NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Felle strijd in Dnjepr-bocht. De strijd aan het Oostelijk front. Politieke moorden DISTRIBUTIEBERIGHTEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.T, Alkmaar - Voord&m O 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. ZATERDAG 30 OCTOBER. 194S. SCHAGER EDITIE. );e Jaargang, No. 254, 4 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks A d v e r t e n t i e-t a r ke f. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. 'per m.M.a Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Moskou wenscht de vrije hand. (Van onzen politieken redacteur). GISSINGEN over het vermoedelijke thema van de Anglo-Amerikaansche besprekingen in Moskou zijn er bij de vleet. Reeds wekenlang voordat de con ferenties begonnen waren, verscheen er geen krant, die niet één of meer ver schillende theorieën ten beste gaf. Ter wijl de stroom van geruchten zijn hoog tepunt bereikte, publiceerde het Mos- kousche dagblad „Prawda," („Waar heid." het orgaan van het centrale comité der communistische partij en toonaangevend regeeringsblad, dat steeds als spreekbuis van het Kremlin fungeert). een opzienbarend artikel, waarin het bits alle eventueele pogin gen van de Anglo-Amerikanen bij voor baat van de hand wees, de toekomstige Soyjet-grenzen tot een voorwerp van de gemeenschappelijke besprekingen te maken. Een dergelijke afwijzing van Anglo- Amenkaansche inmenging past ook vol komen in de buitenlandsche politiek der Sovjet-Unie, die slechts éen doel kent: de heerschappij van het prole tariaat vanuit Rusland over de geheele wereld te verbreiden. Is zulk een afwij zing reeds in algemeenen zin verklaar baar, zij wordt het nog te meeh wan neer men nagaat, dat' de Sovjets ook zonder de hulp der Anglo-Amerikanen hun rijk opbouwden, versterkten, uit breidden en zelfs tegen den krachtig- sten aanval, die hel tot dusverre te verduren had. handhaafden. De Sovjets immers van hun kant beschouwen de operaties in Italië nog steeds niet als een actie te hunner ontlasting. Zij be- toogen, dat de structuur van het fas cistisch Italië, en zijn intrigeerende hof- en officierscamarilla de drijfveer ge weest zijn tot het terugtrekken van Duitsche troepen aan het Oostfront, en niet de actie van Anglo-Amerikaansche landingstroepen, die enkel den reeds door verraad voorbereiden en gebaan- den weg behoefden te betreden. Het Kremlin heeft iich, bij monde van de „Prawda", op het standpunt gesteld, dat de Sovjets het wel in Oost-Europa klaar spelen. Van Anglo-Amerikanen wordt verwacht, dat zij eindelijk eens het échte en reeds lang beloofde tweede front in West-Europa zullen beginnen en wel verwijzen zij ijverig naar Frank rijk! O— SSTELD het geval eens. dat de Anglo-Amerikanen in Moskou het voorstel naar voren brengen, dat zij het klaar spelen Roemenië, Finland en eventueel Hongarije uit het Duitsche front los te maken, indien de Sovjets van hun kant bereid zijn, de nationale zelfstandigheid van deze landen te ga randeeren? Bij zulk een voorstel zouden de Sovjets natuurlijk in hun vuistje lachen over de politieke en militaire winsten, die zij bij zulk een perspectief uit een Duitsche frontverzwakking in het. Oosten zouden behalen. Zij zouden dan niet alleen het vooruitzicht voor den boeg hebben, hun oude grenzen te herstellen, doch ook den droom in het verschiet zien, na korten of langen tijd den opmarsch naar Midden-, Noord- en Zuid-Europa voort te zetten. Want daar van laten ze ondanks alle vrijwillige of door omstandigheden afgedwongen ga ranties niets