HOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Ten wesien van Melitopol wordt verwoed gestreden. Vliegende hegenoe doodkisten;: RADIOREDE Oogstherdenking van de Landsvrouwen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sohager éditle: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 28 OCTOBER 1943. scïMGer editie. 87e Jaargang, No. 253, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Pr(js der gewone advertenties Ln deze Editie 11 ot. per m.M. B|J contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Dr. Göbbels over Duitschlands militaire positie. Hei geheele volk als één man tot alles bereid en besloten. BERLIJN, 28 Oct. In een nieuw artikel in het weekblad Das Reich schrijft dr. Göbhgls, dat de vijandelij ke propaganda sedert bijna een jaar voor 9 resp. 11 November de Duitsche ineenstorting als bijna zeker heeft voorspeld. Thans, bij het naderen dezen termijn, zijn, waarheen men ook kijkt weliswaar aan vele 'plaatsen de uitgestrekte fronten van Duitsch- land zware, ja zeer zware gevechten en voor een belangrijk deel ook terug trekkende bewegingen van de Duitsche troepen waar te nemen, doch aandui dingen van een beginnend of ook maar voor de toekomst te verwachten mili tair of moreel fiasco van het Duitsche Rijk zijn vanzelfsprekend nergens ontdekken. Het Duitsche volk ziet alle duidelijkheid de geweldige over winningsmogelijkheden die het heeft De toestand van thans kan bijgevolg in het geheel niet vergeleken worden met dien van November 1918. De Duitsche troepen strijden wat het W. betreft, niet zooals in 1918 in Cham pagne of voor Verdun, doch zij staan aan de kust van den Atlantischen Oce aan op wacht. Frankrijk is uitgescha keld uit den strijd. Het geheele vader- landsche gebied bevindt zich onder Duitsche contróle en het economische leven werkt met dat der andere staten in het W. in den grootsten omvang voor de Duitsche oorlogsbehoeften. Hetzelfde kan gezegd worden van de Noordsche staten, voor zoover zij on der ons militair gezag staan. In het Z. verdedigen de'Duitsche troepen een linie ver ten Z„ van Rome, terwijl de oude Italiaansche weermacht practisch niet meer aan den strijd deelneemt. De militaire posities in het westen, noorden, zuiden en zuid-oosten van Europa, dus waarop de vijandelijke oorlogvoering zich tijdens den eersten wereldoorlog baseerde, bevinden zich op 9 resp. 11 November van het vijfde oorlogsjaar van den tweeden oorlog in ons bezit. In Oost-Azië staat Japan als mili taire mogendheid van den eersten rang thans aan onze zijde. Blijft in het ten nog over de vooreerst ongebroken kracht van de sovjet-unie, het ge vaar van dezen oorlog. Tegenover dit gevaar beschikken wij met onze bond- genooten over een rijk reservoir van economische en ideëele kracht. De luchtoorlog was tijdens den eer sten wereldoorlog voor Duitschland nauwelijks van beteekenis, doch vormt thans het hoofdcontingent van onze zorgen en belastingen in het civiele leven van den oorlog. Hierbij mag aan genomen warden, dat de kansen voor den vijand in den eerstkomenden tijd in toenemende mate ongunstiger wor den. Want aan den eenen kant neemt onze verdedigingskracht steeds toe en stijgen dientengevolge de verliezen van den vijand; aan den anderen kant "komt de dag van een radicale vergel ding langzaam maar zeker nader. Er bestaat thans niet de door de vij andelijke blokkade in den eersten we reldoorlog toegebrachte ernstige scha de aan de levensmiddelenvoorziening. Resumeerend kan dus gezegd worden, dat wij thans op de meeste gebieden onvergelijkelijk veel gunstiger er aan toe zijn dan in 1918. De vijand heeft evenwel vele beslissende nadeelen op zijn rekening. Alle oorlogvoerende landen hebben zooals Duitschland meer De oorlog in de Middellandsche Zee. BERLIJN, 28 Oct. De A.N.P.