NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verbitterde strijd in het Oosten duurt voort. 'Hf Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Scha gen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. DONDERDAG 28 OCTOBER 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 252. 2 pagina's Deee Courant versohtjnt dagelijks Advertentie-tarief. Prfys der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehoele oplage op aanvrage. Honger en rechtvaardige verdeeling. (Van onzen politieken redacteur). IN zijn jongste belangwekkende uit eenzetting over de levensmiddelen positie van ons land heeft de directeur- generaal van de Voedselvoorziening, Ir. S. L. Louwes, nogmaals zijn reeds vroe ger gegeven stelling onderstreept, dat tusschen het Nederlandsche volk en de honger alleen de organisatie van de voorhandene levensmiddelen staat. Zijn uitvoerig, met tal van onthullende cijfers voorzien, betoog bevatte een krachtige waarschuwing aan het geheele Nederlandsche volk, méér dan ooit de discipline te bewaren en zich niet tot zwarten handel te laten verleiden. Aan de hand van enkele voorbeelden van recenten datum toonde hij aan, hoe de geheele voedselvoorziening aan den rand van de ellende gebracht kan wor^ den, indien de nuchtere zakelijkheid verloren gaat en men lichtvaardig boos- aardigen inblazingen gehoor schenkt. Het toenemen van den zwarten handel be- teekent alleen, dat tal van minder be deelden Nederlanders 't hun toekomen de part onthouden wordt. Het beteekent niet, zooals de heer Louwes nadrukke lijk tot veler opheldering bewees, dat goederen aan leveranties aan Duitsch- land worden onttrokken. Hij verzekerde met stelligheid, dat door de leveranties aan Duitschland en aan de hier te lande verblijf houdende weermacht niet meer dan 7 tot 9 van de op Nederlandsche bodem verkregen voedingswaarde aan de levensmiddelenvoorziening van het Nederlandsche volk wordt onttrokken. Met hetgeen de Nederlandsche bodem aan voedingswaarde voor de voedsel voorziening van het Nederlandsche volk opbrengt, kan het volk zich in zijn ge heel niet normaal voeden. De aanvoer van levensmiddelen in de achter ons liggende vredesjaren was abnormaal groot. Zoolang de oorlog voortduurt is Nederland van deze aanvoeren versto ken en zijn beperkingen noodzakelijk. Wanneer deze beperkingen ^floor een rechtvaardige verdeeling over het ge heele volk uitgestrekt worden, zijn de daaruit voortvloeiende kleine nadeelen geringer en ook billijker, dan wan neer vehdeeling van de voorhandene levensmiddelen door den zwarten han del geschiedt, waarvan alleen de heb zucht van enkelen, producenten, handelaren en een kleine maar welge goede toplaag der bevolking profi teert. Dan is alle rechtvaardigheid en billijkheid zoek. Dan kan het voorko men dat een klein deel van de bevol king in overvloed zwelgt, terwijl de groote massa van arbeiders, ambtenaren en kleine middenstanders, verreweg het grootste percentage van het Nederland sche volk, aan den'rand van hongers nood en ellende staat. Dat een derge lijke wanverhouding ernstige sociale spanningen oproept en op den duur de geheele maatschappij ontwricht, is een ieder duidelijk, die eenigermate inzicht in de moderne maatschappelijke ver houdingen heeft. De voorbeelden van schrijnende sociale tegenstellingen tusschen rijk en arm, in andere landen zooals Engeland cn de Vereenigde Sta ten, die tot de wezens-kenmerken van het kapitalistisch regiem behooren, le veren het bewijs, dat tusschen het volk en de honger alleen een krachtige organisatie staat, een rechtvaardige verdeeling van de voorhandene levens middelen. DE WILHELMSTRASSE OVER HET OOSTFRONTr (Van onzen Berlijnschen correspondent) „Onder invloed van den feilen strijd aan het Oostelijk front zijn al le andere militaire