NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verbitterde Sovjet-aanvallen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordara C 9. Bureau der Scbager éditie: Schagcn: Laan 20L Telefoon 444 <2 HJnen) Postrekening 66189. DINSDAG 26 OCTOBER 1M3. SCHAGER EDITIE. 8?c Jaargang. No. 250, 2 pagina'». De*e Co n root rersotoiJnt dageltjk* Advertcntl «-tarief. Pry» der gewone advertenties in de»e Editie 11 ot. per m.M. B* contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheet* oplage op aanvrage. -Zware afweergevechien duren voori HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER. 25 Oct. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Op de zwaartepunten van den grooten afweerslag in den zuidelij ken en den centralen sector van het oostelijke front kwam het gisteren tot buitengewoon verbitterde ge vechten. Verscheidene ten luiden van Melito- pol en ten zuidoosten van Saparosje over een smal front aanvallende sov- jetdivisles werden met zware verliezen afgeslagen, eenige penetraties afge- Igrendeld. Aan weerszijden van Dnje- t>ropetrow8k slaagden vijandelijke strijdkrachten onder bescherming van een dichten mist erin. bruggehoofden te vormen aan den westelijken Dnjepr- pever. In het penetratiegebied ten zuid oosten van Krementsjoeg wisselden krachtige vijandelijke aanvallen op onze afgrendellngsfrontcn af met eigen tegenaanvallen. De bolsjewis ten verhoogden hun krachtsinspan ning om naar Kriwolrog door te breken. De zware afweergevechten duren onverminderd voort. Tot zware gevechten kwam het ook ten westen van Smolensk. Hevige door- braakaanvallen der bolsjewisten strandden daar op den hardnekklgen tegenstand onzer troepen, die in een tegenaanval tijdelijk verloren gegaan terrein heroverden en daarbij een vrij zwakke vijandelijke groep vernietigden. Van de rest van het oostelijke front zijn slechts plaatselijke gevechten uit d? sectoren ten noorden van Kief, aan weerskanten van den Soshmond, ten z.-westen van Welikije Loekl en ten zui den van het Ladogameer te melden. In de zware gevechten der belde laatste dagen zijn 282 sovjetpantserwagens stukgeschoten waarvan hOT meerendeel aan het front tusschen de Zee van Azof en Krementsjoeg. Het Italiaansche front. Aan het Zuid-Italiaansche front von den gisteren geen noemenswaardige gevechtshandelingen plaats. Sterke formaties Duitschc gevechtsvliegers vielen opnieuw met goed resultaat de vijandelijke ravitailleeringsbasis Na pels aan. Volgens intusschen binnengekomen rapporten heeft de luchtmacht in den nacht van 21 op 22 October in het oos telijke deel der Middellandsche Zee een vijandelijken torpedojager tot zin ken gebracht en een tweeden door bomtreffers beschadigd. Boven het bezette gebied in het wes ten werden gisteren 11 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, waarvan 9 door afweergeschut der luchtmacht. Amerikaansche bommenwerpers vlo gen bij dicht wolkendek en. regen over Zuidoost-Duitschland en lieten luk raak en ver uiteen bommen op eenige plaatsen vallen. In den afgeloopen ffaïht deden vijandelijke stoorvliegtui- gen afzonderlijke aanvallen op West- Duitschland. Duitsche gevechtsvliegtuigen bom bardeerden afzonderlijke doelen in het stadsgebied van Londen. De strijd aan het Zuiden van het Oostfront. BERLIJN. 