NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verwoede strijd ten zuiden van den Dnjepr. Zitting van den Japanschen Rijksdag geopend. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie; Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. WOENSDAG 27 OCTOBER 194*. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 251, 2 pagina'». Deze Courant Tench^nt dageltfk# Advertent le-t a r I e f Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per m.M. Btj oontract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geboete oplage op aanvrage. Aanvalsformaties ten westen van Kritsjef teruggeworpen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiH- RER. 26 Oct. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het zuiden van het oostelijke front bereikten gisteren de gevech ten in den sector van Melitopol en ten zuidwesten van Saporosje bij zondere felheid. In een verbitterde worsteling werden herhaaldelijk uitgevoerde vijandelijke aanvallen opgevangen en eenige penetraties afgegrendeld. Ook in den bocht van den Dnjepr werd verder zwaar gestreden. Onze troepen hebben na vernieling van voor den oorlog belangrijke instal laties de stad Dnjepropetrowsb ont ruimd. Tegen Krlwoirog brachten de bolsjewisten nieuwe strijdkrach ten voor den aanval in het vuur. Ten noorden van de stad duurden de al dagen aanhoudende gevechten ook gisteren onafgebroken voort. Een uit het noordwesten in de flank van den vijand uitgevoerde tegenaan val van eigen tankformaties drong door in concentraties van de bolsjewisten en bracht daardoor den bij Kriwoirog strijdenden Duitschen troepen belang rijke verlichting. Op de aigrendelingsfronten van het penetratiegebied bleven talrijke aan vallen van den vijand zonder resultaat. Uit een bruggehoofd ten noordwesten van Krementsjoeg vielen de bolsjewis ten met sterke strijdkrachten aan, doch werden in een tegenaahval terugge drongen. Ten zuidoosten en noorden van Kief en ten noordwesten van Tsjernikof kwam het hier en daar tot felle plaat selijke gevechten, waarbij de bolsje wisten overal werden afgeslagen. Ten westen van Kritsjew gingen de bolsjewisten met' verscheidene divisies infanterie op breed front tot den aanval over. In energieke tegenaanvallen werden penetratie- punten opgeruimd en de vijandelij ke aanvalsformaties teruggeworpen op hun vertrekstellingen. Uit het gevechtsgebied ten westen van Smolensk en ten zuiden van Weli- kije Loeki wordt slechts geringe ge vechtsactiviteit gemeld. Het luchtwapen, dat tezamen met Roemeensche formaties vliegers voor al in het zuiden van het oostelijke front in zware afweergevechten staan- den troepen merkbare verlichting bracht, schoot in den tijd van 22 tot 25 October 188 bolsjewistische vliegtuigen neer; 14 eigen vliegtuigen gingen in dien tijd verloren. Voorpostengevechten in Italië. In Zuid-Italië is het slechts in enke le sectoren tot voorpostengevechten ge komen. Beveiligingsvaartuigen der marine hebben in de wateren ten noorden van Drontheim twee Britsche motortorpe- dobooten beschadigd, waarvan er één korten tijd later door een Duitschen jager tot zinken werd gebracht. In den nacht van 24 op 25 October hebben Duitsche motortorpedobooten een aanval gedaan op de Engelsche oostkust en zijn in gevechten gekomen met een «superieure formatie Britsche torpedobootjagers, artillerie-motortor- pedobooten en beveiligingsstrijdkrach ten. Een Britsch bewakingsvaartuig werd tot zinken gebracht en verschei dene vijandelijke artillerie-motortor- pedobooten werden beschadigd. Twee eigen motortorpedobooten gingen ver loren. Haar bemanningen konden voor het grootste deel gered worden. Boven de bezette westelijke gebieden en in het gebied van de Middelland- sche Zee hebben formaties van het luchtwapen en de marine 20 Britsch- Amerikaansche vliegtuigen neerge schoten. Ongekende afmetingen van den strijd aan het Oostfront. BERLIJN. 