-cor- respondent meldt: Aan het front in Zuid-Italië is vrij plotseling een verandering in den alge- meenen toestand ingetreden, nu de ge allieerden aan verschillende punten tot den aanval op de' Duitsche stellin gen zijn overgegaan, Y/aarbij vooral de Volturno weer veel in de berichten van beide zijden genoemd wordt, met dien verstande, dat het thans den bo venloop van deze rivier, geldt, waar de Amerikanen en Britten, trachten in de richting van Isernia door te breken en zoodoende in het bezit te komen van een belangrijk knooppunt van ver keerswegen. De stad is ook van belang door een van O. naar W. loopende spoorlijn. De Duitsche verdedigings- posten konden de aanvallen der gealli eerden voor het allergrootste gedeeite opvangen en afslaan. Hier en daar ge lukte het zelfs de aanvallende troepen tot over hun uitgangsbases terug te slaan en den vijand zeer zWare verlie zen toe te brengen. De Britsche en Amerikaansche berichten spreken van de bloedigste gevechten sedert den slag bij Salerno. Slechts op enkele punten slaagden Engelsche en Ameri kaansche troepen er in vrij onbelang rijk terrein te winnen. Terreinmoeiiykheden. Voor de geallieerden bestaat de grootste moeilijkheid in het overwin nen der terreinmoeilijkheden, daar de Duitschers hier hun stellingen in hoofdzaak in het gebergte opgebouwd hebben, dat nauwelijks toegankelijk is voor gemotoriseerde troepen. En de enkele wegen, die berijdbaar zijn, worden zeer scherp bewaakt. Men volgt te Berlijn met eenige verwonde ring de methoden der geallieerden in het Middellandsche Zeegebied; de verovering van een aantal eilandjes in de O. Middellandsche Zee en voorna melijk in de eilandengroep der Dode- kanesos, heeft in Duitsche kringen verbazing gewekt, daar men meende op een veel sterkeren tegenstand te zullen stuiten. Wel zijn de gevechten fel en verbitterd geweest, doch men had kunnen aannemen, dat de vij and met meer succes tegenstand had kunnen bieden. Dat dit niet het geval is geweest, schrijft men in de eerste plaats toe aan de groote dapperheid der valschermjagers en gelande troepen, die, in samenwerking met de marine, de vijandelijke strijdkrachten snel tot overgave dwongen. Zoo zijn thans in de Dodekanesos een groot aantal eilanden, die in strategisch opzicht tot de belangrijkste gerekend kunnen worden in Duitsche handen gevallen, hetgeen een landing der geallieerden op den Balkan van het Zuiden uit ten zeerste zal bemoeilijken. dan vier jaar, resp. om en nabij drie jaar oorlog achter den rug; alle heb ben hierdoor een vezwakking onder gaan. Het komt er dus op aan, wie te gen de hieruit voortvloeiende moei lijkheden de grootste vastberadenheid van leiding en volk kan plaatsen. Dit is het fur lamenteele verschil in de te genwoordige positie van Duitschland vergeleken met die van 1918. De vijand, zoo schrijft hij. hoopt daarbij op een herhalen van het falen van het Duitsche volk, zonder hierbij te willen inzien, dat daarvoor in het geheel geen voorwaarden aanwezig zijn. Een oorlogsoppositie bestaat er thans in Duitschland niet. Ook tegen stellingen tusschen partij en weermacht bestaan alleen in de fantasie van de vijanden van het Rijk. Het aanschijn van het Duitsche volk vertoont na x.ieer dan vier jaar oorlog scheuren, bloedende wonden en diepe lidteekens. doch onder deze eereteekenen van een verbitterden en onbarmhartigen strijd gloeit zijn oog van ongebroken vast beradenheid. En, aldus de minister, als een rots in de branding staat jje Führer voor ons, nooit wankelend nooit twijfelend, voor allen een toonbeeld van kracht en taaiheid, 1 van onwrikbare vastbe radenheid en fanatieke wilskracht geeft hij ons een voorbeeld van het geen wij te doen hebben, wanneer