25 Oct. De ANP-cor- ïespondenl meldt: De strijd in het zuiden van het oos telijke front heeft thans een hoogte punt bereikt. Van zwaartepunten kan men hier niet spreken, de gevechten vormen een geheel en men kan wel zeggen, dat de afloop ervan het lot van den geheelcn zuidelijken front- vle\igel bepaalt. De bolsjewisten zetten blijkbaar alles op alles doch de Duit sche tegenaanvallen zijn niet- minder krachtig. De Sovjet-Russische strijdkrachten in de bocht van den Dnjepr, die ten Zuid oosten van Krementsjoeg over deze rivier zijn gekomen, rukken naar het Zuiden op in de richting van Krl- TEGEN HET BOLSJEWISME. Meldt U voor de Waffen-SS en den Landstorm. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, op den leeftijd van 17—45 jaar, kan zich vrijwil lig bij de hieronder vermelde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Landstorm. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm of bU het SS-Wachtbataljon ln Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Duitsche Krlegsmarlne kunnen zich aanmelden. Zij. die tot de Germaansche SS ln Nederland toetreden wlUen. kunnen zich eveneens aanmelden. Personen, tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldlngspllcbtig zijn voor de tewerkstel ling, kannen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan leder wor den. die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersoplei ding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding la niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. 27.10.43, 0—14.00 uur, Den Haag Bij heivervaardigen van beschoeiingen van wallen en dammen in Westfries land maakt men veelal gebruik van gebroken en voor het oorspronkelijk doel onbruikbare dakpannen, die netjes op elkaar gestapeld en vast- gemetseld worden. Vooral bij d« weldebruggetjes wordt deze bouw methode veelvuldig toegepast CNF/KylpWPs* m woirog. Dit belangrijke spoorweg knooppunt. dat tevens wegens zijn steenkool- en ertsmljnen van groote beteekenls is, bevindt zich nog steeds in Duitsche handen. Zooals de situatie op het oogenblik is, vormt de Dnjepr niet langer meer een beschermende linie, waarachter de Duitschers zich kunnen verdedigen. Niettemin vormt deze in haar beneden loop tot drie kilometer breede en door uitgestrekte moerassen omzoomde rivier een barrière, die de ravitalllee- ring der Sovjet-Russische strijdkrachten ten zeerst,e moet bemoeilijken. Met de gevechten in de bocht van den Dnjepr hangen die tusschen Sapo- rosje en de Zee van Azof ten nauwste samen. Nu de Duitschers Melitopol, een belangrijk bolwerk voor de ver dediging van laatstgenoemden sector, ontruimd hebben, ligt achter de Duit sche troepen niets dan de eindelooze vlakte der Nogalsche steppe, die voor de verdediging vrijwel geen natuurlijke voordeelen biedt. De positie van de Duitsche strijdkrachten in dezen sector, die mede den toegang tot de Krim be- heerscht. hangt ook uiteraard hiervan af en hieruit blijkt het verband met de gevechten fh de bocht van den Dnjepr of de Duitsche strijdkrachten op- den rechteroever dezer rivier den Sovjet- Russischen opmarsch naar het Zuiden kunnen tegenhouden. Hieromtrent waagt men zich te Berlijn niet aan prognoses. De strijd is nog in vollen gang en omtrent den afloop kan men vooralsnog niets zeggen. Lloyd George in 't huwelijk getreden. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is de voormalige Britsche mi nister-president Lloyd George Zater dag op zijn landgoed in het huwelijk getreden met zijn particuliere secreta resse, Frances L, Stevenson. Lloyd George is thans 80 jaar oud, zijn vrouw 55. Miss Stevenson was vroeger onder wijzeres en kwam in 1913 in het huis van Lloyd George. Zij vergezelde hem als particuliere secretaresse naar de vredesconferenties. Ook in Downing Street bleef zij dit ambt vervullen. Miss Stevenson heeft een academi- schen graad van de Londensche uni versiteit