acties bij voor beeld die in Italië, den Balkan en Dalmatië, tijdelijk op» den achter grond geraakt". Aldus karakteriseer de de militaire woordvoerder in de Wilhelmstrasse de situatie. Op de vraag, of daarmede gezegd wordt, dat het hoogtepunt van den strijd thans is bereikt, werd ten ant woord gegeven, dat niet slechts van Sovjet-Russische, maar minstens even zeer van Duitsche zijde met een tot dusver ongekende hevigheid wordt ge vochten. Sinds ruim drie maanden zijn de bolsjewisten er op uit, onder alle om standigheden en tot eiken prijs door het Duitsche front heen te breken om zoodoende een definitieve beslissing te forceeren. Na hun mislukte pogin gen bij Smolensk en Nervel hebben zij hun aanvallen op het Dnjepr-gebied geconcentreerd. Hun succes bij Kre- mentsjoeg, waar zij door vestiging van een sterk bruggehoofd een wig in de Duitsche stellingen dreven, vormde het uitgangspunt van dit plan, hetwelk een splitsing van de Dnjepr-bocht van het noorden naar het zuiden beoogde en waarbij de rechtervleugel der zuide lijke afdeeling van het totaal-front zou worden afgesneden. Uit de berichten der Duitsche weer macht kan worden afgeleid, dat de Sovjet-aanval van Krementsjoeg uit, langs het spoorwegknooppunt Kriwoi- rog naar het zuiden in de richting van Gherson en Nikolajew naar den mond van den Dnjepr gaat. De gelijktijdige aanvallen bij .Melitopol, Saporosje en Dnjepropetrowsk,, waar de bolsjewis ten aan den westelijken oever zijn ge land, worden van Duitsche zijde opge vat als een strategische poging om de Duitsche strijdkrachten tot activiteit te dwingen en de aangevoerde reser vekrachten te verzwakken. De Duit sche troepen worden bij deze zware gevechten ondersteund door het lucht- wapen, dat vrijwel onafgebroken aan den strijd deelneemt. Voor de diepe doorbraak bij Kre mentsjoeg is volgens Duitsche opvat ting een toestand geschapen, waarvan de ernst niet ontkend mag worden en die van nadeeligen invloed kan zijn op het zuidelijke front. Tevenover een vijand, die voor zware verliezen aan menschen en materiaal niet terug deinst om tot eiken prijs een overwin ning te kunnen boeken, staan de Duit sche divisies al sedert begin Juli in een strijd, die zoowel in physiek als in psychologisch opzicht buitengewoon hooge eischen stelt. Tot nu toe hebben de Duitsche soldaten echter bewezen, dat zij nog steeds over het taaie uit houdingsvermogen beschikken, het welk hen in staat stelt een beslissende doorbraak van den vijand te voorkomen. Nederlandsche Vrijwilliger» bij de Duitsche oorlogsmarine. Het muziek corps der oorlogsmarine met volle muziek op den terugmersch na de beëediging der Nederlandsche Vrijwilliger* Andres/Stapf/Pax m Levendiger gevechten in Italië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 Oct. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: De verbitterde strijd in het gebied tusschen de Zee van Azof en de knie van den Dnjepr blijft voortduren. Door voortgezette aanvallen van sterke strijdkrachten vermochten de sov jets een penetratieplek in het ge bied van Melitopol Iets uit te brei den. Daarentegen zijn ten zuiden van Saporosje hevige pantseraan- vallen onder zware vijandelijke verliezen mislukt. Van de talrijke in deze gevechten stukgescnoten pantserwagens vernie tigde een pantsercompagnie onder be vel van den eersten luitenant graaf Von Ledebur alleen er 35 zonder zelf verliezen te lijden. In de knie van den Dnjepr bleven de in verschillende sectoren op on ze stellingen ondernomen vijande lijke aanvallen zonder succes. Een opgedrongen gemotoriseerde afdee ling van den vijand werd daarbij tot den strijd genoodzaakt en in de pan gehakt. Ten noordwesten van Krementsjoeg wierp een eigen tegenaanval de sov jets op hun stellingen van uitgang te rug. i den centralen frontsectór werden aanvallen der bolsjewieken ten westen van Kritsjef en ten westen van Smo lensk door geconcentreerd artillerie vuur verijdeld of in een strijd op kor- Verduisteren van 17.30-7.15 Oct.: Zon op 7.28, onder 17.18 uur. Maan op 7.28 uur, onder 18.02 uur. (2.59 uur N.M.) ten afstand afgeslagen. Onbeteekenen- de plaatselijke penetraties konden in onverwijlde tegenaanvallen worden ge zuiverd. 