de stormen van dezen wilden oorlog ons om de ooren razen. In 1918 verrasten wij onze vijanden door ons falen en door onzen val. Dit keer zullen wij hen verrassen, doordat wij, het geheele volk als één man staan tot alles bereid en tot alles be sloten. .Ik wil er wel leU meer van weten I Dal denken velen, die de oproepen voor de weersportkampen In Duitsch land In de couranten lezen. Zij willen wel Iets meer weten van deze kampen, waarin iedere Nederlapdsche jongen van 16-18 Jaar een maand kan doorbrengen. - Maar dat b een kleine moeite I Een briefje aan bet aanmeldingsbureau voor de weersport kampen, Koningslaan 9, te Utrecht en je ontvangt gratis een brochure, waarin je alles over deze kampen kunt lezen Frilz Emde/Staof/Pax m Woensdag werd ln het N.V.-huis te Utrecht een gecombineerde bijeen komst gehouden vande N.S.V.O. en de N.S. Frauenschaft. De leidster der N.S.V.O., mej. L. M. Couzy, besprak in het bijzonder de positie van de nat.- soc. vrouw in oorlogstijd. Zij riep de Nederlandsche en Duitsche vrouwen op schouder aan schouder te staan in dezen grootschen strijd. Sch. H. W.-F. en A. ed.t. Felle gevechten aan weerszijden van de Voliurno. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER, 28 Oct. Het opperbevel £er weermacht maakt bekend. Tusschen de Zee van Azof en den Dnjepr lag het zwaartepunt van de verbitterde afweergevechten ook gisteren nog in den sector ten westen van IVfelitopol. De pogin gen van den vijand om zijn pene tratieplaats grooter te maken, wer den in harde gevechten op korten afstand of in tegenaanvallen van beweeglijke reserves opgevangen. De strijd gaat met onverminderde hardheid voort. In de bocht van den Dnjepr bij Sa- porosje, ten noorden van Kriwoirog en ten zuidwesten van Dnjeprope- trowsk talrijke vijandelijke infanterie- en tankaanvallen. In den central en sector van het front deden de bolsjewisten nieuwe aanvallen op onze stelling ten noorden van Gomel en zetten hun doorbraak pogingen in het gebied ten westen var Kritsjef en ten westen van Smolensk oort. De aanvallen werden reeds tij dens den opmarsch door geconcen treerd artillerievuur uiteengeslagen dan wel in harde gevechten afgesla gen. In het afweersucces ten westen van Kritsjef heeft het luchtwapen. dat in de gevechten op den grond ingreep, met sterke gevechtsstrijdkrachten en vliegtuigen voor den strijd op korten afstand, een bijzonder aandeel. Van de rest van het oostelijke front komen berichten over plaatselijke ge vechten bij Kief en levendige verken ningsbedrijvigheid in den noordelijken frontsector. Felle gevechten in Zuid-Italië. In Zuid-Italië zijn felle geveoh- ten aan weerszijden van de Vol turno aan den gang. Herhaalde aanvallen van Britsch-Amerikaan- sche strijdkrachten mislukten. Plaatselijke penetraties werden in tegenaanvallen' opgeheven of af gegrendeld. Van het overige front is. behalve eenige voorpostengevechten slechts een vergeefsche vijandelijke aanval aan de kustspoorlijn ten noordwesten van Termoli te melden. In het oosten van de Middellandsche Zee bombardeerden zware Duitsche gevechtsvliegtuigen met succes mili taire doelen op het eiland Leros. De strijd in het gebied van Melitopol. BERLIJN, 28 Oct. Naar de milt- taire correspondent van het DNB schrijft, ligt het zwaartepunt van de sovjetrussische inspanningen op het oogenblik in den sector ten westen van Melitopol. De bolsjewisten slaan met telkens nieuwe strijdkrachten ver der in de kerf bij Melitopol, zoodat dit gebied, wat de intensiteit van den itrijd aangaat, in de eerste plaats ver- $C. FORT El diend genoemd te worden.. Blijkbaar staat den bolsjewisten als doel van de uit het gebied van Melitopol begonnen beweging voor oogen den mond van den Dnjepr te bereiken om aldus de