vallen. Hun eigen vandaag afgegeven garanties det-en hun morgen niet. Krachtens hun ideologie is hun politiek eerst dan verzadigd, wanneer de wereldrevolutie aangebroken is en de heerschappij van het proletariaat van uit Moskou over de geheele wereld een feit is. Wat de Anglo-Amerikanen aan de kleine naties beloven, kan hun vol komen koud laten. De machtsverhou dingen kennende, weten zij maar al te goed, wat zulke BritschAmerikaan- sche beloften waard zijn. Uit dezen oor log hebben ze gezien, dat de gulle gevers ze toch niet konden inlossen. Ongetwijfeld zouden in de be treffende nabuurlanden van de Sovjet- Unie elementen zijn, die op zulke An glo-Amerikaansche voorspiegelingen en beloften zouden willen Ingaan. De Duitsche politiek streeft nergens, ook waar zij de volledige macht bezit, een uitroeiing van tegenstanders na, zooals de Sovjets met Katyn en Winnitza be wezen, mits zulke elementen het directe oorlogsbelang niet met openlijk verzet dwarsboomen. TNDIEN Europa echter voor zulk een duivelsch compromis zou worden ge plaatst, zijn er maar twee factoren, die het van den algeheelen onder gang kunnen redden. Dat is in de eerste plaats: de Duit sche soldaat en zijn bondgenoot-kame raad, de vrijwilliger uit de Europee- sche landen, die den dieperen zin van de huidige worsteling verstaat. Zij zul len zonder twijfel een dergelijke fatale ontwikkeling niet zonder slag of stoot laten voltrekken. Het is niet de eerste maal, dat de Anglo-Amerikanen zich met hun dollars en ponden misrekend hebben! In de tweede plaats zou een dergelijke ontwikkeling ook afhangen van het in zicht van de verantwoordelijke per soonlijkheden der betreffende naties. Zij kunnen en moeten weten, wat Sov jet-garanties waard zijn en hoe onmoge lijk BritschAmerikaansche «beloften van -ondersteuning in te lossen zijn. indien zij een Sovjet-gSrantiebreuk ach teraf zouden willen verhinderen. Wat de Sovjets werkelijk willen en ondank^ alle tactische manoeuvsfs en omwegjes steeds zullen nastreven, kan men niet alleen in theorie uit de ideo logie van het bolsjewisme putten, doch valt ook waar te nemen uit de Sovjet praktijk in Karelië, de Baltische sta ten, Oekraine, Bessarabië, Katyn en Winnitza. afgezien nog van de honderd duizenden offers der revolutie. Wat de Anglo-Amerikanen beloven en werkelijk houden, leeren Noorwegen, Nederland, België, Frankrijk. Zuid- Slaviq_ Griekenland. Roemenië. Polen en Tsjecho-Slowakije. Bij de Sovjets is het onwil en niet te onderschatten macht. t Bij de Anglo-Amerikanen is het on macht en een wil, die niet bijster te vertrouwen is, nademaal men zoowel in Engeland als in Amerika het publiek door pers en radio al te zeer er mee vertrouwd heeft gemaakt, dat Europa dan maar bolsjewistisch worden moet. Vijandelijke aanvallen bij Meliiopol algeslagen. In Z.-lialië wordt hard gevochten. Verduisteren van 17.30-7.15 1 Nov. Zon op 7.34, onder 17.13 Uiyr. Maan op 11.07, onder 19.47 uur. 2 Nov. Zon op 7.36, onder 17.11 uur. Maan op 12.13, onder 20.37 uur. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 29 October. - Het opperbevel der, weermacht deelt mede: Ten Westen van Melitopol zgn tal rijke, den geheelen dag voortdurende aanvallen dpr bolsjewisten tegen d< afgrendelingsfronten van het pene- tratiegebied afgeslagen. Formaties tanks en tankgrenadiers brachten d'. vijand door krachtige flankaanvallen zware verliezen toe en wierpen zyn aanvalstoppcn uit taai verdédigde plaatsen. Duitsche en Roemeensche luchtstrijd krachten grepen in nauwe samenwer king met de troepen op den grond bij