28 Oct. De ANP-cor- respondent meldt: De slag aan het oostelijk front heeft thans afmetingen aangenomen, die tot dusver in de geschiedehis nauwelijks zijn voorgekomen. Terwijl de strijd zich voor kort tot op bepaalde, echter steeds wisselende punten afspeel de, kan men thans nauwelijks nog van zwaartepunten spreken. Weliswaar is bij Smolensk en ten Z. van Welikije Loeki de strijd min der hevig, doch teti Z. daarvan, dat wil zeggen vrijwel overal aan den Dnjepr, is een slag van ongekende^ afmetingen aan den gang, waar aanvallen afgewisseld worden met tegenaanvallen en de strijd voort durend heen en weer golft. Het hevigst zijn de gevechten nog steeds in den Z. sector. Het gebied van Krementsjoeg tot aan de Zee van Azof is een slagveld van wel ker afmetingen men zich moeilijk een voorstelling kan maken. Het Is voor iederen waarnemer dui delijk. dat de sovjetrussische leiding hier een beslissing wil forceeren, waar toe zij kwistig troepen en materiaal in den strijd werpt. Hoelang deze worste ling, die een nauwelijks te overtreffen hoogtepunt schijnt te bereiken, nog zal duren is niet te overzien. Er zullen volgens welingelichte Duitsche krin gen nog verscheidene dagen moeten verstrijken, vóór de afloop zich zal be ginnen af te teekenen. De toestand wordt te Berlijn als ernstig, doch niet als critiek gekenmerkt. Men put ver trouwen uit het feit, dat de Duitsche legerleiding den sovjet-russischen op- marsch heeft kunnen stuiten. Als ge volg hiervan oefenen de bolsjewisten thans hun grootsten druk in zuidelijke richting uit. met Kriwoirog als naast liggend doél. Het is aan te nemen, dat deze stad van Duitsche zijde tot het uiterste zal worden verdedigd, daar hiermede in zekeren zin het lot sa menhangt van de Duitsche strijd krachten in den bocht van den Dnjepr. Sedert eenige dagen regent het in het noordelijke deel van het front. Ter wijl hier de regenperiode haar intrede schijnt te hebben gedaan, is het daar entegen in den centralen en in den zuidelijken sector van het front op het oogenblik droog en zonnig weer. De hongersnood in Indië. „BUNDELTJES LOMPEN" WORDEN OPGERUIMD. GENEVE, 26 Oct. Hoeveel men- 3chen er totdysver in Indië van hon ger en als gevolg van de cholera zijn gestorven, weet niemand precies te zeggen, doch vaststaat, dat dit aantal de verliezen in den Europeeschen oor log ver te boven gaat,zoo verklaart de Daily Mail ln een bericht over de el lende in de hongersnooddistricten van Indië. Kleine grauwe bundeltjes lompen, zoo wordt in het bericht gezegd, liggen overal op de straten en pleinen van Calcutta. Men moet oppassen dat men niet op deze bundeltjes trapt. Want. hij. die Indië kent, weet. dat zich onder deze smerige lompen menschelijke we zens bevinden, die daar liggen omdat er voor hen ergens anders geen on derdak is. Dit is van oudsher een be kend verschijnsel in de Indische stra ten. Thans weet men echter niet of deze lompen slapenden, stervenden of zelfs dooden bedekken. Niemand be kommert zich hierom. Ligt een hoopje lompen ongewoon lang op het plein, dan weet men, dat er in die lompen geen levende meer zit en ruimt de po litie het op. Dit heeft zich reeds dui zenden malen 1n de afgeloopen maan den in Calcutta, de tweede stad van het Britsche empire, afgespeeld. Intus- schen houdt de immigratie in Calcutta nog steeds aan. De meeste vluchtelin gen komen uit Midnapere, de treurig