Krim af te snijden. Met deze enorme sovjetinspanning correspondeert de druk op de Duit sche stellingen in het gebied van Kri woirog. die voor en na sterk is. Het verloop van den slag heeft in het front opnieuw dermate vertandingen doen ontstaan, dat van een samenhangende linie aan beide kanten niet meer ge sproken kan worden. Aan Duitsche zij de overheerscht de afgrendelings- en steunpunttactiek die den bolsjewisten veel te stellen geeft. De duidelijk den dag tredende versterking der Duit sche posities beteekent. dat de groote herfstslag onverminderd hevig voortduren. De Bulgaarsche troonrede. SOFIA, 28 Oct. - De vijfde zittings periode van de 25ste Sobranje werd vandaag door het voorlezen van de iroonrede door prins Cyril plechtig seopend In de rede werd o.a. gezegd: De buitenlandèche politiek van Bul garije, bezield door den wensch om den vrede op den Balkan te bewaren, zal volgens de -richtsnoeren van totdusver woi'deh voortgezet. Het doel van deze politiek is. de belangen van Bulgarije te waarborgen en de eenheid van het Bulgaarsche volk te versterken, die dank zij de ondersteuning van het Groot-Duitsche Rijk en zijn bondgenoo- ten, alsmede de vele offers, die het Bulgaarsche volk heeft gebracht, be reikt werden. De regeering zal er niet voor terug schrikken om de scherpste maatregelen te nemen tegen iedere poging om de rust in het land te verstoren, van wel ken kant. deze ook komt. Tn de rede werd voorts gezegd, dat het Bulgaarsche leger op zijn post paraat, staat om de grenzen van het gëunfieerde Bulgarije te verdedigen. De volksopvoeding en cultureele op voeding en de versterking van den Bulgaarschen nationalen geest zullen bevorderd worden. Op financieel gebied werden even eens door de regeering de noodige maatregelen genomen. Landbouw en industrie, handnijverheid en arbeiders zullen gesteund en geleid worden. De regeering zal trachten de productie op elk gebied van het economische leven te bevorderen en voor een rech*vaar- cüge verdeeling der producten te zor gen. De actie der Japansche marine. TOKIO, 28 Oct. - De minister van marine. Sjimada, heeft in een rede voor den Rijksdag verklaard, dat Japan sinds het uitbreken van den oorlog in Groot- Oost-Azië zijn posities op alle oorlogs terreinen aanzienlijk_ heeft versterkt. De thans aan den gang zijnde gevech ten noemde hij van beslissend karak ter. Het Aziatische oorlogstooneel moet in 3 gebieden worden ingedeeld en wel in het N. deel van den Stillen Oceaan, het Z, deel van den Stillen Oceaan en de Indische Oceaan. In dit laatste ge bied zijn de verdedigingsmaatregelen der Japansche marine in de nabijheid van de bezette gebieden aanzienlijk uitgebreid, terwijl tevens de Japansche duikbooten en de luchtmacht de ach- terwaartsche verbindingen van den vijand tot aan de wateren dèr O.-zijde van Afrika verstoren. Sjimada besprak den strijd in het N. deel vai» den Stil len Oceaan en schilderde de gevechten op Attoe en Kiska. In zijn rapport over het strijdgebied in het Z. deel gaf de minister een sa menvatting van de resultaten. De Ja pansche marine heeft in die gevechten 6 torpedojagers en 12 andere schepen verloren. In luchtgevechten hebben de vijanden 1613 machines verloren, waar een verlies van 415 Japansche machi nes tegenover staat. De kracht van de Japansche marine van Pavolini. NOORD-ITALE, 28 October (D.N.B.). Partijsecretaris Pavolini heeft Don derdagavond naar aanleiding van den 21sten verjaardag van den marsch naar Rome per radio het woord gericht tot het Italiaansche volk. „Met vol bewustzijn" zoo verklaarde hij, „noemen wij ons thans fascisten. Wij zijn dezelfden, die 21 jaar geleden naar Rome marcheerden. Wij zijn ook degenen, die in de 45 dagen van Bado- glio hun geloof niet verloochenden