1 De Rheinsch-Westfaalsche 16e pant- sergrenadiersdivisie onder bevel van den luitenant-generaal graaf Von Schwerin verdient voor haar voorbeel- digen strijdlust tijdens de groote uit- wijkbewegingen ten oosten van den Dnjefcr en bij de gevechten op het bruggehoofd van Saporosje bijzondere hulde. De strijd in Italië. In eenige sectoren van het Zuid-Ita- liaansche front, vooral aan de Voltur- no ten noorden van Capua vonden gisteren weer levendiger, voor ons succesvolle gevechten plaats. Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers bestookten in het oostelijke bekken van de Middel- landsche Zee haven- en batterijstellin gen van het vijandelijke eilandsteun punt Leros doeltreffend met bommen. Zij vernietigden in deze wateren ver scheidene kleinere oorlogsschepen en verzorgingsvaartuigen van den vijand. DE OPBOUW VAN GROOT-OOST-AZIE. EEN OORLOG VAN NOODWEER. TOKIO, 27 Oct. In antwoord op de interpellatie van een afgevaardigde tijdens de begrootingsdebatten van de 83ste buitengewone Japansche rijks dagzitting heeft de minister van Bui- tenlandsche Zaken, Sjigemitsoe. Woens dag de volgende verklaringen afge legd over den opbouw van Groot- Oost-Azië. Het voornaamste gezichtspunt voor dezen opbouw is de vrijwillige samen werking van alle naties in het gebied van Groot-Oost-Azië en daartoe is al ler rechtsgelijkheid noodzakelijk. De eerzucht der Ver. Staten en Engeland streeft ernaar de geheele wereld tot hun kolonie te maken. Zij gelooven, dat Tsjoengking zijn verraad jegens Azië zal voortzetten en dat Indië altijd hun slaaf zal blijven. De Ver. Staten wil den een de geheele wereld omvattend imperium stichten en hun plan is ook, andere naties voor hun doelstellingen haar bloed te laten vergieten. Groot- Oost-Azië kan slechts door souvereine Aziatische naties bevrijd worden. Ook tegenover de oprichting van de voor- loopige Indische regeering zal Enge land waarschijnlijk wel het gebruike lijke leugenachtige standpunt innemen. Doch ook de bevrijding van Indië zal uitsluitend door handen van de In diërs zelf verwezenlijkt worden. Grooi.-Oost-Azië is het vaderland en de basis van de Oost-Aziaten. Wan neer Japan zijn taak der verdediging van Groot-Oost-Azië niet zou kunnen vervullen, zal dat worden tot het voorwerp van Engelsch-Amerikaan- sche uitbuiting. Groot-Oost-Azië is bereid, zijn cul tuur met de geheele wereld uit te wis selen en door den geest der rechtsge lijkheid bij te dragen tot den opbouw van een n.euwe wereldorde. In dien geest heeft Japan het volste vertrou wen in de overwinning. Het is zelden voorgekomen in de geschiedenis, dat een onrechtvaardig koloniaal rijk zich gehandhaafd heeft. Zelfs in den Ame- rikaanschen vrijheidsoorlog, die ge voerd is ter bescherming van het va derland. is de overwinning niet door superieure wapenen, doch door supe rieure geestelijke houding bepaald. Gemeenschappelijk leven en gedijen en rechtsgelijkheid zijn de doelstellingen van de Groot-Oost-A2iatische volke ren. In dien geest zijn zij heden voor den strijd aangetreden. De Fascistisch-Repubiikeinsche regeering. Een nieuwe Weermachtswet. Sovjetvrouwen aan het front. BERLIJN, 27 Oct. (D.N.B.). Door de zware verliezen der laatste weken gedwongen, zijn de bolsjewisten er toe overgegaan, meer en meer vrouwen aan het front op te stellen. Thans werden door de sovjets zelfs machine pistool-compagnieën uit