zonder doeltreffend in de gevechten in. In de bocht v. d: Dnjcpr worden op geheele front felle Vijandelijke aanval len, vaak in tegenaanvallen, afgeslagen. Uit deze afweergevechten ontwikkelde zich in hel gebied ten Noorden van Kriwoirog gisterochtend een tanksla; die nog in vollen gang is. Tot dusver werden in een sector 74 en in een tweeden 41 bolsjewistische tanks nietigd. Ten Noorden van Kief bereikte een eigen aanvalsactie de gestelde doelen. Bij Gomel breidden de bolsjewisten hun aanvallen gisteren nok uit tot den sector ten Zuiden van de stad. De ster ke vijandelijke doorbraakpogingen leidden echter slechts tot plaatselijke penetraties en tot het tijdelijke verlies van vrij kleine stellingsdeelen, die door terstond ingezette tegenaanvallen her overd werden. Vaak werden de vijan delijke aanvallen door het geconcen treerde vuur van alle wapens en het doeltreffende optreden van. het eigen luchtwapen reeds bij de ontplooiing uiteengeslagen. Ten Westen van Kritsjew en ten Westen van Smolensk verminderde de gevechtsactiviteit vergeleken met de vorige dagen. De in den centralen sector strijdende Hessisch-Thüringsche 251ste infanterie divisie onder leiding van generaal ma joor Felzmann heeft onwr.kbaar stand gehouden op een van de zwaartepunten' van den afweerslag tegenover de steeds herhaalde aanvallen van vaak superieure bolsjewistische strijdkrach ten Zij heeft daardoor een bijzonder aandeel in de behaalde afweersucces- sen. In Zuid-Italië werden onze troe- Het' zwaartepunt der Sovjet-Russi sche aanval ligt momenteel ten Z.W. van Melitopol, van welk gebied wij hierboven ceh kaartje geven. Edens bezoek aan Stalin. - Naar Reuter uit Moskou meldt, is bij het tweede bezoek va» Eden aan Stalm op j.1. Woensdag de huidige militaire toestand besproken. Het bezoek ge schiedde, zoo vervolgt Tiet bericht, met medeweten en instemming van den Amerikaanschen minister van buiten landsche zaken, Huil. Sinds Churchills bezoek aan Stalin van een jaar gele den was er geen gelegenheid geweest, Stalin mondeling verslag uit te bren gen van den militairen toestand der geallieerden, en de dingen, die hem Woensdag werden medegedeeld, waren, naar in het bericht verklaard wordt, van zoo vertrouwelijken aard, dat. men ze niet eens aan- de geheimste codes durfde toevertrouwen. Het onderhoud berustte op den „wensch en de belof te van Churchill, de Sovjet-regeSring zoo dikwijls mogelijk de nauwkeurig ste inlichtingen te verschaffen." Geen Nobelprijzen Natuur- en Geneeskunde. Naar „Svanska Dagbladei' meldt, zal de Zweedsche Nobelprijs voor natuur kunde en geneeskunde in het jaar 1943 niet worden toegekend. Hij zal pas in het jaar 1944 worden uitgereikt. pen aan weerszijden van den Vol- turno na «uccesvollen afweer van de sterke vijandelijke doorbraak aanvallen- teruggenomen op nit^i- we, enkele kilometers verder Noordwestelijk verloopende hoog testellingen. Aan de Adriatische kust trachtten sterke Britsch-Ame- rikaansche strijdkrachten tijdens den nacht en in den vroegen och tend van 28 Och langs den weg Ter- moli— Istonio een aanval te doen over de rivier Trigno. De aanval len stuitten onder zware verliezen voor den vijand. In hel Oosten van de Middellandsche Zee vernietigde het luchtwapen tw'ee vijandelijke vrachtschepen met teza men een t inhoud van 4 j00 brt. en plaatste bomtreffers -op de_ havenin stallaties van het vijandelijke eiland steunpunt Castelrosso. Vrijstelling van arbeidsinzet. De Boerenleider der. provincie' Noord-Holland deelt mede van de Duitsche autoriteiten vernomen te hebben, dat de