met den dood voor oogen in de gevangenis of in verbanning. Pavolini herinnerde er aan, dat ait de revolutie van October 1922 een groot, bloeiend, en machtig Italië voortkwam. Hij herdacht de prestaties van het fascisme op sociaal en cultu reel gebied en op dat der kolonisatie en verklaarde, dat dit alles niet uitge- wischt kan worden. Badoglio heeft den lictorenbundel van de openbare gebou wen doen verwijderen, doch heeft niet de werken van het fascisme kunnen vernietigen of uit de geschiedenis kun nen uitwisscheri. De geschiedenis zal voor alle tijden ervan getuigen hoe Mussolini zijn land van den afgrond wegtrok en den weg omhoog wees. De 28ste October 1922 beteekent niet slechts de overwinnig van de revolutie die ons een zoo schitterende opbloei zou brengen, niet slechts de verovering van de macht in Romelf doch ook te Rome de ontmoe ting van het fascisme van Mussolini met de macht van Savoye". De dynastie in het Italiaan sche leven. Wie eens de waarachtige geschiede nis zal schrijven van de positie van de dynastie in het Italiaansche leven zal bevestigen, dat zij onafgebroken het erop aanlegde alle andere krachten, die langzamerhand uit het volk voort kwamen, na ze te hebben geëxploi teerd, weer terzijde te schuiven. Zoo heeft Victor Emanuel tenslotte naar buiten de fascistische politiek ten vol le ondersteund, tegelijkertijd echter rond den troon alle elementen verza- .meld, die te zijner lijd het regiem van den Duce den noodlottigen stoot moes ten toebrengen. De monarchie heeft niet geaarzeld Italië naar de neder laag der capitulatie te leiden, alleen om het fascisme te begraven. Het als republikelnsch weder opgestane fas cisme zal in plaats daarvan de monar chie begraven en Italië naar de wel vaart en de eindoverwinning leiden". Pavolini herinnerde aan de bevrij ding van Mussolini door een „handvol van de vermetelste soldaten van den Führer", die hij een wonder noemde dat „slechts een mystiek geloof kan verwachten" en vervolgde: „en zoo hoorden wij weer de bevelen, die on miskenbaar zijn stempel droegen. On middellijk gehoorzamend werden door Squa Dristen, oude en jonge strijders, de fascistische huizen in geheel Italië heropend, laaiden de vlammen van het geloof opnieuw op in een Rome waar het wemeldé van troepen en politie van het trouwelooze Badoglio commando, en in de wijken waarvan het verraad met volle handen de aan het leger ont trokken wapens en de uit de kassen der syndicatengeroofde millioenen had uitgestrooid en veroverden we de stad weder voor Italië". De republiek roept. „De republiek roept", zoo besloot Pavolini zijn rede, „zij roept te wapen tegen den plutocratischen vijand, die onze steden verwoest en ons land wil versplinteren, te wapen om heden den tegenstand tegen den indringer te ver- grooten en hem morgen te verdrijven te wapen opdat de dappere Duitsche soldaat, die thans bijna alleen de toe gangen naar onze huizen verspert, spoedig weder in elk van ons den ka meraad kan zien terugkeeren, die even als hij trotsch is met waardigheid de eigen wapens te dragen en het eigen land te verdedigen weer zooals dat steeds de traditie van den Italiaan- schen soldaat is geweest". „Ook tot den arbeid roept de repu bliek op, daar naast den strijd de ar beid heden het vaderland redden kan en Italië zijn plaats aan de zijde van de nationaal socialistische kameraden en.