vrouwen der lichtingen 1920 tot 1923 opgesteld, die de voorste linie strijden. Ook vrou wen als scherpschutters worden steeds weer aangetroffen. Naar de in den centralen sector van het oostelijke front gevangengenomen 22-jarige Ilona Si- dorrawa vertelt, worden thans alle vrouwen der lichtingen 1913 tot 1923 in het sovjet-leger opgenomen. Wegens de zware verliezen der strijdende troe pen worden vrouwen als eerste aanvul ling naar het front gestuurd. Ook bij de sovjet-luchtmacht bestaan reeds vrouwelijke soldaten en piloten, en wel in hoofdzaak bij lichtere vlieg tuigen, als piloten waarneemsters. Bij de 332e sovjet-divisie tirailleurs vond men onder de gevangenen talrijke vrouwen in den leeftijd van 15 tot 30 jaar, die gestreden hadden in afdeelin- gen pantserafweergeschut, zelfs als stukscommandant. De zware bloedige verliezen der bols jewieken hebben op vele plaatsen ertoe geleid, dat de sovjets in plaats van mannen, vrouwen en meisjes als strij dende soldaten moeten gebruiken. Tn dit verband is het overigens interes sant, dat vrouwen, die na haar oproe ping zwanger werden, tot dusver als sabotteurs zwaar gestraft werden, een bepaling, die thans moest worden in getrokken. De geboorten bij de vrou wenbataljons namen zoo sterk toe, dat de straffen niet meer uit te voeren waren. De zwangere vrouwen, die dienst doen in het roode leger zijn thans in speciale afdeelingen gecon centreerd in het achterwaartsche ge bied. POSTHUME OVERWEGING. Hmmet geestelijke wapenen was ik het Bolsjewisme natuurlijk wel de baas geweest NOORD-1TALIE, 27 Oct. (D.N.B.) Onder voorzitterschap van den Ducc is vandaag in diens hoofdkwartier de tweede ministerraad gehouden van de nieuwe fascistische republikeinsche re geering. Het voornaamste onderwerp van bespreking werd gevormd door het door den minister van oorlog, Graziani, ingediende ontwerp voor de nieuwe weermachtswet. Daarbij hield de Duce een programma-rede, waarin hij de richtlijnen schetste voor den wederop bouw van de Italiaansche weermacht en wees op de beslissende beteekenis van de medewerking der verbonden Duitsche weermacht. De Duce verklaarde o.a., dat sedert den eersten ministerraad de teekenen van het wederopleven van den nationa- len geest duidelijker geworden zijn. De nieuwe organisatie van de Itali aansche weermacht is bezig zich te ontwikkelen. Maarschalk Graziani, thans gesteund door generaal Gamba- ra, zal de verwachtingen van alle Ita lianen, die waardig zijn zoo snel mo gelijk onze strijdplaats aan de zijde van de kameraden der Spil envan het Driemogendhedenverdrag weer in te nemen, verwezenlijken. Het opstellen van nieuwe eenheden kan elk oogen- blik verwacht worden. De hoofdwet voor de weermacht vormt 'n zekeren en rationeelen grond slag voor de vorming van een sterke, moderne militaire organisatie, die be antwoordt aan de Italiaansche behoeften en de ervaringen van deze vier oor logsjaren. Op basis van deze wet zal de nieuwe organisatie van het natio- naal-republikeinsche leger, de marine en de luchtmacht worden vastgesteld. Men wil de luchtbescherming geheel brengen onder het ministerie van luchtvaart. De militie zal een integree rend bestanddeel uitmaken van het le ger en evenals het Bersagliericorps het nieuwe zwarthemdencorps vormen. Op politiek en administratief gebied is een aanvang gemaakt met de reor ganisatie door de benoeming van de chefs der provincies en van de politie- presidenten, alsmede door de vorming der republikeinsche fasci. Voorberei dingen worden getroffen voor de groote constitueerende vergadering, die den vasten grondslag zal vormen van de sociale Italiaansche republiek. In verschillende gebieden hebben Ita liaansche soldaten reeds vrijwillig hun plaats aan de zijde der Duitsche kame raden weder ingenomen en in de ge