lichting 1922 waarvan de boeren en landarbeiders uitstel hadden verkregen voor het binnen halen van den oogst volgens dé overeenkomst per 30 Nov. a.s. voor den Arbeidsinzet zal worden opge roepen. In zeer dringende gevallen kan door den Boerenleider dei- Provincie tot* uitstel worden gead viseerd. Hiertoe moeten de belang hebbenden zich zoo spoedig moge lijk, in ieder geval voor 5 Nov. a wenden tot dep Buurtboerenleidcr om hem alle noodzakelijke gegevens te verstrekken. (Landstandpersdienst) Vrouwen helpen op het land bij het wieden ÓNF/Kuiper/Pax m Opheffing verblijfsverbod. BESCHIKKING van den Commissaris-generaal voor de Veiligheid over de opheffing van het verbi(jfsverbod voor de provincies Overysel, Gelderland, Drente, .Gro ningen en Friesland. 1 's-GRAVENHAGE, 29 Oct. Op grond van par. 47 en 52 der „Ord- nungsschutzverordnung" 1943 (no. 1) hef ik het door par. 1 alinea 1 mijner beschikking van 4 Augustus 1943 uit gevaardigde verbod van verblijf in de provincies Overijsel, Gelderland, Drente. Groningen en Friesland, met ingang van den dag der afkondiging van deze beschikking op. De Commissaris-Generaal voor de Veiligheid, w.g. RAUTER. S.S. Olfergruppenführer und General der Polizei, i Enorme tank-verliezen voor de Russen. Duitsche en Sovjet-techniek BERLIJN, 29 Oct. De ANP-cor- respondent meldt: In militaire kringen alhier ëh ook in verschillende dagbladen is *tiet .thema der bolsjewistische pantser- strijdkrachten, haar opbouw, ont wikkeling, doel, den' laatsten tijd weer meer ter sprake gekomen, vooral nu ook weer eenige cijfers over de verliezen der sovjet-russen bekend geworden zijn. Fantastische cijfers. Zoo is. het bijvoorbeeld bekend ite- worden, dat alleen de onder bevel tfan veldmaarschalk Von Manstein vechlen- c}e Duitsche troepen in de periode van 5 Juli tot 16 .Octobe» meer dan tien duizend bolsjewistische gevechtswagens vernietigd hebben. Dit cijfer, dat een eenigsins onwaarschijnlijken klank in zich heeft, is alleszins verklaarbaar en ook in theorie te verantwoorden. Men moet namelijk bedenken, dat de Duitsche anti-tankwapens in kwaliteit en kwantiteit in de laatste maander^ enorm zijn gestegen. Het moderne' stormgeschut heeft bijvoorbeeld reeds 'meermalen bewezen, in staat te zijn een aanvallende brigade der bolsje wisten, dat wil zeggen een aanval van een volledige brigade van 210 tanks, voor zestig tot zeventig procent reeds in het eerste gevecht te kunnen ver nietigen In het kader van de bolsje wistische oorlogvoering heeft dit ech ter aanvankelijk geen groote beteeke- nis gehad daar zij in dat geval de restanteh der brigade terugtrokken en weer aanvulden met nieuwe wapens en wagens, een deel der stukgeschoten tanks weer opkalefaterden en eenige weken letter weer een voltallige briga de bezaten. In dit verband schrijft bijvoorbeeld de militaire deskundige Rittcr von Schraram in de Berliner Börsenzeitung een opmerkelijk artikel. De hooge ver liezen hebben de bolsjewisten nimmer gestoord, dair hun geheele instelling gericht is op ue mechanisatie en de motorisatic, waarbij met persoonlijke waarden geen rekening meer wordt gehouden. Reeds vele jaren is dit zoo. jPe ge weldige tractorenfabrieken waren vrij eenvoudig en snel om te bouwen tot pantscrwagenfabrieken en uit den vroegeren zoogenaamden „Iractorist" is thans de zoogenaamde „tanKist" ge- \Vorden. Dan deelt Ritter von Schramm in over eenstemming met eenige andere, reeds vroeger bekend geworden waarnemin gen mede, dat de sovjet-russische pant sersoldaten een vrij slordige opleiding genieten en niet zoo met hun wagens vertrouwd zijn, zooals bijvoorbeeld de Duitsche pantsergrenadiers en pant serchauffeurs. GESPREKKEN IN BALLINGSCHAP. Aldus, geachte collega, weet ik uit de zekerste bron, dat Stalin zijn divisies alleen maar opoffert opdat wij kunnen reageeren." Duitsche en Russische pantsertechniek. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat dit juist, bij de moderne pantser- oorlogvoerirfg van zeer groot belang is, daar de tank thans niet meer. zoo als in den wereldoorlog een verdedi gend wapen' is, dat zonder ondersteu ning van andere wapens gebruikt wordt, maar de tank heeft thans naast haar verdedigende taak ook een zui aanvallende opgave gekregen. Na de eers>e oorlogsjaren in het oosten, heb ben de bolsjewisten uit <Je Duitsche aanvalstactiek met. pantserwagens zeer veel geleerd. Ook zij werken thans met groote pantseraanvallen, onder steund door artillerie en vooral ook door de infanterie. Dat de zeer hooge verliezen der bolsjewisten hun pantserwapen een harden klap hebben gegevert. blijkt thans eerst na eeiyge maanden door braakpogingen en aanvalsoperaties op groote schaal. Aan vele punten van. het oostelijke front zijn de bolsjewisten er thans toe overgegaan, hun artillerie naar vorei te brengen en de pantserbrigades ach ter te houden. Deze bijten nu niet meer den spits af, maar komen eerst na een bombardement van de artillefie teza men met de infanteristen' in den strijd. In hoeverre dit toe te schrijven is., aan nieuwe strategische opvattingen o" wel aan de verliezen aan materiaal er menschen, vooral aan goede rijders, ii moeilijk vast te stellen. Te Berlijn verklaart men ten aan zien hiervan nog, dat de Duitsche verliezen veel veel geringer zijn. ja. nauwelijks te vergelijken met die van de sovjet-russen. Dit.komt, zoo zegt men. omdat de bolsjewis- ten hun tanks als massawapen in den strijd geworpen hebben, ter wijl in Duitschland de tank steeds tien speciaal wapen bleef, waar mede, door zijn groote deugdelijk heid, in verhouding ook veel be tere resultaten zijn bereifet. Te Wijkburg. gemeente De »Wijk, is het boerenechtpaar 'Osterveen het slachtoifer geworden van een moord aanslag. Reeds eenigen tijd geleden was de boerderij van boer Osterveen, bestaande uil; woonhuis en stallen, door teiroristen in brard gestoken en vernietigd. Het gezin Osterveen had een scnamel onderdak gevonden in een houten barak, die Osterveen op zijn land had laten bouwen. Op den twee den avond nadat het .gezin de barak had betrokken verscnenen twee on bekende personen, die verzochten bin nengelaten te worden. Zij gaven zich uit voor politie-ambtenaren en wilden Osterveen over den brand spreken Osterveen liet hen binnen. De beide onbekënden spraken drie kwartier met het echtpaar Osterveen. Toen zij daarop met een handdruk afscheid na men. bracht één der beide onbekenden een pistool te voorschijn. Toen Ost'ei- veen van schrik achteruit liep, stelde de onbekende hem gerust met de op merking, dat hij het pistool zoo maar te voorschijn had gehaald. Osterveen. die gerust gesteld was en met uitge- strekten arm op den onbekende toe kwam, werd op dit oogenblik door den misdadiger neergeschoten. Tegelijker tijd schoot de tweede onbekende op vrouw Osterveen. Boer Osterveen werd doodelijk getroffen, terwijl vrouw Os terveen zwaar gewónd werd. De moor denaars vluchtten na hun daad. De in een naastgelegen verlink slapende kin deren waren door de schoten wakker geworden en vonden hun ouders ba dend in hun bloed. Zij gingen naar hun zwaar gewonde moeder en waren niet te bewegen haar te verlaten om zoo doende hulp te halen. Zoo wérd eerst bij het aanbreken van den dag.de mis daad ontdekt. Te Wageningen werd cjp Nederland- sche staatsburger IJprenburg dooreen man neergeschoten. De dader, wiens signalement bekend is. nam na den aanslag de vlucht op een rijwiel. IJprenburg werd naar het gemeente ziekenhuis te Wageningen overgebracht. Nadat zijn familieleden •hem een bezoek De nieuwe bonnen. (Uitknippen en bewaren). VAN 31 OCT. T.E.M. 13 NOV. Brood: 45A en 46A 4 rants. 