ste plaats op deze wereld. Een Euro peaan kan men nauwelijks een be schrijving geven van dit alles, zoo wordt tenslotte in het bericht gezegd. Het zou te vreeselijk zijn en zou ten slotte niet -geloofd worden. Deson danks zijn alle bijzonderheden, ook de vreeselijkste, juist. Japansche actie. TOKIO, 26 Oct. Formaties van de Japansche marine-luchtmacht hebben in samenwerking met eenheden op den beganen grond, boven Rabaul (Nieuw- Brittannië) in totaal nog 60 vijandelij ke vliegtuigen neergeschoten of op an dere wijze vernietigd, toen gemeTigde formaties van meer dan 200 vijandelij ke bommenwerpers en jagers op den ochtend van 23 October en op 24 Oct. verscheidene pogingen deden om de Japansche stellingen aan te vallen. Successen der Japansche marine. De minister van marine, Sjimada, heeft in zijn rijksdagrede bekend maakt' dat de Japansche marine van 15 Juni tot 20 October de volgende vij andelijke schepen tot zinken heeft ge bracht: 17 kruisers, 18 torpedojagers en 70 transportschepen met een tota len inhoud van 320.000 ton. Het aantal in denzelfden tijd neergeschoten vijan delijke vliegtuigen bedraagt 1613. Verduisteren van 17.30-7.15 28 Oct.: Zon op 7.27, onder 17.20 uur- Maan op 6.16, onder 17.39 uur. Helpt de koe met schillen en de koe helpt U. Je tegenwoordigheid van den Dienstleiter Ritterbusch vond in Den Haag de plecl-'ic-» -me der 21-jarige meisjes van den BdM in de N.S.- Fraêenscha'» r'^ats Bildarchiv Arbeltsbereich der NSDAP/Stapf/P«x m Te Tilburg werd een gemeenschappelijke vormingsdag der N.S.D.A P. en N-S.B,, van den kring Noord Brabant gehouden, waarbij Dienstleiter Ritterbusch en de plaatsvervangend leider der N.S.B,, Van Geelkerken, bet woord voerden Bildarchiv Arbeitsbereich der NSDAP/Stapf/Pax m Tojo leest règeeringsverklaring voor. TOKIO, 26 Oct. (D.N.B.). De 83ste buitengewone zitting van den Japan schen Rijksdag is vandaag geopend en tegenwoordigheid van den Keizer. Mi nisterpresident Tojo las een verklaring der regeering voor, waarin het volk wordt. aangespoord zijn innerlijke strijdkracht nog te verhoogen. In deze verklaring wordt o.m. ge zegd: Slechts als de honderd millioen Japanners zich van het verleden los maken en als één man deze taak op zich nemen, kan zij ook volbracht wor den. Dit is ook de reden voor de bij eenroeping van de huidige Rijksdagzit ting. De voornaamste eisch is het, dat het opperbevel en de- binnenlandsche politiek volkomen „op elkaar worden afgestemd". Ook moeten de politiek en de versterking van het landsbestuur hand in hand gaan, de kern der inwen dige kracht is de bespoedigde uitbrei ding der wapenindustrie, vooral een grootscheepsche versterking der lucht macht. In dit verband heeft de regee- ring de drie ministeriën van handel en landbouw, van munitieproductie en van transport en verkeer ingesteld. Er kan niet de minste twijfel bestaan, of in dezen oorlog, /waarin Japan tegen zijn wil verwikkeld is om te strijden voor het bestaair en de bevrijding van Groot Oost-Azië, zal de overwinning aan Japansche zijde zijn. Ten aanzien van het verraad van Badoglio zeide Tojo, dat dit schaamte- looze bedrog ten zeerste betreurd moet worden. De overwinningskansen der spilmogendheden zijn er echter niet, in het minst door aangetast, dank zij de verstandige en energieke maatregelen van den Führer is de Duce thans in staat, met mannen van zijn geest den strijd tot vernietiging der Anglo-Ame- rikanen te hervatten. Japan en Duitsch- land hebben de nieuwe regeering ter stond erkend. Tojo wenschte den Duce geluk met het overnemen van de macht. Duitschland is thans in staat, zijn plannen ongehinderd uit te