en een eerediploma op het gebied der klassieke literatuur. Toen Lloyd George zich op zijn landgoed in het graafschap Surrey terugtrok, ver gezelde zij hem daarheen. Verduisteren van 17.30-7.15 27 Oct.: Zon op 7.25, onder 17.22. Maan op 5-07, onder 17.17. VERVROEGD STAATSEXAMEN MOGELIJK IN DECEMBER. De secretaris-generaal van het depar tement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming heeft blijkens mededeelingeh in de Staatscourant, be paald, dat aan mannelijke personen, die vóór 1 Januari 1926 zijn geboren en voornemens waren in het jaar 1944 deel te nemen aan het staatsexamen, voor toelating tot de universitaire stu die. het staatsexamen Hootere Burger school B, de gelegenheid zal worden gegeven om het verlangde getuigschrift in de maand December 1943 te verkrij gen. Met de bijzondere omstandigheden van hen, die zich voor de examens hebben aangemeld, zal zooveel mogelijk rekening worden gehouden. NEDERLANDSCHE KRIJGS GEVANGENEN OP JAVA. 's-GRAVENHAGE, Oct. - Er kun nen thans inlichtingen worden ver strekt omtrent krijgsgevangenen bene den den rang van offtcler, beginnende met de letter P tot en met de letter R. Zij, die inlichtingen wenschen om trent vorenbedoelde krijgsgevangenen, gelieven zich te wenden tot het Infor matie-Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14, 's-Gravenhage, onder opgave van naam voornamen, geboortedatum en -plaats en zoo mogelijk stamboeknummer, mil. rang en laatste bekende standplaats, ZEEP VOOR ARTSEN ENZ. 's-GRAVENHAGE. 30 Oct. Met in gang van 1 November 1943 komen kap pers. practiseerende artsen tandart sen. dierenartsen, medische studenten, vroedvrouwen, verloskundigen, wijk verpleegsters. gediplomeerde bakers gediplomeerde kraamvrouwen, veever loskundigen en personen, werkzaam in de genees- en verbandmiddelenindus trie weder voor een periode van drie maanden in aanmerking voor een ex tra rantsoen zeep. Belanghebbenden worden verwezen naar de publicatie van den distributiedienst hunner ge meente van inwoning. AARDAPPELSCHILLEN EN Hl'ISHOUDBEENDEREN HEBBEN GROOTE WAARDE. Ook dezen winter zal ons vee weer goed gevoed moeten worden. De aard appelschillen zullen daarbij een welko me aanvulling beteekenan. Vooral in de omgeving van de groote steden, waar veel melkveebedrijven voorko men, komt die aanvulling prachtig van pas. De huisvrouwen dienen dus vooral do schillen aan de ophalers mee te ge ven. Zij hebben echter nog een andere plicht, n.1. er voor te zorgen, dat alle huishoudbeenderen apart oewaard wor den en afgedragen worden a8n de op halers. Ook beenderen zijn van belang. Wat allemaal uit oude beenderen ge maakt kan worden, grenst aan het on gelooflijke. Er gaat vrijwel niets verlo ren. Om enkele dingen te noemen: Beenderen zijn noodig voor de lijm- fabricage. Uit het vrijkomende been- dervet worden stoffen gemaakt, be- noodigd voor het maken van zeep, ge neesmiddelen, verf, lak, Inkt, kaarsen, stearine, scheerzeep en schoensmeer, enz. Fijngemalen beenderen, van lijm ontdaan, leveren voedermiddelen en meststoffen op. Aardappelschillen en huishoudbeen deren hebben groote waarde. Helpt de koe met schillen en de koe helpt EN VROEGER? Wij ontleenen aan het Algemeen Handelsblad: De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie, mr, dr. C. H. Pastoor, lid der N.S.B., stond onlangs te Utrecht terecht, omdat hij zich in zijn functie overheidsgelden had toegeëigend. De stafleider van den Ned. Land stand, Damave, lid der N.S.B., werd uit zijn functie gestooten, omdat hij in korten tijd ongehoorde bedragen in zijn zak had gestoken bij