-van die van l.:t driemogendheden- verdrag teruggeven kan en moet". Oogsifeeslrede van de landelijke leidster. Ter viering van het Oogstfeest kwa men de Landsvrouwe^ in Noord-Hol land gisteren in Alkmaar bijeen, onder leiding van de provinciale leid ster, mevrouw De Haan—Bosker, die een speciaal woord richtte tot de lan delijke leidster mevroüw Zwier—Luth', tot de werkleidster mevrouw Vallen- berg—Rupp, tot de vertegenwoordig ster der Duitsche Landsvrouwen, Frau- Door onze levenshouding moeten wij de hoereneer, die wij terug hebben ge kregen, hoog houden. De zomer was moeilijk. De Landsvrouwen hebben geen ge- makkelijken zomer gehad. Velen heb ben hun zonen moeten afstaan voor het werk in Duitschland. Het heeft spr. goed gedaan, dat vele landsmeis- lein Berkenkampi, tot den boerenleider jVeFa^ hebben aangetrokkon. Conductrices bij de tram In de groote steden van ons land CNF/Meijer/Pax m Helpt de koe met schillen en de koe helpt U. wordt steeds grooter, en elke officier en elke man is besloten om volgens den wil van den Tenno den oorlog op zege vierende wijze te beëindigen. De financieele positie van Japan. De Japansche minister van financiën Kaya heeft voor het budgetcomité een verklaring afgelegd over de financieele positie van Japan, waarbij hij er op wees. dat de belastingontvangsten zich sinds het begin van het jaar gunstig hebben ontwikkeld. Japan heeft onder deze omstandigheden geen moeilijk heden om aan de financieele eischen het hoofd te bieden, hoewel met de styging der oorlogsproductie de uit te geven middelen zijn toegenomen. in de provincie, den heer C. Koeman en tot den stafleider, ir. Koeman. De feestelijke bijeenkomst werd op geluisterd door een koortje van acht tien dames, dat een tiental oud-Hol- landsche liederen zong en dat de eer toe komt, deze liederen voor het eerst twee stemmig ten gehoore te brengen. De volgende week Dinsdag worden de lie deren van dit koortje voor de radio te Hilversum opgenomen, die Vrijdag d.a.v. zullen worden uitgezonden. Vragen beantwoordt. De landelijke werkleidster. mevrouw VallenbergRupp, beantwoordde schillende vragen over de werkzaamhe den op de dorpen. Zij vestigde de dacht op de tentoonstelling „Vrouwen zijn vindingrijk," alsmede op den uit bouw van de afdeelingen en op de vorming van verschillende groepen, waaraan bekwame krachten zijn ver bonden. die de vrouwen van den Land stand op de dorpen voorlichten. De vrouwen moeten zich bewust worden van de zelfverzorging, zij zul len voorlichting ontvangen over de aanschaffing van de hulpmiddelen in de huishouding, over de konijnen fokkerij. de vleeschverzorging, het vervaardigen van pantoffels en de in richting van de woning. Dit alles wordt om niet aan de Landsvrouwen gege ven, omdat zij ook recht hebben op een deel van hetgeen de boer moet be talen voor den Landstand. Voor dit alles moeten de dorpsleid sters overleg pl'egen met het provin ciaal bureau. Met nadruk werd erop gewezen, dat men er zorg voor draagt, dat bij het maken van oud-nieuw de sporen van de boeren-huisvlijt niet verloren gaan. Mevrouw SlagterBommezij stond lang stil bij het resumé, dat ir. Louwes in de Pers had gegeven over de voedselpositie van ons volk. In dit resumé werd bewaarheid wat de lei ders van den Landstand steeds hadden beweerd, dat het onwaar is, dat alles naar Duitschland gaat. Spr. wekte op. de afzijdig staande vrouwen ervan te overtuigen, dat de boer de voedsel voorziening van ons volk moet dienen en zij uitte den wensch dat ir. Lou wes er voor zal waken, dat de aardap pelen niet, zooals den vorigen winter tc Purmerend. op hoopen groen wor den, omdat ze niet werden wegge haald. De landelijke leidster spreekt. Mevrouw Zwier—Luth, de landelijke leidster, herinnerde aan de herdenking van het Lentefeest in April, toen her dacht werd, dat de mannen op den ak ker weer hun plicht hadden gedaan, daarbij gesteund 4oor vrouwen. On danks het tekort aan wèrkkrachten en de vele moeilijkheden, hebben wij dit jaar een oogst mogen binnenhalen, kwalitatief en kwantitatief zóó rijk, als zelden voorkomt. Hierdoor werd weer bewezen, dat hoe moeilijk ook de po