voeren. Japan is er vast van overtuigd, dat de dag spoedig zal komen, waar op Duitschland, in volkomen samen werking met Japan, de Ver. Staten en Engeland op de knieën zal dwingen. Tojo deelde vervolgens mede, dat de bevrijding van Oost-Azië binnen de vastgestelde lijnen voortdurend vor dert. Tojo zeide zich gedrongen te ge voelen uiting te geven aan zijn groote sympathie en medelijden met de vol ken, die onder het regime van Tsjneng- king staan. Het is te - betreuren, dat Tsjoengking den broedertwist voortzet en niet deelneemt aan den gemeen- schappelijken strijd der volken van Oost Azië, Ten aanzien van de bewo ners van Sumatra, Java, Borneo en Celebes is de vroeger gedane belofte, volgens welke zij tot politieke mede werking geroepen zouden worden, thans ingelost. Door al deze maatregelen is een Groot Oost-Azië voor de Oost-Aziaten ontstaan. Japan zal in de toekomst 'ook de vrije Indische regeering onder Soebhas Chandra Bose de grootste medewerking verleenen. Proclamatie van den Tenno. Bij de plechtige opening van de hoofdzitting heeft de Tenno een pro clamatie voorgelezen, die uiting geeft aan het vertrouwen van den Tenno in de trouw en dapperheid van zijn onder danen en in de verwachting, dat het oorlogsdoel spoedig bereikt zal worden. COMPLOT VAN CLANDESTIENE SLACHTERS ONTDEKT. ZEIST, 26 Oct. De economische afdeeling van de Zeister politie heeft een buitengewoon goede vangst ge daan. Tijdens een uitgebreide controle- tocht werd een auto aangehouden, waarin zaten een Baarnsche wacht meester van de politie, een zoon van een Baarnschen slager en nog een der de persoon. Bij nader onderzoek bleek een halve koe in de auto verborgen te zijn. Nader wordt hierover bekend ge maakt, dat bij deze zaak betrokken zijn de Baarnsche politiechef, de opperlui- tenant v. d. B. Eveneens is vast komen te staan, dat er op groote schaal vleesch verhandeld werd. dat afkomstig was uit Nijkerkerveen, Voorthuizen en Garderen. De Baarnsche politiechef werd evenals een hoer uit Nijkerker veen nog denzelfden nacht van bed gelicht. Ook werden de beide mede plichtige landbouwers. Van M. en T., aangehouden. Bij de verhoren kwam vast te staan, dat minstens éénmaal per week vleesch vervoerd werd. dik wijls in een politie-auto. Het olandes- tiene vleesch was bestemd voor een inwoner van Baarn, die uit zijn huis andere bewoners in den omtrek van vleesch voorzag. Het in beslag geno men vleesch is vervoerd naar het Zeis ter abattoir, waar het onder de bevol king werd vedeeld. KRAAMVERZORGING NEDER- LANDSCHE VOLKSDIENST, De afdeeling Medische Zaken van den Nederlandschen Volksdienst is er toe overgegaan een onderafd. Kraam- verzorging op te richten, welke de wijkverpleging van kraamvrouwen ter hand neemt. Om echter aan alle aanvragen te kunnen voldoen, is een groot aantal kraamverzorgsters noodïg. Deze wor den hierbij opgewekt zich aan te mel den aan de Afd. Medische Zaken van den Nederlandschen Volksdienst, Ha- zepaterslaan 28-32 te Haarlem, waar ook alle gewenschte inlichtingen kun nen worden verkegen. WAAROP HEEFT MEN RECHT BIJ BEVALLING? EXTRA-VOEDING. Een a.s. moeder heeft recht om gedu rende de (vermoedelijk) laatste 26 weken van haar zwangerschap en nog gedurende de eerste 6 weken na de bevalling extra voeding te ontvangen. De aanvraag daartoe moet vergezeld gaan Van een attest van den behandelen- den geneesheer of vroedvrouw, waaruit blijkt, dat de aanvraagster in de (ver moedelijk) laatste 26 weken van haar zwangerschap is. Dit attest dient verder voor alle extra-verstrekkingen, zooals voor textiel, zeep, enz. Het verdient aanbeveling, dat de geneesheer of vroed vrouw op dit