het uitvoeren van zijn taak als commissaris eener geliquideerde landbouworganisatie. De rijksaccountant van de prijsbe- heersching in Groningen. T. Nieland. lid van de N.S.B., stond terecht, omdat hij in zijn functie een misleidend rap port had uitgebracht over de prijzen politiek def millioenen oorlogswinst makende N.V. Rumpunex. Ook in onze eigen omgeving kennen wij voorbeelden van leden der N.S.B., die door hun levenswandel en -handel een zekere „distancieeringsbeweglng" vertoonden ten opzichte van hun ideo logie. Welaan, wat zou dat? Wat moet men daarop nu zeggen: „Zie Je nou wel?" of „Het is meer dan- treurig met die kerels"? Natuurlijk zou men er goedkoop op kunnen wijzen, dat het vroeger óók wel is voorgekomen, dat vooraan staande menschen zich misdroegen. Ons blad heeft eenige jaren lang een feilen strijd gevoerd tegen den bacon- fabrikant Sal. van Zwanenberg, die benoemd werd tot Regeeringscommis- saris voor de Veehouderij en die func tie misbruikte, om de belangen van zijn concern te dienen ten k06te der volks- en boerenbelangen. Zélfs be stond hij het wij publiceerden dit destijds en riskeerden n.b. een straf vervolging om als baconfabrikant een „opzetje" van 30 pet. te maken bij een overheidsaanbesteding voor loon- slachting op welker richtige naleving hij als Regeeringscommissaris moest toezien. Deze Van Zwanenberg was niet beter of slechter dan' één der drie bovengenoemde N.S.B.-ers maar het kolossaal groote verschil is, dat Van Zwanenberg in functie werd gelaten en kort na onze officieel juist geble ken publicatie zoowaar werd onder scheiden met de Orde van den Nederl. Leeuw, welke hem door den minister persoonlijk werd overhandigd te Oss! Ook heeft ons blad destijds den strijd aangebonden tegen het feit, dat mr. H. A. J. Kusters was benoemd tot de belangrijke functie van leider van het Landbouwcrisisbureau, hoewel hij toen kort tevoren op 23 Mei 1932 door het Amsterdamsche gerechtshof in hooger beroep was veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens mede plichtigheid aan valschheid in geschrif te (de „Ltmmensche strafzaak"), ter wijl het hof de verduistering van gel den als curator in een faillissement, waaraan de Alkmaarsche strafzaak hem tevens schuldig had bevonden, niet bewezen achtte. Het groote ver schil met analoge gevallen in het heden is, dat deze man a'.s ambtenaar bleef gehandhaafd, zélfs nadat wij een bezoek hadden gebracht aan den toenmaligen minister-president dr. H. C o 1 ij n, wien wij alle gegevens ter zake ter hand stelden! Wij herinneren aan deze twee geval len wij hebben er op landbouwcri- sisgebied méér behandeld in het openbaar belang. En in dit verband citeert Het A 1 g. Handelsblad Volk en Va derland dat op Vrijdag j.1. over hetzelfde onderwerp o.m. schreef: „Ja zeker, het zijn N.S.B.'ers. en de menschen, die in de kranten de mis drijven van deze rampzaligen^ hebben gelezen, gnuiven. De eerlijke n&tionaal- socialist echter balt zijn vuisten en er is maar één ding. dat hem verzoent, met dit verraad van zich noemende ka meraden. n.1. het feit. dat zij in alle openbaarheid worden gestraft door andere nationaal- socialisten! Want dit laatste is kenmerkend voor onze opvattingen. Neerlands stem van 't front. HILVERSUM, 23 October. De pers dienst van den Nederlandschen omroep meldt: De bekende P.K.