controleerde provincies beginnen orde en normale toestanden weder terug te keeren. De nieuwe Italiaansche weer machtswet. Bij de nieuwe, vandaag door den Italiaansche ministerraad aangenomen weermachtswet, zegt artikel 1, dat het koninklijk leger, de koninklijke marine er. de koninklijke luchtmacht op den 8sten September 1943 hebben opgehou den te bestaan. Officieren, onderoffi cieren, die toen in dienst waren en zich niet aan eerloosheid hebben schuldig gemaakt, worden op wettelij ke wijze ontslagen. Artikel 2 zegt, dat met ingang van 9 September 1943 het nationale republi keinsche leger, de marine en de lucht macht zijn opgericht. Militairen van al le rangen, die uit nationaal eergevoel onder de republikeinsche vlag verder hebben gediend en verzoeken om te worden opgenomen in de nieuwe weer macht, worden in actieven dienst ge nomen. Wat verzorging en soldij be treft wordt de nieuwe Italiaansche weermacht gelijkgesteld met de Duit sche. Het corps Carabinieri blijft be staan voor het handhaven van de orde. Andere wetsontwerpen. De ministerraad heeft nog verscheide ne andere wetsontwerpen aangenomen. Helpt de koe met schillen en de koe helpt U. O.a. werden diverse benoemingen be vestigd. Verder werd een wetsontwerp aangenomen, dat de door de regeering Badoglio op 9 Augustus afgekondigde en eenzijdig tegen het fascisme toege paste wet tot inbeslagneming van on rechtmatig verkregen vermogens over neemt en tot alle ambtenaren uitbreidt en nog verscherpt. Ook werd besloten tot instelling van buitengewone pro vinciale gerechtshoven en van een bui tengewoon gerechtshof. NIEUWE ZOETSTOF ONTDEKT. LISSABON, 27 Oct. In Spanje is het aan een chemicus gelukt een nieu we zoetstof samen te stellen, die 250 maal zoeter dan suiker is en in smaak daarop gelijkt. In tegenstelling met saccharine lost de nieuwe zoetstof minder snel op; zij kan zonder nadeel gekookt worden. BELOONING. In den nacht van 22 op 23 October 1943 zijn in de gemeente Gaasterland een aantal sabotagehandelingen tegen de voedselvoorziening gepleegd, o.a. werden 70 korenmijten en een öorsch- machine in brand gestoken, terwijl nog minstens 1 mislukte poging tot brandstichting op een dorschgarnituur plaats vond. De wnd. gewestelijk politie-presi- dent te Groningen looft een belooning uit van 5000 gulden aan een ieder, die aanwijzingen kan geven. die leiden tot aanhouding van de on bekende daders. Ieder, die meent, zoodanige aanwij zingen te kunnen verstrekken kan de ze ter kennis brengen van elke Neder landsche of Duitsche politie-instantie, met verzoek, deze door te geven aan den groepscommandant der marechaus- sée te Balk (Fr.). De wnd. gew. pol.-president, Y. DE BOER. Amerika en Engeland hebben ver klaard. dat zij den huidigen oorlog zullen voortzetten tot onze „onvoor waardelijke .capitulatie". Een dergelij ke verklaring is een plompe bekente nis hunner duistere plannen. Voor Amerika en Engeland, aldus Sjigemitsoe, is Oost-Azië wellicht een gemakkelijk koloniaal gebied voor doeleinden van agressie en uitbuiting. Voor ons echter is Oost-Azië ons va derland ons geboorteland, dat wij stellig tot iederen prijs moeten verde digen. De tegenwoordige oorlog is voor Japan een oorlog van noodweer. Mocht het ons in vereeniging met onze broe ders uit geheel Oost-Azië niet geluk ken dit gebied te beschermen, dan zou daarmede Japan als groote mogend heid ophouden te bestaan. Bovendien zou voor alle volken van Oost-Azië voor altijd de gelegenheid verloren gaan bun souvereiniteit en onafhanke lijkheid te herkrijgen. Voor Oost-Azië en zijn volken is deze oorlog een oorlog van rassenontwa- king en een oorlog om de wederge boorte. Het verwondert derhalve niet, dat alle volken van hier gemeenschap pelijk zijn opgestaan om aan dit ge weldige gebeuren deel te