sitie voor ons volksbestaan, daar. waar een werkend volk zich inzet, en de Al machtige Zijn zegen wil geven, veel ten goede kan keeren. Wij alleen kun nen het niet; ook de natuur kan het niet alleen, maar door nijvere handen, met den zegen des Hemels, kan veel worden gewrocht. Uitvoerig herinnerde spr. aan het Oogstdankfeest in Groningen, waar de Leider en de Rijkscommissaris het woord hebben gevoerd. Wij moeten in deze. tijden niet afwachten, wie den oorlog wint. Ons devies is: „Het moet er zijn, dus komt het er". Het Oogst feest mag nooit zijn een balans maar moet zijn een dankbare herinnering. Een druk voor de Landsvrouwen was ook de huisvesting van vele vreemde werklieden en die van de leiders der Arbeidsdiensten. Het erg ste drukte ons de evacuatie, die even wel het zwaarst trof hen. die geëva cueerd werden. Wij begrijpen den ste deling niet, die in de week wil gaan wandelen en een bioscoopje wil ma ken. Smaal niet te zeer op deze stads- gewoonte. maar tracht deze menschen liefde bij te brengen voor ons mooie, rijke landleven. Zij. die ver van eigen omgeving moeten leven, missen al zoo veel. Tracht ze zich thuis te laten ge voelen; dan voorkomt men de dingen, die het in den vreemde-leven mee brengen. Spr. wekte op om de offers, die in dezen ernstigen tijd nog gevraagd zul len worden, blijmoedig te dragen. Waar schijnlijk zal in de toekomst een beroep op ons worden gedaan om de slacht offers onder ons broedervolk van de verderf en dood zaaiende zware bom menwerpers te helpen. Wanneer het zoover komt, tracht dan ook dit blij moedig le dragen. Laten wij ons strijd vaardig toonen. Het zal nog jaren du ren vóór de grootheid van dezen tijd ons geopenbaard wordt. Het zal ons voldoening geven, te kunnen zeggen: „Ook ik heb deel aan den strijd gehad". Spr. wekte de vrouwen op om hun zonen en dochters, wanneer die naar het Oostland willen, de toestemming niet te weigeren De toekomst van ons volk is er mee gemoeid. „Het leven is geen vrede alhier Door goede en kwade zorgen Maar het leven is de krijgsbanier Tot in Gods hand te dragen." Aldus eindigde spreekster. Een woord van den heer Koeman. De boerenleider in de Provincie, C. Koeman, sprak hierna een kort woord, waarin hij de verwildering laakte en erop wees. dat vele mannen aan het front strijden met de gedachte, het huis gezin veilig te stellen, maar moeten ervaren, dat hun vrouwen omgang met andere mannen zoeken. Jonge meisjes van 18 en 20 jaar ziet men met man nen van 30 en 35 jaar loopen. Spr. be hoeft niet te zeggen, met welk doel die mannen met de meisjes omgaan. De tahk van de Landsvrouwen is om ook deze vrouwen, die zoover zijn gevallen, niet in de diepte te trappen maar te helpen en te steunen. Met nadruk wekte spr. op, dit kwaad te bestrijden. Na het vertoonen van een kleurfilm sprak de prov. Landsvrouwen-leidster, mevrouw de HaanBosker, een kort dankwoord, waarin zij harerzijds, in bloemrijke taal, de beteekenis van het Oogstfeest belichtte en deed uitkomen, dat daarin tot uidrukking komt de ver bondenheid van volk en bodem. DEA'EDERLANDSCHE BANK. Toezicht op de credictinstellin- gen en het houden van hef bankregister. AMSTERDAM, 28 Oct. De directie van de Nederlandsche Bank maakt be kend, dat de secr.-gen. voor bijzondere economische zaken heeft aangewezen als instantie, belast met het toezicht op de credietstellingen: 1. Voor de effectenhandelaren: de ver. voor den effectenhandel (bedrijfs groep effectenhandel). 2. Voor de spaarbanken: den Nederl. Spaarbankbond vakgroep algemeene spaarbanken. 3. Voor de hypotheekbanken, werk zaam in Nederland, en de scheepshy- potheekbanken en scheepsverbandban- ken: de bedrijfsgroep hypotheekbanken. 