-uitzendingen, welke tot dusver onder den titel .jNeerlands stem van het front" iederen Zondag v. 11.50—12 uur over Hilversum I en iederen Woensdagavond v. 18.4518.55 over Hilversum I werden uitgezonden, worden samengevat in één programma. Dit tot één uitzending per week sa mengevatte programma wordt iederen Zondag van 11.45—12.00 over Hilver sum I gegeven onder den titel: „Voor waarts kameraden." SS-oorlogsverslaggevers berichten U over den strijd voor en den opbouw van het jonge Europa. In deze uitzending zullen zoowel de berichten van het front worden opge nomen alsmede het nieuws over den opbouw achter het front. VERHUUR VAN SCHRIJFMACHINES- Ook hiervoor ivergunnlng veretscht. 's-GRAVENHAGE. 25 Oct. - Bij pu blicatie in de Staatscourant van 4 De cember 1942 werd het bestaande ver bod tot het verkoopen en afle veren van schrijfmachines zonder vergunning uitgebreid tot een ieder, tenzij verkoop en aflevering geschiedt aan bij het bureau voor de metalen- verwerkende industrie ingeschreven handelaren ln kantoormachines. Ter voorkoming van misverstand wordt er hierbij de aandacht op gevestigd, dat dit verbod tot aflevering mede omvat de aflevering als gevolg van het sluiten van een overeenkomst van huur en verhuur. Dientengevolge is voor het verhuren van schrijfmachines door een ieder een vergunning verelscht. met uitzondering van de kantoormachine- handelaren. voor welke categorie reeds een regeling is getroffen, welke ln de Staatscourant van 11 Maart 1942 is ge publiceerd. Deze vergunningen kunnen bij bovengenoemd bureau. Riouwstraat 182, Den Haag, worden aangevraagd. VERLENGING DER LOONREGELING IN DEN LANDBOUW. ■s-GRAVENHAGE. 21 Oct. De Ge machtigde voor den Arbeid heeft de werkingsduur van de door hem op 1 April 1943 vastgestelde voorloopige lan delijke regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in den landbouw, die op 31 October a.s. ten einde loopt, verlengd tot 31 Maart 1944. SCHAGEN. Een blik in een onbekende wereld. EEN GOEDE SCHIPPERSVROUW 18 AAN BOORD GEBOREN. Velen Ingezetenen zal 't ontgaan zijn, dat we hier op het oogenblik een be zoeker hebben, als we nog nimmer in Schagen zagen en als we naar alle waarschijnlijkheid ook wel niet spoedig opnieuw zullen kunnen begroeten. Zijn naam Is „Guldo" en hij komt uit Ant werpen. Ten minste, daar fioort hij thuis, maar het is lang geleden, sedert hij voor de laatste maal de torens van de machtige Scheldestad zag verrijzen. Want hij is een zwerver, die Guldo. Nauwelijks is hij ergens aangekomen of zijn hart trekt hem reeds weer naar andere streken en andere steden. Al tijd, altijd moet hij verder. Hij is een zwerver langs 's Heeren waterwegen. Want Guido is een schip, een machtig schip uit de binnenvaart, metende 1310 ton. Zijn lengte ls niet minder dan 80 meter. Wanneer we zeg gen, dat Schagen in zijn haven niet spoedig opnieuw zulk een kolos zal kunnen begroeten, dan durven we dit te doen, omdat de reis naar hier zekére bezwaren heeft opgeleverd, voortsprui tend uit de eigenltjk reeds te groote diepgang van het schip. Deze bedroeg n.1. m. 2.52, terwijl de kanalen, waar langs het zich in Noord-Holland be woog. ten deele berekend zijn op een diepgang van ongeveer m. 2.10 De Guido heeft dan ook enkele malen den grond geraakt en ln het slib was hij vrijwel stuurloos. Zoo vertelde ons de vriendelijke kapitein, de heer L. So- mus, die met recht trotsch was op zijn machtig vaartuig, dat niet minder dan 10 laadruimen telt, alle gescheiden door waterdichte schotten. Het was ons vergund een kijkje te nemen in de woonrulmen. Wat we daar zagen overtrof onze stoutste verwach tingen. Een stijlvolle salon met een glimmende parketvloer, waarop we on ze schoenen nauwelijks durfden te zet ten, een slaapkamer, die met recht een juweeltje mocht worden genoemd, een badkamer met een piekfijn ingebouwd bad. Er was een ruim woonvertrek, tegelijk keuken, en daaronder, een ver dieping lager, een slaapvertrek met eenige bedden. Alleen de zolderin gen waren wat laag. Dat was een ge volg van het feit, dat bij den bouw van dit schip, dat er een ls van het Rijn Hernekanaal type, rekening in ge houden met de bruggen, die geen groo- tere hoogte hebben dan m. 4.20 boven den waterspiegel. Toen we alles hadden bekeken, von- De strijd om de leiding. 