nemen. De huidige oorlog is voor ons een oorlog der nationale bevrijding, ter wijl hij voor onze tegenstanders een agressie-oorlog is. Voor ons is het een oorlog ter bescherming van het vader land. Voor hen echter een oorlog ter verovering van de wereldheerschappij Wij streven naar een wederopbouw, terwijl onze tegenstander de vernie ling voor oogen heeft. Dat is de re den. waarom de verwante naties in vertrouwen op de eindoverwinning vastbesloten zijn alles op het spel te zetten voor het geluk van Oost-Azië en tot den laatsten- man te strijden voor het behalen van de overwinning. Wat de Japanners presteerden. Tojo heeft voor den Rijksdag ook als minister van Oorlog gesproken over de gebeurtenissen op de oorlogs- tooneelen. Het aantal op Nieuw-Gui- nea gestationneerde vijandelijke vlieg tuigen wordt geschat op ongeveer 3000. Het is de tactiek van den vijand, ir eerste plaats te landen op plaatsen, waar hij zich van de heerschappij in de lucht kan verzekeren en daar de vliegbases te versterken om zijn heer schappij in de lucht uit te breiden. Botsingtn met de Japansche troepen te land vermijdde hij zooveel mogelijk, Hij streeft er naar, de Japansche ravi- tailleeringslinie te vernietigen, waar tegen echter door de Japansche strijd krachten wordt opgetreden. Behalve dat zij de zeeverbindingen beschermen, hebben de Japansche vliegtuigen voortdurend met succes de vijandelijke luchtbases aangevallen. De vijandelijke verliezen bij de lucht gevechten hebben steeds een veelvoud van de Japansche bedragen. Tojo verklaarde, dat de gevechten in het oerwoud en op de onherbergzame eilanden van het zuidelijk deel van den Stillen Oceaan een onbeschrijfelijke in spanning eischen. De vijand heeft ech ter met nog grootere moeilijkheden te kampen. In Birma wil hij zijn reeds lang aangekondigd offensief be ginnen. Het Japansche leger heeft ech ter reeds midden-October den Tsjoeng- kingeesche strijdkrachten aan de grens tusschen Birma en Junan een zwaren slag toegebracht. In het bezette gebied in het zuiden heerschen overal orde en rust. In Chi na ondernemen de Japansche strijd krachten voortdurend geslaagde ope raties. In China valt een voortdurend dalen van het moreel bij de troepen van Tsjoengking waar te nemen. Geen gelukwenschen meer in telegrammen. 's-GRAVENHAGE. 27 Oct. De persdienst van de P.T.T. deelt mede, dat telegrammen, waarin gelukwen schen of zinsnedingen van dien aard, zooals groeten, voorkomen van heden af niet meer zijn toegelaten, ook niet in combinatie met andere mededeelin- gen; de aanbieders moeten die gedeel ten schrappen of het telegram in zijn geheel terugnemen. AANMELDINGSPLICHT COMMISSIES EN COMITé S. Bestuursleden persoonlek aansprakelijk, 's-GRAVENHAGE, 27 Oct. Het is den commissaris voor niet-commerci- eele vereenigingen en stichtingen ge bleken, dat de voor de aanmelding ver antwoordelijke bestuursleden van niet- commercieele organisaties, welke onder den naam van commissies, comité's, ju- bileumcomité's of iets dergelijks wer den opgericht, ten onrechte van mee ning zijn, dat de verordeningen 145/1940 en 41/1941 op deze organisaties niet van toepassing zouden zijn. Verschillende hunner zijn tengevolge van de niet-aan- melding strafrechtelijk vervolgd. In verband biermede geeft de com missaris voornoemd op grond van ver ordening no. 41/1941 aan de besturen van niet-commercieele vereenigingen en stichtingen, waaronder derhalve zijn begrepen alle personenorganisaties, on verschillig met welke niet op winst gerichte doelstelling zij zijn opge richt, de algemeene aanwijzing zich alsnog vóór 1 November a.s. bij zijn commissariaat, Amaliastraat 13 te 's-Gravenhage, aan te melden. Bij niet nakoming dezer aanwijzing worden de bestuursleden voor dit ver zuim persoonlijk aansprakelijk gesteld