attest, Indien zulks het ge bral is, vermeldt, dat de te verwachten bevalling een eerste baby betreft. Voedt de moeder haar baby zelf, dan kan zij te beginnen 6 weken na de be valling nog gedurende 33 weken in het genot zijn van extra-voedingsmiddelen. Daartoe is noodig, dat zij deze aanvraagt onder overlegging van een doktersverkla ring. waaruit blijkt, dat zij haar kind zelf voedt. Een verklaring van een vroedvrouw is in dit geval niet voldoende. Ook in dit geval worden de extra-rantsoenen voor 8 weken uitgereikt onder voorwaarde, dat voor elke nieuwe uitreiking opnieuw een als boven bedoelde doktersverklaring wordt overgelegd. A.s. moeders, jonge en zoogende moe ders kunnen kiezen uit 3 groepen van le vensmiddelen. Elke acht weken kan men opnieuw uit deze drie groepen een keuze doen. Bij opname in een ziekenhuis worden de verstrekkingen onderbroken. Na ontslag uit het ziekenhuis kan men weer in aan merking komen voor extra-voeding, even wel gaan de termijnen door, zoodat men de verstreken termijnen niet z.g. kan in halen. Bovenstaande regelingen gelden even eens voor vrouwen, die in de z.g. zelf- verzorgingsregeling vallen. BU het afhalen van de bescheiden voor extra-voeding, welke men onmiddellijk bij de aanvraag in ontvangst kan nemen, dient men bij zich te hebben: 1.» distributiestamkaart met inlegvel van de moeder, benevens de doktersverklaring (alleen voor den eersten keer); 2. persoonsbewijs en doktersverklaring, als de moeder het kind zelf voedt; 3. schriftelijke machtiging van de moe der, als men in de plaats van haar de bescheiden als gemachtigde afhaalt. Indien de bevalling thuis zal plaats -nden kan bij de derde verstrekking aan Ie-ii a.s. moeder een bon „Een rantsoen toiletzeep" worden uitgeroört. TEXTIEL. 26 weken voor den vermoedelijken be- vallingsdatuwi kan men bij den distribu tiediénst een aanvraag indienen voor de verkrijging van de artikelen, die men denkt noodig te hebben, alsmede voor de vergunning tot aankoop van een baby pakket. Uit een verklaring van een dok ter of vroedvrouw moet blijken of een eerste baby zal worden geboren, ter wijl men een verklaring van het bevol kingsregister noodig heeft als »het voor gaande kind tenminste 5 jaar oud is. Men kan een baby-pakket A of B aan vragen. Pakket A bevat: 1/2 kg, breigaren, 15 luiers, 3 truitjes en 12 velligheidsspelen. Pakket B bevat: 1/2 kg. breigaren, 15 luiers, 3 truitjes, i wiegdekentje en 1! velligheidsspelen. v Voor pakket A moeten 40 voor pakket B 50 punten worden afgestaan. Voor te verwachten bables, die niet ln aanmerking komen voor een babypakket, kan een aanvraag worden ingediend voor beschikbaarstelling van 1/2 leg. handbrei- garen. Verder ontvangt iedere moeder na in diening der verklaring een toeslegkaart met 50 direct geldige punten. Is de baby geboren, dan ontvangt men een babytextielkaart groot 100 punten; is de baby een eerstgeborene of wordt deze geboren 5 jaar na de laatste bevalling, dan ontvangt men bovendien een toeslag- kaart met 50 punten; (voor tweelingen behalve voor ieder een baby-textlelkaart van 100 punten bovendien voor leder een toeslagkaart met 50 punten). BEDKRUIKJE EN WASCHKOM. Voor eerstgeborenen en babies, die ge boren worden tenminste S jaar na de laatste bevalling, kan een vergunning tot aankoop van een bedkruikje en een waschkoni worden aangevraagd. Men ont vangt daartoe 2 punten voor een baby- bedkruikje en 16 punten voor een wasch- teil. Gewoonlijk kan men deze tegelijk met die voor textiel in ontvangst nemen. EXTRA BRANDSTOFFEN. Vóór de bevalling plaats heeft, kan men op het distributiekantoor één eenheid extra-brandstoffen aanvragen. Heeft men liever gas of electrlciteit, ndan kan men een van deze kiezen. Kiest men gas, dan kan men beschikken over 75 M3 gas ex tra, kiest men' electrlciteit, dan verkrijgt men 210 Kwh extra. Bovendien kar men gedurende 15 maanden na de bevalling beschikken over 40 M3 gas of 160 Kwh. electrlciteit per periode extra ten behoe ve van de babywasch. Te Berlikum is. 79 jaar oud, over leden de heer K. J. van der Akker die o.a. op landbouwgebied een voornam^ Nieuwe Suikerbon aangewezen. 