4 Schagen 7 4 1* 2 9 23—18 Beverwijk 6 4 0 2 8 23-^12 Zaandijk 6 S 1 2 7 13—7 KW 6 2 1 3 5 9—10 GVO 6 2 1 8 4 ft—t» DEM 6 1 2 3 4 ê-tS Succe9 7 0 4 3 4 3—20 HRC 6 1 1 4 3 5—9 In de 3e klasse B won Helder zeer ver diend, met 52 van Schoten, maar tege lijkertijd stelde DTS ernstig teleur door van Zandvoortmeeuwen met 9—4 te ver liezen. Kinheim deed uitstekend werk door Halfweg te kloppen, zij het slechts met 2—1 en de twee resteerendo wedstrij den, Bloemendaal-Terrasvogels en TYBB- HFC eindigden in een 2—2 gelijk spel. De stand in 1 B ts' Helder 6 5 l 0 H 23—22 DTS 0 7 4 2 1 IÖ 15-11 Zandvoortm. 6 4 119 17— Kinheim 1 3 2 2 8 17—20 HFC 7 2 3 2 7 15—13 TYBB 7 2 2 3 8 23-29 Terrasvogels 7 1 3 3 5 19—14 Halfweg 7 2 1 4 5 19— BI.da al 7 1 3 3 5 13—19 Schoten 7 10 6! 14—28 Productiviteit in de 4e klasse. In de 4e klasse A wist LSVV een van haar ernstigste concurrenten, BKC, te kloppen, zij het met slechts 1—0. Boven dien bofte LSW. doordat Atlas thuis van Watervogels verloor (0—l) en Texel ln W - waard niet verder kon komen dan een gelijk spel. Alleen Oudesluis zoggde voor een overwinning en wel tegen N.-Nledorp, dat met 45 verloor. De stand in 4 A ls: W. waard 7 3 2 2 8 17—18 LSW 8 4 0 2 8 5-6 Vrone 6 3 117 13—12 Atlas 6 3 1 2 7 12—18 OudeshHs 7 3 1 3 7 15—19 Texel 5 2 2 1 6 15—7 BKC 6 2 2 2 6 19—7 Watervogels 5 2 1 2 5 810 N.-Niedorp 6 0 0 6 9 19—23 VOETBALUITSLAGEN. DISTRICT I. ADO—Hermes DVS De Volew.Xerxes SpartaHBS Storm vo gels—DWS EDO—DFC DISTRICT n. EmmaHaarlem Blauw Wit—VSV 't Gooi—RFC VUC—Ajax DHC—Feijenoord DISTRICT m. NEC—Tubantia Wagenlngen— AGOVV Heracles—Quick Go Ahead—Enschede DI8TRICT IV. LONGA—Willem II NAC—NOAD PSVDe Spechten BWRoermond MV.y—Eindhoven DISTRICT V. Be Quick—Vélocitas 0—0 Sneek—GVAV 1—1 VeendamAchilles 33 HeerenveenHSC 3—0 LSCLeeuwarden '6I DISTRICT I. Tweede klasse A. Alkm. BoysKFC 1—4 De Kenn.—OSV 0—0 RCHAl cm. V. 11 ZFC—WFC 1—1 SantpoftrtWest-Fr 81 Tweede klasse B. VolendamHercules 00 ZeeburgiaHiiv 30 Vriendensch.DWV 22 DOS—AFC 3—1 Watergr.meer—HVC 3—8 Derde klasse A. Beverwijk—Schagen 6—8 GVOKW 1—0 ZaandijkDEM 51 Suppéft—HB£ ö-o Derde klasse B. HelderSchoten 52 Bloemend.—Terras-v. 2—2 TIJBB— HFC 2—2 Zandvoortm.DTS 40 Kinheim—Halfweg 31 Vierde klasse A. N. NiedorpOudesl. 45 LSVV—BKC 1-0 Atlas—Watervogels 01 Wiermgerw.Texel 22 Rcs. tweede klasse A. WFC 2—EDO 2 2—1 De Kennemers I Al cm, Victrix 2 2 Stormv. 2—HFC 2 21 Helder 2—AFC 3 (^-8 Res. derde klasse A- ZFC 3—HRC 2 3—3 Zaandijk 2— Alcm. Victrix 3 7—1 KW 2—WFC 3 2-0 OSV B. 2 l~>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1