en tuchtrechtelijk beboet. Intrekking biljetten van 10. Met Zeeuwsche meisje. AMSTERDAM, 25 Oct. De bank biljetten van 10 gulden, waarvan de uitgifte werd bekendgemaakt in de Staatscourant van 14 Augustus 1924, worden ingetrokken. Zij kunnen vóór Januari 1945 worden ingewisseld bij de Nederlandsche Bank en haar bijkan toren, agentschappen en correspondent schappen. Deze biljetten vertoonen op ae voorzijde, welke is uitgevoerd blauwe kleur, de afbeelding van een vrouw in Zeeuwsche kleederdracht, achterzijde draagt een rozet van bruine blauwe lijnfiguren. De ruimte voor het watermerk (een zeilend scheepje) is aan beide zijden van het biljet onbe drukt gelaten. Diphteriebestrijding door den N.A.D Door de leiding van den Nederland- schen Arbeidsdienst zijn maatregelen genomen, dat in het tijdvak van 2 No vember tot 10 December a.s. 20.000 jon gemannen, die in aanmerking kunnen komen begin Januari 1944 te worden opgeroepen om hun arbeidsdienstplicht te vervullen, kosteloos kunnen worden Ingeënt tegen diphterie, welke besmet telijke ziekte de laatste paar jaar in vrij sterke mate is toegenomen en van zelfsprekend in het bijzonder in lege ringsplaatsen, waar veel menschen bij een wonen, kans heeft op te treden. Teneinde dit gevaar tot een minimum terug te brengen zal in niet minder dan 24 plaatsen in ons land voor de jonge mannen, die in aanmerking komen om per begin Jauari te worden opgeroepen, de gelegenheid bestaan zich kosteloos te laten Inenten. Hoewel die inenting niet verplicht is, zal het toch zeer ver standig zijn van deze gelegenheid ge bruik te maken én in het belang var zichzelf'én in het belang van de alge meene volksgezondheid. NIEUWE DIENSTREGELING NEDERL. SPOORWEGEN. UTRECHT, 27 Oct. Naar wij van den persdienst der Nederlandsche Spoorwegen vernemen, zal op Maandag 1 November a.s. een nieuwe dienst regeling ingaan, welke is opgenomen in een nieuwe uitgave van het spoor boekje. Deze dienstregeling is. bij thans ver geleken, slechts op enkele baanvakken en slechts in geringe mate gewijzigd. Het nieuwe spoorboekje zal morgen verkrijgbaar zijn. Uitreiking nieuwe bonkaarten. 's-GRAVENHAGE, 27 Oct. - De Plaatselijke Distributiediensten reiken van 31 Oct. tot en met 27 Nov. a.s tegen overlegging van de stamkaart en tegen in ontvangstneming van een bon van het inlegvel bonkaarten voor voe dingsmiddelen alsmede nieuwe groente- kaarten uit. De groentekaarten zijn gel dig van 26 Dec. 1943 tot en met 18 Maart 1944. Uitgereikt worden: aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K 123. aan houders van een inlegvel K 2 of L 2; een bonkaart K 223, aan hou ders van een inlegvel K 3 of L 3; een bonkaart K 323, aan houders van een inlegvel K 4 of L 4; een bonkaart K 423 benevens aan allen een groentekaart. Zij, die geboren zijn tusschen 31 Oct. en 29 Nov. van de jaren 1922, 1929 en 1939 dienen hun inlegvel te ruilen, al vorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen. Men kan zijn kaarten uitsluitend af halen bij den dlstributiedienst. der ge meente, waar men in het bevolkmgsre- gister is ingeschreven. Een uitzondering wordt gemaakt voor schippers, woon wagenbewoners (voor zoover zij zijn op genomen in het Centraal Bevolkings register), gedetacheerde marechaussees, de vaste bevolking van kostscholen e.d. en voor hen. die tengevolge van oorlogsomstandigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der kaarten wordt die bon van het inlegvel verwijderd, waarvan het nummer overeenkomt met dat van de uitgereikte bonkaart voor voedingsmiddelen. Voorts wordt rechts naast het vakje S 13 der Stamkaart een kruis geplaatst. Bij uitreiking van de bonkaarten voor bijzonderen arbeid, welke eveneens ge durende deze periode plaats heeft, wordt rechts naast het vakje S 13 een aanteekening geplaatst. Men ga direct bij ontvangst der kaar ten na, of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, ontvangen heeft Latere reclames worden niet in behan deling genomen. De textieldistributie. 