's-GRAVENHAGE, 26 Oct.. Het Is mogelijk gebleken de suikerbon, die. per 17 October had dienen te worden be kend gemaakt, met ingang van heden geldig te verklaren. Hiertoe is aange wezen bon „Algemeen 683", die recht geeft op het koopen van de normale hoeveelheid van 500 gram suiker. Deze bon zal geldig zijn tot en met 13 Novem ber a.s. Ter vermijding van misverstand wordt er de aandacht op gevestigd, dat de op dezen bon verkrijgbare suiker bestemd is voor het tijdvak van 17 Oc tober tot en met 30 October. Op 31 October zal dan ook weer een bon, eveneens voor 500 gram, worden aangewezen. Men diene er rekening mee te 'houden, dat niet alle suiker al tegelijkertijd in de winkels zal zijn, zoodat plaatselijk eenige hapering in de voorziening zal optreden. ROOKEN OP DE BALCONS VAN DE ELECTRISCHE TREINEN. Op' vele balcons van het electrtadhe Btroomlljnmateriaal van de Neaerland- sche Spoorwegen bestond een rookver bod. In verband met ondervonden be zwaren bij de handhaving van dit ver bod is besloten dit op te heffen. De op de balcons aanwezige bordjes met bet opschrift „Verboden te rooken" zulten geleidelijk worden verwijderd. CLANDESTIEN DANSAVONDJE- Zondagavond was door een groepje jongelui uit Hallum en omstreken een dans-avondje georganiseerd in dc boerderij van den landbouwer Jtppes onder Hallum. Omstreeks 9 uur 's avonds werd een inval gedaan. Aangetroffen werden 20 meisjes en 28 jongons. De meisjes werden, nadat hun namen waren geno teerd, weer vrijgelaten. De jongens werden overgebracht naar Leeuwarden De landbouwer, die gelegenheid tot dansen had gegeven, werd evon^eiv. naar Leeuwarden overgebracht. Wijziging in landelijke loonregeling in den landbouw. 's-GRAVENHAGE. 25 Oct. De Ge- machtigde voor den Arbeid heeft een wijziging aangebracht in de landelijke regeling van loonen en andere arbeids voorwaarden in den landbouw, waar door buiten twijfel is gesteld, dat deze regeling, voor zoover zij betrekking heeft op dorsch-werkzaamheden, uit sluitend van toepassing is op arbei ders. die dorsch-werkzaamheden ver richten in loondienst van werkgevers, die niet binnen de werkingssfeer van de regeling van loonen en andere ar beidsvoorwaarden in het dorschbedrijf vallen. In dit verband zij er aan herinnerd, dat de regeling voor het dorschbedrijf geldt voor alle mannelijke arbeiders, die in loondienst werkzaam zijn bij na tuurlijke of rechtspersonen, die tegen eenigerlei vergoeding land- of tuin bouwproducten dorschen met gebruik making van stoom- of motorische aan- drijfkracht. Tevens heeft de Gemachtigde be paald, dat voor seizoenarbeiders en voor losse arbeiders het in de landelij ke regeling van loonen en arbeidsvoor waarden in den landbouw voor de on derscheidene provincies vastgestelde loon gedurende de maanden Maart tot en met November tijdens het verrich ten van werkzaamheden bij de dorsch- machines met vijf cent per uur wordt verhoogd. Dit geldt niet voor de pro vincie Zeeland, waar reeds bij dor schen met eigen garnituur in eigen on derneming in de maanden Maart tot en met November 4 cent per uur extra wordt betaald. De voorwaarde dat het dorschen „met eigen