1 Hy «A* JOOP Oi66ftL 'tSN ..OPfeEL66Cl"BALLCOL «- J--0 %-2 S. TOEK) MBT OP T SiMO 2-2 wei^D SN Bieee. lECk. ra .OVE^oeetE" Ti exPLOPE6.«t&Nl ECM voLfeeiVoexJ neeg. NEEM WATJE.S »te/ In de 3e klasse D wordt tusschen T.O.G. (Amsterdam) en Hollandia (Hoorn) een verwoede strijd gevoerd om de leiding. Bij de j.1. Zondag te Hoorn plaats gehad hebbende ont moeting tusschen beide rivalen, waar van door onzen teekenaar hier boven een flits in beeld is gebracht, vond de hoofdstedelijke techniek in het Hoorn- sche enthousiasme een waardig tegen wicht, zoodat het duel onbeslist (22) eindigde. SPORT.. Voetbal. ZANDVOORTMEEUWEN—D.T.S. 4—0. D.T.S. lijdt de eerste ne derlaag. Dat de strijd tegen de Zandvoort- meeuwen een moeilijke opgaaf zou zijn stond van te voren reeds vasi. Doch een 40 nederlaag had men niet ver wacht. D.T.S. speelde met een invaller voor H. Kuiper en pakte direct goed aan. Zandvoortmeeuwen liet het er echter niet bij zitten, zoodat een vlug op en neer gaande wedstrijd, met wisselende kansen, ontstond. Langzamerhand kreeg Z. het spel in handen en als na 35 mi nuten spelen de linksbuiten scherp voorzet, ontstaat er een doelworsteling. waardoor de bal juist over de lijn raakt en Zandvoortmeeuwen verdiend de leiding neemt. (10.) Met dezen stand komt de rust. Na de rust geeft de wedstrijd een heel ander beeld. Nu is D.T.S. steeds ln den aanval, waardoor een zware druk op de Z.-veste ontstaat. En als na 20 minuten spelen op enkele meters van het Z.-doel een D.T.S.-speler alleen voor den doelman staat, verwacht iedereen den gelijkmaker. Doch de bal wordt gestopt, Bos krijgt hem weer te rug, doch voor de tweede maal mist de bal zijn doel. De Z.-voorhoede weet zich meester te maken van het leder en inplaats dat D.T.S. gelijk maakt, wordt de Z.-voorsprong vergroot door een fout van Van der Hoven. (20.) Hierna voltrekt zich het noodlot. Carnas valt uit en W. van Dijk komt in zijn plaats. C. Rootjes maakt hands en het is penalty, welke Z, benut. (30.) Meteen daarop krijgt C. Kroon door een onschuldig handsballetje een strafschop tegen zich, die eveneens in een doelpunt wordt omgezet. Met den stand 40 komt het einde. KOEDIJK II—LANGEDIJK IU 7-4). Zondagmiddag had onder leiding van scheidsrechter C. Hartland de wedstrijd Koedijk II tegen Langedijk III plaats. De Langedijkers treden aan met slechts negen man met het resultaat, dat K. S.V. na 1 minuut de leiding reeds kan nemen. Na een mooi genoihen hoek schop kwam het tweede doelpunt via het hoofd van Kramer. Met 20 kwam de rust. Na de hervatting bleef K.S.V. in de meerderheid met het gevolg dat het einde kwam met een 70 overwin ning voor onze plaatsg*oooé*m een uitslag, welke we op het Koedijker veld nog niet beleefden. De vorige wedstrijd tusschen dezelf de ploegen leverde een gelijk spel, 11, op. WÏERÏNGERWAARD I—TEXEL I 2—2. Beide ploegen hebben de punten broederlijk gedeeld, waarbij Wieringer- waard echter iets meer kreeg dan haar toekwam. Het was over "het geheel ge nomen een snelle, ietwat forsche wed strijd, die echter gelukkig niet ruw werd. In een der eerste minuten kreeg Wieringerwaard een strafschop te ne men, die gemist werd. Even later be nutte Texel een strafschop beter, en nam de leiding. 