's-GRAVENHAGE. 27 Oef. Van bevoegde zijde wordt mede gedeeld dat het Innemen van textielpunten niet in overwe ging Is genomen. Nieuwe rantsoenbonnen. 's-GRAVENHAGE, 27 Oct. Met in gang van 1 November a.s. worden ook voor artikelen versnaperingen peul vruchten, koffie-surrogaat. jam, vervan gingsmiddelen, tarwebloem, rijst, ha vermout, vermicelli, gort, beschuit, spijsolie, kaas, taptemelk, toileteep scheerzeep, eenheidszeep, waschpoeder en groente rantsoenbonnen van een nieuw model in gebruik genomen. De thans voor deze artikelen in omloop zijnde rantsoenbonnen blijven geldig tot 27 November a.s. Voorts wordt een nieuwe rantsoen bon voor vet. welke uitsluitend recht geeft op het koopen van vet, in gebruik genomen. Voor maizena wordt geen nieuwe rantsoenbon ingevoerd. De thans in omloop zijnde bon „een rantsoen maizena" is nA 27 November a.s. niet meer geldig. Van de oude rantsoenbonnen zijn na 27 November a.s. uitsluitend nog geldig: de bon „een rantsoen cacao" en de wis selbonnen voor 1/4 rantsoen brood, 1/50 rantsoen boter, 1/4 rantsoen kaas 1/7 rantsoen melk, l/7 rantsoen taptemelk en 1/4 rantsoen vleesch. Een typografisch kortschrift. 's-GRAVENHAGE, 27 Oct. De Rot- terdamsche uitvinder en stenografie- deskundige Marius den Outer heeft een kortschrift ontworpen, dat in veel grootere mate dan andere in Nederland gebruikte stelsels lijnvast is. In tegen stelling met andere systemen wordt in zijn stenografie de horizontale lijn !n het geheel niet gebruikt, hetgeen vol gens den ontwerper een groote verbe tering is van de schrijfbaarheid. Deze stenografie, die ontwikkeld is uit het in 1922 door Den Outer uitge geven systeem „mondo" heeft den naam „typo-steno" ontvangen, omdat het mogelijk is dit schrift ook typogra fisch te drukken. De ontwerper, die een bekende fi guur is in stenografiekringen, is ook de uitvinder van de snelschrijfmachines tachotype en velotype. MAX BLOKZIJL VOOR DE RADIO. Max Blokzijl spreekt heden in de serie Brandende Kwesties over Hilver sum I om 18.45 uur. De titel van dit praatje is „Er zijn van die dingen DOODELIJK ONGEVAL. e ongeveer 50-jarige ongehuwde landbouwer K. van Wiggen te Culem- borg wilde, toen de twee paarden van zijn wagen dreigden op hol te slaan, van den wagen springen. Hij bleef ech ter aan den wagen haken, waardoor hij ongeveer 100 meter met het hoofd naar beneden werd meegesleurd en zeer zwaar gewond werd opgenomen. Een uur na het ongeval is hel slachtoffer overleden. ZIJ DIENDEN DE KUNST NIET. De rechtbank te Rotterdam heeft, naar het Hbld. meldt uitspraak ge daan in de zaak tegen een 37-jarigen kunstschilder en een 40-jarigen bin nenhuis-architect-kunstschilder uit die stad. Zij hadden op 16 Maart van den koopman G. Lems uit Dordrecht en den schipper C. Quak uit Rotterdam 24 bankbiljetten van duizend gulden losgekregen, door hun voor te spiege len, dat zij deze ongeldig verklaarde biljetten nog voor het volle bedrag konden inwisselen, waarbij de kunst schilder zich ten onrechte als Duit- scher had voorgedaan en had gezegd inkooper voor Winterhulp en voor Duitsche instanties te zijn. De biljetten hadden zij voor 450 gulden per stuk te Amsterdam verkwanseld, maar de rechthebbenden hadden daar niets voor ontvangen. De kunstschilder werd veroordeeld wegens het medeplegen van verduis- stering tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van een maand van de preventieve hechtenis en de architect voor hetzelfde feit tot tien maanden gevangenisstraf met af trek van het geheele voorarrest.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1