45B en 46B 1 rants. Beschuit: 45 en 46 1 rants. brood. gebak of beschuit. Bloem, brood of gebak: 688 en 689 1 rants* Havermout: 690 250 gr. Vermicelli: 691 100 gr. Kindervoedscl: 45A: 250 gr. gort. 45B: 250 gr. rijst of gort. Boter: 45A en 45B xh rants. marga rine; 2-69 en 3-89 Reserve: 14 rants boter. Kaas: 692 100 gr. Melk: 45 en 46 (13/4 1.) Taptemelk: 45 en 46 (1 3/4 1.) Aardappelen: 45 en 46 2 kg. Toeslag 45 en 16 1 kg. Suiker: 693 500 gr. Koffiesurrogaat: 694 250 gr. Jam: 695 250 gr. Versnaperingen: 45 100 gr. suiker werken. Tabak: 45 1 rants. sigaren, tabak of sigaretten; 46 1 rants. sigaren. Bijzondere rantsoenen: 4-69 Reserve: lA rants. boter. Op deze bonnen mag reeds op 30 October worden gekocht, uitgezon derd aardappelen. Alle bonnen zijn 14 dagen geldig, uitgezonderd 2-69, 3-69 en 4-69 (31 Oct—11 Dec.) Bon' 683 Algemeen blijft geldig t.e.m. 13 November. Niet alleen bonnen, maar ook geld hebben onze huismoeders noodig om eten te kunnen kobpen. Offert voor haar aan Winterhulp. Giro 5553. V.J Toelichting op de bonnenlijst. KAASRANTSOEN IETS VERMINDERD. s-GRAVENHAGE, 29 Oct. Voor de komende veertiendaagsche periode van Zondag 31 October tot Zaterdag i: •November zijn de bonnen 45 en 46 aan gewezen voor het koopen van de ge bruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk. taptemelk en aardappelen. Bon 45 van de Tabakskaart is geldig verklaard voor het koopen van één rantsoen tabak naar keuze, terwijl op bon 46 slechts sigaren mogen worden geleverd'. Op bon 45 Versnaperingen kan 100 gram suikerwerken worden verkocht. Van de Boterbonnen is op 45A en 45B elk een half rantsoen margarine ver krijgbaar. terwijl op de bonnen 2-6£ Reserve, 3-69 Reserve en *1-69 Reserve een half rantsoen boter wordt be schikbaar gesteld. Deze bonnen'voor de kinderen zijn geldig tot 11 December. Bon 45A Kindervoedsel is aangewe zen voor het koopen van 250 gram gort en bon 45B voor 250 gram rijst of gort Tenslotte zijn van de Algemeene Kaart de volgpnde bonnen geldig verklaard 688 en 689 voor bloem. 69(1 voor 250 gram havermout, 691 voor 100 gram vermicelli. 692 voor 100 gram kaas, 693 voor. 500 gram suiker. 694 voor 250 gram koffie surrogaat en 69ö voor 250 gram jam. EXTRA RANTSOENEN VOOR JONGE MOEDERS. 's-GRAVENHAGE 29 Oct. In aan sluiting oj^ het^ëen destijds terzake is gepubliceerd wordt bekend- gemaakt, dat in den vervolge ook jonge moeders, die haar kind niet zelf voeden gedu rende 39 weken na de bevalling in aan merking komen voor extra rantsoenen Het overleggen van een dok ers- attest. waaruit blijkt, dat de moeder het kind zcif voedt, is dus "voortaan niet meer noodig. Bij de uitreiking moet echter distributiestamkaart van hét kind wor den getoond. gebracht hadden, kwam des avonds nog een onbekend persoon met een bouquet bloemen de ziekenkamer fin nen. De gewonde IJprenburg en de on bekende brenger der bloemen bevon den zich alleen in de ziekenkamer. De bezoeker zette den in bed .liggenden IJprenburg een pistool op de borst loste een schot, waarna IJprenburg korten tijd later overleed. Vóórdat hij