4. Voor de landbouwcredietinstellin- gen: den Nederl. Coöperatieven raad. De directie heeft voorts onder goed keuring van der, sec.-gen. aangewezen als instantie, waaraan het houden van het bankregistcr is toevertrouwd: 1. Voor de effectenhandelaren: de Ver. voor den effectenhandel. 2. Voor de spaarbanken: dc Nederl. SpaarbanEbond. 3. Voor de hypotheekbanken: de be drijfsgroep hypotheekbanken. 4. Voor de landbouwcredietinstellin- gen: de bedrijfsgroep landbouwcrediet- banken. De jaarlijks in te dienen balans en verlies- en winstrekening, alsmede de ingevolge artikelen 11 en 12 van het uitvoeringsbesluit banken aan te vra gen goedkeuringen en te verstrekken opgaven, moeten bij de aangewezen instanties worden ingediend. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 31 October van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hil versum I, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S. De voorman der Germaansche S.S. in Nederland spreekt over het onderwerp: „Nu eerst recht". De groep Oost 19 van den N.A.D. is hier te lande na gedanen arbeid te ruggekeerd. Wekelijksche vrije middag voor huispersoneel. 's-GRAVENHAGE. 28 Oct. Ten behoeve van het huispersoneel, dat per 1 November 1942 onder de werking van de Ziektewet werd gebracht, ia thans opnieuw een belangrijke sociale voorziening tot stand gebracht. Bij een onmiddellijk in werking tredend besluit van den secr.-gen. van het Dep. van Sociale Zaken is n.1. een wekelijk sche vrije middag voor het huisperso neel ingesteld. Deze zal gegeven moe ten worden tusschen 13 en 18 uur en een aangesloten rusttijd van vier- uur aan den werknemer moeten waarbor gen. Van het recht op dezen vrijen middag zijn uitgezonderd: a. personen, wier werktijd als huisbediende niet langer duurt dan tot 15 uur; b. perso nen, die korter dan zeven uur per dag als huisbediende bij denzelfden werk gever werkzaam zijn, waarbij rusttij den van minder dan twee utir als werkuren worden aangemerkt; c. per sonen. die op minder dan zes dagen per week bij denzelfden werkgever werkzaam zijn; d. bloed- en aanver wanten van den werkgever tot in den derden graad, die bij hem inwonen, alsmede pleegkinderen, die in het ge zin van den werkgever als eigen kin deren worden opgevoed; e. personen die, naast hun huiselijke of persoon lijke diensten tevens werkzaam zijn in het landbouwj-, tuinbouw- of vee houderijbedrijf van den werkgever; f. personen, wier werktijd bij of krach tens de Arbeidswet" 1919 is geregeld. Wordt aan een huisbediende oen aan eengesloten rusttijd gegeven van ten minste twee etmalen, waarin een ge heele Zondag valt. dan behoeft ln de aan dien Zondag voorafgaande en in de daarop volgende week geen vrije middag te worden gegeven. Als huisbediende worden aangemerkt personen, die in particulieren dienst werkzaam zijn voor het verrichten van huishoudelijke of persoonlijke dien sten. Personen, die hun werkzaamheden buiten dienstbetreldring verrichten worden voor de toepassing van het on- derwerpelijke besluit geacht in dienst te zijn van dengene, te wiens behoeve de werkzaamheden strekken. De zorg voor de naleving van deze bepalingen is den werkgever als een verplichting opgelegd, terwijl overtre ding met den geldboete kan worden bestraft. Het districtshoofd der Arbeidsin spectie kan, na den betrokken werk gever in de gelegenheid te hebben ge steld te worden gehoord, bepalen, dat deze verplicht is om op een zoo noodig voor lederen werkgever afzonderlijk aan te wijzen middag wekelijks vrijaf te geven. Bij gebleken onwil kan ean bepaalde middag bindend worden voorgeschreven. Verduisteren van 17.30-7.15 30 Oct. Zon op 7.30, onder 17J7 nu». Maan op S-4t, onder 18.31 uur. 31 Oct. Zon op 7.32, onder 17J6 uur. Maan op fUG. onder 19A4 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1