garnituur" moet geschieden, is hier echter geschrapt. .Ik heb er schoon genoeg Yan", schold Henk op zekeren dag tegen zijn vrienden. Zij wisten nergens anders over te spreken, dan dat Duitschland den oorlog verloor, dat er hongersnood en revolutie was en wat niet al Hij wilde niet meehuilen met de wolven ln het boschbij wilde zich zelf overtuigenDaarom meldde hij zich dan ook voor het eerstvolgen de weersportkamp In Duitschland. Nederlandsche jongens van 16— #18 jaar, doe als hij I Breek een maand uit de alledaagsche sleur. Held je aan en geniet van een extra week vacantie, gevuld met sport, spel en veldwerk. Loon wordt doorbetaald, werkgevers moeten vrij geven. Aan- meldingshureau weersportkampen t Koningslaan 9, Utrecht Frkz Emde/Stapf/Pax m Brutale insluipster betrapt. Aan het bnrean van politie te Alk maar is ingesloten de 25-jarige ge huwde vrouw A. W., moeder van 3 kinderen en wonende aan de Akers laan aldaar. Deze vrouw, die men het niet zou aanzien, dat zc een geraffi neerde dievegge is, heeft kans geilen tot 4 maal toe ln een tijdsverloop van een halfjaar ln de woning van den tuinder K. aan het Ropjeskuil binnen te dringen en daar ln totaal een bedrag van ruin? 3500,—, le vensmiddelen, kleedingstukken, huis houdelijke voorwerpen en wat sie raden weg te nemen. Tijdens een visite die ztf eens bfj de familie K. bracht, nam zij bij haar vertrek en passant den huissleutel mee, die in de gang op den electriciteits- meter lag. Eén week na het bezoek, het was om precies te zijn, den twee den Pinksterdag van dit jaar, toen de familie K. niet thuis was, kwam zij terug en doorsnuffelde de woning. Uit. een geldkistje nam zij een stapeltje bankbiljetten en verstopte dit geld op de vliering van haar woning. Al spoe dig begon zij voor dit geld allerhande inkoopen te doen. Een flink bedrag besteedde zij aan levensmiddelen, die zij duur in den zwarten handel moest betalen. Omstreeks September j.1. be sloot zij wederom een onderzoek In de woning van K. in te stellen. Opnieuw eigende zij zich verschil lende dingen en ook geld toe. Toen zij het voor den derden keer probeerde, ontdekte zij, dat het slot op de voor deur was vernieuwd. Op slinksche wijze wist zij echter ook aan een«6leutel van dit nieuwe slot te komen. Wetende, dat de zuster van den heer K. een vaste plaats in de kerk had. probeerde zij steeds een plaats vlak achter desc In te nemen. Toen dit haar gelukte, nam zij in een onbewaakt oogenblik een voudig het taschje van mej. K. en sta) daajmit den nieuwen huissleutel. Prompt 'daarop bracht zij, nadat zij zich over tuigd had, dat er niemand thuis was. weer een bezoek aan den huize K. en nam daar weg wat er van haar ga ding was. De heer K., die geen enkele aanwij zing kon geven en door het raadsel achtige verdwijnen van den tweeden sleutel overtuigd was. dat de dief niet ver gezocht behoefde te worden, besloot de wacht te betrekken, hopende dezen te kunnen betrappen. Na 14 dagen ge duld gehad te hebben, had hij j.1. Zon dagmiddag succes. Hij had zich ver stopt in een ka6t op zijn slaapkamer, toen hij hoorde bellen. Eenige oogen- blikken daarna (er werd natuurlijk niet opengedaan) hoorde hij een sleutel in het slot steken en iemand trad de woning binnen. De onbekende begaf zich rechtstreeks naar de slaapkamer en groot was de verrassing van den heer K., toen hij ontdekte, dat hij met een vrouwspersoon te doen had. Do vrouw deed alsofs ze thuis was en opende een kastje. Toen de vrouw zich betrapt zag. poogde zij nog te vluchten, doch dit werd haar belet. Zij werd door de po litie gearresteerd en heeft inmiddels een volledige bekentenis afgelegd. Verschillende goederen, die alle van het gestolen geld zijn gekocht, werden in beslag genomen. Tenslotte zal voor de verschillende zwarte-handelaren die de vrouw tegen schandalige prijzen boter, kaas enz. le verden, dit muisje wel een staartje hebben. Twintig mille voor Winterhulp. Schenking van den Arbeidsdienst. 