stierf, kon IJprenburg de toegesnelde politie nog belangrijke gegevens om trent de persoon van den dader strekken die voor het onderzoek groot belang zijn. In zeer nauwe samenwerking met de Duitsche Sicherheitspolizei en de Nederlandsche recherche zijn maatre gelen genomen voor het ophelderen van de beide moordaanslagen en- voor de arrestatie van de daders. Twee politieke moorden waarvan de moord in Wageningen reeds enkele weken geleden geschiedde die wel zeer fel belichten hoe het communis me hier 'in de onderwereld reeds zijn handlangers heeft gevonden. Er is on der de fatsoenlijken Nederlanders van welke opvatting ook in politiek of kerkelijk opzicht niemand, die de ze duistere practijken kan toejuichen. Dit is misdaad van de ergste en de slechtste soort, waartoe alleen politiek- vernielzuchtige of uit het lood gesla gen warhoofden zich kunnen leenen. De opsporing van dergelijke moor denaars is de zaak van geheel ons volk, omdat de maatschappij tegen dergelijke gevaarlijke individuen be schermd dient te worden. De Duitsche Sicherheitspolizei werkt daarbij met succes met de Nederlandsche recher che samen en deze uitspattingen van een bolsjewistische onderwereld wor den dan thans zoo krachtig mogelijk bestreden. Ned. krijgsgevangenen op Java. R. TOT EN MET S. 's-GRAVENHAGE, 29 Oct. Er kun nen thans inlichtingen worden ver strekt omtrent krijgsgevangenen bene den den rang van officier, beginnen de met de letter R tot en met de let ter S. Zij, die inlichtingen wenschen om trent vorenbedoelde krijgsgevangenen, gelieven zich te wenden tof het infor matiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14, te 's-Gravenhage, onder opgave van naam, Voornamen, geboortedatum en -plaats, en zoo mogelijk stamboeknummer, mi litairen rang en laatst bekende stand plaats. Gebakrantsoen gewijzigd. Met ingang van 31 October a.s. wor den eenige veranderingen gebracht in het gebakrantsoen. In plaats van 100 gram speculaas zal men van genoem-v den datum af per bon voor één rant soen slechts 90 gram kunnen verkrij gen. Voorts is de hoeveelheid gezoete biscuits van 85 gram tot 75 gram, de hoeveelh. taart en gev. groot korstge- bak van 350 gram tot 250 gram. de hoe veelheid taartjes of gevuld klein korst- gebak van 350 gram tot 200 gram en de hoeveelheid ijswafels van 75 gram tot 35 gram teruggebracht. Duidelijkheidshalve wordt hieronder de waarde van één rantsoen gebak vol ledig opgenomen: 140 gram koek, of 90 gram specu laas, of 90 gram koekjes, of 60 gram ongezoete biscuits, of 75 gram gezoete biscuits, of 150 gram wafels met siroop vulling, of 55 gram ijswafels, of 200 gram cake, of 250 gram taart of ge vuld gr korstgebak, of 200 gr. taartjes of gevuld klein korstgebak. of 70 gram paneermeel, of 65 gram ioast of weer- lerbeschuit. Bak- en braadvet. Bon 46 a inleveren. Van 31 October tot en met 11 De cember 1943 is op bon „boter 46 V' desgewenscht bak- en braadvet ver krijgbaar. Per borr zal men 100 gram bak- en braadvet kutinen verkrijgen. Degene, die bak- en braadvet wil ont vangen, moet d$ bon „boter '46 a" bij zijn handelaar inleveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs, en wel in het tijdvak van Zaterdag 30 October tot en met Woensdag 3 November. De afleve ring aan het publiek zal van 15 Novem ber af kunnen plaats vinden. Degene, die gedurende «dit tijdvak zijn bon niet bij zijn handelaar inlevert, kan hierop geen bak- en braadvet ver krijgen. Personen, die geen bak- en braadvet v/enschen te'betrekken, kunnen op bon „boter 46 a" van 31 October tot en met 11 December "25 