01. Texel kwam voortdurend in den aanval en demon streerde een vlug open aanvalsspel. De doelpunten kwamen echter aan de dere zijde. Na een half uur spelen slaagde de linksbuiten van W. er n.1. in gelijk te maken. Met dezen stand kwam de rust. Na de thee was Wieringerwaard in den aanval. Vooral in het eerste kwar tier zaten de roodwitten er duchtig op, maar ook juist tijdens dit kwartiertje slaagde de rechtsbuiten der Texelaren er ln opnieuw zijn club de leiding te geven. Even later echter maakte Geert- sema (W.) wederom gelijk. Het spel ging nu uit als een nachtkaars. SCHAAKVEREEN. „SCHAAKMAT TE LANGEDIJK. De uitslagen van de voor de winter competitie gespeelde partijen was als volgt: Eerste klasse: W Kaan—J. J. Kroon 10; H. HartD Koorn 01; Jn. Smit H. Stins '/»-%; H. J. Schut-Jn. Krijgsman 0—1; G, Goudsblom—Jn. Klinkert afgebr.; Jn. Ootjers—C. P Witsmeer afgebr.; H. Bouwens—D. Koorn 0—1; G. Goudsblom—W. Kaan afgebr.; Jn. Klinkert—Jn. Ootjers 01; C. P. Witsmeer—H. Hart afgebr D Koorn—J. Krijgsman 0—1; Jn. Smit— H. J. Schut 01; H. Stins—J. J. Kroon 0—1. Tweede klasse: F A. Scholtes—Jb. Bakker 1—0; C. Krijgsman—K. de Vries Vt—'f*: Jn. Kamper—Jb. Bakker afgebr.; K. de Vries—A. Coppens 1—0; Wb. Koordes-Th. Smit 0-1; J. Heids- ma—G. van Loenen 1—0; Jb. Linde boom—C. Krijgsman 0—1. Derde klasse: C. Kliffen—H. van Zanten 1—0; A. J. Wit—C. Kliffen 0—1; P. Rustenburg—N. v. d. Abeele 1—0: A. J. Wit—J. van Hout 1—0; N v. d. Abeele—C. Kliffen 1—0: P. Rusten burg—A. J. Wit 1—0- den we gelegenheid nog «en ruettg praatje te maken met het schlppersg*- zin, allen menschen. die op het water zljn geboren en getogen en waarop bon beroep een eigen stempel heeft ge drukt. Ook de vrouw bleek bet levens licht te hebben gezien op een schip, toevallig ln Nederland. „Dat kan ntet anders, zoo zij de heer Somus, „oen goede schippersvrouw is aan boord ge boren. Een vrouw van het land houd1 het niet uit. Ze gaat er vandoor, zoo zeker als een waterrat aan boord ven een schip zonder water in de ruimen. En kijk, dit is de ware schipper van morgen." Bij die woorden 11e*. hij rijn hand gaan door het haar van de mis schien 5-jarige Guldo, het zoontju, waarna het schip was genoemd. „Hij kan al schipperen, dat het de moeite waard is. Iemand, die op 20-jarigen leeftijd in het vak komt, leert het nooit meer. Je rflbet het van jongs af aan hebben gedaan." We namen afscheid van het vriende lijke gezin en tevens van d«; grootst* bezoeker, die Schagen ooit heeft gehad En we gingen met de gedachte een hhk te hebben geworpen in 'n ons onbekende wereld, Maar toch ook weer een we reld, die ons Nederlanders, gewend als we zijn aan water en zee. niet al te var ligt. KRUIDENIERS EX AM EN. Bij het gehouden kruidenierscxamen te Amsterdam zijn voor het vakdiploma geslaagd de navolgende cursisten: J. S;emon6, Schagen: A. Bil, Barslnger» horn; C. Vos, Burgerbrug; C Hooi* meijer, Breezand; M. C. Ruijter. Bree- zand; N, Slkking, Anna Paulownn; Chr. M. Martens, Den Helder. A. Mooij. Den Helder. Allen hebben de mondelinge lessen in Schagen gevolgd. Oud-burgemeester Avis t» EEN VOORAANSTAANDE FIGUUR IN DE PROVINCIE. Te Hoorn is na een langdurige ziek te tn den ouderdom \len 75 Jaar over leden de heer H. Jac. Avis, oud-bur gemeester der gemeente Midwoud (1900—1934). De overledene was in de provincie Noord-Holland een zeer vooraanstaan de figuur, die tal van functies heeft bekleed. Zoo was hij langen tijd voor zitter van den Provincialen Bond van Rundveefokvereenigingen, waarvan