's-GRAVENHAGE, 26 Oct. - Nu het winterseizoen zooveel hoogere eischen stelt aan de gezinsuitgaven en daardoor een aantal van onze volksgenooten voor groote moeilijkheden zou komen te staan, is het verblijdend te bemerken, dat er velen zijn, die voor hen in dAbres springen. Zoo ontving Winterhulp van den com mandant van den Nederlandschen Ar beidsdienst een bedrag van 20.000, een voorbeeld, dat veel navolging moge vinden. Met andere bedragen heeft Winterhulp in de week van 11 tot 16 dezer de mooie som ontvangen van 59.131,32. KORTE BERICHTEN. De schilder en fotograaf Emile Ha- mounic, die ln Bretagne woonde en al daar als de uitvinder van de ansichtkaart werd beschouwd, ls ln Saint Brieuc overleden. Trude Sarrasani, eigenares van het beroemde Duitsche circus, is ln het hu welijk getreden met Gabriel Nemethy, het hoofd van een groep luchtacrobaten. Trude Sarrassani zal ook verder de 11e- ding van het circus ln handen houden, dus.... een dubbele tour de foroe. De regeering van de Italiaansche Fascistische Republiek heeft naar de Italiaansche omroep Maandagavond heeft bevestigd de stad Venetië als haar zetel gekozen. De verplaatsing is reeds voor een groot gedeelte geschied, Het Gouvernement-Generaal heeft gisteren in een vergadering der regee ring het vierjarig bestaan herdacht. Woensdag 27 Ootobcr zal de Am- sterdamsche zangpaedagoog. koordiri gent en componist Fred. J. Roeske, m JS«W m&udrn VfiW* MEERVOUDIGE STRAFKAMER, BRAND IN EEN STROOMIJT. Het gebeurde in den voorzomer in Anna Paulowna. De z.g. vaste arbeider van een der boeren aldaar had een klein hoopje papier en ander afval ver zameld en den brand er in gestoken. Op zichzelf was dat heel normaal, want zulks geschiedde een paar keer in de maand. Maar dezen keer had 't brand je ernstige gevolgen. Toen de vlammen verdwenen waren en er alleen nog maar wat smeulende asch overbleef, ging de arbeider, C, O genaamd, op een akker aan het werk Plotseling zag hij rookwolken te voor schijn komen uit een stroomijt, welke op korten afstand van het late Paasch- vuur stond! Cor snelde er heen, tracht te het vuur te blusschen, maar was te gen deze onmogelijke taak nietopge wassen. Zelfs dreigde de boerenschuur in vlammen op te gaan, maar met ver eende krachten kon hier tenminste de schade beperkt blijven tot een klein deel van het rieten dak. De stroomijt met een 25.000 k.g, stroo brandde ech ter geheel uit. Hoe was dat allemaal gekomen? Het onderzoek wees uit, dat on voorzichtig te werk was gegaan, Toen hij het vuurtje had verlaten, waren weliswaar de vlammen gedoofd, maar onder het lange gras door was het vuur verder gegaan, zonder dat daarvan Iets gezien was. En bij het stroo gekomen, vond het gretig voedsel in de mijt. Bo vendien was de wind juist gedraaid naar de stroomijt toe, waardoor mede de gevolgen zoo ernstig waren. Thans moest O. terecht staan voor dit feit. Hij bekende alles, maar kon tot zijn verontschuldiging aanvoeren, dat er van opzet geen sprake geweest was en dat hij nooit had gezien, hoe het vuur onder !.et gras verder woe kerde. De Officier meende dat geen vol doende maatregelen .genomen waren en eischte 100 gulden boete of 25 dagen. ARRONDISSKMENTS-RECHTBANK Uitspraken van 27 October. A. tk, landarbeider te Schagen, diefstal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1