gram margarirte ver krijgen. Van tyd toj tyd margarine in plaats van boter. Ter toelichting op de heden versche nen bonnenlijst wordt medegedeeld, dat het van tijd tot tijd noodzakelijk zal zijn om op de a-bon in plaats van boter, margarine ter beschikking te stellen. Voor de eerste maal wordt hiertoe voor^ de periode van 31 Oc tober tot» en met 13 November over gegaan. Vlêeschbonneit worden Maan dag bekend gemaakt. De vleeschbonnen voor de periode van 31 October tot en met 13 Novem ber zullen op Maandag 1 November bekend worden gemaakt. Voorts zal ae bon -voor chocolade óp 14 November worden aangewezen, Verlaging van het kaasrantsoen. Afzonderlijke bon voor vette baas. 's-GRAVENHAGE, 29 Oct. - Sedert 9 Aug. v$n het vorige jsar Is het kaas rantsoen ongewijzigd gebleven. Thans plaatst de dalende productie van kaas het Rijksbureau Voor de Voedselvoor ziening in Oorlogstijd evenwel* voor de noodzaak, een verlaging van het rant soen aan te kondigen, mede doordat het niet mogejijk is geweest tot voldoende voorraadvorming voor den winter te komen. Met ingang van de eerstvol gende veertiendaagsche distributie periode wordt het tót dusver 150 gram in de twee weken bedragende kaasrant soen verlaagd tot 100 gram per veertien dagen. Er zal -naar worden gestreefd deze verlaging van tijdelijken aard te doen zijn. In verband met het bovenstaande ls gedurende de periode van 31 Oct. tot en met 13 November bon „Algemeen 692" voor het koopen van 100 gram kaas aangewezen. Het ligt verder in de bedoeling, voortaan een afzonderlijken bon voor vette, d.i'. voornamelijk 40+ kaas, aan te wijzen. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd wil daarmede een rechtvaardige verdeeling van de beschikbare vette kaas berei ken. Gedurende de periode van 14 Nov.x tot en met 27 Nov-, zal derhalve een bon worden aangewezen, waarop uit sluitend 100 gram volvette kaas, 40+ kaas, Limburgsche of Hervesche kaas verkrijgbaar is. Ten einde den winkelier in staat te stellen vette soorten kaas tijdig af te leveren moet men in het tijdvak van Zaterdag 30 October tot en met Woens dag 3 November bon „Algemeen 696" van te voren inleveren bij den detail list. Ter vermijding van misverstand wordt er de aandacht op gevestigd, dat op bon „Algemeen 692" ook de vette soorten kaas mogen worden afgeleverd voor zoover de handelaar hiertoe in staat ls. Uiteraard mag de detaillist hierop niet de vette kaas afleveren, die hij op de ingeleverde bonnen „Algemeen 696" ontvangt. Op de rantsoenbonnen van nieuw mo del, die, zooals een dezer dagen is gepubliceerd, van 1 Nov. af worden uitgegeven, is van 14 Nov. tot en me» 27 Nov. eveneens ©uitsluitend volvette kaas, 40-f kaas, Limburgsche kaas of Hervesche kaas verkrijgbaar. Voor oude rantsoenbonnen, die na 27 Nov. a.s. niet meer geldig zullen zijn, geldt deze bepaling niet. De winkelier dient hierop, al naar ge lang zijn voorraad is. de vette soorten of 20+ of tnagere kaas af te leveren. Scherm e n. SStObergruppenfiihrer Rauter benoemd. Tol Refchsfachamisleiter in het schermen van den N.S.R.L. 's-GRAVENHAGE, 29 Oct. Naar wij vernemen heeft de plaatsvervan gende Duitsche Reichsportführer, Arno Breitfneyer, den höheren SS- und Folizeifuhrer, SS-Obergruppen- iührer und General der Pollzei Rau ter benoemJ tot Reichsfachamtslel- ter in het schermen in de rijksleiding van den N.S.R.L. Hermann Rau, die tqt nu toe met de leiding van dit FWichsfaehamt was belast blijft als plaatsvervanger van SS-Obergrup- penftihrer Rauter in functie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1