hij tevens de mede-oprichter was. evenals van de Noordhollandsehe Varkensfok- vereeniging. Voorts was hij voorzitter van de afdeeling Noord-Holland van het Nederlandsche Rundvee-Stamboek, bestuurslid en voorzitter van de Land bouw Onderlinge Noord-Holland, lid van het hoofdbestuur van de Holland- sche Maatschappij van Landbouw, wel ke ambten hij met nog vele andere voor korten of langen tijd heeft bekleed- De teraardebestelling zal plaats heb ben a.s. Donderdagmiddag te half twee in de gemeente Midwoud. Noordscharwoude. TentoousteUing. De tentoonstel ling van de Ned. Herv. meisjesclub. welke Zondag ln de consistoriekamer wprd gehouden, mocht zich .in een goede belangstelling verhougen. De di verse. door de meisjes gemaakte arti kelen maakten een keurigen indruk Zaidscharwoade. Bridgewedstrijd. Zondagmiddag werd in hotel „De Roode Leeuw" al hier. een bridgewedstrijd gehouden. De deelname was niet groot. Er werd slechts aan 4 tafels gespeeld Om er toch een genoeglijken wedstrijd van te maken speelde men een dubbele ronde. De uitslag was: Oneven lijn: A. Kep- pelN. Kaan 12V« pnt, le prijs; J. v. d. Abeele—K. Ruiter 20% pi*: A. Groot—C Borst 23 pnt; P Blijleven— A. Weel 24 pnt. Even ltjn: P. v. d molen—H. de Vries 17'/t pnt. le prijs, M. Goudsblom—P, Eecen 18 pnt; C. Smit—A. Schram 25% pnt; Jb Zijp—L. Overtoom 19 pnt. De Ned. Herv. Gemeente los van Koedijk. In een dezer dagen gehou den bijeenkomst van de Kerk eraden der Ned. Herv Gemeenten Koedijk en Zuid-Scharwoude is beslist de combina tie dezer twee gemeenten te beëindi gen. Beide gemeentep zullen nu weer zelfstandig zijn. hetgeen ongetwijfeld het beroepingswerk ten goede zal ko men. aangezien de groote afstand tu»- schen de gemeenten voor de meeste predikanten één der hoofdbezwaren was om naar hier te komen. Oudharspel. Geslaagd. Bij het examen, uit gaande van de NIVA, slaagde onze plaatsgenoot, de heer Ant. Kroon, voor het diloma Vakbekwaamheid Kruide niers. Kolhorn. Komt ziet en hoort. - Zaterdagavond werd in de zaal van den heer Droog een uitvoering gegeven vanwege het Nut van 't Algemeen. Departement Kolhorn. Voor dezen avond was de me dewerking verkregen van de zangvet;- eeniglng „West-Frisla" uit Winkel, het Zijper Salonorkest en de zangsolisten mevr. BlaauwboerJonk. mevr. Buis Grin en den heer Jan Meyer, allee on der leiding van den heer Nico Snel De voorzitter, dr. Wemer, opende den avond met de woorden: Komt. ziet en hoort! En de menschen waren ge komen. (Een stampvolle zaal.) We heb ben gezien en we hebben gehoord. Reeds enkele malen is een verslag ge geven van vroegere uitvoeringen, toch willen we gaarne nog enkele feiten noemen. Vooral mevr. Blaauwboer— Jonk had groot succes, in het bijzon der in 'n nonnenkoor „Gebed om den vrede". Jammer was 't, dat 2e na een stormachtig applaus, aan de onhoken- de roepstem uit de zaal: „Anne, nog een keer" geen gehoor kon geven. Dr beide andere zangsolisten oogstten ook veel applaus. Van de jonge pianist Piet Mantel zullen we in de toekomst waar schijnlijk wel meer hooren, We zijn het geheel met de slotwoorden van den voorzitter eens. we zijn enkele uren bo ven de zwarigheden van den tijd uit geweest. Katverdgk. Geslaagd. - Onze vroegere plaatsge- r.oote. mej. J. E. Dekker, behaalde dezer dagen haar diploma A als verpleegster. Haar opleiding heeft zij ontvangen in het St. Elisabeth-ziokenhuis te Alkmaar. Heer-Hagowaard. Geslaagd. - Voor het vakdiploma Warenkennis slaagde op 19 October j.1. in Amsterdam de heer J, J. Komen kruidenier, alhier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1